„DE EEMLANDER" FEUILLETON. De Stem van Frankrijk. df T8e Jaargang No. 138 - - n ABOIIÜEMEHTSPRDS £rt3 Z pe: po»1 f 2.63. per week (met Rratis veiickcr ng tegen «jukken) f 0.17». .Iioadctlijke nummer» t t.Oi. ERSFOORTS f.HiRdan 2 Februari 1920 v«n 1 - 4 rcge'j O.SJ. HOOFDREDACTEUR: M„. D.J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL HOEKUTR.cmtscuest*. IN1ERC0MM. TELEFOONNUMMER 513 PÜI1S Ut!! AfllilUtlUIIil mc, inbegrip van ccn bewijs» iminer, clkc rcgcl inccr 0 20, dlcnsUunbice dingen 1.-5 icgcls 050. Voor Inndcl cn bedriji bcsl.nn zcci voordeel igc bcpalinccn lot heahcrluald ndvcr.ccun bij abonnement. bene duukvre, bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. '5 Van weak tot week. Ift fir» ^•Na de Fxansche revolutie tijdens het r>irectOïTC maakte Europa (inzonderheid Jrrankrijk) een' periode door van ongeveer teliiken aard, als waarin wij thans verkee- Bfen. De mode verliep tot in het belachelijke, pde 2eden werden merkwaardig „onzedig", e arbe><) werd 200 min mogelijk en slecht erricht. het was als thans, dooh niet op zoo gioote schaal. En wie meent, dat et n u 7.00'n vaart niet loopt, die zie eens riaar Oost-EuTopa, waar pest en cholera [gesignaleerd worden, die leze de telegram men me dend, dat deze vreeselijke mon asters steeds meer Westelijk komen. Hij 'denke aan de landstreken tusschen den fiOeral (waar pest en cholera nu heerschen) •Len ons 'and, landstreken, met een bevolking Verzwakt en ziekelijk, dus rijp voor besmet ting. Hi! bedenke dat daar nijpend gebrek 'is aan medicijnen en geneeskundige instru- frnenten, ai ae aanvoer daarvan niet plaats "vindt, omdat er geen of sporadisch spoor wegverkeer is, om volkerenhaat en kort zichtig eigenbelang van „verzoende" vij anden. Want de geallieerden zien niet in, ÖaJ als zij den huldigen toestand bestendi gen zij zelf ten prooi zullen vallen aait de 'ziekte, du weigeren te bestrijden. s Het is -geen overdrijving als de Duitsche regeertk-7'> zeggen: „Wij slaan slechts aan. !f\et begin van hel tranendal, waar door heen wij moeten". De schaarsehte van 'levensmiddelen: in dat land houdt aan, neen, wordt gT-oovr. Zij staan er slechter voor dan veileden inor! De veeteelt is achleruitge gaan, zij hebben niet voldoende kali, stikstof en dierlijke meststof. Er kan niet worden 'geclorsch:omdat er geen kolen zijn en waar geen ko en en geen stikstof zijn, is ook geen brood, geen melk en geen vleesch. „T)ot komt er van" meenen de geallieer den Ja, dat komt er van. Er komt nog véél meer van! Veel meer, dan gij buiten uw grenzen zuk kunnen houden. Uw gren zen, die gij evenmin door productie verde digt, als dat gij Uw buurman redt van z ij n óndergane;, die ook de Uwe worden zal! Maar genoeg van deze sombere voor speilingen! Van net eigen land valt deze week óók wel iets te overzien en dat dreigt gelukkig niet zoo gruwelijk, als de meer verv iiderde toekomst ven Europa, een toe komst waarvan misschien een tweede Bona parte ons Directoire zal verlossen. Wij leveren den keizer -dus niet uit. En de gemoedelijke Nederlanders meenen, dat wij daarmee Haar zijn. „De gallieerden zullen 'wel kwaad zijn en leelijke dingen zeggen, maar meer ook niet" zeggen wij. En dat zal ook wel zoo 2ijn. Het eerste deel dezer voojspe'-Wrug is reeds bewaarheid. Men hééft leelijke dingen gezegd over onze weigering. Vooral de Belgen hebben daar $lag van. Hun verontwaardiging uit zich zóó pompeus, dat men. haar liever niet moet .Jezen. Daarentegen zijn er verscheidene Jwanscho bladen (w.o. de Socialistische), 'Wie