DE EEMLANDER" "BUITENLAND I FEUILLEToSr Be Stem van Frankrijk. bij J. Grootendorst 13e Jaargang No. 323 pet post f 2M. pél ftilL (aal gattt wreket.ng icgta caseSüticn) 0.17», afzonderlijke nummer» f 0.01. Tellpiioom 513. H DIRECTEUR: J VALKHOFF. BUREAU. ARNHEMSCHE POORTWAL. M. HOOFDREDACTEUR: D J VAN SCHAARDENBURG. fiflaandas 3S Bfiaari ïf?20 bewijsnummer, elke icgcl meer 0.20, dtcnstaanivc* dingen 1-5 iegels 0 50. Voor handel cn bedrijf bestaan zcci vooidccligc bepalingen tot hel herhaald advcrtceicn bij abonnement- bene ciuuairc* bevattende de voorwaarden. wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Van week tot week. Toen in het begin; dezer week Prins Joa- phim en ajn kliek in het hotel der Fransche p"\issle een dremkemans heldendaad verricht ten, iag niemand hierin het symptoom voor een Europeesche ramip. Het is slecht toe komst voorspellen in de waanzinnige eeuw, doch de staatsgreep van Zaterdag zal vér strekkende gevolgen -hebben, dat is droevig zeker. Toen in November '18 de keizerlijke re geering geen kans zag 't langer vol te hou den, deserteerde zij, het aan anderen over latend het wrak te redden. En na enkele dagen van bloedige verblinding kwamen inderdaad de mannen te voorschijn, die het aandorsten, de teugels ter hand te nemen. Zij maakten fouten, zij deden verkeerd K... maar zij redden het land, zij brachten orde, zij „made the best of it". Zij deden méér. Zij waren bereid het verdrag van Versailles (ik verkies dit boven de uitdrukking „v r e- <^l e sverdrag", die zich zoo moeilijk laat schrijven) te onderteekenen en anderer schuld te boeten. Daartoe was 's keizersre- geering niet genegen. Dat was te vernede rend Maar 2ij werkte in stilte. Op de van ouds bekende geheime manier. En nu kon het wel weer. En onbesuisd en rücksichtslos heeft zij de republikeinsche regeering ver jaagd, die van uit Dresden nog poogt de ramp te bezweren. Doch haar kansen staan slecht. De kern van hun leger is monarchis tisch, de communisten, zoowel als de reac tionairen zijn hun vijanden en deze laatsten nebben een geweldigen aanhang. Indien nu de dictatuur der Realpolitik ook maar iets van haar oude karakter krijgt en dat is thans reeds het geval) verliest zij ten eenen- male het vertrouwen der Geallieerden, die, 't zij met een.blokkade zichzelf en Duitsch- land teisteren, 't zij Foch een kansje geven versche lauweren te plukken. En wanneer iets dergelijks plaats vindt, is het bloedbad, waarbij de Bolsjewieken niet zullen nalaten een woordje mee te spreken, onvermijdelijk. De Geallieerden kunnen geen vertrouwen koesteren in de loyale nakoming van het verdrag van Versailles door Junkers en oor logsmisdadigers met Dr. Von Kapp als rijks kanselier. De Franschen zullen de eerste zijn, die willen opmarcheeren. Amerika zal volgen en de Duitsche arbeiders zullen staken. Sta ken is een houding, die tegenwoordig bij élke gelegenheid (of zónder gelegenheid) Iwordt aangenomen. En als de Duitsche ar beiders gaan staken klimt de nood nóg wat en krijgen de ziektekiemen nóg meer kan sen. Vroolijk vooruitzicht! Toch ligt er iets zéér onvermijdelijks in ,deze nieuwe bocht van de lijn der historie. Dat is juist 't neerdrukkende. De quaestie ligt niet in 't simpele feit van monarchie of republiek. Een monarchie kan veel grooter •eenheid zijn, kan heilzamer en krachtiger zijn. Maar het feit, dat de wegloopers van November '18 anderen hiet vuil lieten-rui men en nu weer klaar staan om het militaire tewind te voeren, hun overwinnaars te ver bitteren en zóó het Duitsche volk nóg die per te d-oen vallen moet niet worden onder schat. Indien thans keijer Wilhelm van Ame- iongen naar een