ABÜMnltnlSrKI)!) foort f J10, ldun lrlnco „DE EEMLANDER" PRIJS DER ADVERIEHTiÊH met inbegrip van ecu ~~B UITEN LAN D WILLEM SoenhüiTEN^! Alpaca FEUILLETON. De Stem van Frankrijk. 18e Jaargang Ne. 212 IDMIUCUCUTCDDliC P« 5 maanden voor Amcrs. ptr post 1 2.60. per weck (met prat is verrekerng tegen ongelukken) f 0.17», nliondctlijke nummers AMEBSFOORTSGH DAGBLAD HOOFDREDACTEUR M„. D. J. VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF Co BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL ho«K utsichtschsstr. INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 Woensdag 3 Maart 1920 bewiisnummer, elke regel meer 0.20. diciutaanbic, dingen 1—5 regels 050. Voor liandcl cn bedrijf beslaan reer voordccligc bepalingen lot het herhaald advcriecicn bij abonnement. t'cnc circulaire^ bevallende de voorwaarden, svordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant HOF 46 AMER SFOORT Fabriek: Papenhofsted e. Directe levering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor absoluut uitgesloten. De nieuwe Veiling. Nu zeer binnenkort het nieuwe giebouw der Amersfoortsche Fruit- en Groenten- veiling in gebruik genomen zal worden, lijkt bet ons niet onnoodig daarover iets te ver tellen. En dan willen wij beginnen met het veilingwezen zelf, omdat het gebouw nog wel een extrabeurt zal krijgen. Wanneer men vertelt, dat claar aan „de Koppel" een veiling plaats heeft van groen ten en fruit, willen velen dat niet gelooven. Inderdaad' is het zool Maar omdat iedereen zich bij de woorden fruit en groenten een zindelijke omgeving denkt, lijkt het wat al te mal, dat déór in dat vieze hoekje van de stad nog artikelen verkocht worden, waarvan hygiënische verzorging en nette behandeling hoofdzaak is. Bij een veiling, zooals we die tegenwoor dig kennen, zijn leverancier en kooper de hoofdpersonen. En het is .vooral de leve rancier, die belang beeft bij een goed inge- richte veiling, omdat in een nette omgeving zijn producten veel meer tot hun recht ko men. Bovendien heeft een veiling het groo te voordeel, dat er tusschen de kweekers aanvoerders) een zeer te waardeeren concurrentie ontstaat, die tengevolge heeft, dat de producten steeds beter worden. Dat •is één van de groote belangen voor het publiek! Want het gebeurt nog wel ook 1 :!aas in Amersfoort dat handelaars in fruit en groenten hun waren ergens in het land opkoopen en ze dan, na eenige uren ■van verzending in het heetst van den zo mer, aan den man trachten te brengen, via groentenboeren, die met een werkelij ke n groentehandelaar alleen de groenten gemeen hebben. En wat voor groenten zijn het dan soms! Maar ook de beroepsgroen te nhandelaar ondervindt van zulke practij- ken het groote nadeel. Immers, als bijv. een venter met sla door de straten gaal, die. 'heel goedkoop is, (zoowel sla als venter) dan vliegt iedere lvuisvrouw er op af. Ze koopt, desnoods nog wat meer dan anders, want het kost nu niet veel! En de eigen groentenboer wordt al bij voorbaat voor af zetter uitgekreten. Edoch, steeds blijkt goed koop duurkoop te zijn g.eweest, want het gekochte is rommel. Maar inlusschen kan cc vaste groentenhandelaar met een standje doorrijden, zonder wat te verkoopen. Dat is bij een handel, die via de veiling gaat, uitgesloten. Immers, die pioducten zijn veisch en komen meestal ook in dien toe stand' bij den consument. Meestal, zeggen we, want helaas, ook onder de g.roentenhan- d-claren zijn, er, die nog meer de