BUITENLAND Pills DER ABVfRIEHTIEH ,,DE EEMLANDER" De Stem van Frankrijk. i paflnTrimjjmgj r 18e Jsargang No. 17» uMiums z: rir r: pet po»t 1 2.60, ret week (sxtl S"U* wti«kct og tegca ongeWskeo) f a '7». *(s .ndeil'jlte «nummo» 1 0M Vrijdag 23 Januari rezo HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFP C, BUREAU: ARNHEMSCHE FOORTWAL HOCK umecMracufsrw. INTERCOMM. TELÈFOONNUMMER 513 van 1 4 repels CV85L met inbegrip van «^en bewijsnummer, elke repel meer Id, clici :.ian c* dingen 1-5 togcls 050. oor handel vn ccdrijfc bestaan zeer voöi dcc! igc becalm en i< he h i :,d advertceren bij abonnement e cIicum re, bevattende de voorwaarden word» op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht ders men; Rijkspresident Ebert heeft in eene samen- jfomst met he^ bestuur van den rijksbond feer Duitsche industrie gelegenheid gehad züne meening te doen kennen over de 'thans dooi de nationale vergadering aange nomen feedrijfsradenwet. Hij heeft daarin verklaard, dat de rijksregeering alles do wat zij vermag om hel Duitsche volk in staat te stellen zich in het leven te houden. De regeeiing is echter zich er van bewust, dat het bereiken van dit doel niet alleen van de zooveel mogelijk vrije werkzaam heid der ondernemers maar ook van andere voorwaarden afhangt. Een daarvan is de verheffing van de sterk gedaalde geneigd heid tot werken en vreugde in den arbeid van de arbeiders. Die wil zij aanmoedigen, door vervulling van de rechtmatige eischen van de werklieden. Voor dit doel dient in zonderheid de bedrijfsradenwet, die tege moet komt aan een sterk aan den dag ko menden en principieel gerechtvaardigden wensch van de arbeiders. De rijkspresident drukte den ondernemers op het hart, dat het in hun eigen belang was maatregelen, die antwoorden aan de verandering der tij den en aan den nieuwen geest der sociale on ..ikkeling in de gansche wereld, vrijwil lig op 2ich te nemen in plaats van zich tot het laatst daartegen te verzetten en ze zich te laten opdringen. President Ebert doet dus op de werkge- v idie volgens de Köln. Ztg. allen zonder onderscheid* van persoon en van partij te genstanders van de wet zijn, een beroep om hun weerzm te laten varen en mede te wer ken aan de uitvoering van de wet. Dit be roep zou overtuigender klinken, wanneer Ebert en zijne ministers van den beginne af voorstanders van de bedrijfsradenwet waren geweest. Maar hunne bekeering is van jor.gen datum. Nog geen jaar geleden waren 2ij nog van eene andere meening en gekant tegen de instelling van bedrijfs- raden. Eerst in het begin van April 1019 ziin zij van meening veranderd en hebben 2ii het besluit genomen de instelling van bedrijfsraden te bevorderen. Dit bevestigt de opvatting, dat deze nieuwe wet niet meer is dan eene proefneming. De ondervinding zal moeten leeren of de bedrijfsraden in de praktijk zullen voldoen en aan de verwach ting zullen beantwoorden. Wanneer twijfel daaraan wordt gekoes terd, dan kan dié voedsel vinden m "t geen in. Rusland geschiedt. Daar schijnt men er van terug ie komen, in de bedrijfsraden een geneesmiddel tegen den economischen nood 'ie 2ien. De in Berlijn verschijnende Neue po:nische Korrespondenz drukt een bericht p' -et ontleend is aan de Ekonomitsjeskaja Shisr het orgaan van de Russische sovjet- fegeermg voor het gebied der economische politiek. Daarin wordt gezegd: „SjiGprEkow, de arbeidscommissaris