Qoldersciie Credietvereeniging BUITENLAND ^BINNENLAND 7 08 lm van Frankrijk i, mui0*1181»i Opgericht Ï8QS. 10.000.000 4.400.000 US* JsBPgattg Na. 207 ptr 5 lasm Jm voor Amttv ïccrt f HC, Mem luoco po-'l f ?«r Wfck (Met ;<m«* vcitekermg I«p«a ome'.uUnn) f O.if*. iiionitfske nummer» '1 Uj9. „DE EEMLANDER" HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG U-ÏGHVESS: VALKHOFF i C, BUREAU: ARNHEMSCHEPOORTWAL UO»KuTMeHr.CH.5m. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Donderdag ZS Februari 1920 PRIJS DER ADVERTEHTiCH met inbegrip van cc;" bewijsnummer, elke regel meer 0 20, ciicnfta*nl o dingen 1-5 icgcls f 0 50. Veer handel cn bcdiijff bestaan zeer voordceüga bepalingen tol het herbaMif advcrfecrcn bij abonnement. L'cr.c f.UeuU'v^ï: bevattende de voorwaarden, werd: op auavujjt' toegezonden. Bewijsnummers 5 cc.;*t Politiek Overzicht vVnni d>en kolenncod, cHe .pp het Europee fiche vasteland bestaat, is Engeland be vrijd. Nl<?t fifteen is daar niets te merken van gebrek aan kolen, maar met de near het -buitenland uitgevoerde kolen wordt een zoet winstje gemaakt, dat voor een niet ge ring deel gebruikt wordt om aan de binncn- landsche verbruikers de kolen goedkooper te verschaffen. Men heeft dus in Engeland •in ruim voldoende mate kolen beschikbaar om tegen matigen prijs in de behoefte te voorzien. Misschien zal dat te eeniger tijd veranderen, wanneer de kolenproductie in Engeland mocht worden stop gezet. Dat zal dan zijn tengevolge van een politieken strijd, waarvan men een voorproef heeft ge had bij het debat In het Britsche lagerhuis over het antwoord-adres op de troonrede. De Labour Party had op dit adres een amendement voorgesteld, waarin leedwezen werd uitgedrukt over het ontbreken in die lijst van wetsontwerpen, welker indiening door de regeering wordt aangekondigd, van een voorstel tot naasting (nationalisatie) van de kolenmijnen op de lijnen, aanbevolen door de in het vorige jaar benoemde staats commissie, waarvan de rechter Sankey voorzitter is geweest. Tot ondersteuning van dit amendement werd door den afgevaar digde Brace verklaard, dat een lid van de .regeering, de Home secretary, een bindende toezegging had gedaan, dot het meerder heidsrapport van die commissie door de regeering zou worden aanvaard. Hij zeide, dat als <Le nationalisatie een bureaucratisch bestuur beteekende, zooals het bestuur van de telefoon, hij er vierkant tegen zou zijn. Maar daarvoor behoeft men geen vrees te hebben. Hij verlangde de nationalisatie om dat dit zou beteekenen grooter veiligheid, spaarzamer gebruik en meer productie. In tegenstelling tot deze gematigde rede sloeg de afgevaardigde Lunn, een mijnwer ker uit Yorkshire, een dreigenden toon aan. Hij dreigde de regeering en het land met een groote nationale staking, waartoe weldra zou worden besloten. Persoonlijk was hij niet gestemd voor staken, maar in ieder ge val moesten de mijnwerkers hun zin hebben en die drongen aan op nationalisatie. Ont bering en machinegeweren zouden hen daarvan niet terug brengen. Er zou een vul kaan opsteken als de nationalisatie gewei gerd werd. i De eerste minister Lloyd George gebruik te krasse woorden in zijne bestrijding van het amendement. Hij verklaarde, dat staats bestuur over de mijnen bureaucratie en niets anders beteekende. Hij trok de juist heid in twijfel van de voorstelling, die Brace had gegeven van „staatswerklieden, dag en nacht bezield