BINNENLAND IHBWWBISÉJTïJzr: „DE EEMLANDER" FSIIS DES «trailül ,.lWp 'BUSTEN LAND WILIEM GROENHUIZEN FEUILLETON. Be Stem van Frankrijk ISe Jaargang W6. 203 j*r p«*t 1 2 60, per week (met nralii verzeker.ng tegen ongelukken) f 0.17®, alzonJcilijke nummer* 1 OM. Weensesg üS Februari 1920 van 1 1 rege's 0.85 HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHEPOORTWAL hjfk ..„.cHrscHcsr». INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 bcwij<numrner. elke tegel meer 0 20, dcnsta.mbie. dingen 1 5 tegcU 0 50. Voor hendel cn bcdriiii be l.tin zee: vooidcchge bepzlin en tot het herh.i.tld' zdvcrtccicn bij abonnement. Ecnc cltcu .ore.' bevattende de voorwaarden, woidt op aanvraagt toegezonden Bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant - HOF 46 Af4 ER SFOORT Fabriek: Pajoenhofstede Directe levering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor sbsoluut uitgesloten. Politiek Gverzicb» Over de vraag hoe ver de verplichting tot levering van kolen aan Frankrijk gaat, "die door het verdrag van Versailles op Duitschland is gelegd, bestaat verschil van „opvatting. In de Fransche Kamer is door clen minister van openbare werken ver klaard, dat Duitschland in Januari slechts 407.000 ton heeft geleverd en in Februari dooreen 23.000 tonnen per dag. Hij con sumeerde op grond daarvan, dat Duitschland de verplichtingen niet nakomt, die het heeft aangegaan, want het moet maandelijks 1.039.000 ton leveren. De Fransche regee ring is van meening, dat men in deze zaak niet toegevend tegenover Duitschland moei zijn, en zij wordt daarin gesteund door de Kamer, die in een votum het verlangen heeft Uitgedrukt, dat Duitschland zijne verplich tingen in de levering van kolen volledig zal nakomer,. De Duitsche regeering is het met de Fransche opvatting omtrent de hoeveelheid .an de te leveren kolen niet eens. De offi- cieuse Deutsche Allg. Zeitung verklaart niet e kunnen ontdekken waarop de Fransche regeering de bewering steunt, dat Duitsch land maandelijks 1.839.000 ton aan Frank rijk schuldis is. Volgens bijlage V 2 moeten aan Frankrijk 7 millioen tonnen en boven dien vergoeding voor de mindere productie ,ni Noord-Frankrijk geleverd worden. De lt atstgenoemde hoeveelheid echter moet nog worden vastgesteld zoodanig, dat zij buiten contest is. Maar bovendien moet het aigemeene beginsel van het vredesverdrag in acht genomen worden, dat Duitschland door de kolenleverantiën niet zoodanig wordt geschokt, dat het buiten machte wordt gebracht 2ijne serdere verplichtingen te ver vullen. De N. Allg. Zrg. meent, dat de eenige juiste weg in beider belang is, de /bak door deskundige mannen van de beide olken in alle kalmte te laten onderzoeken. Daartoe schijnt intusschen de Fransche regeering volstrekt niet geneigd te zijn. Veeleer heeft het den schijn, alsof zij, wan neer Duitschland achterlijk blijft in het leveren van kolen, dit zal aangrijpen als een middel om andere plannen te berde te bren gen. Hen vingerwijzing in die richting geeft een artikel in de Parijsche Illustration van Tardieu, een der leden van de Fransche delegatie op de vredesconferentie, waarin cie houding van de Fransche regeering in de Rijnkwestie wordt uiteengezet. Hij doet daarover opmerkelijke onthullingen, door to zeggen: Het oorspronkelijke Fransche voorstel was, dat Duitschlands westelijke grens zou worden bepaald aan den Rijn en dat het Duitsche gebied aan den linker Rijnoever onafhankelijk zou worden gemaakt onder