het roerend met ons eens zijn. Tant mieu.xl 1 De Éclair*schrijft: be Entente heeft een nieuw en geruchtmakend echec te boeken. De weigering van de Nederlandsche regee ring om den gewezen Duitschen keizer uit te leveren, toont het gemis aan prestige van de Entente na den misdadigen en stommen jV'ilsoniaansonen vrede. Lloyd George, die éen volmaakt komediant is, zag zich niet zonder welbehagen in de rol van den grooten rechtsbedeeler met een vlammend .zwaard in de hand. En onze regeering volg de natuurlijk de Engelscbe ook hier weer na. Clemenceau heeft den brief aan Neder- 9and opgesteld. Wat moeten wij nu begin nen? Lioyd George schijnt niet zijn belofte te willen, houden om het koste wat het wil, de uitlevering door te zetten, en wij hebben helaas geen anderen wil meer dan den zijnen, dank zij Clemenceau, die niets ge daan heeft om aan onze Belgische vrienden de waarborgen te doen verkrijgen, die zij noodig geoordeeld hadden. Het zou niet verstandig zijn, ons onhandelbaar te toonen in een kwestie, die ten slotte geen hoofd kwestie is. Het is verder ook onmogelijk, een rechtbank bijeen te krijgen, die hem zou vonnissen volgens gezonde rechtsrege len. Wii hebben nuttiger dingen van Duitschland te vragen clan 'het hoofd van 2ijn gewezen keizer. Hoe minder wij reageeren op de diverse opinies, hoe minder wij in het gedrang komen, want „een Hollander kijkt steeds de kat uit den boom, in de hoop, dat het nog wel met een sissertje zal afloopen." En tóch, toch lijnrecht in strijd met dit betoog is thans een quaestie hangende, waarvoor onze regeeiing een stokje diende te steken. In wetenschappelijke en staatkundige En- 'gelsche kringen wordt thans een grootsche propaganda gevoerd door Belgische profes soren. Deze Hooggeleerde heeren geven boekdeelen /historie" uit, waarin de Engel- schen (die erbarmelijk slechte historici zijn) kunnen lezen, hoe Limburg en Zeeuwsch Vlaanderen sinds de Batavieren Belgisch grondbezit waren, steeds door ons% onder drukt en hun welvaart smorend. Staag drup pelen holt de steen. Konden we nu niet aan de lezers van dat moois mede deelen, hoe lang België bestaat en wat feitelijk Limburg en Zeeuwsch Vlaanderen zijn? Ons land heeft een gevoelig verlies ge leden. De Wijnhuistoren te Zutfen is afge brand. Het klokkenspel van Hemony is er mede verloren gegaan en van het bouw werk van Emont Hellenraet (1616'41) is slechts het onderstuk gespaard. Een ander (natuur) -monument, dat be dreigd wordt, is de Middachter-allee. Daar is dezer dagen op zoo hopeloos onoordeel kundige wijze door „Waterstaat" een elec- trisohe kabel gelegd, dat één der boomen- rijen ernstig wordt bedreigd. Het gevaar, dat zij zullen sterven is zeer groot, is het niet jammer en tevens onheusch tegenover den eigenaar, die deze laan geopend houdt, verzorgt en er de (hooge) belasting voor betaalt, dat men niet alleen zonder overleg, dooh tegen, de deskundige raad in de kabel schots en scheef heeft ingegraven, zóó dat bij later opgraven meters ver moet worden gedolven om het kronkelende ding terug te vinden? Boitenlandscbe Eerichtu Parijs, 31 Jan. (N. T. A.). Draadloos uit Lyon). Vrijdag is een plechtigheid ter eere van den Volkenbond gehouden. Poin- caré presideerde, bijgestaan door Descha- nel; de leden van het corps diplomatique van het secretariaat van den Bond en vele aanzienlijke personen waren tegenwoordig. Léon Bourgeois hield een rede waarin hij o.m. het volgende zeide De gruwelen van den oorlog, die door de Duitsche barbaarschheid uitgelokt weid, heeft in de