11. ÏDOTEfMT I ABOHKEfAEHTSPRIJS PilllS OER AOVtilTENTIEH „DE EEMLANDER" B 8TEN LAN D "feuilleton.- De Stem van Frankrijk. Van week tot week. BINNENLAND 18e Jaargang N«»- 130 per m.ian.lcn voor Amcrs. (oorl f 210. 'dcra ',anco per post 2.«0. rer «eek (met e.Mis vc.ickcr ng tegen ongelukken) I 0.17», .Iiouddykc nummers 1 CM. HERSFiRTSCH DAGBLAD Maandag 36 Januari 1920 HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL Hoe* or«tCHrscM6sr« INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 1 4 repels f O.S5^ met inbegrip van cctv bewijsnummer, elke regel meer 0 20, dicnstaanb.c* dingen 1 -5 regels 0 50. Voor handel en bed rij E bestaan zcci vootdccbgc bepalingen tol hel herhaald advcrfccicn bij abonnement bene ciicuU re, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden Bewijsnummers 5 cent. Toen de wereldoorlog uitbrak vroeg men eens een bekend schrijver naar zijn mee ting over de gevolgen. En het onverwachte antwoord luidde, dat het een eindeloos ge- 'geven zou worden voor de meest phantas- 'tische roman*, die ooit zijn geschreven. Ten 'deele heeft deze profeet ongeluk gehad. Want de wonderbaarlijke geschiedenissen, die nu langzamerhand bekend worden, wer den niet uit het brein van vernuftige schrij vers geboren, niet geïnspireerd op den oor log, maar oneindig veel wilder, wonderbaar lijker en afschuwelijker, vreemder en on dankbaarder zijn de verhalen, niet ver zonnen, doch beleefd door de lijdge- nooten. In alle kranten slaan ze afgedrukt, de reisavonturen, de vreemde ontmoetin gen, de nooit eerder vertoonde verhoudin gen, de verzonden cultuur, de phantastische gebeurtenissen. Als Edgar Poe, Wilde, de l'Isle Adam of Stevenson nog leefden, zou den zij moeten bekennen, dat de gebeurte nissen in Balkan en Kaukasus, aan Donau en Weichsel. te Moskou en Posen, kortom in Midden- en Oost-Emopa hun voorstel lingsvermogen slaat. Maar of het ons winst is Zeker is het buitensporig en ongedacht, dal men aan de Russische grens den Hollan der rcanr een pas vraagt „signé du camarade Vinkóp!', dat Nederlandsche doctoren in Servië ongeleende wreedheid- en middel- aëuwsche onveiligheid meemaken, dat in „beschaafde streken" als Westphalen goe derentreinen worden gestolen en spoorloos verdwijnen. Maar dat het phantastisch, bui tensporig en „niemals dagewesen" is, baat ons al heel weinig. De groote vTaag is, wie of wat de toestand weer zal normaliseeren. En één dergenen, die van grooten invloed .was op deze normalisatie, is heengegaan. Clcmenccau heeft zijn rol gespeeld. En wat hii deed is feitelijk nog niet te beoordeelen. In elk geval staat wel vast, dat hij vier jaren lang Frankrijk wist staande te houden, dat zonder zijn steun ware gevallen. Doch de vrede wist hij minder krachtig te stutten, als de revanche. Nu Deschanel dan ook de presidentszetel heeft bestegen is de open bare meening daar héél wat warmer voor gestemd, dan voor den scheidenden Tigre. Met hem is het geheele kabinet gegaan en Milerand heeft een nieuw geformeerd, dat een ministerie méér kent: „Hygiëne en so ciale voorziening". Het uitleveringsverzoek is gedaan en de Nederlandsche Regeering heeft geweigerd. Wilhhlm, ofschoon door een waterlinie be dreigd, zal zich waarschijnlijk wel vrij vei lig gevoelen. Merkwaardig is het, dat de Engelsche bladen kalmpjes over de quaestie zwijgen, of hoogstens de opmerking maken, dat Lloyd George alleen er op gesteld is, terwijl de Fransche pers het verzoek op rekening der Angelsaksers