de hoede van een intergeallieerde strijdmacht en onder toezicht van den volkenbond. Dit voorstel werd gedurende meer dan twee maanden krachtig bestreden door Groot Brittannie en de Vereenigde Staten. Toen die beide staten voorstelden gezamenlijk militairen steun aan Frankrijk te verleenen in het geval van een niet uitgelokten aan val, betoogde Ciemenoeau, al meende hij dat het misdadig zou zijn zulk een aanbod te verwerpen, dat het niet voldoende was en dat er andere waarborgen bezetting in de eerste plaats aan moesten worden toege voegd. In het eind werd Wilson voor het Fransche standpunt gewonnen, waartoe ook Lloyd George zich bekeerde. Dit was in April van het vofige jaar, maar in Juni ont stonden nieuwe moeielijkheden. Alles ging terug naar den smeltpot. Clemenceau ver klaarde, dat hij liever zou heengaan dan toegeven. In 't eind werd hoofdstuk XIV van het vredesverdrag opgenomen in den vorm, dien het nu heeft. In verband met deze onthullingen ver dient de aandacht de rede van minister president Millerand in de Kamerzitting van 6 Februari, waarin werd aangekondigd, dat, daar Duitschland in gebreke is gebleven de noodlge stappen te doen tot vervulling van zijne verplichtingen in de kolenleveran tiën aan Frankrijk, het zal worden -herin nerd aan de termijnbepaling van hoofdstuk XIV van het verdrag, inhoudende dat de duur der bezetting van den Westelijken Rijnoever door de geallieerden afhankelijk zal zijn van de vervulling van Duitschlands verplichtingen. Welke plannen worden er nu door Frankrijk gekoesterd? Daarvan wordt ge waagd in een artikel van den Londenschen correspondent van de te Milaan verschij nende Corriere della Sera. Daarin wordt gezegd, dat nadat de Fransche regeering een nota over dit onderwerp naar Berlijn had gezonden, maarschalk Foch en generaal Weygand naar Londen kwamen met het doel inlichtingen te geven over een plan, door de Fransche regeering ontworpen, dat doelde op de bezetting van het Ruhrbekken als dwangmaatregel tot verkrijging van de letterlijke vervulling door Duitschland van het verdrag van Versailles. Foch en Wey gand werden niet in de gelegenheid gesteld hun plan te ontvouwen, omdat de meerder heid van de geallieerde staatshoofden het niet geschikt- oordeelde tot zulke dwang maatregelen over te gaan. MoaT waarschijn lijk zou de opperste raad der geallieerden besluiten collectief in de zaak op te treden met een bijzondere nota, die door Engelsche en Fransche deskundigen zou worden opge steld. Aldus de correspondent van de Corriere della Sera. Wat door hem wordt medege deeld levert in ieder géval een niéuw bewijs hoezeer het voor Duitschland van gewicht is, dat het door vermeerdering van zijne kolenproductie in staat wordt gesteld zijne verplichtingen na te komen en aan de En tente de aanleiding te ontnemen om op nieuwe dwangmaatregelen te zinnen. Buitenlandsche Berichten. L o n d e n, 2 4 F e b r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De dagbladen berichten, dat de conferentie van Londen Dinsdag de dis cussie over Turkije zou voortzetten. Men zal er waarschijnlijk in slagen de hoofdlijnen van het vredesverdrag vast te stellen. De eindredactie zal dan in Parijs vastgesteld worden. (Draadloos van Carnarvon). Volgens de Daily Chronicle is de in Londen zitting houdende conferentie thans in de hoofd zaak tot overeenstemming gekomen in de Russische kwestie. Zeer waarschijnlijk zal de eerste minister heden een verklaring kun nen afleggen. (R.) De