w TEST'S: FR1IS DES MlKIEHTIlH met inbegrip van ecu p.^axJisv o VOÖEL--EN PLUIMVEE „DE EEMLANDER" BINNENLAND EERSTE BLAD BUITENLAND "55 sftto Jaargang Na. 209 pa» po«t f 2.60. pet weck (met gratii Tenekcrmg ongelukken) f 0.176, atzondeilijke nummert 1 OM. AMEBSFOORTSCH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR: M». D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL ho»n UMiOHTseHssrit INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Zaterdag 28 Februari 1920 bewijsnummer, elke icgcl meer 0.20, dienstaanbitfi dingen 1—5 iegels 0 50. Voor handel cn bedriji bestaan zeer vooidccligc bepalingen tot bet herhaald adverteeren bi abonnement. Ecne circulaire, bevattende de oorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden Bewijsnummers 5 cent. m. YLeeschhouWer, Meubelfabrikant - Hof 48. AMERSFOORT t Fabriek: -! PAPENHOFSTEDE Vakkundige voorlichting bij den aankoop van uWe meubelen. Politiek Overzicht f)e vraag welke gedragslijn moet worden volgd tegenover Rusland, blijft voor de cntenteregec-ringen een onderwerp, dat hun veel hoofdbreken bezorgt. Men schijnt nu eenstemmig van meening te zijn, dat moet getracht worden de aan sovjet-Rusland grenzende staten te weerhouden van een eventueele gewapende onderneming tegen de bolsjewisten. De randstaten schijnen wel gezind te zijn aan dergelijke raadgevingen gehoor te geven. Alleen wordt van de Ru- mcensche regeering gezegd, dat zij beden kingen heeft tegen elke politiek, die een iliante houding tegenover Rustend van lilor verlangt, als men haar geene waarbor- •n schenkt tegen de gevaren, die zulk een politiek voor haar zou kunnen opleveren Aan den anderen kant is de conferentie nog steeds bezig onderzoek te doen naar 'e beste middelen om de handelsbetrekkin n tusschen de geallieerden en de Russi sche coöperatieve vereenigingen te herstel len, zonder dat het noodig is in officieele betrekkingen met sovjet-Rusland-te treden. De uitkomsten van dat onderzoek schijnen de geallieerde regeeringen meer en meer ^enejgd tc maken om te gaan in de rfrj»- ting der hervatting van de handelsbetrek kingen mei sovjet-Rusland, wanneer de re geering te Moskou eene verbintenis mocht willen aangaan, dat zij geen propaganda zal maken in de randstalen, en de aansprake lijkheid w il op zich nemen voor de door het r7nrisHsch'% Rusland aangegane schulden. De besluiten, waartoe de geallieerde re- gceringen gekomen zijn wat hunne houding tegenover Rusland betreft, staan in een van wege den oppersten raad uitgegeven communiqué aldus vermeld: 1. Indien de landen, welke liggen aan de grens van sovjet-Rusland en welker onaf hankelijkheid of feitelijk zelfbestuur door dp verbondenen is erkend, hun om raad mochten vragen nopens de houding, welke zij ten aanzien van sovjet-Rusland moeten aannemen, zouden de verbonden regeerin- gen hun antwoorden, d-at zij de verantwoor- delijVh^d niet kunnen aanvaarden om hun aan- te raden een oorlog voort te zetten, die in strijd zou zijn met hunne eigen be langen. Veel minder nog zouden zij hun den raad geven een aanvallende politiek tegen over Rustend te volgen. Indien echter sov jet-Rusland hen mocht aanvallen binnen •hunne wettelijke grenzen, zouden de ver bondenen hun eiken mogelijken steun ver leunen. 2. De verbondenen kunnen geene diplo matieke betrekkingen aanknoopen met de sovjet-regeering zoolang zij niet overtuigd ziin, dat de bolsjewistische gruwelen hebben, opgehouden en de regeering van Moskou bereid is hare werkwijze en diplomatieke handelingen in overeenstemming te bren gen met die van alle beschaafde regeerin- ger>. 3. De handel tusschen Rustend en het overige Europa zal zooveel mogelijk aange moedigd worden zonder af te wijken van de hierboven weergegeven houding. 