„DE EEIVS LANDER" BUITENLAND r,f BINNENLAND V ISe Jaargang No. 190 MMISPIIISiTÏÏ^^ per post f 2.60, per week (met gratis verreker ng tegen ongeiukktu) f 0.17», aljoadeilijke nuiamcn 1 0.05. Vrijdag 6 Februari 1920 HOOFDREOACTEUR: M,. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL war»UTn.cHracHtsT». INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 PUIS DER ADVERTENTlEN met inbegrip van ecu bcwijsnuminor, elkc icgcl nicer 1 0 20, dicnstnanbic# dingen 1—5 icgcls 0 50. Voor handel cn bedrijf bestaan zcci vooidcclige bepalingen tot het herhaald advcrtccieji bij abonnement- bene circulaire» bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag- tocKCZonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht V.et dc toezending van de lijst der oor- jpgsmisdodigers, wier uitlevering de En tente verlengt om hen te kunnen suilen, is •de uitleveringskwestie in haar geheel aan de prde gesleld. Aan die kwestie zijn twee 'kanten, die in aard geheel verschillen. Den Quiischen ex-keizer willen de geallieerden voor den rechter brengen wegens ernstige 'fchending tan dc internationale zedenwet en de heiligheid der verdragen; de andere personen, ten getale van omstreeks 900, Vier uitlevering wordt begeerd, worden aan geklaagd wegens vergrijp tegen de wetten en gebruiken van den oorlog. Voor den ^eizer wil men een bijzonder gevechtshof instellen; de overige beklaagden zullen voor de militaire rechtbanken van de verschillen de Ententelanden of voor gemengde mili taire rechtbanken gebracht wordén. Het ge rechtshof voor den keizer zal „oordeelen op "tlc-n grondslag van de verhevenste beginse len der internationale politiek"; doel van zi n vonnis moet ziin „de plechtige verplich tingen en internationale verbintenissen en ook de internationale zedenwet te doen eerbiedigen." Basis van het proces tegen de andere beklaagden 'zijn de wetten en ge bruiken van-den oorlog. De straf tegen den keizer wordt bepaald naai het eigen goed vinden van het gerechtshof, waarvoor men herti -zal dagen; op de undere schuldigen ziin de door de wet bepaalde straffen van toepassing. Het verschijnen van de daders voor den rechter w ordt in het geval van den I i-er verlangd van den staat, waar hij ver blijf houdt; de andere beklaagden moeten door Duitschland op aanvrage worden uit- geleverd. Dit verschil zal zich ook doorzetten in de wijze van behandeling en den indruk naar buiten. Voor zooveel den keizer aangaat, schijnt de zaak niet buiten de perken te zullen gaan, waarin eene diplomatieke be handeling zich pleegt te bewegen. Daaren- 1 gen zaï de behandeling van de aanvrage tot uitlévering van de 900 oorlogsschuldi- gen de hartstochten in hevige beweging brengen. Reeds dadelijk bij de toezending van de lijst heeft zich een incident voor gedaan, dat den storm aankondigt, die is te verwachten. Von Lersner heeft zich niet ge houden aan de instructie, die hem gege ven was, om de lijst eenvoudig naar Berlijn door te zenden; hij heeït de lijst met het 'begeleidende schrijven teiuggezonden on- ;4er verklaring, dat ziin geweten hem ver bood zijne medewerking te verleenen aan 'ide uitlevering van deze Duitsche mannen, <pn heeft daarop laten volgen een verzoek (Jo:n ontslag uit don rijksdienst, dat hem on middellijk is verleend. Von T.ersner heeft daarmee den bijval verworven van de openbare meening in Duitschland, die deze aanvrage tot uitleve ring voelt als een schande, welke Duitsch land wordt aangedaan. Daarover bestaat geen verschil van meening; bij hooge uit zondering is dit een geval, waarin 8llen het eens ziin De regeering zal alle partijen achter zich hebben, wanneer zii hiertegen opkomt. Haar wat