„DE EEMLANDER" mus na jnïisraiiïs r, BUITENLAND BINNENLAND De Siera van Frankrijk V CjO$. FEUILLETON. 18e Jaargang Ne. 205 pet rost t 2-«l P« Wttk (met *rati» ttnekering ttges eagtlukbta) f 0.17*. «Iionderlijke nummert AMERSFOORTSCi HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF 4 Co BUREAU: ARNHEMSCHEPOORTWAL MOP* UTOBCHT9chht"* INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Dinsdag 24 Februari 1©20 bewijsnummer, elke tegel racer O 20, dienstaanbo» dingen 1 -5 iegels 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan xeci voordccligc bepalingen tot het herhaald advcr!ecrcn bij abonnement. Kcne circulaire* bevattende de voorv/aarJcn wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht De rondreis, die de Duitsche rijkskanselier ♦reeft ondernomen rvn&r het Ruhrkolenbek- j)en ten behoeve eener vermeerdering van jjle koknproductie, heeft goede resultaten ppgeleverd. De onderhandelingen, die door de rijksregieering gevoerd rijn met de ver- eenigingen, waarin respectievelijk de werk gevers en werknemers rich hebben aanean- 'gesloten, hebben geleid tot een overeen komst, waarbij het volgende is bepaald: Te beginnen met 23 Februari ral het per soneel van de mijnwerkers in het Ruhr- kolenbekken onder den grond tweemaal in week, in aansluiting aan de regelmatige Werktijden, een halven overwerktijd (3K uur) werken tot verhooging van de kolen- jjroductie. De boven den grond werkende mijnwerkers verrichten, voor rooveel noo- Big, een daaraan beantwoordenden over- Werktijd. Voor de op deze wijze gepresteer de overuren wordt in plaats van den tarief- tnatigen bijslag van 25 pct.f onder den grond een bijslag van 100 pet. en boven den grond van 50 pet. betaald. Van 23 Fe bruari af wordt met afschaffing van de vroegere regeling en van de tot dusver voor de overuren verleende toelagen, de verzor ging met levensmiddelen van de bij het bovengenoemde overwerk betrokken werk lieden en bedienden op den volgenden grondslag geplaatst: De maandelijksche boeveelheid brood wordt met inbegrip van de gerantsoeneerde hoeveelheid tot 12 KG .In 't geheel (400 gram per dag) verhoogd. De wekelijksche "hoeveelheid vet wordt met inbegrip van de gerantsoeneerde hoeveel heid tot Vi KG. verhoogd. De prijs voor brood en vet is gelijk aan dien voor de ge rantsoeneerde hoeveelheden. Deze overeen komst is bindend voor allen, -die bij de ver- eenigingen als lid zijn aangesloten. De overeenkomst is natuurlijk van tijde- lijken aard, maar voor verlenging vatbaar- Zij is geldig tot 14 Maart, doch in de laatste week van haren duur zullen nieuwe onder handelingen ingeleid worden. Maar al is zij van beperkten duur, zij getuigt i*ai\ eene merkwaardige omkeering in de stemming onder dat deel van de arbeidersbevolking Het is nog maar weinige weken geleden, dat er propaganda werd gevoerd in het Ruhrge- bied om den werktijd van de mijnwerkers opnieuw te verminderen en van zeven op zes uTen te brengen. Die pogingen zijn toen mislukt; er werd besloten een nieuwe ver korting van den arbeidstijd van eene inter nationale regeling te doen afhangen. Nu gaat de beweging in omgekeerde richting; er is besloten tot eene verlenging van den arbeidstijd op twee dagen in de week met 3 l'j uur. Het aantal wekelijksche arbeids uren is dus met zeven vermeerderd. Otto Hué, een der leiders van de mijn werkers, heeft tot rechtvaardiging van dit besluit gezegd: „De achturendag is geen logma. Alles moet zich richten naar de dek king van de behoefte." Dit beteekent, dat men onder de Duitsche mijnwerkers wil terugkeeren tot de gezonde economische politiek. Door het besluit van de mijnwerkers in het Ruhrgebied tot verlenging van