4. De geallieerden nemen met voldoening kennis van het plan van het Internationaal arbeidsbureau om een commissie van on derzoek n^ar Rusland te zenden. Zij moedi- •n een dergelijk onderzoek onder opper toezicht van den raad van den volkenbond ötin. Bultenlandsche Berichten. Londen, 2 7 F e b r. (R.) De vredescon- Luentie heeft heden voormiddag de kwes- tit n behandeld van de financieele moeie- lij'.heden na den oorlog en van de hooge prijzen. m (X. T. A. Draadloos uit Carnarvon). De leden van de conferentie vergaderden met c.e economische en financieele deskundigen van de drie landen. De behandeling is be gonnen van het vraagstuk der hooge prij- .2 n. Daar de overweging van dit vraagstuk verscheidene zittingen zal vorderen, werd besloten den raad in twee deeien te splitsen. 'De eerste ministers met hunne financieele economische adviseurs zullen het onder zoek in het vraagstuk der hooge prijzen voortzetten. De ministers van buitenl<yid- sche zakrrs srller., bijgestaan door deskun digen, voortgaan met de voorbereiding van het vredesverdrag met Turkije. De conferentie zal, naar verluidt, nog ge durende het grootste gedeelte van de vol gende week bijeen blijven. P a r ij s 2 7 F ,e b r. (N. T. A. Draadloos). Na een voorloopig onderzoek van het lijvige dossier van nota's en bijbehoorende stuk ken, waarin de Hongaarsche regeering hare opmerkingen over het vredesverdrag heeft neergelegd, heeft de opperste raad besloten slechts een zeer klein aantal kwestiën van bijzonder belang in overweging te nemen. De rest zal aan de conferentie van ambassa deurs tot onderzoek worden overgelaten. Washington, 26 Febr. (R.) Verbe terd bericht. De nota van Wilson, die pro testeert tegen de Fransch-Engelsche over eenkomst van 14 Januari betreffende de Adriatische kwestie verklaart, dat als niet de bepalingen van de overeenkomst warden gewijzigd overeenkomstig de Engelsch- Fransch-Amerikaansche regeling van 9 De cember, hij in ernstige overweging moet nemen het terugnemen van het vredesver drag en van het Fransche garantieverdrag uit den senaat. Wilson vroeg of het de be doeling van Groot-Brittannie en van Frank rijk was in de toekomst de verschillende hangende Europeesche kwestiën eigenmach tig te regelen en dan het resultaat mede te deelen van de Vereenigde Staten. P a r ij s, 2 7 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Petit Parisien schrijft, dat de tweede nota van Wilson geen dwingénd karakter heeft en den wensch kenbaar maakt on) voort te gaan met het onderzoek der kwes tiën van den vrede in overeenstemming met Frankrijk en Engeland. Het antwoord, dat heden is opgesteld, neemt akte van de verklaringen van den president, legt zich er op toe zijne bezorgdheid weg te nemen en streeft naar de handhaving, van de hate lijkste betrekkingen tusschen de geallieer de mogendheden .en de Vereenigde Staten. Londen, 27 Febr. (N. T. A. Draad loos uit Carnarvon). Lloyd George zeide in zijn rede in het Lagerhuis over de politiek der vredesconferentie betreffende Constan- tinopel herinnerende aan zijn in Decem ber gehouden redevoering, waarin hij over de Dardanellen sprekende, gezegd had„de poortwachter zal niet dezelfde zijn en er zal een andere wachter aan de poort staan" hei volgendeDeze uitspraak zal naar de letter en den geest in vervulling gaan. De Dardanellen zullen geïnternationaliseerd en geneutraliseerd worden. De premier zeideDe invloeden die ons leidden zijn uitgeoefend onmiddellijk door Indië. Er waren twee Indische vertegenwoor digers ter vredesconferentie, de Maharadjah van Bikamir en lord Sinha (geen van beiden Mohamedanen). Beiden waren van oordeel en legden daarop voortdurend den nadruk, dat een verdrijven van den Turk uit Con- stantinopel beschouwd zou worden als een grove breuk van trouw van cle zijde van Engeland. De premier zeide, dat het vaste plan be stond de ^beloften te vervullen. Hij vroeg Welke zouden de redenen zijn waarom de Turken uit Constantinopel verdreven zou den moeten wordenUit wraakzucht? Dit ware een jammerlijk standpunt voor een groot volk. Om de