5 ACOHKEfnENTSPRIlS O 01] DE EEMLANDER" PRI1S DES ADVERTEHTIËH r, BUITENLAND Oe Stem van Frankrijk. 't WILLEM GROENHUIZEN Zilver Alpaca 1 FEUILLETON. 18® Jaargang fS®. 218 per 3 maanden voor Amors* foozt f 210, idem banco jr. oas1 rw wc'--: »m*' £;aWs vtrtekcrng ^nn n) 0.17*, tizonacrlijke nummers XlLtïiiOON 51J. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M., D. J VAN SCHAARDENBURG. Woensdag 10 Maart 1920 bewijsnummer, elke ïcgcl meer 0.20, dienstaan. t» dingen 1—5 icgcls 'f 0 50. Voor handel cn bedn t bc?taan zeer vooideelige bepalingen tol het herhaald advcrtccrcn bij abonfftuicnt. licnc citcuhvic, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant HOF 46 AMER SFOORT FabriekP a p e n h o ?s t e d e, Dlreote levering van den fabrikant aan den verbruiker Conourrentle daardoor absoluut uitgesloten. Politiek Overzicht Van alle zaken, die bij de gToote likwl- datie van den oorlogsboedel moeten wor den beredderd, is de Turksche boedelbe- reddermg bel minst gevorderd. De vredes conferentie beeft in Parijs zich er mee be zig gehouden. ïn Londen heeft zij ijverig er nan voortgewerkt. Wanneer zij in de vol gende maand in Rome of in San Remo en misschien tusschentijds nog in Parijs weer bijeenkomt, zal zij de zaak opnieuw op hare agenda vinden. En er is alle reden om in twijfel te trekken of 2ij dan met het op stellen van het Turksche vredesverdrag ge- rc-ed zal komen. Want geen vraagstuk is in- I- ukkelder en van grooter omvang dan dat bereddering van den Turkschen boedel. \an het einde van de Londensche zitting \an de vredesconferentie was men volgens de berichten zoo ver gevorderd, dat de ?roote lijne-n van het vredesverdrag, waarin J'0 nieuwe toestand zal worden vastgelegd, z: i getrokken. Die lijnen worden in het .1' «mal des Débats aldus vermeld: 1. Gebiedsbepaiingen. Het gebied van Turkije zal worden teruggebracht tot Kon- •>untinopel en het grootste gedeelte van \natoKë (Klein-Azie). De bevolking van het >Mus besnoeide Turkije zal zijn 6 a 7 mil- K *n; terwijl het oude Turksche rijk een be- •:ir»g had van 30 millioen. De grenzen nog niet definitief vastgesteld. Maar men kan zich een algemeen denkbeeld er van maken. Al het gebied, dat gelegen is 3 n gene zjijde van den Taurus (Syrië, Pa- Lstina, Mesopotamia, Arabië) zullen op- Zouden deel uit te maken van het Turksche rijk. De Armenische republiek zal vergroot worden met de drie vilajels Van, Bitlis en Erzeroem. Griekenland zal een mandaat krij gen voor Smyrna, Frankrijk voor Cilirie, Itaiië voorAdoIio. 2. Bepalingen betreffende leger en ot. Over de sterkte van het leger, dat Turkije zal mogen onderhouden, is nog geen besluit genomen. Wel over de oorlogsma- riue, waarover besloten is, dat Turkije geen vloot meer zal mogen bezitten met ultzon- ing van eenige kleine schepen voor den d juanedienst. 5. Financieele bepalingen. De Turk sche schuld zal verdeeld worden tusschen de verschillende" deelen van het oude Turk sche rijk. Op gelijke wijze zal ook de last verdeeld worden, die op Turkije zal worden gelegd tot goedmaking van de in den oor- tol aangerichte schade. Tiet Journal des Débats legt er nadruk op, dat alle besluiten, die in Londen genomen zijn ov-er de Tegeling van de zaken in het nabije oosten, van voorloopigen aard zijn. R??dende besluiten zullen eerst later geno- :n n worden. Op het voorloopige karakter vTn de in Londen genomen besluiten wijst .ook een artikel