BUITENLAND. BINNENLAND „DE EEMLANDER" iiiioiliSiiii met inbegrip van ccti bewijsnummer, elke icgcl meer 0 20, dicnstaanbic«i dingen 1-5 tegels 0.50. Voor handel en bedrijf/ bestaan ree» voordelige bepalingen tot bet herhaald* advcrtccrcn bij abonnement- L'cnc chculairc, bevattende de voorv/aarden, wordt op aauvraagj toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Bniteclantlsche Berichtu Gestori Kapitaalf 10.000.000 ifêeserven- 4.400.000 Verricht aüe banksakein. 4 De «Stem y&ii Frankrijk. 1 1. G18BÏE18ÜST Ie (das Reparatifi-inficlitinp, 18e Jaargang No. 583 per post f 2.60, per week (met Rtalis verzekering tegen «gelukken) f 0.17», Wonderlijke nummere 1 C.OJ. HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL kosk urmcHTJCHtjri,. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Donderdag üm janitarJ n»ev» w». Politiek Overzicht Ten bewijze van de groote beteekenis, 'die de kolenproductie heeft voor het eco nomische. leven in Duitschland, worden spre kende cijfers aangevoerd. Een correspon dent uit Essen schrijft: „Wat wij heden uit onze mijnwerken ha len, is niet toereikend om onze bij verdrag vastgelegde leveringen aan de Entente na te komen en tegelijk onze industrie ook maar in den thans uiterst gereduceerden omvang- in stand te houden, laat staan hare productie in de voor het zelfbehoud van het Duilsche volk noodzakelijke mate te ver meerderen. In het Ruhrbekken, het eenige kolengebied, dat het vredesverdrag van Ver- tailles ons onbetwist heef* gelaten, '<s de productie van 114.5 millioen in het laatste /redesjaar tot rond 70 millioen ton in 1019 'erlaald. Het laatste jaar is dus afgesloten \et een tekort van rond 44 millioen ton, i ?n verlies dat onherstelbaar is. Wanneer i en in het oog houdt, dat wij voor den oorlog met inbegrip van het Saarbekken en de Opper-Silezischc mijnen een {aarproduc tie van rond 192 millioen ton hadden, waar van wij 157.8 millioen in het eigen land rer- 3vnikten, dat wij \erder van de tegenwoor dig tot onze beschikking staande, tot min der dan de helft teruggegane hoeveelheid op grond van de bepalingen van Versailles jaarlijks 43 millioen ton eene hoeveelheid die op dringende vertoogen tot wederopzeg ging verminderd is tot 20 millioen aan de Entente moeten leveren, dan zal men zich ongeveer een beeld kunnen maken van de werkelijk ontzettende mate van on zen kolennood. Daaraan tegemoet te komen door invoer uit het buitenland, verbiedt de onbereikbare hoogte van de prijzen en de Inge stand van onze valuta. Als eenige red ding blijft dus over de vermeerdering van de eigen productie." Een het geheel omvattend overzicht van de schade, die de industrieele arbeid door het kolengebrek lijdt, ontbreekt. Men hoort nu en dan van stop zetten hier cn be perking van het bedrijf ginds. Maar van den geheelen omvang van het onheil heeft het publiek geen juist begrip. Van eenige tak ken van industrie, die zich in bonden heb ben aaneengesloten, zijn echter cijfers be kend. die een nauwkeurig overzicht voor die lakken mogelijk maken en waaruit men den nood, die de geheele industrie be- heerscht, bij benadering kan afleiden. D> cementindustrie verbruikte in de i .rede maandelijks 500-000 ton; nu krijgt '.ij per maand 65.000 ton, voor een deel in ninderwaardige kolensoorten. De kalkin- lustrie verbruikte in vredestijd 250.000 ton 's maands; nu moet zij 't doen met 70.000 ton. De porseleinindustrie verbruikte in den vredestijd 60.000 ton per maand; nu wor den haar 25.000 toegewezen. Vóór den oorlog waren 18.000 steenbakkerijen in werking; heden kunnen tengevolge van het kolengebrek slechts 1200 a 1300 werken. Deze cijfers geven ook een inlicht in het a erband; dat in Duitschland bestaat tusschen kolennood en woningnood. En wanneer men daarbij