Geldersche Credietvereenigin 1 J. &RQQTENDQRST wmmmzïriïZL'z: „DE EEMLANDER" PRIJS 9ES ADVERTEHTIÊH BUITENLAND ARNHEM. Opgericht 1866. Gestort Kapitaal f 10.000.000 Reserven- 4.400.000 Verricht aile bankzaken. FEUILLETON™ De Slm yan Frankrijk. Je klas Rewatie-inricJiiing. Jaercang Nt. 213 per |«»i 2.ao. rer week (met grali» veizckct ng itgei. ongelukken) 0.17». «(tondcilijlce nummeii c.a. Donderdag 4 Maart 1920 HOOFDREDACTEUR; M«. O. J, VAN SCHAARDENBURG UITGEVERS: VALKHOFF C, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL KOBK UTOirCHTSCMnsr» INTERCOMM. TELEFOONNUMMER 513 van 1 4 4 0 8L' niet ir begrip c-Q bewijsnummer, elke teeci mee t 0 2Q, liietunaunO o» dingen l - i i egels 0 50. oor handel en bcunjt bestaan :cc: vooidcehgc bepalingen (6!hel herhaald advcrtccicn hij jhcoucoicnt Ecrc d iij'i tc» bevattende de voorv/aaiJen woidt op aauviaag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Al is e* nog geen overeenstemming ver kregen o^es (te oplossing, die zal worden gegeven aan' de Adriatisch-e kwestie, de ka binetten v.an Lootten, Parijs en Washington zijn ro*>. ondei overeenstemming tot net beshrit gekomen om de tusschen hen over de regeling v&n die kw estie gewisselde stukken ie publiceer en. Dat is een kleine stap In de goede richting, want door de publicatie van deze stukken is aan den dag gekomen waaraan het is te wijten, dat de onderhandelingen op een verkeerd spoor zijn gekomen, waardoor zij dreigden te mis lukken. Men kent nu uen g-eheelen inhoud van het memorandum van 9 December, dat het door Frankrijk, Engeland en de Vereenigde Staten gehamer*ijk opgestelde plan tot rege ling ven de 2&ak inhoudt. Er waren twee hoofdpunten op te lossen: de verdeeling van Istrië er» het lot vsn Fiume. Over het eerste punt zeiden de drie regeeringen tot de regecring van Italië: „Wat Istrië betreft heeft president Wilson van den beginne af een grenslijn aangenomen, gaande van de rivier Arr.n naar de Karawankenbergen, een lijn die de ethnische grens tusschen Italië en Joego-Slavië belangrijk over schreed en welker aanneming tot uitwerking had dï. inlijving van meer dan 300.000 Joego-Slaven bij Italië. De geografische toe stand van Italië en zijne economische be hoeften z'jn ir.qfroepen tot rechtvaardiging van deze ernstige inbreuk op het ethnische beginsel. President Wilson, die aan déze ernstig<i»overwv gingen alle aandacht heeft willen schonken, welke zii verdienen, is nog verder gega&n tn heeft toegestemd in een verplaaising van rte grens naar het oosten, waardoor ook de- streek van Albona aan Italië werd gegeven, ofschoon daardoor een aanmerkelijk a on te; Joego-SJaven meer bij Italië worden ing-elijfd." De kwestie van Istrië weid hierdoor ge regeld op eene wijze geheel in het voordeel van Italië. Er bleef dus nog de kwestie van Fiume. Hierover bepaalde het plan van 9 December dei van Fiume en het belendende gebied zou worden gemaakt „een buffer staat tusschen het Italiaansche gebied van lsfrië en het Servisch-Kroatisch-Sloveen- srhe f.'"1 int.rijk, een staaf waarin eenerzijds ruim 209.000 Joego-Slaven, anderzijds minder rian 40.000 Italianen onder het ge- rag ven een vojkenoonci zoCTden worden ge plaatst." De Italiaansche regeering toonde zich on geneigd hei, plan aan te nemen voor zoo veel Fh -ae betreft. Ook de Joego-SIaven hadden pzwa-or logen eene oplossing, die hun 200.009 rasgenooten ontnam ten be hoeve von der. projecteerden bufferstaat. Fr is for.n eene onderhandeling gevolgd lusscher. lo regeeringen van Parijs en Lon den en het kabinet te Rome, buiten de re- geerin dei Vereen, de Staten om, die hare delegatie uit o- Panische conferentie had feruggelro! i-en Die onderhandeling, die srhriftolis begonnen en mondeling is voortgezet door d George en Nitti ter wijl zij samen in Pc: is vertoefden, heeft ge leid tot .el ultimatum* d-at den 