van de Temps, dat er nadruk >p legt, dat de nieuwe Turksche staat, die zal worden opgericht, slechts in schijn on- afhmkelijk zal zijn. In het gebied, dat aan Turkije zal bhjven, wil men controle-zónes instellen, die veel zullen gelijken op gebie den, waarover een vreemde staat het be schermheerschap uitoefent. Niet alleen zal dus het Turksche rijk aanmerkelijk besnoeid worden en vier vijfden van zijne vroegere bevolking verliezen; het aon de Turken blij vende Turkije zal slechts in schijn een on afhankelijke eenheidsstaat zijn; in. werke lijkheid zal het geheel stukgesneden zijn en verdeeld tusschen verscheidene Europee- sche staten. De Temps kan dat niet goed keuren en Is van meening, dat dit stelsel van verbrokkeling en verdeeling niet over eenkomt met de bedoelingen van Frankrijk en met het gemeenschappelijke belang van de geallieerden. De gebieden van het voor malige Turksche rijk, die door Turken en Koerden bewoond zijn, vormen een geogra fische eenheid. Wonneer men ze kunstmatig van elkaar scheidt, zal men waarschijnlijk onhoudbare toestanden in 't leven roepen. Beter zou het zijn, dat die streken vereenigd bleven en de openbare dienst in Turkije met internationale hulp weer in orde werd gebracht, zoodat onder bescherming vnn dit gezag de burgers van rederen staat ge legenheid hadden voor hunne belangen op te komen. Maar als er verdeeld moet wor den, dan meent de Temps, dat ook Frank rijk niet vergeten moet worden en ook voor zich op een invloedssfeer aanspraak mag maken. Buitenlandsohe BeHohten. Londen, 8 Maart (R.) De Opperste Raad heeft besloten de v-ereeniging van Bessarabië met Rumenië te erkennen, zoo dra de Rumeniërs van hun tegenwoordige stelling ten O. van de Theiss teruggetrokken zullen zijn naar de zoogenaamde Clemen- ceau-linie. De geallieerde commissie, die ingesteld is om den datum der ontruiming vast te stellen, heeft Londen gisteren ver laten. B e r 1 ij n9 Maart. (W. B.) Volgens een bericht uil Karlsruhe zijn tot dusver 100.000 Duitschers uit Elzas-Lothaiingen verdreven. B e r 1 ij n, 9 Maart. (W. B1.). Het con flict tusschen de beide soc-dem. richtingen in de Berlijnsche vakvereenigingscommissie dat is ontstaan naar aanleiding van de ver kiezingen voor de bedrijfsraden heeft scher per vorm aangenomen. Op de gisteren ge houden vergadering werd de voorzitter Korsten onmiddellijk van zijn functie onthe ven en in zijn plaats de onafhankelijke soc.- democraat Rusch gekozen. B e r 1 ij n, 9 M a a r.t (W. B.) In de dagbla den wordt gewezen op de uitdagende hou ding, dié de Fransche troepen dikwijls aan nemen in het bezette gebied. De Berliner Zeitung am Miltag wijst op Flensburg, waar de bevolking zelfs aan mishandelingen dooi de Fransche bezettingstroepen blöot staan en prijst daartegenover de ingetogenheid van de Britsche troepen in Allenstein. Bremen, 8 Maart. (W. B.). Op hel plein voor de kazerne heeft heden een be treurenswaardig voorval plaats gehad. Van de thans hier vertoevende militaire commis sie der Efltente, bestaande uit Italianen, En- gelschen en Franschen, begaven zich twee hoofdofficieren naar de kazerne tot het voe ren van besprekingen. Toen zij het plein be traden zongen de aanwezige soldaten „Deutschland, Deutschland über Alles." 