door het verlangen om de productie in alle richtingen te vermeer deren." De waarheid was, dat staatsbestuur iets zou brengen overeenkomènde met het stelsel in Rusland en zou uitloopen op ge dwongen arbeid. Lloyd George vroeg of de "mijnwerkers werkelijk aandrongen op aan neming van het plan van de Sanlkey-com- Vnissi-e, ctat vertegenwoordiging toekent ook 'aan de minderheid van de werklieden en prijsgave van het stakingsrecht inhoudt, of voor dat plan hunne eigen plannen in de plaats Wilden stellen, die ten doel hebben de industrie te syndicaüseeren. In zijn slotwoord verklaarde Lloyd George, dat de Labour Party eene uitdaging deed aan de geheele Britsche regeering. Maar de regeering was vsst besloten niet voor „een bevoorrechte minderheid" uit den weg te gaan. De regeering zou tot het einde^ toe er voor strijden, dat de meerderhekf moet regeeren. Uit den boezem der vergadering kwam een ernstige waarschuwing van lord Robert Cecil om niet ter wille van de kol eft kwestie den chaos in Europa naar Engeland over te brengen. Hij wees op de gevaren, die het stilzetten van den arbeid in de mijnen zou brengen voor het eigen land en voor het -buitenland. Een kolenstaking op groote schaal in Engeland zou de dood van hon derdduizenden menschen in Europa betee kenen. De arbeidspartij mocht wel beden ken of zij verantwoord was zulk een ramp in Eirropa te doen uitbreken. Wanneer dat gebeurde zouden alle kwestiën van hooge. prijzen, huizennood en organisatie van de industrie weggevaagd worden; men zou weer om zijn leven hebben te strijden. BultenSandsohe Berichten. Londen, 2 5 Febr. (R.) De vredes conferentie heeft heden hare beraadslagin gen voortgezet. Venizelos was tegenwoor dig met het oog op de behandeling van de aanspraken van Griekenland op Smyrna. Besloten werd eerstdaags de Hongaarsche opmerkingen over het vredesverdrag in be handeling te nemen. P a r ij s, 2 5 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De Petit Parisin doet de volgende mededee- lingen over de debatten op de conferentie te Londen: De conferentie heeft Dinsdag hare ver klaring betreffende Rusland bekend ge maakt. Hervatting van de handelsbetrekkin gen en gemotiveerde wetgeving om de di plomatieke betrekkingen met Moskou oun te knoopen zijn de kenmerkende beginselen van dit stuk. Verder is besloten tot het in stellen van een onderzoek naar den werke lijker toestand in Rusland. De taak om de leden van de commissie van onderzoek aan te wijzen, zal aan den raad van den volken bond opgedragen worden. Over de Turksche kwestie kondigde Mille- rand aan, dat de conferentie Woensdagmor gen het eerste gedeelte bekend zou maken van de besluiten, die het geraamte van het toekomstige verdrag zullen uitmaken. Deze besluiten zijn: Handhaving van de Turken in Konstantinopel, beperking van het Griek- sche achterland rondom Smyrna, verbete ring van het Fransche mandaat in Syrië, vaststelling van het Armenische statuut. Hangende is nog gebleven de vaststelling van de grens aan de Europeesche zijde Volgens Millerand is het onjuist, dat de handhaving van de Turken in Europa de overwinning van een stelling tegenover een andere beteekent. De conclusie van de Petit Parisien is, dat de groote lijnen van de vredesvoorwaarden, die Turkije zal moeten aannemen, reeds zijn vastgesteld. Daartoe behoort ook de inter nationale controle en inzonderheid het fi nancieel toezicht, waaraan het Turksche rijk onderworpen is. L o n d e n, 2 5 F e b r. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). Het besluit van den opper sten raad betreffende Rusland wordt door de Britsche pers algemeen gunstig beoordeeld. B e r 1 ij n, 2 5 F e b r. (W. B.). Naar het W. B. verneemt, heeft de Duitsche regee ring in haar antwoord op de nota der Fran sche regeering inzake het steenkolen vraag stuk er op gewezen, dat de promissen, waar van de nota uitgaat, niet opgaan. De vraagstukken van materieelen aard, die in de nota worden ter sprake gebracht, zul len aan de commissie van herstel worden voorgelegd. Bremen, 24 F e br. (W. B.) Naar het bestuur van de N. V. Was er bericht, ziet de Weser in verbond met het feit, dat de kolenvoorraden uitgeput zijn, zich genood zaakt van 24 Febr. af het bedrijf stil te leg gen. Een aantal arbeiders zal voorloopig ARNHEM. Ges tori Kapitaal Reserven Verricht alle banksakers. i9 ander werk verrichten. Het bedrijf zal we der in werking treden, als de ontbrekende kolen zijn aangekomen. P a r ij s, 2 5 Febr. (N. T. A. Draadloos). Uit Sacrbrucken wordt bericht, dat de eco nomische read van het Saargebied zich giüter heeft geconstitueerd. Een bijzondere commissie is gevormd tot regeling van de kolenkwestie. B e r 1 ij n 2 4 Febr. (W.-B.). In het pro- ces-Erzberger-He'fferich heeft de procureur- generaal heden medegedeeld, dat de belas ting-autoriteiten en het openbaar ministerie een onderzoek instellen in de kwestie der belasting-aangiften. De dagbladen van gisteravond constatee- ren, dat de voor eenige dagen openbaar ge maakte verklaring van het ministerie van financiën betreffende de beweerde belas ting-ontduiking van Erzberger niet aan het kabinet voorgelegd is. Het gerucht, dat het kabinet reeds in beginsel de kwestie-Erzber- ger afgehandeld en zelfs een opvolger voor hem uitgezocht zou hebben, is onjuist. P a r ij s, 2 5 Febr. (N. T. A. Draadloos) De financieels commissie van de Kamer ontving gister tot onderzoek de nieuwe voorstellen van den minister van financiën naar aanleiding van het ontwerp van zijn voorganger tot schepping ven nieuwe fis cale hulpbronnen. Zij besloot Woensdag met het onderzoek te beginnen. P a r ij s, 2 5 Feb r. (N. T. A. Draadloos). De behandeling van de zaak-Caillaux werd gister voor het hoog gerechtshof voortge zet. De voorzitter Bourgeois ondervroeg de beklaagde over. zijne betrekkingen met Le noir, Bolo en Almereyda. 8ot zijne verde diging zeide CaillauxAlle menschen, die men mij. very; :jt. te hebben gekend, heb ik gekend toen zij els respectabele menschen bekend stonden, want iedereen meende, dat zij allen achting" verdienden, toen ministers cn magistraatspersonen met hen omgingen els ik. Heden voortzetting. Londen, 24 Febr. (R.) De minister van binnenlandsche zaken heeft in het La gerhuis medegedeeld, dat de zomertijd 28 Maart zal beginnen en 27 Sept. eindigen. Londen, 25 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Carnarvon). Door den voorzitter van den Board of Inland Revenue is gisteren in het Lagerhuis aan de commissie voor de belasting van oorlogsvermogens medege deeld, dat een milliard* pd. zou kunnen wor den opgebrar 'rtv volgens het voorgestelde plan, dat 340.000 personen zou treffen. De kosten Van het innen der belastingen zou den minder dan bedragen. Er zal tot een schatting van verschillende soorten eigendom, als inboedels en machineriën, moeten worden overgegaan, alsmede