zal baar verzet baten? De beweging" in Duitschland zal een tegen- .beweging uitlokken in de Ententelanden, Hi - de Ententeregeèrlngsn zal aansporen om tact nog grooter nadruk hun streng vol te houden. De aanvrage zal worden verscherpt - een eisch om de verplichtingen na te kornet, die in de artikelen 228250 van het te Versailles onderteekende vredesver drag door Duitschland zi:n aanvaard. De Entente zal, zooals Shylock in den Koopman van Venetië, verlflaren, dat zij „staat op hare schuldbekentenis" en Duitschland zal ecen Portia kunnen vinden, die het bewijs levert, dat deze schuldbekentenis waarde loos is. Hüitenlamlsche PericWttt P a r ij s, 4 F e b r. (R.) Hef antwoord op .Von. Lersner's nota is reeds ontworpen. Verwacht wordt, dat het zal worden goed- gekeurd in een speciale bijeenkomst van den Raad van Ambassadeurs. Naar Reuter's correspondent verneemt zal Kilmarnock, de Britsche zaakgelastigde te Berlijn/opdracht krijgen de nota en lijst .rechtstreeks aan^de Duitsche regeering aan te bieden. Londen, 4 Febr. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). Von Lersner verklaarde in een interview, dat. hoewel hij den ernst be sefte van den t.oestand*, in 't leven geroepen door zijn optreden, zijne handelwijze zijn regeering tot niets verbond, aangezien de lijst werd teruggestuurd naar den president 'der vredesconferentie op denzelfden tijd, "dat hij zi|n ontslag bij de Duitsche regee ring indiende. Parijs, 5 F ebr. (R-). Von Lersner is gisteravond om tien uur vertrokken. Londen, 5 Febr. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). Naar aanleiding van het door von Lersner genomen ontslag in ver band met zijne weigering om de lijst van •oorlogsmisdadigers te verzenden naar Ber lijn, bericht een telegram van Reuter, dat de lijst r.aar Berlijn is geseind en gisteravond daar ontvangen is. Zij werd rechtstreeks me degedeeld aan de Duitsche regeering. De correspondent van de Times te Pa rijs zegtDiplomatiek kunnen de geallieer den von Lersner in geen geval anders be- ci) ouwen dan als vertegenwoordiger van da oude regeerende klasse. Behoudens nadere inlichting, kunnen zij zijne weigering niet beschouwen ^ls bindend voor de Duitsche regeering. B e r 1 ij n ,5 Feb r. (W.-B.). Een in de morgenbladen voorkomende lijst, die op Ver- Schillende plaatsen verminkt is, bevat o. a. de volgende namen, die met eenige zeker heid kunnen worden vastgesteld Hertog Albrecht van Wurtemburg, gene raal Sixt von Armin, prins Rupprecht van Beieren, vier heeren von Below, graaf Bern- storff, generaal von Beseier, oud-rijkskanse- lierv on Bethmann Hollweg, Otto von Bülow, admiraal von Copelle, graaf Carmer, von Deimling, Demmler, Djemal Pacha, Enver Pacha, prins Ernst van Saksen, baron von Falkënhausen, von Faü.enhayn, von Gall- witz, von Gebsattel, von Gemmingen, Alfred von Glosenapp, graaf Hoeseier, von Hansen, von Hani el, groothertog van Hessen, veld maarschalk von Hindenburg, de prinsen August Wilhelm cn Eitel .Friedrich van Hohenzollern, kroonprins Friedrich Wilhelm van Hohenzollern, prins Oskar van Hohen zollern, prins Friedrich van Pruisen, de generaals von Ingenohl, von Kluck, ven Lin- singen en von Lochow, generaal Ludendorff. veldmaarschalk von Mackensen, dc hertog van Mecklenburg, generoal von Moltke, admiraal Scheer, Talaat Pacha, grootadmi raal von Tirpitz, Tuolf von Tschepe. graaf Reventlow en oiJfcstaatssecretnris Zimmer- monn. Verder zijn nog te vermelden de gewe zen sociaal-democratische minister Auer, de chef van het marinekabinet von Muller, de grootindustrieel von Borsig, mevrouw EJsa Schreiner (wegens slechte behandeling van Fronsche vrouwen in Duitsche