van de sovjetrepubliek, publiceert eenige mede delingen over den toestand van de Russi sche industrie. In Moskou en omgeving, het middelpunt der Russische tekstielindustrie, moesten in September 13 fabrieken geslo ten worden, nadat op 1 April 00 tekstielbe- 'driiven hun werk reeds hadden stop gezet. Er waren nog slechls 100.000 poed ruwe ^katoen aanwezig, zoodat de sluiting van de .laatste spinnerijen nog slechts een vraag van tijd is. De bereiding van grove laken- ^sioffen daalde in den loop der eerste acht maanden van 1019 met 35 pet. tegen het zelfde tijdperk van het vorige jaar, nadat zij in 1018'met 50 pet. verminderd was. In een soortgelijken toestand bevond zich de papierfabucatie, die met 60 pet. tegen het .vorige jaar achteruit ging. Het aantal arbei- ijfc is naar clenzeltden maatstaf ofgeno- eigelijk kon nog slechts in de apen- en patronenfabrieken geregeld werk verschaft worden. In de groote lokomotief- fabrieken konden in de eerste acht maan den van 1010 slechts 52 nieuwe lokomo- tieven gebouwd worden tegen 102 in het jaar te voren en 500 in vredestijd. In Pe tersburg liep het aantal nog aan 't werk zijnde arbeiders tot 100 000 terug. Door de. meer dan gebrekkige voeding is het arbeids vermogen zoo sterk gedaald, dat krachtige maatregelen tot verbetering moeten worden genomen. ,De hoofdoorzaak van den rampzaligen toestand, waarin de Russische industrie zich bevindt, ligt in het ontbreken van elke tucht en orde in de fabrieken. De bedrijfsraden en fabriekscommissiën, die geroepen waven orde in de fabrieken te brengen, hebben daaraan slechts afbreuk gedaan en de laatste rest van tucht doen verdwijnen; ook is het geheel wegraken van de fabrieksin- ventaris er het gevolg van geweest. Al deze omstandigheden hebben ons genood zaakt de bedrijfsraden op te heffen en dic tators" met onbeperkte macht over leven en dood van de arbeiders aan het hoofd van de gewichtigste bedrijven te plaatsen. Dit is het lot van de bedrijfsraden in Rus land geweest. Wat zal in Duitschland hun lot zijn? Van de lalden, die deel hebben uitge maakt van de voormalige monarchie Oos- tenrijk-Hongarije, verkeert Hongarije nog altijd in den oorlogstoestand. De revolutie, die na den val van het oude régime is in getreden, heeft gedurende vele maanden het aanvatten van de vredesonderhandelingen tegengehouden. De Entente erkende hel revolutionaire bewind niet als eene regee ring met wie als vertegenwoordiger van het land over het herstel van de vredes- betrekkingen kon worden onderhandeld. Eerst toen dat bewind van de baan was en een regeering was opgetreden, die de En tente als rechtmatig kon erkennen, toon de zij zich bereid om de besprekingen over de beëindiging van den oorlogstoestand te beginnen. Op het einde van de vorige week hebben de Hongaarsche vredesgevolmachtigden te Neuilly het ontwerp van het vredesverdrag, dol door de Entente is opgesteld, in ont vangst genomen en zijn zij in de gelegen heid gesteld door den raad van drieën le worden gehoord. Hun woordvoerder, graaf Apponyi, Ktcft daarbij oan porcocmlijk SUC- ces behaald. Hij heeil achtereenvolgens in het Fransch, het Engelsch en het Ita- liaansch, welke talen hij alle drie met het zelfde gemak als voertuig van zijne ge dachte gebruikt, de nooaen en grieven var. zijn land uiteengezet. De Hongaarsche ie- geering heeft nu tot begin Februari tijd om hare bezwaren tegen de