schuift. Doch deze zelfde pers zal n a de Nederlandsche weigering zich wel anders doen hoorenf In ons land heeft weer een nieuw stakings idee baangebroken: te Leeuwarden staken de hotelhouders, omdat de gemeenteraad van-Zaterdagavond tot Maandagochtend de vergunning voortaan intrekt. Zoo kunnen wij de sekste complicaties verwachtenf ButteMandsche Berichtta Londen, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). De inter-Geallieerde marine- :ommissie heeft een bezoek gebracht aan Helgoland, waar zij door de Duitschers be- 'eeftl en door. de bevolking hartelijk ontvan gen werd. 'Vele personen verzochten de :ommissie om" te beuerken, dat het eiland weer onder Engelsch bestuur kwam. Zij hiel- dn niet van de Duitschers, die alle 2200 be woners van 't eiland bij het uitbreken van den oorlog naar Duitschland gevoerd had den. Na den oorlog vonden deze hunne hui zen door de troepen leeggeplunderd. Het eiland is thans een ontzaglijk versterkt kust- fort. Door één vingerdruk op een contact knop van een electrische geleiding verrij zen zware kanonnen uit diepe kuilen, klaar om te vuren. Onder den grond is een elec- trisch verlichte ware doolhof van gangen, die een schuilplaats voor het geheele garni zoen bieden. Dit alles zal nu worden opge blazen. Kiel, 24 Jan. (\V. B.). Een uit 2 offi cieren bestaande haven-commissie, heeft heden al het haven-materieel en alle oor-, logsschepen bezichtigd. Zij vertrekt Maan dag per extra-trein naar Berlijn. Op 27 de zer komt een nieuwe commissie voor lan- geren lijd hier. Budapest, 24 Jan. (Corr.^bur.). De bewoners van het eiland Mur hebben in een telegram aan den landsbond tot bescher ming van de onschendbaarheid van Hon garije geprotesteerd tegen de afscheiding van het eiland. Zij verlangen een volksstem ming oncler toezicht \an een commissie der Entente. Budapest, 23 Jan. (Hong. Corr. Bur.) Een deputatie van cle Hongaarsch-gezinde nationale minderheden, heeft heden aan de hoofden der Fransche, Engelsche en Ita- liaansche militaire missiën, te Budapest, de protestmotie tegen de horde vredesvoor waarden, overhandigd, die in een daartoe belegde vergadering is aangenomen.. De ge neraals beloofden de motie naar de bevoeg de autoriteiten te zullen doorzenden. Pa rij s, 2 1 Jan. (N. T. A.). Pasics en Troembics hebben zich Vrijdag naar het algemeen secretariaat der vredesconferentie begeven om eene verlenging te vragen van den termijn van vier dagen, die aan Servië is gesteld om een beslissend besluit te ne men aangaande het regelingsontwerp van de kwestie der Adriatische Zee. Bij de ge vraagde verlenging wordt geen bepaalde termijn genoemd."De Geallieerden beraad slagen thans over het antwoord, dat waar schijnlijk niet voor Zaterdagavond bekend zal zijn. Dantzig, 24 Jan. B). Van offi- cieele militaire zijde wordt meegedeeld, dat Graudenz den 23en zonder incident is ont ruimd. Van de zijde der bevolking hadden reusachtige Duitsche betoogingen plaats. Onmiddellijk na de ontruiming rukten de Polen binnen. Londen, 24 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). Bij een van Clemenceau's bezoeken aan Londen deelde Lloyd Geoi^e hem mede, dat de Engelsche regeering zeer erkentelijk zou zijn, als de Fransche regee ring haar zou toestaan om aan maarschalk Foch, die de Geallieerde legers tot de over winning heeft gevoerd, evenals aan Lord Haig, een schenking van 100.000 pond sterling te doen toekomen. Clemenceau gaf onder dankbetuiging een weigerend antwoord, zeggende dat het in Frankrijk geen gewoonte wps om zegevie rende generaals aldus te huldigon. Lloyd George hield niet aan doch stelde Foch van het voorstel in kennis. Deze antwoordde dat hij, ofschoon vereerd, het aanbod niet aanvaard zou hebben, maar verheugd ge weest zou zijn als de schenking aan de Fransche organisatie tot herstel van de oorlogsschade ten goede gekomen was. Londen, 23 Jan. (R.)