msissiispiiis -j tïj* ,r; „DE EEMLANDER7' BINNENLAND PUIS DER EERSTE BLAD BUITENLAND TBe Jaargang No. 179 pet 1 2.40. per week (met eralis venekcr.ng leges 06»etulk»a) 0.17», alzondcilijke nummers 0SO. HOOFDREDACTEUR: M*. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co 8UREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL HOEK urRecHrscHssrit INTERCOMM TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 24 Januari 1920 bewijsnummer, elkc ic«cl mccr 0 20, dicnsta.inbioi dingen 1 jc^N 0 50. \'oor h.uull cn bedrijf best .ian zcci vooititcMgc bcp2iin .cn 10» Ucl hcriuald ndvcrtccrcn bij .abonnement. licne circulaire, bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden Bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUW'ER, Meubelfabrikagt - Hof 46. AMERSFOORT Fabriek: Pape roofstede De uiterst coneurreerend gestelde prijzen sluiten degelijke eonstruotie niet uit Politiek Overzicht 8ij zijne terugkomst uit Parijs om met de regeering overleg te plegen over het ant woord, dei zal gegeven worden op de aan de Hongaarsche delegatie ter hand gestel de vredesvoorwaarden, heeft graaf Apponyi gewaarschuwd, dat men den toestand niet el te pessimistisch moest inzien. De mi nister-president had, om den toestand van Hongarije te teekenen, het beeld gebruikt van een ter dood veroordeelde, wachtende in zifne ce) op de voltrekking van het von nis Daartegen kwam het hoofd van de iedesdelegatie op. Hij vond het voorbarig ui reeds de rouwvlag uit te steken. De aad van drieën had aari de delegatie ge legenheid gegeven hare bezwaren te berde te brengen en haar verzekerd, dat zij die ernstig zou overwegen. Hij zag geen reden om dat als een ijdele fraze op te vatten. Het laatste woord was nog niet gesproken; de zaak ligt, 200 besloot hij, in Gods hand Er is natuurlijk geen reden om de ver zekering, dat de zaak nogmaals zal worden overwogen, in twijfel te trekken. De vraag is echter of die overweging iets zal uitwer ken. Stond men aan het begin van de onder handelingen, dan was het een andere zaak. ^Iaar. met alle betrokken partijen behalve Hongarije is de zaak beklonken. De onder handelingen met Rumenië zijn langdurig en moeielijk geweest. De Rumeensche regee- ring had bezwaar tegen de bepalingen vnn het verdrag over de bescherming van de minderheden, maar heeft ook lang zich ver zet tegen de artikelen, die op de territoriale en de economische kwestiën betrekking heb ben. Na de ontruiming von Budapest on van het gebied rechts van de Theiss heeft zij zich ook de herhaalde en dringende waar schuwingen van den oppersten raad in de zaak van de door de Rumeensche troepen in Hongarije gedane rekwisitiën niet willen laten welgevallen. In al deze zaken is de opperste raad niet ingegaan op de door Rumenië verlangde wijzigingen. Ook de Rumeensch- Hongaarsche en de Rumeensch-Servische grenzen zijn gebleven zooals zij in het ver drag ven Saint-Germain bepaald waren De kwestie van het Banaat is na harden strijd ten gunste van Servië beslist, dat zich ge haast heeft vóór Rumenië het verdrag te onderteekenen. Ook Rumenië is ten slotte daartoe overgegaan; den lOen December jl. heeft de voorzitter van de Rumeensche vredesdelegatie zijne handteekening ge plaatst onder de verdragen, die aanvankelijk werden aangemerkt als strijdig met de waar digheid en de belangen van Rumenië", waai onder ook dat van Neully. Nu komt de zaak voor de laatste maal te berde, om de nog ontbrekende onderieeke- ning van Hongarije te krijgen. Met grooten nadruk heeft de Hongaarsche delegatie doen uitkomen hoe zwaar de voorwaarden zijn, die aan Hongarije worden voorgeschreven. Graaf Apponyi heeft als woordvoerder van de delegatie betoogd, dat van alle over wonnen stalen Hongarije het zwaarst ge troffen wordt. Zijn gebied en zijne bevol king worden verbrokkeld; het gebied, dat v.'