den arbeidstijd hebben zij van die gezindheid metterdaad het bewijs geleverd. Van de ingenomenheid van den rijkskan selier met de uitkomst van zijne propaganda- reis getuigt een persgesprek, dat een mede werker van de Deutsche Allg. Zeitung met hem heeft gehad. Hij wijst er in 't bijzonder op, dat elke vermeerdering van de kolen- productie dienstig is om de verplichting tot •levering van kolen, die ingevolge het vre desverdrag op Duitschland rust, werkelijk te vervullen, en laat daarop volgen: „De En tente zal ook uit deze overeenkomst over de vermeerdering van den arbeidstijd in den kolenmijnbouw kunnen zien hoezeer het ons ernst is met de vervulling van de plichten, die wij hebben aanvaard. Maar nog meer kan niét alleen de Entente maar de geheele beschaafde wereld uit de gezindheid van de Duitsche mijnwerkers om de arbeidspres tatie te vermeerderen en den arbeidstijd te verlengen, de overtuiging putten, dat Duitschlands moreeleeconomische en politieke wederoprichting vorderingen maakt." Bultenlandsohe Berichten, P a r ij s, 2 3 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De conferentie der ambassadeurs is tegen den 25en bijeengeroepen. P a r ij s, 2 3 F e b r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De commissie voor de berechting van de oorlogsmisdadigers zal in de eerst volgende dagen niet vergaderen. Lord Bir kenhead, de Engelsche lord kanselier, blijft tot Zaterdag in Londen. P a r ij s, 2 2 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Fransche gezant bij de re geering van Chili heetf stappen gedaan om ter kennis van de regeering te brengen, dat de volkenbond eene spoedige aanwijzing van de- Chileensche delegatie bij den vol kenbond gewenscht acht in het belang van de oplossing van de kwestie van Arica en Tacna. Als leden van de delegstie zijn aan gewezen Edwards, Ibancs en Tocornal. P a r ij s, 21 Febr. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Men meldt uit Kopenhagen: De internationale commissie in Sleeswijk heeft de Deensche regeering verwittigd, dat de definitieve vereeniging van Sleeswijk en Denemarken waarschijnlijk tegen 15 April zal plaats hebben. Staatsminister Zahle heeft met de begrootingscommissie geconfereerd inzake de officieele feesten, die bij deze ge legenheid zullen worden gevierd en waar aan vooraanstaande Sleeswijksche persoon lijkheden zullen deelnemen. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (W. B.). De dagbla den berichten, dat gisteren te Flensburg en in 24 andere plaatsen van de tweede en een gedeelte der eerste zóne, massa-betoo gingen zijn gehouden. In de te Flensburg aangenomen motie werd als noordgrens de linie geëischt, die aan weerszijden even- groote minderheden laat. Voor de defini tieve grensbepaling moet ook het resultaat in de tweede zóne bekend zijn. B e r 1 ij n, 2 2 Febr. (W. B.) Enkele.bladen bevatten uittreksels uit de Hamburger Nacli- richten, waarin wordt beweerd, dat de minis ter van financiën Erzberger niet liet juiste bedrag van zijn inkomen heeft opgegeven. Do Hamburger Nachricbten schrijft nadere opga ven te zullen verstrekken over Erzberger's in komsten. B e r 1 ij n, 2 3 F e b r. (W. B.). Omtrent de uitlatingen in verschillende bladen over de in het proces-Erzberger-Helfferich ter sprake gekomen verklaringen van den rijks minister Erzberger inzake de belastingen, deelt minister Erzberger aan het W. B. me de, dat de directie der belastingen het pro ces Erzberger-Helfferich nauwkeurig volgt en den uitslag van de bewijsvoering ook van haar standpunt zal onderzoeken. Het resul taat van dit onderzoek zal de rijksminister van financiën met een rustig geweten af wachten. B e r 1 ij n, 21 Febr. (W. B.) Wegens het toebrengen van lichamelijk letsel is, rekening houdende met verzachtende omstandigheden, Ottwig von Hirsckfeldt tot 1J^ jaar gevange nisstraf veroordeeld. De eisch was twee. jaar. B e r 1 ij n, 2 3 Febr. (W. B.) De Pruisi sche landsvergadering heeft heden het wets ontwerp tot verhooging van de tarieven voor het vervoer van goederen en van vee met 100 pet. in derde lezing aangekomen.