'Dientengevolge verzamelden zich een vrij groote menschenmenigie. Toen de officie ren het leazernegebouw verlieten, werden zij door de menigte aangehouden en mis handeld. De veiligheidspolitie, die inmid dels gewaarschuwd was, joeg de menigte uit een en bracht de officieren naar hunne kwartieren. Het onderzoek naar hei gebeurde is inge leid. Bremen, 9 Maart. (V. B.) Over hot gister gebeurde naar aanleiding van de aanwezigheid van eenige vreemde officie ren bericht Bocsmanrt's tel-bur., dat sedert der. middag een groote menschenmenigte samenschoolde voor Hillmanns hotel, waar de officieren verblijf hielden. De veiligheids politie verhinderde den toegang tot het ho tel. Het vertrek van do officieren met den avor.dhein is zonder verder incident ge schied. Berlijn, 9 M a a r t. (W. B.). De rijksregeering 'heeft den volgenden oproep uitgevaardigd In de laatste dagen nemen de gevallen toe, dat de.leden van vreemde natiën, die op grond van het uit voeren van het vredesverdrag in Duitsch- Iand verblijf houden, tot een onderwerp van aanvallen in woorden en daden worden gemaakt. De rijksregeering waarschuwt dringend voor deze verwildering van het openbare leven, die met de liefde voor het vaderland niets te maken heeft en slechts kan leiden tot ernstige benadeeling van het vaderland. Het is de van zelfsprekende plicht van iederen Duitscher, tegenover de leden van vreemde missiën ingetogenheid en waardigheid te bewaren. Jedere andere houding kan oorzaak zijn van onafzienbare verwikkelingen en dat het geheel zal moe ten boeten voor ontsporingen van enkelen. De rijksweerboarheidsminister zal zich met de uiterste scherpte richten tegen militaire buitensporigheden, die vreemde officieren bemoeieliiken in de uitoefening van hunne ambtsplichten. De rijksregeering zal even min aarzelen zonder verschooning vergrij pen van burgers tegen de betamelijkheid van het volksbelang te straffen. Zij denkt er niet aan hare politiek te laten dwarsboomen door een straatvaderlandsliefde, die Ifaar leelijk cn gevaarlijk spel speelt op kosten \an het geheele volk. Tooneelen zooals wij in de laatste dagen hebben beleefd, kunnen slechts bewerken, dat de weinige stemmen, die in de landen buiten Duitschland allengs het hebben opgenomen voor onze nooden en ons recht, ook nog verstommen. B e r 1 ij n, 9 Maart. (W. B.). Volgens de dagbladen heeft gister namiddag in de zaak van de standjes in het hotel Adlon een conferentie plaats gehad bij den staatscom- missoris voor de handhaving van de open bare veiligheid. Flensburg, 9 M aart. (W. B.) Vijf Duilsche vertrouwenslieden ih de interna- tionale commissie voor Nocrd-Sleeswijk hebben gisteren hun ontslag ingediend. Zij waren vnn meening, dat de Deensche-partij werd bevoordeeld. Londen, 8 Maart. (R De gezanten van Denemarken en Zwiiserland hebben of ficieel aan den secretaris-generaal van den volkenbond kennis gegeven, dat Denemar ken en Zwitserland toetreden tot den vol kenbond. Hannover, 8 M a a r t. (W. B.) De Hannoversche Kurier heeft uit de omgeving van maarschalk Hindenburg vernomen, dat het bericht van zijne gezindheid om eene verkiezing tot rijkspresident aan te nemen, in dezen vorm juist is, dat hij bereid zou ziin zijne diensten beschikbaar te stellen, wan neer dit mocht beantwoorden aan de wen- schen van de ruimste vaderlandsche krin gen. B e r 1 ij n, 9 Maart. (\V. B.). Volgens de „Tiigl. Rundschau" zal cle rijkskanselier van binnenlandsche zaken Koch heden bij de beraadslaging omtrent het voorstel der rechtsche partijen tot spoedige ontbinding der Nat. Vreg. een verklaring afleggen, vol gens welke de ontbinding tegen het einde van den zomer zal geschieden en de nieuwe verkiezingen in den herfst van dit jaar zul len worden uitgeschreven. 