sms&i „DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND 18e Jaargang No. 181 ABONNEMENTSPRIJS f-TTST1 7°"' PRIJS OER ADVERTENTIE)! sr. s S«riehtes looit f 2.10, idem üanco per post f 2.60, per week (met eratis verzekcr.ng legen ongelukken) 0.176, afzonderlijke nummers 1 Cj05. Dlnstlsq 27 Januari 19HO HOOFDREDACTEUR: Mn. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL HOEK urRecMrsCHSsiR. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 1 'I regels 0.85^ met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke u-gel uiccr 020, dicnstaanbic* duigen 1 5 icgcii 0 50. Noor handel cn bedt ijl bestaan zcci voordeel-ge bepalingen tot liet bciiiaald advcrtccicn bij abonnement. licnc circulaire» bevattende de vooiv.-aardcn wordt op aanviaag toegezonden- Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht „n den strijd over de oplossing, die aan het Adriatische vraagstuk moet worden ge geven, blijft de houding van de Vereenigde Staten van Amerika van gewicht. Amerika, dat het verdrag niet heeft erkend, dat in April 1915 te Londen gesloten is tusschen Italië eenerzijds en Frankrijk, GrootBrit- tannie en Rusland anderzijds, heeft voorge steld voor de in dat verdrag opgenomen regeling een andere in de plaats te stellen. Deze regeling heeft tot grondslag gediend voor de gevoerde onderhandelingen, maar beide partijen hebben getracht, afwijkingen Ti luin voordeel daarin te brengen. De Servisch-Kroatisch-Sloveensche staat, die het compromis, waartoe Engeland, Frankrijk en Groot-Brittannie ten slotte zijn gekomen, niet heeft aangenomen, heeft den 20en Januari een ultimatum ontvangen van Frankrijk en Groot-Brittannie, inhou dende de kennisgeving, dat als het compro mis den 24en niet was aangenomen, het Londensche verdrag in zijn geheel zou wor den toegepast. Voor den verderen loop van de zaak is de houding, die de Vereenigde Staten nu verder zullen aannemen, van groot gewicht. Een officieuse nota uit Washington, door de Associated Press be kend gemaakt, zegt daarover, dat het Ame- rikaansche standpunt niet gewijzigd is en dat de Vereenigde Staten zich steeds hou den aan het accoord, dat op de conferentie over de zoogenaamde Wilson-lijn is verkre gen. De nota luidt aldus: „Alen verklaart officieel, dat de houding van de Vereenigde Staten betreffende de Adriatische kwestie volstiekt geen veran dering heeft ondergaan sedert de verkla ring van den heer Wilson te Parijs. Men is voornemens zich stipt te houden aan de uitvoering der bepalingen van het gesloten accoord, betrekking hebbende op de ver wezenlijking van de aanspraken van Joego slavië en recht doende wedervaren aan de aspiratiën van Italië betreffende de gebie den, gelégen aan de Adriatische zee. Men verklaart officieel, dat de eerste ministers en de leden van den oppersten raad, die deze kwestie behandelen, volkqmen op de hoogte zijn van de Amerikaansche stelling. Zij hebben tot dusver aan het staatsdeparte- ment geen enkel tegenvoorstel gezonden, doi doelt op het brengen van wijzigingen in het over de kwestie van Fiume gesloten accoord. Het is dus onwaarschijnlijk, dat welke andere oplossing ook, die in strijd zou ziin met dé stelling der Vereenigde Staten, zal worden goedgekeurd door de Ameri- keansche regeering. Zulk een oplossing zou eventueel zonder de medewerking van de Vereenigde Staten moeten worden uitge voerd." Dit geeft den indruk, dat Amerika onver zettelijk blijft staan op zijn standpunt. Dat standpunt is echter eerst ingenomen nadat op verschillende punten aan Italië's wen- schen was toegegeven. De door