20en Ja nuari ^aan Joego-Slovië gezonden werd. De rëgeëring van Joego-Slavië had volgens dit voorste) de keus tusschen de uitvoering van het Londensch: verdrag" van 26 April 1915 en de aanneming van een nieuw plan. waar bij het dénkbee va.n den bufferstaat Fiume werd prijsgegeven. Het gedeelte van Istrië, dat volgens het plan van 9 December be stemd v/as voor !en bufferstaat, werd bij Italië ge oegd, d-at bovendien met het ge bied var. Fiume, dat zelfstandig zou blijven, rden door een strook verbonden zou langs de kust. Dit was voor Nitti, den Itoliaanschen mi nister-president, onmiskenbaar een succes, dat aan zijne bekwaamheid als tacticus allo eer aandoet. Hij was er in geslaagd Frank rijk en Engeland te spannen voor zijn wa gen. Hij liet door zijne bondgenooten aan Joego-Slavië den eisch stellen, dat moest worden voldaan aan 't geen door Italië werd verlangd, en bleef zelf daarbij buite?. schot. Maar hij had gerekend buiten den Ameri- kaanschen waard, wiens optreden aan de raak een nieuwe wending heeft gegeven. In 1918 is in Groot-Brittannie de eerste slap gezet op den weg naar de politieke gelijkstelling van den man en de vrouw. Het was reeds dadelijk een groote stap, die op dezen weg werd gedaan, want 8 millioen vrouwen kregen daardoor het recht om deel te nemen aan cle verkiezingen voor het lagerhuis, niet alleen mee le stemmen bij de verkiezing van de leden, maar ook zelf tot lid gekozen te worden. Bij de algemeen e verkiezing in December 1918 hebben de vrouwen voor het eerst haar staatkundig recht kunnen uitoefenen. Dit eerste experi ment heeft geene wereldhervormende gevol gen gehad. Het regeerende kabinet is aan het bewind gebleven en onder de leden van het nieuwe lagerhuis was slechts ééne vrouw, en zelfs die nam geen zitting omdat zii gekozen was onder het mandaat, dot zij niet zou verschijnen in het paleis van West minster. Men heeft moeten wachten tot eene verkiezing ter vervulling van een tusschen- tijcls ontstane vacature om de eerste vrouw een zetel in het lagerhuis te zien innemen. Thans schijnt men zich gereed te maken lot het doen van een tweeden stap. Daar mee zal de eindpaal bereikt zijn, want het wetsontwerp, dat namens de Labourparty is ingediend, beoogt niets minder dan de volkomen gelijkstelling van man en vro jw. Men wil het kiesrecht aan de vrouw oi)der geheel gelijke voorwaarden verleenen als aan den man. De leeftijdsgrens, die nu voor cle vrouw bepaald is op 30 jaar, zal worden teruggebracht tot 21 jaar, waarop de man het kiesrecht krijgt. Voor beide geslachten zal het kiesrecht voor de lichamen van staatsbestuur en plaatselijk bestuur op den zelfden grondslag gesteld worden, dat men kiezcfr is in de plaats, waar men woont. De eenige uitzondering hierop maken de kie zers, die de afgevaardigden van de univer siteiten hebben te benoemen. In het debat over het voorstel om dit wetsontwerp tot de tweede" lezing toe te laten, verklaarde de vertegenwoordiger der regeering dr. Addison, dat door deze wets wijziging het aantal kiezers met ongeveer- vijf millioen vermeerderd zou worden. Het aantal mannelijke kiezers zcu iets beneden 13 millioen blijven, dat van cle vrouwelijke kiezers zou iets boven dat cijfer komen, want naar schatting zouden er ongeveer een half millioen meer vrouwen dan mannen zijn. Wat de houding van de regeering betreft tegenover dit wetsontwerp, dat niet van haar is uitgegaan, werd gezegd, dat de re geering het huis vrijliet in de beslissing of het wetsontwerp in behandeling zou worden genomen. Bij de behandeling van de artike len behield de regeering zich voor eenige amendementen in te dienen. Persoonlijk was dr. Addison een voorstander van het wetsontwerp. Hij meende, dal men onver mijdelijk tot de toepassing van deze wijzi ging moest komen, die op den duur zou werken in het algemeen belang. Zonder stemming