13 e r 1 ij n, 9 M a a r t. (W. B.). Bij den Rijksraad is ingekomen een memorandum van het rijksministerie van economie be treffende de wijze, waarop de jongste le- vensmiddelencredieten zijn gebruikt. Vol gens deze opgave werden meer dan twee milliard Mark uitgegeven voor het rijks- vlecschbureau, ruim 300 millioen Mark voor het rijksvetbureau en ruim 100 millioen Mark voor Let rijksaardappelenbureau. De hoogte van het nieuwe crcdiet staat ook thans nog niet vast. Het is alleen ze ker, dat het uitsluitend zal dienen voor het doen dalen de levensmiddelenprij/.en. B e r 1 ij n, 9 Maart. (W. B.). De com missie inzake clc wet op cle bioscopen heeft de bepalingen van het ontwerp aanzienlijk verscherpt. Een film zal dan kunnen worden verboden, niet alleen ingeval deze gevaar oplevert voor cle openbare veiligheid en or de, of wanneer zij den godsdienst aanvalt, maar ook indien zij de goede betrekkingen tusschen Duitschland en het buitenland in gevaar brengt, of hot aanzien van Duitsch land benadeelt. De leeftijd, beneden welken de jeugd geen filmvertooning mag bijwo nen, is van 17 tot 18 jaar verhoogd. B e r 1 ij n 9 Maart. (\V. B.) In de belas tingzaak tegen Erzberger heeft het lands- financiekantoor te Charlottenburg vastge steld, dat Erzberger niet tegen beter weten in onjuiste opgaven heeft gedaan met de be doeling belasting te ontduiken. Berlijn, 9 Maart B). Volgens de Vossische Ztg. zal Erzberger overeen komstig zijne aankondiging, den strijd on der alle omstandigheden voortzetten en zich in Wurtemberg candidant stellen voor den rijksdag. D u s s e 1 d o v f. M aart. (W. B.) De boek drukkers te Düsseldorf zijn heden voormid dag in staking gegaan, daar de door hen ge- eischte Ioonsverhooging van 60 Mark per week niet gegeven is. De burgerlijke bladen verschijnen niet. Parijs, 8 Maart. (R.) Tengevolge van de mijnwerkersslaking in het departement Pas cle Calais cn om op de steenkool te be zuinigen is er een besluit uitgevaardigd, waarbij de sluiting van café s en restaurants op 10 uur 's avonds, die van schouwburgen en bioscopen op 11 uur bepaald wordt. De ond-ergrondsche spoor zal tot 11 uur 's avonds rijden. - L o n d e n, 8 M a a r t. (R.) De begrooling voor de luchtvloot in. het dienstjaar 1920-21 bedraagt 21.656930 met een personeel van 29 730 irar. De cijfers voor het dienst jaar 1919-20 zijn 54.030.856 en 15.000 mort, L o n cl ela, 8 Maart. (R.) In het Lager huis deelde Chamberlain naar aanleiding van het regeeringsbesluit om de Engelscli- Fransche leening in Amerika van 500 mill, niet te vernieuwen, mede, dat geen leeningen buiten het Ver. Koninkrijk zou den worden gesloten voor de terugbetaling der leening, waarvoor middelen, in de Ver. Staten reeds beschikbaar, zouden worden aangewend, terwijl het saldo door goudver- schepingen zou worden gedekt. Londen, 8 M a a r t. (N. T. A. Draad loos van Carnarvon). De kanselier der schat kist deelde in 't lagerhuis nog mede, dat de regeering begonnen is met Engelsch-Fran- sche bonos in de Verconigde Staten te koo- pen v tot een aanzienlijk disconto beneden pari. Londen, 8 Maart. (R.) Lloyd George heeft in het Lagerhuis, in antwoord op een vraag of er sprake van was, dat Engeland ter delging \an een deel der oorlogsschul den aan cle Ver. Staten Engelsch West- Indië aan de Ver. Staten zou afstaan, geant woord, dat er allerminst plan bestaat eenig deel van Engelsch West-Indië te verruilen of te verkoopen. Londen, O Maart. (R.) De politie*' Kazerne te Iiiggenstown (graafschap KUv kenny) is in den vroegen ochtend mei springbommen aangevallen. Een deel van het gebouw is in de lucht gevlogen en alle wapens en munitie zijn door de aanvaller» buit geir kt. Een politieagent stierf aan df bekomen wonden. 