wereld een diepgaande veront waardiging opgewekt en alle edele harten bewogen om te stTeven naar 't totstandko men van een verdrag van gerechtigheid en vrede, dat zulke rampen \oortaan zou voor komen. President Wilson heeft door zijne bood schappen- en zijne persoonlijke bemoeiingen bewerkt dat het idee van een groot interna tionaal verdrag verwezenlijkt werd. Het ver drag van 28 April 1919 heelt, al moge het gebreken hebben, toch tusschen de vrije volken een plechtige overeenkomst beze geld, om gezamenlijk de veiligheid en on afhankelijkheid van alle landen te waarbor gen. De volken hebben hun eed afgelegd op de menscheÜjkheidhet vredesverdrag moet uitgevoerd worden naar den geest van een nauwgezette rechtvaardigheid, niet naar dien van onderdrukking en haat. Duitschland moet beseffen dat geen pogingen tot verzet kunnen baten, en wanneer het slechts in de macht gelooft, moet het tot de overtuiging komen, dat voortaan de fnacht van het recht zich zal doen gelden. Kort gezegd, het mag geen spaak in het wiel steken om den nu gevestigden toestand te verstoren, en de veiligheid der wereld moet gewaarborgd worden. Léon Bourgeois toonde daarna de nood- zakelijkheid aan van intellectueele eenheid, ten einde de volken in staat te stellen hun ne beraadslagingen voort te zetten onder een voor allen geldende wet. Het is noodig voort te gaan met het werk van opvoeding en wereldpropaganda, dat ter hand geno men is door de groote vereenigingen van alle vrije lsnden, die in December j.l. zich onderling tot een bond hebben vereenigd. Budapest, 31 Jan. (Corr.-bur.). De Szozat bericht: Uit de beste bron vernemen wij, dat generaal Bandholz, de vertegen woordiger van de Vereenigde Stoten te Bu dapest, eergister een bezoek heeft gebracht aan minister president Huszar en bij die ge legenheid hem de ondersteuning van de Hongaarsche vredesdelegnlie dooi Amerika in Neuilly heeft aangeboden. Generaal Bandholz zal de delegatie naar Neuilly ver gezellen en aan de vredesconferentie inlich tingen verschaffen op grond van de door hem in Hongarije opgqdane ondervinding. L onden, 31 Jar. (R). De geallieerden hebben de Hongaarsche delegatie kennis gegeven, dat het .verzoek om den termijn voor het maken van opmerkingen over de vredesvoorwaarden te verlengen tot 12 Fe bruari, is toegestaan. P a r ij s, 3 1 Jan. (X. T. A. Draadloos van Lyon). De dagbladen berichten, dat binnen kort in Londen een bijeenkomst van den raad ven drieën zal worden gehouden tot voorbereiding van de definitieve regeling der zaken in het oosten. Intusschen zullen slechts de elementen van een regeling in Londen voorgesteld orden. Het slotbedrijf, de onderteekening van het yerdrag met Turkije, zal in Parijs plaats hebben. Washington, 31 Jan. (R.). In zijn brief aan de Kamer van koophandel zegt de schatkistsecretaris Glass, na zijne bezwsren tegen de internationale financieele confe rentie te hebben kenbaar gemaaktMaar wanneer de Kamers van koophandel het raadzaam achten .'.ertegemvoordigers aan te wijzen tot bijwoning van eene niet-officiee- le conferentie, heeft het schatkistdeparte ment daartegen geene bedenking, mits de beperkte aard van een dergelijke conferen tie goed wordt begrepen en ook, dat het voor de regeering der Vereenigde Staten onmogelijk is stappen te doen. P a r ij s, 5 1 J a n. