fills der advertertleh buitenland" binnenland DE EEMLANDER" m. VleeschhouWer. amersfoort Fabriek: P ape nb°fst e de Ï8e Jaargang w®. 182 iBftuutucyTSOD'i'i p"3 m"nt,cD voot Amcr:' AuUnnLmLnIörniJO foolt f 210> itlcm lianco per post f 2.60, r« w"k 'mct «ratij verzclcI n® tegta ongelukken) f 0.17». Wonderlijke nummers 1 0JC5. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Woensdag 28 Januari 1920 HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Ca BUREAU: ARNHE.MSCHE POORTWAL hos* ur«ecHrscnesT*. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 1 - 4 rc.qc's 1 O.S5# mc! ir.bcgilp van ccn bewijsnummer, elke ic^cl meer 020, dienstaanb c# dingen I -5 icgcls 0 50 Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordccllgc bcpaluKcinfct hel herhaald advcilcercn bij abonnement Pcr.c cbcula rc, bevattende de voorv/a.uJcn, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Meubelfabrikant - Hof 46. Directe levering van den fabrikant aan den Verbruiker Conöurrentie daardoor absoluut uitgesloten. Suitealandsetie Berichten P a r ij s. 2 7 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Raad onderzocht of Varlez, door wiens bemiddeling de Volkenbond voeling zs! houden met de arbeidersorgani satie, de zittingen moet bijwonen. Men besloot, dat, om het contact te bewaren tus schen den secretaris van den bond en het arbeidsbureau, de vertegenwoordiger van den Volkenbond de zittingen zal bijwonen. Par ij s, 2 7 J a n. (N. T. A. Draadloos uit L\ on). Nagaoka vertegenwoordigt Japan in den raad van besluur van het internationale arbeidsbureau. - B e rij n, 2 6 Jo n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Naar men seint uit Duitsche bron hebben officieren van de maritieme, iii'ergealiieerde missie, die het eiland Helgo land bezochten, doen welen, dat de verde digingswerken van het eiland zijn vernietigd. P a r ij s, 2 7 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De internationale commissie voor de \o!ksstemming in- Noord-Sleeswijk is in Flensburg aangekomen. P a r ij s, 2 7 Jan. (N. T. A. Draadloos). In den raad van gezanten werd de verdeeling goedgekeurd van de Duitsche oorlogssche pen. Sommige dezer schepen zullen gesloopt moeten worden, zonder flat overigens een datum oor deze slooping werd vastgesteld een ander deel moet worden bewaakt, met name die schepen, die aan Frankrijk en Italië zullen worden toegewezen, terwijl een vrde deel is bestemd voor politiediensten. Doze laatste schepen zullen worden -toege wezen aan Polen, Rumenië en andere nieu we mogendheden. Par ij s, 27 Jan. (N. T. A. Draadloos). De repahieering der Duitsche krijgsgevan genen duurt reeds vijf dagen voort. Geen enkele vertraging doet zich hierbij voor. Het aantal teruggezonden gevangenen bedraagt nu 35 000. L o n d e n, 2 7 Ja n. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). Maarschalk Foch heeft Maandag te Calais den eersten steen gelegd voor een gedenkteeken ter eere van de Fransche en Britsche zeelieden, die hun le ven gelaten hebben bij de verdediging van hei: Kanaal. B er 1 ii n, 2 7 Ja n. (W. B.) De likwidatie vi.n \le betrekkingen tusschen den Pruisi- ..en staat en het voormalige koninklijke huis zal in den vorm van een verdrag ge- scFiieden Artikel 153 der Duitschg grond wet erkent uitdrukkelijk de onschendbaar** iheid van allen particulieren eigendom. De Scheiding en deeling der bezittingen tus schen den staat en het koninklijke huis zal zoodanig geschieden, dal hetgeen organisch bijeen behoort niet noodeloos wordt ver woest. Met de opheffing van de monarchie houdt )de betaling op van de gelden, die de staat