■■■iwi'TSrrïr P3IISIISII IffilESTIEl „DE EEMLANDER" BUITENLAND Be Stem van FEUILLETON. fSs Jaargang Na. 21! pet post f 2.60, pet week (met gratis vereekcMig legen ongelukken) f 0.17*, a.'iondcilykc nummers 1 OjOS, Dinsdao 2 Maart 1920 HOOFDREDACTEUR: Ma. O. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL MOB*utpbowtsom«ST*. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 1 4 regels f O.SS# mei Inbegrip van ccn hewysnummer, elke icgcl meer 0 20, dicnstaanbica dingen 1-5 icgcls 0.50. Voor handel cn bcdrijfc bestaan xccr voordcehge bepalingen lol hel herhaald advcHceicn bij abonnement. Ecne circulaire, bevallende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht De gToote aandacht, die geschonken jn'ordt aan alles wat met de gebeurtenissen In Rusland verband houdt, getuigt er van, dat de wijzer van de Europeesche politieke orienteering thans naar het oosten gericht is. De sovjetregeering wordt rechtens noch door de westersche mogendheden, noch door Duitschland erkend, ma-ar toch onder handelt de Engelsche regeering in Kopen hagen. de riiksregeering in Berlijn met een gemachtigde van die regeering. Het onder werp ver. die onderhandelingen zijn vragen betreffende de uitwisseling van gevange nen. Maar het is niet te vermijden, dat bij die besprekingen ook economische en poli tieke vraagstukken worden aangeroerd. De vredesconferentie heeft in een officieus communiqué voor de zooveelste maal ver kondigd, dat zij voorloopig slechts in han delsbetrekkingen met Rusland kan treden, maar dat het haar onmogelijk is handelsbe trekkingen met de sovjet-regeerir.g aan te knoopen. Terwijl echter vroeger een-e er kenning van de sovjetregeering zonder om haal van woorden werd afgewezen, wordt heden de onmogelijkheid van het aanknoo- pen der betrekkingen en daarmee van het Erkennen der sovjetregeering aan een op schortende voorwaarde vastgeknoopt. De westersche mogendheden zouden bereid zijn, ook van staat tot staat te onderhande len, als de Moskousche regeering door hare daden toonde hare methodes en diplo matieke wijze van handelen aan de ge woonten van de overige beschaafde staten aan te passen. Men is dus over het absoluut afwijzende standpunt heen. Voor onderhandelingen zijn echter twee partijen noodig en er dient dus gevraagd te worden: Hoe staat het aan de andere zijde met de geneigdheid om vrede te sluiten? Naar den uiterlijken schijn te oordeelen, is men in Moskou zeer vredelievend gezind. In de vorige week zijn uit Moskou drie vredesnota's verzonden, respectievelijk ge richt aan de Vereenigde Staten, Japan en Rumenië. In de nota aan de Vereenigde •Staten wordt gewezen op de reuzentaak van den wederopbouw, die Rusland heeft te vervullen, en op de voordeelen, die voor de beide landen kunnen voortvloeien uit eene samenwerking in deze richting. Amerika wordt verzocht mee te deelen, of en wan neer onderhandelingen kunnen beginnen. In de nota aan Japan wijst de regeering te Moskou op de Russische beginselen van zelfbeschikking en op de vele vredesvoor stellen aan Japan, die reeds zijn voorafge gaan. Verder wordt op Japans economische •belangen in het verre oosten nadruk gelegd en wordt er op gewezen hoe wenschelijk vredesonderhandelingen thans zouden zijn. De nota aan Rumenië ademt denzelfden geest. Met deze van den zetel d'es sovjetregee ring uitgaande stappen stemmen geheel ver een de verklaringen, die hare eerste mannen de wereld inzenden. Trotzki, Lenin's alter ego, heelt in een .persgesprek met den Correspondent van de World