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Het Journal oïficiel brengt het besluit tot benoeming der leden van den oppersten oorlogsraad, waarvoor zijn aan gewezen de maarschalken Jo-ffre, Foch en Pétain en de generaals Humbert, Maistre, Berthelot, Guillaumat, Nivelle, Tiebency, Baucheron de Boissoucly, Margueritte en Buatin. MaMarschelk Pélnin zal zal in 1920 het ambt van ondervoorzitter vervullen. Generaal Franchet d'Espercy, de opper bevelhebber van de geallieerde legers in hol oosten, is bij besluit gehandhaafd in den actieven dienst om de thans door hem ver vulde functie te blijven bekleeden. P a r ij s, 31 Jan. (X. T. A. Draadloos uit Lyon). De majoor van het Fransche leger Plee is voor een jaar ter beschikking van den koning der Belgen gesteld, om werk zaam te zijn bij de opleiding-van prins Leo pold. Hij heeft van 1907 tot 1915 in Ma rokko en Algerië gediend. In den oorlog had hij eerst het commando over een compag nie tirailleurs en was later toegevoegd aan verschillende staven. Ook heeft hij éen zen ding naar Rumenië volbracht. Brussel, I F c b r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De ministers kwamen Zaterdag bijeen in een kabinetsraad, om kennis te ne men van een brief,-die aan de Fransche re geering zal worden gezonden als vervolg op de besprekingen, die verleden Woensdag tijdens het bezoek van Poincaré gehouden zijn tusschen vertegenwoordigers* van de Belgische en Fransche regeeringen. W i 1 h e 1 m s h a v e n, 31 Jan. (W. B.). Het stoomschip Lisboa met admiraal ypn Reuter aan boord liep om 12 uur de haven binnen, waar duizenden van mensohen op de versierde kade geschaard stonden, Dc chef van de admiraliteit, Von Troffel, begroette de naar huis terugkeerenden en zeide: Innerlijk diep ontroerd ben ik hier gekomen om u uit naam van dc, Duitsche mcrine en van het geliefde vaderland harte lijk welkom te heetcn. Gij staat hier voor mij ols de Inatsten van onze eenmaal aan overwinningen zoo rijke slagvloot. Schepen brengt gij niet terug. De zee is hun graf ge worden. Op uw eenzamen post hebt gij het bevel tot het doen zinken der vloot gege ven, toen gij meendet, dat da oorlogstoe stand weer ingetreden was. Ten slotte wek-te Admiraal von Throtha dc terugkeerenden op mede te werken aan den wederopbouw van het vaderland. Admiraal von Reuter bedank!e in korte woorden en eindigde met een „Hoch"op de Duitsche marine. Par ij s, 3-1 Ja n. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Volgens Britsche binden zouden de eerste ministers van Engeland, Frankrijk en Italië in Londen samenkomen om een nieu we, kleinere lijst samen te stellen van schul digen oan oorlogsmisdrijven ter aanbieding aan Duitschland. Volgens inlichtingen, die door de Petit Porisien zijn verkregen, is cloarven volstrekt geen sprake. De lijst zal ingevolge de bepalingen van het verdrag van Versailles een maand na het inwerking treden van het verdrag moeten worden aan geboden. dus den lOen Februari. De confe rentie der gezanten, die Maandag zal bij eenkomen, zal vaststellen onder welke om standigheden de aanbieding zal plaats heb ben. Het aantal der schuldigen is vastge steld het bedraagt omstreeks 850 en dit getal zal niet verminderd worden. B e v lij n, 3 1 Jan. (W. B.). Daar gisteren in het pioces-IIelffevich gebleken is, dot de bestuurder der Oostopamaatschoppij van den van Eersbeiger misbruik'gemaakt heeft, is door het O. M. onmiddellijk een instruc tie tegen dezen geopend. Berlijn, 31 Jan. (W. B). Volgens de dagbladen hebben zich blijkens de officiee- le rapporten in alle spoorwegwerkplaatsen, die bij besluit van den Pruisischen minister van spoorwegen gesloten waren, zooveel werkkrachten aangemeld, op de nieuwe voorwaarden, dat daar binnenkort het be