Ooiderscite Crsdietvereeniging „DE EEMLANDER' ms h urama s tótf/s BUITENLAND BINNENLAND Cs Stom van Frankrijk Baitenlaadsche Bericht&d Gestort Kapitaal IReserven Opgericht 1866. Verricht a!5e banktaken. FEUILLETON. - 13» Jaargang No. 1S7 p« post fï fo. r« wed: (met -ntis vencLcr nS tegen ongdukkca) 0.17». *Iioadcihjke numincn 'f 0.CJ. AMERSFOORTSCi HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHCFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE PGORTWAL mosk ursocursc.icsT*. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dlnatiag 3 Februari 1020 bewijsnummer, elke icgcl rnccr 0-0, (hemt. n- c* dingen l -5 repels 0 50. Voor handel cn bc t bestaan zcci vooidccligc bepallnr.cn tot het her I«i adverteren bij abonnement. bene chcula re, bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Het vredesverdrag van Versailles heeft de Revolting van hel Duitsche rijk direct ver in ind er d met verscheidene millioenen. Mis* ichien ?.al dè uilslag van de volksstemmin gen, die in verschillende gebieden moeten ^werden gehouden, nog een verdere vermin- ?ering brengen. Ook de sterkteverhouding er godsdienstige gezindten is hierdoor ge wijzigd, v.ant de gebieden, die zijn moeten worden afgestaan, zijn hoofdzakelijk door ka- ihoüeken bewoond. De Katholiken- und ÏCirchënzeiiuitg behandelt dit thema en 'geeft daarover cijfers, die aldus zijn samen ie vetten: Door de afscheiding van Elzas-Lotharin- gen er. Lotharingen zijn twee diocezen met 1.330.000 katholieken en 370.000 niet- katholieken voor het Duitsche rijk verloren gegaan: Metz met 505.000 en Straatsburg met 825.000 katholieken. Het door Frank rijk bezette Saargebied behoort kerkelijk voor liet grootste gedeelte tot het bisdom Trier, voor een kleiner deel tot het bisdom Spiers; de bevolking beslaat in ronde ge tallen uit 400.000 katholieken en 200.000 lii' t c!kolieken. In het aartsbisdom Keulen nviefen de drie dekenaten Eupen, Malmédy er. Sint Veit, te zanten bewoond door 62.000 katholieken en" 1000 niet-kotholie ken, door- stemming beslissen of zij bij Bc'gië zullen komen of bij Duitschlancl wil len blijven. In de westelijke afscheidings- en slemrningsgebieclen wonen in 't geheel 1.800.000 katholieken en 570.000 niel- kai holleken. Tn t oosten komen de aartsbisdommen Giv sen en Posen bijna geheel aan Polen. H"* ebied, dat hier wordt afgestaan, is be~ woo door 1.400.000 katholieken en 500.'X)0 niet-katholieken. Ook het bisdom Kulm wordt, bijna geheel, met uitzonde ring van kleine, overwegend protestantsche districten in het oosten en westen, van Duits -oh land afgescheiden, waarmee 800.000 katholieken en 70.000 niet-ka- th.'-Keken de Duitsche nationaliteit verliezen en gedeeltelijk komen bij Polen, gedeeltelijk fck vii-n vrijstaat Dantzig. Van 't bisdom Erm- land '..urnen 150.000 katholieken en 70.000 niet-katholieken aan Polen of zullen door stemming over hunne toekomstige nationali teit beslissen. Eindelijk heeft in het bisdom Br es! au (in Oppcr-Silezie) eene vólksstem- jning plaats in een gebied, dat minstens 1.700.000 katholieken en slechts 70.000 niet-ar'.kolieken omvat. Het gebied, dat in het oosten is afgestaan of aan de volksstem ming is onderworpen, wordt dus door rond vier miilioen katholieken en 1.700.000 nlet- küthoiieken bewoond. In het westen en het oosten te zanien verliezen 5.800.000 katholieken en 2.250.000 niet-katholieken hunne Duitsche naticJf.chteil of loopen kans van nationaliteit te veranderen. Voor den vrede telde Duitschlancl in ronde cijfers 24.500 000 •katholieken en 41 miilioen niet-katholieken. .Wanneer alle gebieden, waarvoor een volkss mining is bepaald, voor Duitschland verloren gaan, blijven er nog geen 19 miilioen katholieken over naast 39 miilioen niet-katholieken. De katholieken, die iot 'dusver in het Duitsche rijk 37 pet. uitmaak ten, 2ullen tot 52.5 pet. teruggaan. P a r s, 2 F e b r. (.