-n Hongarije overblijft, zal van de moge- 1'ikheid verstoken zijn om economisch weer er hoven op te komen. Men zou gaarne wil len aannemen, dat dit te donker is voorge steld. maar het voorbeeld van Oostenrijk moet ons daarvan weerhouden. Donker is het vooruitzicht, dat dit vredes verdrag voor Hongarije opent. Op verzoch- ïng van de har^e vredesvoorwaarden is het .lifzicht gering. Wanneer de Entente gereed s met de door haar toegezegde overwegin gen, zal de Hongaarsche regeering staan voor de vraag of zij een verdrag, slechts op ondergeschikte punten verschillend van het mn hare vredesdelegatie overhandigde, zal mrlerteekenen. Er worden stemmen ge looid die verklaren, dat voor Hongarije de dwang om te onderteekenen niet zoo groot 's als voor Duitschland en voor Oostenrijk. Maar ten slolte zal wel de overweging den loo»*slng geven, die de minister-president rluszsr eenige weken geleden in een pers- fesprek uitdrukte in de woorden; „De drin gendste taak is thans het sluiten van den vrede, want de eenige mogelijkheid voor de a ederoprichling en de herleving V8n het verminkte en economisch nagenoeg te gronde gerichte Hongarije is de vreedzame en onverpoosde arbeid." Boitenlandsche Berlchtu P a r ij s, 2 2 J a n. (R.). President Poincaré heeft een besluit onderteekend, waarbij tot vertegenwoordigers van Frankrijk op de .^edesconferentie benoemd worden Miife- rand, Marsal, Isaac en Paléulogue ter ver vanging van Clemenceau, Pichon, Klotz en Tardieu, die ontslag genomen hebben. Jules Cambon blijft als gedelegeerde in functie. P a r ij s, 2 2 Jan. (R.) Jonnart, senator van Pas de Calais, is benoemd tot gedele geerde van Frankrijk in de commissie van herstel. Londen, 2 3 J a n. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). Op verzoek van MUlerand heeft JonnarL het voorzitterambt van de commissie van herstel aanvaard. Budapest, 23 Jan. (Corr.-bur.) In den heden gehouden ministerraad werd door den president van de Hongaarsche vredes delegatie rapport uitgebracht over den tot dusver verrichten arbeid. Daarna werd over gegaan tot de behandeling van de bijzon derheden van het vredesverdrag, waaraar deskundigen als rapporteurs deelnamen. Vertegenwoordigers van de met Honga rije sympathiseerende nationale minderhe den hebben tegen morgen namiddag een m on starmeeting beleed, waarin vertegen woordigers van de Duitschers, Ruthenen, Rumenen, Slowaken, Wenden en Zuid-Sla ven het woord zullen voeren. Er zal een me morandum aan de Entente gericht worden, waarin ten scherpste geprotesteerd wordt tegen de verbrokkeling van Hongarije Parijs, 23 Jan. (N. T A Drcadioos van Lyon). De Duitsche zaakgelastigde zal Zondag hier aankomen. P a r ij s, 2 3 Jan. (R.) In de regeerings- verklaving, waarmee het kobinet-Millerand gisteren in de Kamers is opgetreden, wordt verklaard, dat het tijdperk van de opoffe ringen en beperkingen nog niet geëindigd is. De burgerdeugd is thans in vier woorden samen te vatten: „Minder verteren, meer voortbrengen". De verklaring kondigt belas- tingverhooging en vermindering van den duur van den militairen dienst aan; bij dit laatste moeten echter de internationale ver bintenissen in aanmerking genomen worden. Na behandeling van eene interpellatie van Léon Daudet werd een votum van er- trouwen uitgebracht met 272 tegen 33 stemmen. Birmingham, 23Jan. (R.). De kanse lier der schatkist Chamberlain ontkende, dat het ooit de politiek van de regeering was geweest groote sommen in Amerika te leenen met het doel ze aan andere natiën van Europa in leen te geven. Hij geloofde, dat