„DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND™ PRIJS DER ADVERTENTIE! met Ir.begrip van ccn TiSe Jaargang No. 139 per post t 2.é0. per week (met gratis vetiekenng legen ongelukken) f 0.17*, *liondcilijke DUBimcri 1 CM Dinsdag 17 Februari 192o HOOFDREDACTEUR: M., D. J, VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C» BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL note UT«.chmchps.. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 bewijsnummer, elke icgcl meer 0 20, dlcnstaanb'e** dingen 1 -5 iegels 0 50. Voor handel cn bedrijf bestaan zcci vooidcclige bepalingen tot het herhaald advcrtccrcn bij abonnement. licnc circulaire, bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht ,Vai\ iord Cwion, den Britschen minister _mn buifenlandsghe zaken, hebben wij de door hein in het hoogerhuis afgelegde ver klaring aangehaald, dat lord Crewe, die als woordvoerder van de oppositie had gespro ken, absoluut de waarheid had gezegd in 2ijne verklaring, dat de tegenwoordige be palingen van het vredesverdrag niet konden en nooit zouden worden uitgevoerd. Niette min werd in het lagerhuis een amendement op het antwoord-adres, dat ten doel had een uitspraak te verkrijgen, dat de herziening van het verdrag moet worden ter hand ge nomen, door de regeering bestreden en op haar advies verworpen. L Dit votum is verklaarbaar, wanneer men iet op de woorden van het amendement Daarin werd betreurd, dat „de regeering niet de onuitvoerbaarheid had ingezien van de vervulling door onze voormalige vijan den van veten der bepalingen van het vre desverdrag en ook niet een gepast inzicht had getoond in de ernstige gevaren voor onze economische positie thuis en in den vreemde door het voortduren van het uit stel der herstelling van geregelde toe standen m vele deelen van Europa en van l-.et nabije oosten." Het was dus een zuiver oppositie-amendement. Van de regeering v as niet te vergen, dat zij zulk een uitspraak van het lagerhuis zou aanvaarden. Bonar Law, de leider van het huis, verdedigde het vredesverdrag tegen de kritiek, dat het was een onrechtvaardig verdrag. Streng was het ongetwijfeld, maar het moest streng zijn om rechtvaardig te zijn. Balfour voegde daar aan toe, dat moest vvorden erkend, dat de toestand van Europa zeer slecht is. Geen kleuren waren te somber om dien te schil deren. Maar dat was niet de schuld van de vredesverdragen maar van den oorlog. Met groofen lof wordt melding gemaakt n de rede, die in dit debat gehou- r. is door lord Robert Cecil. Deze staat hoog aanzien niet alleen bij zijne conser- vstieve geestverwanten, maar bij alle par tijen; de parlementaire correspondent van de Daily News noemt hem den moreelen leider van het huis. Hij leverde een strenge kritiek op de vredesverdragen, die een die pen indruk maakte, maar de consequenties van deze kritiek trok hij niet; hij verklaarde het amendement niet te kunnen steunen. De hoofdpunten van zijne rede zijn aldus samen te vatten; Het zou krankzinnigheid zijn een politiek van blinde wraakzucht te volgen. Het is geen praktische politiek te vragen om eene herziening van de verdragen op dit oogen- Lük; maar de bepalingen zullen moeten wor den herzien. De gevaren van den tegenwoordigen toe and in het midden-oosten zijn te wijten n het langdurige uitstel van de vaststel ling der vredesvoorwaarden met Turkije. Aan dat uitstel heeft Amerika geen schuld, dat nooit met Turkije in oorlog is geweest. De zaken in Midden-Europa zijn ver schrikkelijk ernstig. De economische toe- and heeft ellende en ontbering gebracht over millioenen. Hoewel zij de feiten bijna een jaar geleden reeds kende, heeft de Erilsche regeering zeer weinig gedaan tot ve;betering