BUITENLAND "BINNENLAND „DE EEMLANDER" FEUILLETON. De Stem van Frankrijk. 18e Jaargang Ne. 217 pti poet f 2.«0, per week (me' sr.itle vetrekcr.nj oageltLkkea) 0 17». ileoadetlijke nummer» j :gj. ïiiirHooN 51 j. OlRÉCTEURJ. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M«. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Dinsdag 9 Maart 1920 P8U$ OER MIEHÏIfN met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer f 0 20, dicnstaanbic* dingen 1-5 icgcls 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan zeci vooidccligc bepalingen lot bet herhaald advcrtcercn bij abonnement. bene circulaire» bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Hoe wanhopig de toestand in Ierland thans is, werd in levendige kleuren ge- ichetst in een debat, dat in de vorige week in het lagerhuis gevoerd werd over een reg eringsvoorstel om den geldigheidsduur /an de wet waarbij aan het uitvoer-end ge ide in Ierland tijdelijk een groote buiten gewone bevoegdheid is verleend boven de macht, die zij op grond van de gewone wet reeds bezit, weer te verlengen. Bij de ver dediging van eer. amendement om voor dit voorstel de eigen woorden van de Habeas Corpus Act in de plaats te stellen, dat „getn vrije man zal worden gevangen gezet of van zijne vrijheden-of vrije gewoonten be roofd zal worden anders dan door een wet tige beslissing van zijne gelijken of door de landswet", werd een felle aanval gedaan op het beleid van de organen van het gezag in Ierland. De voorsteller van het amende ment beschuldigde de regeering, dat zij den oorlogsgeest in stand hield in hare houdin tegenover Ierland. Hij wees op de veelvul dige huiszoekingen van soldaten en politie - :n particuliere woningen (in Februari waren er 4000 geweest) en verklaarde, dat hij in maatregelen van onderdrukking niet kon zien een middel om politieke meeningen uit le drijven. Met den vinger wijzende naar den staatssecretaris voor Ierland, zeide hij: „Daar is de man, die de zaak van Sinn Fein doet triomfeeren." De aldus aangevallen minister gaf tot zijne verdediging een levendige schildering van den toestand in Ierland. In de vorige week waren er 49 nachtelijke aanvallen op particuliere woningen geweest. Hij vroeg net huis zich den schrik voor te stellen van menschen, die gehoorzaam zijn aan de wet, die uit hun bed worden gehaald en plotse ling voor zich zien een bende gemaskerde mannen, allen gewapend en bereid naar hun leven te staan. Hij haalde als voorbeeld aan een vrouw, moeder van dertien kinderen, die in koelen bloede vermoord was door gemaskerde mannen. Tegenover de huis zoekingen, die aan de politie en de solda ten verweten werden, stelde hij de invallen van de Sinn Feiners en hunije georganiseer de aanvallen op politieposten. ..Wij staan zeide de minister tegen- over een verschrikkelijk gevaarlijken toe stand in Ierland. Nog dezen morgen heb ik brieven ontvangen van loyalisten in Zuid- lerland, die de regeering vragen hen te hei oen om het land te verlaten." Er was over <eklaagd, dat de lord mayor van Dublin uit hei land was gezet. Die was echter niet ge deporteerd omdat hij lord m-ayor was, maar - zoo slecht zijn de Ieren hij was tot lord mayor gekozen omdat hij gedeporteerd was. Hij stelde de Sinn Feiners aansprakelijk voor de moorden, waarvan de berichten uit Ierland aanhoudend gewagen. „Hunne da- Jen zijn daden van duisternis. Iedereen in letland weet daf Sinn Fein voor de moor den aansprakelijk is. Niemand in Ierland, die vederlandsch gezind is, twijfelt aan het feit, dat Sinn Fein beschikt over 200.000 mannen, die bereid zijn om iedereen te ver moorden, over dag of bij nacht." Sinn Fein heeft een leger in