werd tot de tweede le zing besloten. In het debat was de oppositie niet van veel beteekenis. Een lid bestreed het wetsontwerp, omdat hij van meening i_+£&iëS was, dat de tijd nog niet rijp was voor zulk een ingrijpende verandering in de nog maar kort bestaande regeling van het rouwen- kiesrecht. Hij putte een argument uit de wijze waarop de verkiezingscampagne von lady Astor in Plymouth was gevoerd, die meer den indruk gaf van eén circusvoor stelling dan van een ernstige parlements verkiezing. Lady Astor, het eenige vrouwelijke lid van het huis, weerde dit af met de verzekering, dat als men de verkiezing in Plymouth ver geleek met een circusvoorstelling, de geko zen vrouw niet de clown was geweest. Zij kwam op voor hot wetsontwerp niet ter wille van de vrouw maar ter wille van het land. De vrouw brengt zoo zeide zij in het openbare en bijzondere leven een geest van zedelijken moed, dien de mannen missen. ,Jk houd heel veel van de mannen; daarom wensch ik, dat meer vrouwen het kiesrecht krijgen. Dat zal goed voor de mannen zijn. De mannen hebben den steun van de vrou wen noodig. Er is geen reden om ons te vreezen. «Wij zijn redelijke wezens. Wij zijn geen geestdrijvers. Door vrees is nooit iets gewonnen." Buitenlandsche Berichten. Londen, 3 Maart. (R.) Het over de vredesconferentie uitgegeven communiqué houdt in, dat de.raad de zitting van heden voormiddag heeft besteed ofn de behande ling van het door eene commissie, waarvan maarschalk Foch voorzitter was, uitgebrach te rapport over de op het leger en de lucht vaart betrekking hebbende voorwaarden van het Turksche vredesverdrag. Reuter verneemt, dat in verband met de gisteren door de vredesconferentie geno men beslissing over de Tiuksche vloot die vloot zal worden ontbonden. L o n d e n, 3 Maart. (R.) De opperste raad heeft zijne zittingen verdaagd, omdat Nitti morgen, naar Italië terugkeert, terwijl Nitti niet voor het laatst van de vqlgende week weer in Londen zal kunnen komen. De conferentie van ministers van buitenland- sche zaken zal echter hare vergaderingen in het Foreign Office voortzetten; zij za) zich' bezig houden met de voltooiing van het Turksche verdesverdrag en ook met de nog onafgedane zaken in verband met het Hon- gaarsche verdrag. Men hoopt, dat het Turk sche verdrag den 22en Maart aan de Turk sche gevolmachtigden zal kunnen worden overhandigd. P a r ij s, 3 Maart. (N. T. A. Draadloos). De Petit Parisien bericht, dat de beide af delingen van den oppersten raad Dinsdag voormiddag een vereenigde vergadering ge houden hebben waarin hij zich uitsluitend bezig hielden met cle kwestie vaft de zee straten en in 't bijzonder met de maritieme bepalingen van het verdrag, dat aan Turkije zal worden opgelegd. Verscheidene deskun digen op marinegebied, met name admiraal Beatly, waren opgeroepen. Er weiden voor- loopige besluiten genomen; o.a. moet beslo ten zijn, dat aan Turkije niet zou worden toegestaan voortaan een oorlogsmarine te bezitten. Men zou het slechts vergunnen eenige schepen te bezitten voor cle bewa king van cle kust. De kwestie van het Turk sche leger zal Woensdag bestudeerd wor den. Dinsdagavond heeft de economische afdeeling van den Oppersten Raad den tekst van het uitgebreide rapport over cle duurte en cle wisselkoersen bestudeerd, dat Maandag naar de redactiecommissie 'was verwezen. Nauwkeurige inlichtingen werden niet ver strekt, maar het is waarschijnlijk, dat de Raad in kennis gesteld werd van het ant woord der Fransche regeering over de pun ten die aan haar oordeel onderworpen wer den. De olgemeene indruk is, dat cle econo mische afdeeling hare werkzaamheden tegen het einde dezer week zal ten einde bren gen. Dan zal alleen cle afdeeling, ei ie zich speciaal met het Turksche verdrag bezig houdt, haren arbeid voortzetten. P a r ij s, 3 Maart. (N. T. A. Draadloos). Uit