van de omstandigheden. Het 'dooie zenden van levensmiddelen naar 'V lijdende menschen is geen genees- ■Jdel. Het is slechts een lapmiddel. Hun economisch leven moet worden opgebouwd. De blokkade werd veel langer gehand haafd dan noodig was. De bepaüpgen over het herstel van de aangerichte schade en het onbepaalde be drag van de schadevergoeding dooden den prikkel om te werken. Wanneer de aan Duitschland gestelde eischen onverstandig en niet voor verwezenlijking vatbaar zijn, dan zijn die, welke op Oostenrijk zijn ge legd, bespottelijk. Wat noodig is zoowel in .Oostenrijk als in Duitschland, is dat de menschen weer aan het werk gaan en dat de raderen der nijverheid weer in gang worden gebracht. De eisch tot uitlevering van de oorlogs misdadigers kan, als hij slaagt, een revo lutie in Duitschland teweeg brengen en, als hij niet slaagt, het prestige van de militaire partij in Duitschland veihoogen. I De politiek in Rusland heeft geslingerd tussc'nen de Churchill-poliliek en de poli- tiek van non-Interventie. Het is te hopen, dat aan die slingering nu een einde is ge komen. Wanneer besloten is handel te drij ven met de coöperatieve vereenigingen in Rusland, waarom doet men het dan niet met geheel Rusland? Lord Cecil opperde het denkbeeld, dat de volkenbond eene bijzon dere zitting zou wijden aan het Russische vraagstuk, de staking van de vijandelijkhe den tusschen Rusland en de randstaten zou gelasten en eene internationale missie zou zenden om te rapporteeren over den toe- i.ond rn dat land. Bfliteslandscbe Berichtui Brussel, 16 Febr. (H. R.) De telcst van de nota der geallieerden aan de Duit sche regeering over de uitlevering der oor logsmisdadigers luidt aldus De geallieerden hebben met aandacht de nota der Duitsche regeering van 25 Jan. jl. bestudeerd, waarin uiteengezet werden de .ernstige politieke en economische gevolgen, die voor Duitschland zou hebben de uit- -XOjring vredesverdrag van 28 Juni '19, door het naleven van de bepalingen vervat in de artikelen 228—230 over de uitlevering van Duitschers, beschuldigd ven overtreding der oorlogswetten en gewoonten. De mogendheden constateeren allereerst, dat de Duitsche regeering zich onmachtig verklaart om de verplichtingen, die voor haar uit de bovengenoemde artikelen van 't dour haar onderteekende verdrag voort vloeien, na te komen. Zij behouden zich voor de rechten, welke het verdrag hun geeft, in die male en dien vorm aan te wen den, welke zij gepast achten. Van deze stelling uitgaande, nemen de geallieer den acte van de verklaring der Duitsche re geering, dat zij bereid is, om zonder ver wijl voor het hooggerechtshof te Leipzig een proces te beginnen, omgeven van de meest volledige waarborgen, en onttrokken aan de toepassing van elk vonnis, proce dure of intern besluit van Duitsche civiele of militaire rechtbanken, tegen alle Duit- schers, wier uitlevering de geallieerde en geassocieerde mogendheden eischen (in brief no. 88 van 26 Jan. 1920). De vervolging, welke de Duitsche regee ring voorstel zelf onmiddellijk te be ginnen, is vereenigbaar met de uitvoering van artikel 228 van het vredesverdrag en wordt bepaald genoemd in het slot van de eerste alinea van dit artikel. Getrouw aan de letter en aan den geest van het verdrag, zullen de geallieerden vol strekt niet in de procedure, vervolgingen en vonnissen ttisschenbeide komen, om aan de Duitsche regeering de volle verantwoorde lijkheid te laten. Zij behouden zich voor uit de feiten de goede trouw van Duitsch land, de erkenning van de bedreven misda den en het oprechte verlangen om deel te nemen aan hun bestraffing, naar waarde be- oordeelen. Zij zullen zien of de Duitsche re geering, die zich buiten