zindelijk heid moesten anachtnemen. Maar, zal men zeggende groentenhan- delaren vragen te veel -geld voor hun waren. Nu is het niet onmogelijk, dat er wel eens centje tusschen loopt, die al te gauw rijk wil ziin. Maar laten we niet vergeten, dat fruit en groenten artikelen zijn, waaraan veel risi co vast 2it. Ieder kan begrijpen, d-at b.v. spinazie, welke door een handelaar op de veiling gekocht is, op z'n hoogst één dag kan staan. Wordt ze dienzelfden' dag niet verkocht, dan is ze waardeloos, of moet in ieder geval met verlies verkocht wenden. En wie wil niet graag een reëelen prijs betalen voor goede waar Sommigen meenen, dat ook particulieren op de veiling moesten kunnen koopen. Daar is maar heel weinig voor en veel meer tegen te zeggen. In de eerste plaats valt het niet mee, om op een veiling te koopen, want dat moet men vaker gedaan hebben. Maar, zegt men, dat is te leeren. Ik geloof, dat remaivl, die dat wil 'leeren, z'n pogingen al heeft opgegeven, vóór hij het half kan. En dan zal blijken, dat hij heel duur gekocht heeft. Ik durf voorspellert, dat groenten en fruit veel duurder zullen worden, als consumenten ze zelf op de veilingen gaan koopen. Doch er is een ander bezwaar! Stel, men gaat naar de veiling om spinazie te koopen. Er is natuurlijk in overvloed, maar de par tijen zijn te groot! Daaraan heeft men veel ie veel. En dat is met alle groenten zoo. „■Dan zou een consument b.v. voor heel de buurt gelijk kunnen inslaan", wordt beweerd. Zeker, dat zou wel kunnen, maar behalve het gevaar voor te hoogen prijs zooals ik hierboven uiteenzette, komen -er dan weer transportkosten op en die maken de groen ten dus veel duurder dan via den handelaar, di-e toch per slot van rekening voor zijn bestaan werkt. Ook het koopen op de markt kan niet aan bevolen worden. Ten eerste geschiedt dat maar eens -per week, en we kunnen toch niet onze groenten Vrijdags koopen voor Donderdag d.a.v. Maar daarbij komt nog, dat onder de marktkooplieden ook nog wel eens menschen voorkomen, die een zeer ruim geweten hebben, wut b.v. bij het koo pen van boontjes of fruit maar al te vaak aan het licht komt. Doch we meenen te kun nen constat-eeren, dat de kweekers die de veiling kennen, veel liever hun producten ter veiling brengen, dan ze op de markt te verkoopen. Het laatste toch kost hun eenige uren meer, omdat ze geduldig te wachten hebben tot een kooper komt. A 1 s-ie komt En als alle kweekers de veiling kennen, dan zijn we overtuigd* dat ze in hun eigen be lang hun producten steeds n ia dat verkoop huis aan den man zullen brengen. Het is hun voordeel en in het belang van het publiek. Met een bespreking van het gebouw zelf willen we wachten tot na de opening. K. Politiek Overzicht In zijn onderhoud met den correspondent van de New York World, dat door ons werd aangehaald, heeft Lenin over Ruslands bin- nenlandschen toestand gezegd, dat die was kritiek maar hoopvol. Hij lichtte dit aldus toe: „Met het voorjaar zal men het gebrek aan voedsel te boven zijn gekomen, althans in die mate, dat de steden van den hon gersnood gered zijn. Het tijdperk van rien wederopbouw is in aantocht, dank zij de verbazende verrichtingen van het roode leger. Thans zijn gedeelten van dat leger omgezet in arbeidslegers, een buitengewoon verschijnsel slechts mogelijk in een land, dat streeft naar een hoog ideaal." Deze zelfde correspondent, Lincoln Eyre is zijn-naam, heeft zijn indruk'over den toe stand van