vredesconferentie heeft heden be sloten, dat de diplomatieke betrekkingen met sovjet-Rusland niet kunnen worden hervat zoolang het niet een houding aan neemt, overeenstemmende met de bescha ving. Inmiddels wordt aan de aan Rusland grenzende staten de raad gegeven zich van aanvallen op Rusland te onthouden. Zij kunnen echter verzekerd zijn van den steun der geallieerden, wanneer zij door Rusland worden aangevallen. B e r 1 ij n, 2 4 Fe b r. (W. B.). Na de be kendmakingen op gror.d van de gestolen be lastingstukken van Erzberger in de pers. heeft deze onmiddellijk bij het departement van Pnancxên te Chariotter.burg een onder zoek tegen zich dorn instellen. Hij deed daarbij zijnerzijds abinnd van elke beant woordt g in de pers, die op het onderzoek zou kunnen vooruidoopen. Tegelijkertijd heeft hij den riikspresident verzocht hem, tot aan de beëindiging van dit onderzoek van de waarneming van zijn aml.t te ont heffen, opur.t i et niet de schijn mocht dra gen, dai hi' c'iuk zou uitoefenen op hei on- >i ei zoek van het departement. De njkspresrdent heeft thans aan Erzber- ger's \orzoek gevolg gegeven. Hij heeft ge lest dat het onderzoek met den grootst ~io- gi lijken spoed meet gevoerd worden en dat aan hem,onmiddellijk over den uitslag rap port moet uitgebroed 1 worden. De onderstaats-secretaris Moeslc zal mi nister Erzberger vervangen. P a r ij s, 2 4 F e b (N. T. A. Draadloos). Uit Brussel wordt gemeld, dat men in ofli- cieeie kringen denkt dat president Descha- nel den koning zal bezoeken en zich bij die gelegenheid naar de verwoeste streken zal begeven. Gedurende deze excursie zal ck president dc gast van den koning zijn opflB villa bij Ostende. P a r ij s 2 4 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De Panéfieu, voormalig gezant van Frankrijk te Sofia, is benoemd tot buitengewoon gede legeerde en gevolmachtigd gezant der repu bliek te Warschau, ter vervanging van ge zant De St. Aulaire, die tot gezant te Madrid is benoemd. Londen, 23 Febr. (R.) Bij de in diening van de legerbegrooting legde mi nister Churchill er nadruk op, dat Groot Brittannie de eenige natie is, die den ge dwongen legerdienst heeft afgeschaft. Wij hebben in een enkel jaar een leger van vrij willigers op de been gebracht van de sterkte van het leger vóór den oorlog.. Nu wij ons leger hebben ontbonden hoopte hij, dat wij geen stappen zullen doen, die het Turksche volk tot wanhoop zouden brengen, en geei\e verplichtingen op ons zouden nemen, waarmee onze verplichtin gen om ze te volbrengen niet in overeen stemming zijn. Hij voorzag eün spoedige vermindering van de garnizoen. *-- in het midden-oosten en een spoedige beëindiging van onzen finan- cieclen last betreffende Konstontinopel. Churchill zeide verder nog, dat het kon zijn, dat Engeland vóór zich alleen of in ver- eoniging met de Vereenigde Staten de ver plichting aanging om Frankrijk en België te helpen bij de verdediging van hun gebied gedurende het tijdperk der bezetting van het Rijngebied. Dit was een geheel nieuwe verplichting, die vóór den oorlog niet voor zien was; het was een ernstige zaak, die moest worden beslist tusschen de betrokken regeeringen. Londen, 24 Febr. (N. T. A. draad loos van Carnarvon). Het Iersche wetsont werp zal waarschijnlijk Donderdag bij het Parlement worden ingediend. De minister van oorlog, Churchill, zeide in het Lagerhuis, in antwoord op kritiek van Iersche zijde, op zijne rede bij de indiening van de begreoting