^ B e r l ij n, 2 3 Febr. (W. B.) Gisteren werd een inbraak in het Mausoleum te Charlottenburg ontdekt. De inbrekers heb ben de lijkkist van Koningin Louise open gemaakt en de sieraden er uitgehaald. De deksels van -de andere kisten hebben de pogingen weerstaan. Van de deksels der kisten van keizer Wilhelm I en de keizerin, van prins Albrecht en de prinses van Lieg- nitz zijn de gouden, zilveren en vergulde kransen en takken geroofd. Elk spoor van de inbrekers ontbreekt. P a r ij s, 2 2 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De leeningscommissie herinnert er aan, dot het verbod van uitvoer van kapitalen alleen van toepassing is op personen, wonende in Frankrijk en niet op die, wonende in den vreemde. De geallieerden en vrienden van Frankrijk kwhnen dan ook op de nationale leening inschrijven, zonder bevreesd te zijn voor welke moeilijkheid ook inzake den uit voer van hun schuldbewijzen en sommen die zij hebben te innen, hetzij als interest, hetzij als kapitaal en aflossingspremie. P a r ij s, 2 3 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De koning van Spanje is in Biar ritz aangekomen, vergezeld van den infant don Jaime en de infante Beatrice. Don Jai me zal Dinsdag naar Engeland vertrekken, waarheen Quinones de Leon hem zal verge zellen. P a r ij s, 2 2 Febr. (R.) Op het socialistisch congres van de federatie van het departement van de Seine werd met overgrootc meerder heid besloten zicli onmiddellijk bij de derde Internationale aan te sluiten. P a r ij s, 2 3 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Een Japansche vlootdivisie is in Marseille aangekomen. Admiraal Beaussant is namens den minister van marine admiraal Horiuchi aan boord van het schip Toluvo gaan begroeten. De Japansche admiraal met zijn staf beantwoordde dit met bezoeken aan de Fransche admiraliteit en de hoogste autoriteiten van het burgerlijke gezag en van het leger. Londen, 2 3 F e b r (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). Winston Churchil, staatsse cretaris van oorlog, zal hedenavond in het Lagerhuis de oorlogsbegrooting 1920— 1921 indienen. Het toekomstige leger zal beter worden betaald, beter, moderner ge huisvest, en beter worden toegerust voor het burgerlijke leven bij demobilisatie. Het is noodig instructiescholen op te richten voor onderofficieren, die gesemkt zijn on» tot of ficier te worden opgeleid. Er is besloten dat er voor het oogenblik geen afzonderlijk tarok-corps zal zijn. Met betrekking tot het oorlogvoeren met chemicaliën zegt het document dat het on derzoek en de proefnemingen moeten wor den voorgezet zoolang er eenig gevaar be staat dat andere landen deze methoden zul len toepossen. Het onderzoek moet zich niet alleen bepalen tot het gas en de toestellen, die waarschijnlijk in de toekomst zullen wórden gebruikt, doch tot elke bescherming tegen alle mogelijke gassen. Load en, 23 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). Ter herdenking van het uit varen der Pilgrimfathers op de Mayflower naar Amerika, drie honderd jaar geleden, gaf de Lord Mayor van Londen heden een lunch in het Mansionhouse, bijgewoond door een groot voornaam gezelschap. Lord Reading hield een rede, waarin hij zeide, dat Amerika op zijn