exotischer oord verhuisde, zou dat begrijpelijker zijn, dan enkele weken terug. Waarmee wij niet willen zeggen, dat dit wenschelijk of te verwachten zal zijn. De wereld heeft thans geleerd, dat het Prussianismetnog niet is gedood. „Wij moeten schrijft de Frankfurter Zeitung door onze vastberadenheid en onzen wil den oorlog van*allen tegen allen, den bloedigen burgeroorlog, trachten te ver mijden. Het politieke verstand staat tegen- 'i\er dezen reactionnairen „coup"; deze zal ineenstorten, wanneei de uura-reaciionnai- ren, die hun hoofd daarbij op het spel heb ben gezet, erkennen, dat de overweldigen de meerderheid van het volk zulk een waanzin veroordeelt. De regeering zal spoe dig weder op adem komen en gesteund op den werkelijken wil van het volk, zal zij niet moeilijk de kracht vinden, de doldrieste sol dateske van Berlijn onschadelijk temaken". Zeker: de mor eel e kracht. Doch de mo- reel-e kracht en de uitvoerende kracht zijn in deze tegenvoeters. BuitenSandsche Berichten. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. B.). Door de rijkskanselarij uitgegeven proclamaties mel den, dat de tot nu toe bestaan hebbende vijksregeering heeft opgehouden de staats macht uit te oefenen, die is overgegaan op den „generallandschaftsdirektor" Kapp als rijkskanselier en Pruisisch ministerpresi dent. Tot militair opperbevelhebber en rijksweerminister is generaal \on Lüttwitz benoemd. Een nieuwe regeering van orde, vrijheid en van de daad zal worden ge vormd. De Nationale Vergadering en de Pruisische landdag worden ontbonden. Deze manifesten zijn door Kapp als rijks kanselier en ministerpresident en door. ge neraal von Lüttwitz onderteekend. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. Bte Döberitz samengetrokken troepen, waaron der de marinebrigades Ehrhard en Loewen- feld, zijn naar Berlijn opgerukt en stonden omstreeks 5 uur hedenochtend aan het sta tion Tiergarten. B e r lij n, 13 Maart. (W. B.) De eisohen, die de marinebrigade Ehrhard aan de regeering stelt, zijn vervanging der niet- vakministers door vakministers, herstel van generaal von Lüttwitz in zijn commando en amnestie voor de ter zake gearresteerde per sonen, zooals kapitein Pabst enz. Van een aftreden van Ebert was geen sprake. B e.r 1 ij n, 13 Maart, (W. B-). Naar Wolffbureau verneemt heeft generaal von Oldershausen in den loop van den nacht met de marinebrigade Ehrhard onderhan deld. Het kabinet vergaderde tot laat in den nacht om over de eischen der brigade te beraadslagen, doch weigerde daaraan te voldoen. De troepen zijn Berlijn binnenge rukt en hielden van Ochtend om zes uur de Wilhelmstrasse bezet- Tot gewelddadighe den sohijnt het tot dusverre niet gekomen te zijn. De sociaal-democratische perlij heett de aleemeene staking afgekondigd. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. B De Lo- kalanzeiger berichtDe (oude) regeering heeft het door de marine-brigade Erhard ge stelde ultimatum, dat om 7 uur vanmorgen afliep, afgewezen en Berlijn per auto ver laten, zonder haar mandaat ne^r W-gen. De brigade Erhard is zonder tegenstand te ontmoeten met zwart-wit-roode vaandels in Berlijn binnengerukt en heeft het kwartier, waarin de regeeringsgebouwen liggen, in een grooten kring volledig afgesloten. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. B.). De rijks- centralen voor de burgerwachten heeft den volgenden oproep uitgevaardigd aan de bur gerwachten van Duitschland. Het herstel van een regelmatige regee ring stelt de Duitsche burgerwachten voor een nieuwe moeilijke taak. Het moet nu blijken of de burgerwachten in staat zijn de hoop te vervullen, dat onder alle omstan digheden de openbare veiligheid wordt ge waarborgd. Opgericht om rust en orde te handhaven en het terneergeslagen vader land te beschermen, plaatsen zij zich met alle macht achter den wil van dem eerder heid van het Duitsche volk. De nieuwe regeering van den arbeid heeft na de vlucht der rijksregeoring, voorloopig het lot van Duitschland in handen genomen. Alle partijen zijn tot medewerking uitge- noodigd en hebben zich verbonden om zoo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen te laten houden. Tot aan deze beslissing van het volk moeten zich alle burgerwachten wapenen ter handhaving der orde, ter ver dediging van huis en haard tegen onrust stokers en misdadigers. De regeering eischt var. ieder Duitscher, van welke partij ook, dat hij medewerkt aan de verhindering van een burgeroorlog. Berlijn, 13 Maart. (W. B). Op de zelfde wijze als de politiepresident Ernst zijn aanblijven heeft gemotiveerd, heeft ook diens plaatsvervanger Moll in een korte toespraak het personeel van het politie-pre- sidium verzocht op hun post te blijven en verder hun plicht te doen. B e r l ij n, 13 Maart. (W. B.) De nieu we rijksweerhaarheidsminister freiherr von Lüttwitz, heeft de volgende verordeningen uitgevaardigd: Ik oefen persoonlijk de uitvoerende macht uit over Berlijn en de Mark Brandenburg. Alle besluiten van minister Noske, naar aan leiding van dc beschikking, von rijkspresi-. dent Ebert van 13 Januari genomen, blijven van kracht. De verordening van 13 Januari 1920 be treffende de afkondiging van den uitzonde ringstoestand (staat van beleg) wordt ge handhaafd. Deze wordt ook uitgebreid over de daarbij nog niet betrokken deelen van het rijk. De in Saksen bestaande staat van beleg wordt opgeheven. De militaire com mandanten van de onder de nieuwe regee ring gestelde troepen worden met het ne men der noodige maètregelen belast. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. B.) De rijks kanselarij deelt ons het volgende mede: In dit ernstige uur denkt de regeering, die zoo juist de zware taak op zich genomen heeft aan de bewoners van Noord Sleeswijk, die op het oogenblik een harden strijd vech ten voor de saamhoorigheid met het Duit sche vaderland. De regeering vertrouwt er op, dat de Sleeswijkers in dezen strijd zul len zegevieren en het Duitsche karakter ook in deze beproeving niet zullen verloo chenen. In dit vertrouwen zendt de regee ring aan dezen trouwe Duitschers een groet. (w.g. Riikskansrli"" ^.ulsisch mi' nisier-president Kapp). B e r 1 ij n, 4 Maart. (W. B.). De Ober- prasident van Oost-Pruisen, Winnig, en de opperbevelhebber van het 1ste Wehrkreis- commando, generaal von Estorf, hebben aan rijkskanselier Kapp per telegraaf kennis ge geven, dat in Oost-Pruisen heden de volgen de bekendmaking is uitgevaardigd De verandering van de regeering is tot dusver zonder bloedvergieten verloopen. In Berlijn en in geheel Pruisen heerscht rust. Het volk heeft zich geschikt in den nieuwen vorm van het bewind. Daarmede is een nieuw feit f. ^r.o^n. dat ook onze provin cie Qost-Pruisen dwingt tot het innemen van een standpunt. Wij Oost-Pruisen, rondom door vijandelijke naburen omgeven, moeten iedere ontwikkeling met vreugde begroeten, die voor onze provincie rust en productie- mogeliikheid belooft. De nieuwe regeering belooft met verwerping van alle reactie een op de vrijheid steunende verdere onHvikke- ling van het constitutioneele leven. Zij zal, steunend op de arbeiders, met nadruk voor het herstel van het economisch leven opko men en den internationalen betrekkingen recht laten wedervaren door de uitvoering van het vredesverdrag. Steunende op deze verklaring en geleid door