concen tratiekampen), generaal von Morgen, de prins van Ratibor en de generaals von Kirch- bach, von der Marwilz, von Francois, van Stössel en Keina. B e r 1 ij n, 5 Febr. (W. B.) Naar de bla den berichten, heeft een lid der regeering zich heden over het standpunt der regee ring inzake de uitleveringskwestie aan ver tegenwoordigers van de pers het volgende verklaard„Wij bevinden ons op het oogen- blik in een kritieken toestand, overeenko mende met die in Juni van verleden jaar. Wij hebben destijds onder den druk van een dreigende bezetting van ons land, besloten te onderteekenen. Wij hebben daarna tel kens opnieuw aan de Entente doen weten, dat uitvoering van de uitleverings-artikelen voor oii9 en voor iedere regeering onmoge lijk zou zijn. Wij hebben verder getracht de< lijst van de uitleverineen te verkrijgen, om zelf tegen de beschuldigden te kunnen op treden. In Nov. 1919 hebben wij toen ge tracht door middel van von Simson tot een schikking te komen, doch zonder gevolg. ïn ieder geval heeft de Riiksregeering eenstem mig de overtuiging, dat uitvoering van de uitlevering onmogelijk is, en dat in Duitsch land ook geen andere regeering denkbaar is, die daartoe in staat zou zijn. De regee ring betreurt bet optreden van von Lersner. De toestand is daardoor nog moeilijker ge worden. De Duitsche zaakgelastigde Meijer zal vanavond naar Pariis vertrekken. De regeering doet in ieder geval nog steeds haar best, door verdere onderhanden lingen een uitweg te vinden. B e r l ij n, 5 Febr. (W. B.) De Rijksraad heeft heden zijne volle instemming betuigd met de volgende, door den Pruisischen mi nister Heine voorgelezen verklaring„De Rijksraad, als grondwettelijke vertegenwoor diging van de Duitsche landen, keurt het heden bekend gemaakte standpunt van de Rijksregeering inzake de uitlevering van Duitschers aan de Ehtente goed. De Rijks raad, verre van strafbare daden aan een behoorlijk onderzoek en vergelding voor Duitsche gerechtshoven te willen onttrek ken, deelt in de verontwaardiging van het Duitsche volk over den eisch der Entente, om haar honderden Duitschers uit te leve ren. De Rijksraad is overtuigd, dat de be volking van alle Duitsche landen hierbij vastbesloten achter de Rijksregeering staat. Ook hij verklaart, met de Rijksregeering, den eisch voor onuitvoerbaar. De Rijksraad doet bij deze Duitschland aangedane belee- diging een beroep op den zin voor gerech tigheid der wereld." Na voorlezing van deze verklaring, die door de leden staande werd aangehoord, zeide rijksminister David, dat het van groote waarde voor de Rijksregeering was, dat de Rijksraad, als de vertegenwoordiger van de afzonderlijke landen, aaneengesloten achter de regeering staat. „Op de eenstemmigheid in de opvatting, dat de uitleveringseisch van de Entente voor iedere Duitsche regeering onmogelijk is, is ook de politiek der regee ring gebouwd." B e r 1 ij n, 5 F e b r. (W. B.). In een ge sprek met een medewerker van den Lokal- anzeiger verklaarde veldmaarschalk von Bülow, dat de mannen, die op de uitleve- ringshist staan, slechts hun plicht jegens het vaderland hebben gedaan. De uitleve ringsbepaling is daarom een beleediging, waaraan geen Duitscher zich vrijwillig kan onderwerpen. *Hij zelf zou zich onder geene omstandigheden vrijwillig ter beschikking van de Entente stellen. Hiermee meent hij te spreken namens de meeste legeraan voerders, die op de lijst staan. P a r ij s, 5 Febr. (N. T. A\ Draadloos van Lyon). Minister-president Millerand heeft zich gister namiddag naar 'de com missie van buitenlandsche zaken begeven om inlichtingen te geven over den buiten- landschen toestand in het algemeen, over