\T. T. A. Drandloos van Lyon). Ds gezantencönferentie kwam Maan dagochtend bijeen onder voorzitterschap van Miilerond, die meeled oelingen deed in zake de kolenleveranties door"Duvtschlond krachtens het vredesverdrag verschuldigd en niet uitgevoerd. Millerancl zette uiteen, dat men de schen ding der bepalingen, die van zoo groot be lang zijn voor het economisch leven van Frankrijk, niet langer dulden kan, vooral niet, daar deze een der grondslagen \orm- den van het gelieele stelsel van herstel. De conferentie behandelde daarop den tekst van een brief, die aan Von Lersner zal worden gericht en waarin den Duitschen zaakgelastigde, die thans te Berlijn is, ken nis wordt gegeven van de lijst van personen, wier uitlevering krachtens art. 228 van het Verdrag door de geallieerden wordt ge- eischt. De lijst is onveranderd dezelfde ais die, welke in tegenwoordigheid van den Lord Chancellor werd opgesteld. De aan dacht wordt namelijk gevestigd op het feit, dat de geallieerden een groot aantal andere namen ook nog op de lijst hadden kunnen brengen, daar zij het plan hadden gehad alle Duitschers, 'die zich schuldig hadden gemankt aan daden, indruischend tegen dc oorlogswetten, te berechten. Aan de conferentie werd medegedeeld, dat de Oostenrijksche ministers van finan ciën en herstel verzocht hadden gehoord te mogen worden over den toestond in hun land. Besloten werd hun te verzoeken naar Pa rijs te komen. Tevens werd de aandacht der geallieerden door de Oostenrijksche regce- ring gevestigd op den toestand, waarin die bewoners van Hongarije, dia weder onder Oostenrijk hehooren gpforacht te worden, zich bevinden. De conferentie besloot het vertrek der geallieerde generaals te verhaasten en hun te zeggen Budapest te verlaten om zich te begeven naar het bedoelde gebied en voor de bezetting daarvan door Oostenrijksche troepen zorg te dragen. B r e s 1 a it, 1 F e b r- (W. B.) De eerste transporten van Ententetroepen zijn heden voormiddag in de eerste ontrurmingszóne van het Opper-Silezische stenimingsgebied aangekomen. W e e n e n, 3 1 Jan. (W. B.). De Mittag bericht uit Belgrado: Tegelijk met de afwijzing van het ultima tum der Entente besloot de Servische re geering tot mobilisatie van nog drie lichtin gen. Uit het bezette gebied van Hongarije werden twee divisiën teruggenomen en naar Dalmatië gezonden. Ook uit Laibach en Agram werden alle beschikbare troepen te ruggenomen. De nationalistische partij eischt van de regeering, dat zij de onderteekening van het vredesverdrag zal weigeren, zoolang niet de wenschen van Zuid-SIavië betreffen de Flume en Zara vervuld worden. P a r ij s 2 F e b r. (N. T. A. Draadlos van Lyon). Uit Londen wordt gemeld, dat naar file waarschijnlijkheid Lloyd George of Bo- nar Law, misschien wel beiden, de confe rentie zullen bijwonen tusschen de voor naamste financiers en den kanselier der schatkist tot bespreking van het vraagstuk van den wisselkoers. De kwestie zal in het kabinet ter sprake worden gebracht en het is waarschijnlijk,dat er een commissie van ministers zal aangewezen worden om, in overleg met vertegenwoorcfigers van de groote krediet-instellingen, maatregelen te beramen, welke zullen leiden lot een ver betering van den huldigen toestand. Brussel, 2 Febr. (H.-R.). Over de kwestie van den wisselkoers bericht de Soir. dat de koning een besluit heeft ondertee kend, waarbij de handel in buitenlandsohe devisen en gelden verboden wordt, wanneer hij niet dient voor effectieve handelsopera- tiën, en de operation in buitenlandsche de visen gereglementeerd wordt. P a rij s 2 Febr. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Op de a. s. internationale post- conferentie zalfde Algemeene Post-Unie te '2E3EK2XW8R! ARhHtLM. f 10.000.000 - 4.400.000 Bern het internationale posttarief bepalen op 40 centimes voor brieven en 20 centimes voer briefkaarten. Paisley, 2 Febr. (RDc leden van den United Irish League (vereenigden Ierschen bond) hebben eenstemmig besloten de Iersche kiezers in het district aan te bevelen \oor Biggar den candidaat van de aibeids- partij te stemmen. Dit is een zware slag voor Asquith, die hoopte zich te verzekeren van den steun van de 3000 Iersche kiezers in Paisley. Dublin, 31 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lycm). O'Kelly, thans wegens opstand in de gevangenis vertoevende, is verkozen tot lord-mayor van Dublin. Zijn verkiezing is door het publick met groote opgetogenheid vernomen. Mac Curlin, een der leiders van de Sinn Feiner, werd verkozen tot lord- mayor van Cork. L o n d e n, 1 Febr. (R.) Uit Dublin wordt gemeld, dat het totaal aantal leden der Sinn Fein-partij en vooraanstaande Iersche re publikeinen, die gisteren zijn gearresteerd, 65 bedraagt. Naar officieel wordt medege deeld, staan deze arrestaties niet in verband met de laatste verkiezingen. Weenen, 2 Febr (Corr.bur). De staatssecretarissen voor financiën en voor volksvoeding zijn gister naar Parijs vertrok ken. Weenen, I Febr. (W. B.). De nssis- tentgeneesheeren aan de universiteitskli nieken hebben besloten Dinsdagmorgen een staking te beginnen, omdat niet al hun ne wenschen vervuld zijn. Budapest, 31 Jan. (H. K. B.) Mi nister-president Huszar verklaarde aan een journalist, dat hij op 7„G Febr. aan de Nat. Verg. een rapport zou voorleggen inzake den binnen- en buitenlandschen politieken toestand. Tevens zou hij dan een wetsont werp indienen betreffende de benoeming van. een voorloopig staatshoofd. Besloten is nog niet of dit een rijksbestuurder of een paiatijn zal zijn; de overgreote meerderheid is voor een rijksbestuurder. Na aanneming van het wetsontwerp volgt de verkiezing van den bestuurder; nadat deze den eed heeft afgelegd, dient de regeering haar ontslag in, waarop het staatshoofd een njeuw kabinet benoemt. Na de bijeenkomst der Nat. Verg. zal een achttal dagen gemoeid zijn met de benoeming van een staaishoofd. Tot dien lijd wenscht Huszar in geen geval afstand te doen van zijn macht. Budapest, 31 Jan. (H. K. B Koranyi, minister van financiën, verklaarde aan een journalist, dat er nu in 't geheel geen sprake was van afstempeling van 't geld. Onjuist is het, dot de ministerraad zich met dit vraag stuk. in den vorm van een. ontwerp, heeft bezig gehouden. Dergelijke geruchten sto ren den goeden gang van het geldverkeer. Het is buiten kijf, dat deze verzinsels af komstig zijn van personen, die ze verspreid den met speculatieve bedoelingen. Par ij s, 2 Feb r. (N. T. A.) Drie gedele geerden van dc Russische coöperatieve ver- cenigingen, die thans in Parijs vertoeven, zullen zich binnen kort naar Moskou bege ven, zonder vergezeld ie zijn van eenigen politieken vertegenwoordiger der geallieer de mogendheden. Kopenhagen, 31 Jan. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Berlingske Tidende verneemt uit Archangel, dat een afdeeling Finsche troepen ter sterkte van 20.000 man niet trein en mitrailleuses de Russisch Finsche grens heeft overschreden. De telc- giafische verbinding met de grensstations is verbroken. Londen, 2 Febr. (R.) Uit Charbin wordt bericht, dot de Russische werklieden aldaar dreigen met een algemeene staking. Zij zijn voornemens het werk neer te leggen, els er nog meer Japansche troepen komen. Zij zijn volstrekt tegen vreemde interventie. Uit Irkoetsk wordt bericht, dat goudvelden aan de oevers van de Lena genaast zijn. De sovjet-commissarissen hebben een revolutionaire rechtbank gevormd om Koltsjak te berechten. Intusschen bestaat het voornemen hem naar Moskou te zenden, om hom te doen terechtstaan voor een hooger gerechtshof. W a s h i n g ton, 3 1 Jan. (R.) Admiraal Taylor, hoofd van het scheepsbouwbuTeau van het marinedepartement, deelde aan de marinecommissie uit het Huis mede, dat de vredessterkte der marine vanaf 1 Juli zal worden gevormd door 940 schepen, waar onder 16 