„DE EEMLANDER" raus os wuHmiEi r, La - Van week tot week. BUITENLAND FEUILLETON. Öe Stem van Frankrijk f J. GRSBTENSORST 1 18e Jaargang No. 198 MHM z; -;tt .x: "zz per post 2.60, per week (niet gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17', alzondcilijke nummer» 1 C.0S. AMERSFOORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M., D. J. VAN SCHAAROENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL hoik urmoHMCHitTfi. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 fóaar.dag 1G Februari 1920 bewijsnummer, elke tegel meer 0 20, d;cnst;unb'c« dingen 1-5 icgcls 050. N'oor handel tn bpdrijfc beslaan zeci voordcclige bepalingen tol hel herhaald advcrfccicn bij abonnement. bene circulate, bevallende de voorwanden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. „Nu zeg, ik kom overmorgen graag bij je eten". „Wat zeg je, bij me eten Wat bedoel „Je hebt me toch geïnviteerd voor over morgen V' „Weet ik niets van E? „Ik kreeg toch een briefje van je huis houdster." „Onu, goed, ik heb er niets tegen. Maar de huishoudster krijgt in zoo'n ge- ral toch flink op haar falie. Zoo hoort het Nederlandsche volk uit Scandinavië, dat de regeeringén vain de Scandinavische landen z ij n uitnoodiging hebben aangenomen om te 's-Gravenhage bijeen te komen, ten einde besprekingen te houden over de oprichting van een Interna tionaal Permanent Gerechtshof. Het Nederlandsche volk houdt zich goed. T „Onu, goed, ik heb er niets tegen". Maar de regeering moet toch eens flink op haar falie hebben, opdat zij eindelijk eens leere begrijpen, dat het niet aangaat het volk onkundig te houden van wat zij in naam van het Nederlandsche volk doet". Aldus lucht het Handelsblad zijn ergernis over het feit, dat Christiana een uitnoodi ging van de Nederlandsche regeering meldt welke heden 16 een conferentie in houdt, waaraan de gedelegeerden van De nemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Nederland zullen deelnemen. „De con ferentie wordt in Den Haag gehouden", seinen de Noren. En als dat Internationaal Gerechtshof eens tot stand kwam Dan ware dit misschien de oplossing van een der nauwste impasses, waarin de poli tiek ooit geraaktede uitleverings quaestie. Want de Geallieerden kunnen natuurlijk wèl straffen, wèl verbannen, wèl fusileeren. Doch niet berechten. En dat zal feitelijk toch wèl moeten ge beuren. Want de 'rampzalige OOO hebben zeer zeker een en ander op hun boekje staan. Dat boekje werd partijdig volgeschre ven, maar „Waar twee kijven hebben beiden schuld' Dus dan ook beiden berechten I Het afma ken van gewonden (bevel van Kroonprins Rüpprecht), het neerschieten van burgers (bevel gen. v. Marwitz) en wat daar meer zij, zijn felle aanklachten, clie wèl justitieele aandacht verdienen. Men voelt wel, hoe noodzakelijk hier de onpartijdigheid is. De kroonprins op Wielingen stelt zich be schikbaar voor uitlevering. Hij wil in de plaats treden vorm dc OOO. Hen dus vrij- koopen. Doch zélf maakt hij deel uit van de OOO. Dat gaat dus niet op. Maar daar staat tegenover, dat de kroonprins momenteel vei lig is; geen gevaar heeft te duchten voor gedwongen uitlevering. Laat ons eerlijk zijn. Deze balling is ons nooit sympathiek ge weest. Men heeft hem inimer wat geridicu liseerd en veracht. Men heeft hem persoon lijken moed ontzegd, niet 't minst, toen hij naar Wieringen trok. En waarschijnlijk niet ten onrechte. Maar de poging, de hersen schimmige poging, om met zijn leven de OOO vrij te koopen is in elk geval