Amerika gedane concession zijn samengevat in een dépêche, die den 12en November jl. door staatssecretaris Lansing aan den Italiaan- scheri minister van buitenlandsche zaken Tittoni is _ezonden. Daarin wordt gezegd: „Uwe Excellentie zal moeten erkennen, dat de houding van de Amerikaansche re geering gedurende de onderhandelingen is ingegeven door gevoelens van oprechte sympathie voor Italië en door de ernstigste begeerte om aan zijne aanspraken recht te doen wedervaren. Italië heeft de Brenner- giens geëischt. Deze eisch is toegestaan om aan Italië de grootst mogelijke bescherming op zijhe noordelijke grens te verzekeren en ofschoon dat meebracht de inlijving bij Italië van een uitgestrekt gebied, bevolkt met vreemde elementen. Italië heeft boven dien een geografisch sterke oostelijke grens geëischt. Ook dat is aan Italië toege staan om het een groote bescherming te verleenen en ofschoon, om dit resultaat te vei krijgen, binnen de ïtaliaansche grenzen andere ook met vreemde elementen bevolk te gebieden moesten worden opgenomen, •talie heeft de bevrijding verlangd van zijne „niet-bevrijde rasbroeders, die onder vreem de souvereiniteit geplaatst waren, en alle mogelijke pogingen zijn aangewend om aan j dit verlangen te voldoen, zelfs in gevallen, I waarin men, door zoo te handelen, een veel aanzienlijker aantal bewoners van een an- d°r ras onder het ïtaliaansche gezag moest Lengen. Italië heeft de heerschappij over de Adriatische zee verlangd; men heeft het dit toegestaan, door het de drie sleutels van deze zee te geven: Pola, Valona en een eilandenbasis in het midden. Toen deze concessiën niet voldoende waren om de ïtaliaansche eischen te bevredigen, zijn daaraan nog andere concessiën toegevoegd in het Sextendal, in Tarvis, in Albona, op de Li.'ssin-eilanrfen, voor de grenzen van den vrijstaat Fiume en elders. In ons verlangen om edelmoedig, steeds edelmoediger te han delen hebben wij ingestemd met Italië's eisch van een Italiaansch mandaat over Al banië, steeds hopende dat onze pogingen aangeboden. Eenige dagen later, den 25en December, heeft Clemenceau in de Fran- sche Kamer dit stuk genoemd, „da ernstigste poging, die wij tot dusver hebben kunnen aanwenden om de Adriatische kwestie op te lossen, zonder welke het niet mogelijk is te zeggen, dat er vrede in Europa is." Dit heeft Frankrijk en Engeland niet belet om bruari door staking de zesurenploeg nf te later opnieuw Italië in 't gevlei te komen en 1 1 'ton 4--1 aan. Joego-Slavie in den vorm van een ulti- B e r 1 ij n, 2 6 Jan. (W. B.). De algemee- ne vergadering van den ouden mijnwerkers- bond heeft zich heden eenstemmig in begin sel verklaard voor de verkorting van den regelmatigen arbeidstijd onder den grond tot zes uren. Bij hoofdelijke stemming werd een voorstel van de oppositie om in Fe- klaart Amerika, dat het blijft staan op be 1 f hei heeft ingenomen nadat Italië konden worden gedaan. Buitenlandsche Berichten Parijs 26 Jan. (N. T. -V Draadloos uit Lyon).' Millerand presideerde heden een zitting van den raad van geranten Ae de ODVofeer is van den oppersten raad De ge over de commission van grensomschnjvm en aan Zwitserland over het toetreden tot den volkenbond. Flensburg. 26 Jon. B.) Helen- NsZeegschen hier aangekomen. W a s b i n g t O n, 2 6 Jan. (R-)- De re publikeinsche leiders ^ullen beden de^emo- cratische senatoren >nhcb>ngvjrs^auen omtrent de grens waartoe de .epub kem bereid rijn te gaan in het w.]»lC" «es reserves bij het verdrag. Naar gemeiu wordt, rullen de wijtigingen, betrekUmg he -- bende op art. 10 en op het aantal der ln den bond uitgebrachte stemmen, slechts ver anderineen van redactie, met van beginsel zijn. Dit wordt gezegd den meesten republ keinen aangenaam te ztjn. Par its, 26 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Maandag is de InternabonaleAr- beidsraad voor een zitting van drie dapen Patijs bijeengekomen. Londen. 