staat verklaart aan de op de lijsten voorkomende misdadigers te arresteeren, teneinde hen uit te leveren aan de geallieerden om gevonnist te wor den, inderdaad besloten is hen zelf te be rechten voor het gerechtshof te Leipzig. Tegelijkertijd hebben de geallieerden be sloten aan de gemengde intergeallieerde commissie op te dragen de détails van de aanklachten, tegen elk hunner ingebracht, naar wier schuld onderzoek is gedaan, te verzamelen, te publiceerën en aan Duitsch land mede te deelen. Ten slotte blijven de geallieerden er uit drukkelijk aan herinneren, dat de procedure, hoe zij ook moge zijn, In geen geval de be palingen in de artt. 228—230 van het verdrag kan buiten werking stellen. De mo gendheden behouden zich voor te beoor- deelen of de procedure, voorgesteld door de Duitsche regeering, volgens haar om aan de schuldigen alle waarborgen van recht vaardigheid te geven, niet in waarheid ten doel heeft zich te»onttrekken aan de recht matige kastijding van hunne misdaden. In dat geval zullen de geallieerden hun recht volledig uitoefenen, door hen voor eigen rechtbanken te dagen. (w.g.) Lloyd George. P a r ij s, 15 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De toestond van Oostenrijk werd door de conferentie van ambassadeurs on der de oogen gezien. De wensch werd uit gesproken, dat de kwesties, verband hou dende met de bevoorrading van Oostenrijk en de hervatting van het economisch leven van dezen staat? zullen worden bestudeerd door de commissie van herstel, zonder de inwerking-treding van het verdrag af te wachten en besloten werd nogmaals alle geallieerde landen te herinneren aan den tragischen toestand van Oostenrijk en hen er op te wijzen, hoe noodzakelijk het is Oostenrijk spoedig hulp te verleenen. P a r ij s, 16 Febr. (Havos). Uit de om geving van Millerand heeft een vertegen woordiger van Havas eenige mededeelingen dntvangen over de uitkomsten van de zen ding van Millerand rtaar Londen. Over de uitlevering van de oorlogsschul- digen is overeenstemming verkregen in dezer voege, dat het beginsel van art. 228 van het verdrag van Versailles gehandhaafd is, maar de toepassing er van is verzacht. Wanneer Duitschland b.v. de schuldigen voor zijne eigen rechtbanken dagvaardt, zullen de geallieerden kunnen beslissen of daarmee een voldoende bestraffing wordt verkregen. Bij een ontkennende beantwoor ding van die vraag zullen zij moeten onder zoeken, welke sanctie aan de niet-uitvoering van deze bepalingen zal worden gegeven. Ten aanzien van Turkije is de beslissing, die is verkregen, in overeenstemming met de meening van Frankrijk. Zij laat Konstan- tinopel aan de Turken, maar stelt een inter nationaal toezicht in op de zeestraten. De bijzonderheden daarvan zullen door deskun digen geregeld worden, waaronder Foch. De reeds zoo moeielijlce Adriatische kwestie, is nog ingewikkelder geworden door de onverwachte tusschenkomst van Wilson. Alvorens uiteen te gaan, hebben de regeeringshoofden de termen vastgesteld \an een airtwoord aan Wilson, dat hem zal worden overhandigd door bemiddeling van de gezanten der Vereenigde Staten in Lon den en Parijs. Zoolang Wilson dit antwoord niet zal hebben ontvangen, wordt over dit stuk discretie in acht genomen. Intusschen is daaruit een nieuw uitstel in de oplossing van het geschil tusschen Italië en Joegosla vië te voorzien. Millerand zal den 25en Februari naar Londen terugkeeren en de leiding van de besprekingen weer op 2ich 'te nemen. Tij dens zijne afwezigheid zullen de besprekin gen worden voortgezet door Cambon en Berthelot. De nog hangende gebleven on derwerpen omvatten inzonderheid de bepa ling van de grenzen van Turkije, de betrek kingen met Turkije en de waarborgen voor de uitvoering van het verdrag van Versail les. Brussel, 16 Febr. (H.