Tokio is een missie gezonden om den gezant bij tc staan en mogelijk te maken, dat Japan vertegenwoordigd is in de ver schillende commissiën, die bij het verdrag voorzien zijn. B e r I ij n, 3 Maart. (W. B.) De grond wetscommissie uit cle Nationale Vergade ring heeft heden het wetsontwerp tot aanvul ling van cle wet nopens de vervolging van oorlogsmisdaden van 18 Dec. 1919 aange nomen. Parijs, 3 M a a r l. (N. T. A. Draadloos). De financieele commissie van de Kamer heeft een subcommissie benoemd om toe te zien op de uitvoering van cle financieele en economische bepalingen von het vredes verdrag. Klotz en Loucheur zullen tot die commissie behooren. De subcommissie zal confereeren met cle commissie van buiten- landsche zaken van cle Kamer over het toe zicht op cle uitvoering van de algemeen e be palingen van het verdrag. Zij zal deze week hare eerste zitting houden. Bern, 3 Maart (H.-R.) De nationale raad heeft met 113 tegen 55 stemmen de aansluiting van Zwitserland bij den volken bond goedgekeurd niet weglating van do zoogenaamde Amerikaansche bepaling. Brussél,3 Maart. (Havas). De Kamer heeft met '120 tegen 37 stemmen en vier onthoudingen artikel 1 van het wetsontwerp goedgekeurd, dat-het kiesrecht voor de ge meenteraden toekent nan alle Belgische bur gers zonder onderscheid van kunne. Par ij s, 3 Maart (N. T. A. Draadloos van Lyon). President Deschanel, die giste ren uit Bordeaux te Parijs is teruggekeerd, heeft bij aankomst aan het station een paar minuien gesproken met de autoriteiten, die hem kwamen begroeten en in 't bizonder niet den Spaanschen gezant, die den dank van koning Alfonsus kwam overbrengen voor de uitnoodiging aan prinses Beatrix. Daarna begaf Deschanel zich pei -omó^ biel npar het Elysée. P a r ij s 3 Maart (N. T. A. Draadloos), De senaat heeft het wetsontwerp goedge keurd, dat de regeering machtigt de lichting van 1920 onder de wapenen te roepen. Par ij s, 3 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). Dé uitkomst van de tien eerste dogen der inschrijving voor de Fransche leening is, dat is ingeschreven voor ongeveer 27 mil liard francs. P a r ij s, 3 Maar». (N. T. A. Draadloos). In zijn antwoord op een interpellatie over <i nu geëindigde spoorwegstaking betuigde minister-president Millerand namens re geering dank nan de leden \an hél spoor wegpersoneel, die niet aan de staking heb ben deelgenomen. Hij gaf atin de Kamer een beeld van het maatschappelijkwerk, dat moet worden ondernomen,en van voorgenomen herziening van de wet op de syndicaten betrekking hebbende op de ac« tieve macht, die hun zal worden verleend. De Kamer heeft met 503 tegen 75 stem men Millerand een votum van vertrouwen: gegeven. Por ij sr 3 Maar t. (H.-R.) De secretaris* sen van de syndicaten van spoorwegarbei* ders, die tijdens cle stuking in hechtenis wa« ren genomen, zijn voorloopig in vrijheid ge* steld. Daar bij het weer in dienst gaan ver scheidene personen zijn ontslagen, hebben de gedelegeerden van de Parijsche syndi caten een protestniotie aangenomen, waarin de spoorwegarbeiders worden opgewekt zich gereed te houden voor de oproeping, die zal uitgaan wanneer deze straffen niet onmiddellijk worden ingetrokkent ten einde daarop op zoodanige wijze te antwoorden, dat de directiën in de toekomst verplicht zijn eerbied te toonen voor het gegeven woord. Par ij s -, 3 Maart. (N. T. Draadloos). De arbeid is met spoed herval. De trein dienst loopt normaal op aile spoorwegnet ten. Gister was de dienst nog ongeregeld, omdat velen liet bevel tot hervatting van den arbeid niet tijdig ontvingen. AI n r s'e i 11 e, 3 Maart. (H.-R.) Geen enkele staker heeft zich lieden morgen aangemeld om hot werk bij de Paris— LyonMéditerrené te hervatten. Londen. 