wiMBWBsc.'rrS'Z^ Gsidersche Oredietvereeniging „DE EEMLANDER" BUITENLAND De Stem van Frankrijk. PRDS DER ADVERÏEHT1EH Politiek Overzicht ARNHEM. Gestort Kapitaal Reservsn Opgericht 1866. Verricht aSfe bankzaken. FEUILLETON. W, 48e Jaargang Ne. 223 pc- p»<i f so. r« 'mc: ve,7cl cr ne nU «agclMklcti) 0.17'". alzondcilijke nuramcri CM. o Tblefhgon 513. Dinsdag 16 Maart 1920 DIRECTEUR J VALKHOFF BUREAU- ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M„. D. J VAN SCHAARDENBURG. van 1 4 rcgc s 0.85( met Inbegrip van ccn bewijsnummer, elke icgcl meer 0.20, tlienstaanb c* duigen 1-5 regels f 0 50. Voor handel cn bedrijf bestaan zcci vooidccligc bepalingen tot het herhaald advertecicn bij abonnement. Ecne cltculrure, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden Bewijsnummers 5 cent. In November 1918 heeft de revolutie in Duitschland met buitengewone snelheid Veld gewonnen. Van Kiel, waar een matro senopstand het sein gaf, verspreidde de be weging zich in een minimum van tijd over een wijden omtrek; nagenoeg gelijktijdig 'werd in Munchen de koning afgezet en de republiek uitgeroepen. In een paar dagen tijds waren alle Duitsche vorsten van de troon gejaagd en was de omwenteling een voldongen feit. Zoo voorspoedig gaat het met de tegen omwenteling niet. In B-erlijn is de onderne ming boven verwachting spoedig gelukt. De in Döberifz samengetrokken troepen, waar onder de nog niet ontbonden troepen uit Balticum en de twee marinebrigades, zijn naar Berlijn opgerukt en hebben zonder tegenstand te ontmoeten, het regeerings- kwartier (Wilhelmstrasse, de rijksbank, de rijksdrukkerij) bezet. De regeering is door de troepen, aan wie zij de verdediging van het wettige gezag had toevertrouwd, in de steek gelaten, en meende toen op haar bij wijze van ultimatum voorgelegde eischen niet anders te kunnen antwoorden, dan Berlijn te verlaten om te beproeven •>en andere plaats uit de regeerings- „nr, die zij in Berlijn-ver loren had, terug le winnen. Buiten de hoofdstad vond de be weging echter op verre na niet den alge- meenen bijval, die in November 1918 de revolutie onweerstaanbaar maakt, Zuid- Duitschland (Beieien, Wurtemberg en Ba den) verklaarden zich solidair voor onder steuning van de wettige regeering. De re geering van Wurtemberg nam de verant woordelijkheid op zich voor de veiligheid van de nationale vergadering, die door ha ren voorzitter, zelf een vertegenwoordiger ~.n Baden, naar Stuttgart was opgeroepen. regeering, die eerst naar Dresden de v.'j't had genomen, besloot ook zich daar heen te begeven om met de nationale ver gadering op ééne plaats te zijn. Men zal dus Donderdag den 18en Maart de Duitsche volksvertegenwoordiging op hare derde plaats van samenkomst zien bijeenkomen. Eerst heeft Weimar haar binnen zijne mu ren gehad. Daarna heeft zij in Berlijn ver gaderd in de onder Bismarcks regeering voor den rijksdag gestichte gebouw. Nu zal Stuttgart haar huisvesting verleenen. Heeft dit vooruitzicht, dat het bewijs levert, dat de bestaande wettelijke orde niet met een handgebaar uit den weg kan «worden geruimd, en tegelijk het gevaar van ^ene scheuring tusschen Noord- en Zuid- Duitschland, die de ondergang van de Duit sche eenheid zou beteekenen, ons voor den geest brengt, indruk gemaakt op de leiders van de confra-revolutionaire beweging en hen tot nadenken gestemd? Dien indruk wekt de tijding, dat door de nieuwe i-.it eigen machtsbevoegdheid opgetreden