dapper, verdient als zoodanig erkenning. De Entente Cordiale koelt zoetjes aan ai. Het zijn de dichters en de zangers, die willen volhouden, dat de band steeds on verbreekbaar blijft, innig is en absoluut, maar de staatslieden denken er anders over. Al lang. Maar genoemd was het nog niet. Dat is eerst nu gebeurd. Van het bezoek, dat Millerand aan Lloyd George brengt, zegt de Fransche pers (de Franschen blijven toch maar meesters op het stuk van formuleeren) dat het resultaat van de conferentie zal zijn: „het herstel, de verslapping, of de ver breking van de Fronsch-Engelsche vriend- schop". Men lette op het woord herstel hier wordt in het publiek toegegeven, dat de bewierookte Fransch-Engelsche vriend schap (en ook dit is reeds nauwelijks een maand na 'het in werking treden van den vrede) caduque is. Wat behoeft zij anders te worden „hersteld Politiek Overzicht In den strijd over de kwestie der uit levering van de Duitsche oorlogsmisdadi gers heeft de onaantastbaarheid van het ie Versailles onderteekende vredesverdrag als argument dienst gedaan. Door Frankrijk is dit argument met zekere voorliefde gebe- z»gd. AH motie! voor de toezending van tie ongewijzigde lijst der beschuldigden heeft men luid laten klinken, dat geen tittel of jota aan het verdrag mocht worden veran derd, want als men toeliet, dat op één punt van het verdrag werd afgeweken, dan zou men den weg openzetten voor verdere pogin gen om het verdrag af te breken. Aan de andere zijde van het Kanaal schijnt op dat punt eene andere meening veld te winnen. Steeds nieuwe stemmen gaan er op om de gebreken aan tc wijzen, die in het verdrag van 18 Juni 1919 in ruime mate aanwezig zijn. Asquith, de voor ganger van Lloyd George in het ambt van eersten minister, die nu in Paisley candi- daat is voor de vervulling van een in het lagerhuis opengevallen zetel, is met gvooten nadruk opgekomen voor eene aigemeene herziening van het verdrag. In dc eerste vergadering, die het lagerhuis hield in zijne nieuwe zitting, heeft de voorzitter van de Labour Party Adamson den wensch uitge drukt, dat de regeering haren invloed zou aanwenden om vóór de definitieve vaststel ling van de verdragen met Oostenrijk, Bul garije, Turkije en Hongarije den geheelen toestand te overzien en nauwkeurig te on derzoeken, opdat een duurzame vredes toestand kunne worden verkregen voordat deze verdragen in werking treden. Nu is wel is waar in het lagerhuis een amendement op het antwoord-adres, waarin die wensch was geformuleerd, na bestrij ding door de regeering verworpen. Des te opmerkelijker is de verklaring, die in het debat over het antwoord-adres in het hoo- -gerhuis door lord Curzon afgelegd werd in antwoord op een betoog van lord Crewe, dat de tegenwoordige bepalingen van het vredesverdrag niet konden en nooit zouden worden uitgevoerd. Hij merkte op, dat wan neer lord Crewe zeide, dat een goed deel van het vredesverdrag moest worden her zien, hij absoluut de waarheid sprak. Geen van de opstellers van dit verdrag zou bewe ren, dat aan het verdrag niet mocht worden geraakt, en hij verwachtte, dat er veel in zou moeten worden veranderd in den loop der tijden. Het verdrag met Duitschland was ge ratificeerd en wanneer Duitschland geneigd heid toonde de bepalingen van het verdrag trouw te vervullen, zou men zijn best doen om het te helpen in zijne pogingen om zo te vervullen en zijne plaats onder de be schaafde staten van Europa weer in te ne men. Dit zijn zeer opmerkelijke woorden in