Rusland, steunende op eene on dervinding gedurende een verblijf in rood Rusland gedurende tien-wéken opgedaan, op 9chrift gebracht. Het is interessant dien in druk hier weer te geven als toetssteen van de opvatting, die door den dictator van sov jet-Rusland is verkondigd. De schrijver begint met te zeggen, dat de bolsjewisten zijn opgehouden met te juichen over de overwinningen van het roode leger. Zij wenden zich nu tot de reuzentaak om Ruslands ontredderde economische struc tuur weder op te bouwen en inzonderheid het spoorwegnet.weer in bruikbaren staat te brengen. Er zou thans, ook ol wilde men het, geen offensief op groote schaal tegen Polen ondernomen kunnen worden, want de industrieele kracht, die vef-eischt wordt om zulk een onderneming te steunen, ontbreekt Toen de schrijver Rusland verliet, was het geheele lond in koortsachtige verwachting van een afdoende verklaring van de zijde der Entente over het besluit van den opper sten raad tot opheffing van de blokkade. Het vraagstuk der voedselverzorging is in ontzettende mate acuut, ofschoon de toe stand iets minder kritiek is dan in het begin van den winter. In Moskou, Petersburg en andere industrieele centra gaan acht mil- lioen menschen, van wie slechts een onbe duidend onderdeel bolsjewisten zijn, long- zoam maar zeker den hongerdood tegemoet. Wel zijn er overvloedige voedselvoorraden in het zuiden en oosten van het land, maar het half verlamde spoorwegwezen kan ze niet in voldoende mate brengen baar- de plaatsen, waar men er behoefte aan heeft. Brandstof is* ter nauwernood minder schaarsch dan een paar maanden geleden. Gebrek aan warmte echter draagt naast het gemis>san voedsel er toe bij om het sterfte cijfer te vermeerderen, dat in Moskou waar schijnlijk 30 pet. zal bedragen voordat hel voorjaar is gekomen. Ziekten heerschen haast onbeJemmerd. De typhus-epidemie in Siberië breidt zich snel uit naar het westen. Daar geneesmiddelen ontbreken, kan de epidemie slechts door quarantainemaat- regelen bestreden worden. Wet en orde heersrhen mei ijzeren streng héid in Rusland; onarchie en chaos z in nerg-ens te bespeuren. Het bestuur dooi de onverzettelijke sovjet-bureaucratie ech ter brengt veel ongerief en dikwijls haast ondragelijke misstanden teweeg. Met de af schaffing, kort geleden, van de doodstraf is de roode terreur, sinds lang reeds verbleekt, voor goed geëindigd. De almacht van de sovjets is zoo groot, dat het niet langer noodig is hunne tegenstanders door vrees- aanjaging tot gehoorzaamheid te dwingen. Lenin, de denker en schepper, en Trotzky, de organisator en uitvoerder, oefenen een meer absolute macht uit dan ooit de czaar heeft bezeten. ^Hoewel meermalen tusschen hen oneenigheid heeft bestaan, zijn zij thans nauwer met elkaar verbonden dan ooit te voren. Van hunne groote macht wordt het afdoende bewijs geleverd door het verba zingwekkende program der militarisatic van den arbeid, dat zij juist begonnen zijn in toepassing te breingen. Buftenlandsche Berichten. Londen, 2 Maart. (R.) Een commu niqué bericht, dat de opperste raad in zijne zitting van heden voorloopige besluiten ge nomen heeft over de beginselkwestiën be treffende de maritieme én de financieele voorwaarden van het Turksche vredesver drag. Londen, 2 Maart. (R.). Voor de eer ste maal sinds den oorlog is te Londen de internationale raad voor het onderzoek der zeeën bijeengekomen. Vertegenwoordigd waren de Scandinavische landen, Finland, Nederland, België, Frankrijk