-R.) Delacroix, minister-president, heeft bij zijn terugkeer uil Londen aan journalisten verklaard: Men wil het verdrag strikt handhaven, maar men begrijpt, dat bij de verwezenlijking van een werk van zoo groot belang zich moeilijk heden bij de toepassing kunnen voordoen. Men moet afwachten, of Duitschland al of niet te goeder trouw is, of er zich werkelijke moeilijkheden voordoen, of dat Duitschland slechts een voorwendsel zoekt om aan zijne verplichtingen te ontkomen. Inzake den Duitschen ex-keizer was de conferentie van meen'ng, dat het een gevaar voor Europa zou zijn wanneer hij te Amcrongen bleef, want er zou dan in de nabijheid ven de Duitsche grens .een haard van intriges blijven bestaan. Omtrent de kwestie van do steenkolenlevering is de commissie van herstel belast me: een onderzoek naar de gegrondheid der Duitsche beweringen. De eerste minister vermoedt, dat de vroegere vijanden de internationale conferentie over de valulakwestie zullen bijwonen, maar het bestuur van den volkenbond zal, hierover moeten beslissen. P a r ij s, "10 F e b r. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Met antwoord op de nota van president Wilson is te Londen door Llovd Goopgc en Millerand opgesteld, maar is niet openbaar gemaakt. Rome, 16 Febr. (R.) Bij besluit met wettelijke kracht is het vredesverdrag met Bulgarije geratificeerd. Parijs, 16 Febr. (N. T. A. Draadloos van Lyon.) De Fransche dagbladen verheu gen zich over het besluit, genomen door dc conferecrende regeeringshoofden le Londen, om Konstantinopel aan Turkije te laten en een intcrantionalc contnMc op de vaart door de Dardaneïlen in te stellen. De bladen her inneren eraan, dat Frankrijk altijd deze op lossing heeft voorgestaan. Parijs, IC Febr. (N. T. A. Draadloos van Lyon.) De Fransche minister van in dustrieel herstel heeft te kennen gegeven, dat, overeenkomstig - dc voorzieningen, getroffen in art. 3, '1 van de Wet van 17 April 1910, vreemdelingen alleen recht hebben op ver goedingen voor hun tengevolge van don oor log vernielde eigendommen, wanneer hun land te dezer zake met Frankrijk een verdrag heeft gesloten. P n r ij s, 15 Feb r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Naar men weet, heeft de Volken bond het financieele vraagstuk ter hand ge nomen en zal een internationale conferentie te dezer zake worden gehouden. Naar Marsal tegenover journalisten heeft ver klaard, gaat deze kwestie niet alleen de geallieerden, maar ook de neutralen in ge lijke mate aan, van wie velen voordeel uit den oorlog hebben getrokken en die bijge volg in hun eigen Belang, daar zij geïnte resseerd zijn bij d-e consolidatie van den staat van zaken, aan de conferentie moeten deelnemen. In den loop der bijeenkomsten, die dezer dagen zijn gehouden bij den kanselier van de schatkist, hebben de technische af gevaardigden (van Frankrijk, België, Italië en Engeland) ieder een exposé gegeven. Hamburg, 16 Febr. (W. B.) Het Ja- pansche stoomschip Stsjifuku Maru is met 3200 ton Amerikaansche steenkolen op de Elbe aangekomen. Londen, 16 Febr. (R.) 50 gewapen de en gemaskerde mannen hebben Zondag morgen den politiepost te Ballytrain bij Dundalk (Noordoostelijk Ierland), die bezet was door zes agenten, aangevallen. Aan beide zijden werd gevuurd en met bommen geworpen gedurende drie uren; toen werd door een verschrikkelijke ontploffing het ge bouw vernield. Vier politieagenten werden onder de piiinhoopen bedolven. De aanval lers voerden alle wapenen en munitie weg. Er zijn geene arrestatiën gedaan; de ge wonde agenten zijn naar een hospitaal ge bracht. Londen, 15 Febr. (R.) De Press As sociation bericht, dat Vrijdagavond een trein met kleine geweren werd staande ge houden en aangevallen in Dublin door een troep mannen, die te voren den seinwachter had doodgeschoten. Er werd met geweren en revolvers geschoten en drie bommen werden geworpen. Een korporaal van het escorte werd gewond. Door de duisternis kon het escorte niet vuren op de aanvallers, die ontkwamen. \Veenen,15Febr. (W.