Turken te straffen? Wan neer de vredesvoorwaarden zullen worden gepubliceerd, zullen de grootste vijanden der Turken beseffen, dat de Turk overvloedig is gestraft voor zijn dwaasheden, fouten en vergrijpen. Hem wordt meer dan de helft van zijn rijk ontnomen en zijn hoofdstad bevindt zich onder geallieerde vlag. Hij is beroofd van zijn leger en vloot en zijn ge zag is verdwenen. Met betrekking tot de voornaamste doel einden der vredesvoorwaarden zeide Lloyd George, dat het eerste was de vrijheid der zeeëngten, het tweede de bevrijding van de niet-Turksche gemeenten van het Turksche gezag. Het aanbod van de Turken om zelf bestuur te geven aan de gemeenten, die in hoofdzaak Turksch zijn, hangt af van twee zeer gewichtige punetn. Ten eerste moeten er geschikte waarborgen in ons bezit zijn wat de bescherming betreft van de vroeger door de Turken onderdrukte minderheden ten tweede moet de Turk beroofd worden van zijn macht om de ontwikkeling te ver hinderen van de rijke landen, die onder zijn beheer staan en die eens de graanschuur der Middellandsche Zee waren. Turkije zal geheel vanzijn bewaking der zeeëngten worden ontheven. Zijn forten zul len worden ontmanteld. Turkije zal geen troepen in de nabijheid dezer poort mogen hebben. Wat meer zegt, de geallieerden zullen daar zelf troepen legeren. Het voornemen is aan de Turksche regeering alle gemeenschappen te ontne men van niet Turksch ras, die zij heeft on derdrukt en slecht geregeerd. We hebben den Turk het toezicht over den ingang tot de Zwarte Zee ontnomen, die hem in het verleden zoo groote macht verleende, die hij in de Dardanellen misbruikte. Ten slotte hebben we alle mogelijke voor zorgsmaatregelen getroffen, om de christe lijke minderheden, die zoo zwaar in bet verleden geleden hebben, niet in de toe komst afhankelijk te doen zijn van de be scherming, die uitwisseling van nota's ver leent, maar om deze te stellen onder de on middellijke bescherming van Engelsche,' Fransche en Italiaansche kanonnen. P ar ii a2 7 Febr. (N. "LA. Draadloos). De Kamfer'heeft niet groote meerderheid het wetsontwerp tot oproeping van de lichting 1920 aangenomen. Generaal Costelnau en Briand namen aan het debat deel tot ver dediging van het wetsontwerp. Parijs, 2 7 Fe'br. (H.-R). De toestond der staking van het spoorwegpersoneel in Parijs en omstreken is onveranderd. Intus- scherv heeft de beweging zich uitgebreid over het net van de Est. De trafiek staat daar geheel sti!men hoopt haar in den na middag te kunnen hervatten. Elders schijnt, volgens de aan het ministerie van arbeid ontvangen berichten, de toestand beter te worden. Op de Paris—Lyon—Méditerranée is het werk gedeeltelijk hervat, met name in Avignon en in Amberieu. (H.-R.). Sedert het middaguur is er een merkbare ontspanning gekomen op de net ten van de staatsspoor en van de Nord. Op het station van de Est loopen eenige trei nen van 't buurtverkeern Op het station van de Nord werd het werk gedeeltelijk hervat men hoopt in den avond den normalen dienst te kunnen herstellen. 300 personen, in dienst bij de ParisLyonMéditerranée, zijn ontslagen. Parijs, 2 7 Febr. (H.-R.). Met 511 te gen 70 stemmen heelt de Kamer het wets ontwerp tot inbeslagneming van automobie len ingeval de treinendienst gestaakt moet worden, aangenomen. In den loop van de discussie verweet Mil- lerond de stakers geen arbitrage te hebben ingeroepen om de moeilijkheden op te los sen. „Wij staan voor een revolutionaire be weging en de regeeiing zal voor geen en kelen maatregel, die de wet haar toestaat, terugdeinzen, om een eind te maken aan dergelijke stakingen. Wanneer dat noodig is zullen wi j de mobilisatie, gelastenin ge val van wanordelijkheden zal de justitie op treden." Millerand deed een beroep op het gezon de verstand van het spoorwegpersoneel en eindigde met te verklaren, dat geen enkele vereeniging het recht heeft tegen het land op te staan. Wanneer