regeering onderhandelingen zijn aange knoopt met de oude regeering Ebert— Noske op de volgende basisOp al gemeen e grondslagen wordt een kabi net uit vakministers gevormd. Binnen twee maanden zullen verkiezingen uitge schreven worden, zoowel voor een nieuwen rijksdag ah voor een nieuwen Pruisischen iandeteg. Ebert blijft president, totdat de nieuwe verkiezingen hebben plaats gehad. De toekomstige rijkspresident zal door het volk gekozen worden. Deze punten zijn te beschouwen als wen- schen, die door de nieuwe machthebbenden te Berlijn zijn kenbaar gemaakt. Het zal moe ten blijken welk onthaal zij zullen vinden. In ieder geval blijkt er uit dat het vertrou wen van de heeren Kapp en consorlen in de middelen, die hun ten dienste slaan om hun doel te bereiken, niet onbegrensd is. Bultertlandsohe Berichten. B e r 1 ij n, 15 Maart. (W. B.) De Ber- Hjnsche regeering maakt hel volgende be kend: Met de voormalige regeering Ebert-Noske zijn, op haar verzoek, onderhandelingen aangeknoopt. Er zal op algemeene grond slagen een nieuw kabinet, bestaande uit des kundige ministers, gevormd worden, wearin ook de oude regeering zal worden betrok ken. Binnen twee maanden zullen nieiuve verkiezingen voor den Rijksdag en den Pruisischen Landdag gehouden worden. Ebert blijft voorloopig tot aan de nieuwe verkiezingen. De president zal door het volk gekozen worden. In het rijk za! door uitbrei ding van den economischen rijksraad en de bedrijfsraden een tweede kamer voor den arbeid gevormd worden. De oude en nieuwe regeering hebben ge zamenlijk een proclamatie afgekondigd, dat onder de tegenwoordige omstandigheden een algemeene staking een misdaad tegen het Duitsche volk zou zijn. De rijkskanselier heeft tot aan de beslis sing over deze voorstellen van het vormen van een nieuw ministerie afgezien en de staatssecretarissen, die het oudst in dienst jaren, zijn, de leiding der zaken opgedragen. Berlijn, 15 Maart. (W. B.) Officieel 's Middags twaalf uur. Aan allen. De toe> stand is rustig. De oude regeering trok den oproep tot de algemeene staking in, daar zij het onrecht jegens het volk inzag. De on derhandelingen tusschen de oude en de nieuwe regeering zijn begonnen en maken goeden voortgang. De vorming eener nieu we regeering op den breedsten democrati- schen grondslag is zeer spoedig te verwach ten. Zij was tot nu toe vertraagd door den oproep der oude regeering tot de algemeene staking. In het ressort van het rijks weert roepen, commando I staan alle rijksweer- en veilig heidstroepen met uitzondering van Saksen aan de zijde der regeering. Uit het ressort van het rijksweertToepen- commando D komen tal van betuigingen van instemming. In Beleren is de oude regeering afgetreden en door een nieuwe regeering op breeden grondslag vervangen. Berlijn, 15 Maart. (W. B.) De nieuwe regeéring heeft een verordening afgekon digd, volgens welke alle rijks-, lands- en gemeente-ambtenaren zonder uitzondering hun functie weer moeten opnemen, voor zooverre zij niet door burgerweerdienst en door technische hulpdiensten in beslag zijn genomen. Berlijn, 15 Maart. (H.