dreadnoughts, 13 predreadnoughts, 8. pantserkruisers en 17 lichte kruisers. De tonneninhoud ttezer schepen zal 114 maal zoo groot zijn als de tonneninhoud der Ame- rikaansche oorlogsvloot bedroeg, toen de Ver. St. aan den oorlog begonnen deel te nemen. Washington 3TJan. (R.) De com missie uit het Huis van Afgevaardigden heeft goedgevonden, dat opnieuw 50 mii lioen dollar 'wordt geleend aan Polen, Oos tenrijk en Armenië ten behoeve von d? levensmiddelenvoorziening dezer landen. Aan de Staatscourant van gister ont- leenen wij de volgende Kon. besluiten benoemd bij het departement van water- slaat tot commies A. J. Schapink, commies bij den stationsdienst bij'de Staatsspoor, wo nende le Utrecht; bevorderd tot luitenant ter zee 1c klasse die der 2e klasse J. Lagaaij, G. J. Verwij- ne, C. Séhlüter, P. Th. de Meester, C. A. Vreede en J. B. H. Blom benoemd bij het personeel van den ge neeskundigen dienst? der landmacht, tot paardenarts der le klasse de paardenarts der 2de klasse dr J. Eggink, van dat per soneel, gedetacheerd bij het leger in Ned.- Indië aan den reserve-eerste luitenant H. R. M. Thomassen, van het 22ste regiment infan terie, ter rake van o.r. hikthcid voor de verdere waarneming van den militairen! dienst wegens lichaamsgebreken een eer vol ontslag' uit den militairen dienst v \- leend aan den reserve-ritmeester W. C. Yöl* cker van het 3e regiment huzaren, op ut aanvrage, ter zake van vijf jaren dici t 1 ij het reserve-personeel der'landmacht eer- vol ontslag uit den militairen dienst ver leend nan S. Terpstra te Bolsward op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als voi i ritler der plaatselijke commissie voor c'o ongeval lenverzekering. te Bolsward. benoemd tot klerk bij het Rijksbureau .or de Monumentenzorg rnej. E. M. A. Feimüi, tijdelijk klerk bij dat bureau benoemd tot ingenieur I j de Zuideizee- werken J. Th. Thijsse te Haarlem, thans lij delijk ingenieur bij de Staatscommis: in zake hooge waterstanden! in verband met da afsluiting der Zuiderzee. Z. K. li. de Prins bracht gister ninuS dag een bezoek onn het Mauritshuis taf Den Hang, ter bezichtiging van de belang rijke verfraaiingen, welke het Museum ia' den lnatslen tijd heeft ondergaan en van de nieuwste geschenken en aanwinsten in dat museum. Minister R u y s. Minister Jhr. Ruyt de Beerenbrouck heeft zijn werkzaamheden aan het Departement van Binnenlandscl t Zaken hervat. De ororeenkotuMt lusscltru K«derliunl e» DeljglC. De redacteur te Brussel van de Ma lx seint: Zaterdag heeft te Luik een vergadering pleats gehad van de industrieele- en han* delsvereenigingen van Luik over het Ne derlandsen-Belgische verdrag. De v?rgade« ring werd ook bijgewoond door de volks vertegenwoordigers en senatoren der pro vincie. Bij dc gedochtenwisseling bleek, volgent de Notion Beige, hoe groot de opschudding was over dc ongunstige wending, welke d« Nudcrlandsch-Belgische onderhandelingen^ in het bijzonder wat betreft de kanalisatie der Maas hebben genomen. Er werd eeni comité van actie benoemd en de vergade ring nam een motie aan, waarin kennia genomen wordt van dc verklaringen der re geering. Deze verklaringen hadden betrok* king op de kanalisatie van de Mans bij de Nederlondsche grens en hot graven van een kanaal van Lixhe naar Antwerpen vw schepen van 2000 ton. De vergadering besloot een campagne te beginnen voor de verwezenlijking van de v/enschen der Luiksche bevolking en aan de regeering inlichtingen te vragen over de quaësties, welke op deze vergadering be handeld worden. Coii&mioelo van Adrles, weelde- boInnUny. Dc Minister van Financiën heeft met in gang van 2 Februari ontbonden met dank betuiging aan de leden de commissie van advies voor het ontwerpen eener wet tot heffing eener belasting op weelde-uitgaven. (Gelijk men weet had het meevendeel van de leden dezer commissie dezer dogen ontslag ingediend omreden de voorzitter, mr. J. F. Dijkstra, niet