vredesvoorwaarden die de Entente haar wil opleggen, schrifte lijk te doen kennen. Uit het antwoord, dat daarop is te verwachten, zal dan moeten blijken welken indruk de vertooger. van Hongaarsche zijde op de Entente hebben gemaakt. Van de gedragslijn, d's bij de vroeger reeds gesloten verdragen is ge volgd, zal ook ditmaal wel niet worden af geweken. De Entente beslist, na de andere partij te hebben gehoord, en van die beslis sing is geen appèl. Met angst en beven heeft de Hungnai- sche delegatie zich naar Neuilly begeven. Zij ron "erwachten, dat zij- daar weinig goeds zou vernemen. Gianf Apponyi, de voorzitter van de delegatie, heeft kort vóór zijn vertrek in een persgesprek gezegd; „De inhoud van het verdrag is ons niet bekend. Alles wat tot dusver over de vredesvoor waarden is gezegd, zal wel slechts vermoe den of willekeurige opvatting zijn. Wel kun nen wij ons veel, vooral in economisch en financieel opzicht, uit de tot dusver gesloten verdragen voorstellen; in dat opzicht kon den wij ons ook op de onderhandelingen behoorlijk voorbereiden. Wij moeten helaas overtuigd zijn. cit de bepc'ir:: en van alge- meer.en aard in het ontwerp van het vredesverdrag met Hongarije dezelfde zijn als die, welke in de verdragen me* Duitsch land en Oostenrijk zijn opgenomen. Maar overigens ontbreken ons alle gegevens." Nu is er zekerheid verkregén. Die beant woordt aan de ergste verwachtingen; mis schien overtreft zij ze nog. Budapest is in den rouw gegaan, nadat de voorwaarden van het vredesverdrag er bekend waren gewor den. Rouwvlaggen zijn uitgestoken van de openbare gebouwen en van vele particuliere woningen. De politie rouwt, de dagbladen verschijnen in ro iwrand, de schouwburgen blijven eenige dagen gesloten en mogen daarna slechts ernstige stukken opvoeren. Wat over den inhoud van het verdrag be kend is geworden, maakt deze rouwstem- ming begrijpelijk. D: nieuwe grenslijn van Hongarije is slechts in groote lijnen aan gegeven. In het westen verliest Hongarije aan Oostenrijk een strook ten westen van de Leitha. Aon de zijde van JoegQ-Slavië volgt de grens den loop van de Mitr, een zijstroom van de Drave, en dien van deze rivier zelf tot 50 a 60 KM. ten noorden van hare samenvloeiing met de Donau; zij loopt daarna ten Z. van Mohacs, Baja en Szegedin tot het punt, waar zij de Rumeen- sche grens bereikt. Aan den Rumeenschen kant volgt het tracé een van NO. naar ZO. loopende lijn tusschen Debreczin (dat Hon- gaarsch blijft) en Grosswardein (dat Ru- meensch wordt). Czecho-Slowakije wordt van^Rumenië en van noordelijk Hongarije gescheiden door het bovendal van de Theiss, vanwaar de grens loopt naar het Donaudal op ongeveer 30/KM. ten noorden van Buda pest. Wanneer men op de kaart deze nieuwe grenslijn volgt, dan springt het in het oog hoezeer Hongarije door dit vredesverdrag verkleind wordt. Er wordt een grenslijn aan Hongarije opgedrongen* die slechts 10 millioen inwoners omvat, terwijl volgens de volkstelling van 31 December 1000 Hon garije eene bevolking had van 10.254.550 zielen. Bnitfitilandsche Berlchti.ii Omtrent de indeeling van het secreta riaat van den Volkenbond, zooals dit sinds .Tuni 1010 te Lor den gevestigd is (Sunder land House, Curzonstreet ën 11 Piccadilly) en omtrent de namen der personen die al daar de leiding hebben, kan het volgende overzicht worden gegeven Lord Robert Cecil (Engeland), secretaris