-B.). De Staats- corerspondenz brengt een verklaring van een vertegenwoordiger der Entente, volgens welke een uit Fransche en Italiaansche des kundigen bestaande commissie naar Weenen zalw orden gezonden om de waarde van de Oostenrijksche kunstvoorwerpen te schat ten. Budapest, 15Febr. (H. K. B.) ïn een uit Neuiliy aan den minister van buiten- landsche zaken Somsich gericht telegram verklaart Apponyi, dat hij, met uitsluiting van elke andere combinatie, de verkiezing van Horthy tot staatshoofd als de -eenige goede beschouwt Budapest, 15 Febr. (H. K. B.) Uit Szeged wordt bericht, dat in het door de Rumeniërs bezette Theiss-gebied het nieuws omtrent de Hoogaarsche vredesvoorwaarden pas thans bekend wordt. In Make gaf de „Stadthauptmann", door middel van aan plakbiljetten, order tot het doen sluiten der amusementsinrichtingen, waarop de Rume- nen hem zoowel als de drukkers der aan plakbiljetten met stokslagen mishandelden en naar Rumenië wegvoerden. II e 1 s i n g f o r s, 14 Febr. (\X\ B.) Het vredesverdrag met Rusland werd in derde lezing door de Estnische nationale vergade ring geratificeerd. B u k a r e s t, 14 Febr. (W. B.) Het telegraafagentschap Dazia bericht, dat Rus sische bolsjewisten bij Mohilew Rumeen- sche troepen hebben aangevallen maar bloedig werden afgeslagen. De bolsjewisten naderen de Dnjestr. Het groole hoofdkwar tier heeft uitgebreide maatregelen genomen lot beveiliging van do grens, Nairobi, 15 Febr. (R.) Engelsche en Italiaansche strijdkrachten zijn geland in Berbera en Obbio, om te zomen operation te ondernemen tegen roovende troppen van den gekken Mullah, die volgens berichten uit Somali den heiligen oorlog preekt ten behoeve van den sultan van Turkije. De Staatscourant van 16 Februari be vat o. a. de volgende Kon. besluiten benoemd tot raadsheer in hel gerechtshof te Arnhem mr. C. Star Busmonn, thans rech ter in de rechtbank te Rotterdam eervol gepensionneerd uit den zeedienst wegens lichaamsgebreken de officier-ma chinist le klasse H. C. Besancon eervol ontslagen uit den zeedienst de of- ficier-viieger 3e klasse F. J. Beek belast met de betrekking van inspecteur van den onderzeedienst de kapitein-luitenant ter zee G. W. Schorer eervol ontheven de hoofdofficier van ad ministratie 2e klasse C. Mathol, van de betrekking van intendant bij de zeemacht in de stelling Monden der Moas en Schelde en hij ter beschikking gesteld; voorts belast mot deze betrekking en ge plaatst te Middelburg de officier van admi nistratie Ie klasse W. Obbes benoemd tot belasting-ontvanger te Cu- lemborg J. L. v. d. Plas, thans te Bennc kom opnieuw benoemd tot ontvanger te Sloch- teren J. Schipper aldaar, onder intrekking zijner benoeming te Winschoten (buiten gemeenten) benoemd tot ontvanger te Etten en Leur N. Ardesch van Hamel, thans .te Borculo te Vaals W. M. Weve, thans te Edamto Gemert P. P. H. van de Ven te Horst, met intrekking zijner benoeming te Zwaluwete Baarlo F. K. C. Timmermans, van Abcou- -de, thans te Domburg; te Grootegast P. J- Blanken, rijksklerk te Amsterdam, met in trekking zijner benoeming te Overschiete Winschoten (buitengemeenten) W. J. Bloot, thans te Oisterv ijk. aan den Kapitein op nonactiviteit M A. Pont, van het dienstvak der Militaire Ad ministratie. en aan den Ritmeester op non- activiteit