de nationale schuld nu haar maximum had bereikt. In het aanstaande dienstjaar ko men -vviï aan de andere zijde van de helling. Dan zullen wij m staat zijn de oplossin? van de groote vlottende schuld in overweging te nemen. B e r 1 ij n 2 3 Jan. (W. B.) Ter beteuge- ling van de beursspeculatie heeft de ver- eeniging van Berlijnsche bankiers besloten voorlaan geldswaardige papieren nog slechts legen 50 van de koerswaarde hoogstens echter tot 200 te beleenen. De nog loo- pende credieten moeten vóór 15 Februari aan deze bepaling aanc-epast worden. B e r 1 ij n, 2 3' J a n. (W. B.). Het Berliner Tagebl. verneemt uit Flensburg, dat de tij delijke hoofdambtenaar Erichsen uit Scher- rebek door de internationale commissie is gesommeerd het stem gebied te verlaten. Erichsen is een geboren, stemgerechtigd Noord-Sleeswijker. Son derburg, 23 Jan. (W. B.) De Sonderburger Zeitung meldt, dat de gesve zen burgemeester van Norburg, Hardesvogt Klinker, van de internationale commissi? aanzegging heeft gekregen, dat hij vóór 24 .Tan. het land moet verlaten. Klinker is te Flensburg geboren en is sinds meer dan veertig jaren gevestigd te Nórburg, zoodat hij in Noord-SIeeswijk stemgerechtigd is. B e r 1 ij n, 2 3 Jan. (W. B.). Aon den Berliner I.okalanzeiger wordt uit Halle ge meld, dat in de Lünafabriek van de „Badi- sche Anilinfabrik" zes duizend arbeiders in staking zijn getreden. Hierdoor wordt de sHkstofproductie bedreigd. Londen, 22 Jan. (R.). De uitslag van de stemming onder de vormers in de ijzer industrie is, dat 17.667 stemmen voor en 11.263 stemmen tegen de hervatting van den arbeid zijn uitgebracht. We en en, 23 Jan. (W. K. Tz.) De Staatscorrespondenz meldt, dat de Britsche levensmiddelencommissie te Weenen aan het ministerie voor de volksvoeding meege deeld heeft, dat de Britsche regeering aan de Oostenrijksche aanbiedt, om ond^r ver- rkening op het bedrag van de Euroneesche hujpverléenirig nog ongeveer 900,000 ton vet, 1000 ton vleesc.hconserven en 600 ton rijden spek tot een gezamenlijk? waarde van 57.800 pond sterling te leveren. De staats secretaris voor de volksvoeding heeft het aanbod dankbaar aanvaard. Met de levering zal onverwijld begonnen worden. Praag, 23 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De grondwetscommissie van de nationale vergadering heeft verschillende besluiten genomen. Een daarvan is, dat on der zekere voorwaarden een recht van veto wordt toegekend aan den president der republiek. De president zal een mandaat ontvangen voor zes jaren en zal niet meer dan eenmaal herkiesbaar zijn. Praag werd gekozen als zetel van den president der re publiek. Berlijn, 23 Jan. (W. B.) Volgens de Berliner Lokal-Anzeiger melden de bladen te Praag, dat in West-Gallcië de pest is uii^' broken, die blijkbaar uit Oost-Galicië is bin nengeslopen. Het bestuur van den Pool- schèn Nationalen Raad te Teschen is door de vele ziektegevallen gedecimeerd. Londen, 2 2 Jan. (R.) De Britsche missie in Zuid-Rusland seinde 21 dezer: In den Kaukasus is een gewapende ko- lonne bolsjewisten, clie Kizliar binnenge drongen was, daaruit weer verdreven. De Russen zijn teruggedrongen van' de Sol-linie ter weerszijden van den spoorweg Tsarit- sinJckaterinodor. Meer naar het westen trachten de bolsjewisten ten oosten van Rostof de Don over te steken en slaagden er in om op twee plaatsen een britggehoofd te bouwen. Ten Westen van Rostof n hun pogingen om de rivier over te trekken ech ter mislukt, waarbij zij zware vërliezen leden. Hun cavalerie verloor twaalf kanonnen, hon derd machinegeweren en een groot «aantal gevangenen. Hel sing fors, 2 3 Jan. (N. T A. Draadloos uit Lyon). De Baltisch sL.ten- conferentie, die voor