- In een rede voering te Cambridge zeide Asquith, dat de grootste giief tegen de regeering was, dat de vredesconferentie wel grondgebied ver deeld en aan de vroegere vijanden ondra gelijke lasten opgelegd had, maar geen po ging gedaan 'had om zelfs maar de grond slagen te leggen voor een mogelijken vrede met Rusland. De Russische politiek van de coalitie-regeering was een mislukking van den aanvang af. Rusland moest zelf, goed of verkeerd, zijn regeevingsvorm bepalen. Parijs, 2 4 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Een groot aantal afgevaardigden hebben, volgens de Petit Parisien, het leven dige verlangen uitgedrukt, dat zoo spoedig mogelijk een debat zal worden gevoerd over de algemeene politiek van het kabinet, ten einde het hoofd der nieuwe regeering in staat te stellen sommige punten in de re- geeringsverklaring, die in het debat van Donderdag niet tot hun recht zijn gekomen, nader in 't licht te stellen, en aan de afge vaardigden gelegenheid te geven definitief positie te nemen voor of tegen het kabinet. B e r 1 ij n, 2 4 J n. (\V. B.). Volgens het ontwerp der nieuwe kieswet voor den rijks dag worden de zetels over de verschillende partijen verdeeld door het z.g. automatische systeem naar den maatstaf van één ze tel op de 60.000 stemmen. Omtrent de verdeeling der stemmen-resten be vat het ontwerp 3 voorstellenvolgens A worden do resten per kiesdistrict verrekend volgens B en C over verschillende aangren zende districten samen. Volgens C kunnen de kleine partijen, die per district beneden de (30.000 stemmen Blijven, over verschil lende districten één gemeenschappelijke oondid-aten-lijst indienen. De indeeling in kiesdistricten is nog niet ontworpen doch wacht op het bekend wor den van het resultaat der volkstelling op 8 October 1919. Een nieuwigheid is nog. dat ook in het buitenland vertoevende Duit schers aan de verkiezingen kunnen deelne men. Berlijn, 24 Jan. (W. B.). Volgens het wetsontwerp op do verkiezing van den rijks- president beslist de volstrekte meerderheid van aile kiezers. Wordt deze niet bereikt, dan geeft bij de tweede stemming de betrekkelijke meerder heid den doorslag. De overige bepalingen zijn als bij de kieswet voor den Rijksdag. P a r ij s, 2 3 Jan. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Maarschalk Foch zal den 3en Februari geïnstalleerd worden als lid van de Académie fronpaise. Hij zal worden bijge staan door maarschalk Joffre. Poincaré zal zijne rede beantwoorden. B e r 1 ij n, 2 4 Ja n. (W. B.). Het ontwerp omtrent de bezittingen der koninklijke (kei zerlijke) familie, i? in het Pruisische ministe rie behandeld éivzal binnenkort in de Prui sische landsvergadering ingediend worden, fen deel der paleizen blijft het eigendom van den staat Pruisen of gaat in bezit over aan c'en staat. Een ander deel blijft aan het koninklijke huis, dat de volle beschikking over zijn resteerend vermogen behoudt en schadeloosstelling krijgt voor de kunstvoor werpen en het meubilair in de paleizen, die jasn den staat vervallen. Dusseldorf, 2 3 Jan. (W. B.) Ten