generaal. Mr. R. R. Fosdick en M. Jean Monnet (Frankrijk) onder-secreteris-generaal. Dr. Nitoke U«pan) chef van de afdeeling voor internationale bureaux (zie art. XXIV van het Volkenbondverdrag). Mr. Erik Colbom (Noorwegen) chef van de aldeeling voor besturende commissies. Mr. J. A. Salder (Engeland) chef van de economische en financieele afdeeling. M. Varlez (België) chef van de afdeeling voor arbeidswetgeving. Mr. J. A. van Hamel (Holland) chef van de juridische afdeeling. M. Mantouse (Frankrijk) chef van de po litieke afdeeling. M. Gomers (Noorwegen) chef van de pers af deeling. Dame Rachel Crowchy, chef van de so ciale afdeeling. Mr. G. L. Beer .(Vereenigde Staten van Amerika) chef van de afdeeling voor man daten. Prof. Attolico (Italië) chef van d» ling voor infemationale transito. Sir Herbert Ames (Canada) chef an dc financieele afdeeling. Mr. Howard R. Huston (Vereenigde Sta ten van Amerika) chef van den huishoude- lijken dienst. B e r 1 ij n, 2 2 Jan. (W. B De door het hoofd van de ih Tirschtiegel aangekomen Enteniecommissie gestelde eisch tot ontrui ming van Oud-Tirschtiegel is, zooals von bevoegde zijde wordt vastgesteld, ten on rechte geschied. Volgens het in Parijs met Polen gesloten verdrag, behooren Oud en Nieuw Tirschtiegel tot het Duitsche gebied, tot nan de deiinitieve grensbepaling door de Ententecommissie. Slechts het station behoort aan de Polen. Het stadje is niet ontruimd en blijft bezet door de Duitsche rijksweercroepen. De beslissende stappen zijn ingeleid. Londen, 21 Jan. (R.) Groot Brittannië heeft den Oppersten Raad doen weten, dat het geen troepen kan afstaan voor de ge bieden waar een volksstemming moet ge houden worden als Silezië, Sleeswijk, Allen- stein. Italië heeft hetzelfde standpunt inge nomen. De taak troepen te zenden naar bedoelde gebieden komt dus op Frankrijk alleen te rusten. Men beweert dat aan Engeland om 25 bataillons was gevraagd. Londen, 2 2 J a n. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). Het ministerie van Oorlog deelt officieel mede, dat wijziging is ge bracht in de verscheping der Britsche troe* pen naar Oosl-Pruisen, Silezië en andere Duitsche gebieden, waar volksstemmingen gehouden zullen worden. Een bataillon ver trekt" heden naar Flensburg in Sleeswijk; la ter gaat een ander bataillon naar Donzig en een derde naar Allenstein in het oosten van Duitschland. B e r 1 ij n, 21 Jan. (W. B.) Porsch, de vice- voorzittei, heeft heden in de Pruisische landsvergadering afscheid genomen van de bevolking in de afgestane gebieden, hun trouw beloofd en zijn vertrouwen uitgespro ken in de hereeniging en de herziening van het verdrag van Versailles. De onafhanke lijke fractie sloot zich hierbij aan door een verklaring, dat zij den afstond betreurde. Naar hetziening van den vrede van Versail les streeft ook zij. Niet door een nieuwen oorlog mag dit echter geschieden. Zij hoopt, dat uit de bevordering van 'het denkbeeld eener internationale sociaal-democratie de toepassing van 't zelfbeschikkingsrecht zal voortvloeien. Koningsbergen, 21 Jan. (W.-B.). De ontruiming van het aan Polen af te slane gebied in de „Wehrkreis" no. 1 is geschied. De landgedeellen bij Soltau, Lautenburg, alsmede de Kreis Loebau waren op 10 Jan. 