hét werk hervat is, zal de regeering een commissie van arbitrage instellen. Londen, 26 Febr. (R.) Een bende igewapenden, gèschat op 40 80 man, viel gisternacht een politiepost aan in Time- league (graafschap Cork) en maakte daarbij gebruik van vuurwapenen en bommen. Nie mand van de bezetting werd gewond. Des morgens wer d*err*rpft*Vteode aanvallers dicht bij den post gevonden en ook een gewonde man, die zeide, dat nog meer gewonden wa ren weggevoerd.' Londen, 2 7 Febr. (N. T. A. Draad loos van Carnarvon). De New Yorksohe dag bladen publiceeren een verklaring van kar dinaal Lögiie, waarin de roomsch-katholieke primaat van Ierland de Sinn Feinbeweging veroordeelt en zich uitspreekt voor een op lossing van de kwestie, waarbij „Ierland bin nen het Engelsehe keizerrijk zou blijven, evenals Canada of Australië zijne eigen fi nanciën en handel besturende. Londen, 26 Febr. (R.) Communiqué van het War Office. Het Koeban-leger hield de op Stawropol aanrukkende bolsjewisti sche troepen tegen. Langs den spoorweg naar Jekaterinodar staan de rooden nu 50 mijlen ZW. ten zuidwesten van de rivier Manish. In den Krimsector ontruimden de rooden Ginicheks. Washington, 26 Febr. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Een bolsjewistisch draadloos telegram meldt, dat het witte leger van generaal Tolstoi, dat bij Goerjew ver slagen is, naar de Kaspische zee is gevlucht. De terugtocht werd verricht onder verschrik kelijke omstandigheden. Er is iets overge bleven van het witte leger. P a r ij s, 2 7 F e b r. (N. T. A. Draadloos). De dagbladen wijzen er op, dat de sovjet- regeering haar vredesoffensief voortzet. Zij drukken een radiogram af van den com missaris van buitenlandsche zaken, waarin de Japansche regeering herinnerd wordt aan de economische onderhandelingen, die in Petersburg geopend zijn eerst in 1917 en later in 1918. P a r ij s, 2 7 Febr. (N. T. A. Draadloos). De Temps ontvangt van zijn correspondent de volgende berichten oVer den toestand in CiliciëDe algemcene toestand schiint minder gespannen te worden. Emir Faisal heeft den Arabieren, die zich bij cle Turk sche Nationalisten gevoegd hebben, gelast de wapens neer te leggen. Verder verzekert men, dat Mustapha Kemal uit Konstanlino- pel bevel heeft ontvangen alle actie tegen de Fransche troepen te staken. Het Fransche Opper-Commando gaat des niettemin voort met het nemen der noodige maatregelen om zich te verzetten tegen de samenwerking tusschen de Turksche ben den en Arabieren. Albany, 2 7 Febr. (R.) Het dooi de democratische slaatsconventie aangenomen programma verklaart zich voor onmiddellij ke ratificatie van het vredesverdrag zonder afbrekende reserves, voor een betere rege ling van de betekkingen tusschen kapitaal en arbeid, waardoor aan de stakingen en de uitsluitingen een einde zal komen, en voor een spoedige herroeping van het federale drankverbod. B e r 1 ij n, 2 7 F e b r. (W. B.) Volgens het ontwerp der Pruisische grondwet, dat bii de Landsvergadering is ingediend, is Pruisen een republiek en lid van het Dnitsche rijk. De staatsmacht ligt in handen van het ge- heele volk, dat zijn wil omtrent staotsaan- gelcgenheden door den Landdag te kennen geeft. Deze wordt volgens het olg-emeene, •gelijke, r-echtstreeksche en geheime kies recht overeenkomstig cle beginselen der evenredige vertegenwoordiging door het volk voor vier jaar gekozen. De Landdag kan worden ontbonden door het Staatsmi- nisterie. Ntf afloop van den verkiezings termijn of na een eventueele ontbinding moeten binnen 60 dagen nieuwe verkie zingen worden gehouden. De president van den Landdag benoemt den minister-president en options voor dracht de' overige staatsministers. De minister-president stelt dè richtlijnen der ïQg-eeringspolitiek vast. Hij presideert den ministerraad, waarvan alle staatsminis ters deel uitmaken. Staken de stemmen, don is zijn stem beslissend. Het staatsniinisterie