-R.) Een extra editie van de Deutsche Allgemeine Zei- tung, die hedenmorgen elf uur In de straten van Berlijn werd verkocht, bevat het bericht, dat de beide regeeringen, die te Berlijn en die te Dresden, tot overeenstemming zijn ge komen, zoodat de crisis is geëindigd. NeuStrelitz, 15 Maart. (W. B.) Volgens de Landeszeitung heeft het staats- ministerie van Mecklenburg-Strelitz, op uit- noodiging der te Neu-Sfrelitz in garnizoen liggende rijksweer, besloten den Landdag te verzoeken om toestemming tot de erkenning der nieuwe repeering. Berlijn, 15 Maart. (W. B.) Uit de rijkskanselarij komt de volgende mededee- ling: De naar Stuttgart gevluchte oude regeering heeft aan rijkskanselier Kopp door generaal Mörcker voorstellen doen voorleg gen in zake een minnelijke schikking. De nieirwe regeering heeft zich haar houding te dien aanzien voorbehouden. De bedrij ven, (Be tot de algemeene staking zijn over gegaan, worden aangespoord het werk le ErüL>5£i2ï$3 f 10.000.000 - 4.400.000 hervatten tot deze schikkingspogingen, vol tooid zijn. De oude regeering moet onsteld zijn door de uitwerking van haar zinne- en doelloozen oproep tot de algemeene sta king, zeer in het bizon der in de rijen har er eigen klasse- en partiigenooten, want zij heeft tot aan haar val de algemeene staking zelve als een misdaad gekenschetst en wil deze nu zelve in haar eigen belang tot na deel van het volk toepassen, alleen om haar ministerzetels te behouden. Naar vernomen wordt, moet de oude regeering tot het be sluit gekomen zijn aan te sporen tot een on middellijk doen ophouden der algemeene staking. B e r I ij n, 15 Maart. (W. B.) Generaal Mörcker; die ter bespreking van den nieu wen toestand hier uit Dresden is aangeko men, deelde vandaag persoonlijk aan de re geering mede, dnt de oude regeeving niet het parool voor de algemeene staking had uitgegeven en zulk een parool ook van de hand heeft gewezen. Berlijn, 15 Maart. (W. B.) Het be richt, dat de politiepresident van Berlijn, Ernst, is ontslagen, is volgens een verkla ring van den rijkskanselier onjuist Ernst is nog in functie. Stuttgart, 15 Maart. (W. B.) Het riikskabinet is hedenmiddag vier uur te Stuttgart in tegenwoordigheid van den rijks- president, rijkskanselier Bauer, den president en den ep.sten vice-president der Nat. Verg. bijeengekomen. De Wurtembergsche staots- regeering woonde de zitting bij. Er bestaat algeheele overeenstemming omtrent'het plan om de Nat. Verg. Woens dagmiddag \ier uur te Stuttgart bijeen le roepen. Met de bedrijvers van den staatsgreep te Berlijn zullen geen onderhandelingen wor den gevoerd. De grondwetdge regeering eischt hec on voorwaardelijk aftreden van Kapp c.s. Stuttgart, 1 5 M a a r t. (W. B.) De Fransche regeering heeft een eigen diploma tieke delegatie naar Stuttgart gezonden. Berlijn, 15 Maart. (W.-B.). Uit ver schillende gedeelten des rijks wordt gèmeld, dat vandaag de algemeene stoking is afge kondigd, op sommige plaatsen voor bepaal den, op andere voor onbepaalden tijd. Te Berlijn wordt de water- en lichtvoorziening gedeeltelijk door de technische noodhulp onderhouden. Berlijn, 1 5 M a n r t. (W. B.). Het beurs- bestuur heeft besloten de beurs tot en met 17 Maart gesloten te houden. Ook de wis- selnoteeringen worden niet opremaakt. Hamburg, 15 Maart. (W.