tot het treffen van schikkingen voor termijnbeta ling. Er zou bovendien een vorm van beta ling kunnen worden overwogen, die de han delsondernemingen. niet zou schaden. Hij persoonlijk ziet niet ip, hoe er een onder scheid kan worden gemaakt tusschen rijk dom, c'ie door twijfelachtige middelen is verkregen, oorlogsrijkdom, en rijkdom, die (e danken is aan een buitengewone krachts inspanning en zelfverloochening, doch dit is een probleem, waarmede de commissie, die de kwestie moet oplossen, zich bezig houden moei. Londen, 25 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Carnarvon). De directe belastingen, inkomstenbelasting en extra-heffing hebben in het vorige jaar ongeveer de helft van de totale inkomsten ven het Britsche rijk opge bracht. Van alle inkomsten van 40,000 moet de helft of meer een den staat afge dragen wonden. Meer dan 50,000 lieden waren aan de extra-heffing enderworpen. Van oorlogswinsten van firma's, die munitie en andere oorlogsbenoodigdhcden hebben vervaardigd, is alleen ai 234 millioen be lasting geheven. Het percentage voor parti culieren is sinds 1914 vele molen verhoogd. Ieder burger, die meer dan 160 inkomen 'sjoars heeft, draagt in de belasting bij. Van inkomen, door arbeid verkregen, wordt minder belasting geheven, dan van rente uit bezit en voor de lage inkomens is een af trek voor vrouwen en kinderen toegestaan. Londen, 25 Feb r. (R.) De uitslag van de verkiezing voor het lagerhuis ter vervul ling van.de vacature in Paisley is, dat zijn uitgebracht 14.691 stemmen op Asquith (liberaal), 11.940 op Biggar (labour) en 3778 op Mc Keen (coalitie-unionist). As quith is gekozen. Londen, 23 Febr. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). In het Lagerhuis is gisteren voor het eerst door een vrouw het woord gevoerd. Lady Aslor heeft gesproken ten gunste van de bestendiging vaat het gedu rende den oorlog ingesteld toezicht op den handel in alcoholische dranken. Zij bezag de zaak van een vrouwelijk standpunt en sprak gedurende veertien minuten vloeiend en zon der een spoor van zenuwachtigheid. Haar echtgenoot was tegenwoordig in de loge van de Hoogerhuisleden. Lady Astor prees de uitwerking van de beperkingen in den oorlogstijd, welke vol gens haar van groot voordeel waren ge weest voor de nationale arbeidskracht en voor de kinderen. Engeland was h. i. nog niet rij-p voor een alcohol-verbod, al was het gewenscht in de toekomst. B e r 1 ij n, 2 4 Febr. (W. B-) Uit Mese rite wordt aan verschillende bladen bericht, dat op 23 Febr. Poolsche militairen de rijksgrenzen hebben overschreden en het aan Duitschland toegewezen dorp Stokki hebben bezet. Onmiddellijk zijn tegen dit optreden maatregelen getroffen. We enen, 2 4 Febr. (W. B.) De Ar- beitèrszeitung meldt, dat de Weensche dis- trictsarbeidsraad een motie heeft aangeno men, waarin het herstel der normale betrek kingen met alle staten cn vooral met sovjet- Rusland wordt geeischt. Van de Oostenrijk- :;d\e vakvereenigingea wordt verwacht, dat zij al het mogelijke zullen uoen om met de u vakverenigingen van sovjet-Rusland in aan-; rak;ng te komen. Voorts wordt ccïi krachtig- ingrijpen ten aanzien van den terugkeer den krijgsgevangenen uit Rusland geeischt en da wcnsch uitgesproken, det Duits :li-Oostc;>: rijk een toevluchtsoord zal vertrekken ua:« alle vreemdelingen, die om politieke red nen vervolgd^wprden. Ten slotte werd re* eischt, dat alle gecompromitteerde Honga: r* sche officieren en burgerlijke agenten der Hongaarsche regeering het land lu ezeS zullen worden. Budapest, 25 Pohr. (Corr.