3 Maart. (R). In het Lager huis heeft Chnmberloin medegedeeld, dat tengevolge van de onlangs gedane uitgifte van 5% percents schatkistbiljetten van de reeds in omloop zijnde tot een bedrag van 99 millioen pond sterling geconverteerd zijn. terwijl meer dan zestig millioen in ge reed geld is ingeschreven. Dit is een zeer bvrc-digend resultaat- Par ij s, 3 Maart (N. T A. Draadloos van Lyon). Aiedouloot, dc Fransche gevol machtigde die met een speciale missie naar Hongarije wordt gezonden, wordt binnenkort .te Budapest verwacht, waar hij in die hoeda nigheid za! blijven totdat de hervatting van cle diplomatieke betrekkingen tusschen Frankrijk en Hongarije, na onderteekening van het vredesverdrag, zal zijn geschied. Na den vrede worden ook de diplomatieke ver tegenwoordigers van Groot-Brittannie (Ko hier), Italië (Cerutti) en de Vereenigde Sto ten (Grant Smith) verwacht. Die van de Czecho-Slowakische en de Poolscke repu bliek en die van de Serviërs, Kraaien en Slo- waken houden reeds verblijf in de Hongaar* sche hoofdstad. B u d a p e s t, 2 Maart. (II. C. B (Ver traagd). Gisteravond is een misluk'? aan slag gepleegd op den minister von oorlog. Fried-rich. De minister reed na negen uur in zijn auto van zijn club naar zijn woning te Ófen. Op de Elizobethbrug stonden drit De niensch ziet de wereld niet, evenals cle visch de rivier niet ziet. Roman door ADRTEN BFRTRAND. Bekroond ir.et den Prix-Cioncourt. i'!l Luitenant Fabre hr< ft zijnerzijds eveneens Je bewegingen van zijn compagnie geleid: er moest voor worder gezorgd, dat -de linie in Ümnr geheel vooruitkwam; dat de meiuschen- golf iij en ononch rbroken front, zou aanrol len op de Duitselie loopgraven. Al dé groepen, waarvan het glacis wemelt, staan op. gaan v.eer liggen, springen vooruit, in ccn strak volgehouden rythmé. De orlcann van Jood Juin' de voortstormende tirailleurs niet tegenhouden. Dc officier leeft het drama van ell.cn sprong mede met don soldaat, die dezen spj ong probeert; het schijnt liem toe, dat zijn eigen vastbeslotenheid en zijn eigen geestdrift den man steunen. Zoo trotseerde li'j dan deze lawine, terwijl hij nu en dan onr bewegelijk stond, het lichaam, in physieke in spanning, ietwat voorovergebogen; alsof hij 'door deze inspaftning de snelheid van den s: oimloop kon verhoogen. AIet een gebaar van zijn arm doet Rij zijn t mannen opstaan, 2ich verspreiden en zich Averijen in den orkaan. Ifèi is hem, alsof hij een zaaier is die het graan op den adem van den wind in dc voren werpt. Fr is geen enkele groep, die aarzelt of tee kenen van zwakheid geeft. Ter linkerzijde is Vaissette wat verder vooruitgekomen, rechts integendeel heeft een sectic zijn gang naar den dood wat verlangzaamd. „Ben jij daar, Girard?" vraagt Liicien. „Het gaat goed, luitenant,"' antwoordt de ordonnans rustig. Die man behoort tot het van hen, die door niets van hun stuk worden gebracht en bij wie dc moed haast niets verdienstelijks meer heeft, zoozeer behoort hij tot Jen aard va it hun wezen. •,IÖnip naar sergeant Battisti ïoe: zijn man nen vallen tusschen uvee sprongen haast in slaap- zeg hem, dat hij hen wat aandrijft en dat hi; alleen maar kijkt naar mij en naar den vijand. Haast je. Zorg dat jc niet wordt dood- gt clioten; de- order moot zijn bestemming bereiken.'* En Lucien neemt opnieuw dc leiding over zijn jagers, die onVerwinbaar voorwaarts gaan. Den eenen meter na den anderen leggen zij af, terwijl zij de velden en de akkers be dekken. Hun ruggen die rijzen en dalen, deen •denken aan het deinen van dc golven der zc-e. 'En op dat oogenhlik schalt de fanfare. Van alle kanten weerklinkt dc Marseillaise. 