gevolge van de valuta-daling werden in de vergadering van den Stsalbond de volgende prijsstijgingen met ingang van 1 Februari a.s. vastgespeld: fijnijzer 755 M.; stoslijzer 755 M.; walsdraad 1000 M; grof blik 1050 M.; middel- en fijnblik 1200 M.; bandijzer 825 M. Wanneer de kolenprijzer. nog meer stijgen, zullen voor iedere mark kolenprijs- stijging, de metaalprijzen met 3.5 M. ver-' hooird worden. De goedkeuring van het ministerie van handel en industrie is nog niet afgekomen. B e r 1 ij n, 2 4 Jan. (W. B.). De gewezen onderstaatssecretaris von Braun heeft in Stettin verklaard, dat het rijksgraanxleparte- ment aan de regeering heeft meegedeeld, dat eerstdaags zal moeten worden bekend ikter go* dat zoau i en te^ Het Berliner Ta g e.b 1 a 11 is varf oordeel dat Holland's geest en karakter lijk gebleven is als van een volk. dnt vaak de rechtsidee hoog gehouden gen <i(* machtfgsten verdédigd heeft. Dc Vossischc Z t g. schrijft, dat ment ven Holland niet anders verwacht had eutj cle Hollanders, hoewel ze gëc*i\ dank ven* wachten, slechts de geschreven en oiu e* schreven wetten van billijkheid en eer volg* gemaakt, dat de uitmaling van het brood graan moet worden vermeerderd. \\'an> schijnlijk zal dan een verkleining van de broodrantsoenen niet zijn te ontgaan. Het Berliner Tageblatt verneemt van be voegde zijde, dat alle verontrustende ge ruchten over eene aanstaande verkleining van cle broodrantsoenen onwaar zijn. Alleen •bestaat het plan de Uitmaling te verhoogen tot 90 pet. Karlsruhe, 2 4 Jan. (W. B.) In den den, verdient ieders waardeering. Irnddog van Baden heeft een regeeriu.jsvrr- 1 a gl i c h e Rundschau uit zicJ? tegenwoordiger medegedeeld, dot t dage- 'Q ongeveer denzelfden geest en zo t ve«- lijksche meelrontsoen per hooft bij de der. dal het oordeel van Holland temaoti broodvoorziening van 260 lot 200 grum waaide heeft, omdat het aantoont dat .'e verminderd moest worden. {,'*n het Duitsche volk door de Entente in het vredesverdrag afgedwongen bekentenis, dat Duiischland alle schuld heeft bij de neu-' tralen, niet cle door dc Entente gewenschte uitwerking heeft gehad. De Berliner L o k a 1 n z e i g e r parlementen zullen mgrupen, om een eind I Li.,i. iverklaart dot cc nota een cereplaats ver- Parijs, 2 4 Jan. (N. T. A. Draadloos) Het bestuur van de Brilsche kamer van koophandel te Parijs heeft clen wensen uit gesproken, dat de bevoegde regeeringsdé-I te maken aan cle bestaande crisis in cle wis selkoersen. W e e n e n, 2 4 Jan. (W. B.). Het Pool- sche gezantschap in Weenen verklaart, dat de geruchten over pestgevaar of gevallen van pest in Silezië bezijden dc waarheid zijn. De Neire Freie Presse bericht uil Mëhrisch Ostrau dot deze geruchten zijn ontstaan ten gevolge van ernstige gevallen van vlek ty phus. Het onderzoek heeft echter uitge maakt, dat men niet met pest te doen heeft. dient in de geschiedenis van het Neden» landsche volk. Het standpunt dei- Entente na Nederland'? antwoord. Reuter seint uit Londen: In welingelichte kringen beschouwt men het antwoord von Nederland niet nis het einde der quaestie. Het antwoord dnt nicï geheel onverwacht kwam, zal door don Op persten Raud te Parijs of door deszelfs op- n n e i /vr -r x j, volger in overweging worden genomen en Rome, «5 J an. {N. I. A. XLaodljo.s het onderwerp uitmaken van nieuwe onder* van Lyon). De bladen deélen medé, dat de- spoorwegarbeiders Zondagochtend het werk zullen -hervatten. De centrale federatie -van spoorwegarbeiders is te Rome Jjijeer.gcko- men om den toestand te bespreken. Halifax, 23 Jan. (R). De passagiers van de mailboot „Powhattan", die een week*' lang hulpeloos op zee rondgezwalkt hebben, zijn behouden door hel Amcrikaansche transportschip „Northern Pacific" opgeno men. Tokio, 23 Jan (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De gezant von Japan te Peking heeft op 29 Januari aan de Chincesche regeering een memorandum overhandigdwaarin wordt voorgesteld, dat een Chineesclv Ja- pansche commissie te Peking zal vergade ren om de kwestiën met betrekking tot Sjantoeng te regelen. De Japansche regee ring stelt in het bizonder de organisatie van een politiemacht voor, die cle bewaking van den spoorweg zal verzekeren. Intusschen blijft de spoorweg van Sjantoeng ondgr be waking cler Japansche troepen. Staten-Gcneraa! ^TWEEDE KAMER. Erfopvolging. Ingediend is een wetsontwerp tot wijzi ging en aanvulling van de bepalingen van het burgerlijk wetboek omtrent cle erfop volging. S&eriehtea De Prins naar Middelburg. Z. K. H. de Prins is voornemens zich 30 Januari naar Middelburg te begeven, ter installatie van het Provinciaal Comité van het Oranjekruis. Kx*helicr Wilhelm Duitsche persstemmen over Nederland's antwoord. Wolff seint ons uit Parijs De Vorv/ërts zegt: „Het kleine Hol land zwicht niet voor de bevelen der over winnaars. Het weigert moedig, vast en stel lig. De Entente heeft middelen genoeg om het kleine Holland te dwingen, doch het is de vraag of het dit durft te wagen. handelingen lusschen dc geallieerden en Nederland De juridische adviseurs zullen uitmaken in welken vorm dit /al geschieden, Persstemmen bij de geallieerden. De Parijsche correspondent van het Hbld. heeft den indruk, dat men te Parijs een wei* nig verwonderd is, dat het antwoord van de Nederlandsche regeering, hoe hoffelijk ook, op zoo ferme wijze is ingekleed. Het kon? hem voor dat men een of andere manier van uitstellen had verwacht, dat men had ver ondersteld als zoude Nederland bijvoorbeeld hebben verwezen naar den slechten gezonfl- heidsfbestancl van den cx-keizer, tenemilf uitstel te verkrijgen. Tiet is niet onmogelijk dat pi en thans ren oplossing zal zoeken in dezen zin, dat men Duitschland een verzoek,tot uitlevering zdl doen vragen. Dit zou men volgens sommi gen kunnen doen, omdat cle onthullingen van Kautsky overtuigende bewijzen hebber» aangevoerd voor dc directe schuld van den keizer. Maar men ziet niet goed in hoe men van Duitschland deze houding zou kunnen cischen, daar hel Vredcsveïdag het er niet toe verplicht. Het was te voorzien- dat de weigering, den Keizer uit te leveren, ops.weer hevige aan vallen vnn cle pers bezorgen zou. Gegeven dit onvermijdelijke,komen we er nog vrij goed nf. Dc bladen, die de zon!: bespreken, z jn 'tv verdoelen in drie categorieën; degenen die zich opblazen over een dergelijk verzet te gen de geallieerde justitie en die gehoor zaamheid eischen; degenen die zich maar alm bij deze weigering willen neerleggen en zij, die ronduit zeggen, dat het zóó vee! be ter is. In gemeenheid van aanval spant de kroon het „Peiif Journal", dot, na te hebben bo- Iv Ogd, dat de redeneering vnn N'. dei land i :et opgaat, omdat do misdadiger Wilhelm buiten uile wetten staat, en na zich te heb ben verontwaardigd, omdat Nederland dien als een overwonnene beschouwt in plaats als eer. boef, insinueert dat l».ri wel vreemd is dat deze nota gepubliceerd woedt iegelijk met dc