Ierland, georganiseerd in bataillons, regimenten, brigades en divi sion. Voor zooveel hem betrof kon hij echter ei zekeren, dat, zoolang Ierland deel uit maakt van het Britsche rijk, de rijkswet en de rilksorde er gehandhaafd zou worden. De tegenpartij bleef niet in gebreke zich op de rede van den minister te beroepen als ven afdoend bewijs, dat de dwangpolitiek had gefaald, een bekentenis van het ban kroet van de politiek der regeering. Met haar amendement had zij echter, wat in deze vergadering niet te verwonderen is, geen succes; het werd verworpen met 291 tegen 52 stemmen en het regeringsvoorstel werd aangenomen. Buitenlandsohe Berichten. Washington, 7 Maart. (R.). In Wil sons laatste nota over de Adriatische kwes tie wordt gezegd, dat wanneer Italië en Joe- go-Slavië het denkbeeld van een bufferstaat willen prijs geven en Fiume toe te vertrou wen aan den volkenbond, de Vereenigde Staten bereid zijn aan Italië en Joego-Sla- vië over te laten hun gemeenschappelijke grens te bepalen. Flensburg, 7 Maart. (W. B.). De in ternationale commissie voor Noord-Slees- wijk, heeft het versieren der huizen, ven sters en spoorwegstations met nationale kleuren voor den tijd van 12 tot 14 dezer verboden, omdat zij meent, dat dit een na- deeligen invloed op de vrijheid van stem ming bij de volksstemming' in de tweede zóne kan hebben. P a r ij s, 8 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). De Engelsche pers spreekt sinds eenige (la gen over de mogelijkheid, dat Konstantino- pel bezet zal worden. De Fransche bladen merken op, dat deze bezetting sinds langen tijd een feit is. Frankrijk heeft te Konstan- tinopel zelf een divisie en een brigade op volkomen sterkte, d. w. z. omstreeks 15 16.000 man. Generaal Franchet d'Esperry, de opperbevelhebber der geallieerde troepen in het Oosten, heeft zijn hoofdkwartier te Konstantinopel zelf. De andere contingen ten der geallieerden, welke garnizoen hou den te Stomboel, bestaan uit een Engelsch regiment en een Fransch bataillon. Andere Engelsche strijdkrachten bevinden zich in de streek der zeestraten en bovendien is een divisie verdeeld over Anatolië tusschen Skutari en Broessa. Frankrijk heeft ook een divisie staan in oostelijk Thracië. P a r ij s, 8 Maar t. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Een bericht uit Sofia aan de Temps meldt, dat het nieuwe vertrek der Fransche tioepen, die Thracië bezet hiel den, naar Konstantinopel, in Thracië en Bulgarije veel opzien heeft gebaard. Bethun e, 7 Ma aêr t. (H.-R). Het con gres van de syndicale afdeelingen der mijn werkers in de bekkens van Nord, Anzin en Pas de Calais heeft.de gister in Parijs toe gestane concessiën onvoldoende geacht en met 160 tegen 24 stemmen tot staking be sloten. B e t h u n e, 8 Maar t. (H.-R.) Overeen komstig het gisteren door het congres ge nomen besluit, staat het werk heden motgen stil in de kolenmijnen van Pas de Calais. B e r 1 ij n, 7 Maart. (W. B.) Een ernstig standje is den vorigen nacht voorgekomen in het hotel Adlon tusschen prins Joachim Albrecht van Pruisen, een zoon van prins Albrecht, en andere Duitsche bezoekers met drie leden van de Fransche militaire missie. Toen de muziekkapel „Deutschland, Deutschland über Alles!" speelde, stonden de Duitsche bezoekers op, terwijl de Frnn- schen bleven zitten. De prins, die reeds een flesch wijn had gedronken, riep de Fran sche heeren toe, dat zij moesten opstaan. Toen daaraan geen gevolg werd gegeven, wierpen de prins en andere bezoekers gla zen, bloemvazen en andere voorwerpen naar de Fianschen. Het kwam tot dadelijk heden, waarbij de Fransche heeren builen en schrammen opdeden. De prins werd uit het