drijf volledig hervat zal kunnen worden. Praag, 1 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De minister van buitenlandsche zaken Be- nes heeft in antwoord op een interpellatie over de veroordeeling van den Slavi- schen leider in de Lausitz Barth door het gerechtshof te Leipzig verklaard, dat de handelingen van Barth vol strekt niet onwettig waren, omdat hij lid was van de Czecho-Slowakische vredesde- legatie. De Slaven in de Lausitz hebben ais ethnische minderheid recht op de be scherming van den volkenbond. De zaak- Barth zal daarom voor de rechtbank van den volkenbond gebracht worden. Dc re- geering van Czecho-Slowakiie zal te dien aanzien alle stappen doen, waartoe het voiv kenrecht en het vredesverdrag haar het recht geven. Leipzi g. 31 Jan. (\V. B.). De juiste datums van de Leipzlger voorjnarsmis zijn de olgemeene mis van 29 Februari tot O Maart, de technische mis von 14 Maart tot 20 Maart. Londen, 31 Jan. (N. T. A. Drandloot uit Carnarvon). De veelheid van de plannen tot ondersteuning van involiede Britsche of ficieren en soldaten heeft de noodzakelijk heid doen inzien om door onderlinge samen- werkig te komen tot de vorming van een nieuw centraal fonds. Maarschalk Haig en admiraal Beatty steunen dit denkbeeld krachtighot Roode kruis heeft er een be- urag van 50.000 voor beschikbaar qc- steld. Londen, 31 Jan. (R.). Versel.iidono Sinn Fein-leden van het onlangs gekozen gemeentebestuur van Dublin zijn heden morgen in hechtenis genomen door solda ten. De politie nam hieraun geen deel. Londen, I F e b r. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Vrijdagnacht hebben in Dublin on in verschillende graafschappen van Ier land orestnties plaats gehad door detache menten soldaten. In Dublin werden 20 Finn Feiners gear resteerd. In Limerick en in de graafschap- pon Clare en Tipperary werden er 25 in hechtenis genomen en per spoor naar Cork' gebracht, waar zij opgesloten zijn. Zater dagavond zijn er oorlogsschepen in Dublin aangekomen.' Men verwacht, dat de gevangenen heden nacht aan boord gebracht en naar Worm. wood Scrubbs getransporteerd zullen wor den. KOLQNSÊN Oost-In rilë C'oiijjros roor troptoalie goiieenUiiirit* t.ï tVollQTrcdni. Bij de eiüdzittiiig \.ui liet te Saigon ia 1910 gehouden derde congres van do „I*'ar Eastern Association of Tropical Medicine"^ werd door den vertegenwoordiger der Indi sche regeering aan het coiigrcs dc uitnoodi- ging gedaan hot eerstvolgend congres in hot jaar 191G ie Weltevreden te doen samenko men, welke uitnoodiving Gij ;ic< lammie door <1« vereenigde congresstaten werd aangenomen. In verband met de tijdsomstandigheden werft liet congres in öat jaar niet gehou ioif, doch! voor onbepaalde^ tijd verdaagd. Blijkens van den gouvcrncur-gcnornal van Nedevlnndscb-Indh:- ontvangen bericht is thans besloten het vierde emigres iu 1921 tc Welte vreden bijeen te roe|R»n mi is de Hoofdinspec teur van den burgerlijken geneeskundige» dienst daar te lande gemachtigd ter zake d» noodige voorbereidende maatregelen to trei» feil. ft a 11 ooi? Ita Woouoit (Officioel). Het Indisch Comité voor noodlijdend" Wcenën heeft telegrafisch ter beschikking van den Minister van Koloniën gesteld een bedrag van 71,2?5. Op j zoek eervol ontslagen wegen* voortdurende ongeschiktheid voor alle mili taire diensten met pensioen dc luilenaiu-kolo- •icl van het Nederlandsgil Indische leger W. A. Lc Boy; bcnoemd^tot burgemeester van rwoude P. G. A. M. Wap, mot gelijktijdig eervol ontsla als burgemeester van Nibbixwoud. Keilerlaad oa