26 Jan. (N. T. A. Draadloos it Carnarvon). De Volkenbond begint heden Hjn. praclischen arbeid, waarbij voor het eerst Dui.sche gedelegeerden aan de hespre- kingen deelnemen. De Internat,onale Ar beidsraad zal n.l. bijeenkomen om we k zaamheden te verrichten, voortvloeiende uit het te Washington gehouden arbetds-con- eres en om te beslissen op welke w jze de besluiten, die aangaande den acht-uren ag, den nachtarbeid van vrouwen en kinderen, de bescherming van zwangere vrouwen en den 'arbeid van kinderen beneden de 11 jaar, pvactisch toegepast zuilen «orde"- De raad wordt gepresideerd dooi Albert Thomas, gewezen minister van munitie en socialistisch leider in Frankrijk. H,j bestaat uit gedelegeerden der regeeringen van Kn- «eland, Frankrijk, België, Italië, Canada, Spanje, Zwitserland, Denemarken. Argenti nië, Japan, Polen en Duitschlond. Verder zijn er vertegenwoordigers van de werkgevers van Engeland, Frankrijk, Italië, Belgie, Tsjecho-Slowakije en Zwitserland en arbei ders-gedelegeerden van Frankrijk, Neder land, Engeland, Zweden, Canada en Duitschland. Berlijn, 26 Jan. (W. B.) Officieel. Toen de rijksminister Erzberger hedenna-j middag tegen hall drie het gebouw van de rechtbank te Moabit door den uitgang in de Rathenowei straat verliet en reeds in zijn automobiel geslapt was, naderde een jonge man de auto, vroeg ol minister Erzberger zich daarin bevond en loste, toen hij een bevestigend antwoord kreeg, verscheidene schoten op den minister. Een der kogels stuitte af op den horlogeketting van oen minister; het tweede schot Irof hc-m door de ruit heen in den schouder. De dadelijk toe springende politic-agenten slaagden er m den dader tan den aanslag te vatten. Deze twintigjarige jongeman, die er uit ziet of hij zestien is, was vroeger vaandrig en is op het oogenblik leerling. Hij heet Oltwig von Hirsield en is uit Berlijn. Hij verklaarde dat hij tot de overtuiging gekomen was, dat Erzberger een man was die uit den weg geruimd moest worden. Deze overtuiging was nog versterkt door het bij wonen van de terechtzitting van heden, zoo dat hij tot de uitvoering van de daad over gegaan was. Hij ontkende nadrukkelijk het plan met wien ook besproken ot onder don invloed tan anderen gehandeld te he.nben. De minister heett zich na den aanslag dadeliik natir den dokter begeven die de wondnauwkeurig, ook met behulp van Röntgenstralen, onderzocht en bevond nat de ko«el in den linkerschouder zit. De t er- wonding geeft geen aanleiding tot ongerust heid. p a r ij s, 2 5 J a n. (N T. A. Draadloos uit ot verzo.ening een edelmoedig antwoord Lyon). De Duitsche zaakgelastigde is te Pa- zoudfen uitlokken van de zijde der Italiaan* sche staatslieden." Deze dépêche is aangehaald en men heeft 'zich er op beroepen in een memorandum, dat door de regeeringen van Frankrijk, En geland en Amerika gezamenlijk den 13en £fc**»l)er a- 'e ïtaliaansche regeering is rij aangekomen. B e r 1 ij n, 2 5 J a n. (W. B.). Naar het W. B. verneemt, heeft de voormalige Duitsche zaakgelastigde te We en en, prins zu Stol bergWeinigerode, begin Jan. den rijks dienst verlaten. Hij zal zich ot> ziine goede ren in Polen vestigen. dwingen, met 182 tegen 36 stemmen ver- worpen. B e r 1 ,i n, 2 6 J a n. (\V. B). Uit bebouw bare bron wordt gemeld, dat de hoeveelheid broodgraan, die vermalen mag worden van 1 Fc-br. at van 81 op 90 pel. zal worden ge bracht. Vroeger bedroeg dat cijler 90 pet. Tot een vermindering van bet broodrant soen zal voorloopig niet worden overge gaan. Tevens zal een groote dorsch-ocbe op touw worden gezet. Parijs, 25 Jon.jtN.T. A Draadloos uit Lyon). Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat vijfhonderd Fransche Alpenjagers Sonder- borg militair hebben bezet. De menigte juichte hen 'toe. p a r ij s, 2 5 J a n. (N. T A.) Kahn, Fransch «ezant in Siam, overhandigde aan maar schalk Foch een adelboek, als een bewijs van bewondering der Franschen, Siameezen en buitenlandsche ingezetenen in Stom. Uil boek. aangeboden onder het hoog be schermheerschap van den koning van biam, wordt omgeven door een zilveren kistje, dat door Simeesche kunstenaars is vervaar digd. Londen, 25 Jan. (R.) De [irma Lever Brothers hebben den aankoop voltooid van alle gewone aandeden van de Niger Com pany voor f 8.125.000. Daardoor heeft zij zich den onbeperklen aanvoer verzekerd van grondstoffen voor hare zeep- en margarine- fabrieken. Limerick, 25 Jan (R) De politie post te V.urroc, die door acht agenten be zet was, is Zaterdag kort na middernacht aangevallen door een troep van 40 man. liet' vuur werd geopend om ben minuten over twaalf en duurde tot twee uur. Een bom werd door de aanvallers tot nntp oft.ng gebracht. Toen uit Limerick versterkingen aankwamen, werd het vuren gestaakt en ver strooiden de aanvallers zich. De manschap pen, die hulp kwamen brengen ondervon den veel belemmering van de door omge hakte hoornen versperde wegen. De tel - graat- en telefoonteidingen waren in een wijden omlrék afgesneden. Rome, 25Ja k CR.) Aan de post-, tele graaf- en telefoonkantoren is de atbeid re gelmatig hervat. Budapest. 25 Jan. (Corr.-bur.) Bij besluit van de regeering '«bepaald, da d nationale vergadering den 16en Februari zal bijeenkomen. De verkiezingen voor de na tionale vergadering zijn heden morgen b - gonnen; zij zullen in de 163 kiesdtsbiclen van het onbezette gebied morgenavond at- geloopen zijn. Budapest, 2 5 Jan. (H. K- _B.) Het Hongaarsche ministerie van financiën heett, celük" men weet, onlangs een veroidening uitgevaardigd inzake de hervaiung^an den rentedienst voor staat schulden Naar het Ung Tel. Korr. Bur. meldt, zullen de tot 1 Jan 1920 vervallen rentecoupons der 4 Hongaarsche goudrenteleenmg, der Kronenrente en der op 1 Nov_191Cuitg «even 5U Hongaarsche Staatskassen biljettenleening worden betaald. Budapest, 24 Jan. (H.K. B) Naar uit Apernes wordt medegedeeld, heelt de Cze chische schoolinspecteur twee lagere sc len aldaar, waar het onderwijs m het Hon gaarsch w ordt gegeven, zonder opgave redenen en zonder eerugen wettrfijken grond gesloten. Kopenhagen, 2.4 Jan. (W- B.). De 'National Tidende bericht uit Chnsbamet. Het ministerie van linanc.en heeft de ban ken in Noorwegen uitgenood,gd net hem een valntaraad te vormen voor de controle op de buitenlandsche valuta, die zal worden gebruikt tot betaling van den invoer voor het land gewichtigste goederen We enen, 26 Jan. (U P. B.) In naam dei Ukrainische legeering richten "."l0®'® en de minister Salskyj en Bezpalko zich tot den Oppersten Raad te Parijs, met een drin gende nota om de blokkade ten minste voor mediciinen en verbandmiddelen op te he [en, ter. einde de ontzettende epidemie van vlektyphus en cholera te kunnen bestrijden. Helsingfors, 25 Jan. (W. B.). Een draadloos bericht uit Moskou meldt, dat de Sot