hotel verwijderd. Dit voorval zal een gerechtelijk naspel hebben. De minister van de rijksweerbaar heid heeft gelast, dat prins Joachim Al brecht van Pruisen en ritmeester von Plathen, die ook bij het gevecht in het hotel Adlon betrokken is geweest, in voorloopige hechtenis moeten worden genomen. B e r 1 ij n, 7 Maart. (W. B.) Prins Joachim Albert spreekt in een telefoonge sprek tegen, dat hij op de manier zooals door Wolff's bureau werd bericht betrokken geweest is bij het gebeurde in het hotel Adlon. Hij heeft, in gezelschap van andere personen, in een hoek van de zoal gezeten en heeft niet eens den loop van het incident kunnen volgen, omdat tusschen zijn tafel en die van de Fransche bezoekers een vrij groot aantal personen zich hadden opge steld. Ook heeft hij niet met voorwerpen gegooid. B e r 1 ij n 8 M a a r t. (W.-B.). De minister van landsverdediging heeft, nadat hij van den hoofdcommissaris van "politie een ver slag gekregen had van het gebeurde in het hotel Adlon, de arrestatie van prins Joachim Albrecht van Pruisen bevolen, die dan ook in \oorloopige hechtenis genomen is. De prins beweert, dat hij bij het relletje niet be trokken'is geweest. De zaak is thans in han den van de justitie en politie. Het departement van buitenlandsche za ken heeft, vanmorgen naar den toestand ge ïnformeerd van de personen, die bij het ge beurde gewond zijn, en spijt betuigd over het voorval. Hedenmiddag hrachten de Fransche zaakgelastigde en generaal Noliet een bezoek aan den minister van buiten landsche zaken naar aanleiding van het in cident. Minister Miiller betuigde het leed wezen der regeeqng en verklarde dat ^en gstreng onderzoek ingesteld was en de schuldigen gestraft zullen worden. B e r 1 ii n, 8 M a a i t. (W. B.) Volgends een bericht uit Saarbrucken heeft het Hol van Cassatie te Parijs hei vonnis tegen de ge broeders Röchling, dat door den krijgsraad te Amiëns uitgesproken was, vernietigd en de zaak opnieuw naar den krijgsraad ver wezen. (Deze gebroeders waren indertijd tot zware tuchthuisstraffen veroordeeld wegens het wegvoeren van machines enz. in de door de Duitschers bezette gebieden. Red.) Bremen, 6 Maart. (W. BDe Nippon Yusen Keisha za! binnen kort hare stoom schepen naar Oost-Azië eenmaal per maand Bremerhaven laten aandoen. Zij heeft hare vertegenwoordiging opgedragen aan de Norddeutsche Lloyd, die ook de belangen von Bremen behartigt in een gemeenschap- pelijken dienst van Engelsche rcederijen op Oost-Azië. M u n c h s n7 Maart. (W.-B.)..Heden- namiddag zijn op hetLehnbachplein en voor de veld heeren-hal be'oogingen gehouden, die voornamelijk gericht waren tegen de uit buiting van het volk door „O.-W.ers", woe keraars en buitenlandsche Joden. De betoogers werden voor het ministerie van binnenlandsehe zaken door afdeelingen van de politie en de rijksweermacht tegen gehouden en ontruimde het plein, nadat door bestuursleden van den Duitschen „Schutz-und-Trutz"-bond, die inmiddels door minister Endres ontvangen waren, tot kalmte was aangemaand. P a r ij s, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De beurs was heden een weinig minder vast, maar dit was in hoofdzaak het geval in de Coulisse, waar de reactie zich in het bizonder deed gevoelen. Fransche rente was zeer vast. 5 pet. obligaties Cré dit National waren zeer geanimeerdzij stegen tot 50350 in verband met de eerste trekking, die Maandag heeft plaats gehad. P a r ij s, 8 Maart. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Uit Rome wordt aan de Temps gemeld, dat bij den terugkeer van Nitti op nieuw geruchten omtrent een wijziging in het kabinet de ronde doen. Men ,acht deze onmisbaar om de regee- ringspoiitiek meer kracht bij te zetten. Het is nochtans de vraag, of Nitti onmiddellijk tot een hernieuwing van het kabinet zal overgaan, dan wel eerst voeling zal- houden met de stemming in het parlement. Madrid, 7 Maart. (R.). Een telegram uit Lissabon deelt mede, dat alie openbare diensten stilliggen door een staking van het ambtenaarspersoneel. W e e n e n, 7 Maart, (Korr.-Bur.) Bij de besprekingen over de nieuwe tracte- mentsregeling der rijksambtenaren heeft minister Reisch, op grond van een besluit van den kabinetsraad verklaard, dat de re geering els maximum een totaal-bedrag van een milliard beschikbaar kan stellen, dnt mogelijk door verhooging van de tarieven der staatsbedrijven kan worden gedekt. De minister deed verschillende voorstellen ter verhooging van de toelagen wegens duurte, kinderen, enz., waartegenover de regeering echter moest eischen, dat de arbeidsdag dei- ambtenaren van zes op acht uren werd ge bracht. Namens dë ambtenaren werd echter ver klaard, dat de werknemers geen genoegen konden nemen met de voorstellen der re- gcering. Zij verlangden verzekering van een bestaansminimum en wilden de toelagen, volgens een veranderlijke schaal, geregeld zien. De besprekingen werden verdaagd. Heisin gfors, 6 M aart. (W. B.). De rijkspresident heeft prof. Erich met de vor ming van een nieuw kabinet belast, dat waarschijnlijk een zuiver burgerlijk coalitie kabinet zal worden. Kopenhagen, 6 Maart. (W. B.) Uit Stockholm wordt aan de dagbladen bericht, dat de groote arbeidersstaking in de Zvveed- sche metaalindustrie thans ten einde is ge bracht. De beide partijen hebben zich onder worpen aan de voorstellen vsn de com missie, die was ingesteld om te bemiddelen. Er zijn op vele plaatsen reeds maatregelen genomen om den arbeid te hervatten. Washington, 6 Maart. (R.) In de marine-commissie van het Huis van Afge vaardigden verklaarde de secretaris van Mo- rine, Daniels, dat de aanbouw van oorlogs schepen in het volgende dienstjaar op groo- tere schaal zou moeten plaats hebben, dan door de commissie voor marine-aangelegen heden was voorgesteld, wanneer het vredes verdrag in de thans loopende zittingsperiode niet door het Congres geratificeerd werd. Zich een definitief advies voorbehoudende verklaarde de minister verder, dat, indien Amerika het lidmaatschap van den Volken bond ten slotte mocht afwijzen, hij zich ge noodzaakt zou zien een nieuw programma voor den aanbouw van oorlogsschepen voor te stellen. Er was geen middenweg. Het door hem ontworpen programma komt overeen met dat van den raad voor marine aangelegenheden, wat betreft den aanbouw van twee slagschepen en een pantserkrui ser. In zijn programma drong hij echter ook op den aanbouw aan van 20 lichte kruisers, 14 flottille-schepen of groote torpedojagers. De minister wees op het tekort aan lichte kruisers en kleinere oorlogsschepen bij de Amerikaansche vloot, zooals tijdens den oor log was ondervonden. N e w-Y o r k, 8 M aart. (Draadloos uit Annapolis). Het groote tabakpakhuis van de Amerika-Sumatra-tabukmaatschappii üe New-York is door brand vernield. De oor zaak is onbekend; de schade bedraagt nage noeg een millioen dollars. De Staatscourant van heden 8 Maart bevat o.a. de volgende Kon. be sluiten: op verzoek eervol ontslagen met dank B. Holtrop, lid der Staatscommissie voor het onderzoek naar de bezoldiging van burge-*] meesters, ambtenaren en werklieden iw dienst van de gemeenten en benoemd als zoodanig H. Huberts, lid van het hoofdbew stuur van het Nationaal Verband van ge* meenteombtenaren in Nederland. aan den reserve-kapitein H. Hijmans vara het 1ste regiment vesting-artillerie, op haft] daartoe