en Engeland. B e rl ij n, 2 M a a r t. (W. B.) In de Nat Vergadering werd door sociaal-democraten aan de rijksregeering gevraagd, wat deze dacht te doen tegen de flagrante schendin gen van het vredesverdrag door de Pool- sche maatregelen inzake het verkeer 'tus- sc'nen Oost-Pruisen en Duitschland. Koningsbergen, 1 Maart. (W. B.) President Rissmonn, lid der Duitsche dele gatie voor verkeersaarigelegenheden te War schau bericht inzake de moeilijkheden, die Polen het transitoverkeer van Duitschland naar Oost-Pruisen in den weg legt, dat Po len beweert, dat er geen transitoverkeer uit Duitschland naar Oost-Pruisen door Polen bestaat, daar Polen on Oost-Pruisen niet aan elkaar grenzen, omdat Danzig en het plebiscietgebied Marienwerder en Allenstein doartusschen liggen. De souvereiniteit van Duitschland over de plebiscietgebieden wordt door Polen niet erkend. Ook de Pool- schc bedoelingen betreffende tolontduikin- gen, alsmede de pnsdwang leggen het ver keer volkomen stil. B e r 1 ijn, 2 Ma a r t. (W. B.) De sociaal democratische fracties van de Duitsche Na tionale Vergadering en de Pruisische Lands vergadering hield-en zich gisteravond bezig niet de regeling van dc financieele verhou ding tusschen den staat en het voormalige Pruisische koningshuis. Aan het zeer leven dige debat namen o.a. de rijkskanselier, de Pruisische minister-president en de voor zitter der Landsvergadering, Lcinert, deel. Volgens de Vorwërts waren de meeste spiekers het over eens, dat het vermogen der Hohenzollerns als eigendom der ge meenschap beschouwd nioest worden, zon der schadeloosstelling. Zelfs als men reke ning hield met de burgerlijke mcerderh:id kon volgens de meening der beicle frnc'.it.s niet toegestemd worden in de voorgestelde overeenkomst, die een reusachtig vermogen in de handen der voormalige keizerlijke familie liet blijven. De sociaaLdemocraii- sche fractie der Nationale Vergadering is bereid om-een wet lot stand te brengen die den op art. 153 der grondwet berustenden bestaanden rechtstoestand wijzigt. In dc zitting van heden der Nationale Vergadering zal dc sterke oppositie dei sociaal-democraten tegen de voorgestelde overeenkomst gemotiveerd worden. De burgerlijke partijen hebben zich tot dusver, naar de Deutsche All-g. Ztg. schrijft, vastbesloten getoond om dc aanneming van het voorstel door te drijven. B e r 1 ij n 2 M a a r t. (W. B.) 'n het proces Erzberger-ITelfferich heeft de procureur- generaal zijn requisitoir genomen. Nadat hij er nadruk op gelegd had, dat hij alleen overwegingen van zakelijken en juridischen aard zou doen gelden, ging hij in op dc on derdeden. In een reeks gevallen achtte hij het be- w:js geleverd, dat Erzberger zijne parlemen taire werkzaamheid met zijne zakenbelangen verbond. Hiertoe b.ehooren bijv. het geval- Thyssen, de Pnigodien- en de Berge -zaak, die spieker als cle meest bedenkelijke be schouwde. Tot de gevallen, waarin het bewijs gele verd was, rekende het openbaar ministerie verder de zaak-Kowatsch en de anhydaat- zaak; het geval-Trippe grensde bijna aan corruptie. In een aantal andere gevallen was de be klaagde (Helfférich) er niet in geslaagd het bewijs le leveren. Ten slotte verklaarde de procureur-gene raal dat de beschuldiging, dat Erzberger za kenbelangen en politiek dooreenmengde, in een aantal gevallen bewezen was en dat dus het bewijs geleverd was. B e r 1 ij n 2 Maart. (W. B.) De Voss. Ztg. deelt mee, dat de communistische par tijdag ie Durlach een besluit genomen heeft, dat de districten Noord, Noordwest, Bene den-Saksen en Groot-Berlijn niet meer be schouwd zullen worden als tot dc partij ie behooren. P a i ij s, 2 M a a r t. (H.