jet-bewindhebbers aldaar w egens het pestgev.iar naar Twer verhuisd zijn. P e k i n g, 2 0 J a n. (R.) Japan heelt aan China kennis gegeven, dat hel overeern komstig het vredesverdrag Duitschland hedlt opgevolgd in zijne rechten in Kiautsjoe maar bereid is om te onderhandelen over de teruggave van het in pacht afgestane ge bied. Japan zou dan zijne wachters van den Sjantongspoorweg terugnemen Washington, 2 5 Jan. (R.) die van vele zijden wordt aangezocht zich ,-nndidaat te stellen voor het Pres,d^nt: schep is in den senaat hevig aangevallen door Reed, die hem beschuldigde te zijn een erkende burger van Groot-Brittannie, wiens sympathieën hem toelaten samen te werken met den Britschen volkenbond. Kaapstad, 23 Jan. (R.) De dood bericht van den senator Schreiner. Nairobi, 25 Jan. (R.) Een peloton Somali's in noordelijk Jubaland is aan 't muiten geslagen en heeft ziin commandant vermoord. Daarna is het gevlucht in de richting van Somaliland. Staten-Generaal W ij v. i g i n u v a n li e t erfrecht. Bij de Tweede Kamer is, gelijk wij reeds nu t een enkel woouJ meldden, een wetsontwerp in gediend tot wijziging van de bepalingen in liet Burgerlijk Wetboek omtrent de eno jvci n;. Thans is de erfopvolging nldjs geregeld, c'nt de langstlevende echtgenoot eerst don als crl gonanm wordt geroepen als de erflater getsi bloedverwanten nalaat, die hem in den twaalt den graad bestaan. Voorgesteld wordt, evenals in het voorstel Ti t ub, dol <;"'s erfgenaam in de eerste plaats kinderen en echtgenoot cn voorts de "verdere wettig nederdalende linie in aanmerk'ng komen Ook de wettige opgaande linie eift zonder bt peil ing von grand en eveneens worden de ol stommelingen van broers en zusiers iris orlge naam a-ongemerkt, onverschillig: in welken graad zij 'den.erflater beslaan. Voor hel overige zul echter in de zijlinie voortaan alleen hij, die den erflater in den derden graad bestaat, (en hier wordt afgeweken van het ontwerp Treub, dal de grens bij den tweeden graad trekt) aanspioak op diens nalatenschap lumnun malum a's wette lijk erfgenaam. De Staatscourant van 20 Januari bevat o.a. de volgende kon besluiten benoemd tot kanselier bij het gezant schap te Kopenhagen A. J. Witmons; op \crzoek -eervol ontslagen mr. dr. II. Westra als leerling tolk aan het gezant schap te Tokio; benoemd tot belasting-ontvanger te Gie ten P. van Keimpemo, rijksklerk Te klasse ter inspectie 's Gravenhage; idem te Grave D. Sauer, rijksklerk 2e klasse aan de in spectie le Rotterdam; op verzoek eervol ontslagen wegens lichaamsgebreken dc officier-machinist 2e klasse P. Davidse; bevorderd tot officier machinist 2e klasse G. van Noortwijk en J. v. d. Velde, thans idem 3e kl.; benoemd tot kantonrechter te Harlingen mr. D. J. Kuipers, thans griffier bij het kan tongerecht te Bergum; aan den reserve-tweede-luitenant J. Roos, van het 7e regiment infanterie, op het daar toe door hem gedaan verzoek, eervol ont slag uit den militairen dienst verleend; aan den eerste-luitenani op non-activi teit J. A. Willinge Branlsma, van het wapen der cavalerie, op hel daartoe door hem ge daan verzoek een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend. Kx-ket«er Wilhelm. De mogendheden en Nederland'*? antwoord. Het Ned. Telegraaf Agentschap seint ons uit Parijs (draadloos uit Annapolis)De eer ste conferentie van ambassadeurs is op mor gen bepaald en zal worden gepresideerd door Pnleologue. Men denkt, zegt het Pe tit Journal, dat er Engelsche voorstellen aan j de orde zullen komen betreffende het ant woord van Nederland op het verzoek tol uit