P. H. B. Bccrnink, van het wapen der Cavalerie ter 2ake van ongeschiktheid oor den verdere waarneming van den mili tie irendi ens t tengevolge van lichaamsgenre- ken onder toekenning van pensioen, eervol ontslag uit cle nviitoirencllenst verleend. aan den Reserve-Berste-Luitenant J. H. Hijgen van het 18de Regiment Infante rie, op ziine aanvrage -een eervol ontslag uit den militairendienst verleend. A u d i e n t i e s. De gewone audiënties van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Landbouw, zullen op Woensdag 18 Februari e.k. niet plaats hebben. Ex-kehflr WIHÏnolm. lïet nshroerd op <f« H#dcrlars4sc!ie MO tl»* Hieronder laten wij, ontleend aan een Londensch bericht aan -de T e 1„ volgen ec-n del van den tekst van de antwoordnota der geallieerden aan Nederland De mogendheden namen nota van het antwoord der Nederlandsche regeering op haar nota van 15 Januari betreffende de uit levering van Wilhelm von Hohenzoliern, den Duitschen ex-keizer. De ontzaggelijke opofferingen,^lie de mo gendheden zich tijdens den oorlog in het al gemeen belang hebben getroost, geven haar het recht, aan Nederland te vragen, ziel) nog eens te beraden over zijn weigring, die ge baseerd is op de gewichtige, maar geheel op zichzelf staande overwegingen van een staat, die zich buiten den oorlog hield en wellicht de gevaren en plichten van dit oogenblik niet voldoende kan beseffen. De Verplichting der mogendheden tegen over de andere naties, de ernst der onder havige kwestie, zoowel a's de zeer ernstige politieke gevolgen, die de verzaking der eischen van de gerechtigheid tegen den ex- keizer kunnen teweegbrengen, dit alles' be weegt de mogendheden haar eisch te hand haven en te herhalen. De mogendheden verlangen niet, dat Hr. Ms. regeering zal afwijken van haar traditio neel beleid, maar zijn van oordeel, dat de aard van haar verzoek, dat naar hare mea ning niet enkel of hoofdzakelijk afhankelijk' is van de Nederlandsche wet, niet voldoende)' op prijs gesteld is. Lr staat geen kwestie van prestige op het spel en de mogendheden schenken evenveel aandacht aan de .gewetensvolle gevoelens van een staat met beperkte belangen, als aan het na lijp beraad genomen besluit der mogendheden. Zij kunnen echter niet wach ten op de instelling van een wercldgcrecht, bevoegd om internationale misdaden le on derzoeken, als men de verantwoordelijke bewerkers von <!e catastrophe van den groe ten oorlog voor het gerecht te brengen. Met is juist deze voorgenomen vervolging, die den weg zou kunnen banen voor zulk een were^gerecht, en het demonstreert de eenparigheid van gevoelens, die het geweten van de naties der wereld bezielen. De mo gendheden wenschen er op te wijzen, dnt Volkenbond nog niet in een zoodanigen staaf van ontwikkeling is, dat daarop met succes een beroep kan worden gedaan. Zou niet de weigering van Harer Majesteits regeering om deft ex-keizer uit te leveren, indien daar in wordt volhard, een noodlottig precedent scheppen, waardoor toekomstige vervolgin gen, voor een internationaal gerecht tegen hooggeplaatste misdadigers ingesteld on doeltreffend zou kunnen worden D: legoe- ring van Nederland legt nadruk op hei feit, dat het verzoek om tien ex-keizer uit te leve ren, slechts kan worden beschouwd van bet! standpunt van hoar eigen plicht. De regee ring blijkt niet in te zien, dat zij met andera beschaafde naties de plicht deelt van de be straffing van misdaden tegen de gerechtig heid, en tegen de beginselen vu; menscbe- lijkheid, doden, waarvoor Wilhelm v ;at Hohenzoliern ontegenzeggelijk een zwere verantwoordelijkheid draagt. De nota von 15 Januari was gezonden in naam van alle geallieerden, 26 in getal, die het vredesverdrag