-B.). De middagbladen melden: De nacht is hie* kalm en zonder incidenten verloopen. Alle be drijven staan stil. Ook aan de haven en op de werven rust het werk. Het bestuur der stad Altona maakt be kend, dat zij alleen de door de Nat. Verga dering ingestelde regeeringen wettig en be voegd acht. De uitgever der Hamburger Warte, Holtz, is gisteren gearresteerd wegens deelneming van handelingen, die als hoogverraad wor den beschouwd. Te Harburg werden de bevelhebber der rijksweerpioniers Neu zijn adjudnnt ge arresteerd onder verdenking van actie tegen de oude regeering. De pioniers staan aan de zijde dezer laatste. Uit Lubeck wordt gemeld, dat de Senaat en de burgers aan de zijde der regeering- Bauer staan. P a r ij s 15 Maart. (N. T. A. Draad loos). Het Petit Journal publiceert een arti kel van zijn bizonderen correspondent te Coblenz, die een beschrijving geeft van 't ef fect, dat de-staatsgreep in de bezette provin cies heeft^weeggebracht. Men meldt socia listische betoogingen te Trier en Keulen. In Keulen wordt de algemeene staking op Maandag a. s. verwacht. De hooge commis saris van de geallierden, Paul Tirard, hield Zaterdagmorgen met de commissarissen van Engeland, de Ver. Staten en België een be spreking. Daarna ontving hij den Duitschen hoogen commissaris voor het Rijnlandsche gebied. Tirard begaf zich Zaterdagnamiddag per auto naar Mainz om generaal Degoutte, den commandant van de Fransche troepen in het bezette gebied, te ontmoeten. Dresden, 15 Maart. (W.-B.). De gis teren aangekondigde eendaagsdie alge meene staking, als protest tegen de voor vallen te Berlijn, is vandaag volkomen ten uitvoer gelegd. Banken, scholen en vele zaken zijn gesloten. Het tram-, post- en spoorwegverkeer staat stil. Er rijden alleen levensmiddelen- en kolentreinen. De hladen verschijnen niet. Tot nu toe vielen geen incidenten voor. Chemnitz, 15 Maart. (W.B.). De ar beiders hebben Zaterdag een voorloopig comité van actie gevormd, bestaande uit drie vertegenwoordigers van de sociaal-democra tie, onafhankelijken en communisten. Dit comité heeft onmiddellijk de tijdelijke vrij- wilJigers-batoljons ontwapend en de burger lijke elementen uit de burgermachten ver wijderd en drieduizend revolutionaire arbei ders gewapend. Het postkantoor, de spoor weg en het raadhuis zijn door de arbeiders- wacht bezet. De burgerlijke dagbladen zijn verboden, de democraten mogen een bulle tin uitgeven. Zondag is een gewapende beiooging ge houden. Iii de omliggende steden Hohen- stein, Ernst thai, Limbaoh en Stollberg heb ben de arbeiders eveneens van de macht zich meester gemaakt. De mijndistricten Oetsnitz en Lugau hebben besloten de alge meene staking door te zetten, 's Middags zijn de bedrijfsraden bijeengekomen om een uitvoerenden raad van 21 leden te kiezen, die alle politike en economische macht in de nijverheid verkrijgt. Gr o r 1 i t z, 15 M a a r t. (W. B.) Hei garni zoen sco mm an do meldt, dat vanochtend een militaire patrouille in de Luisenstrasse door een samengestroomde menigte in liet nauw werd gedreven. De troepen maakten van hun wapens gebruik, zooals htm plicht was, waar op twee dooden, een rwaar gewonde en ver scheidene licht-gewondën vielen aan de zijdd der burgerij. l)e troepen zijn den toestand gc* heel meester. Overigens is alles rustig. o r 1 i t z, 1 Maar t. (W. BA Hier is do staking algemeen. Ook dc winkels zijn voois het meercudcel gesloten. Par ij s, 15 Maart. (N. T. A. Draad loos). Het Petit Journol schrijft, dat de ge allieerde autoriteiten in geen enkel opzichi in het bezette gebied tusschenbeide zullen! komen ten aanzien der politieke betoogin< gen, die zich zullen kunnen voordoen, mits de veiligheid in geen enkel opzicht gevaar 4 loope. Alle stokingen bij de openbare dien sten zullen verboden zijn volgens de Con ventie van Den Hoog. Dc spoorwegdiensten, de transportdienst, de verschillende verlich ting- en waterleidingdiensten