Nederlandseh-Duiisclm finnncieele, welice voordetlig is voor Nederland. Pe bewering, dat Nederland deze Ivopding aanneemt op instigatie van Duitschland, vindt men trouwens terug in verschillend© bladen. De grootste fout der menschen is nieuws- giergheid; om te weten, wat ze niet moeten weten en te zien, wat zij niet mogen zien. Roman door ADRIEN m-RTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt 3 Yaissette was, hoewel hij heelcnvaa! geen militairen aard had, in dc positie gaan staan, kaarsrecht als een standbeeld. Om hem geen zwiepte de lucht, alsof zij vaneen werd ge scheurd. Dat kwam door de duitsche geweer kogels, die elkaar voórbijsnorden. Afaar ga dan toch liggen,' brulde de ka pitein. En hij voegde erbij„hij is niet goed wijs aisselte salueerde, en, op dezelfde wijze voortloopenfl met zijn groote, aarzelende Voetstappen, kivam hij hij zijn luitenant terug. •IIij ging weer naast hem liggen, en bracht tfe ontvangen order over. Overigens bej>" ó'lc hij er tfieh toe, om in vertrouwen te zeggen rJk ben bliksems bang geweest." Fnbrc strekte zijn arm uit en drukte hem de hand. Toen eerst begreep sergeant Vais- setle, candidaat in <}e. philosophic, <lat hij iets 'eer schoons had gedaan. Een uur lang hieven de granaten ontplof fen. Het werd boe langer hoe somberder en verschrikkelijker. De zon brandde de mannen in den hals. Van tijd tot tij cl keek Lucien Fabre op zijn horloge. Dan dacht hij dat het reeds bijna middag géwordén was; maar er waren nauwelijks een paar minuten voorbij gegaan. De lucht werd voortdurend ver scheurd door het harsten der granaten. Nu en -dan sloegen er kogels vlak naast hem in den grond, en deden dan een stuk beetwortel of een kluit aarde opvliegen. „Maar wat voeren onze artilleristen dan toch uit," gromde korporaal Begon. „Als dat nou geen wanbof is," antwoordde zijn strijdmakker. Dc anderen zeiden niets zij dachten* zelfs niet. Zij drukten zich vast tegen elkander aan, als angstige runderen in de weide. „Het is foch beroerder, dan men zou den ken," verklaarde Vaissetle. Dc luitenant was gaan zitten zonder zich te hekommeren om hel gevaar. Hij keek naar zijn sectic, die plat up den grond lag en stak een sigaret aan. De granaten vielen ,zoo talrijk, dat liet wer kelijk dc moeite niet loonde om voorzorgen te nemen. Yaissette deed éven-zoomaar hij was stil. „Waaraan denk ie vroeg Fabrc hem. „Ik bedenk.'" antwoordde Yaissatte, „dat niet een van die mannen een o ogenblik aan vluchten heeft gedacht. Ik bedenk -dat zij al len den dood afwachten in een berustende -en stoicijnsclie overgave. Ik bedenk, dnt sommi gen van hen reeds dood zijn. "Wij offeren ons, gedreven -door een soort instinct, zonder -dat wij er de schoonheid van gevoelen of er de redelijkheid van begrijpen. En nog niemand van ons heeft tot zichzelf gezegd, dat hij al dat gevaar trotseerde, terwille van het va- derlardji „Dat is," antwoordde dc officier, „juist het meest verheven in het offer dat wij brengen. Ilct is een onbewust martelaarschap voor een idee, die boven ons -uitgaat We hebben even min een duidelijke voorstelling van die ver hevenheid als ;ij zoo even hebt gehad van je m'oed." „Gelooft li, luitenant, dat dit ook het ge val was met de oorlogshelden die in dc ge schiedenis worden verheerlijkt Met dc strij ders van Marathon en de soldaten van het jaar II 1 „Stellig," zei deze, „want in het aangezicht van den dood gehoorzaamt dc mensch slechts aan den physicken drang tot zelfbehoud^ of H