-R.) De Kamer heeft met 503 tegen 75 stemmen een morie aangenomen, die goedkeuring uitdrukt van dc docr de regeering genomen maatregelen tot beëindiging van de spoorwegstaking en tot verzekering van de instandhouding van het economische leven van het land. Verder wordt het vertrouwen uitgedrukt, dat de re*l geering de maatregelen op het- gebied derf sociale wetgeving zal weten tot stand brengen, die kunnen dienen om het terug-^ keeren van zulke conflicten te vermijden/ inzonderheid door verplichte arbitrage. Millerand heeft aangekondigd, dat den verminderingen van dc verstrekking vaitj voedingsmiddelen, die zijn gelast teng volge van de spoorwegstaking, zullen den gehandhaafd wegens dc verminden van de voorraden. Waarschijnlijk zal bes ten worden lot nog verdere vermindcrin Bergen (Henegouwen), 2 Maart (H.*| R.) De mijnwerkers hebben heden morgein! den arbeid volledig hervat. B e t h u n e 2 A p r i l..(R.) De stok in g i ui.' Mar-les-Mines is volkomen. 12.070 maiït hebben het werk neergelegd. Londen, 2 Maart. (R.) De conferentie/ aan het departement van arbeid tusschcir. vertegenwoouligcrs van de weg- en trons-7 portarbeiders er van de werkgevers is hedeiift onverrichter zake uiteengegaan. De verleg genwoordigers van de werknenters besloiea? later aan hunne vereenigingen machtiging» te vragen om te stuken. M i 1 a a n 2 M a a r t. (R.) De alg :ineme staking is geëindigd. De arbeid is overal hcw vat. Budapest, 1 Maart. (W. 13.) De XafV Verg. heeft heden admiraal Nicolaus vorr Hor thy tot regent gekozen. Hij ontvangt een eere-toeloge van 3 millioen kronen. f B u d a p e s t, 1 M a a r t. (Corr.-bur.) Mi nister-president Huszar heeft heden in d« nationale vergadering medegedeeld, dot na de verkiezing van den rijksbestuurder def ministerraad besloten heeft ontslag te rra* gen. De rijksbestuurder heeft aan do regee* ring opgedragen de zaken le blijven waar* nemen tot aan de benoeming van. ëen deri-* fttieve verantwoordelijke regeering. P a r ij s, 2 Maait. (N. T. A. DraodloosL De Petit Parisien zegt, dot de confer- da tusschen Polen en de aan sovjel-RuslzrncI grenzende Oostzee-staten over de vredes voorwaarden, die aan sovjet-Rusland gesteld zullen worden, eerstdaags in Warschau za{ bijeenkomen. Estland en Litauen, die be zwaar hadden gemaakt om zich er te doen vertegenwoordigen, zullen ook ge* machtigden zenden. Polen heeft reeds het programma van zijne voorwaarden vastte* steld. De regeering van Warschau zal iv.efi het initiatief nemen om de grens van 1773 voor te stellen, maar zal aan de sovjet* regeering verzoeken hierover voorstellen tel doen. De conferentie zal zich ook bezig hou-* den met den invloed, dien de hervattmgi van de handelsbetrekkingen-- met Rusland! heeft gehad op den economischen toe* stand. P a r ij s, 2 M a a r t. (N. T. A. Draadloos^ Generaal Joedenitsj heeft met zijn staf Est* land verlaten. Het Lettisohe gezantschap} verklaart, dat de regeering ven Estland Joe< denitsj heeft toegestaan eenige dagen ïif Riga te vertoeven. Hij is voornemens vat* daar via Libau naar Parijs te vertrekken. Washington, 2 Maart. (N. T. X, Draadloos von Annapolis). 