eigen tijd, langs zijn eigen weg en door zijn eigen krachten zijn plaats zou innemen, zoodra het tot het inzicht zou zijn gekomen, dat het die plaats in de wereldpolitiek behoorde in te nemen. Wij hopen, bidden zelfs, aldus Lord Rea ding, dat Amerika aan het wereldwerk ter verzekering van den toekomstigen vrede en het toekomstig geluk zal medearbeiden- Ik ben overtuigd, dat Amerika zich met Enge land zal vereenigen ter verzekering der vrij heid, waarnaar eeuwenlang zal heid, waarnaar eeuwenlang is verlangd. P a r ij s, 21 Febr. (N. T. A. Draadloos van Lyon). Uit Praag wordt gemeld, dat de Prager jaarbeurs van 5—20 Sept. 1920 zal worden gehouden. De gemeenteraad heeft een crediet toegestaan van 2 millioen kro nen. Wecncn, 21 Febr. (W. B.) De perma nente hoofdcommissie voor sanitaire jeugdver- zorging maakt een statistiek openbaar over dc afneming van het aantal schoolkinderen der eerste volksschoolklassen. In 1910 tolde men 56.000, in 1919 nog slechts 35.469 kinderen. In 1920 cn 1921 zullen die cijfers resp. zijn 23000 cn 13000. Het aantal leerlingen der volks- en burger scholen bedroeg in 1910: 242.336 en in 1920: 195.748. De cijfers voor 1924 zullen zijn: 116.000. Van 1 Oct. tot 15 Dcc. 1919 kwamen 6130 sterfgevallen voor en 5588 geboorten. De Morgen merkt naar aanleiding van deze cijfers o. m. op: Dat men ons liet noodigc cre diet Verschafte om vooral grondstoffen te kunnen koopen. Wij verlangen van lien, die ho.t vredesverdrag van St. Germain opstelden, dat zij tegenover ons hun plicht doen. Londen, 23 Febr. (R.) Lloyds be richt uit Vardö (Noorwegen) van den 22en: Een Russisch stoomschip dat hier is aan gekomen uit Moermonsk, bericht, dot gis ter daar een revolutie is uitgebroken. De bolsjewisten hebben zich van de plaats er van de scheepvaart meester gemaakt. Sjanghai, 14 Febr. (R.) De Czecho- Slowaken en de bolsjewisten hebben den 20en Januari te Koinsk een wapenstilstand gesloten. Beide partijen zullen met elkaar samenwerken, om ten spoedigste de ontrui ming van Siberië door de Czechen te ver zekeren. De bolsjewisten gebruiken Engel sche uniformen en Fransche machinegewe ren, afkomstig uit de magazijnen von Kolt- sjak in Omsk. De Staatscourant van 23 Februari bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: is herbenoemd met ingang von 18 Maart 1920 tot burgemeester van Utrecht mr. J. P. Fockcma Andrcac; benoemd tot dijkgraaf van het grootwater schap Ileijcop genaamd de Lange Vliet mr. J. J. dc Waal Male fijt tc Utrecht; bevorderd tot referendaris aan liet depar tement van landbouw NV. II. Rood zant, thans hoofdcommies. in zijnen rang overgeplnats bij dc Brigade Grenadiers en Jagers dc kapitein jhr. J. II. Strick van Linschoten, van het 12de regiment infanterie; met ingang van 1 Maart 1920 aan den heer C. II. Miiller op zijn daartoe gedaan verzoek een eervol ontslag verleend uit zijne betrek king van adjunct-administrateur bij de artil lerie-inrichtingen. AudientietenHove. Gistervoor middag heeft H. M. de Koningin, hare audiënties ten Koninklijken Paleize voort zettende, o.o. ontvangen: het Gewestelijk Bestuur van Zuid-Holland; den burgemees ter der Residentie; het gemeentebestuur van Haarlem; leden van de Rechterlijke Macht te 's Gravenhage en voorts verschillende hoofdambtenoren bij takken van Rijks- en gemeentedienst te 's Gravenhage en elders. fte«Url«Md on Uelglö. Havas-Reuter seint ons uit Brussel: liet lid der Nederlnndsclie Eerste KamcS W. II. Vliegen heeft voor het Brussclsche co<<' mité voor arbcidersoplciding eene voordracht gehouden over de Nederlandsch-Rclgischb kwestie, li ij zeide daarbij het te betreuren! dat dc Belgische afgevaardigde Ilubin