zijne meening Vlteer.gezet. Hij begint met te verklaren, dat de militaire toestand nog nooit zoo goed voor de sovjetlegers is geweest als op dit O ogenblik. Hij zegt: Voordat het voorjaar is jgekomen. kunnen wij onze tegenstanders verpletteren, als Frankrijk hun niet kolo niale troepen te hulp zendt. Onze legers zijn nooit in een betere positie geweest. Koltsjak en Joedenitsj zijn voor goed over wonnen. Zelfs Winston Churchill kan daar aan niet meer twijfelen. Het einde van den Strijd nadert. De kozakken, die de hoofd macht van de tegenomwenteling uitmaak ten, desert-eeren in massa. Over een of twee maanden zullen wij de laatste strate gische steunpunten veroverd hebben en ik herhaal: voor het voorjaar zullen wij met onze tegenstanders gereed zijn, wanneer Frankrijk hun niet zijne Senegaieezen, Annamieten, Toearegs en andere troepen van dat slag te hulp zendt. Dit roemen op de militaire positie dient echter slechts om te duidelijker te doen uitkomen, dat Rusland vrede wil sluiten. Trotzki zegt: Ondanks de verpletterende overwinningen van het roode leger, is sovjet-Rusland meer dan ooit geneigd wede te sluiten. Het wenscht vurig de han dels- en vriendschapsbetrekkingen hersteld te zien met Londen, dat overigens ruim schoots zal profiteeren van de groote voor deelen, die er uit voortvloeien. Rusland verlangt bovenal den vrede en het herstel van de handelsbetrekkingen met alle natiën der wereld. Het is bereid alle waarborgen te verschaffen, die gewenscht zijn voor de kapitalen, welke na het sluiten van den vrede naar Rusland zullen worden gezon den. De sovjets zullen zich tot die Vereenig de Staten en tot Engeland moeten wenden voor den aankoop van het rollend mate rieel, waaraan Rusland Rusland dringend behoefte heeft. Ook Lenin zelf, de dictator van sovjet- Rusland, spreekt woorden, die getuigen van zijne vredelievende gezindheid. In een pers- gesprek, dat de correspondent van de New York World in het Kremlin te Moskou met hem heeft gehad, heeft hij op diens opmer king, dat de vrede th§ns dichterbij schijnt dan te voren, geantwoord: „Ja, dat is waar. Wanneer de vrede een gevolg is van den handel met ons, dan kunnen de geallieer den hem niet lang meer ontwijken". Op de verdere vraag naar zijne vredesvoorwaarden zeide Lenin: „Het is ijdel daarover verder te praten. Iedereen weet, dat wij bereid zijn vrede te sluiten op voorwaarden, waarvan zelfs de meest imperialistische kapitalisten niet kon den betwisten dat zij fair z'in. Wij hebben telkens en telkens onzen wensch naar vrede, onze behoefte aan vrede herhaald en ook dat wij bereid zijn om aan het buiten- landsche kapitaal de vrijgevigste conces- siën en waarborgen te geven. Maar wij hebben geen plan ons te laten worgen totdat wij er aan sterven ter wille van den vrede. Mij is geen reden bekend waarom een socialistische maatschappij, zooals de onze, niet onbeperkt zaken kan doen met kapita listische landen. Wij hebben geen bezwaar hunne kapitalistische iokomotieven en land bouwwerktuigen te nemen. Waarom zouden zij er dus bezwaar tegen hebben onze socia listische tarwe, vlas en platina te nemen? Socialistisch graan smaakt precies zooals ander graan. Is dat niet zoo? Natuurlijk zullen zij handelsbetrekkingen hebben met die verschrikkelijke bolsjewis ten, d. i. met de sovjet-regeering. Maar het kan niet harder voor de Amerikaansche staalfabrikanten, bijvoorbeeld, zijn om te handelen met de sovjets dan 't voor hen was te handelen met de Ententeregeeringen, toen die in den oorlogstijd