'De tonen zwellen, verzwakken, kaatsen te rug, sterven weg in liet gegrom der kogels, in het geloei der granaten, in de ontploffingen, in het gebrul der stormloopendë mannen. Fabro hoort of 7jet niets meer. Ook hij is door de nlgemeene dronkenschap aangegre pen. Hij is bevangen door dezelfde ontroering, die zicli van heel de voort-ijlende compagnie hceJt meester iLemaakt. Een .gewilde adem is over hem heengegaan. Hij'voell /ieli dc ziel van dezen levenden golfstroom. Ilij rent, hij springt en hij roept: „Voorwaarts!... Voorwaarts!.... A'oor- waa rts Hij is het, die den menschel ijken orkaan heeft ontketend, die achter hem komt aangie ren. „Voorwaarts!...'/ ITij* voeli rich gaan als op vleugelen. Men loopt als op een vloer van ijzer en brons, zoo zeer is de bodem met granaten doorploegd. Een vracht steencn wordt opgeworpen. Het is, alsof bij elke schrede die men doet IJslandsche Geisers uit den grond spuiten. H HOF 33. H r]*» «j,- i „Voorwaarts!" brult Fabre nogmaals. Ene plotseling ligt hij in het gras. liet ijzer- draad op den grond houdt hem gevangen. Eenige mannen springen op, gaan hem voor hij, doen eenige schreden, daken dan verward, wankelen, en blijven ten slotte languit op den grond liggen. Maar hij staat op om nogmaals tot zijn man nen te roepen. In een enkele seconde is heel de aanblik van het helsche landschap veranderd. Er is geen man meer te z.ien. Heel de vlakte is leeg. Een oosenblik geleden- was daar een gekrioel van uniformen, golvend onder den regen van staal en onder het zonnelicht. Plotseling is liet een ledige doodsrtn woes tijn geworden. Alle compagnieën, alle bntuillons zijn tegen liet dradennct komen sterven. Een' luide snik wringt Lucien dc keel toe en doorschokt zijn lichaam. Hij "huilt zijn smart uit tegen liet geknetter van liet geweer vuur Met oen enkelen oogopslag ziet hij de vlakte doelloos en nutteloos bezaaid met doo- den, met z ij n dooden. Plotseling zinkt hij als een levenloozc mas sa ineen. Iljj mompelt; „Het is niets... het is niets..." Het is alsof hij plotseling een hevigen lag had ontvangen. Maar hij weet niet precies w a a r. Van zijn arm druipt bloed. Weer zegt hij: „Hel is niets.... Tiet is niets..." Girard is aan zijn zij-de. Vanwaar komt li ij? Tiet is onbegrijpelijk. F.n alles wordt nevelig en vaag. Dan i s het of dc zon schuil gaat. Girard zegt: „Ilier ben ik, luitenant... hier hen ilc. Vis u ziclr verroert, is het met ons gedaan, l-'abro antwoordt: „Ik geloof dat ik gewond ben." De ordonnans vloekt en scheldt als eer. hei den. Lucien voorkomt zijn beweging: „Hou jc bedaard. Het niets. Het is aan mijn firm." „Verroer u niet. Op het pogenblik is het te gc\aarlijk. Straks zullen we u verbinden." Er is eenige oogenblikken stilte tusschen. do mannen. liet geweervuur schijnt wat te ver minderen. Het oor wordt verscheurd door de ruwe klanken der commando's van de Duit- sche. officieren. Fabre roep^L „Girard?" ^,.Tp, luitenant,1' antwoordt de ordonnans. „Steek je hoofd een weinig on. ICijlt naar da compagnie. Zachtjes, heel langzaam, richt Girard zich* eenigszins op. Hen kogel fluit. Ilij gaat opnieuw liggen. „Men kan er niets meer van zien; zij ligge* allemaal op den grond of ziin gecrepeerd. Er zijn enkelen die teruggaan- naar het- ravijn/* Fabre is terneer geslagen. AVecr siilte. Dan roept hij opnieuw: „Girard?" „Luitenant?1' „Dus... Frankrijk is naar den bliksem!" Dan blijft hij liggen, doodstil. De physiokö pijn en ook de morcclc marteling zijn verdwe* Ben. Hij is nu zeker, dat hij sterven zal. Ilij wacht op den dood. Het schieten heeft opgc*4 houden. Slechts dc granaten vliegen nog brom mend voorbij. liet rochelen der stervenden verscheurt het oor. Hen heel volk val soldaten kermt zijn leed uit. De twee aanvalsgolven, gevangen in het dradennct, klagen hun ellen de. De compagnieën bedekken het veld als mnaid bloedig koren. Heel dc vlakte zucht. „Girard," zegt Fabre, „we moeten bier van< daan. Zoodra deze' zwijnen uit hun loopgra* ven komen, kunnen ze ons gevangen nemen. „Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaaty Men moét kruipen tot aan het ravijn." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1