gc« meend had beleedigingcn aan het adres van Nederland tc moeten richten. De heer Vlie gen verklaarde dat Hubin's mcdedceling om trent een telegram van Koningin Wilhclmina aan gouverneur Von Bissing ter gelegenheid van dc opening der Vlaamsche Universiteit tc Gent, onjuist was. Na het toot stand komen van den wapcnstU* stand heeft men, teneinde aan dc annexions*! tisclie campagne steun tc verlccilcn een nuu- tal grieven in het leven geroepen ten opzichte van de NederltuidscUc riviorenpohtiek. Dc» heer Vliegen kon verzekeren dat dc Neder* landschc regeering wetsontwerpen in voorbc« reiding had teneinde den toestand tc verbe* teren. Nederland begunstigd niet onrecht vaardig Rotterdam ten nadcele van Antwer pen. Er kan geen sprake zijn van annexaties omdat de bevolkingen er niet aan willen. Om een politieke overeenkomst te sluiten is weder- zijdschc vriendschap noodig. Vervolgens i* dc instelling van een volkenbond met allium* tics nog noodzakelijker. Ten aanzien van do zand- en grintkwcstic, zeide dc heer Vliegen dat er hierover een bundel correspondentie! tusschen Nederland en dc geallieerden be staat- Op een bepaald oogenblik bobben do geallieerden geen verderen aandrang meel uitgeoefend. Antwoordende op een vraag inzake hef verzoek tot uitlevering van den cx-keizcr zcK dc dc beer Vliegen dat er wetten zijn die melf behoort tc respectceron. De Ex-kelzer Wllbelm. Reuter seint ons uit Londen Brittain heeft in het Lagerhuis gevraagd of Nederland besloten had den keizei op Curasao te houden, Bonar Law antwoordde, dat daaromtrent nog geen Nederlondsche mededeeling te Londen ontvangen was. erhouding tusschen Kerk en Staat. Naai De Maasbode verneemt, hebben de besprekingen deze dagen op het departement van Binnenlandsrhe Zo-ken ge houden met dc vertegenwoordigers der ver schillende kerkgenootschappen pelooper. over de plannen der egeerinrr, om de tegen woordige jaarlijksche uitkeeringen van den Staat aan de kerkgenootschappen om tc zet ten in een kapitaalsuitkeering. Dt fttftcliaflla* iter oorlogswinst- bslaatlng In een brief van den minister van Finan ciën over bovenbedoeld wetsontwerp wordt het volgende medegedeeld Bij de beraadslaging, welke in October 1919 in de Tweede Kamer werd gehouden over het ontwerp van wet tot wijziging van de Wet op dc Oorlogswinstbelasting, is het denkbeeld opgeworpen om de afschaffing van genoemde belasting te doen somengaan met de invoering van een nieuwe belasting op buitengewone winsten. Uit hetgeen dienaongaande door den mi nister toen in het midden is gebracht, bleek reeds, dat hij een dergelijke belasting niet zonder bedenking acht. Niettemin heeft hij niet nagelaten aan het denkbeeld gezetto aandacht te wijden. Daardoor zijn de bezwaren echter ver* sterkt. Zij betreffen zoowel de technische ziide von het vraagstuk als de economische gevolgen die von een dergelijke belasting wachten zijn. De nieuwe belasting zal moeten zijn cc» conjuncluurbelasting. Verschillende bestaande moeilijkheden zouden den minister niet aanstonds van het voostellen van een conjunctuuibebsHiyj doen weerhouden, zoo niet de overtui ging in hem leefde, dat zulk een hefiingook uit economisch oogpunt geen aanbeveling verdient. De Centrale Rijken zijn na den vrede ia een uiterst mociiijke economische positie komen te verkeeren. Ook de ovr igc landen? Wie naar het oordeel van anderen, wil handelen, giet water in een zeef. Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. 