1 Kopenhagen, 8 Maart. (\V. B). Da National Tidende bericht uit Stockholm, dal de socialistenleider Bronting heden door den koning is ontvangen, die hem verzocht de somenstelling vnn het nieuwe min'steri* op zich te nemen. Heden avod vergadcil het sociaal-democratische partijbestuur in het gebouw van den rijksdag om den politic* ken toestand te overwegen. Weenen, 8 Maart. (W. B.) Bij de on^ dei handelingen over cle nieuwe regeling der rijkstractemenien, heeft minister Reisch nog, verdere toezeggingen gedaan, die den Staat l'A milliard Kronen zullen kosten. De loon-d commissie van het personeel, heeft verklaard;' dat zij occoord gaat met het lolale bedrag/ maar niet met clc verdeeling. Weenen, 8 Manr t. (\V. B.) Volgen* de dagbladen is Bela Kun uit hc ziekenhuis te Stóckerau naar het sanatorium Steinhof overgebracht. In verbond met het onderzoek' der pol lie naar do mislukte poging tot ont* voering van Bela Kun uit Stockv i au, ijn do reserve-cciste luitenant Probst en de Hon- gaarsche baron Anton Liptay gearresteerd* Het onderzoek cluurt voort. L oên den, 9 M a a r t. (X. T. A. Draad loos uit Carnarvon). In het lagerhuis heeft Bonar Law medegedeeld, dat de Russisch® sovjet-regoering onlangs vredesaanbiedin- ge:\ heeft gedaan aan dc icgecringen varr Japan, Rumenië en de Vereenigde Staten. De Britsche regeerieg is geraadpleegd. I' a r ij s, 9 M a a r I (N. T A. Draadloos). Volgens cle dagbladen stellen 'er nauw keurige inlichtingen uit Cilicië de gebeurte nissen te Marash goheel anders vast dan i» geschied in cle algemeen verspreide berich ten. De plotselinge aanval der Turken heeft wel is waar grooten schril tewi egge* bracht onder de Armenische bevolking, maar het Fransche garnizoen der stad, dat in de citadel geconcentreerd was, Loeft deit aanval -dapper doorstaan en aan de Turken langen tijd het hoofd geboden. Dc tol hulp aangerukte colonne, onder kolonel Nor- mand, heeft clezè troepen den 6cn Februa ri kunnen ontzetten, waarbij den Turken oen geduchte les werd gegeven- Londen 9 Maart- GN'- A. Draad* loos uit Carnarvon). Heden is bericht ont* vangen dat een' Engelsch schip met oen de* tachement mariniers uit Tunis naar Kon* stantinöpel vertrokken is. B en r a th. 9 Maort. (V B).•Heden» ochtend ontplofte in cle Rijnsch-Westfoal* sche electrische centrale alhier een groote stoomketel. Circa 90 arbeiders werden on* der het puiit bedolven. Het aantal dooden en gewonden' Wordt op minstens 50 go* schat. Daar mén voor hog meer ontploffin gen vreesde, moesten alle aanwezigen do plaats van het onheil verlaten. Omtrent de oorzaak van de ontploffing is tot dusver nog niets bekend. B e n r a t h, 9 Maart. (W. B.) Tot he* denmiddag waren elf dooden en 15 zwaar gewonden van onder het puin te voorschijn gebracht. Hoeveel lijken nog bedolven lig gen, is onbekend. Een groot aantal perso* nen is met het opruimingswerk bezig. Het bedrijf staat geheel stil. P a r ij s, 9 M a a r t. (R.). De Matin meldt, dat er in de dokken van Oran een brand heeft gewoed, die is ontstaan in een op* slagplaats van carbid. De schade wordt op I millioen pond sterling geschat. Men verrijkt zich, door een* behoefte af te leggen. 