twee dagen ten einde zou loopen, heeft hare zittingen verlengd, omdat er tamelijk heftige debatten rijn ge voerd tusschen de gedelegeerden uit Polen en Litauen. Parijs, 2 5 Jar (N. T. A). Uit Beiroet wordt gemeld, dal de Emir Fay^al aldoor is aangekomen op de Waldeck Rousseau. Ilij werd ontvangen dcor generaal Lmnct als vertegenwoordiger van generaal Gouraud, aan wien de Emir vervolgens een bezoek bracht. De troepen verrichtten de. eerbewij zen. Cairo, 22 Jon. (R.) In Tantah viel cen groote menigte een patrouille Indische troe pen aan met steenen en revolvers. Een korporaal werd gedood. Door het vuur van de soldaten werd een persoon gedood en werden twee gewond Uil dp Pert antwoorJ op «Ie «ritlererlngs- RAnvrnte. De pers, is eenstemmig in haar oordeel over de waardigheid en bondigheid waar mede onze Regeering de nota der Entente- mogendheden heeft beantwoord. Het antwoord zal 7.00 zegt de N i e u- we Rotter da msche Courant hier te lande bijval' ondervinden, ook hij hen, die zich bij de beoordeeling van de vraag of de ^eyjezen keizer- uitgeleverd kon worden, op een eeriigszins ander standpunt hebben geplaatst, dan waarvan onze Re -ne ring blijkbaar is uitgegaan, en dus wellicht bij de formuleering van de afwijzing op eenige punten andere jvóorden of eene an dere zinswending zouden hebben gekozen. Dankbaar mag echter ooi: door hen wor den erkend, dat het antwoord hen en heel eind tegemoet komt. door zich niet vast te klampen aan een formeel juridisch be toog, waarbij in eene opsomming van con- creete wetsteksten en tractaatsarlikeltjes. de voornaamste kracht wordt gezocht, en waarmee een dood stuk zou zijn samen gesteld, doch de heele zask midden in het leven van algemeenc rechtsovertui ging en nationale traditie over te planten, gelijk feitelijk ook de mogendheden bij hunne aanvrage voor een goed deel had den gedaan. Ernstige verwikkelingen verwacht hel bied van de beslissing onzer Regeeririg niet, maar zij zal, gegeven de onder een deel van de Fransche en Engelsche bevolking gekweekte mentaliteit in de andere ge allieerde en geassocieerde lenden' schijnt de volksstemming eer met ons den tegen ons te zijn aan de gelukkig allengs zoo veel verbeterde verstandhouding tusschen die landen en Nederland toch geen goed doen. Dit kon voor onze Regeering, toen zij haar antwoord overwoog, natuurlijk geene overweging zijn. Het gold hier geen zaak van .kansberekening doch eene van eer en geweten. Juist echter omdat de Regcering de.\rbij geen bijoverwegingen heeft loten gelden, zal op den duur, daaraan twijfelen wij niet, ook bij de teleur ges lelden zich de overtuiging moeten boon breken, dat Ne derland in een moeilijk uur zijner geschie denis zicli zijn ouden naam is waardig ge bleven. Het Handelsblad is vast overtuigd, dat het antwoord van de Nederlandsche re- geering op de nota van de mogendheden weergeeft, wat in hart en hoofd van de overgrooie meerderheid van onze laridge- nooten omgaat. De vorm lijkt uitnemend gekozen. Geen wijdloopige beschouwingen, geen hooge theoretische uiteenzettingen van de fundamenten van ons zoo goed recht, beschouwingen en uiteenzettingen die slechts zouden nooden tot woorden strijd, tot debatteeren over niet-essentieele bijzaken. De verkapte bedreiging, in de nota van de mogendheden vervat, wordt niet besproken, wordt niet begrepen. Vgikomen goed gezien, een verzoek, dat begeleid gaat van een bedreiging, kan niet met die rust en beleefdheid beantwoord worden, die bij de behandeling van een zoo ernstige zaak gewenscht zijn. Het blad maakt nog enkele opmerkingen bij de nota der geallieerden, waarbij het uit eenzet, dat hier in den ideëelen zin van het woord volstrekt geen hooger recht