21 Deze eenvoudige woorden gingen tot de een voudige zielen, die er den zin en' het rythme van vatten. En Lucien was don ook niets dan de tolk van het vaderland. Door zijn mond sprak de stem der natie, die klonk in de ooren dezer mannen. Het was 'de machtige stem van don grond van Frankrijk, van 'zijn heuvels en .nevelen, van zijn vlakten, van zijn wouden, van zijn stroomen on van zijn bergen, van zijn glanzend licht, van al zijn steden cn straten, van zijn hoeven en van zijn dorpen. Het wa ren twintig ecuwen van wereldgebeuren, die over deze hoofden ruischten, en honderden 'geslachten, waaronder martelaren, waren 'herleefd: van de krijgslieden der cohorten van Marius, die de Kimberon versloegen, tot aan de vrijwilligers van de Wimpffen, die .werden verzwolgen door de hel van Sedan. Daj alles leefde in den adem der winden, in hei ritselen der bladeren, in de stem van d*en jongen officier, in het aanhoudend gebrul der kanonnen. Een siddering ging door de com pagnie. Het was dezelfde siddering, waardoor {bct geheele hataillon werd bewogen en al de hataillons van al dc regimenten, al de divi sies, al de legers op deze vuurlinie, vanwaar pjj zich od den vijand zouden storten* „Kameraden", vervolgde Fabre, ge hebt gevoeld, ik zie bet, dat het een geluk is om voor Frankrijk te sterven.'' Dat was alles. De mannen hadden begre pen. Servajac zag in zijn geest een hooge gras vlakte in de Cevennen, en de kastanjeboomen buigend onder den stormwind; Angielli, de Mnrseillaansche kroegen, daverend van dc politieke debatten; de olijfboomen en de win gerden, slapend onder den zonnebrand; Pluchard, de cabaretten van de „Butte", de „mouliu de la Galette", en de oevers van dc Marne, wanneer de Parijsche arbeiders met hun vrouwen en meisjes daar den Zondag komen doorbrengen; Diribarne, de vlucht der wilde duiven, door de najaarsluchten, boven de hellingen en de toppen der Pyreneën: ieder hunner zag datgene, wat voor hem Frankrijk was, datgene waarom hij Frankrijk liefhad. En het w as alles zeer vaag, even vaag als de herinnering aan de ouders en de geliefden, die daar ginds waren achtergebleven. Maar hun besluit was vast en onherroepelijk: zij zouden sterven als bet moest, van avond of morgen. En dit is de reden, waarom Frankrijk niet kan worden overwonnen. En luitenant Fabre zei nog: „Kameraden..."' Toen hield hij op. Hij sprak als aanvoer der. Hij sprak tot hem, die gingen sterven, tot hen, die tegelijk de uitverkorenen en de veroordeelden waren van het vaderland. „Soldaten," zei hij tot zijn jagers, ,,ik zal u de dagorder van den opperbevelhebber voorlezen." Hij hield, even op om adem te scheppen en vouwde het papier open, waarop hij de wei nige volzinnen had geschreven, die de com mandant hem zooeven gedicteerd, had. Zijn vtem klonk do or dringender, ziin woorden wa ren nadrukkelijk geworden. Hij was thans in de uitoefening van zijn ambt. De jagers, ouderworpen aan dc strenge en prachtige dis cipline van bet bataillon, waren in dc positie gaan staan. En toen hun chef aankondigde: „Dagorder aan bet leger," brachten allen, met een plotselinge beweging, de hand aan dc muts om het saluut te brengen aan de order van den generaal. Eu Lucien Fabre las: „Op het oogenblik dat de slag begint, waar van liet lot van het land afhangt, is het noo dig, er allen aan te herinneren, dat men thans aan te vallen en terug te werpen. Een troep, die niet meer vooruit komen kan, moet liet koste .wat het kost, het veroverde teirein be houden en zich laten dooden, liever dan terug te gaan..." De tweede-luitenant Vaissette, die de gla zen van zijn lorgnet had afgeveegd, merkte op, dat nlle jagers dt» tranen in dc oogen had den.». niet meer achterwaarts mag zien. Alle krach ten moeten worden aangewend om den \ijaud HOOFDSTUK VII. Gesprekken vóór den slag. De derde en de vierde compagnie wachtten achter den zoom van een