munitie noodig hadden. Dat is de reden waarom dat geproat over heropening van den handel met Rusland mij onoprecht schijnt, of althans duister, een beweging in het schaakspel veeleer dan een openhartig, recht op het doel afgaand voor stel, daf dadelijk kan worden opgenomen cn aanvaard. Bovendien, wanneer de opper ste raad werkelijk van plan is de blokkade op te heffen, waarom deelt hij ons dan zijn plan niet mede? Wij zijn zonder officieel bericht uit Parijs. De staatslieden van de Entente en van de Vereenigde Staten schijnen niet te begrij pen, dat Ruslands tegenwoordige economi sche nood ëenvoudigaen deel is van den eco- nomischen vereidnood. Zoolang niet 't eco nomische vraagstuk onder de oogen wordt gezien van een wereldstandpunt, en niet al leen van het standpunt van zekere volken of volkengroepen, is een oplossing onmo gelijk. Zonder Rusland kan Europa niet weer op zijn verhaal komen. En met een verlamd Europa wordt Amerika's positie kritiek. Wat kan Amerika's rijkdom het baten, als het daarmee niet kan koopen wat het noodig heeft. Amerika kan immers liet goud, dat het heeft verzameld, niet opeten of dragen? In Rusland hebben wij tarwe, vlas, pla tina, potasch en vele mineralen waaraan de wereld dringend behoefte heeft. De wereld moet ze in 't eind bij ons komen halen, bolsjewisme of geen bolsjewisme. Er zijn teekenen, dat het bewustzijn van deze waar heid langzamerhand doordringt. Maar inmid dels gaat niet alleen Rusland maar Europa te gronde, en de opperste raad blijft steeds dralen. Rusland kan van den ondergang ge red worden en Europa ook, maar dat moet spoedig gebeuren. En dc opperste raad is zoo verschrikkelijk langzaam." Zoo dringt Lenin aan, dat de Entente tot hem zal komen om zich zelf en Rusland tegelijk van den ondergang te redden. Hij verbaast,zich, dat men nog kan talmen. Dat is intusschen wel te begrijpen. Het Journal des Débats zegt lot verklaring van dit tal men: „De slimmen vleien zich, dat het bolsjewisme, v.\s het met ons in aanraking komt, zich zal ontbinden. Maar de bolsje wisten streven er near ons te ontbinden. De volkscommissarissen hebben een veel ster keren wil dan onze Mozessen, en daar hun alle schroom ontbreekt, hebben zij wel kans om te slagen. Laat ons dus op onze hoede zijn."Wij gaan van den openlijken oorlogs toestand met de sovjets over tot den oorlog van onderaaidsche manoeuvres. De volks commissarissen hebben den dood toege zworen aan de burgerlijke maatschappij. Wanneer zij ons omhelzen, dan is dat om ons te versükken. Laten wij dus onze inwen dige wapenrus ling versterken en ons gereed maken de bolsjewistische straiegie te doen mislukken." BuiienSandsche Ssriobtea, P a r ij s, I Maar t. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De Petit Porisien meldt, dat de Italiaansche diplomatie hare stellingen schijnt te hebben ingenomen voor de nieu we onderhandelingen, die tengevolge van de tusschenkcmst van president Wilson moeten worden gevoerd tusschen de Ita lianen en de Joegoslaven. De knoop van de moeilijkheid zit in de Fiume-kwestie. Vol gens de Messagero zou Nitti willen afzien van de terreinstrook tot verbinding van die haven met het door Italië ingelijfd Istrie, maar zou hij de souvereiniteit van Italië over Fiume opeischen. De haven zou ge plaatst worden onder het beheer van den volkenbond. Het is nog niet bekend welk onthaal de tegenpartij aan deze voorstellen zal berei den. Londen, 1 Maart. (R.) Een commu niqué meldt, dat de opperste raad heden morgen weer in twee afdeelingen