van oorlog, dot het le ger in Ierland een verschrikkelijk moeilijke taak had en dat hij geloofde, dat de troe pen rneer fouten begingen door zwak op treden, ofschoon dit hen in een dwaze po sitie bracht, dan door wreedheid of geweld. Hij ontkende, dat de regeering was afgewe ken van de goede politiek tegenover Ierland. Dc regeering hood op het oogenblik aan drie vierden van Ierland de gelegenheid hun ne eigen zaken te behartigen. De regeerings- partij vóór den oorlog heeft destijds met in stemming van de Iersche nationalisten de finitief besloten, dat Ulster niet in de ge meenschap gebracht zou worden, voordat twee algemcene verkiezingen waren gehou den, hetgeen gelijk stond met uitsluiting. De regeering i* niet afgeweken van de lijn der daarin aangewezen politiek, blaar het onderscheid is, dat, terwijl het vroeger gc- bodene gegeven werd door een partij, het nu door het gehcele volk werd gegeven. Por ij s, 2 4 F e b r. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Uit Budapest wordt gemeld, dat de commissie voor de internationalisatie van den Donau te Budapest is bijeengeko men onder voorzitterschap van Troubridge (Engeland). De volgende landen waren ver tegenwoordigd: Engeland, Frankrijk, Italië, Czecho Slowakije, Rumenië en Joego-Slavië. De volgende besluiten zijn genomen: 1. De commissie beschouwt het als haar voornaamsten plicht aan alle staten en aan alle schepen vrijheid van scheepvaart te verzekeren op den geheelen Donau. 2. Overeenkomstig de beslissingen, die te Belgrado zijn genomen, zullen de hydrogra- phische diensten van den Donau worden gecentraliseerd. Wat d-e maatregelen be treft, die moeten worden genomen om overstroomingen te beletten, zal de Donnu- commissie een speciaal orgaan hebben voor publicaties en mededeelingen. 3. Met algemcene stemmen is door de commissie besloten, dat de kosten, verbon den aan 't onderhoud der Donaubedding, door cie oeverstaten zullen worden gedra gen. Goedgekeurd werden eveneens de maatregelen, clie zullen worden genomen legen staten, die zich niet houden aan hunne contractueele verplichtingen. 4. De kosten der Donaucommissie, die een zeer uitgebreiden dienst heeft, zullen worden gedekt door een speciale belasting op de lading der schepen, die den stroom bevaren. Voorloopig zullen de Entenle- regceringen het bedrag der onkosten voor schieten. De Ministers R u ij s c n K n i*jjj n a ;i r Zccla n d. De Minister van Binnen*) lantlsclie Zaken jhr. mr. Ru ijs de Boerend brouck en de Minister van Waterstaat de heer} hönig zijn voornemens aanstaanden Zondag* avond voor enkele dagen naar Zeeland iV vertrekken tot liet in oogenschouw nemen van^ verschillende verkeersmiddelen te water ert te land. De Minister van Waterstaat zal daarbij ver* gezeid zijn van verschillende lioofdambtcna* ren. Onderscheiding k roon prins D j g j :t k a r t a. Naar wij vernemen heeft Koningin aan den Kroonprins van Djokja karta het officierskruis met do zwaarden ie» dc Orde van Oranje Nassau verleend. Kr.meroverzlchf Eerste Kamer Vergadering v:m "Dinsdagmiddag. De Voorzitter deelt mede dat de Centrale A feedingen besloten hebben om hedenmiddag in dc afdeelingen te onderzoken dc wetsont werpen welke dato 2.1 Februari bij dc Kamer zijn ingekomen waaronder het ontwerp tot aansluiting bij dc Volkenbond. Besloten wordt morgen 11 uur in openbare vergadering bijeen ic komen ter behandeling van dc begrooting van Suriname en Curacao. De openbare vergadering wordt hierna ge sloten. De Staatscourant van 21 Februari bevat o. a. dc volgende Kon. besluiten: benoemd tot burgemeester van Mcdenblik A. Peereboom, met eervol ontslag als burge meester'van Wieringcn; tot burgemeester van Valkenswanrd E. A. J. Kuyper; op verzoek eervol ontslagen II. II. Delcouvt van Krimpen burgemeester van Wijk aan Zee; bij hst departement van financiën onder an der.' 