den mond van den staatsman, die in de Biitsche regeering het ambt bekleedt van minister van buitenlandsohe zaken. Er blijkt uit, dat men in Londen allerminst staat op het Pa- rijsche standpunt van de onaantastbaarheid der uitkomsten van het in het verdrag van Versailles neergelegde werk. Men heeft daar een open oog voor de gebreken, die dit werk aankleven. De correspondent van de Daily News bii de vredesconferentie W ilson Harris heeft belangwekkende mededeelingen gedaan over de wijze van werken van de confe rentie. Uit de oorspronkelijke sterkte van zeventig leden is een raad van tien leden gevormd en die is door Lioyd George te ruggebracht tot een raad van vijf. Van dezen viel de Japansche vertegenwoordiger af omdat hij-geen Fransch of Engeisch ver stond, terwijl de Italiaan Orlando uitge schakeld werd omdat hij slechts Italiaansch cn Fransch sprak. Er bleef feitelijk dus over een raad van drie. Die heeft een poos ge tracht het zonder notulen te doen, maar toen waren er iederon morgen drie verschil lende meeningen over 't geen den vorigen dag was gedaan. De vredesconferentie is betrekkelijk een mislukking geweest, maar de zaden van do mislukking zijn gestrooid vóór hare eerste samenkomst. Een daarvan was de geest van uitstel, waardoor de eerste weken na den wapenstilstand ongebruikt zijn gebleven. Er is voorgesteld de vredesconferentie onmid dellijk na den wapenstilstand te doen bijeen komen, maar dot voorstel werd verworpen, omdat een zekere staatsman voor de leiding van de aigemeene verkiezingen voor een nieuw parlement zijn tijd noodig had. Tot besluit zegt de heer Harris, dat de geallieerde lenden in hoofdzaak den vrede gekregen hebben, dien zij behoefden. Of Engeland dien vrede ook nu nog behoeft, is een -andere vraag. Zeer zeker zullen de economische bepalingen moeten worden herzien. Wanneer het land een goeden vrede behoeft, dan zal een goed werktuig in elkaar moeten worden gezet om het dien te verschaffen. Baitsnlaadsche Berichtu P a rij s, 14 F e b r. (Havas). De „Matin" verklaart in staat te zijn de aigemeene strek king van de nota der Geallieerden aan Duitschland betreffende de uitlevering der oorlogsmisdadigers, waarvan de tekst te Londen is goedgekeurd aan te geven. Er wordt onderscheid gemaakt tusschen oor logsmisdadigers, die zelf misdaden bedre ven hebben, en hen, %die er slechts de mo- reele verantwoordelijkheid van dragen. De nota moet aan Duitschland de moeilijkheid toegeven om de laatsten uit te leveren, doch eischt met nadruk de uitlevering van de eersten. Er wordt verder opgemerkt, dat de nota bedoelt geen precedent te scheppen, dat voor de Dutische regeering een aanleiding zou zijn, ook ander clausules van het verdrag te schenden, doch dat dit een op zich zelf staand geval betreft, waarin de Geallieerden een geest van toenadering toonen met het doel om den vrede in Europa te herstellen en een tijdnerk van binnenlandsch rust in Duitschland te verzekeren. De Geallieerden willen zich houden aan de werkelijkheidzij streven niet naar vol doening van hunne eigenliefde. Om die reden heeft de nota van Millerand aan Duitschland betreffende de niet-uitvoering van de kolenleveringen, geen ervkel beznwar gevonden bii Italië, noch bii Engeland. B e r I ij n, 14 F e 'd r. (W. B.). In de Tag wijst prof. Karl Bindirui op de juridische nietigheid van de artikelen 227 en 228 van het vredesverdrag van Versailles, omdat door een dreigement, dat strijdig is met het recht, cle meerderheid der Nationale Verga dering tot het besluit .gedwongen is. P a r ij s, 1 5 F e b r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De intergeallieerde commissie voor het organiseeren van de volksstem ming in het gebied van Morienwerder is gisteravond van hier vertrokken. Budapest 14 F c b r. (Corr.