lclci nboseh. De stil te was even diep als de duisternis van den nacht. Maar niemand kon rustig slapen. TJij het aanbreken van den dag zou de aanval beginnen. De vijand bevond zich op twaalf honderd meter afstand, op de bergkam: mer. was slechts van hem gescheiden door een vallei en een beek, welke als voorposten wa ren bezet door de eerste twee compagnieën, die de eerste divisie vormden. Allengs echter vwaren de mannen bevangen door den slaap. Velen hunner zouden binnen weinige uren dood zijn. Zij wisten liet. Zij sliepen De officieren van dc derde en van de vierde compagnie waren bij elkaar gekomen, om ge zamenlijk te wachten op de komende dingen; Fabre en Vaissette, luitenant d'Aubres cn ka pitein de Quéré. Vaissette voelde in dezen nacht sterker dan ooit een neiging tot praten. Hij dacht aan dui zend dingen tegelijk, en zijn ideeën schenen ordeloos en zonder harmonie op elkaar tc volgen. „Deze worsteling van heel Europa," zei hij, „is het geweldigst gebeuren in de Geschiede nis. Wat hebben voortaan Cannae ol' Marig- nano nog tc beteekenen?'' Dan vervolgde hij: „Het is een troost voor mc, dat, als ik sterf, mijn moeder een grooter pensioen zal krij gen, omdat ik nu officier ben." Lucien Fabre voelde zijn hoofd zwaar van gedachten cn herinneringen. Dc minuten, die hij thans doorleefde, waren dc plechtigstc van zijn leven. Want hii was overtuigd, dat hij den volgenden dag zou sterven. Hij was twintig jaar. Drie weken geleden, was hij nog een kind. Sedert eenige dagen was hij een man geworden: dit was dc uit werking op zijn ziel geweest, van de eerste veldslagen, van het drama van den oorlog, dat hij tot in al zijn bizonderheden had door leefd. Hij had een bajonet-aanval gedaan; hij had het lijk gevonden van zijn kapitein, om wiens doode lippen nog een glimlach speel de. Hij had zijn mannen in het vuur geleid, hij was op dit oogenblik de verantwoordelijke aanvoerder zijner jagers, hij was de beoor- deelaar van hun gedrag, en hij was meester over een honderdtal menschenlevens. En Lu- cien keerde tot zichzelf in- Het was niet zoo zeer een onderzoek van zijn geweten, dat zuiver was, als wel van zijn geest. Zijn per soonlijkheid was tot dusver wat te veel op den achtergrond gebleven. Daar maakte hij zich een verwijt van. Ilij had er altijd van gehouden om, geheel te goeder trouw, een kant van waarheid te'zoekcn ook in dc meest: eenzijdige meeningen en in de paradoxen. Hij had tc veel invloeden op zich laten inwerken. Hij had ten deelc de verschillende meeningeiii aanvaard van allen, met wie hij liad verkeerd. Dit was van zijn leant een poging om oprecht te zijn; en ook kwam het door de jeugd van zijn geest, die zoo gevoelig was voor nieuwo ideeën, en missch ook wel uit dc zucht om dengene, met wien hij sprak, aangenaam to zijn. Zoowel door een soort von onbewuste geestelijke behaagzucht, als door werkelijke goedheid des harten, en door oen instinctieve neiging om sympathie tc wekken, had hij zijni eigen opinie dikwijls aangepast aan die vauf hen, met wie hij sprak. Zijn aangeboren recht schapenheid had hem behoed voor de geva« ren van deze gecstchouding. En het was stel* lig orn na zijn dood een uitnemende herinne ring na te laten, dat hij zich met Vaissette nio< geheel en al dezelfde vo'eldc als met kapilcini de Quéré. Kapitein de Qdéré voerde het bevel over, de derde compagnie, die den aanval moesti beginnen tegelijk met die. van Lucien. Hij beefde. De koorts een van die koortsen, dio men overhoudt van een langdurig verblijf ini de koloniën sloopte zijn mager lichaam^ doch kon ziin sterken wil niet buigen. (Wordt vervolgd)<

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1