aan het koninklijke huis moest betalen voor de vervulling van ziine staatsrechtelijke po sitie. De op het voormalige koninklijke huis jtengevolge van zijne staatsrechtelijke positie rustende, plichten neemt de staat over als rechtsopvolger van de Kroon. De tot den inventaris der koninklijke pa leizen behoorende kunstvoorwerpen verval len aan den nieuwen eigenaar, d. i. aan den staat, w<\t de staatspaleizen betreft. De tot dusver uitbetaalde kroóridotaties, TO millipen mark per jaar, vervallen.. De rente der kroon-domeinen, 2lA millioen taler in goud, wordt niet, zooals beweerd is, met 100 millioen afgelost, maar de uitkee- Jing wordt zonder contra-prestatie gestaakt. Slechts wordt een bedrag van 100 millioen mark beschikbaar gesteld om daaruit de di recte rijks- en Pruisische belastingen te be- ioien, in het bijzonder het rijksnoodoffer, /waarin het koninklijke huis tot 1 ^October T930 aangeslagen wordt. Indien dit bedrag niet toereikend mocht blijken, moet het ko ninklijk huis het ontbrekende zelf bijpassen. B-er lijn, 2 7 Jan. (W. B.) Minister Erzberger heeft een betrekkelijk rustigen nacht doorgebracht. De wond veroorzaakt hem groote smarten en verhindert elke be weging van den arm, te meer omdat zich een bloedgezwel heeft gevormd. Het Rönt genonderzoek kan eerst heden plaats heb ben. De dader Oltwig von Hirschfeld is na zijn verhoor in het politiebureau dadelijk scherp verhoord door den Oberstaatsanwalt Krauss. Hij heeft in dat verhoor in hoofd zaak de opgaven herhaald, die hij reeds vroeger had gedaan. Heden voormiddag werd hij voor den rechter van instructie in Moabit gebracht. De Engelsche en de Italiaansche zaakge lastigden hebben geinformeerd naar den toestand van Erzberrrer. Berlijn, 27 Jan. (W. B.) Uit het,Rönt genonderzoek van dè wond van minister I Erzberger is gebleken, dal de kogel, cie gedeelten van het schouderblad versplin terd heeft, daar vastzit. Daar er aanmerke lijke bloedingen zijn ingetreden en de wond uiterst pijnlijk is, is hei thans niet mogelijk den kogel te verwijderen. Minister Erzber ger is thans vrij van koorts, maar lijdt aan groote zwakte. Polsslag 140. De eerste Staatsanwalt aan het Landge richt heeft tegen Oltwig vort Hirschfeld eene gerechtelijke instructie wegens poging tot moord geopend. Par ij s, 27 Jan. (N. T. A- Draadloos uit Lyon). De oud-minister van buitenlandsche zaken Pichon is benoemd tot president van het syndicaat der Parijsche pers. Pa r ij sf 2 7 Jan. (N. T. A. Draadloos van Parijs). De gasmaatschappij in Parijs, die in normalen tijd 400.000 ton kolen in reserve had en zelfs in den kritieksten oor logstijd nooit minder dan 20.000 ton, had in de laatste dogen slechts 13.000 ton in voorraad met een dagelijksche consumtie van 5000 ton. De electriciteit is er weinig beter aan toe. Sommige spoorwegen hebben slechts voorraad voor een paar dagen. Londen, 27 Jan. (R.) De Daily Mail ^bericht, dat 2000 Amerikaansche geweren voor omstreeks veertien dagen aan de kust van Clare aan land gebracht en uitgebreid zijn. Washington, 27 Jan. (R.). De Se naat heeft de Amerikanisatie-wet van Ke- nyon goedgekeurd, waarbij alle lichamelijk en geestelijk' geschikte inwoners der Ver- eenigde Staten tusschen 16 en 21 jaar en alle vreemdelingen tusschen 16 en 45 jaar, die geen Engelsch spreken, \erplicht wor den om minstens 200 uren per jaar een school te bezoeken. N e w-Y- o r k, 2 7 J a n. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). Minister Wilson heeft Zaterdag de beslissing genomen, dat de Amerikaansche communistische partij de ge welddadige omverwerping van de regeering aanbeveelt en dat het de plicht is van het departement van justitie om krachtens de desbetreffende wet van 16 Oct. 1017 alle buitenlanders, die van bedoelde organisatie deel uitmaken, te arresteeren en te depor- teeren. Londen, 27 Jan. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). Gisteren is, 60 jaar oud, overleden Dr. Cecil Lyster, die een der eer sten was, die de methode der X-stralen toe paste bij de bestrijding van kanker. Door zelf lang zich bloot te stellen aan de inwer king der X-stralen, was hij ten slotte niet meer in staat zijn arbeid voort te zetten. - --== De Staatscourant van 27 Januari bevat o.m. de volgende Kon. besluiten: benoemd tot leeraar aan de R. H. B. S. te Venlo J. F. Roest, assistent voor de che mie aan dc Technische Hoogeschool; benoemd tot voorzitter van de Staatscom missie ter voorbereiding van een algemee- ne herziening der niet-militaire pensioen wetgeving- het lid dier commissie jhr. mr. G. C. von Weiler, administrateur aan het de partement van financiën op verzoek eervol ontslagen W. A. Klaas- sen als belasting-ontvanger te Vianen en C. Straub als commies met den persoon lijken titel van hoofdcommies bij de groot boeken der nationale schuld. aan 'den gewezen Oost-Indisc'nen ambte naar D. de Boer, laatstelijk onderwijzer Ie klasse bij het openbaar Europeescn L. O, een voorloopig pensioen toegekend; de le lüits. der inf. van het leger in Ned.- Indië J. van der Heide en N. Gitz voor den tijd van ten hoogste drie jaren gedetacheerd bij de landmacht in West-Indië; aan den Oost-Indischen ambtenaar M. S. v. Du ijl, laatstelijk adjunct-administrateur bij de Gouvernementspandhuizen, thans hier te lande vertoevende, op zijn verzoek wegens lichamelijke ongeschiktheid eervol ontslag uit 's lands dienst verleend; benoemd tot voorzitter van de Staats commissie der voorbereiding van een alge meen® herziening der niet militaire pen sioenwetgeving het lid der commissie jhr. mr. G. C. von Weiler, administrateur bij het departement van Financiën. benoemd voor 1929 in de Commissie tot vast stelling van ce minimum uitwatering tot lid en voorzitter de heer A. D. Muller, hoofchmpec eur voor de Scheepvaart te 's Gravenhage; tot iid en ondervoorzitter de heer P. Landweer, in Specteur voor de Scheepvaart te 's Gravenhage, lot I'i cn -secretaris dc heer A. van Driel; soheepbouwlamdig.ingenieur bij de Scheepvaart inspectie te 'd Gravenhage: benoemd voor hel jaar 1920 tot technisch adviseur van genoemde commissie de heer L. Visuer, oud gezagvoerder ter" koopvaardij tc Leeuwarden H. met ingang van 20 Januari toegevoegd aar. genoemde commissi© als plaatsvervangend secretaris de heer G. Visser, scheepsbóuwkun dig ingenieur, werkzaam <bij den Octooiraad te s Gravenhage. Enkeleer ^llkclm. Men meldt ons uil Amerongen Gistermorgen kwamen ter gelegenheid van den verjaardag van den ex-keizer verschei dene manden bloemen per tram en per auto aan. Gisteravond was er een diner, waarbij ook aanwezig was graaf Bentinck van Zuy- lensteir. cn 9 b; er; ester van. Ameron gen. Nog komen er steeds telegrammen bin- neh, alle uit Duitschland. Het standpunt der geallieerden. Reuter meldt ons uit Parijs De raad van ambassadeurs beraadslaagde gister over het antwoord der Nederlandsche regeering inzake den ex-keizer en besloot dat Fransche rechtsgeleerden het geval van alle kanten zullen onderzoeken en een ant woord ontwerpen, dat waarschijnlijk de vol gende week aan de goedkeuring van den raad zal worden onderworpen. Geen brief van ex-keizer Wilhelm. Uit Amerongen ontvangt het Hbl'd. een telegram, geteekend H. von Gontard, adju dant-generaal, luidende