benoemt de ambte naren en lc-den van den Rijksraad, voor zoover deze niet door de provinciale be sturen worden gekozen en oefent in naam des volks het recht van gratie uit. De Landdag kan het staatsniinisterie of den afzonderlijken ministers bij bizonder besluit zijn vertrouwen ontzeggen. Omtrent de vertrouwenskwestie moet hoofdelijk worden gestemd. Wanneer een votum van vertrouwen .wordt oongenomen, moeten de betrokken ministers aftreden. Het staatsniinisterie heeft niet nieer het recht den Landdag te ontbinden. Het recht oni wetten in te dienen hebben Landdag en regeering. B e r 1 ii n, 2 6 Febr. (W. B.) Na de ge wezen staatsminister Solf verklaarde de on derstaatssecretaris Lewald, dot Erzberger bij gelegenheid van de parlementaire bespre kingen bij den vice-kanselicr, wiens doel liet was geweest, elk verrassend moment uit te schakelen, had verklaard er niet aan te den ken zijn bedenkingen tegen den duikboot oorlog in de hoofdcommissie op te werpen. Erzberger's voorstel verwekte een buitenge wone opwinding. Erzberger motiveerde zijn optreden door er op te wijzen, dat hel hem meegedeelde antwoord van den staf der admiraliteit op zijn materiaal volstrekt onvoldoende was ge weest. Getuige- Dr. Stresemann verklaarde, dat Erzberger hem had verteld, dat hij, nadat hij op 6 Juli op de vraag, of hij Bethmnnn wilde steunen of ten val brengen, een ont wijkend antwoord had gegeven, maar op 7 Juli had toegegeven, dat hij clen kanselier wilde doen vallen. Bethman verdedigde zich voorts tegen de bewering, dat hij een bespreking tusschen afgevaardigden en de opperste legerleiding had verhinderd. Verder had hij den keizer meegedeeld, dat cle toestand zeer kritiek was, daar Erzberger's rede in den rijksdag groote opwinding bad teweeggebracht. Beth mana had echter gehoopt de opwinding meester te kunnen worden. In de uiteenzetting over de voorgeschie denis van Erzberger's reis naar Weenen, antwoordde Erzberger op een vraag van den voorzitter, of de reis geschiedde op verlan gen van kardinaal Piffl of op wensch van den rijkskanselier, dat dit beide mogelijk was. Verder deelde Bethmonn mee, clat hij Erzberger geen opdrocht had gegeven naar Weenen te reizen. Daar Erzberger echter in Oostenrijk een onderhoud moest hebben met invloedrijke personen, had hij hem ver zocht cle pessimistische stemming aldaar te bestrijden. De besprekingen werden daarop verdaagd tot Maandagmiddag. Aan de Staatscourant van gister ont- leenen wij nog cle volgende Kon. besluiten op zijn aanvrage een eervol ontslag uit clen militairen dienst verleend aan den re serve-! e-luitenant F. van der Meulen van het 2de reg. vesting-artillerie benoemd, bij het reserve-personeel der landmacht, bij het personeel van den ge neeskundigen dienst, tot réserve-officier van gezondheid 2e kl. de heeren C. C. Uhlig#ën R. T. Bionbergen, beiden arts benoemd tot kanselier 2e kl. aan Hr. Ms. gezantschap te Praag F. M. Janse, klerk aan het departement van Buitenl. Zaken tijdelijk benoemd tot leeraar-looimeesier aan de Rijksschool voor leerlooiers en schoenmakers enz. te Waalwijk J. Gediga te Hamburg ontslag verleend als matroos bij den dienst der vaartuigen van de Visscherij-inspectié aan H. van Wier benoemd, bij het reserve-personeel der landmacht, tot reserve-paardenarts 2e kl., de heeren M. Karsemeyer en H. ten Have, vee- artsen benoemd bij het reserve-personeel der landmacht bij het wapen der artillerie, bij den staf van het wapen, tot reserve-tweede- luitenant voor speciale diensten, de adspi- rant-vaandrig P. J. Idenburg van het 2de reg. vesting-artillerie benoemd tot controleur van den Arbeid J. F. H. Grüter, kleermaker te Waalwijk goedgekeurd, dat aan F. E. B. van clen Biesheuvel Schiffer, burgemeester der ge meente Dwingeloo, op zijn verzoek, eervol ontslag is verleend als secretaris *lier ge meente. Audiënties van H. M. de K o- n i n g i n. Naar aanleiding van