hebben onderteek i en de mandatarissen zijn van de meerderheid der beschaafde naties der wereld. Het is onmogelijk de collectieve kracht von dit ver zoek over het hoofd te zien en het is niet enkel de uitdrukking van de gevoelens van verontwaardiging der slachtoffers, maar ook een eisch van gerechtigheid, gesteld door het geweten van de gansche menschheid. De Nederlandsche regeering is stellig niet vergeten> dat de politieke en dc persoonlijks daden van den man, dien de mogendheden opeischen, het leven hebben gekost van tien' millioen mannen, vermoord in den bloei van hun leven, en dat hij verantwoordelijk is voor de verminking en verwoesting van de ge zondheid van bijna driemaal-zooveel, en de verwoesting en vernieling van millioenen vierkante mijlen grond en van een geheel0 nijvere, vreedzame, gelukkige landelijke be volking, en de ophooping von oorlogsschuld tot billioenen, terwijl de slachtoffers mannen waren die indirect ook de vrijheid van Nederland hebben verdedigd. Het economische en maatschapoelijke be staan van al deze naties is in de grootste verwarring gebracht en aan moord en ge brek prijsgegeven als de verschrikkelijke ge volgen van den oorlog, welke door Wilhelm von Hohenzoliern is aangesticht. Aan de N. R. Ct. ontleenen wij nog hel volgende omtrent het slot der nota, waarvan het telegram echter verminkt is overge komen De geallieerden kunnen ui» t verbergen, dat 7.ij verbaasd zijn in het Nederlandsche ant woord geen enkel woord van afkeuring ge vonden te hebbc-u. over dc misdaden door den keizer bedreven. Kan cr iemand zijn, die niet getroffen is door dc manifestaties van reac-. tic, die op de wrigering van Nederland gc- vel cd zijn"? Nederland kon zich niet (loots zulk een enge opvatting van haar plichten.» (hier zin een paar woorden uitgevallen). De mogendheden willen de Nederlandsche regeering c-r aan herinneren, dat indien zij er volhardt de tegenwoordigheid op haar grondgebied zoo dicht bij Duitschland van de keizerlijke familie zoo licht op te Yntten, zij een directe verantwoordelijkheid op zich' neemt, zoowel voor hot beschermen van mis dadigers tegen dp eischen der gerechtigheid als voor -die propaganda, (hier weder een verminkte zin, die waarschijnlijk'aldus ver* taaid moet word-en: die een bedreiging is voor Europa en dc gëhëcle wereld.) Ilier ontbreekt een stuk, waarna dc teksf van hel telegram vervolgt: welke zij bezit-, ten uit kracht van de meest uitdrukkelijkehc- gin A'lcn van volkenrecht, geven aan dc mo« gcrvdlleden dc bevoegdheid, en leggen hun detï plicht op om voor hnn eigen veiligheid maatregelen te nemen, die noodig zullen zijn. De mogendheden kunnen niet den pijnig ken indruk verbergen, <lic het op hen gemaakt liceft. dat de Nederlandsche regeering de uit* levering geweigerd heeft zonder ook maar. cenig.zins de mogelijkheid in overweging ta nemen de gewetensbezwaren van Nederland te doen samengaan met goede voorzorgsmaat regelen, die genomen zonden kunnen w ordent betzij ter plaatse, hetzij door den gewezen keizer op een afstand le houden van het too- neel van zijn misdaden, en het hem onmoge lijk te maken ziin verderf cl ijken invloed Lm de toekomst nog op Duitschland uit te oefe nen. Ofschoon ccn voorstel van dien aard jiir C ten volle beantwoord zou hebben aan het ver zoek van dc mogendheden, zou het tenminste een bewijs geleverd hebben van dc gov cicns# die Nederland niet nalalcn kan te bezitten. De mogendheden vestigen op dc n-.ocBÏ plechtige en dringende wijze dc aandacht der Nederlandsche regeering op het belang, da< zij hecblen aan een opnieuw in overweging nAtcM- van de kwestie, die voor haar gesteld

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1