-bu.) Qjf grond van onderhandelingen tusschen heft Hongaarsche legercommando en de verte* genwoordigers van Rumenië, bo int de ontruiming van het door cki Ruivkp. n bc». zette gebied aan de overzijde van de ïheiss. "lot half Maart wordt het gebied ontruimd tot de lijn VasnronsnomelvDebrecen-Pus* spoekladany MezoeturHodmezoevasa** hely. De ontruiming ven het verdere ge« bied tot aan de scheidingslijn van Clemen* ceau kan worden verwacht legen einde Maart. Londen, 24 Fe b r. (R.) De Daily Tele-» graph verneemt d.d. 18 Febr. uit Novoros» sisk, dat Denikin een nieuw democratisch* kabinet heeft gevormd, waarvan Melmkofï de vroegere voorzitter van de wc'.gevend* vergadering der Donsche republiek, premier zal zijn. C h r i s tl a n i n> 2 4 Feb r. (W. B.). Da Russische mailboot Lomnossof is van do Moermanskust ie Hanningsvaag aangeko men met vele buitenlandsche officieren cn vluchtelingen acn boord. Bij het vertrek was het schip blootgcUI aan het ',ev.«m vuui der bolsjewieken. Er werden daarbij vele personen verwond, o,a. de kapitein. Te Hammerfest verwacht men de aan komst van een ijsbv.cker van cle Moermans kust met ongeveer 1000 vluchtelingen, liet schip heeft volgens de voorschriften slechts plaats voor 120 man. De Belgische consul van dn Moermans kust is op een klein schip te Vdrdö aange komen. Londen, 2 5 F o b r. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). Vo-lgens tri trammen uit Constantinopel heeft het Britsche eskader een detachement infanterie-mnrir.e aan land: gezet, dat op het exercitie-terrein is ge schouwd. Londen, 24 Febr. (R.) De besprekin gen in 't Lagerhuis over do toekomst vnn Konstantinopel zullen 26 Febr. beginnen. Washington, 24 Febr. (R.) Presi dent Wilson heeft het compromis-ontwerp van de spoorwet in handen gesteld van het departement van justitie om het gevoelen van dat departement te vernemen of het wetsontwerp in overeenstemming is met da grondwet. Washington, 25 Febr. (R-). Bcin- bridge Colby, de leider van de partij der pro„ gressisten onder Roosevelt, zal de op olgcr van Lansing als staatssecretaris zijn Washington, 24 Febr (R.) On* danks den ongi.nstigcn toestand van de vreemde wisselkoersen is in Januari de handelsbolons ten gunsle ven do Verr enig- de Staten toegenomen met 257 millioen dollars. Volgens de opgave van het depar tement van handel bedragen de uitvoeren 231, de invoeren 474 millioen dollars. Kameroverzicht Kerste Kamer In c!e Eerste Kamervergadering ven Woensdag was a?n de orde de Begrooting van Suriname. De heer Van Kol bepleit instelling van Een ernstig mensch voelt eohter de ver plichting te arbeiden aan het algemeen wel zijn, te werken met het oog op de toekomst, pok al zal hij zelf niet de vruohten van zijn werk aanschouwen. FEUILLETON. Boman door ADR 1 EN BERTKAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. 