het streven, de orde onder alle omstandigheden te handha ven, erkennen wij de nieuwe regeering als bekleedster van de 'feitelijke macht en zul len wij haar bij de uilvoering van het door haar bekend gemaakte program steunem B e r 1 ij n 14 Maart. (W. B.) Van de zijde der regeering wordt verklaard, dat de beide rechtsche partijen, zonder zich met de nieuwe regeering te vereenzelvigen, zich be reid hebben verklaard haar te ondersteunen. Verder wordt meegedeeld, dat de regeering besloten is tegen de" reeds begonnen alge- incene stoking met alle middelen die haar ten dienste siaon, op te treden. Er zijn dade lijk techiflsche noodmaatregelen genomen, om de verzorging met water weer op gang te brengen. Van bevoegde zijde wordt meegedeeld, dat aHe „Schutzhaft"-maatregelen zijn opge heven. Slechts een zekere heer Levy, van de centrale communistische partij, en prins Joachim Albrecht blijven in voorloopigc hechtenis. De chef van de persafdeeling van de voor malige regeering Rouscher, die door een ondergesechikte militaire autoriteit gevan gen was genomen, is dadelijk in vrijheid ge steld. Door de regeering wordt verklaard, dot zij niet voornemens is een directe cen suur over de dekbladen uit te oefenen. Aan alle bladen, ook de Vorwürts en de Freiheit, is vergund Maandag weer te verschijnen. B e r 1 ij n, 14 Maart. (W. B.) Rijkskan selier Kapp hield heden een toespraak tot de vertegenwoordigers van de pers, waarin hij het reeds bekende programma van de regeering nogmaals in de hoofdpunten ken schetste. Hij zeide, dat de nieuwe regeering van meening is, dat de republiek een feit is, waarbij Duitschland zich moet neerleg gen. De nieuwe regeering is overtuigd, dat slechts een snelle terugkeer tot constitutio neele toestanden een rustig verder arbei den mogelijk maakt. Zij is daarom besloten zoo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen te doen plaats hebben. B éi 1 ij n, 15 M aart. (W. B.) Het ver schijnen der dagbladen is tot Zondagavond verboden, omdat belangrijke onderhandelin gen met de nrbeidersvertegenwoordigers hangende zijn, die door een voorbarige pu blicatie geschaad zouden kunnen worden. Aon lvet weer verschijnen der dagbladen op Maandagmorgen staat niets in den weg. Het resultaat der besprekingen zal Maandag vroeg bekend gemaakt worden. Dit is namens den rijkskanselier bekend gemankt in een kennisgeving, geteekend von Falkenhausen. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. B.) Een pro clamatie der nieuwe regeering houdt het volgende in: Het mandaat der Nationale Vergadering tot vaststelling der grondwet en tot het slui ten van den vrede is afgeloopen. Zij mist elk moreel recht om langer zitting te houden. Hare poging, om de verkiezingen uit te stel len en daardoor haar mandaat eigenmach tig Ie verlengen, is in strijd met den volks wil. De pos afgekondigde grondwet wordt als een vod papier behandeld. Reeds wil de meerderheid den rijkspresident niet door het volk, maar door het parlement laten kic zen. De Nationale Vergadering wordt hier mede ontbonden verklaard. Zoodra de bin- nenlandsche orde hersteld is zullen wij lot de 'grondwettige middelen terugkeeren en nieuwe verkiezingen uitschrijven, (w.g Rijkskanselier Kapp). De Pruisische landsvergadering wordt in verband met den veranderden politieken toestand ontbonden, (w.g. De Pruisische minister president Kapp). B e r 1 ij n, 13 Maart (W. B.). In de voormiddaguren zijn de gewichtigste open bare gebouwen door de regeeringsveilig- heidsweer bezet. Het verschijnen van de Vorwarts en van de Freiheit is verboden. In het gebouw van Wolff's bureau is en wacht geplaatst. De uitgevers von de dag'bladen