de politiek van frankrijk tegenover Rusland en over de uitvoering van verschillende be palingen von het verdrag van Versailles door Duitschland. In den tekst van de akte van Versailles vinden de geallieerden dc noodige wape nen om hare uitvoering le verzekeren en haar te doen eerbiedigen door Duitschland. De. regeering is besloten de uitvoering te vervolgen x en Duitschland te dwingen al zijne verbintenissen na te komen. Op de vraag van Briand of onderhande lingen zijn aangeknoopt om dc economische en financieele solidariteit van de geallieer den te verzekeren, antwoordde Millerand, dat daarover de besprekingen zijn begon nen. Wat de steenkolen betreft, die Duitsch land zich verbonden heeft te leveren, er kende hij, dot de geleverde hoeveelheden kleiner zijn dan is beloofd. Tot verklaring daarvan beroept Duitschland zich op de moeielijkheden om de steenkolen te veryoe- ren. Tegenover Rusland zal de politiek van Clemenceau voortgezet worden in overeen stemming met de besluiten van December 1919. De geallieerden ziin daarin volkomen eensgezind. Wanneer de natiën, die Rus- lends buren zijn, welker onafhankelijkheid i« erkend, door de sovjets mochten worden aangevallen, zullen de geullieerden hun steun verkenen. Zij hebben reeds naar die belofte gehandeld door .aan Polen wapenen en materieel te leveren voor hunne verde* dicing. Dinsdag o.s. zal Millerand weer voor de commissie verschijnen om verklaringen af te leggen over de zaken in het oosten. B e r 1 ij n, 5 F e b r. (W. B.). De kwestie of duurtetoeslagen voor geestelijken door de kerk of door den staat betaald moeten worden, heeft, volgens de Berliner Lokalnn- zeiger, in de grondwetscommissie van den Beiersrhen landdag tot een conflict ge leid. De Beiersche volkspartij is voorston der van betaling door den staat. De reg.ee- ring heeft dit geweigerd, zoodat er een con flict ontstaan is. De regeering wil een be roep doen op het staatsgerechtshof, terwijl de landdag zich zelf de uitlegging van de grondwet^wil voorbehouden. W e e n e n, 4 Febr. (W. B.) Volgens de Arbeiterzeitung begint 'lieden in Ween en de voorbereidende conferentie tot opening van het eerste congres van aangestelden bij postenj, telegraaf en telefoon in Europa, waaraan de vakorganisatiën van België, Duitschland, Frankrijk, Nederland, Italië, Zwitserland en Czecho-Slowakije zullen deelnemen. Weenen, 5 Febr. (V. B;). Winter, vice-burgemeester van Weenen, heeft in dc Neder-Oostenrijksehe Landsvergadering ge sproken over de noodzakelijkheid om de tu berculose te bestrijden. .Volgens zijn mede- deelingen zijn er in Weenen bij de 300 000 ondervoede jongelieden beneden de 19 jaar. Op het oogenblik bevinden zich in Italië, Zwitserland, Nederland en de Skan- c'inavische landen 34.000 kinderen uit Weenen en 3000 uit Neder-Oostenrijk. Binnen enkele maanden zal het cijfer 60.000 bereikt zijn. Door het krachtig in grijpen van het Amerikaansche volk zijn on geveer 100-000 kinderen van den honger dood gered. Er blijven er nog altijd 120.000 over, voor wie niet gezorgd is. De spreker deed een beroep op de boeren om mee te werken aan de hulpverleening aan dc kin deren. Budapest, 4 Febr. (Corr.-bur.) Het O. M. heeft de akte van beschuldiging op gesteld op grond waarvan wederom aan Oostenrijk de uitlevering gevraagd zal wor den van Bela Kun c.s. Het klaagt hem aan wegens het misdrijf van aansporing tot en deelneming aan moorden in 231 gevallen, verder wegens aansporing tot roof in 16 en tot diefstal in 6 gevallen, alsmede wegens het misdrijf van geldvervalschingèiï in voortzetting gepleegd. Kopenhagen, 4 Febr. (W. B.) De National Tidende bericht uit Christiania, dat volgens een informatie van welingelichte zijde aan Morgenbladet de hervatting van de handelsbetrekkingen met Rusland voor 't oogenblik onmogelijk is tengevolge van de stemming der randstaten tegenover sovjet-Rusland. Bovendien is het Russische spoorwegwezen volkomen in de war. Londen, 5 Feb r. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon.) De Times 7egt, dat de terug keer van de Milner-missie naar Engeland niet mag worden toegeschreven aan mi lukking. Het doel was, niet dc geschillen uit den weg tc ruimen, maar dc tegenwoordige omstan digheden na tc gaan en inlichtingen in tc win nen, waarop voorstellen voor dc. toekomstige controle over Egypte zouden kunnen worden gebaseerd. Indien het voornaamste doer van hét bezoek wras met sympathie en eerlijke be doelingen een uiteenzetting der grieven aan te hooren, dan was het optreden der leiders, die de missie trachtten te boycotten, uiterst dwaas. Dc reden, waarom dc Milner-missie haar doel heeft bereikt, niettegenstaande al dc hin dernissen, die haar in den weg werden gelegd, is dat in Egypte meer dan in andere* landen dc uiterlijke schijn bedriegt. Tijdens het ver blijf der missie in Egypte is het daar tamelijk rustig geweest en -de leden der missie hebben tal -yan Egyptische notabelen van elke poli tieke richting ontmoet en hebben hun meenin. gen leeren kennen. Wat officieel niet kon gedaan .worden, is ge schied in tal van langdurige officialise inter views. De mssie zal terugkecren, volkomen op de hoogte van den toestand on onmiddellijk met het fórmulceren harcr voorstellen beginnen. Builen kijf zal baar stelsel een groote mate van zelfbestuur voor dc Bgyptqnarcn inhouden en hot is waarschijnlijk, dat de Egyptische poli tici, indien hun concrete liberale voorstellen gedaan worden, deze zullen aannemen. Washington, 4 Febr. (N. T. A. Diaadloos van Lyon). Sinds enkele dagen lijdt president Wilson aan een verkoudheid. Alle voorzorgen zijn genomen, opdat de toestand niet verergere, Van zijn oude ziekte herstelt hij flink; zonder hulp kan hij zich nu bewegen in zijne vertrekken. Washington, 4 Febr. (R.). Inde Conferentie van dc Afgevaardigden van den Senaat werd een overeenkomst bereikt, inzake het spoorwegwetsontwerp De spoor wegen zullen aan de eigenaars worden te ruggeven onder garantie van een dividend von 5Y* pet. Washington, 4 Febr. (R.) Het con sulaat te Beiroeth heeft oun het departe- ment van buitenlandsche zaken medege deeld, dat roovers drie Amerikanen op den Isten Febr. hebben vermoord bij Elinali. Kameroverzicht Eerste (Casner In rla zitting- van Donderdof verv; Igde dc 'heer Van Embden zijn rede. Hij meent dat de regeering niet voldoende oog heeft voor de nooden van den intellectueelen middenstand en waarschuwt in dit verhand tegen beperking der belastingplannen. Spreker verwijt cle regeering haar passieve houding tegenover de critiek. welke wordt geoefend op de bestaande productiewijze. De regeering.heeft een laak tegenover de sterke monopoliseering, die valt waar te nemen. Bij stil zitten zal de revölutionnaiire leuze van socialisatie, maar al te zeer pak ken. Uitvoerig 'betoogt spr. dat het individua listische commercieele stelsel verre te ver kiezen is boven het socialistische systeem. Hij ontkent dat de oorlog het gevolg zou zijn van het kapitalistische stelseldie bewering is een agitatorische misleiding. De regeering moet een permanent kartelbureau oprichten, dat de zwakke plekken in ons productie-: systeem oospcort en een anti-monopoliewes voorbereidt. De heer De Waal Malefijt huldigt de regeering voor haar buitenlandsoh -be leid. Hij protesteert mede namens vele an dere leden tegen de wijze