'bevorderd tot administrateur de. refe rendaris mr. dr. J. II R. Sinnigc Damsté; tot hoofdcommies dc commiezen F. J. Ilaus, C. G. Frans-donk, II. A. .1. Rinnooy, W. Eywcrs, mr. A. Spanjer, J. L. Wecrlicym; benoemd tót inspecteur van den arbeid W- F. II. Bönnckamp, thans adjunct-inspecteur. IVeiSerlamJ cn I5elj:l£. Da correspondent to Brussel der N. R. Ct, seint Verscheidene bladen, die verslag geve.t van de lezing van het Eerste Kamerlid Vliegen (e Brussel, zeggen, dot hij, ofschoon internationaal socialist zijnde, een harts tochtelijk betoog voor Nederland uitgespro- ken heeft. Zij beweren, dat Van Knrncbcelé Vliegen naar België afgezonden heeft, om' een \oor Nederland gunstige atmosfeer to scheppen aan den vooravond van de be* roadsiagingen over de Nederlandsch-Be!* gische overeenkomst. De T ij d schrijft Indien men de berichten in de Belgisch© pers en heigeen Belgische correspondenten van Nederlandsche bladen doen verluiden/ mag gelooven, zou tusschen België en Ne derland reeds overeenstemming zijn verkre gen over het nieuwe trnctaat, hetwelk ntf reeds zool ang wordt voorbereid. Ook vroe ger werden dergelijke berichten gelanceerd^ die later voorbarig bleken. Daarom zal meni goed doen, geen stellige meeningen ovet den inhoud van het nieuwe tractaot te- vor men, alvorens dit laatste officicl wordt gepu bliceerd. Zijn wij wel ingelicht, dan moet zelfs een volledige overeenstemming tol dusver nog geenszins verkregen zijn. Op een paar pun ten schijnen de partijen nog vierkant tegen* over elkander te staan, en niemand kan voor zeggen, of op een spoedige toenadering te rekenen is. Aldus D e T ij d. Dc aan de N. R. C t. ver strekte inlichtingen stemmen hiermede over een. Een incident met de geallh eeerden? Reuter seint ons uit Parijs De Matin verneemt, dat een groot DuitscK stoomschip"c!oör Duitschland geleverd is aan de Koninklijke Hodllandsche Lloyd. Bij ver trek uit Hamburg werd dit stoomschip opge merkt door een Engelsche torpedojager. Da commandant vroeg dadelijk instruction con zijne regeering, maar kreeg geen antwoord. De Matin merkt hierbij op, dat het ontoe laatbaar schijnt dat een dergelijk feil voor komt zonder een krachtig protest van daf Fransche regeering uit t<* lokken. Permanent Hof van Interna* 11 o n a 1 c Justitie. De Voorzitter vflii dé in he« Vredespaleis vergaderende ton rcn*ie voor het opmaken van eon uniform ontwerp vrc* een Permanent Hof van Internationale Justitie, mr. B C .1. Lodcr biedt heden avond ten zijnen huize aan de loden der confi-ronlia en andere gcnooiligdeii, onder welke dc MP nis;o. van Buitenlandsche Zaken jhr. mr. rlc. van Karncbctk, een <liner nan. De A m e r i k a o n s c h e g jt? n n t. Reuler seint uit Londen, dat de bladen al daar een telegram uit Washington ontvan gen hebben, volgens welk Wiiliam Philips tot gozemt in Nederland is benoemd. (Dit is alzoo een Bevestiging van het tea onzc-nt reeds bekende bericht. Red.) rams „Na mij de zondvloed", zegt de lichtzin- ni ge. JIOTELSER AMERSFOORT g) Zilver g ij laea Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond, met