tegen een lager recht wordt gesteld. En waarom zoo vraagt het blad onder meer wanneer de beschuldigers van den Keizer hem hadden willen berechten in een sfeer van hooger recht dan het tot nu toe gel dende positieve recht, hebben zij niet den moed gehad de berechting eene plaats te geven in het organisme van het nieuwe recht de wereldorganisatie, den volken bond Ten slotte zegt het blad Eon buitenstaander kan het voorschrift van art. 227 van het vredestractaat in geen ander licht rien dan in dat van den overwinnaar, die zijne overwinning ook in den persoon van hot overwonnen staats hoofd wil verzekeren. Deze moef worden overgeleverd aan zijne v ij a n d e n om hem te berechten, cn daaraan aan deze daad \qjn overwinningspolitick kan Ne derland, met verkrachting van het posi tieve recht, niet medewerken zonder de hoogste beginselen van het recht te ver loochenen. Het Vaderland besluit, na een over zicht van den inhoud der nota gegeven ie hebben, met te zeggen Indien er toch nog een verkeerde schijn aan de weigering van uitlevering wordt ge geven, indi< n zij aan sympathie voor Wil helm von Hohenzollern wordt toegeschre ven, of aan Duitschgezindheid> of aan wat een onwelwillende of onwetende pers in het buitenland mocht verzinnen - dat verant woordelijke mannen in de Entente-landen daaraan zouden deelnemen mag niet wor den ondersteld don zou dat, diplomatiek zocht gezegd, onredelijk zijn. - Maar ols hel gebeurt, en het zal wel ge beuren, dan zullen wij het langs onze kou de kleercn laten gaan, rustig in onze over tuiging, dot onze Regeering heeft gedaan wat plicht, wat eer 00 geweten haar ge boden. De N i e u w e Courant leidt uit den waardigen en zonder te prikkelen krachti- gen toon der nota of, dat het blijkbaar in de bedoeling onzer Regeeiing ligt zoo min mogelijk aanleiding te geven tot een pole miek, laat staan die uit te lokken. Terecht,. Immers de wijze, waarop do openbare meening in Engeland en Frank rijk heeft gereageerd op de nota van 15 Januari bewijst, dot de Nederlandsche- zaak alleen zou kunnen worden verzwakt in de oogen van het volk dezer twee geallieerde landen door juridische haarkloverij of in hel algemeen een polemiek over de feiten. Terecht treedt onze Regeering dan ook niet in een waardeering von de argumenten der nota van „les Trois". Door het feitelijke daaruit op den voorgrond te stellen in hoor antwoord, biedt zii aan critische gees ten een ongezochte gelegenheid voor een vergelijking tusschen inhoud en vorm de zer argumenten. Do verlokking om zeer veel nadruk te leggen op onze souvereine rechten, is ge lukkig weerstaan. Het zou noodeloos heb ben geprikkeld en dot is wat in de gege ven omstandigheden vóór alles dient te worden vermeden Wij wagen het dan ook t«% hopen, dot de mogendheden in dit stuk een volstrekte belemmering zullen zien voor een berechting van den gewezen kei zer, zoools hel vredesverdrag die bedoelt, m e I onze medewerking. De toon der Fran sche en Engelsche commentoren op het verzoek om uitlevering" versterkt ons in deze. hoop. Al kan de Telegraaf in het algemeen het besluit onzer regeering eerbiedigen en de wijze waarop zij daaraan uiting heeft ge geven, goedkeuren, dit neemt niet weg, dat op een enkel punt dit blad gaarne een an deren toon bed zien aangeslagen. „Dit is het gedeelte, waarin de regeering een beroep doet op de onzijdigheid, welke ons land tot het einde van den oorlog toe heeft bewaard, en waarbij weer dat onge lukkige neutraliteitsgevoel naar boven komt, dat or.s onder de leiding van Cort van der Linden zooveel kwaad heeft gedaan. Dut wij in den strijd met de wapenen niet deelnamen, heeft niemand ons kwalijk ge nomen, maar dat de toenmalige