nog voegt de groote inkrim ping van de kaliproductie, die zou moeten worden gecheven onder hooge spanning ten behoeve van den eigen landbouw, d»e roept om bemesting, en van den uitvoer naar het buitenland, dan heeft men ook een annknoo- oingspunt voor het verband tusschen kolen- loocl en Voetlingsnood. De mijnwerkers hebben dus dat is wer kelijk niet le veel gezegd het lot van -Hiits'èhland in de hand. Zij kunnen, volgens de erklaring. van den rijksminister Gies- bens. de redders zijn van het Duitsche volk en van het Dliitsche land. Washington, 28 Jan. (R.). Een delegatie van New-Yorksche zakenlieden, enz. heeft een beroep gedaan op de sena toren Wadsworth en Caldr, die New-York vertegenwoordigen, waarin zij aandringen op de onverwijlde ratificatie van 'het vredes verdrag, hetzij met of zonder reserves. P a r ij s, 2 8 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Het internationale arbeidsbureau heeft Dinsdag zijne zittingen voortgezet. Zes overeenkomsten en zes adviezen, die door de conferentie te Washington zijn ge voteerd, werden definitief aangenomen. De gedelegeerden van de Fransche, Belgische en Zwitsersche patroons maakten, reserves ten aanzien van cle toepassing van den achturenwet. Albert Thomas werd benoemd tot direc teur van het dcgelijksch bestuur van het internationaal arbeidsbureau. Er werd besloten tot het houden van een internationale zeeliedenconferentic tot be handeling van de kwestie van de werkuren en het loontarief der zeelieden. Kopenhagen, 27 Jan. (W. B.) Vol gens dagbladberichten verluidt, dat de stem ming in de tweede Sleeswijksche zone be paald is op 14 Maart. P a r !j s, 2 8 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De regeering van Joego-Slavié heeft haar antwoord op het door Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk voorgestelde plan tot regeling van de Adriatische kwes tie nog niet kenbaar gemaakt. Troembics verklaarde in Parijs, dat in Belgrado een levendige ontroering heerscht en dot daar meetings gehouden worden om aan de re geering te vragen de belangen van de natie te verdedigen. N e w-Y o r k, 2 8 J a n. (N. T. A. Draad loos uit Annapolis). Een telegram uit Bel grado bericht, dat de regcering van Joego slavië besloten heeft het ultimatum der ge allieerden in zake de règeling van de Adrin- tisché kwestie aan te nemen. Dit besluit is genomen na langdurig debatmet kleine meerderheid. P a r ij s, 2 8 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). D'Annunzio, die voor goed heeft afgezien van de luchtraid RomeTokio, mobiliseert in Fiume vijf nieuwe lichtingen. P a r ij s, 2 7 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Dr. Mayer, de zaakgelastigde van Duitschland te Parijs, zal Donderdag zijn ge loofsbrieven ter hand stellen aan MiHerand, minister van buitenlandsche zaken. Par ij s, 2 8 Jan. (R.) De Hóngaarsche vredesdelegatie heeft uitstel gevraagd tot 12 Februari voor de beantwoording van de dooi de geallieerden gestelde vredesvoorwaar den. B e r 1 ij n, 2 8 Jan. (W. B.) Over don toestand in het Ruhr-gebied, deelde rijks commissaris Severing aan den vertegen woordiger der Vossische Zeitung te Munster het volgende mede: Door de houding der vier mijnwerkers- bonden, die zich eensgezind verklaaiden te gen de invoering van den zesurenploeg voordat de zaak internationaal geregeld kon worden, is het gevaar voor een algëmeene staking geweken. Het is echter niet uitge sloten, dat de syndicalisten en communisten toch/zullen trachten om dien maatregel, doci le drijven, maar daartegen zal dan krachtig opgetreden worden. Met stakers wordt niet onderhandeld; allen worden als ontslagen beschouwd. Alle voorbereidende maatrege len zijn genomen om door het beschikbaar houden van toereikende machtsmiddelen