door hem gedaan verzoek, een eer«J vol ontslag uit den militairen dienst ver* leend. v .y ikrUk. wlent van Keu lior een uiM Benoist. dew ]V««l0rUnd «n Fraakryk Naar de Parijsche correspondent H b 1 d. meldt, bevat E x c e 1 s i voerig interview met Charles Benoist, deifj Fianschen gezant te 's-Gravenhage, over de Hollandsch-Fransche besprekingen. Over de diplomatieke quaesties weigerde hij iets los te laten. O. m. geeft de gezant den Franschen derC raad, in Nederland zaken te doen en tegelijk te trachten de Nederlanders te begrijpen en door hen begrepen te worden. De gezanüj zet dan uiteen het groote belang, dat NedcrJj land voor Frankrijk heeft, nu de Elzas ia teruggekeerd. Ook kunnen tollooze Fron-J sche producten in Nederland verkocht wor«c den. De gezant noemt twee voorbeelden om( aan te toonen, hoe weinig Frankrijk daari voor doetboeken en kunstvoorwerpen. Da Fransche uitgeverij weet niet te profiteered von de groote belangstelling, die in NederW land voor Fransche literatuur bestaat. Evenzoo is het met de Fransche kunsf^f speciaal beeldhouwkunst, meubelen, pors©»/ lein en glas. De Nederlanders zouden mis*j schien de Fransche producten wel prefereo*1 ren, maar geen Franschman komt ze ixuiij aanbieden. Jg«rierlan<l «n RHrH1. Havas seint ons uit Brussel: De „Soir" deelt mede, dat de Belgfscna regeering besloten heeft zich niet te vereeni* gen met het politieke deel, vervat in het eerste artikel van het Verdrag 1839, zooals het is herzien volgens de beginselen, aange* nomen door den Rand van Veertien. Naar aanleiding van dit bericht hoeft de correspondent der N. R. Ct. te Buisscl zich tot een der ministers gericht, die hom verklaard heeft, dat dit bericht van de Soir van allen grond ontbloot is. Wanneer het ontwerp voor de Kamer zal komen, zoo ver volgde de minister, zal de Kamer het lam- nen aannemen of verwerpen, maar hel lag heelemaal niet op den weg der regeering, de houding aan te nemen, die haar in het dagblnabericht in kwestie toegeschrwW wordt. Passen voor Holglë. Naar men ons thans meldt zijn all# verstrekte Belgische visa niet meer geldig« Ieder, die zioh naar België wil begeven, moet opnieuw bij den Belgischen consul een visum aanvragen. Deze aanvrage zal dan worden doorgezonden naar Brussel, waar de Belgische regeering over inwilliging beslist en het advies naar den betrokken' consul opzendt. Ook personen, die vin Bel gië naar Frankrijk reizen, moeten een visum' bij den Belgischen consul aanvragen, docH voor hen bestaat de kans, dnt hun spoedi ger een visum verstrekt wordt, indien zij al thans kunnen aantoonen, dat zij hun reil niet in België onderbreken. Dit alles moeten uitsluitend contriver maatregelen zijn. De N. R. Ct. teekent bij mcdedeelingeni van de (Brusselsche) Standaard nog aan, dat op de consulaten te Amsterdam en Rotter dam aan sommige aanvragers werd daarbij te kennen gegeven, dat het wel ettelijk# weken zou duren eer de stukken terug kwa« men, en het visum kon worden verleend! Kunst is meestentijds slechts de kreet van den individu. Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. :j<> „Gaarne erken ik, verklaarde Vaissette, „welk een onuitputtelijke bron van kracht en hoop het Christendom is geweest iu de som berste tijden der wereld-geschiedenis; en even zeer erken ik dat nog heden 'het geloof voor sommigen een groote vertroosting is. Maar ik wilde slechts opmerken, dat ik in de leerstel lingen der lleidenscke phiiosopheu voor mij den zelf den steun in den tegenspoed vind. Ik wil U slechts herinneren aan de schoon» rege len van Horatius: Si ra ct us i 11 aba tu r o rbis. f I m p a i d u m f e r i e n t ruiaae. D«'7e woorden gaven