minister president gelukkig deed jar. Loudon het anders in zijne nota's over den duikboot oorlog en over de wegvoering der Belgen het deed voorkomen alsof wij ook onzijdig bleven tegenover de misdaad, alsof elk ge voel van recht bij ons afwezig was en wij het wereldgebeuren onverschillig langs ons lieten glijden, heeft ons toen wel in een ver- -• koerd daglicht geplaatst. Het is slechts onder voorbehoud en niet met volledige in stemming, wij zouden bijna zeggen, niet met warm medevoelc-n, dat onze regeering de aansluiting toezegt, in geval in de toekomst eene in hel leven geroepen organisatie de mogelijkheid mocht scheppen, om zonder ecnig rechtsbeginsel prijs te geven en zon der onze traditie te verloochenen, mede te werken lot het koeren cn bestraffen van misdadige schennis van het volkenrecht en van de solidariteit der naties. De wetten des Rijks en de nationale tra- mogen wellicht terecht kunnen wor- ingeroepen tegen het meedoen aan de politieke daad, welke de mogendheden als politieke daad van onze Regeering vroegen, zij verzetten zich geenszins er tegen, dat ook wij nadrukkelijk verklaren, dat eerbied voor het heilig gezag van gesloten overeen komsten en v.oor internationale zedeleer ook hier te lande als misdadig wordt gevoeld." Het Nieuws van denDa^, ofschoon instemmende met de weigering zelve, had liever andere argumenten daarvoor aan gevoerd gezien. Wat o. m. het beroep op het asylrecht betreft, dat wil geenszins zeg gen dat deze traditie niet'„verouderd" zou zijn en „uit den tijd.' „Er zijn natuurlijk een macht von artike len en precedenten bijeen te brengen waar door een schijn van grond wordt gegeven aan dit argument tegen uitlevering. Niette min lijkt ons dit punt buitengemeen zwak. Er zouden zeker honderden gevallen te .verzamelen ziin waarin de geestelijke off wereld 1 „vecht" e overheid in vroeger eeuwen dlij vrijwillig prijsgaf. waar het eert g£OOt misdadiger gold zoodra men d't traHf ditioneele, lont ons liever zeggen middel* eeuwsche argument inroept, zei nv n dol deur open voor de vruag, hoe groot don wol de schuld, de verantwoord rijkheid! althans is van den gewezen Duitschcn Kei* zer." En in dit opzicht blijkt, dat het Xicttm van den Dag over den ex-keizer ge n itwJscw oordeel heeft. Pacifisten zegt het blad -4 beschouwen hem als den U r h e b e van «alle oorlogskwaad en zulk een man moet do hand der gerechtigheid niet minder Ie voe len krijgen dan de machinist die in ren on bewaakt oogenblik, door een t keerden greep, een ongeluk veroo /aakt. of iri vrouw die een brood steelt voor haar hongerend! kind. 1 Er ware, volgens het blad, een ruimer, meer algemeen-menschehik standnunt in tö nemen gewees' dnn dr.i ven 's Rijks wetten en nationale traditie. ..Men had ooi aldus kunnen redeneeren i Wij erkennen dot de ru ;chclijke gerecht tighcid de groot ;lc schuldigen lot dusver, nooit heeft getroffen. Wij zien in het uit* ïeveringsverzock een der eerste uitingen van een beteren geest, die dit wil verande ren, ter voorbereiding van een hetere ver* houding tusschen de natiën Ge-.rne werlrtr Nederland daaraan mee. Deze regeeringl moet toegeven dal de e wezen monarch, die buiten ons toedoen ons grondgebied betreden hoeft om zich duar voorloopig inl veiligheid te brengen, ónder den zworen.' last leeft vnn het vermoeden dat hij een dei' 'hoofdbewerkers is van den wereldoorlog, Tegen zoo groote rampen moeten voortaan' krachtige middelen worden aangewend. Wij willen niet nagaan of onze wetten en onze verdrogen, of onze traditie die althans aan vervolgden om geloofs- of oy rtnigings- vil steeds een vrijbrief verschafte teii deze toepasselijk zijn »t niot. Zelfs zouden wij willen overwegen, of de goede