levering van den ex-keizer. Duitsche persstemmen over hel Nedenandsche antwoord. De „Fronkf. Ztg." schrijft o.m.Het is voorzeker geen gebrek aan achting voor onze buren aan den Beneden-Rijn, wanneer het Duitsche volk niet kan gelooven, dat iets wat feitelijk vanzelf spreekt, ook steeds wordt uitgevoerd. De Nederlnndsche regeering kan er aan spraak op maken, dat zij door den zeer ern- stigen toon, waarin haar nota over de uitle vering van den keizer is gesteld en door haar onaantastbaar geloof in het recht, voor het "herstel van de zedelijke grondslagen van het internationale leven iets heeft gedaan, dan wij inderdaad niet gering achten. Indrukwekkend en ven belang voor de toe komst is de verklaring, dat een berechting van Wilhelm II pas dan beteekenis zal heb' ben, als door den volkenbond een interna tionale rechtspraak in hel leven zal zijn ge roepen. In de V o r w arts wordt geschreven Als de Opperste Raad of ziin opvolger pressie op Nederland wil uitoefenen, dan beteekent dat hetzelfde als een schending van de souvereiniteit van de Nederlandsche regeering en het Nederlandsche volk. Dat past echter geheel in het arsenaal der fraséologen over gei echtigheid te Parijs en Londen. Persstemmen bij de geallieerden Havas seint ons uit Parijs In zijn bespreking van het antwoord van Nederland constateert de Temps dat dit ant woord drie argumenten naar voren brengt. Het eerste argument werd voorzien. Neder land teeker.de het vredesverdrag van Ver sailles niet en is dus van meening dat-dit verdrag Nederland niet verplicht den ex- keizer uit te leveren. Ziehier een argument dat mc-n voorzag en dat men dan ook in derdaad in Nederlancl's antwoord aantreft. Deze eerste phase von het debat kan voor gesloten worden verklaard. Tegenover dit argument is het aan de geallieerde mogend heden om haar standpunt te bepalen, want het verdrag van Versailles verplicht hen uit ten, moar wijst volstrekt niet aan wat za moeten doen als het verzoek wordt ofgewes zen. De geallieerden zijn vrij van hun very zoek af te zien of er bij te volharden. Indien ze niét blijven volharden kunnen ze do Duitsche regeering uitnoocligen om hunne pogingen te steunen cf wel kunnen ze door eigen middelen bij de Nederlandsche regee ring aandrang blijven uitoefenen. Zij kunnen zich er op toeleggen om niet meer de uit levering van den ex-keizer te verkrijgen, maar zijn verwijzing naar Duitschland ot wel zijn interneering. Tot welke beslissing zij zullen overgaan weten wij niet en de Ne<, dorlondsche regeering weet het waarschijn lijk evenmin als wij. Wat <lc tu andere argumenten betreft die, volgens do Temps in geen enkel ver band staan met de juridische interpretatie van het verdrag, is de Temps van meening dat het voor de Nederlandsche regeering verkieselijker zou zijn geweest ze niel naai voren te brengen, wnnt ze zouden niet an- dors dan het debat kunnen verlengen, het welk het eerste argumenf veel voordeeligor voor haar had kunnen beëindigen. Het Journal des Débats schrijft over het antwoord van de Nederlandsche regee- ring Men moet .geen oogenblik dralen om te erkennen, dat de stelling van Nederland sterk is. Juridisch geeft zij weinig vat op kritiek. Op het gebied van het internatio nale recht is er weinig aan te voeren te go af de regeering te 's-Gravenhagewij zien geen reden om dat niet ruiterlijk te zeggen. Feiten zijn feiten en het is ijdel spitsvondig heden aan te voeren of te zoeken naar wnardelooze precedenten. Gegeven zijnde, dot de straf, die op den ex-keizer zal worden toegepast, waarschijn# lijk bestaan zal in