tegen eventueele onlusten te kunnen optre den. Gezien de kalmte e» onbezonnenheid van het grootste deel der mijnwerkers, dacht hij echter niet, dat de politie zou be hoeven op te treden. Par ij s; 28 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De ministerraad heeft drie generaals tot tweede chefs van den generalen stcf be noemd en daarna zich onledig gehouden met de ambtsbevoegdheden van de nieuw opge richte ir.inisterieele departementen. P a r ij s, 2 8 J a n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Het kabinet Millerar.d had Dinsdag geïnterpelleerd zullen worden over de alge- meene politiekmaar in onderling overleg werd deze interpellatie lol Vrijdag uitge steld. De Kemer heeft de discussie voortgezet over de hervorming van haar regiement. Ter vervanging van André Lefevre, die minister van oorlog geworden is, is tot ondervoorzit ter gekozen Arthur Groussier met 347 van de 421 stemmen. Par ij s, 28 Jan. (N.. T. A. Draadloos). Tot regeling van de schulden en vorderin gen van vóór den oorlog tusschen Fran- schen en Duitschers, hebben de ministers van financiën en handel bij den minister raad een ontwerp ingediend tot instelling van een bureau van compensatie, of juister: twee bureaux, één in Frankrijk en het on dere in Duitschland. Het bureau gant uit van het beginsel, dat Duitschland de schul den van zijn onderdanen moet garandeeren zelfs indien deze in gebreke blijven hun verplichtingen na te komen. Aan den an deren kant zal de Fransche Staat als de- bil rice optreden en tovens zijn onderdanen beschermen, die vorderingen hebben op Duitschland. Vóór II Februari zal DuitscMaml offi cieel op de hoogte worden gesteld van de instelling van het compensatiebureau. Par ij s, 2 8 J-n n. (N. T. A. Draadloos). De Petit Parisien bericht, dat Clemenceou zich zeer spoedig naar Egypte zal inschepen. .P a r ij s, 2 8 Jan. (N. T. A. Draadloos). Een delegatie van den Parijschen gemeen teraad vertrok Dinsdag naar Londen op uit- noodiging van den Lcndenschen graaf- schapsraad (County Council). Pari] s, 2 7 J a n. »(N. T. A. Dipr I'oos van Lyon). Barnes, minister van de Arbei derspartij in 't Engelsche kabinet, heeft zijn ontslag genomen. Londen, 28 Jan. (R.) De roomsch- katholieke bisschoppen van Ierland hebben een verklaring loten uitgaan, waarin zij den gevaarlijken toestand betreuren, die in het land bestaat door de onderdrukking en de beperking der nationale vrijheden Zij ver klaren, dat de eenige goede weg om vriend schappelijke betrekkingen tusschen Enge land en Ierland in 't leven te ïoepen is, dat aan het onverdeelde Ierland wordt toege staan zelf zijn regeeringsvorm te kiezen. De bisschoppen verzoeken het volk zich aan een, te sluiten, om zich te onthouden van daden van bloedvergieten cm misdaden te voorkomen. Rome, 28 Jan. (R.) De inschrijvingen op cle leening bedragen in totaal 12 mil liard lire. Woenen, 2 7 Jan. (\V. B.) I)e finuiv* cieele en begrotingscommissie nam de wet inzake het beheer van het tabaksmonopolie als garantie voor de buitenlandsche beta lingsmiddelen aan. Budapest, 27 Jan (Corr.-bur.) De verkiezingen voor de nationale vergadering, die Zondag en Maandag hebben plaats ge had, zijn in het geheele land in volkomen rust en order verloopen. Tol heden avond zeven uur is de uitslag voor 104 plaatsen bekend. Gekozen werden 47 christolijk- socialen, 37 candidaten van de partij der kleine landbouwers, 4 democraten en 2 partijloozen. Er moeten 14 herstemmingen plaats hebben. De uitslag voor 60 plaatsen is nog niet bekend. Onder de gekozenen zijn alle ministers met uitzondering van den minister van han del Heirich en v in den minister van buiten landsche zaken Somssick. De laatst-1 hotl zich niet candidaat gesteld. In het district Budapest VI