vergaderd heeft. De afdeeling, die de hooge prijzen en de wisselkoers behandelt, bestaande uit Lloyd George, Chamberlain, Nitti, Mon- cheur en financieele en economische des kundigen, is over de algemeene lijnen tot volledige overeenstemming gekomen. De afdeeling, die het Turksche verdrag behandelt, heeft vergaderd in liet Foreign Office. De vergadering "werd bijgewoond door Curzon, Cambon, Berthelot, Scialoja, Imperiali en Chinda. Parijs, I Maart. (N. T. A. Dieadloos van Lyon). De conferentie der ambassadeurs Hoe moeilijker en ingewikkelder een soci aal waagstuk is, des te grooter het aantal dergenen; die meenen het te kunnen op lossen. V Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. 27 „Die 'brave 75 c.m.1'» -mompelde Lucien Mij was opgestaan. Hij maakte gebruik van het respijt en diri- J eerde zijn compagnie naar de ravijnen, die fdaalden naar de beek; hij liet zijn soldaten jate' bij verrassing heel de open ruimte door- Jlonpen. Zij hadden nu het terrein bereikt. ,wn irop r.ij dekking konden \irïden in de onef fenheden van .den 'bodem, in het kreupelhout, ':en in dc boem ga ar den met de jonge perehoo- hmn. Voor het oogenblik was men gered. Haar üang kon men niet in het ravijn blij den. De eerste aanvalscompagnieén beklom men kruipend het glacis on'der een voortdu- ypnden kogelregen van 'den vijand. Ter lin kerzijde .zette ide Quéré zijn marsch Voort. jRechts kwamen infanteristen uit een boscbje 'te voorsöhijn, en anderen kwamen uit een kiorp. Verderop daalden Zouavcn Van. een riJing af, 2oo werd een ononderbroken keien gevormd. Men voelde hoe liét eene bataillon zich aansloot bij het andere. Men wist, dat men 'deel uitmaakte van een massa. De jagers waren half verstikt... De zon brandde hun op het hoofd1 en deed lion hijgen. In hun ooren had'den zij nog het gedonder del* kanonnen en 'in hun herinnering leefde nog -do afschuw ■die zij een uur te voren in stilte hadden door gemaakt. Zij wisten, dat (dit nog slechts het begin was. Veleiv wanen bleek geworden. Ser- uajac bewaarde een kopnig stij zwijgen; hij dacht aan zijn kameraad Diribarne, die aan rijn zijde was gevallen. Zij voelden dat zij ter dood waren veroordeeld. Maar een ontembare kracht, .die zij niet be grepen, had zich van hen meester gemaakt en dreef hen tot handelen. Allen brachten zon der morren het offer van hun leven. Zij wa ren 'de speelbal van het gebeuren en van liet Noodlot. Zij gehoorzaamden»,aan den roep -san bun geboortegrond. Rousset herhaalde werktuigelijk: „Het is een slachting, het is een slachting.'* „Welzeker, het is een slachting,"' antwoord de AngSelli, „want het is immers .de oorlog." Hij voegde erbij: ..Ca i r a!" Hij neuriede het refrein der re- volutie. Zij keken naar de infanteristen, die binnen de vuurlinie kwamen. Velen hunner vielen. De roode broeken werden, als zomerbloemen, gezaaid tusschen -de voren in dc velden. Nu zouden zij op hun bourt de hel betreden. Zij keken naar het terrein, dat voor hen lag. Een kleine waterplas, een bijna opgedroogd beekje, moest men over, en dan was men, in het gebied van den ,dood> Op eenige meters afstand lag een rij tirailleurs. Alle mannen lagen nauwkeurig in het gelid- men zou heb ben gezegd, dat zij aan het exerceeren waren. Zij bewogen <zich niet. Dezelfde mitrailleuse had hen allen te samen neergelegd en «doen verstijven. Men moest over hen heenloopen. En daarna was er het Ledig, het 'oneindige Ledig, het verschrikkelijke Ledig van het slagveld. Eenige lijken, die hier en daar ver