dat de in dit blad opgenomen brief, dié door Z. M. Keizer Wilhelm geschreven zou zijn, van het be gin tot het einde verzonnen is. Dit lijkt ons al een bijzonder krasse mys tificatie BïT«l ftedorl. au» £3ui<RCh1iiu<1 Naar de N. R. Ct. uit zeer goede bron verneemt hebben dc voorloopige onderhan delingen, die er den laatsten tijd over het verleenen van een crediet van 200 mil lioen aan Duitschland hier te lande hebben plaats gehad, de zaak nog geenszins een zoo stelligen vorm doen aannemen, als uit de berichten en beschouwingen in verschillen de bloden zou zijn af te leiden. De Bespre kingen, die dezer dagen tot het teekenen van een onlwerp-overeenkomst hebben ge leid, waren slechts van voorloopigen aard, en het is.nog aan twijfel onderhevig of de vorm, waarin het plan tot overeenkomst thans gegoten is voor de regeering aanlei ding zal zijn om op de daarin genoemde grondslagen t met een wetsontwerp voor den dag te komen. De voorloopig opgestelde voorwaarden toch laten op verschillende punten ruimte tot ernstige bedenkingen. Een consu 1 bemoeilijkt. Men schrijft aan het Vaderl. uit Belgrado, dd. 16 dezer De consul-generaal van ons land de heer Ihle wordt ernstig verhinderd in de uitoefening van zijn werk. Iemand, die als koerier brieven voor onze regeering zou overbrengen, werd o.a. gevangen genomen en gehouden om onbeleekenende redenen. Hij heeft onze regeering daarmee telegra fisch in kennis gesteld. Bij de Servische re geering is geprotesteerd. Be»oeiniusfa rescrro-hilloaaiits Bij K. B. zijn benoemd bij hei reservepèrsoneel der landmacht tot reserve eerste luitenant bij hun tegenwoordig korps a bi.i het wepen der infanterie lo. met in gang van 7 F ebr. 1220 de reserve tweede 1 li its. E. J. van Doi t van het 3e rcg.J. Balder Cn H. G. de Kruijff von Dc-rssen, beiden van het wa pen en geplaatst bij dc Luchtveartold J. G. Hominge, van het 1 le rcg.H. A Bot n in a or, van het 3e rcg.M. Neumann, van hel le rcg.; W. M. van Ncijenhcff, van het 11 reg.2e. met ingang van 19 Februari 1920dc reserve 2e :id'.tenant H. G Smit, van het 3e reg. en P. L. Lucker, van het 2e regiment b bij dc Infanterie der Landweer, lo met ingang von 7 Februari 1920, dc reserve twee luitenants J. Funkc van het 1c bataljon; K. H. Buikslra, von het 19e Bataljon; F. J. M. Lijdsman van het 11ste Laial jon; A. Wijn, van het 21c bataljon; H. C. Crau web, van het '3e bataljon J* W. Gitermans, van het 12e bataljpn J. W. Beltman, van het 11e bataljonL. Abias, 11e bataljon - H. de I.raa, van het 31e bat. G. P. Blom, van het 30c bal P. C. Gulcher, van het 2e bot.; N. Caspere, van het 31e but \v. Deuk er, van het 27 bat.P. I C. Meijer, van het 25e bat.J. Sluist, van hot 32© bat.; F. H. M. Verbeek, van het 31c bat T. II. J. Basman, van het -18cM A. F. dc Wilt, van het 10eJ. B. van de Berg, van het 25c J. F. W. Beeleman, van het 19e: J. L. Waterreus, vun het 31c- N. R. Pekelharing, van het 5c: G. G. Remcrij, van het 17ejhr. C. van Lennep, van het 31e; M. Franken, van het 21c; J. G Minkhorst van het 13c H. J. hl Muijsmars, van het 15e: H. G. A. B. Holters, van liet 12e; .1 v. d. Baan van het 5e bataljon 2e. met ingang" van 19 Februari 1920 de ros. tweede luitenants A. M. J. Madleur, vun hot 33o F. M. J. Albada Jeigersma, van het 40e; J. C M. Annegam, van het 24e; C. M. van Oycn, van liet Ce; jhr. J. Mcftlerus, van heL 3c; J. C. Bander, van het 20e; W. F. J. Quaedvlieg van het 10e H. Enbaur, van hel 13eJ. W. Sebelir.g- von het 2tiejhr. \V. C. van Heem, van het 28e J. Hazen, van het 35c; B. F. Schiltkamp, var. het* 21e: C. A. M. Beukers en J. G. Franssen, beiden van