wercl de mi nister van oorlog Friedrich gekozen niet bijna 3000 stemmen meerderheid tegen den gewezen minister-president Wekerle. In Budapest IX wercl gekozen de oud minister Vaszonyi, democraat, in Budapest XIII de oud-minister van justitie Barczy, eveneens democraat. Van de 22 mandaten vcor Budapest te gen de christelijk-notionalen 15, de demo craten 4. Er moeten drie herstemmingen plaats hebben. N e w-Y ork, 2 7 Jan. (N. T. A. Draad-» loos uit Parijs). De sovjetregeering heeft, naar de Times verneemt, de Entente m»e« gecleeldj dat zij cp voorwaarde van een van te voren te 'Sluiten wapenstilstand beceiclj is de handelsbetrekkingen met haar te hervat ten. Wordt geen wapenstilstand gesloten, don zal aan geen enkel schip der geallieer den worden toegestaan bolsjewistische ha vens binnen le loopen. Tok i o, 24 Jan. (RHet departement van oorlog maakt bekend, dat de bolsjewis ten aanvallen hebben gedaan in het gebied van Ussuri, maar met gemak zijn terug slagen door do Japanschc troepen. D e h 1 i, 2 8 J a n. (R.). De regeering maakt bekend, dat het aan vijandelijke vreemde lingen tot vijf jaar na het eindigen' van den oorlog verboden zal zijn zich naar Britsch- Indië te begeven. New-York, 28 Jar. (X' T. A. Draad loos van Annapolis). De Star bericht, dat president Wilson binnen eenige degen het congres zal vragen eren leenipg van 150 mil lioen toe le staan aan Oostenrijk, Polen en andere Europeesche landen en aan Rumenië ten behoeve der voedselverzoiging. H a 1 i f a x2 7 J a n. (X. T. A. Draadloos). De Powhattan is hedenmiddag drie uur hier binnengesleept. Alles is wel aan boord. Kameroverzicht Eerste Kamer Vergadering van Woensdag 28 Juf nuari, des avonds 8.40 uur. Voorzitter: J. J. G. baron van Voorst lot Voorst. j Regeling van werkzaamheden. De Voorzitter deelt mede voornc* mens (c zijn geweest de Locningswet te bo handelen gelijktijdig met de begrootingt-n Mij heeft echter von den minister von Fh nnnciën telegrafisch bericht ontvangen, daj het een dringende eisch von landsbelang i$ dat de Leeningwet vóór 1 Februdri word/ behandeld. In verband hiermede stelt spre» ker voor Donderdagmorgen om 11 uur b j een te komen voor de behandeling dez? wet. - Aldus wordt besloten. De vergadering wordt verdaagd tof Dor^ derdagmorgen 11 uur. w tWiehffo De Staatscourant van 28 Januari -3 bevat o.a. de volgende Kon. besluiten werkznnm gestéld bij het NcderlondscH gezantschap te Kopenhagen de gezanw schaps-secretoris C. A. I. W. C. A. graaf van Aldenburg Bcntinck; benoemd tot vost lid van den Raad vooj cle Scheepvaart G. J. Lap, oud-gezngvoer-i der der koopvaardij te Amsterdam. bevorderd tol hoofdcommies bij het cl parlement Van Binnenlondsche Zaken, A. Pi eters, thans commies; aan den ijker, ohef van dienst H. Kore< mans te 's-Hcrtogcnbosch, op zijn verzoeW eervol ontslag verleend uit 's Rijks dienst etf is cle ijker der maten en gewichten G. D. v, d. Swan aldaar benoemd tot ijker chef vani dienstI nan A. Blanlcestijn te Harmelcn op zijn' verzoek eervol ontslng verleend als voor-* zitter der plaatselijke commissie voor clef Ongevallenverzekering te Usselstijn op verzoek eervol ontheven als lid von' den Raad van Toezicht en Bijstand voor het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bronbeek mr. C. J. boron van Tuyll van Sérooskerken, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten eervol ontheven onderscheidenlijk als lid! cn voorzitter en als lid van den Raad van Toezicht en Bijstand voor het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bronbeetó jhr. J. D. Six, Staatsraad in buiaengewonen dienst, en dr. C. Winkler, voorzitter van den. Geneeskundigen Raad von het departement ven Koloniën in de commissie von inspectie voor het Koninklijk Koloniaal Militair