-bur.). Een draadloos telegram uit Neuilly houdt in, dot het antwoord van Hongarije op de vredes voorwaarden in twee gedeelten is overhan digd. Het eene gedeelte wordt door een bij zonderen koerier noor Londen gezonden, het andere gedeelte is direct naar de Quai d'Orsay gebracht. De volgende nota's wer den overhandigd: een mantelnota, diS het aigemeene antwoord van do Hongaarsche regeering bevat en verwijst naar de verder overhandigde nota's namelijkeen betref fende den volkenbond, een betreffende dc Ilongaarsche grenzen, een over de krijgsge vangenen, een over de kosten van herstel, waarbij bijzonder is gelet op de kunslmo- numenten, de archieven cn de musea, een over dc militaire vredesvoorwaarden, een over de landbouw kwestie, een met opmer kingen over het hoofdstuk, dal op het op stellen van het ontwerp-vredesverdrag be trekking heeft. Eindelijk wordt in een korte nota uitstel verzocht om nog ccnig.e ontbre kende nota's, ongeveer de helft van hef ge- heeie oanlul, te kunnen overhandigen. Londen, 14 F e b r (R-). De rand van den volkenbond heeft eene commissie van vier lieden voor het Saarbekken benoemd, bestaande uiteen Franschman als voorzit ter, een Belg, een Deen en een bewoner van het Saargebied. Besloten werd, dot do grondwet voor de vrijstad Dantzig moet worden onderworpen aan de goedkeuring van den raad. Sir Reginald Tower, thans ver tegenwoordiger van de geallieerden in Dant zig is benoemd tot commissaris van den volkenbond aldaar. Londen, 13 F e b r. (R.). Reuter ver neem!, dat de haliaansche missie op de conferentie te Londen, volmaakt tevreden is over den loop der beraadslagingen. Waf betreft den ex-Keizer#en de laatste Nederlandsche nota is het Italiannsche standpunt, dat nu dc oorlog geëindigd is, er moet zorg gedropen worden, dat niet een geest van noodelooze verbittering wordt ge schapen. Londen, 14 Feb r. (R.). De Achiati- schc )yW,ec,ie is heden in de conferentie ook ter sv-'-M-'* evenals het vredesver drag rr.£l Tu:kijC'. Londen, T5 Febr. (R.) Volgons een in Parijs uit Lonclen ontvangen bericht, heeft de conferentie in Londen gister in beginsel besloten, dat de sultan in Konslontinopel blijft, maar dat een streng toezicht te land en ter z'ec op de' Dardanellen zal worden ingesteld. De bijzonderheden van dit toe zicht zullen worden geregeld door deskun digen, waaronder' ook Foch, die is uiige- noodigd aanwezig te zijn in de* vergadering van 16 Februari. Londen, 15 Febr. (R.) Millerand is heden morgen om 7.40 met een bijzonderen trein naar Frankrijk teruggekeerd. Vóór zijn vertrek verklaarde hij aan een vertegen woordiger van Reuter, dat hij geheel vol daan was over het resultaat van de bespre kingen. De betrekkingen tusschen Engeland en Frankrijk zouden niet beter kunnen zijn De verstandhouding tusschen ons is uitmun tend. Zijne slotwoorden waren „De hemel is helder. Ei zijn geenc wolken." B c r 1 ij n, 14 Febr. (\V. B.). Voor hel Landgericht is een eisch van den ex keizer behandeld over de film „Keizer Wilhelm's geluk en einde" te verbieden en te vernie- iigen op grond dat daardoor rechtmatige belangen ven den keizer benadeeld worden De film is voor de rechters vertoond. Een beslissing is r.og niet