hel 33eH C. Chamfcillc, van het 48cW. P. J. Verhoeven, ven het -13e: bntaljon E. H. P. Hinlopen van het 17, bataljon bij het wapen der artillerie, met ingang von 2 Februari 1920> de reserve tweede lui te nants W« J. Camper Titsingh, van het 2e rcg. veldartillerieJ. P. Korthals Altes cn P. H. Roes, beiden van hel ie reg. Veldartiilcr-c b. tijdelijk benoemd tct reserve eerste luite nant bij hun tegenwoordig korps bij het re serve personeel der Ituidmacht, a. bij het i.spen der Infanterie, met ingang van 7 Fébiuaii 1920, de tijdelijk bcr.oomdè re serve tweede lintcnants C. R. van Vloten van het wapen der Infanterie, b. bij de inf. der landweer, met ingur.g van 7 Febr. 1920 de tijdelijk benoemde reserve twee-de luitenants G. K. Boor., C. Baron d Aulnis dc Bcuroidll, C. W. J. van der Bilt eri mr. M. A. Gewin, allen van de infanterie der landweer: drig R. Spoelstru. van h<t 12e rcg.: bij .het 8e rcg. de vaandrigs M. J. M. Gcmmekc «'n S. C. F. Moes. bc'den van het korps; bij het 9c rog. dc vaandrig 1:. S. A vun d*.r Werf, van het korps; bij het 10a feg. de vaandrigs A. Felix en I". J. T. Noorbcrgen beiden van het korps bij het 12e reg. de vaandrigs H. Schuurman en M. Hoekstra, beiden van het koips; bij het 13e reg. de vaandrigs P. M. C. Ballieiix, W. G. H. C. Stape. l en H. E. Burger, allen van hel koips bij het 11, reg. dc vaandrig A. J. M. van Ettcn, von het korps; bij het 15e, de vnandrur F. L. Rombonnct, vr.n het korps- bij het 17e, dc vaandrigs B. Tbsink en'T. W. Zcuterikv, bei den van het korps: bij het 20e de vaandrig W? Belgraver. van het korps. Aan den reserve Officier van gezondheid 2« klasse H. Kocli i9 eervol ontslog uit den inili tairen dienst verleend. deorg:»iiïfl<a«r(8 overlOR. Bij K. B. zijn benoemd in de Centrale Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenaarszaken. A. tot lid mr. J. F. A. Lr.man de Vries, hoofd-direcleur der directe belastingery in voerrechten en accijnzen, te 's Gravenhage E. P. Westerveld, directeur-generaal der posterijen en telegrafie te 's Gravenhage mr. J. Woltman, administrnteui* bij hel De partement van Oorlog te 's Gravenhage C J. Ph. Zaalberg, hoofdinspecteur van den ar beid, tijdelijk belast met de waarneming van het ambt van directeur-generaal van den ar beid te 's Gravonhage; dr. A. I J. J. V. M. Dc- sertinc, districtsschoolopziener *tc 's Herlo- boscl\; G. A. van li verdingen/ admini- i' tour van de geineentcgasfabrieken le Amsterdam; J. N. Henclrix, lid van Gedcp. Staten der provincie Noord-Holland te Am sterdam B. tot lid-plaatsvervanger: II W. G. Ras, inspecteur der directe belastingen, invoer rechten en accijnzen, te 's GravenhageP. N. L. Feltzer, inspecteur der posterijen cn telegrafie in algemeenen dienst te 's Gro venhage; mr. dr. G. van der'Meulen, admi nistrateur van het Departement van Water staat te 's GravenhageW. H. M. de Fremf- ry, inspecteur van den havenarbeid te Am sterdam; G. H. Weustink, arrondissements- schoolopztener tc AmsterdamR. P. van Royen, directeur der gemeentewaterloidip* gen te A.msterdomJ. ter Waar Jr., lid van den Gemeenteraad van. Amsterdam. tot secretaris, H W. Tilar.us, secretaris van den Onderwijsraad te 's Gravenhage tot adjunct-secretaris, mr. P. R. Blok, com mies bij het departement van Justitie, tc Rijswijk (Z.