'JWELIER AMERSFOORT - I I I 'cv --v» m, i Roman door ADHïEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncoun Tn den oorlog moet je elk oogenblik klaar Sta:1 'i om te vechten,' verklaarde Pluchard. Fn wat zou dat dan?"' vroeg Ailgielli. „Wij *ijn hier niet voor ons plezier." ifj dacht een oogenbiik na; toen liclute hij toe- ..Het is geen gekheid." ...In hef is zeker geen gekheid,'" herlinalde pti yajac. „Dat doet er niet toe," zei Pluchard, ..ik had nooit gedacht, dat wc zoo dikwijls zónden moeten vechten." En dit was wel de indruk van al doze man nen. Sedert een maand wisten zij, dat dc oor log iets heel pijnlijks en droevigs was. Maar zij wisten-nog niet, dat hij zoo vermoeiend en van zoo langen duur zou zijn. Hun hérsenen konden gelukkig liet begrip van oneindigheid, van duur, niet omvatten. Zij maakten zich geen denkbeeld van den tijd, dien zij onder dc wapenen zouden zijn. Elke dag van oor- logsdienst bracht zijn eigon leed en zijn eigen I bezwaren. Maar zij voelden de menigvuldig heid der aanvallen, dc voortdurende herha ling van dc gevechten met hun gevaren. Zij klaagden niet, en kwamen er niet tegen in op stand. -Maar zij voelden een eindclooze ver moeienis \;ni lichaam en geest. „Ditmaal zullendé artilleristen ons het werk gemakkelijker maken," zei korporaal Gros. En inderdaad werden cr regelmatig, van minuut tot minuut, salvo's van granaten afge schoten, die boven de vijandelijke verdedi- dingswerken barstten. Dan verlichtte een vuur straal hel door de granaten gemaakte gat. dat geleek op dc krater vnn een vulkaan, waar uit steenen. aarde, en brandende stukken ver den geworpen. Men kon zich niet langer overgeven aan "den aanblik yan dit schouwspel: weldra .kwam het bevel tot oprukken. Dc tweede-luitenant Vnissetto «melde de hel ling af, gevolgd door het overschot van zijn compagnie. Maar een bl'eedc strook grond kon niet worden overschreden. Door JicJitko- gels was de manoeuvre ontdekt en de Duit schers besproeiden he el het tem in mot srl. 'ol. Günieuv. moest men zich op den grond werpen om verder met sprongen voor uit 1c gaan. Het was tragisch. De jagers kwamen langs denzclfdcn weg, dien zij den vorigen dag had den afgelegd, tijdens hun opmarsch cn bij hun terugtocht- Zij herkenden hier een aardhoop, die hun tot schuilplaats had gediend en daar een granaattrechter, waarin zij zich hadden verborgen. Men kwam langs dezelfde bectwor- terhoopen en dezelfde voren. Nu en dan ont moette men een gewonde, die daar sedert dén vorigen morgen lag tc zieltogen, of het ver minkte lijk van een kameraad. Zij vonden weer het lijk van Rousset, wiens schedel openlag en wiens gelaat, rood van geronnen bloed, on kenbaar was gewórden. Angielli moest met zijn voet een doo.de wc."schuiven; hij herken de Bégou. Ën steeds bleven de granaten val len. Zij deden dc lucht daveren. Het was alsof men zich - bevond te midden vnn muren die met groot geraas ineenstortten. Vaisselte en de Quéré hadden bun besluit genomen: zij zouden niet meer gaan liggen. Het was het eenige middel om te zorgen, dat cr geen achterblijvers kwamen. Zij liepen nu eens aan het hoofd van hun troep, dan weer cr aclitér. Opnieuw waren zij vervuld van