spreid lagen, waren holt bedekt onder gras- zodon en kluiten aarde. Het Niet. De eir.de- loozc woestenij. Aldus was de ruimte, die moest worden doorgetrokken, heel dit ein- dclooze glacis, tot aan de linie van dc/. vijand. De commandanten der vier secties hadden zich .geplaatst aan het hoofd hunner mannen, die in verspreide orde tirailleerden. Plotse ling was Lucien Fab re met groote stappen naar dc beek geloopen en had een stuk van het daarachter liggende terrein doorschre den. De stormloop begon Ileel dc compag nie volgde hem, als een machine. Dc- kogels deden de 1-ueht trillen. Lenige mannen zak ten ineen. De anderen volgden, met omnevel de oogen, de bewegingen van hun sergeant. Dc sprong was ten einde: zij gingen weer liggen. Weer moesten zij opstaan. -Weer moest er een twintig meter worden doorloopen. En op nieuw legden zij zich neer. Opstaan betceken- de den dood braVeercn. Korporaal Bégou die een kogel door zijn hals hatl gekregen, was naar adem snakkend op den .grond gaan zit ten en. sloeg wild met zijn armen door de lucht. Andere /projectielen doorboorden hem dc longen. Bij dc derde sprong viel Rousset. Een granaat had hem gescalpeerd; zijn sche del en tzijn hersenen vloegn dool* de lucht. Zelfs -als de mannen plat op den grond la gen, werden zij door de kogels, .die van den grond /opsprongen, -getroffen of met zand en steeileJi overdekt. Als de veldiiesschcn en do eetketels werden geraakt, (gaf (dit een harden heeft Zaterdag een korte zitting gehouden onder leiding van Jules Cambon. Zij heeft een besluit genomen, dat de toegang tot de Turksche havens verbiedt aan de Duitsche schepen. De voorzitter is aangewezen van de commissie voor de herstelling van - het Duitsche rollend materieel. Eindelijk is be paald, dat de internationale Donau-cornmis- sie den len Maart in functie treedt. Berlijn, 29 Febr. (W. B.) Bij de Na tionale Vergadering is een wetsontwerp in gediend tot aanvulling van dc wet van 18 December 1.1., ter vervolging van oorlogs misdaden. Volgens dit ontwerp is de procu reur-generaal (Oberreichsanwolt) niet be voegd een rechtsvervolging te doen staken. Die bevoegdheid wordt aan den eersten straf-senaat van het riiksgerechtshof toege kend. Wanneer deze straf-senaat een voorstel van cien procureur-generaal tot ontslag van rechtsvervolging verwerpt, dan is deze ver plicht een vervolging in te stellen. Vroeger verleende strafvrijheid, verjaring van een strafvervolging en een vroegere vervolging vormen geen beletsel voor een strafvervol ging op grond van de wet van 18 Dec. 1.1. Tweede telegram. De nationale vergadering heeft het wetsontwerp tot aan vulling v^n de wet op de berechting van de oorlogsmisdadigers in handen gesteld van de grondwetscommissie. P a r ij sI M a a r t. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De uitvoerende raad van den volkenbond is tegen 12 Maart opgeroepen tot een vergadering in Parijs. Op de agen da staat de organisatie van een onderzoek in Rusland naar de regelen, die onlangs in Londen door den oppersten raad bepaald zijn. Stockholm, 27 Febr. (W. B.) Naar Socialdemocrnten uil betrouwbare bron verneemt, heeft in de commissie, clic Zwedens's toetreden tot den Volken bond heeft te onderzoeken, gisteren dc eerste stemming plaats gehad. De sociaal democratische en liberale leden stemden voor, het meerendcel der conservatieve cfi jong-secialistische afgevaardigden tegen. De verhouding der stemmen moet 15 tot 9 zijn geweest. P a r ij s, 1 Maar t. (N. A. Draadloos van Lyon). De bijeenkomst