genomen. B e r I ij n, 1 1 Febr. (\V. B.). De rno<?? voor den landbouw bij het ministeiie var landbouw, heeft de rijksregcering voorgcv steld. den gedwongen bouw van koren ei\* aardappelen tc hondhtuen cn dc haver cleni weer in te betrekken. De door het ministe rie voorgestelde mi mm um-p rij z en, worder. geschikt geoordeeld. Volgens de „Deutsche- A%. Ztg." zijn als minimüm-piijzen vnstge-», stclcl voor tarwe 1000 M. per ton, voor rogge 900 M. per ton, voor gerst en haver 800 M., voor aardappelen meer dan hel drievoudige win thans. Voor dc haver werd in den vrijen hardel pl.m. 4000 M. per tor betaald. B e r 1 ij n, 1 4 !:cbr. (V. B.) Bij den PruT« sischcn landdag is een wetsontwerp inge-» dier.d tot heffing ven een nieuwen toeslag op de tarieven van cle staatsspoorwegen. Van 1 Maart af zullen cle tarieven volgen9 dit ontwerp verdubbeld worden. Dortmond, 14 Feb r (V B). In dc efgcloopen week zijn 118 personen hier aan cle griep gestorven. Dagelijks komen er 10 tot 18 gevallen met doodelijken afloop voor; de sterfte komt hel meest voorj.usschon den leeftijd vr.n dertig ot veerig jaren cn bii kin dwen. L u x c m b u r g> 1 3 F. e h r. (H.-R,).. In di!f Kamer verklaarde c!<- minister van staat, dat dc regeering het niet verwonderlijk \;i\dt. dat het groot hertogdom nog geen tollinie.- heeft, omdat de andere larjc'en neg geen regelingen cp economisch gebied hebber gc-mnakt. liet Fransche garnizoen bliiït, op ver* zoek van cle regeering, nog in Luxemburg totdat de gewapende macht van het groot hertogdom zal zijn gereorganiseerd. (Pro testen van de linkerzijde). Parijs, 15 Febr. (R.) Er is overeen* stemming bereikt tusschen den mijnwerkers- hond en de regeering inzake het mijnwer kers-pensioen. In verband daarmee heeft de bond besloten cle staking uit te stellen tot 1 Maari, teneinde dc regeering den tijd te laten, om een stemming te v» .krijgen over het wetsontwerp, dst aan het parlement i' voorgelegd. M n cl r i d, 'l I V e (If.-P. Gi'meno, rrvh nisler van openbare werken heelt ontslag ge* vrnng'd. Dc eer; lê-mini-'c r. Allondo Sol.iror, heeft arm den Koning de •ontsl '^.-anv age m het gcliccJc kabinet naiigebod Dc Koning heeft dit niet aangenomen, zootku het .ministerie aan blijft. Allondo Snlaror Jicemt de porte feuille van openbare werken op zich. Budapest, 15 Febr. (II. K. B.) L)g parlementaire vertegenwoordigers der af te scheiden clc-elen var. West-I fongarije over handigden aan de Budapester Ententemis sies een afschrift van de door de Hongaar- sche vredesdelegatie te Neuilly overhandig' de proteslverklaring, waarin zij uit naam dei Düitsckc bevolking van West-Hongarije plechtig tegen cle afscheiding van het Hon« gaarsche vaderland protest oanteekenen. Zij leggen er den klem op tic-n e euwen lang tot Hongarije te hebben bekoord en breken dc-rhalve een lans voor het houden van een volksstemming, die zal moeten beslissen tol welken staat zij in den vervolge zullen bc- hooren. Belgrado, 15 Febr. (H. R.) Het ka- binc-t-Davidowitsj heeft omslag, gevraagd,, omdat de prins-regent het voorstel ven het kabinet niet heeft aangenomen tot optorn-- Echtgenooten, die scheiden in haat en vijandschap, verraden dat er nooit 'n spoor van liefde tussohen hen bestaan heeft. V Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. 