kon medegaan met hunne opvattingen). Waarborg Ronden oa zilierea werken. De Minister van Financiën heeft inge steld eene commissie, wier taak zal zijn hem nader voor te lichten omtrent een herzie* ning van de wet van 18 September 1852 h -her bluffen op wat het maatschappelijk intellect bereikt heeft, eigenlijk niet onge past zoolang het met het individueel intel lect nog zoo treurig gesteld is? Koman door ADRILX BERTRAND. T l::*oond met den Prix-Goncourt. S En Serre zag, boe, aan den overkant der ri- lier, opnieuw liet graan begun te golven, hoe- .V.i-l er geen wind was; en lioe een grijze lijn dc.ir de velden vooruit schoof. Onmiddellijk ik ,vn dé kogels over hem heen. Zij komen terug," ^ci hij, niet zoncicr blij tl- v l.np, terwijl hij zich eindelijk dekte achter Pon zandzak. Le Duitscher wisten thans dat het dorp m- >r w'ordcn gepomen, omdat de vijand zich aan de rivier had vastgeklemd. Zij namen er Alen tijd voor. Tirailleursgcwijze op den grond lig L ende, sprongen zij telkens op en liepen zij ,v in de eene dekking naar de andere. Bij d'e in iirgen naar het dorp, en vooral in <le nabij- hc d van de brug viel een dichte kogelregen. :ee jagers Jagen te sterven vlak naast ai'; men zou hebben gezegd dat zij door oc-:-zelfden kogel fraren getroffen. De anderen waren door angst bevangen. Serre «elf voelde zicli ontroerd. De tromp van zijn geweer was warm geworden. Dc vijandelijke soldaten vie len, weggemaaid als korenaren door de zeis. Dit belette niet, dat hun front langzaam -maar zeker vooruitkwam. liet was" als een vloed, die maar altijd hooger en hooger,stéëg. •■7ij gaan niet achteruit, de varkens! ver klaarde Serre. Een ditmaal moest hij met spijt erkennen, dat die ruwe soldaten toch wel dapper waren. De jagers vuurden maar altijd door. Maar Serre meende éenige vermoeidheid bij hen te bespeuren. Hij commandeerde: Ophouden met vuren!" Een oogenblik van kalmte volgde op hel commando. De mannen namen andere posities in, en kwamen eenigszins tol verademing. Hun longen vulden zich met de frisscliq morgen lucht, die de kruitdamp had verdreven. Maar allen bogen plichtmatig, zojidcr aan iets anders te denken, het hoofd onder den kogelregen. Zij lagen plat op den grond langs een met gras begroeide -dam bij de rivier, achter barricaden. Boven hun hoofden vlogen dc kogels in zulk een "menigte, dat ze wel een spinncweb sche nen te vornicn. Sedert eenige oogenblikken klonk hen een geratel in de ooreii, dat het ge knal der geweren en het verre gezoem der -batterijen overstemde. ..Zij hebben een mitrailleuse in positie ge- bracht," verklaarde Serre, terwijl hij opsprong. Hij stond nu rechtop; men zou gezegd bob ben, dat hij met zijn hoofd het ijzeren web wil de doorhoren. Hij wilde zijn sectic weer in de hand krijgen. Het was een critiek oogenblik. De mannen stootten elkander aan, en wezen met bewondering naar hem. Hij stond daar, correct, en onberispelijk' in zijn uniformjas, de stormband van Zijn kepi naar beneden gesla gen. precies zooals zij gewoon waren hem op de parade-dagen te.zien. Hij had zich ter gelegenheid van dezen eersten Veldslag in groottenue gestoken. Hij comntandecrdc; „Geef acht!;.. Vizier op vierhonderd meter... SnlvovimrL." Het commando deed de rondte al.- gegons van inselcten. „Aan.... \uuiT' Allen drukten tegelijk af; men hoorde slechts één enkele Knal, dc mannen waren weer vol vertrouwen. Zij werden gecommandeerd. Op dit oogenblik gaven zij zich geheel, met lichaam cn ziel, aan hun chef... „A a n.... VuiuT' Alle Duitsche tirailleurs waren wegge maaid. Eenigen tijd was het nu stil. Maar een nieu we golf rolde aan. Het was verschrikkelijk. Zesmaal achtereen begonnen zij opnieu\\>Zes- maal achtereen werden zij tegcngchoudëh in hun stormloop. Maar hun vuur en dat hunner mitrailleuses deed leege plekken rondom Serre ontstaan. Zijn sergeant lag, met verbrijzelden schedel te sterven. Bloed