van den alge- meenen raad van den bond van vereenigin- gen van het Roode Kruis heeft in den loop van deze week te Genève plaats Vijf en twintig landen zullen vertegenwoordigd zijn: Japan door prof. NLrragawa en markies To- kugawa, China door dr. Wong. Straatsburg, 29 Febr. (R.) Rozier en Levasseurs zijn op het socialistisch con gres als „verraders der partij" als leden uitgesloten. P a r ij s, 1 Maart (N. T.A. Draadloos uit Lyon). Het Fransche socialisten-congres is Zondag te Straatsburg geëindigd met de aanneming van. een motie, waarin de deel neming der socialisten aan de regeering af gekeurd wordt. De motie spreekt zich echter ook tegen de toetreding der Fransche so cialisten tot de derde Internationale van Moskou uit. Berge n(Hensgouwen), 1 M a a r t. De metaalbewerkersstaking is nagenoeg afge- loopen; de mijnwerkersstaking is geheel ge ëindigd in sommige gemeenten van de Po- rinage, maar duurt in anderen nog voort. De mijnwerkers hervatten de arbeid tot 14 Maart. Wanneer zij inmiddels geen voldoe ning krijgen, zal er een algemeene staking uitbreken. P a r ij s, 1 M aart- (R-). De spoorwegsta- king is geëindigd. Londen, 1 Maart. (R.) De staalwer kers in Zuid-Wales- hebben Zaterdag beslo mctaalachtfgen klank. Sommigen waren door boord als een zeef. 'Maar de kogels, die door dc ransels in het vlcesch drongen, klonken dof. De hagelbuien van granaten, volgden elkan der op,doorkruisten elkaar in ccn hclsch spek takel. De aarde sckeèn op te springen; de he mel gromde. Dc lucht vlamde. Yaissctte trachtte in hel begin de aanwij zingen van Fabrc ic volgen. Hij probeerde in verbinding te blijven met zijn onderofficieren en, aan zijn linkerkant, met een. ^ec»ie \:>n kapitein de Quéré. Maar thans v.as dit niet meer mogelijk. Zijn hoofd gloeide. Hij voelde ■dat rijn denken zich verwarde. Hij wist maar één ding, dat hij aanhou dend machinaal herhaalde: „Het duurt tc lang... het duurt te lang Hij had slechts één heftige begeerte, die liem geheel en al bchecrsclltc: men moest, wat het ook mocht kosten, den vijand berei ken. In zijn binnenste gromde toorn legen ziin mannen, die niet vooruit kwamen. Lucien Fabrc voelde zich eveneens bezeten door de hartstocht om te overwiuen. Maar hij behield toch al zijn tegenwoordigheid van geest. Men moést sneller vooruitkomen: zoo niet, dan zou geen enkel man de Pruisische loopgraven bereiken. jVchter zich zag hii nieu we scharen, andere menschengoiven, die zijn compagnie Volgden. Men was thans te dicht bij den vijand gekomen, dan dat dc beweging in hetzelfde langzame tempo kon worden voortgezet. Anders zou men hem een ai. te ge makkelijke schijf bieden. „Er moet een eind aan komen," zei Lucien Hij keek achter zrch. Hij werd gevolgd door een hoorjibla'zcr, door zijn ordonnans, endoor ©en JcArporaal-Iourier. Hij zoiul lw»n alle drie ten in staking tet gaan, om 40 pet. loon& verhooging te verkrijgen, hetgeen door d«f fabrikanten geweigerd wordt. Men verwacht* eat 16.000 man het werk zullen neerleggen' tengevolge van dit besluit. Milaan,! M aart. (R.). De politie hcefl in een straatgevecht, volgende op een ver* gadering van gedemobiliseerde!!, twee biuv gers met* revolverschoten gedood. Dienten* gevolge is een algemeene staking algekon* digd. Gedurende 24 uren zal het werk overi( al rusten. Praag, 2 9 Febr. (W.