2000 officieren van het staande leger met tijdelijke aan* stelling zullen voor 15 Maart gedemobili* seercl zijn. Van de 7800 officieren met tijdelijke aanstelling zijn 4600 ontslagen- Slechts de veldofficieren worden door dezen' maatrggel getroffen, die alleen betrekking) heeft op de rangen beneden den mojoors* rang. Washington, 1 Maart. (R.) Hel Hooggerechtshof heeft de vordering der re geering tot ontbinding der Staaltrust afge» wezen De verstandigste geeft toe. Bedroevende Jaciiek, zij levert ons pver aan de Domheid. f JUWELIER IGero AMERSFOORT <9 Zilver E» Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt 28 „Nog een beetje moed houden en dan zijn /wij er doorheen... Geef acht.. Voorwaarts marsch Hij legde den aangeduiden afsiand af. Maar hij deed het alleen. De sectie was hem niet gevolgd... Tlij geraakte in hevige opwinding. Zonder te letten op het gevaar, rechtop on der den kogelregen, gedroeg hij zich als een bezetene, en liep n-aar zijn sectie terug: „"Willen jelui me wel eens "volgen verdom melingen De jagers, afgeschrikt door het vuur. bewo gen zich niet. Vaissctte vervolgde: „Ik zal jelui leeren zandvreten, smeerlap pen!... Ik zal jelui een pak ransel geven." En met zijn voet schopte hij tegen een man, die onbeweeglijk liggen bleef. Yaissette hoog zich over liem heen. liet was een lijk. „Ha zoo!" zei hij, „hij is dood, de stomme ling." Toen had hij een schitterende inval: „Als jelui niet opstaan, schiet ik je neer met mijn revolver.'' Het dreigement met zijn wapen -was belache lijk, onder den orkaan van vuur, die over hem heen loeide. Hij riep: „Voorwaarts „Leve het socialisme!" riep'Angïel'H Dc dokwerker stond op en liep achter Vais sctte aan. De geheele sectic, zette zich nu brullend in beweging, holde over het terrein, en legde honderd meter af. „Wij zijn er, riep de tweede luitenant. Hij triomfeerde. Een licbtc verheffing van den bodem verschafte-/ijn tirailleurs dekking. „Aansluiten naar het midden!" zeide hij... „Bajonet op het geweer.Sluit <lc gelederen. God allemachtig, ik (Lacht dat wc er nooiF zouden komen... O. ik wed, dat cr nog achter- hl ijlers zijn.'' I-Iij wilde opstaan, maar hij werd bij zijn kapotjas getrokken; het was Angielli. „Verroer u niet, voor den duivel/' zei de Marsefllaan. „Anders is het met u gedaan." Hij drukte zijn gelaat tegen den grond. Hij wist van niets meer. Hij wist niet meer, waar hij was. Alleen begreep 'hij. dat hij zich niet bewegen mocht. Plotseling doorschokte hem een siddering. Steunend op zijn vuisten richtte hij zich ecnigszins op en luisterde aandachtig. In dc verdc aan den linkerkant, had hij een trompet- signaar gehoord. Het scheen te komen van de sectie van kapitein de Que ré. Doch neen, bet was alleen maar het rythmc van de suizende granaten, het geluid der geweersalvo's, het hortend gekners der machine-gewei cn. Hij was het 'slachtoffer van een haliucin.yic ge weest.. O, maar ditmaal was het wel degelijk dc klank dor trompetten. Zij barstten los, van verre nog, bet geraas van den veldslag over stemmend. Alle mannen hadden het gehoord.. Ademloos luisterden zij. De koperen muziek ging op vleugelen. liet was een machtige op wekking ter overwinning; dc tonen -der Mar seillaise vervulden de-lucht. Er ging een huivering door dc troep. In dc verte stierven dc laatste klanken van dc na tionale hymne weg. Maar nu klonken zij na derbij. De tweede luitenant Yaissette stand op in Verrukking. Hij was dronlLen van glorie- Het daglicht schitterde. Achter hem werd op een hoorn geblazen. Hij keerde zich