's middags le 1 uur systematisch ontruimd. Incidenten hadden niet plaats. B e r 1 ij n, 2 1 J a n. (W. B.) Van 18 tot 20 Januari heeft in Berlijn een internationale conferentie vergaderd, die was bijeengeroe pen door den volksbond van Duitsche vrou wen tot bevrijding van de gevangenen en door de rijksvereeniging van voormalige krijgsgevangenen. Vertegenwoordigd was o.a. het Nederlandsche comité tot bevrijding van gevangenen. Onderwerp van de beraad slagingen waren de maatregelen om de ge vangenen uit Rusland en Siberië naar huis te biengen en de zorg voor dezen totdat zij worden vervoerd. Pn#rij s, 2 2 Jan. (Havas). De eerste trein voor het terugbrengen van krijgsge vangenen naar Duitschland, die gisteren vertrokken was, kwam heden morgen door Aken met bestemming naar Dusseldorf; hij had èen geringe vertraging tengevolge van de overstroom ing van de Maas. T.':t rnoii^n te nen. zuj. n de Mge* lijkschc treinen tot teru^zenpin:: \nn de krijgsgevangenen ook loopen op de lijn LimburgMannheim—Offenburg. B e r I ij n, 21 Jan. (W. B.) de k- hove de Danterrhcm, de Bclei en de Marcilly, de Fransche te Berlijn, 'hebben hun geloo! - handigd aan den minister v. k I- sche zaken. Parijs, 2 2 Jan. (R.) De koning IM- gen, die incognito in Parijs wes g t.cmeu,' heeft gister een bezoek gebracht den president der republiek, met. wier» hij een langdurig onderhoud had. Parijs, 21 Jan. (N. T. A. Dra. Hoos uit Lyon). Lloyd George is heden uit P u-if vertrokken. Hem werd aan het statu n uit geleide gedaan door Clemencea»; Millet rand, den Engelschen gezant Lord Derby. Lord Curzon neemt de plaats van LU yd George in den Oppersten Raad in. P a r ij s, 2 1 Jan. (R.) Het ministerie Millerond heeft in zijpe regeeringsverlduring hulde gebracht aan Clemencenu. Voorts Wordt daarin gezegd, dot het de politiek znl volgen, door Frankrijk tot nu gevolgd. Het \erdrag von Versailles zal worden uitge voerd met behulp van den Volkenbond. Nieuwe belastingen ter dekking-van de oor logsschulden worden in uitzicht gesteld. P a r ij s, 2 2 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De regeeringsvei klaring zal in de Kamer voorgelezen worden door den minister-president en in den senaat door den minister Lhopiteau. Er zijn reeds ver scheidene aanvragen gedaan om dc regee ring te interpelleeren. Het debat zal onmid dellijk beginnen nadat de ministejrieele ver klaring is voorgelezen. Het zal hoofdzake lijk loopen over de algemeene politiek. Mil lerond zal verzocht worden een nadere 'toe lichting te geven Qp verschillende punten van de verklaring. L o n d e n, 21 Jan. (R.) De liberale kïos- vereeniging te Paisley heeft met algemeene slemmen Asquith gekozen lot candicloat van de liberalen in de aanstaande annvullings- verkiezing. Londen, 21 Ja n. (R.) De assistent- commissaris van de stedelijke politie tc Du blin is hedenavond doodgeschoten in hef centrum van de stad. \V e e n o n, 2 2 Jan. (W. B.) Volgens da Neue Freie Presse zullen de staatssecreta rissen Reisch en Löwenfeldt-Russ op 25 Jan. naor Parijs gaan, om over het verlee- nen van credieten voor levensmiddelen te onderhandelen. Weenen, 2 2 Jan. (W. B.) Gisteren hebben in de Nationale Vergadering ver schillende Duitsch-Nationale afgevaardigden den staatskanselier gevraagd of hij aanlei ding vond om ter geruststelling van de be volking ophelderingen te geven omtrent een z.g. verbond met Czecho-Slowakije. Budapest, 2 0 Jon. (H. K. B.) Vol gens de bladen zijn vooral door de Rumeen^ sche bezetting in geheel het land de werk* zaamheden, verbonden