interneering, is liet dc vraag of het niet de voorkeur zou verdienen' oen vonnis bij verstek te wijzen en dan mei Nederland een regeling te treffen over zijne interneering met goede bewaking. Wij heb# ben er geen belang bij den keizer in de ge* dachten van zijne onderdanen tot een soon offer van boetedoening te maken. Het was goed, dat Duitschland gedwongen werd in het verdrag de schuld van den keizer te er kennen het verleende daaraan trouwens al zijn steun. Voor hot overige kon men der. rampzaligen vorst, die voor altijd een voor werp van afschuw voor de mensohen zal zijn, in zijne Schande te laten omkomen. Het blad besluit aldus Wij gelooven niet dat men voor 't oogenblik er aan kan*den* ken een gewelddadigen druk op Nederlonó uit te oefenen. Het schijnt, dat men ver keerd «zou doen een bovenmatig gewinchf aan deze zaak te schenken. In ieder geval is er geen reden de openbare meening tegen Nederland op te hitsen. Daardoor zou men de onjuiste gedachte doen veld winnen, dat men, door art. 227 niet naar de letter uit te •oeren, het geheele verding in gevaar zov j brengen. Oordeel van het Instituut voor internationale wetgeving. Het Instituut voor Internationale W etge* ving te Parijs gevestigd, acht, naar vandaal wordt geseind, het antwoord van Nederland op de nota der geallieerden juist wat menf onder de internationale wetgeving verwach* ten kon. „Welke ook vle appreciatie van de daden van Wilhelm 11 moge zijn, onlkend kan niet worden dat deze daden met de po litiek in verband stonden en algemeen wordt toegegeven dat geen enkel land een man uitlevert voor misdaden, welke met de poli tie!. in verband staan. Het eenige middel om Nederland te dwingen, zou toepassing zijn van een vreedzame blokkade, maar dat mid del is buitengewoon gevaarlijk. Venczueki maakte een vreedzame blokkade door in" •1903. Duilschlnnd heeft geen beter recht don de geallieerden om uitlevering te vragerf van den ex-keizer, tenzij Duitschland oor- nernens is hem te beschuldigen van moord of oen andere misdaad, die onder de gewone wet valt. Fen Duitsch protest tegen de uitlevering. De bond van Duitsche oud-strijders, cm»« der presidium van maarschalk Von Moerin gen, heeft namens drie millioen leden ge protesteerd tegen de uitlevering van den kei* zei en .an een groot aantal andere Duit* schers. De bond is van meening, dat de re geering middelen moet kunnen vinden, om met kracht den eisch door te zetten, dat deze smaad vart het Duitsche volk wordt oh gewend. De meening in Amerika. De openbare meening in de Ver. Staten: is. naar uit Washington aan de N. C. wordl geseind, niet opgewonden over Nederland'f besluit over den ex-keizer. Een deel houdt vol, dat de keizer niet met andere politieke vluchtelingen, die voor het recht streden, vtrgeleken kon worden. Anderen verklaren, dat het terechtstaan niet noodig is als af schrikwekkend voorbeeld voor andere ver* overingszuchtigen, alsof het lot van den keizer niet voldoende is. Daar bèhoeft da bedreiging met den dood niet bii te komen^ Een brief van den ex-keizer uit Amcrongen. De Nei.e Berliner Zeitung publiceert, naar aan het Hbld. geseind wordt, een brief, dien ex-keizer Wilhelm II op 2 Januari 1920 uit Amerongen moet hebben geschreven aan vorst Fürstenberg. De ex-keizer infor meert hierin bij zijn „beste vriend hoa deze het Kerstfeest en Nieuwjaar heeft ge vierd en zegt dan o.a. --- ik was blij, toen Müller, die met V ilhelri sluitend een verzoek tot de regeering te rich- meekwam, mij zeide, dat in de harten val

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1