HOF 36. !e to Reparatig-iiiticfciiro. aan een sterker toewijdingsv.il, geboren uit dc geestdrift en dc 'bezieling van vroegere geslachten, die in zijn bloed zijn blijven voort leven.' „Ifet is een militaire en morecle discipli ne," voegde dc sergeant eraan toe. „Dc chris telijke berusting, het Tnöhammedaansche ia- talisme en liet stoïcisme der antieke heidenen, waren in hun uitingen niet schooner cp. ver hevener. Dit uur van den veldslag stelt dit al les duidelijk voor mij in het licht. Dc groot ste menscheliAc zielenadel, en dc hoogste deugddat is niet het sterven voor een idee, niet liet steryen yoor zijn vaderland hél is het rustig aanvaarden van den dood, zonder te weten waarom. En dat i- ook de ware manier om voor zijn land te ster ven „Yaissette, kijk eens naar mijn helden," viel luitenant Fabre hem in dc rede, terwijl hij naar zijn sectie wees. De sergeant, die in deze kritieke uren, het had opgegeven om zijn pince-no/ telkens weer goed op te zetten, nam kalm zijn bril uit e-en étui. Ilij sloeg de sectie gade, die daar nedcrlag, overstelpt door het brandende zon nelicht en door dc barstende granaten Alle jagers waren ingesluimerd. HOOFDSTUK II. De Terugtocht. Regeneen kil en aanhoudend ge- drop, dat alle bladeren heeft gowassrhcn. Men glijdt uit op den moddcrig-n gtnud, die aan de schoenen vastplakt cn zc omgeeft met een dikken korst. De herfst, die in het land van Lotharingen vroeg invalt, schijnt reeds in dczg laatste dagen van Augustus den zo mer te hebben overwonnen. Tiet zes cn dertigste baitaillqnAlpenjagers had den vorigen dag doorgebracht met pk'.t op den grond in de vlakte tc liggen, en rich in het bosch verborgen te honden. In d«n nacht was liet battailkoi vooruitgekomen tol aan dc bergkam, die het zonder strijd had bezet, wijl dc Duitsche voorposten haar had den ontruimd. .Men had in dc compagnieën ecnige dooden en verscheidene gevbitden ge kregen. Niemand had nog een geweerschot gelost. Men had den vijand niet te zien gekre- geru In dc verte, waarschijnlijk bij dc batterijen, boorden dc lichtbundels der schijnwerpers door dc lucht, zooals dc granaten dit bij dag deden. Zij. wuifden met hun uitspreidende stralen duor jflto ruimte, als spaken van een aaier. Het plateau liep globicr.;! of naar een rivi.r. Op Óen oever op vrij gr.-otcn afstand, M'-rd een boerderij in brand. Niels verbrak tie nachtelijke stille. „Zij beschieten on op tien kilometer af stand'. /ei kapitein Nicol.d, die maar steeds rookte. „Wij zul! li liet hun duur Jaten betalen/' verklaarde luitenant Serre. Ilel ontbrak hem in liet algemeen aan kri- tiscjien blik, cn niemand li ui hem ooit voor een genie gehouden. Maai hij was punctueel cn van nature dapper, Voortgekomen uit den troep, w as hij streng voor anderen en voor zich zelf. Zijn meningen waren altijd zeer beslist. En zijn minderen moesten liet steeds met hem eens zijn want hij hield van disci pline. Hij getuigde gaarne van zijn opinie, zonder dal hij overigens in staat was deze tc verdedigen. Hij had /i< h geen pliiloso- phisclte overtuiging gevormd omtrent hel we reldgebeuren. Nicolai gaf hem geen antwoord. De grana ten, die van zoover kwamen, brachten hem van ijn stuk. Hij kende zijn vak in den grond. Nooit had hij kunnen denken, dat mert zware artillerie zou kunnen gebruiken legen troepen. Dc Duitschers brachten hier een nieuwe methode in praktijk, die hem verontf rustte. (Wordt vervolgd)*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1