Relull1. Volgens- de Belgische „Soir heerscht er op het oogenblik. in h^t Luiksche ecu r-V Als er slechts huwelijken uit liefde ge- Sloten werden, zou de wereld weldra uitge storven zijn. VI Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. Achter elkander waren <le Duitschers op den omkomen, die naar dc brug voerde. Men •kon hun grijze helmen onderscheiden. Deze Saanhl'ik wekte hij den officier ©en woedenden (haai. 11ij kon zicli niet langer beheerschen. iMei vlammende oogen beval hij: „Ilof vizier op achthonderd meter... Aanleg den op de schoeljes, die daar aankomen.... 'Pelotonsvuur!.... Vuur! Hoe] de sectic brandde onmiddellijk los. De angst, die de mannen tot nog loc hadden be dwongen. ontspande rich met het lossen der soli01 en. Een vroolijk gebabbel deed zich hoo- Tcn. Er werd gelachen en er werd gekheid ge- Een tiental vijanden waren gevallen. ,.Gocd richten, voor den duivel, goed rich ten!' piep Serre. Hij had het geweer van een der mannen génomen; en rustig als hij het schijfschieten legde hij aan, en nam hij den tijd pm ie richten voordat hij vuur gaf. „Dat zal je plezier doen, hoop ik." 'Hot was Nicolaï die achter hem stond, en liaar het schieten keek. L vLeg; hun officier neer. Serre,"- snrak hij, „dat is die lange kerel daar, die van den eenen Injom naar den anderen loopt/' De man viel. Onmiddellijk werd dc op- marsch gestaakt. „Ophouden met vuren," beval de luitenant. De mannen schreeuwden elkander toe, stoot ten elkander aan, lachten, waren gelukkig; men had geen enkelen kogel gekregen. „Eerst denkt men, dat het "Verschrikkelijk zal wezen," zei een jager, ,,mnar als het komt, beteekent liet niet veel." Zoo ongeveer dachten allen erover. Serre was teleurgesteld. Nooit," zei hij. „zullen we hen voor onze bajonetten krijgen". De Duitschers die zich achter de hoornen hadden gedekt, maakten van de pauze in het •vuur gebruik, om op -de vlucht te gaan. „Wacht op hetgeen er nu verder gebeurt," zei Nicolaï. „Maar wat zijn de orders?' vroeg Serre. „Ik heb bevel gekregen om Vassinvillé to bezetten",' antwoordde dc kapitein, „dat is nogal eenvoudig. Wij hébben, niets anders to doen dan hier te "blijven." Een vervaarlijk geronk deed zich sinds eenige oogenblikken in de lllcht hooren. Men keek naar boven; maar men zag niets dan den och tendhemel. Een dei; mannen had echter het vliegtuig opgemerkt. Het zweefde zeer hoog boven het dorp. „Ik zal hem naar beneden laten halen," zei Serre. „Maar als het nu eens een Franschmaij is," wierp Nicolaï tegen. Doch Serie twijfelde geen oogenblik. Het was een smerige pruisisché vlieger. Hij liet het vuur openen op het toestel. De kapitein, die de nutteloosheid van dit schieten wel inzag, had er -rich echter niet tegen verzet, de mannen deden liet met veel plezier, (herigens was het v»el degelijk c-en vijandelijk vliegtuig. Men kon thans liet achtereinde onderscheiden, dat dc vorm van een vischstaart had. De vlieger wierp een vuurpijl die in de lucht een lange rook- streop achter liet. Eenige seconden daarna vlogen de granaten over het dorp. De man nen begonnen tc lachen. Zij herkenden die oude muziek. „De vlieger heeft oik ontdekt," zei de kapi tein. „De granaten regenen op dc bergkam achter dc sectic van Fabre." Ilij ging heen om zich op dc hoogte ie stel len. KOF 3S. Ie lias Heaaralie-itófej, De jagers verspilden- nog steeds liun patro nen tegen den vlieger, die, nu hij zijn taak had verricht, met alle snelheid wegvloog, dc dage raad tegemoet. De Duitsche granaten vielen maar altijd door. Maar dc Duitsche