17 Van tijd tot lijd trok men door een dorp. liet begon donkerder te worden; Het gerucht van den veldslag was gestild. Achter de mu ren der woningen waren rustende m'énschen, men zag licht in de boerderijen cn in dc hui zon van de gehuchten. De jagers stelden zich voor, dat het daar binnen net zoo' uitzag als in hun eigen woningen, die -zij hadden verla ten. Er wns een hond, <lic blafte aan een deur. Er w-aren kippen, die cloor een vrouw naar hun hok werden gejaagd, men hoorde in een huii een kind huilen. De mannen bedachten, dat in die huizen de menschen aan tafel zaten cn Soep aten, dot die menschen vuur hadden en straks een bed zouden hebben: en zij voel- ^Icn je pijnlijker hun eigen leege maag, dc vochtige mist, die door hun kapotjassen drong, ;dë reis in den spoorwagen en het eindclooze aantal kilometers waardoor hun lichaam als geradbraakt was. v- Plotseling hield d-e colonne stil. Waarom? Nieman wist er iets van. Cr kwam geen enkele grder &f. Men bleef jus wachten. Sommigen riepen: „wat is er aan dc band? Wal gebeurt er?" De anderen zwegen met berusting. zaak was, dat het voorste gedeelte \an de co lonne bij een wegkniising gestooten was op een troep, die stil was blijven staan, omdat dc commandant in den nacht aarzelde bij de keuze tusschen twee wegen cn nu zijn kaart bestudeerde. Nadat dc jagers, lialf ingedut, bij het op staan tegen elkander aangerold waren, het geen hevige scheldpartijen ten gevolge had, bleef het geheele bataillön in het vervolg hij elke halte maar overeind. Toch duurde do rustpoos soms heel lang. Men durfde zijn ransel niet af te doen, om zich op de glooiing van den weg te slapen te leggen. Want wanneer enkelen, op van ver moeienis, er toe hadden besloten, dan ging dc colonne, alsof het er om werd gedaan, plotse ling weer verder... Maar. bij elke halte vielen er weer een paar mannen uit- Ook botste men telkens tegen zijn - kamera den aan en trapte hen op dc voeten, omdal men uit den wegf moest gaan voor automobie len, voor een afdecling artillerie, voor dra gonders of voor huzaren; wier paarden met schuim waren bedekt, en dc dichtstbijzijnde mannen met zweet en modder bespatten. „Zc hebben niets tc doen cn toch krijgen 20 nog paarden!zei Rousset. Korporaal Gros, noch zijn vriend, korpo raal Bégou, durfden hierop tc antwoordden. Zij geloofden niet meer aan de maclit van dc artillerie en aan de kracht van de cavaleric- escadrons, waarvan de charges- hen hij dc manoeuvres zoo bang hadden gemaakt. Had den anders de Duitschers tot hier kunnen doordringen? Tegen middernacht werd stilgehouden. Maar bet „was ten strengste verboden om vuur te maken. Het was onmogelijk om iets worms tc drinken ten krijgen. Er was geen wijn meer in de veldflesschen. De officier gaf permissie, dat de mannen eenigc blikken met vleeschcon- serven onder elkander verdeelden. Velen wa ren zonder eten in slaap gevallen in de grep pels of zelfs midden op den weg. Lenige ach terblijvers kwamen zich weer bij hun com pagnieën voegen. Men ging weer verder. En het werd nog erger. De zware schoenen sleepten over den weg cn schaafden hem glad. Er waren geen gelederen meer. H KOF 38. H Ie klas Reoaratie-inrichlinu. Men liep door elkaar, langzaam, knikkebol lend van «den .slaap. Bij eiken afgclegdcn kilo meter ongeveer-, verlieten «een -of twee jagers den troep en zakten versuft cn verdoold ineen. Angielli had, om wakker tc blijven, cn om hij de anderen den moed erin te houden, een lied ingezet. Maar niemand had meegezon gen. Toen had hij maar weer gezwegen. Toch bleef deze compagnie nog betre haar verband bewaren dan .de andere. Zij werd gedragen door de wilskracht van haar aanvoerder. Die kwajongen van een Fabrc