aan den landbouw, achterwege gebleven. Slechts 25 der afc* kers is bewerkt. Londen, 22 Jan. (N. T. A. Draadlodi van Carnarvon). Volgens de laatste berich ten uit Budapest heerschen aldaar de meesf ontzettende toestanden. Budapest, 2 O J a n. H K. B.) De hier aangekomen Hollondsche hulpmissie onder nam hedenvoormiddag in gezelschop van minister-president Huszar een rondtocht om zich persoonlijk te overtuigen van de heerschende algemeene ellende. Aon den rondtocht namen verder deel de Britschfl eerste gevolmachtigde Hohlen, de Italiaan*. Het spel is een afleiding en" een tijdpas •peering voor hen, die elkander niets meer ie zeggen hebben. FEUILLETON. Banyan door ADP.IFX BERTHAND. Bekroond met den Prix-Goiicourf. PERSTE DEEL. EERSTE HOOFDSTUK. De Vuiirdoop. Ii«'t bataillon bevond zich op een bergpla teau. Men kwam langzaam vooruit. Den vori- $en dag was hei een zware marscli geweest. X'a een rust \an drie uur, voelden de man- ;P<?n nog altijd de veertig kilometer in <le bec- en in hun lendenen voelden «zij de twee dogen en twee nachten spoor wegreis. In marsch-kolonne trokken dc Alpen-jagers, Secties- en coir.pagnicsgewijzc, op. Zij mar- ^checmen met gebogen hcofd cn zonder een zwoord te spreken, terwijl zij van tijd tot tijd, met machinaal gebaar, hun ransel van de eene schouder Jiaar de andere Verplaatsten. T un muts«n kwamen uit boven de boog-opge- £rh o ten rogge en de haver, fe. Het kwas oorlog. Men liep altijd maar recht voor zich uit zonder zich ergens aan te sto ren. Zoo' was dit dan de eerste vernieling; die van het gezaaide. En doze bocrejongens, gisteren nog vol eerbied zelfs voor (len scliraalsten oogst, waren thnns reeds bevan gen door de dronkenschap van het moorden, en hadden plezier in liet vernielen der velden. Zij koelden hun wrok over den harden ar beid, verricht gedurende de vorige winters, over den regen die het zaad deed beschim melen over heel de trouweloosheid van den grond. Enkelen, die reservisten waren, dachten, terwijl zij met den loon van bün ge weer de korenhalmen in Lotharingen weg sloegen. aan den oogst, dien z, iu den steek moesten laton, in-hun. hooge Alpenvalleien en op do Cevenn Het was nog bijn:> nacht. De stilte was in- drukwckkenl. D-' vlakte liep met een zachte glooit»g naar boven tot am een bergkam, die den horizont begrensde. Aan dezen kant was de bemol 7.nchtoranje getint. Naarmate men verder kwam, breidde zich de lichte plek aan den hemel uit; paarsche tinten verzwolgen het grijs. Een vochtigmist omhulde dc zoom van "het woud. „Een morgen voor lsle-dc-Ftanceriep tweede-luitenant Lucien Fabre, die aan het boofd' van zijn. sectic liep, tot kapitein Nico- 11 i. ,,'ji Waterzonnetje"' antwoordde de officier. Hij wees met zijn arm in de richting van de lichtroode schijf, die voor h«n uit, van achter d-en heuvel opkwam, en door dc mist heenboorde. Hij sprak uit: ..woater". De hand waarmee hij de brandendë pijp vasthield, bleef naar dc aon gestrekt, in een houding waarin spot en medelijden lag. Nicolai vergeleek dit mov- gcngloren met de zonsopgangen van Proven ce, met hun fantastische straling van licht op de Middellandsche Zee of op dc rossige top pen van Corsica. Ilii vervolgde Dat is een morgengroet." Een lang aangehouden gesis doorkliefde de luchteen doffe knal volgde. Alle jagers richtten plotseling het hoofd op. Eenigen bleven stilstaan. Die achter hen kwamen, botsten