en de begrn* fenisdienst zullen desnoods or.der militair toezicht gesteld worden. Overigens zullen, de Duilschers hun volkomen vrijheid behou* den. Parijs, 15 Maart. (N. T. A. Draad* loos van Lyon). De geallieerden zijn op nlla gebeurlijkheden voorbereid, maar zulle* slechts tot interventie overgaan, als er ziclrf in Duitschlond een regeerinrr vestigde, dia zich aandiende als uit te gaan van da Hohenzollerns en dij zich zou verzetten to* gen de uitvoering ven het verdrag van Ver* sailles. P n r ij s 1 5 M a a r t. (N. T. A Draadloos uit Lyon). UitMninz wordt bericht, dat maar schalk Foch te Mainz is aangekomen hij zal Dinsdagavond weer vertrekken. De mant* schalk zal een krijgsraad presideeren van da commandanten der bezettingslegers aan den Rijn. Te dien einde heeft hij generaal Allen* commandant der Amerikaansche troepen in het gebied van Coblenz, generaal Morland, commandant der Engelsche troepen, gene raal Degoutte, opperbevelhebber der bezet-* tingslegers van de Rijn, alsmede de com mandanten van het 30e, 32e en 35e Fran* sche legercorps bijeengeroepen. Fransche* Engelsche, Amerikaansche en Belgische eenheden werden geconcentreerd bij do bruggehoofden van den Rijn. Londen, 15 Maart. (R.) De commis sie uit den Oppersten Raad, die zich bezig heeft gehouden met het Turksche en het Hongoarsche verdrag, werd heden in Dovn ningstreet bij Lloyd George ontboden. Reuter verneemt, dat er kwesties wordeH besproken in verbond met de Duitsche revo* lutie. Londen, 15 Maart. (R). In het La gerhuis heeft Lloyd George gezegd, dat do geallieerde regeeringen met bezorgdheid een beweging zouden gadeslaan, die een monarchale of militaire reactie in Duitsch lond beteekende, maar men zou er goed aan doen de onlwikkeling der gebeurtenissen of te wachten, voordat men tot een definitief ingrijpen overging. De toestand werd zeer nauwlettend gade geslagen Vervolgens las Lloyd George een telegram voor van lord Kilmarnock, de Engelsche zaakgelastigde te Berlijn, dat luiddeHet laatste nieuws is, dat de militaire beweging zich uitbreidt. Er wordt een militaire staatsgreep ui München gemeld. Te Frankfort hecrscht verdeeldheid* daar de militaire cn de burgeroverheid elk een andere regeering toegedaan zijn. Te Breslau, Hamburg, Leipzig en Chemnitz is de uilslag van den strijd onzeker. In 35 sto- den heeft een militaire stcatsgreep plaats gevonden. De positie van de nieuwe regee ring schijnt steviger te zijn gewerden. Washington, 15 Maar'. (R.) Het departement van Oorlog verklaart, dot de Amerjkaansche troepen aan den Rijn, hoe- Yvel technisch nog onder leiding van FocK staande, niet zouden deelnemen aan eeni- gen opmarsch der geallieerden in Duitsch- land zonder speciale aanwijzingen van Wil* Een goed geweten zonder een goeden naam is beter, dan een goeden naam zon der een goed geweten. Roman door ADHIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt- 37 Lucien deed de deur open en bevond zich bi tegenwoordigheid van mevrouw Courtois. Marguéritc. Om zich een landelijk voorkomen te geven, had zij een grooten stroohoed opge- .