hebben een kennisgeving ontvangen, dat d" oude regeering niet meer bestaat en dat eet; nieuwe regeering in hore plaats is getreden* De nieuwe regeering is niet rcactionnio maar is een regeering van de constitutio neele en vrijzinnige daad, die geen reactie en geen monarchie wil. Natuurlijk is een overgangsstadium noodig totdat er nieuwer verkiezingen zijn gehouden. Er wordt oei kabinet gevormd. B e r 1 ij n, 1 3 M a a r t. (W. B De rijks minister Schiffer is in „Sohulzhaft" (voor loopige hechtenis) genomen. De oudst onnwezende officier van het garnizoen in Altona doet in een kennisge ving mededeeling van de in de rijksregeo» ring gekomen veranderingen en verklaarl het uitvoerende gezag op zich te nemen over het gebied van Groot Hamburg en om streken. B e r 1 ij n 13 Maart. (W. B.) De Duit sche volkspartij heeft een oproep laten ver schijnen, waarin zij de oude regeering hevig aanvalt, omdat zij de rijksgrondwet wildo schenden om hare pariijmacht te verzeker ren. Alle vrienden van het vaderland werden aangespoord zich bij de nieuwe regeering aan te sluiten. Schwerin, 14 Maart. (\V. B.) Op instructie var. Kupp's regeering is de slants regeering ven Macklenburg-Schwerin nfg<y treden. Dr. Wcndhausen is met de vorming van een nieuwe voorloopige regeering be* last. Dresden, 13 Maart. (W. B.). Da voorzitter Fehrenbach hepft de Nationale Vergadering togen Dinsdag 10 dezer tl Stuttgart bijeengeroepen. Dresden. 13 Maart. (W. B.). Rijks minister Erzb erger heeft Vrijdag 12 dozer zijn ontslagaanvrage bij den rijkspresident ingediend, die dienzelfdon dag nog hot ont slag verleend heeft. B e r 1 ij n, 13 Maart. (W. B.) De vijks regeering heeft den volgenden oproep na* hot Duitsche volk gericht: Dc regeering heeft haren zetel naar Dresden verplaatst. Zij alleen kan bevelen' geven. Ieder bevel van een andere zijde if rechtsongeldig. De rijksweer moet de grond wet beschermen De ontbinding van de nationale vergadering is in strijd met de grondwet. Slechts de grondwettige regee ring kon Duitschland er voor bewaren, dat het in nacht en bloed verzinkt. Ontzettende gevaren naar binnen en naar buiten stnan voor de deur, wanneer het volk zijn bezin ning verliest. Berlijn, 13 Maart. (W. B.) Rijksmi nister Koch had een gesprek met den ver tegenwoordiger van Wolff's bureau, waarin hij zeide: Alle landen en regeeringen keu ren ten scherpste den Berlijnschen staats greep af; slechts de Pruisische regeering Is daarin verhinderd. Talrijke troepenkorpsen berichten, dat zij niets te doen hebben met den Berlijnschen „Putsch". De Wurtombergsclve regeering heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de veiligheid van de nationale vergadering, wanneer zij daar vergadert. De afgevaardigde graaf Posedowskv heeft de deelneming van de nieuwe geweldregec- ring afgewezen. De oud-minister Hein ze heeft zich in Dresden ter beschikking ge steld. De staatsgreep zou onmogelijk geweest zijn, als het de regeering tengevolge van het vredesverdrag niet aan het noodige volksleger ontbroken had. M n c h e n, 13 Maart. fW. B.). Do Korrecoondenz Hoffmann bericht: Van Beieren, Wirrtemburg en Baden wordt de volgende verklaring hekend gemaakt: De regeeringen van de Zuid-Duitsche sta ten, die er in geslaagd waren hunne landen en bevolkingen in moeitevoïie ontwikkeling meer en meer uit.cle chaos omhoog te bren gen, beschouwen Tiet een misdaad aan het Men klaagt vrij algemeen over den korten (tijcl van het leven en doet alles om den. tijd te verdrijven Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Pfix-Goncourt. Cd Zij kwamen niet. Mcillaimc ligt M te dicht [bij "larascon. De militaire autoriteiten hadden (Waarschijnlijk den ijver der aanzienlijksten [van het stadje niet in ernst genomen. Deze kinmes hadden in den beginne Marguërite tot in de wolleen verheven; want zij was etc ziel feewcest van al die nulteloozc toewijding, en feij had zich bij niemand gehaat gemaakt, wijl zij noch presidente, noch penningmecsleres 'was geworden cn geen enkel ander eerebaan- kje had aanvaard. Maar nu begon men kwaad (van haar te spreken. De dames voelden zich fee schandaliseerd: het scheen hun toe, dat de boei innen en de vrouwen uit het volk hen uil- lachten, wanneer zij van het hospitaal naar buis gfcigen. Het hefstigst was mevrouw ^Thiers, de vrouw van den notaris, i Zij was klein, donker en zeer venijnig. Men jprak te Meillannc van mevrouw Thiers op Hn toon, zooals men vroeger in heel Frank rijk gesproken had van „meneer Thiers." gaar lippen waren altijd stijf opeen geklemd. £jj droeg altijd handschoenen van grijze flo ret zijde en een gele blouse. Men had veel ontzag voor haar, vooral sedert den oorlog, om haar zoons. De jongste dezer zoons was secretaris van den generalen staf. Men wist niet precies wat dit beteekende. noch welke rang hij had. In werkelijkheid hield het jonge menscb, dat inderdaad secretaris van den ge neralen staf was, zich bezig met het volkrab belen van de nuttclooze paperassen, die de glorie zijn van onze militaire administratie. Te Meillannc hield men hem, voor het minst, voor den vertrouwden medewerker, voor dc „grijze Eminentie" van den opperl)evclheb- ber, aan vien Frankrijk zijn lot had toever trouwd. De andere zoon was geen soldaat Men zei, dat hij daarvoor zijn „hart te hoog droeg." liet was een ijdel manneke, ongelet terd en middelmatig, die naar Parijs was gegaan om als schrijver de hoofdstad te ver overen. Hij was geen soldaat, maar hij had een post van vertrouwen en van uitverkiezing: dc regeering had hem, naar men zei, benoemd tot prefect van de veroverde steden. En hij wachtte maar op de bezetting van Straats burg of Aken om aan dc Germaanschc barba ren dc weldaden te brengen van den latijn- schen vrede. Marguórite begreep dat het om haar popu lariteit ging. Zij telegrafeerde aan haar vrien den tc Parijs, tc Marseille. Eenige dagen daar na werd een convooi van gewonden gezonden. Hef moest 's middags om twaalf uur aanko men, want Meillanne lag niet aan den groo ten spoorweg, die langs de Rhöne loopt. Het stadje ligt vadsig aangeleund tegen de eerste steile en kale uitloopers van de Alpen. Van elf uur af stond heel het personeel van het hospitaal in groote spanning de komende din gen af te wachten. De witte blouses blonken fit het heldere daglicht Madame Thiers be vond zich aan liet hoofd van de groep met dokter Cons tantin, die zijn zeventig jaren met eCre droeg. De gemeentelijke autoriteiten wa ren ter plaatse. Ook het fanfare-corps was aanwezig, diegenen zijner leden tenminste, welke niet gemobiliseerd waren; liet corps zou bij de aankomst de Marseillaise spelen. En eindelijk bevonden er zich alle jonge lie den uit dc kringen der notabelen, voorzien van draagbaren. Een lange stoet van vrijwil lige brancardiers, even ijverig en bijna even talrijk als die tc Laurdes. Tegen één uur kwam een bestoven automo biel voor het hospitaal aan. Dit was het con vooi der gewonden. Men was zóó verrast, dal het fanfarecorps geen lijd had om zich te doen hooren. Koopt uw Schoenwerk HOF 38 - Een soldaat sprong vlug uit de automobiel; niemand heeft ooit geweten, wat hem eigen lijk mankeerde en waarom men hem naar Meillance had gezonden. Toen volgde een an dere, die op het depót de kinkhoest had ge kregen; en een derde, die bij een spoorweg- ongeval een paar gekneusde