tegen hen aan, -zoodat z'j bijna waren gevallen. Er klonken ,uhtocpen van boosheid. „Kijk toch voor je „Loop dan ook door HOF 38. H !e lilas Reaaralie-inrichtins. „Maak wat voort, duivels jonk l En daarbij waarde een vage ongerustheid in het rond, om het geluid, dat men ge hoord had. Op eenmaal was heel het bataillon klaar wakker. Weer ging het gesis ddor de lucht vliet zijn onze granaten die op den weg barsten," légde korporaal Gros uit. „Toen we hier kwamen heeft een artillerist mij gewaarschuwd Deze verklaring was voor de bergbewo ners voldoende. Zij waren niet nieuwsgierig Yap aard, Zij lecdeiv z»ch neer, bij den loop der dingen. Zij klaagden niet dc marscli werd vervolgd. Op nieuw deed het snijdende geluid zich liooren, gevolgd door zes ontploffingen. Nu kon men het barsten van de granaat waarne men, direct achter de colonne. Een nieuwe emotie ging 'door liet bataillon. „Dat is -de vuurdoop, kinderen," sprak ka pitein Nicolai met zijn welluidende stem. De schuin vallende stralen van de opgaan de zon verblindden hem. Hij hield de hand voor zijn blauwe oogen en tuurde naar dc bergkam in de verte. Er was niets te zien. De rook vnn zijn pijp vormde kleine wolkjes, die in dc lucht bicven hangen. Hij keerde zich om en omvatte zijn jagers met een vaderlijken blik. „Komaan," zei hij. ..voorwaarts, voor waarts I" „Dus, zij zijn het, kapitein sprak dc man achter hem. „Zij zijn hel/' antwoordde Nicolai werk tuigelijk, terwijl hij op zijn kaart zag. Hij had niet veel gewicht aan dc zaak ge hecht. ..Zij zijn het,'' herhaalde de man tot zijn kameraad. Die weinige woorden waren als een loopend vuur door de gcheele compagnie gegaan. On middellijk richtten allen zich op. Eer. sterk gevoel van fierheid had zich van 'nen meester gemaakt7ij hadden den vuurdoop ontvan gen. Zonder dat zij er yjcli van bewust wa ren, werden zij vervuld van een machtige trots, en tegelijk van een groote vreugde. Was het anders niet Nu, dan was het niet zoo verschrikkelijk. Het was als een ontspan ning, ffic zich voortplantte over alle gelede ren. De zon ging eindelijk op in een volkomen blauwen hemel. Zij marcheerden nu met Hcïh te harten. „Het is heelemaal niet indrukwrckkcnld,M zei luitenant Fabre tot sergeant Vnissettc, dW naast hem liep. Vaissette zette zijn ilorgnet recht en ant« woordd'c niet. Hij was van nature medc'dceF zaam omdat hij uit het Zuiden was, en h-j praatte gaarne, omdat hij van dc universiteit kwam. Want, in het burgerlijke leven gal Vaissette les in dc philosophic op het Gym» nasium te Toulon. Maar hij hield ervan om^ voordat hij sprak, zich een meening te vort men. Zij marcheerden thans door een akker mdf beetwortelen .De vochtige grond plakte aaur de schoenen. „De zaak is", zei de sergeant „dat wij on« van deze verschrikking eenvoorstelling hebben gemaakt, die stellig overdreven is. Zoo gaatf het altijd de vrees voor een gebeurtenis ol het verlangen ernaar, verzwakken reeds bij voorbaat dc schrik of dc vreugde." Hij struikelde over een grijs ransel dat dce( had uitgemaakt van de uitrusting van ee^ Duitscher. Zijn veldvlesch, zijn bajonet en zijtf geweer stootten hard -rammelend tegen elkan der. Want Vaissette droeg deze militaire voon werpen zonder eenige gratie«ijn muts z»j diep over zijn voorhoofd, en zijn hroodzaJ hing bijna op 7iju hielen. (Wordt m:v .'-I).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1