ö5ct. Haar eostuum, haar houding do omge ving van het met rozen omslingerde terras, j waar zij was gezeten, dat alles vormde een geheel \an Instudeerde élcgance. Lachend i grootc mysterie van den veldslag. Toch sprak hij haar van Vaissctte. Zij amu seerde zich kostelijk met het verhaal van den geleerden sergeant die zijn lorgnet verloor, en die, te midden van ©en kogelregen, philo- sophische betoogen hield. Maar dan versom berden zich haar kastanjebruine oogen; cn haar fijne neusvleugels trilden, toen Lucien haar vertelde van hunne gesprekken en van sommige gebeurtenissen, waarvan Vaissctte dc held was. Zij begreep. Toen liet Lucien zich gaan op den stroom van de beelden, die achtereenvolgens voor zijn geest opdoemden. Hij stortte zijn liart uit. Met verrukking ontdekte hij, dat deze schoone jonge vrouw, die een en al gratie en eon en nl jeugd was, evenals haar zusters gebukt ging onder den angst, die over heel dc we reld lag. .."Wat is li vol belangstelling/» zei hij op zachten toon. Zij sidderde. Zij naderde Luci-cn a's om zich onder zijn bescherming te stellen. Zij antwoordde hem: „U is mijn lield.'' Zij spraken niet verder Zonder verlegen- e'n 5 e zl^: j beid volgden zij den loop hunner gedachten, •J.c ben een boerin geworden." j terwijl tusschen hen de stilte was. Bij het af- Maar Lucien vond geen enkel compliment i scheid zei Lucien eenvoudig: om haar te antwoorden. „Wat heb ik je lief! Marguérite nam de leiding van het gesprek, j Zij antwoordde slechts met een glimlach. Zij sprak over Mefllance. Zij sprak zelfs over j Geen van beiden was verrast. Het was alsof on oorlog. Zij wilde dat Lucien haar zijn hel- hij haar reeds honderd maal deze bekentenis had gedaan dendaden zou vertellen. Maar d©zc werd door fen coort van innerlijke schaamte ervan te rm, nahouden tot die jonge vrouw, wier oogen schitterden van guitigen spot en (lie om geven was door een wolk van zachte geuren, te spreken over den langen smarten weg, dien fijn mannen gingen, en over heel het bloedige,1 geur van seringen en wingerd-bloesem. Zij Het was heerlijk. Zij hadden elkander lief. i den oorlog voor hem zou Het was aj diep in dc lente en, mèt de pri- Zeer wist bij, dat elite z mula s, d emerdoonis en de vruchiboomen, bloeiden nu ook al de weidebloemen. Zolfs de nachten waren nu zacht, en bezwangerd met wandelden door dc ravijnen onder het dichte •gebladerte der laurieren cn over uc steen achtige bergpaden. Zij verlieten elkander niet meer. Lucien bleef den gehcelcn dag bij Mar guérite; hetzij dat tzij naar het hospitaal kwam om haar tank te vervullen hetzij dat hij baar opzoch in haar buis. 's Avonds aan het venster gezeten, dacht hii nog steeds aan "haar: hij schreef lange brieven aan Vaissctte om hem te-vertollen van 7ijn liefde; dan weer riep hij, terwijl hij een pijp rookte en peinzend opzag naar dc maan. dc herinnering op a,an de som bere oogen van Marguérite, aan dc zuchten die opstegen uit haar borst, wanneer er spra ke was van de «aanstaande scheiding. Ik breng je in opspraak," zei Lucien tot Marguérite. ..Mevrouw Thiefs zal stellig den mond vol over ons hebben." „Mevrouw Thiers/' hernam Marguérite, „heeft het te druk met haar hospitaal, en ook met haar zoons, die door de wet on door boozo regecringshdsluiten gevaar loppen r.r-.nr het front to worden gestuurd. Overigens is mij alles onverschillig... Ik zal weer naar Parijs terugkeeren, zoodra jij weer naar het front gaat; en nooit wil ik dit huis, waarin wij zoo gelukkig zijn geweest, terug zien.'' En inderdaad, het oogenblik van Lucien's vertrek naderde. Zijn wond genas. En hij werd weer naar zijn bataillon ontboden. Vais- sette-schreef hem dat een olfensief ophanden was. En thans, nu hij een vrouw lief h.od, ge voelde hij, hoeveel wrccder dc tragedie van worden. Maar