-H.) mr. E. G. van Bisselick, commies bij de pensioenraden, te 's Graven hage en F. E. Spat, doctorandus in A rechtswetenschap, te Breda. Oudegeest-naar Par ij s. Het Volk meldt, dat de heer Oudegeest Zondag weer naar Parijs is vertrokken ter bijwoning van de vergadering van den raad van admi nistratie van het internationaal bureau \an den arbeid. Nr. J. C. Th. IKeyllger*, f Mr. J. C. Th Heijügers, réchter in de Gemengde rechtbanken van Egypte, is in den ouderdom van 69 jaar te Cairo is over leden. Mr. Heijligèrs" was Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, van dc Oranje-Nnssau-prde en gerecht ie-d tot het dragen van vele buitenier dsche deonaticn. van Dortmund is.het op het oogenblik er« barmelijk gesteld, schrijft dc „Rh. Wcstf* Z." Er vinden echter onderhandelingen plaats over levering van Hollnndsrhe melk aan de melkcommissie te Essen, die zit «hui weder onder de steden van het industrie? - bied zal verdeden. 50000 'iter zouden de gelijks uit ons land worden aangevoerd. De melkprijs. Te Hengelo hél»- n dc meeste melkventers den prijs c! r nu ii: van 20 op 18, cent gebracht. D^i ling v 1 e e s c h p r ij z e nM a j schrijft van de OosteLükc zondgtonn «nu het Hbtcl.: De laatste dagen zijn de v-*e- I de vleeschprijzen enorm gr-oaald t voor de varkens vóór enkele .wekt mins:ons één gulden per pond i"«.v c worden betaald, thans is die vei kooi - s in sommige streken zelfs 60 cent. Hammen werden voor enk-M weker, nog gekocht tegen 1.15 n 1.20 per pond; thans worden /.e te koop anngebod si voor; 80 a 75 cent. En don overtreft nog dikuijls net aanbod de vraag. Niet zonder reden is deze plut.w i'ngo da ling der vleeschprijzen gekomen. Dc vee houders hebben bei voeclerrar ;ocn voor hm dieren door het vroeg invallen van t'en v. infer reeds belangrijk moeten vermindeicn. en nog zien ze geen kans, om hun veestapel zónder inkrimping op pul tc .houden. Daar bij blijven cle prijzen der voederartikelen 1 i- tei ev.oon hoog, zoodot met eenig sue. - op voordeel geen dieren kunnen won' n vc ;emest. IIet is dan ook niet zondreden, dat de veehouders dozer strekr-n de i«- - komst zeer donker inzien. H°' waar so m migen hunner hebben goede tijden gehad, maar zeer velen, niet kapitaalkracht ,*o land bouwers, geensz'os. H e i d e o n t g i n n i n g. Bij de Drent se he heide-ontginning, o. ;t. het Staaisbosch- beheer ie Ekslo in Drente, yin dezen win ter een groot aantal werkkrachten bezig1 met den aanplant van on-©veer een nilliovn dennenplnr.ien. Ook veel Duitsche arbeioevs die herwaarts,komen, vinden daarbij werk, tegen 3 daags. Trein verk Am-s e n s t. aant ;1 De gemeenteraad von Leeuwarden heeft met 13 tegen 12 stemmen verworpen het voorstel van de leden L. Dijkstra en J. Jansen, betreffende verbod van verl oop van sterken drank in de gemeente ven Zaterdag middag 12 uur tot den daarop volgenden Maandagvoormiddag 8 uur. en op .alle Chris telijke feestdagen. Aanr-.-omen werd een voorstei-Visser om verkoop van s e: ken clrahk in bet kléin met ingang van I Januari 1921 te Verbieden. B ir r g e m e e s t e r s k e u z e. De raad van Schagen heeft besloten zich tot de Re geering te wenden mei: het verzoek een wij ziging in de Gemeentewet te- brengen en wel in dien zin, dat de gemeenteraden meer invloed krijgen op de keuze van een bur gemeester. De Raad wenschi, dat cloor dit lichaam een voordracht opgemaakt zal worden waar uit H. M. de Koningin.een keuze zal cloen. De Raad zal zich tot de gemeenten van Noorcl-Hoiland wenden met het verzoek van instemming. Beter en goedkoop c r brood. Volgens de R. K. Bakker is de nun Hijkheid groot, dat, indien cle Nedérlrnr'sihe regee ring een flinke hoeveelheid Noor 1-Ameri- kaansch meel contracteert, uiterii.ik met Paschen hier brood gebakken kan worden van de kwaliteit als vóór den corio;. Tevens is uit de officieela stukken geble- i ken, dat een verlaging van den broodprijs I met 10 pet. binnen eer. ie e weken