vingers had op gedaan. Dat was alles. Het convooi verdween door den ingang, in de zonnige kalmte van het hospitaal. Dit alles belette mevrouw Thiers niet, om twee dagen lang heel gewichtig te doen. Zij verzorgde de zieken, en liep van de'eene zaal naar de andere. Eens was zij zelfs, naar men vertelt, uit den tuin waar zij bloemen had ge plukt, naar de operatiezaal gegaan, alwaar dc dokter juist bezig was zijn patiënt een duim af te zetten; en toen de dokter, over den patiënt gebogen, verzocht hem zijn instru menten aan to geven, had zij, in plaats van zijn zagen en pincetten, hem het mes toege reikt, waarmede zij de bloemen had gesneden, liet verhaal deed de ronde in de stad. De boerinnen in dc streek hadden allen hun mannen en hun kinderen .aan het front. De zo nen van het platte land hebben met hun borst ©en muur gevormd voor liet vaderland. In hun rijen zijn dc verliezen het talrijks ge weest. Zij hadden, alsof liet van zelf sprak, met hun bloed den grond gedrenkt,-dien zij zoo lang had'den bevochtigd met hun zweet. Dc boerinnen voeld.cn liet vagelijk of spra ken het openlijk uit, dat die zoontjes uit den „netten" burgerstand „embusqué's" waren'. Zij maakten er dc dames van liet hospitaal een Yetwijt van. Als deze voorbij kwamen, lach ten zij lien in het gezicht uit. Marguerite moest seinen om een tweede convooi. Het kwam. En cr kwamen, helaas, nog an dere IT was werlc tc over'voor alle hospita len van Frankrijk. Meillance kreeg zijn gewon den. Zij Werf Ion trouwens uitstekend verzorgd en vertroeteld. En zoo gebeurde het dan, dat op zekeren avond Lucien Fabre kwam en dat hij kennis maakte met Marguerite Counois. Zijn wond was aan het genezen. Ilij kon zijn arm nog niet bewegen, maar hij was reeds in staat om uit te gaan. Dat bezoek aan Mar guerite had hij uitgesteld, want hij gevoelde dat het ernstige gevolgen voor zijn leven zou hebben. Tot dusver had hij nog slechts enkele banale woorden met haar gewisseld. Zij had hem een verband aangelegd. Lucien Fabre kwam uit het hospitaal. In het eerst \vcrd hij verblind door het licht. Met diepe ontroering voelde hij, hoe zijn levens kracht terugkeerde. Mol volle teugen ademde hij de zoele lucht in Tiet scheen hem toe, dnf hij, nu dc dreigende dood van hem was go* weken, voor het eerst al het schoone waar* nam, dat hem omringd had. Ilij volgde dc* weg, dien nien hein had gewezen, en die naar het landhuis van me\rouw Courtois voerde. Rechts van hem stroomde dc rivier over haar bed van witte kiezclstecnen: een ijle nevel hing over het water. Onder het stralcn-gc- schitter der zon, toekende zich dor cn grijs de berg tegen het donker azuur van den hemel af. Alles sliep, behalve dc krekels. Heel in de verte op den stoffigon wog, klortk vaag hef geklikklak van paardelioeven cn hot geluid van de wielen der diligence. Uit de door dc zon gestoofde aarclo stege» sterke geuren op, dc „mistral" was bezwan gerd inet thy ma romen, en het landschap ademde zulk een sterke levensblijheid en toch ook z,ulk een kalmen vrede, dat Lucien zich dc tranen in de oogen voelde komen. En plot- selin gsclioot het als een bliksemflits door zij» hersens; vóór zich zag lvij, bij den feilen scbij* van diezelfde zon, liet lijk van Nicolaï met d« armen gekruist over de borst, het helscbc glacis van Laimvont, dc loopgraaf in Vlaai»* deren, die op dit oogenblik door zijn bataillo* was bezet. Ilij voelde liet als een onrechtvaar* digbeid, dat deze provincie hier bloeiend laj onder dc zon, terwijl de andere Frans eb* landstreken zuchtten onder den Pruisische druk en dropen van het Fransclie bloed. (Wordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1