grond regel dat geen feit strafbaar is don uit kracht van een daaraan voorafgegane wet* lelijke strofbepoling, in dit geval ter zijd» gesteld mag worden. Doch zelfs het geval van den gewézen Duitschen Keizer beschou* wend als een geheel op zichzelf slaand uit* zonderingsgeval, kon de Nederlandschp regeering er niet aan denken, een beschul* digde, welke ook, uit te leveren aan een' rechtbank die reeds wegens zijn ontsleari on zijn samenstelling geenerlei waarborg biedt voor rechtszekerheid. Wij moeten het verzoek dus van de hand wijzen." Misschien heeft de Regeering beter ge daan met te spreken zooals zij deed. Maofl het blad kan den indruk niet vnn z'ch nfzet- tcn dot de beperking van haar plicht 's lands wetten en- traditie, in het buitenland, ook in de ons niet onguns.'i gezinde krin gen. geen overweldigend effect zal maken: en Nederland niet den naam zal bezorgeiï van een zeer modernen staat, waar het Recht gnat hoven de rechten. Geen woord te weinig en geen woord f<J veel, dat is, voor De Tij d de erste in druk, dien men krijgt van het stuk, waardig de beste tradih'ën in dit land van Huig de Groot en waaraan diplomatieke en juridische kennis hebben saamgewerkt met karakter- fierheid en rechtvaardigheidszin. „Zelfs degenen, aan wie het geadresseerd is en die er wellicht niet» zonder wrevel vait kennis nemen, zullen hun achting niet kim* nen onthouden aan een document, waarvan! de eerlijkheid cn het rechtsgevoel zoo edel aandoen onder de vele geforceerde stukken', waarin de moderne diplomatieke rechtsfor- niules heet op tc zotten. Het zal don ©old geschiedenis maken, moge het tevens aan' Europa, dat op het ©ogenblik met de ge varen wordt bedreigd, die het toegeven oaiV drieste opvattingen over het volkenrecht medebrengt, een voorbeeld geven. Want al zijn de Staatslieden, die aan dit recht eert nieuwe leiding en ontwikkeling moetert waarborgen, Den Haag voorbijgegaan ali den zetel van den Volkenbond, de elemen* taire rechtsbegrippen cn verheven opvattin* gen, welke Nederland ook in deze interna* tionale politieke actie weer in den ojngangi met andere volken laat gelden, bewijzen' welk een zegen een invloedrijke positie vartf ons land in dien Bond zou beteekenen voor de gansche wereld. Of de Ententemorgcndheden haar beden*! kelijke pogingen ook na dit eerste afstuiten! op het eenvoudige schild van het recht zul* len voortzetten, dan wel of zij zich in stillef verheugen, dat zij de verantwoordelijkheid; inzake de kcizcr-berechting, waartoe lonra niet de edelste instincten van hun naties' hen wilden drijven, quasi hebben gewenteld! op hetonwillige Nederland, kan ons in/ het gevoel van den eenvoudjgen plicht, diert wij voltrokken, in veilige afwachting laten.' Langer dan een jaar aldus de M a a bode heeft de kwestie van de uitleve* ring van ex-keizer Wilhelm ons volk enj men kan wel zeggen de menschheid in hei algemeen bezig gehouden. Het werd eert drukkende, benauwende cauchemar, eei^ nachtmerrie, waarin, zooals het met derge* lijke aan de controle van de rede onttroki ken voorstellingen pleegt te gaan, alle ver^ houdingen ontbraken en de uitersten zier onnatuurlijk vergrootten. Alle bezinning was weg. Welke monsterachtige dreigementen wetv den er niet geuit jegens ons "volkhoe zou den wij ten onder gaan in de algemeen* minachting der wereld, wanneer wij ten minste nie: omvergeloopen zouden worden door de phalanxen der geallieerden I Well een passies ontketenen zich, toen in En* geland de kwestie tot verkiezings-cry ge< maakt werd f Met welk een plassen van juridische be* schouwingen en beredeneeringen zijn wij overstroomd, om het voor of teuen va»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1