om. De hoornblazer, Marsanne, stond daar rechtop onder den kogelregeo, badend in liet zweet; de vuurroode wangen gezwollen, blies hij. zonder dat het hem bevolen was, en terwijl hij heel zijn ziel legde in de adem van zijn longen, eveneens dc Marseillaise... „Volg mij op den voel,'* riep dc officiél'. „Attakeeren... allakecren...'1 De jagers waren allen opgestaan. Velen schreeuwden. Zij riepen maar steeds: „Attakeeren... attakeeren Rechts, links, overal, van zeer verre, van uit andere bataillons, of heel dicht bij, van uit de naaste sectic, ontloken de klanken van het verheven lied. „Voorwaarts. Met de bajonetten Vaissctte liep op -den vijand in. Dc. sectie volgde licrn. Hel glacis werd over dekt met de blauwe mutsen. Zij kwamen te voorschijn uit elke vore, V;in achter eiken zandhoop, uit eiken kuil. Naast hen verhieven zich ook de roode kepi's boven dc akkers cn dc velden. Het was heel dc vlakte, met zijn roode en blanke bloemen, die in beweging was gekomen. De onmetelijke rr.enschengol ïo.'de aan op dc Duitsclie Linie. HOOFDSTUK I\ De slag duurt voort- Duitsche mitrailleuses ronken nis ten motor. Hun projectielen vliegen gonzend door dc lucht, als een wolk van sic enen. gewor pen door talloozc slingci aars. De salvo's vol gen elkander ononderbroken op: ccn knal, dan nog ccn, en nog een. Tiet was Vaissctte 'k. daar voor hem uit een groot vlammend rad aan het draaien was, dat-hem de oogen ver blindde. Achter hem klinkt nog steeds het geschal van ccn hoorn. Thans blaast hij „attakeeren". Plotseling breekt dc klank in een snijdend gekrijsch: dc hoornblazer is doodcliik getrof fen. Men gaat steeds vc-rder vooruit. Men kan thans de bliksemende vlammetjes uit de U'Omp van dc geweren der Duitschers zien bomer.. Deze zijn nu vlakbij, op slechts enkele meters afstand. Nu zal men ze dan eindelijk te pak ken kunnen krijgen. Het schijnt, dat dc aarde waggelt, en dat het groote rad alles in zijl» draaiende vlammen verslinden zal. Op eeniü.5 passen van de vijnndcliike loop* graaf is de tweede-luitenant gestruikeld; hi| ligt plat 0|> den grond. De pijn, door zijn va£ veroorzaakt, doet hem we.c-r tot yich/ell ko* men. Hij is volkomen kalm. „Maar ik ben toch niet gekwetst," zegt hij tot zich zelf. X» en. Maar waarom ligt hij dan op dcni grond? IIij heeft zijn bril verloren, hij is d* rjn drenkeling, die weerloos spartelt tcgrrt de golven. Doch hij kan zijn voeten niet be-< wegen. Het i^. of zij door iemand worden vast* gehouden. Hei is ren net vnil prikkeldraad* heel laag. vlak hij den grond uitgespannen, dat hem heelt (leen Struikelen* En heel de mensclielijkc vloedgolf breek! logen de onzichtbare, verraderlijke versper» ring, Omh ng ook een'draativr.Tspei'i ii.g' J wordt gevtimd doo- dc elkander kruisende! kogels. Alen kan/ te midden van het c- kiu.S der sal* vo de commando's der pruisiwlu» eic m onderscheiden. De jagers komen bij hel Uradcrret '/.ij tui melen over elkander heen. Naast A ai smette hpopen dc lichamen zich op. En af de man nen vallen, tegengehouden door de geSpaniteJi draden en door dc kogels. Een oogcnhBlt draaien zij soartelënd in het rond, dan 1,lijven zij liggen. Zij vallen als dc bladerell van «e» boom, door -1 n herfststorm getcitsierd. Vaissctte kon niet opstaan. Ilct was onmo gelijk. Vlak h'-'V -a. hem bra; n t vo -•-» •- s mitrailleuse b ntejren van lood: je mocllï je niet opzettelijk laten afmaken. iSVordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1