den Prix-Goncourt. Hij was een vreemde soldaten-figuur. Ilij had eerst priester willen worden;-maar een behoefte aan "beweging, aan physielce actie, 'had hem ten slotte de officiers-loopbaan doen 'Lie/en. Toch was hij in zijn hart <?en monnik gebleven, kuisch van lichaam en van gedach ten. Hij had een uiterst gecultiveerd en geest. ^Niets was hem vreemd in het rijk der letteren *n in dat der philosophic; maar zijn sympathie §Ln-2 steeds uit naar d<e dichters dAr Zeven tiende eeuw en naar dc Latiinsclic schrijvers. De Zeventiende eeuw hij leefde er geheel in. met zijn geest, hij doorvoelde er de harts tochten van; hij kon nog altijd een vurigen haat koesteren tegen Pascal. Hij was niet zwijgzaam en hield van debatteeren. Deze be wonderenswaardige dogmaticus was geheel ontbloot van kritischen geest. Voor hem was alles absoluut. Alle din,gén waren duidelijk en zonder eenige onzekerheid, evenals zijn we tenschap en zijn geloof. Hij was heftig, auto ritair en koppig. Zijn mystieke oogen schie pen zich de samenleving en de orde der din gen naar liet beeld van zijn eigen ziel. Iiij leef de in een lijd, die reeds sedert twee honderd jaren revoluties had gekend. Maar Frankrijk was voor hem nog altijd het Frankrijk van den vrede van Nijmegen, toen het op het hoogtepunt stond der pompeuse regeering van Lodewijk den Groote. Het leger was, meer nog dan. de. andere .groote staatsinstellingen, het stempel van de tuinen van Versailles; de bevelhebbers van dit leger zouden het, naar liet voorbeeld van den Prins de Condé en maarschalk de Turennes, even glorierijk over den Rijn voeren, als dat op den 12den Juni 1G72 was geschied. Kapitein de Quéré was Bretagner. Vijftien jaren dienst als officier in het vreemdelingen legioen onder alle hemelstreken van Afrika, hadden het droomerige waas in zijn oogen niet kunnen verschroeien. Deze klassikus was gedrenkt met dc romantiek van Chateaubri and. En daar hij bovendien een innige sym pathie gevoelde voorde Orde van Jezus, waar toe een zijner broeders behoorde, hadden sommige zijner kameraden er plezier in, hem aan te duiden als een Jezuiet, gekleed in een korte soutane en met een degen opzij. Hii voelde tn dezen nacht geen vrees, en haast geen ongcrusibeid; hij vreesde noch voor zichzelf, want hij offerde craarne zijn van ont beringen vervuld leven, noch voor zijn land, want hij twijfelde niet aan den uitslag van den strijd. Hij geloofde aan de onoverwinne lijkheid onzer wapenen, aan de loutering van onze gebreken door vuur cn bloed, en ann dc zending, die wij ten opzichte van andere volken hadden tc vervullen, a cl m a j o r e m Dei gloriam. Kapitein de Quéré was dus zonder vrees. „Zij zullen vernietigd worden/' sprak hij. Zijn luitenant, d'Aubrcs, oen dom, ijdel Provencaalscli baronnetje, was liet met hem eens. Zijn intellect en de gronden zijner over tuiging waren gelijk aan die van Serre. „Ik wil wedden/' zei hij, „dat de Kozak ken voor de poorten van Berlijn staan. En de Engelsche eskaders hebben stelHg in Je Oost zee en in de Noordzee reeds al dc Duitsche linieschepen in den grond geboord. Zoo waren luitenant d'Aubrcs en kapitein de Quéré var. dezelfde opinie. Maar bij den eerste kwam dit slechts voort uit domheid en ijdelheid; bij den tweede w as het, misschien, een gevolg van gebrek aan kritischen zin, maar het was zeer zeker evenzeer een mysti- ke visie, door de tijdelijkheid' der gebeurte nissen heen, van dc levende werkelijkheid der toekomst. De