23 drie mannen haddon deze woorden aan gehoord in stilte. De woorden hadd<en in der. mond van hem, die ze sprak, <lc Schoonheid !van een gebed. ieder was tot zichzelven Sngekeerd. Slechts in den oorlog kan men tyzullic minuten doorleven van gemeenschap ,&vi( t net innigste van zijn gedachten. Zelfs de ^iclitzinnige hersens van luitenant d'Aubres iWiTden cr door vervuld met een diep gevoel. ..Het is merkwaardig," fluisterde Lucien. heb onder de gewonden en stervenden jjiog nooit mannen gezien, die mooie gedach- fien hadden; als men huil diepzinnige woor- Id-en toeschrijft, dan is dat niets dan litteratuur. )0|' dat oogenblik denken zij slechts aan hun Pb\ Up pijn. Maar het is juist nu, op het wblik vóór den strijd, dat we 'n beetje bo- (Ver onszelf uitkomen. Wij hebben tijd om te jfLr 'i aan onze bloedverwanten." |p Jlij zweeg. Hij mijmerde. En allen mijmer- [den als hii Fabre herinnerde zich weer zijn ieug-d, de kleine gebeurtenissen uit zijn kindsheid, de gestalte zijner moeder. „Mijn moeder," zei hij tot Vaissette, „was heel blond. Toen ik nog heel klein was, was ik zóó teergevoelig, dat ik *s avonds huilde bij dc gedachte, dat zij zou kunnen sterven. En nu zal ik zonder twijfel sterven vóór haar. Eens op een dag...'1 Hij ging niet voort, hij zonk geheel weg in zijn herinneringen. Toch had men naar hem geluisterd. En die geharde mannen wer den weer kinderen. Zij kregen den eenvoud van hun kindsheid terug. Zij voelden de be hoefte zich voor elkander uit te spreken. En zoo vervielen zij van dc diepzinnige beschou wingen tot het naief gepraat der eerste jeugd. Zelfs kapitein de Quéré herinnerde zich niet aandoening de Brctonsche vlakte, met haar kale woestenij en haar dicht gewas van brem struiken aan den 'rand der moerassen, de droefgeestige geluiden van kikkers en pad den, al de verschrikkingen van den wind on Ivan den nacht in dc zalen van het vaderlijk kasteel. „Wij' waren heel arm," vertelde Vaissette. „Wat heeft mijn opvoeding niet een opofferin gen gekost. Daarom moesten ze zich bij ons elke weelde ontzeggen. Fens, op mijn ver jaardag, hadden mijn ouders mij zelfs geen cadeautje kunnen koopen. Zij vertelden me, dat dit was omdat ze niet rond konden ko men ais ze niet heel zuinig waren. Het was een harde les en ik had er veel verdriet van. Maar mijn moeder was nog verdrietiger dan ik en toen ik al na^r bed was, kwam ze mij iets brengen, een boekje voor visitekaartjes, dat ze eens had gekregen, en dat de brave vrouw, die neg bijna lieelemaal een boerin wac. niet £ehrn<l.'»n lrnnNooJf in toJin. J-twj heb ik grooter vreugde gekend, en nooit heb ik een mooier cadenu gekregen... Fabre, als ik sterf, neem dan dat arme boekje van mij af en stuur het aan moeder... Zij zal het da-' deliik herkennen." „Kijk," voegde dc kapitein hieraan toe, „dat alles vormt nu voor ons het vaderland: dc herinneringen onzer kindsheid, de landstreek waar wij zijn opgegroeid, dc glimlach onzer moeder, van onze vrouwen of onze bruiden dc altaren van ons geloof of dc school van^ ons ongeloof. Vaissette en ik hebben ons land lief om verschillende redenen, maar ons bei der liefde is even groot.'* f> KOF S3. Jf Ilias Reparatie-inriGhiino. „De vaderlandsliefde," antwoordde Vais sette, „is een heilig egoïsme. Wat men in zijn land liefheeft, is zichzelf: ik bedoel zijn eigen herinneringen en zijn eigen ideeërn Ik houd van Frankrijk, vooral, omdat het is het land van dien zachten en 'bloeddorstigen Ma rat, den vriend des volles, die overigens in Zwitserland, is geboren, en van dien nauw- keurigen Maximiliaau Robespierre, die de ziel was van het „Comité van Openbaar Welzijn.'' Ik wed -dat de vaderlandsliefde van den kapi tein op andere gronden berust.'* Lucien Fabre viel hem in dc rede. „Wat klit land zoo bewonderenswaardig xnaok>- \s<Lat wii tiA*.Jairuvw lJp.