berichten irt sommige dagbladen, meldende dot H. AI. tbï Koningin dit jaar geen udiëntie te Amsler- dam zal verleen en en cle gemeentebesturen; daarom uitgenoodigd heeft daartoe te 'sGra- venhagc te komen, zijn wij gemachtigd to verwijzen naar het desbetreffend bericht in de dagbladen in de maand December j.l. Bij dit bericht werd door Hr. Ms. Groot meester en den Chef van het Militaire Huis der Koningin bekend gemankt clat het Hare Majesterts voornemen was, T>m allen dïo zich voor de in het bericht nader aangege- ven audiënties aanmeldden, bij verschillen de gelegenheden te ontvangen, zoowel in de hoofdstacj des Rijks, als te 'sGrnvenhngo of elders, al naarmate de omstandigheden zulks medebrachten. Dat tot dusver alleen te 's Gravcnhago audiënties hebben plaats gehad en nog niet in het Paleis te Amsterdam, \indt zijn oor zaak in de moeilijkheid om dit Paleis gedu rende de wintermaanden te verwarmen ia verband niet de kolenschaarschte. We «rlae» nna Oorlog en Marino Men meldt ons uit 's-Gravenhoge Naar wij vernemen, zal de oplossing van de crises aan de departementen van Oorlog en van Marine, welke dé regeeriiïg zich nog steeds denkt in de richting van een ministe* lie van Landsverdediging, nog wel eenigen tijd op zich laten wachten. Wij meenen nX te weten, dot, eensdeels niet het oog op de omstandigheid dat de Eerste Kamer de Oor- logsbegrooling nog moest afdoen, met de verdediging waarvan cle minister van Oorlog ad interim jhr. mr. Ruys do Beerenbrouck belast was anderdeels wijl de minister van Marine ad interim de heer Van IJsselsteyu nog te verdedigen zal hebben de door hem ingediende wijziging der Marine-credictwet inzake'flen afbouw van de beide kruisers, cle. regeering aan de oplössoing van die crises nóg geen aandacht wijdt. Hit een en ander blijkt ook de voorbarig heid van het vernielden van namen var* eventueele titularissen voor het toekomstig# niinistersambty Ned«rl»ml en ale Tollcenboad, Men seint ons hit Den Haag Verschenen is het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer omtrent het wetsontwerp tol toetreding tot het Volkenbor.dsverdrng. Tegen het verdrag rezen velerlei bezwa- ïen, maar nien zag ook lichtpunten. Dezer in vereeniging met overwegingen van prnc* tischen aard, voerden tot de slotsom dat Ne derland niet anders zal kunnen doen dar» toetreden tot den Volkenbond- £enige leden verklaarden zich hun stern voor te behouden. Algemeen verklaarde men zich te kunnen vereenigen met <le in de Tweede Kamef aangenomen motie-Dresselhuys c.s. Nei1er!*a«l eit ISelglë. De correspondent te Brussel cler N. R. Ct. meldt De Nation Beige schrijft onder den titel „Een goed zaakje"Na den wapenstilstand hebben de Nederlanders, dank zij hun bijna ongeschonden gebleven handelsvloot en dank zij de hooge koers van den gulden, ontzaglijke massa's goederen, vooral voe-, dingsniiddelen, ingevoerd. Op het oogen-' blik zijn de entrepots en zelfs de particu liere huizen te Rotterdam en Amsterdam .er vol van. Slimme kooplieden als zeVijn, hadden die brave Batavieren gedacht hun gerookte haring en hun gedroogde erwten inet een fraaie winst aan ons van cle hond te kunnen zetten. Ze hadden vooral gerekend op het Duitsche afzetgebied. Maar vanwege clen buitensporig hoogen koers van der» gul-' den, blijven ze met al die goederen zitten.' Deze loopen zelfs gevaar te bederven. Welnu, het denkbeeld van het krediet van 300 millioen gulden van Nederland aan België komt enkel en alleen voort uit dert wensch der Nederlandsche opkoopers om aan het failliet Ie ontsnappen. De N. R. Ct. teekent hierbij aan Wij kunnen het blad gerust stellen. Ef hebben wel geruchten geloopen, dat er be- hglve aan Duitschland ook aan een paaj andere landen, waaronder België, onzerzijds een krediet zou worden verleend. DocW voor zoover ons bekend, missen deze ge ruchten allen goeden grond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1