Invalidenhuis op Bronbeek, voor den tijd van vijf jaretV benoemd tot lid en voorzitter jhr. J. D. Six, staatsraad in buitengewonen dienst 10 's-Grnvenhage én tot leclen dr.. C. Winkler, voorzitter van den Geneeskundigen Raad! van het departement van Koloniën.te 's-Griu venhage en jhr. J. Beelaerts van Blokland, licl der Prov. Staten van Gelderland te Oos» terbeek. De Kroonprins van Djokja karta bezichtigde Maandag het over-< stroomde gebied te Cuyk iÏÏ gezelschap van zijn particulieren secretaris, den heèr Blok;, en den landbouwleeraar den heer Deckers. Te Cuyk werd de prins door den burge* meester dier gemeente ontvangen. IVcilci-lAnd en RcIrII. Brusselsche correspondent van 89 De Tel. meldt: De commissie voor buitenlandsche aary Weten wot iedereen weet is niets weten, riet Keten begint daar, waar ophoudt, wat iedeieen weet. Roman door m ADRIEN BERTllAND. Jiclcroond met den Prix-Goucourt. Tw ecde-luiienant Fabic zweeg. Voor het eci-u had hij /icli een voorstelling kunnen mak.-n van (!e:\ cfoocl. Ilij liield er geen diep zinnige beschouwingen over, maar wat bij dien dag doorleefd had. overstelpte hem. Hij herinnerde zich d,< verstijfde hand V; a dan borpoiaal, die onder len eersten gr iuaatkuil 'ven was geworden. Hij zag weer den •bebloeilen schedel van een zijner jagers, wiens muts bevlekt was door de hersenmassa, li ij z-ïg den doodsstrijd van den man, den trouw- nng die van den vinger was genomen om v.v aan de vrouw van den doodc tc zenden; inj dacht weer aan den brief, die aan deze Atuiik moest worden geschreven. Tijdens de bi^chiciiug had hij met Vaisselte gepraat. Thuns bad hij laap. 'Iet is vervelend/- vervolgde Serre, „dat AVl' «een kranten hebben. Y/e moeten toch y>ct„>r> wat de Russsn in deze drie dagen hebben gedaan''. Le kapitein antwoordde niet; hij liet zich gaan op den stroom zijner gedachten. Ein- 'Chik sjjrak liii„Wii hadden eroo gerekend, dat de zware kanonnen alieen maar tegen vestingwerken zouden. Worden gebruikt"' E11 hij verzonk wec-r in gepeins. Maar Serre hield zieli met die soort van problemen niet op. Hij had meer oog voor de g'roote lijnen dan voor do details der din gen. .,Nu gaat Japan er zich ook al mee bemoei en, zei hij. „Dat is te betreuren. Wannéér Dnitscilïlaïid overweldigd zal wezen, zullen wij ons gijen groote helden kunnen voelen. De Duitschcr.s zullen ons altijd kunnen voorhou den. dat zij de heelc wereld tegenover zich hadden." Nieolai hesloot „De hoofdzaal: is, d.u die artillerie zich niet verplaatsen kan. En dan zullen onze 75 c.M al hun overwicht weer terug krijgen.' Zij zwegen. liet was begonnen te regeneó. Om te schuilen hadden 2}\ niets clan een dun- i>j uimeboom. Zij zaten opeengepakt, ge huid in hun lange pelerine, on-dt-r het gebla derte. Lucien Eabie was in gedommeld. I)c sergeant-fourier bracht een order van den bataillonscommawlanf. ,Gau\v,. ieder naar zijn sectie, wij gaan been,commandeerde dc kapitein. Het geluid van de fluitjes en het roepen der. onderofficieren, deden de mannen ontwa ken. Zij rekten - zich, wreven hun oogen uil, zochten hun geweren en deden hun ransel aan. Eenigen wilden koflic zétten. Maar er mocht geen vuur worden aangemaakt. Ook liad men geen tijd. Nauwelijks hadden de sectics zich geformeerd, of,men ging op marseh. „Voorwaarts, marseh!"' riep Ejbre lol zijn colonne, clic hem voorbij trok. Zij trokken het boscli aan de rechterzijde in. Toen men over een sloot moest, vielen er mannen in het water en in de modder. al len stieten denzeflden vloek uit. De weg scheen eindeloos. Toen kwam men op een plateau» waar men weer afdaalde. Men \va> nu hij ccn beekje. De vierde compagnie marcheerde aan bet hoofd. Toen men langs ccn helling af daalde, werd het geheele hatctillon zichtbaar in den grijzen