artilleristen hadden den afstand niet goctl berekend. De projectie len barstten een honderd meter te hoog; de rooi;, door dc ontploffingen ontwikkeld, en waarin de stralen van de opgaande zon speel den, vormde in dc klare lucht wolken van oranje, van purper en van goud. Een uur verstreek. Het onschadelijke bom bardement ging dooi; de mannen voelden zich zeer gerust. „De oorlog," zei een,jager, „bestaat daarin, dat je kalm den tijd laat voorbijgaan." „Maar wat voeren onze artilleristen toch uil,"' vroeg een ander, „jc hoort ze nooit!-' „Je zou haast gclooven," merkte korporaal Bégou op, „dat wc geen artillerie en geen vlie gers hebben." Serre deelde, terwijl hij met zijn kijker den horizont onderzocht, met zijn sergeant een bus met gecondenseerd \leecch. „Er is veel gelei J>ij," merkte dc onderoffi cier op. „Wat dp Moffen betreft, antwoordde dc luitenant, „die crepecron van Longer. Een ge wonde heeft hel gisteren aan den tolk van dc divisie gezegd/' Zoo werd cr op het slagveld slechts over on beduidende onderwerpen gesproken. Noch het lawaai der projectielen, noch liet bewustzijn van het gevaar*beletten deze soldaten om te eten, en hun aandacht tc schenken aan dc -dingen van liet dagclijksch leven. Plotseling plaste liet water van dc rivier om hoog. liet steeg in rechte zuilen naar hoven en viel toen r.cer in i'e l.cililinfi en op den oever; eenkon mannen werden er door hespat. „Zij schieten in het water/ riep Serre vroo lijk. „Dat is niet ver van ons af," merkte een der mannen op. Ieder was opnieuw op den grond gaan lig gen, andere hommen vielen, en wierpen reus achtige waterkolommen omhoog, die veelkleu rig fonkelden in het zonnelicht. „Het zijn de groote Lichtfonteinen," riep Pluchnrd, een vrijwilliger, die Parijzcnaar was. Maar dc mannen uit dc bergen begrepen hem niet en 'konden zijn geestigheid dus niet .waardceren. Vóór dc ontploffing hoorde men in <1.- lucht oen L'csis. Dan vloog hot projectiel bovn huil hooiden. „Maar het zijn do onzen!" brulde plotse ling Serre. Dat g-'f ontspanning. Allen spraken tege lijk. Weldra was de artillerie ingeschoten. D© granaten vielen in de velden. Anderen troffen een boerderij, waarvan de muren iu stukken vlogen. Serre kon v. aarnemen, hoe dc com pagnie die dc boerderij had bezet, eruit vlucht te; cn hij zag dc verbijstering der mannen, het springen van liet projectiel midden in hun rij en, dc her- cn derwaarts vliegende lichaams* deelen, de helmen 011 dc geweren, die dansten door dc lucht. Hij lachte stil voor zich heen. „En er zijn kanonnen gemaakt,zei hij toÉ zijn sergeant, „die twintig, kilometer dragen» onze artilleristen zullen ze spoedig hebben." De zon steeg recht omhoog in den blauwen hemel. IIcl was een dag van licht weelde en van roem.'ITet gerommel der kanonnen ver vulde de lucht. Men begreep dat de slag Was. begonnen over een onmetelijk front cn dat men slechts een slip was in de bloedige ruimte» een minuut in den eindelcozcn tijd. De Fran sche projectielen vlogen steeds verder. Mem hoorde de vijandelijke projectielen voorbij: gaan. Er waren er van alle kalibers. Sommigé barstten uiteen met een kort, .zilverachtig tikjej als van brekend staal. Andere snorden doon de ruimte met het scherpe geblaas van eert fluit. Weer andere, die veel grooter waren* maakten den indruk van een locomotief in vollct vaart. Er waren er die bij hun vlucht ccn ge« luid maakten als van misthoorns. Sommige! klingelden als dc belletjes van een kudde scha^ pen. 'Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1