vertrouwen: in het vuur wordt men weer ge heel meester over zichzelf. Van uit het ravijn klonk klaroengeschal: het - kondigde hun aan, dat de tweede aanvalsgolf op het glacis in beweging was g-ekomen. Zij voélden achter zich een massa, die hun een zekeren steun gaf. Naar mate de mannen verder kwamen, nam hun vastberadenheid toe. Zij waren opgewon den, zij werden bezield door het verlangen,-den tegenslag van den vorigen dag te wreken en eindelijk af te rekenen met dc punthelmen en dc veldgrijzc kapot jassen. Zij sidderden van overwinnings-bcgecrte. De dapperheid van Yaissette sloeg oyer op al zijn ondergeschikten. Nu naderde men het prikkeldraad. Op be vel van dc officieren, sprong men op, ging roen weer liggen, kwam men vooruit, onder be scherming van het trommelvuur van dc artil lerie. Sergeant Battisti had met een handvol mannen in een enkelen aanloop een honderd tal meters afgelegd. Pluchard was als een massa ineengezakt, dc buik opengereten door een barstende granaat. Maar het dappere troepje had de loopgraven bereikt, waarin onze projectielen vielen. Zij waren gaan liggen en wachtten op liun kameraden, die zij, bij bet licht <lcr ontploffingen en der vuurpijlen, in een rij naast elkander konden onderscheiden. Deze aanblik -deed over de compagnie een ademtocht van heldenmoed gaan. Angielli stormde op zijn beurt vooruit, een andere groep met zich meevoerend. Vaissette schreeuwde: „Voorwaarts!... Voorwaarts!..." Met zijn zwaaiende armen maakte hij aller lei gebaren, die zich fantastisch aftcekenden in de lichtflikkeringen van den slag. In het Oosten kondigde een liehtroode streep de da geraad aan. En heel dc compagnït* door eenzcllden drang bewogen, stortte zich vooruit als een waterhoos, heel de aanvalsgolf meesleep end in haar vaart. Zij waren- vlak bij bet prikkeldraad, maar men kan niet meer vooruit. Onze granaten hagelden nog neer. Men moest blijven liggen op den grond. Men wachtte eenige minuten. Dc- duisternis verbleekte al meer en meer. „Nu zullen we luitenant Fabr-e-on kapitein Nicolai wreken. Doorgeven!"' De mannen {herhaalden dc woorden, alsof i hei een order bij dc exercitie betrof» „Hier ben ik!" riep Girard. Het was dc ordonnans van Lticlcn. Nfe* mand wist dat hij zich bij dc compagnie l>e* vond, maar hij was op zijn post. Thans kon men de dichtst bijzijde kamera* den onderscheiden. Het scheen alsof de duis* te ruis geheel was verdwenen cn alsof er nog slcclits een nevel hing. liet way dag geworden. „Dat is de dageraad," zei kapitein QuérS. Hij had deze woorden gesproken met een! mystipke klank in zijn stem. Plotseling hield het kanongedonder op. Iö de diepte van het ravijn liet de kapitein een jagerslied blazen op den hoorn. Dit was het sign :i al. Vaissette stond op. Hij was bleek van aan* doening en geestdrift. De kogels floten om' hem heen. De Duitsclic machine-geweren kwa* men in actie. Iïecl Ac compagnie was over* eind gekomen; zij holde over den door onzd granaten omwoelden grond cn betrad het ver* nieldc net vftn prikkeldraden. Rechts en hnktf^ waren de compagnieën als uit den grond ver4 rezen. Heel de linie stormde met gevelde baf jonet vooruit. Daarachter kwam de tweed* valsgolf brullend nader over het glacies. Maar nog klonk boven alles de stem vatf Vaissette, die riep: k „Leve Frankrijk!" En de Horde compagnie wierp zich op Duitsclic lcóp;.vaaf. r.Vordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1