-B.). De Natio nale Vergadering heeft gisteren het debat over de grondwet ten einde gebracht. Het voorstel der Czechische socialisten wevcfi aangenomen, volgens hetwelk de Cz ho- Slowakische taal de officieelb taal is. Ver der is bepaald, dat een regeeringsverordo ning de verplichting der ambtenaren om da Czechische taal machtig te zijn, regelen zak Voor het overige werd het grondwetsont werp zonder eenige moeilijkheden afgedaan* Budapest, 29 Febr. (H. K. B.) Ia antwoord op con interpellatie inzake den voedingstoestand deed minister-president Huszar een beroep op'de geheele beschaaf de wereld, dat men Hongarije niet priii geeft aan den honger door gebieden, diot vroeger tot Hongarije behoorden, van hc? land af le scheiden. Een vierde van de be* volking der gebieden, die men Hongarije wif laten behouden, wonen in Budapest en deze bevolking werd steocis van voedings middelen voorzien uit streken, die aan gene zijde der demarkatielijn liggen. De Hou- gaarsche delegatie moet de bevrijding eischrn von deze streken, rhmede ri her stel van het economisch verkeer, drar an ders een nieuwe heard voor 't bo's«ewisme kun ontstaan. Londen, 1 Maar t. (N. 'J'. A. Draad loos van Annopolis). Stappen om tot den vrede mei Rusland te komen, zuil worden door de ministers v boit-nl-an.d- sche zaken van Polen, Rumen"?. ?rt Estland op een vergadering, die ir. V-" cheu - zal worden gehouden «met goedkeuring van den oppersten raad der gealjjerrdpn. H e 1 s i n g f o v s, 2 9 Febr. B.) De Russische generaals Joedenitsj, Glnsenap en Wladimhof, die volgens hunne o e ory reis waren naar DuMs.chland, zijn in Riga op verzoek van de Engelsche missie gevangen genomen. Parijs, 1 Maai t. (N. A. Lrounoos van Lyon). VeiGchiller.de .in het Engelse)» gestelde dagbladen hebben bericht, dat Alexandrette is veroverd door Tuiksch na tionalistische troepen, tii? operëèrd a in sa menwerking met berden vun emir i nvt al. In officieele Fransche kringen verklaart men dat dit gerucht allen grond misi. Washington, 20 Febr fN T. V. Draadloos van Annapolis). 'I rnvPVo' vnn de door president Wi'-on spoorwegwet gaan om twaalf u»»r !er» nacht de spoorwegen weer over r bezitters, na grcluvcnd* 26 maar.dr r het beheer van de re; imrinr' te h1 staan. KOLONIËN OoaLJndic. EJc ty5»osr»ie»»M«j;kiu^ te. «rv.x Uit Weltevreden wordt geseind: De toestond van de staking te Semarongi is onveranderd. Zij omvat duizend ri De patroons weigeren te onderhandelen rrmt de opgedrongen revolutionaire leioc 'i<*r actie. De Locomotief verschijnt m een enkel blad. naar dc scetic-commancumtcu, om i n„ dat de sprongen sneller moesten o- i ge nomen. Zelf br; :tf hij zich i Y"i om zijn bevelen te geven. Met sprongen voii twiuiig re.ctcr, el!: mi* nuut een sarong. Btnncn kvnrtiei* zullen wij dan dicht genoeg genaderd zijn "Voor -deTi aanval. Dc laatste mannen van elke sectie joegen dc voorbaanden op. „Geef acht; mei één sprong tot aan het' bietenveld,', brulde Yaissctte... „Voorwaarts.*1 Dc sectic sprong, als gehypnotiseerd van <lem grond op en golfde cp het veld toe. „Een nieuwe sprong van twintig mcter..« Voorwaarts Een gewonde jammerde. Een andere v oerde met zijn voeten in den grond. „Geef achtl- tot aan de ploegvoor.'' vie# Vaissette... Voorwaarts!1' Men gehoorzaamde, loopend met gebogeni rug, het hoofd naar beneden als onder eert stormwind. De kogels sloegen neer als eert striemende regen. „Loop zoo hard als jc kunt, voor den :t»6n« der! En zoo dicht mogelijk bij d€n grond. Sluit dc gelederen... Vlak achter mij aan, vlald achter mij aan!' r De stem van Yaissctte kwam uit boven hel geblaf der geweersalvo's en "het Vlammertge* knetter. ("Wordt verwgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1