stroomde over zijn gelaat en verdikte zich in zijn haren. Telkens zuchtte hij: „moeder... moeder..Naast hein lag cm man te gillen; een kogel had zijn knie verbrijzeld. „Je hebt niets," zei een jager tot hem, „hou je toch stil; je hindert ons in het mikken." De officier lette nergens meer op. Hij wist niet wat cr van den kapitein geworden was. 11ij bekommerde ziehier niet orn. Hij zag slechts één ding: hoe de Duitschers steeds dichter bij zijn barricade kwamen. En slechts écn enkele gedachte bezielde hem; niet overmand wol den... Stand houden Nicolaï had den kerktoren beklommen. Hij had een plaatsje gevonden naast de klok, die zachtkens trilde als de projectielen voorbij snorden; hel was in dc nabijheid van ccn uil, die midden in den veldslag te dommelen zat cn van nfillioenen spinnen, te midden van een dicht net van honderdjarige webben. Van hier kon hij heel den omtrek overzien. Achter zich had hij de valleien, waar onze batterijen defileerden, en liet- dorp, waar de generale staf der divisie zich bevond; zij waarts tot nan den horizont, lagen de heuvel ruggen waar onze bataillons zicli hadden vast gebeten. En aan zijn voeten zag hij Vassin- ville, bc/et door zijn compagnie, de rivier, die liet rustige Jicht weerkaatste, cn verder de liop-akkers, de boomgaarden, dc korenvelden, waaruil dc vijandelijke troepen opdoken, dc glooiende lijn der lu uvelen, vanwaar de dich te massa der vijanden zich voortbewoog, en, aan dén horizont, het woud. Dc. aanval werd niet enorme strijdkrachten ondernomen; hij besefte het duidelijk. Tlij zou hel niet lang kunium houden, llij had- den commandant op de hoogte gebracht. Tlij had een rapport aan dc divisie gezonden. Maar de telefoonverbin ding mef dan p m. mndnnt was juist afgesne den. En wat dc f!ivisie betreft, hij had geen antwoord gekregen. ...Serre kont zijn vak,"' peinsde hij, toen hij (ie uitwerkiiiL van liet salvo-vuur zag. „En zijn mannen zijn flinke jongens." Met zij li. scherpe oogeti had li ij eenigc vijan delijke ruiters ontdekt- die aan den voet van dc hoogte, waar l'abrc zicli bevond, door drongen tot aan de-rivier. Het vuur, door de beide secties van den jongen luitenant op hen gericht, bleef zonder uitwerking, tegen de vér- sprcKle cn beweeglijke troep. Na eenige oogen blikken hier en daar in hel water tc hebben rondgeplast, verdwenen de Beierschc ruiters in galon. „Zii hebben de doorwaadbare nlaatsen ge vonden," mompelde Nicolaï, „nu zal het mew nens worden." Voordat hij naar Beneden ging, wierp hij1 nog een laatsten blik in deze richting. Hij had- geen afstandsmeter noodig; geeti enkele bij" zonderheid was hem ontgaan. Bij de barricade was het vuur heviger dan ooit hervat. Nicblaï kon het regelmatig rytlima onderscheiden. Hij begaf zich naar Fabre. Deze had de eerste tirailleurs, die zich naar het wMer begaven, opgemerkt. Hij liet hen door zijn sectic onder vuur nemen. De twéede-luitcnnnt glimlachte tegen zijd superieur. Deze kwam aanwandelen met zijd jagersstap, zijn eeuwige pijp tusschen dc taiw den, en geleund op zijn bergstok. Hij klopte Lucien op den schouder. „Dat zal een harde dobber worden," zei hij* De jonge man voelde zich sidderen van een machtige emotie. Hoe grooter liet gevaar werdjf hoe kalmer hij zich voelde en hoe meer mees* ter van zichzelf en van- zijn mannen. Eenigcni hunner waren gevallen. Hij aarzelde geert oogenblik hen bloot tc stellen aan het gevaarv Het was hem alsof hij bij een manoeuvre com-? ninndoerde, evenals hij dit een maand gcledeöt in zijn sector had gedaan. Hij had wat vehM bloemen geplukt en deze aan den riem van den halster zijner revolver bevestigd. „Ik ga Serre opzoeken," zei Nicolaï. „"Waf jou betreft, je hebt niets anders te doen' dan eiken aanval nf tc slaan!" En hij voegdë er bij: „Da's eenvoudig." Hij drukte zijn iongen luitenant lang e* hartelijk dc hand. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1