vier officieren zaten op den grond. Ilun schoudermantels beschermden hen tegen den vochtigcn mist. Zij spraken met gedempte stem, om de soldaten niet te storen in hun slaap en om de nachtelijke stilte niet te bre ken. Een lichtkogel, door den vijand afgescho ten, wierp zijn stralende glans over den zoom van het bosck. De Quéré stond op. Met zijn laas*, beenige gestalte geleek hij od Don Quichotte. Toen dc duisternis was terugge keerd, ging hij weer zitten. „Ze duren lang die uren vóór den aan val/' zei Vaissclle. De kapitein maakte een gebaar van „wat doet het ertoe?'1 „U denkt dus, dat zc vernietigd zullen wor den, kapitein?" vroeg Lucïen Fabre. „Acht u mij dan in staat om tc twijfelen aan de toekomst van ons vaderland?'' antwoord de de Quéré mei L rb id. „Ik zou het mc nooit kunnen vergevc". als ik mijzelf (lie vraag zou stellen, cn nog wel op liet oogen blik van den aanval.'- „Ik... ik weet bet niet,' zei Vaissettc, „maar in ernstige omstandigheden houd ik mij aan dc woorden van Willem van Nassau, die den Groeten Zwijger wordt genoemd, en die do Republiek der Vereenigde Nederlanden sticht te. Die zei, dat hij niet behoefde tc hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volhar den." „Maar ik" antwoordde de kapitein, „die misschien wat minder stevig in mijn schoenen sta, ik heb, bij alles wat ik begin cn wat ik voortzet het geloof r.oodSg. De hemel heeft mij trouwens dc genade verleend, dat het mij nooit aan geloof heeft ontbroken: en ik' wen sell u hetzelfde toe.'* Het scheen Lucien toe dat het hém thans minder zwaar zou vallen te sterven, zoo zeer voelde hij zich gesterkt door liet geloof van kapitein dc Quéré. Hij wilde daarvan ge tuigen en hij sprak: „Men brengt gemakkelijker zijn leven ten of fer, wanneer men aan den rand van het graf dc overtuiging heeft, dat zijn land overwinnen zal." En daar Vaissettc zweeg, wilde hij hem overtuigen. „Voel jij dal niet?'' vroeg hij zijn vriend. „Ge weet" antwoordde deze, ..dat ik nooit zeker van iets hen: maar ik accepteer onder de tegenwoordige omstandigheden, liet voor* uitzicht op der. dood met vol!;omen gemoeds rust.'' „Uw gesprekken zijn niet bijster opvroo- lijkcnd, van geen van u drieën/' onderbrak' luitenant d'Aubrcs „het is me nog al eert oogenblik om over philosopliische vraagstuk ken tc debatteeren. En bovendien, zou men niet zeggen, dat wijallcma.i] ter dood ver oordeeld waren?' ,.Ik zou mc geen beter oogenblik kunnen denken om tc philosophecvn," antwoordde Vaissettc. „Nu of nooit is het de tijd cr voor. Zoo straks, wanneer wc in gevecht zij.n zullen wc cr licclcinaat niet aan denken. Onder deli kogelregen worden wij slechts behcerscht door twee gedachten: niet geraakt tc worden en onzen plicht tc vervullen. Maar nu is het O Ogenblik voer bezinning «pkomen." ...Overigens, waarde kameraad, voegde T.ucien erbij, „is ons pessimisme te wijten fan lict feit. dat het vroeger een ongelukkig toe val was, w anneer men in den oorlog gedood werd, doch dat cr voor ons voortaan maar con hoogst geringe kans bestaat om niet 1° worden gerankt. liet is heter om op alles voor bereid tc zijn F' En kapitein Antoine de Quéré citeerde uit dc Evangeliën: Zoo waakt dan, want gij weet niet, wan neer dc lieer dc« huizes komen zal, des avonds laat, of ter middernacht, of met ^et liancgekraai, of in den morgenstond. Opdaf hij niet onvoorziens kome, en. U slapend® vinde-.. Waakt/* fWordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1