even- hij, dat ©lke zwakheid hem verre zou blijven, zooals dit tot dusver het geval was geweest; hij zou detzeJfdc volharding en denzclfdcn moed tooncn en slechts zijn hart zou nog wat meer worden gemarteld. Mevrouw Courtois liad gewild, dat Fahre vóór zijn vertrek, dat den volgenden morgen zou plaats hebben, bij haar zou komen dejeit- necrcn in gezelschap van den gooden dokter Constantin, die hem had behandeld. Dc dok- j ter was een beminnelijk grijsaard, verdraag zaam en sceptisch. Hij had slechts twee harts tochten in zijn leven gekend: tijdens het kei zerrijk, het verlangen naar de republiek cn, toen die repbliek er was gekomen, 7.ijn verza meling insekten en kapellen. Hij had veel ge sproken met <Ien jongen officier, die zich aan hem gehecht had. „Ik stel mij voor," zcidc Lucien, „dat mijn vriend Vaissctte over vijf en veertig jaar pre cies 700 zal zijn als u tlians bent. „Dat is mogelijk/' stemde de dokter toe, maar toch de jeugd van uw tijd dc wijding hebben ondergaan van gebeurtenissen, die wij niet hebben gekend.'' Zoo spraken ze nog ap (lezen nam':.g vóór Lucien's vertrek. „Was u niet twintig jaar," zei JVIarguL lie, „in 1879, zooals onze vrienden in 1913? „Dat is niet hetzelfde/' zei dokter Cons'.nn- j tin. ,.De oorlog van 1870 is slechts een van ie bloedige, maar minder belangrijke episoden geweest, die een wijziging in dc betrekkingen tusschen twee volkeren aanduiden Maar thans is het heel iets anders; ditmaal is het voor ons volk een quaestie van leven cn dood, en heel ons ras heeft het gevoeld en heel dit land van Frankrijk heeft gesidderd." „Meent u?" vroeg Lucien. „Meent u?,f herhaalde mevrouw Courtois. En mevrouw Courtois dacht aan de twee zoons van mevrouw Thiers,-die „embusqué's" waren. Zij sprak haar gedachte uit en zij voegde er aan toe: jyZij zijn niet de ©enigen.': Neen, zeker, zij waren niet de ©enigen; Ida dokter wist het wél. de arbeiders der groot« industrieéle centra, de bloem van het intellecf in het land, ©n dc burgerij, cn dc ^rootc mas- sn edr hoeren, zij allen waver?, gedreven door hetzelfde gevoel, naar <lc geschonden, grenzen gesneld; maar in de duffe, dommelige provinciestadjes had hel egoïsme en de listig heid al te weelderig getierd. „Mijn jongen is aan het front," zei dc advo caat tot den griffier van liet gerechtshof. En inderdaad, zijn zoon had zich onmis baar gemaakt op het recruteerings-bureau van Montélimar. Maar voor hoevclcn van dit rfag van lieden begint liet front bij Montélimar... „Wij kunnen daar vrijelijk onder ons over spreken," verklaarde Marguéritc lachend, „omdat niemand van ons het zich behoeft aan te nekken: i k ben maar een vrouw; u, dok ter, bent zeventig jaar, en onze vriend Lucre* Fabre komt uit dc vuurlinie cn keert cr mor gen weer terug." Zij zeidc dit omdat zij thans, door het aan- staan-'e vertrek van haar minnaar, meer da* ooit de onrechtvaardigheid van het lot gevoel de- „U zegt," voegde Lucien erbij, „dat door ons land een siddering is gegaan. Maar hier kan men ter nauwernootl bemerken, dat er oorlog is... Eiken morgen en eiken avond plalrf men nog trouw het oorlogscommuniqué aafll de deur van bet stadhuis en van het postkan toor aan. Maar niemand leest het... En kijk eens naar dit dorp en naar heel dit platte land dat zoo onverschillig is bij den orkaan, dia raast van de duinen der Noordzee tot aan d«l toppen der Vogeezen/' (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1