nacht. Eenige mannen warén stil blijven staan; zij konderf" niet meer. Eabre zag met droefheid in bet hart hoe zijn secriic al lengs in wanorde raakte. Yaissette was wanhopig. Hij drceg twee ge weren, om een der jagers liet loopen le verge makkelijken. IJij liep van den een naar den g HOF 38. ander, om hc-n mocj in ie spreken. Tl ij legde op die manier -driemaal den weg af. Ilij nam /iju Officier in vertrouwen. „Ik had nog eenige stukjes suiker voor mij bewaard, als reserve. Ik hc*i; zo aan de man nen uitgedeeld om ze te gébruiken. Er is geen beter voedingsmiddel. Maar /ij willen zc uiet hebben. Zij lachen er om.' En hij voegde erbij: ,AVat doen we eigenlijk? „Wij marchecren/1 antwoordde do officier. „Dat zie je, ik weet er ook niet meer vnn." „Dat is het juist, wat me den nek breekt, verklaarde dc sergeant, die naast I'abre voort liep. „Ik heb geen energie .als ik liet doel niet keil," „Maar niemand kent het, Vaisselte, sprak de jonge man. Vaise tie .was niet overtuigd. Ilij kon het niet vatten. Ilij gelooide nog dat zijn chef hertT niets wilde zeggen, uit wantrouwen O^z.e laatste herhaalde, echter nog eens: „Ik weet niets." „En dc kapitein?" „Hij evenmin," bevestigde de officier. „E11 de kolonel?'' „Ik gelooi liet niet.'' „En dc generaal?'' viel de onderofficier plotseling uil. De tweede-luitenant wilde opnieuw uiting ge ven aan zijn twijfel. Maar op éénmaal be dacht hij, dat Vniscttc zijn mindere was. Eli lui zweeg. Vaisette was scherpzinnig, polemisch on kop-, pig aangelegd. Ilij mompehh- in zichzelf: „er moet toch een behoorlijke leiding wezen... Zijn luitenant zei: ,,Dnt is nu dc oorlog. Wij weten niets; e;i wij moeten mare hoeren. Wij weten niets; cn wij moeten ons laten dooden. En wij /uilen eerst «oor een .dagorder van den opperbevelhebber le weten kunnen komen, of wij de overwinning hebben behaald.' Een peloton dragondeiv 1: am lang-, den kant van den weg aangedranfs. Er werd ge roepen: „Rechts! Rechts!' De sectie weck uit, cm plaats te maken voor dc ruiters. De paarden deden met hun hoeven den infanteristen hel slijk in bet gezicht spat ten. De mannen lagen gebogen over den hals hunner paarden, tegen wier zijden dc lansen aanbotsten. De achterste, een adjudant-onder officier, bewerkte zijn paard aanhoudend met de sporen, opdat het dier de zijsprongen zou maken, die dc gewondering zoowel als dc vrees van liet voet-volk wekken. Ilij had \een j pruisiscben, helm aan zi'm zadel 'liauüAia. Da jagers Wezen hem elkander aan. liet was dQ eerste pinhelm, dien zij te zien kregen. „Waar ga jelui heen?.' riep Lucien FabVcf hen toe, „Op verkenning,- luitenant," zei dc dragon*' der, terwijl hij de teugels inhield. „Waar? Waar?" vervolgde dc eerste. „Dat-Avêet ik niet. Zal ik hel even aan dew officier vragen?" vroeg dc adjudant beleefd. „Neen, neen, dank je" antwoordde Fabre< „Vooruit maar." E11, zich tof Vaisette wendend zei hij: „Nix zie je het zelf!" De bleeke dag schemerde aan, maar geen! enkele tint kleurde dc vaalheid van het land-' schap, dat doodsch onder den regen lag. Do uniformen, bedekt met een kleverige laag mod der, de weg, liet stnikgewas, dc heuvelen, do hemel, over alles lag dc vnal-gtijze kleur. Al les droop van het water. Men had zelfs he* rooken moeten staken. De compagnie bereikte een breeden weg. Hel was een nationale verkeersweg, die Op dit oogeftblik versperd was door een convooi, duf er zich op voortbewoog. Er werd halt gehouden. Maar het convooi ging maar steeds door, er li wam geen einde aan. De jagers hadden zich aan den kant van een sloot nedergezet'. I'abre en Serre bleven in dc nabijheid van den kapitein, die zich bij den bataillonchei be* vond. Al die voertuigen keerden uit cd vuurhni terug. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1