liep, wel is waar zwijgend, maar tocli altijd opgewekt, van den een aiaar den ander, om de mannon tc steu nen icn te sterken door zijn aanwezigheid. Allengs begon hct tc worden over liet land. Prachtige zomersclic tinten kleurden dc lucht: Dc 7.011 deed den weg opdrogen en zoog dc vochtigheid uit dc schoudermantels en de kapotjassen. Er liep een gerucht niemand wist vanwaar hel kwam dai men het 1 an ion ncmeni naderde. Dc laatste kilometers w a ren dc minst moeilijke. Inderdaad kwam hel bataillön in een dorp. Dc fouriers hadden ternauwernood lijd gehad om dc kwartieren aan te wijzen. Dc inwonèLs waren hijnn allen gevlucht. Een regiment voet volk was er reeds ingekwartierd: het v aren reservisten. In hun hemdsmouwen, <lc kepi op één oor, met splinternieuwe roodc- broeken aan, stonden zij inaar het voorbijtrekkende ja- gerbataillon ct kijken. „Een nationale garde!" zei Angielli. De jagers hadden -/ich uit eigen 'bewegingen opgericht cn ccn militaire houding aangeno men. Dc 'geest v.m kameraadschap cn dc lang durige gewoonte van een strenge discipline maakten, .ondanks alles, een schitterend in strument van (leze afgebeulde troepen. De tierde compagnie hield stil voor een huis met aangrenzende graanschuur., die hacr tot ver blijf warén aangewezen. De vreugde van den hieuwen dag sloeg over Op den troep. De jagers maakten overal vuur tjes aan, wa'arop tie koffie reeds stond tc prut telen. Rousset hield met ccnigc kameraden toe1' zicht op een groot vuur. De soepketels, die twee aan twee naast elkander stonden, stoom den. Op dc velden had men een overvloed van groenten .gevonden. De geur .der warme soep vervulde dc lucht, en dc mannen werden er door verloederd. Plotseling bracht een luide kreet dc com* pagnic in ontroering. Een jager had dc wa gen der intendance mol de proviand zien aan komen. VaissHie haastte zh-b om dc distribu tie tc .conlrolcercn. Hij v.'ilde op alles h.-t oog houden, alsof hij «de kapitein zelf \\a Vi ijwi-l ligei's voor <lc corvee boden zich in massa aan. Zij keerden terug met vleesch, broodon, suiker, koffie, spek. Een oneindige vreugde doorgloeide de ongclukkigen. Heel dc compagnie had zich bij seclies cn escouades neergevleid op liet grasveld ach ter dc schuur. Pruime- en kcrscboomcn lie ten er lichte schaduwen op regenen. Lr werd gegeten. Gelach cn geschreeuw vervulde do lucht. Niemand dacht aan de kameraden, die een paar dagen geleden, waren weggemaaid; cn die thans in dc Loi'hnringseht* vlakte slie pen. Niemand dacht aan dc gevaren van mor-, gen. Er werd gegeten. Yaissctlc wilde proe ven van elke soep, van elke soort van ratjetoe. Van alle kanten word hij geroepen. Ilij had) den mond vol. Hij hield steeds stukken vleesde tusschen -zijn vingers. Ilij brandde zich tel kens. Ilij genoot van ccn gevoel van pliysiekc wellust, dat even steil; en even ruig was rils dat van zijn mannen. Ilij bracht zicli de maal tijden voor den geest, waaibij dc helden vaiï Homerus aanzaten. En dit was voor hem niet uitsluitend een litteraire vergelijking; hij be dacht, dat de Ilellecnsclie zanger dc helden! heeft weten tc beschrijven, zooals deze in do werkelijkheid waren, zooals zij zijn door allot tijden heen, cn dat, door alle tijden heen# geen «enkel genoegen kon halen bij dat vaii het cteii. Vaïsscttc was ertoe gekomen om ccn kunst» werk niet alleen te bcoordeclcn naar dc arti* stieke waarde, maar ook naar het menschel lijkc dat er in leefde. fWordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1