bevrediging aan zijn vstoïeijnsche ziel; en zij konden troost schen- schen voor de rampen van dien tijd, die echter niet zoo vruchtbaar in lécd was als de onze. 3Velnu," ook voor mijn oogen zou de wereld ineen kunnen storten, en haar ptunhoopen zouden mij Diet kunnen doen sidderen." „Je weet heel goed, mijn vriend," sprak do kapitein, „dat Horatius, evenals Vorgilius, en al de groote antieke heidenen, zonder het te .weten, het geheimzinnige aroma van liet fvangelie hebben ingeademd, dat toenmaals! in de lucht zweefde, nog vóór de geboorte van Jezus... AVanneer het mij zoo gemakke lijk valt te sterven, dan komt dit, geloof ik, wijl ik weet, dat do hclooning mij wacht: do belooning in de Eeuwigheid." Dc wind was gaan liggen. Een lijnc regen (laaide geruischloos uit de wolken. Geen en kcl schot werd gehoord. Geon stervenskreet klonk meer door de lucht. Nooit was de slilto zoo volkomen geweest. De Qitéré ademde gretig de nachtlucht In en zei: „Ik wil je een bekentenis doen. Ik lieb tot dusver mijn liefde voor Frankrijk vereenzel- vidg met mijn liefde voor God. Mijn vader landsliefde en mijn geloof vermengen zich in dezelfde geestdrift voor de daad. Deze oor- log was voor mij een kruistocht. Maar thans zie ik in, dat het eene niet precies hetzeli'de is als het andere. Eenige weken in het veld en de tragische uren van gisteren hebben mij een beetje licht verschaft. Ja: ik ben gcloovig en ik heb mijn vaderland lief. Maar deze beide gevoelens zijn twee afzonderlijke dingen voor mij geworden. Mijn Godsdienst maakt het me, zooals ik je al zei, gemakkelijker, mij op te offeren en te berusten: maar- bij is niet dc oorzaak van mijn opoffering en van mijn berusting. Ilij is mij een steun; maar hij is niet de beweegreden voor mijn handelen. Het vaderland alleen drijft mij aan, om te strijden en om mij aan te bieden aan den dood'. Als ik gedood word, zal ik als een goed Christen sterven, maar ik zal niet gestorven zijn voor het Christendom; ik zal gestorven zijn voor mijn vaderland." „Wat U daar zegt, antwoordde Vaissette, brengt mij van mijn stuk. Ik droomde van, een wereld Hierbenedetw.ooals U van een we reld Hierboven, waar de grenzen zouden zijn r.ilgewisclit. En ik hoop, (lal eens de dag zal komen, waarop de zon zal schijnen over ge slachten, die geen oorlogen meer kennen. Ook ik had een religie: die der Mensehheid. En ik heb die religie vereenzelvigd met mijn Vel- ecring voor het vaderland. Ik geloofde, dat dit de reden was, waarom ik, bij het eerste nade ren van het gevaar, doorschokt werd van zulk een heftige emotie, en zoo'n tecre gene genheid voor dit land heb gevoeld. Welnu, neen! Dat is het niet. Mijn pariotisme laat zich niet beredeneeren en steunt niet op logische gronden. Ik gehoorzaam aan een instinct- Dat is het, wat-onze bescheiden jagers tot on bekende helden maakt Zij weten het niét. Maar wij hebben het voor ons zelf ontdekt: de mücht van den grond is vlecsch geworden in ons." „Daardoor wordt het mij ook duidelijk," zei dc Quéré, „waarom onze mannen met zulle een lijdelijk fatalisme den dood aanvaarden. Zonder morren gaan zij naar dc slachtplaats, -r als een groote onderworpen kudde. Zelfs de martelaren der kerk, die toch uit vrijen wil te sterven verkozen, en die konden rekenen op de goddelijke hulp, spreidden geen groo- ter moed ten toon, dan onze soldaten: en toch bevinden onze mannen zich niet, als de heili gen, uit vrije verkiezing in het oord dor ver schrikking, en verwachten zij niet, onmiddel lijk na hun lijden..de hclooning van het para dijs." Vaissette stemde hiermede in: „Zij verwachten geen belooning," zeide hij. „Zij doen het niet om den roem: dit is een