waarop de heer Van Embden gisteren de uitleveringskwes tie ter sprake bracht. Hij dringt aan op her ziening van de grondbelasting, met het oog op den toestand van den landbouwop ai- schaffing van'de oorlogswinstbelasting; op krachtige maatregelen tegen alcoholgebruik; op maatregelen -ter voorziening in den woningnood. Spr. acijt een andere regeling voor dc gemeenteliiVe autonomie 'gewenscht. De heer Van der Hoeven meent dat we op den verkeerden weg zijn ten aanzien der woningvoorziening. Gemeenten en bouivvereenigingen moeten hun woningen maar zoo spoedig mogelijk verkoopen. De ♦heer Van Kol meent, dat onze re geering zoowel van wettelijk als rechtsge leerd en internationaal politiek standpunt bezien, de uitlevering van den Duitsohan Keizer terecht weigerde, ofschoon het hem tegen de 'borst stuit, dat een der grootste misdadigere van de historie-; de m3n zonder moraal, zonder geweten, de verrader van staatsgeheimen ven zijn eigen land, die 10 mihoen dooden en 12 jTiiilioen gewonden op zijn geweten heeft, vrij hier leeft. De re geering moet evenwel overwegen of internee- ring von den ex-keizer als een vcbr de rusi des lands gevaarlijken vreemdeling niet ge wenscht is en zij moet bereid zijn made te werken aan de berechting van den man te Amerongen als de Volkenbond eèn regei- maligen vorm van rechtspleging heeft ge vonden en vastgesteld. Spr. vraagt of het „Tclegraaf'-bericht als zouden de uiikeeringen aan dc werklooze havenarbeiders zijn geschorst in verband met de stakingsplannen, juist is? Minister Aalberse: „Dit bericht :s volkomen onjuist!" De heer V.a n Wie hen vraagt voor ziening in den finantieelen nood der ge meente. Minister Ruy s de Boeren- brouck. zegt toe dat de regcering spoed zal betrachten met de regeling van het pachtvraagstuk. Instelling van staatscom missies is veeal noodig omdat deskundigen niet altijd aan cle departementen aanwezig zijn. Intusschen 'wordt de insteling zooveel mo gelijk beperkt. De Staatscommissie voor dn Grondwetsherziening hoopt zoo spoedig met haar taak gereed te zijn, dat de wijzigings voorstellen nog in deze wetgevende periode in eerste lezing kunnen worden afgedaan. Verhooging der invaliditeitsrente kan aan de orde komen bij de algemeene herziening der verzekeringswetten. Aan de samenstel ling der 30 algemeene maatregelen voor de invoering der Arbeidswet wordt met voort varendheid gewerkt. Verschillende zijn reeds gereed. Op '14 Februari kornt de Hooge Raad voor behandeling bijeen. Hots is ue bedoeling dut na toetreding tot derd Volkenbond ook de Arbeidsconventie v Washington zul worden gerotilu rd. Dc 43-urige werkweek zal worden g.handha.iii met behoud c!er afwijkingsmogoiijkh. d va d bcdrijven die door buitenlandsche coiyciu-I rent ie mot ondergang worden bedrKgd. i Binnen enkele dagen zijn de wetsontw i pen inzake ivoningvoorzioning ie wachten Over socialisatie w il de regeering niei spi e ken nu de uitnoodigingen v»or de Sir. Us commissie zijn gedaan. Ook over dc uitleveringsquaestic knn d« Regeering zich thans niet uitloten. Ha entwoord op het jultfèveringsv erzp.ck ia- echter weloverwogen cn kan niet and ri luiden. Wat het defensiebeleid betroft. D re gcering wil de weermacht niet sloopon, doch ook geen onnoodigc la-n opleggen. Do bestaande weerkracht moet gehand-» haafd, wat bedachtzame verandering every wel niet uitsluit. De Regeering zul voorstel-' Ion doen tot afbouw van cle op stapel staan de kruisers uit commercieele, overwegingen. Minister De Vries betoogt dat hij dc bestaande cri.. .issdudden niet tc vlug' wiS aflossen. Hij is niet le optimist!