£behiben om verschillende redenen. Want het is zoo veel zijdig- Het patriotisme der Duitschers is prachtig dat va it niet tc ontkennen. Maar zij maken zich allen precies dezelfde voor stelling %an de bcteekenis van hun land, en zij betuigen allen voor hun Duitschland dezelf de soort van liefde, om precies dezelfde rede nen. Maar bij ons ziet men het anders. .Tij, Vaissette, jij vindt dit een heiligen oorlog om dat onze legers niet alleen vechten voor het heil van de natie, maar ook om jou Ideeën aan dc wereld ie verkondigen-, zooals de soldaten, die in 1792, ingevolge het door dc Conventie uitgevaardigde decreet van Damon, hulp cn broederschap boden aan alle \o!fcen, die zich vrij wilden makèn. En u kapitein, wan neer u naar uw jagers kijkt, zult u dc gewa pende mannen van den Heiligen Lodewijk zien onosica.ii uit den slaap'der eeuwen; en li dcnla dat aan Frankrijk dc taak is opgelegd om een voorbeeld te zijn van christendeugd en ch rjste lij ken adeldom, en or.ï de ideeën tc ver breiden van Louvüis en van Joseph dc Maistve." Nog altijd hccrschtc de Stilte. Het scheen alsor dc aarde, de hemel, cn dc mensclicn- massa's -uitrustten vóór den versehrilckelijken orkaan, die bij het aanbreken van den 'dag over alles cn allen zou losbarsten. liet was voor de officieren een innige voldoening, al dus van gedachten tc wisselen, want het kort te den tijd, en 'hun gesprekken waren hl over eenstemming met hun gevoelens, met den ernst van het oogenblik, met <le plaats waar zij zich bevonden, en met dc vredigheid der natuur. ,.Ik zegen dezen oorlog," verklaarde de Quéré. „Hij was voor ons land noodzakelijk. Alles was hier vrijheid, wanorde, anarchie. Maar de leidiuc der operaties en het bestuur van den staat zullen de noodzakelijkheid aan* tooiien van de methode, van dc discipline en van het gezag. De Duitschers hadden dezo eigenschappen geleerd van onze vaderen. Daarom spoelde hun land. v aar Wilhelm H' een niet minder absolute macht had dan Lo dewijk XIV bij ons, in onze dagen dezelfde rol, die Frankrijk in dc XVIIe eeuw vervulde» Om een duurzame macht tc kunnen uitoefe nen, moet c.'fi staat de orde bezitten van. de tuinen te Versailles. Alleen dalg.ue wat maat heeft, is blijvend. Dc wit-marmeren beelden van den Acropli en dc roze-m ar meren beel den van Trianon, zullen c-euv.ig duren. De Koning wist aan dc ta k boompjes van do boschjes cn de bekoorlijkheid van dc prieëlen,- zoowel als aan het karakter van zijn hove lingen, hetzelfde stempel op te drukken, iets dat overigens geen beletsel was voor het genïo van Racine, noch voor <lc -dapperheid var* Yillars, die Frankrijk redde bij Den&in. Da Duitschers hebben dezen dwang aanvaard^ Zij zijn uitstekende organisatoren geweest, zoo* als wij het waren, cn zooals ook de RomcF nen, wier nakomelingen wc zijn, dit gewees» zijn. Dank zij de methode van hun universitei ten, van hun handel, van hun leger, hebben zij kunnen doordringen tot aan de Fransche, heuvelen, vanwaar wij hen -straks, bij bed aanbreken Van den dag, zullen verjagen. Ln)' als hun organisatie-vermogen hun piet dó overwinning op ons doet behalen, dan komt het, omdat zij .niet beschaafd genoeg zijn. Tiet zijn ,nog maar -barbaren: bij hen is het gc-<- steente niet zuiver genoeg om ef een ouver* gankelijk gebouw mee te scheppen. De Idcef heeft hen niet voldoende gevormd. Zij wareaf niet waarachtig vroom (Wordt vervolgd)!.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1