woord, dat slechts eenige heteekenis heeft voor jongens van twintig jaar, maar dat niets zegt tot de meesten van hen, wier lichamen zullen bijdragen; tot dc vormipg van den einde- loozen lijkenstapeL die ons de overwinning verzekert. Zij hebben niet het duidelijke ge voel, dat zij dc verdedigers zijn van hunnen verren haard, hun vaderlijken akker, het huis, waarin hun vrouwen wonen. Zij vechten niet voor een verleden van grootheid en roem, waarvan zij de geschiedenis niet kennen. Mot hun horst vormen zij een bolwerk ter verde diging van een volk van lafaardJr, die zirli ver stoppen in de depóts, en van bourgeois, die vrijgevig zijn met woorden, maar niet met liun toewijding, cn miltder schriel mei het bloed van hun zonem dan met htm goud, dat even zeer noodig is voor dc verdediging van het vaderland. En het is kinderachtig om tc be weren, dat deze gewillige mcnschenmns«a zich ter slachtbank laat voeren uit een-soort van inwendige discipline van het geweten, dat haai zou drijven tot het vervullen van haar plicht." „Da's waar," mompelde de kapitein. „Wij gehoorzamen slechts aan een onoverwinnclij- kon -drang, die zich in ons openbaart. Die drang wordt geboren in dc ingewanden van den grond, waarin wij zijn geworteld, cn wij zijn 7. n instrument."- „Kapitein", hernam dc tweede luitenant op ernstigen toon. „gisteravond hebben wij ons vergist. Toen hebben we gezegd, dat dc kracht onzer liefde voor Frankrijk niet uit dezelfde motieven voortsproot, maar dat die kracht toch bij ons allen even groot was. Onze liefde is stellig bij allen van gelijke grootte; maar zij is het niet alleen in haar uitingen en iu haar doel, maar ook in haar oorsprong: wij allen geven gehoor aan de roepstem van het vaderland." „Je wilt dus, beste jongen," onderbrak de kapitein, „de schim van Voltaire verzoenen met die van Balafré!" „Welnu ja/' verkltarde Vaissette* „nieu mnlid zal mij kunnen beletten, om in naam van Voltaire le strijden voor Frankrijk, voon heel Frankrijk, het Frankrijk van het ver leden waarvan ik geen enkele zwakheid en geen enkele dwaasheid wil verloochenen, enj dat van de toekomst, dat wij thans voorbe reiden. En ik hen cr trotsch op, dat ook (gij voor hetzelfde Fritnkrijk vecht. Iloo ver wij- ook in geestelijk opzicht van elkander aR staan en van elkander zullen blijven af slaan. het is voor eenzelfde ideaal, kapitein/I dal zoo aanstonds uw bloed en liet mijna (lezen Frandselien grond zal bevochtigen." Hij zweeg. En dc beide officieren bleVcn no£ lang verzonken in hun gepeinzen. i De regen had opgehouden. liet dieper worg den van het nachtduister en het kouder wor-| den van dc lucht kondigden den (lagcrnadJi aan. Men hoorde zachte voetstappen nadcréTüj uit liet bosch. Jlet waren de andere compag^ nieên van het iJGste regiment, die hun anu^ valsposities kwamen innemen. Vaissette Het1 zijn mannen zich aansluiten aan die van ka-] pitten de Quéré. De machinegewecr-nfdofiBn#| stelde zich in hun nabijheid op. De bataillons^ chef riep dc officieren bij zich: binnen een utu* zou men aanvallen; cr behoefde geen enkele? manoeuvre tc worden uitgevoerd. Icder«5( compagnies-commandant, had niets anders tel doen, dan recht af tc gaan op het doel: der Duitsche loopgraaf. 'Drie lichtkogels stegenl op uit liet dorp, en barstten hoog in dc luchfi uiteen. Men volgde met de oogen liun spoon van geelachtig Licht, dat heel het landschap! overstraalde. Dc vijand wilde zich ervan/ overtuigen, dat de hellingen van de vallei oiR bezet waren. Alsof zij op dit signaal hadden .gewacht, kwamen onze batterijen in actio. bloedige dagtaak was weer aangevangen. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1