- 'v ten ncm-j zien van de toekomst. Voorloopig*kunnen] veilig enkele belastingplannen worden ter- zijde gesteld. Dc minister betwist dat do, financiën in orde kunnen wc den gebracht!, door bezuiniging,, waarvan spr. trouwens ook! voorstander is. Stijging der uitgaven is evenwel onvermijdelijk. Het bedanken der v/eeldlebelastingcommissie z 1 geen vornrnj dering brengen in 's Ministers voornemen* en denkbeelden. Hel Leeningsfonus Is geci* afzonderlijke kas, doch een administratiev® maatregel. Daarom moet hut worden ge- 'handhaufd. Over cle Oorlogsw'inslbeiustingr zal spoedig een beslissing worden genomen. Ten 5 uur 30 worden de bin-irishi uup-n l verdaagd tot Vrijdag II uur Uit de PerJ sJa lj'3 In Stel ijk De Maasbode schrijft „Nour berichten verluidden, wordt nnn da patroons een ultimatum verzenden, w-iari* op korten termijn volledige in'villi uT vnr* dc door do arbeiders gestelde oi-chcn wcrJt' verlangd. Die termijn i>' kort, doch hij w.h'oc\ nog eenk»1 respijt voor eenjoe d.igi T).x/.«r mogen niet verloopori met onvruchtbaar y-o- twisl tuschen partijen en pers-polemiekenj en werkeloos toezien v«m belanghebbenden. Zij moeten werden benut oin puilijcn «ot elkaar te brëhgcn, hetgeen niet onmogelijk kan zijn. Zender op het or.;, -nblik c,> 6<i aanleiding. lol bet dreigend conflict di. r' in tc gaan, kan o. i. icch worden gez-' dut dr bestaande verschillen ni't onover komelijk ziin. Daarbij vcrgctc men niet, <?«it iedere slaking toch ook eens <*en einde moet nemen, waarbij zelis een volledige overwin» ning van eon der tegenover elkaar staand«r partijen niet cp kan wegen, t -gen de sch.Trl# aan het algemeen belang toegebracht." RarlchJs» De Staatscourant von hedenavond c-, vat het volgende kon. besluitf op verzoek eervol ontslagen uit "s landt/ dienst mr. L. R. van Dam, laatstelijk voo.'- zitter van den landraad te Sidoardjo, thans is Nederland vertoevend. ïï«t IVcdeil. cradlet S3cl^l<* De redacteur te Brussel der .M a a s b o u af seint dd. 4 Februari: Enkele bladen, zooair. de „Li! r Be-V" qué" hebben ons bericht teger gesjc.:, waarin we meldden, dat dc Ncdcriandschs regcering van j Ln is een credh t aan BH ,!a toe tc staan. Wij kunnen or ze medede ling evenwel handhaven en mdld:dat de cn» derhandelingen reeds begonnen Het Ned. Tel. Agentschap seint ons uT Parijs (draadloos van Lyon), u.d. 4 Februari: De gezantenconferentie die Dii isctagntor- gen op de Quai d'Orsay onder voor/In schap van Jules Cambon bijeenkwam, 1 rcffc het ontwerp onderzocht vcqr een nieuwe ncta die aan de regeering ven Nedciltvrd! zal gericht worden ten aanzien van r 1 "rirer Wilhelm-. De bijzonderheden die over d"*"* nota werden gepubliceerd, schijr/m *rirt overeen te stemmen met den wérke: jhen inhoud ervan. Dc aanwezige gezanten en- ven het verlangen t? kennen hunnr rroe ringen te raadplegen alvorens dw nota definitie! vast te stellen. tekst der Een hoofdartikel van de Daily Ne 1 zegt, naar Reuter ons seint, dut tie v» -'ft- ring van ons land om den keizer u:t tc leve* ren, werkelijk de juiste cn eenige weg v .is, waarvoor de Geallieerden dankbaar moetcid zijn. „In plaats hiervan zetten zij hun ver-» zoek voort in een verdere argumentcerena» nota. Dat die nota ook dreigend zou zijn, weigeren wij te gelooven. Het is ai een zeer onvriendelijke daad. Holland, een neutraal land, dat op zijn ontwijfelbare rechien staat, te kwellen, maar een toespeling op een be-« dreiging zou althans in Engelen een ge weldig protest doen opgaan, dot cle regee ring en haar raadslieden in verbazing zou brengen." De dagboekschrijver van het coalitie-blad de Pall Mall Gazette verneemt, blij kens de N. R. Ct, dat de geallieerden vasf

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1