mogeli jk i Is. Regeeringsmais Hét Rijks- giaanbureou deelt mede, dot de hier te lande aanwezige voorraad Regeeringsmais, inclusief cle hoeveelheid Von 3900 ton, tot reserve 2e luit. bij de inr. bij het le rcg. Donderdag a.s. te Rotterdam in vei- O l. t 1 -Lnt i err»—T ling zal worden gebracht, bedraagt: 152Dl ton; sioomend niets; nog af te laden in schepen, welke onderweg zijn naar Zuid- Amerika, 13100 ton. de vaandrig P. Koets, van het korps; bij het 2c rog", de vaandrig H. C. Rommelaar, van het korpsbij het 3e reg. de vaandrigs A. J. Maimél en A. van Deurscn, beiden van het korps; bij het '4e reg. do vaandrigs P. J van Hoeken en J. W. F, Guurir.k, beiden van het korps bij het Ge reg. de vaandrigs H. 6^J. Verstappen cn G. ran LcM: beiden van het kcr^s: de vaan Nederlandsche melk naar Duitschland. Met cle melkvoorziening d n m Groningen. Mer. deelt aün d„Pra\\ Gron. Ct." mede, dot het in het voornemen van het spoorwegbestuur ligt, om voor clen I aanstaanden zoroe. dienst e-n i. ;-olin*\ r tc stellen, waarbij do middn .snolfrcit dubbel gercclon zouden worder z .'jdct'b.v. de trein van Groningen -naar Rotterdam e?\ Den Hang overal zou stóppen, waar de snël- troi.nen nu stoppen, ter\ ui cle achierna l e mende Amsterdamsche sneltrein tusschen Groningen en Amsterdam s!echt\ eenmaal te Zwolle zou rtoppén, en zoo dea of- stond binnen de 3'. uur zou nïleggt'e. E e n d i r o i tk a b e 1 A m c r i k r. - N c d e r 1 n n t'? De V7rsturrUr.ion Telo grap!: Cy. zen, velgen-; !u t Hbl. een p' n overwegfng hebben om ren r!' kr.l. verbinding Amerika Nederland lot s cl s brengen. Van bet hoofdbureau der P. en T. heeft het blad evenwel vnn di g't uit goede bron .-am, n 1 .Ml! i. r.en verkrijgen. Postcheque en G i r o d Op ultimo December bedroeg het postrekeninni ii 21824 met een suldu-iegoed van 77.875.709. Ei m onden in 1919 plaats: 1.025.475 stor tingen tot een bedrag van J 435.0L».921; 561.203 overschrijvingen tot een beciriu' vaii 1.089.552.142; 650.0(6 aischrijx irr- gen wegens cheques tol een bedrml» var 444.074.878. 'Agenl n per ni o t o i f i Pu; cle Rotterdémsche .pnïitio wordt e. n riivvieibrigade i .urn vd. Voorloopig wor den drie gereven; :de verieoisngeii'. u. bij dezen dienst geplaatst. Het c a r n a vol To Oo- I'ig -: i t cle burgemeester in cle zittir.e von den gc-« meentèraad meegedeeld, dat luj zijn be voegdheid als hoofd der politie Hebt ik zei maken om met carnaval het masker.vn cn. het Koifden van dansmuziek te verbieder.. De burgemeester beloofde later een poer de/on aan tte wijzen, wan:if> ïvuri:!; g;- maakt en gedanst mag worden. Stopzetting e e n o r r u b b o r f a briek. Sinds eehigen tijd worden cle or beiders aan The Balmoral Tyre and Rubbei Co. te Bussurh groepsgewijze ontslagen* Zaterdag is de laatste ploeg van 30 inan aangezegd, dot de directie, met inachtne ming yan een opzeggingstermijn van nc'it dagen zich genoopt ziet cle dienstbetrekking met hen te verbreken. Einde dezer week zal de fabriek worden stopgezet. Naar wij ver nemen zou een en ander verband houden met de staking der betalingen van de ban^ Molema en Blase, waarmede The Balmoral connecties onderhield. Staking e n m o 1 e s t a t i e. Bij ver schillende firma's te Leiden is een staking onder de transport-arbeiders uitgebroken; zij omvat 50 mem. Maandagmorgen hebben cle stakers e enige werkwilligen gemolesteerd. Later hebben zij op de Haarlemmerstraat de strengen van een met paarden bespannen wagen van detï brandstoffenhandelaar De Roode doorgesne den en getracht den voerman van den boki

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1