Gero NB m «arana «whwk z2 tst r „DE EEMLANDER" BUITENLAND WILLEM gROFHHüïZEN Lente-repen. aca ig FEUILLETON. De Slem van Frankrijk. 53e Jaargang lM6. 224 p«r port f 2.60, pet weel; (met gratis venei cring tegen emgeiakktn) f 0.17». gtzonderlijke nummer» O.Ot). 3 T«,ÏJJ»8H 51J. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFORFDACTEUR: M.. O J VAN SCHAARDENBURG. Woensdag 17 Maart 1920 bewijsnummer, elke repel meer 0.20, dicnstaaobi» dingen -5 iegels 0 50. Voor handel cn bedrijf bestaan zeei voordeclige bepalingen lot hel herhaald advcriccicn bij abonnement licnc ciun.are, bevattende dp voorwaarden, wordt op «aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant HOF 46 AMER SFOORT Fabriek: Papenhofstede. Directe levering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor absoluut uitgesloten. Door Mevr. E. H. du Quesrve van Gogh. 't Zijn de groote droppels, 't Zijn de lauwe droppels Die toov'ren 't loover Aon boomen, wie 't leven schijnt henomen; Zij doen komen langs oevers en zomen Van plassen en bosschen de bloemen, Witten en gelen, Van de laatsten velen! .Dotterbloemen en lissen, Primulaveren, eerstelingen. Aller oogen lievelingen, Zij zullen de weiden overspreiden Waar lammeren weiden; Paaschlammeren met zachte vachten, Dat niet de mensohen die ter slachtbank brachten! Symbolen van onschuld, zij, h\ bloembespikkelde lentewei. Zoele droppen komen wekken Rozen aan doomenstekken, Wond'ren te aanschouwen Voor zielen, weiflend in betrouwen Zwoele druppels, zegening over gebogen hoofden, Lentewording, Herboren schoonheid f Politiek Overzicht De nieuwe Duitsche, de z.g. Berlijnsche egeering, heeft wel-is-waar bekend ge naakt dat met de voormalige Ebert-Noske- egeering op verzoek dezer laatste bespre kingen zijn ingeleid en dat de twee regee ringen tezamen een proclamatie hebben uit gevaardigd, waarin een algemeene staking wordt gequalHiceerd als een misdaad, die gericht is tegen het Duitsche volk, doch de regeering te Stuttgart heeft even positief te kennen gegeven met de bedrijvers van den saatsgreep te Berlijn niet in onderhandelin gen te willen treden; zelfs wordt als eisch gesteld, dat Kapp c. s. onvoorwaardelijk, als vormefMte een inconstitutioneele regeering, i af te treden. de berichten uit de twee ver schillen-Ic bronnen zijn met elkaar in volko men tegenspraak en het nieuws, als zou een minnelijke schikking tusschen de twee gou vernementen reeds een voldongen feit zijn, moet dan ook onder het grootste voorbe houd worden aanvaard. Middelerwijl ziet het er in het toch reeds deerlijk ontredderde Duitschland weinig rooskleurig uit en ondanks vele schoone leuzen schijnen de contra-revolutionaire voormannen maar weinig sympathie voor hun actie te kunnen wekken bij de meerder heid der bevolking. Door geheel Duitschland het„S t r e i k u n d ke i n E n d e en op Vorschilende plaatsen hebben reeds bedroe vende botsingen plaats gehad, hetgeen vol doende blijkt uit de door ons weergegeven telegrammen in middag- en avondblad. Of het regime-Kfipp zich weldra in een gezon de populariteit zal mogen verheugen, is clan ook zeer de vraag en eveneens is het zeer te betwijfelen, of de staatsgreep bevorder lijk is voor den terugkeer van normnier, ste viger toestanden in de waftkelende Duitsche republiek. In elk gevalvoor radicale, extre mistische elementen is een kostelijke "tijd aangebroken om in troebel water te vis» schen. Beide regeeringen spelen het n i e t e s- en welles-spelletje wat betreft de afkondi ging der staking. De Kapp-regeering lanceert urt de rijks kanselarij het volgende bericht „De oude regeering moet ontsteld zijn door de uitwerking van haar zinne- en doel loozen oproep tot de algemeene staking en met name in de Tijen harer eigen klasse- en partijgenooten, want zij heeft tot aan haar val de algemeene staking zelve als een mis daad gekenschetst en wil deze nu zelve in haar eigen belang tot nadeel van het volk toepassen, alleen om haar ministerzetels te behouden. Naar vernomen wordt, moet de oude regeering tot het besluit gekomen zijn aan te sporen tot een onmiddellijk doen op- houden der algemeene staking." Generaal Marcker daarentegen, die giste ren ter bespreking van den nieuwen toe stand te Berlijn uit Dresden is aangekomen, deelde persoonlijk aan de Berlijnsche regee ring mede, dat van het régime-Noske-Ebert het parool voor de algemeene staking niet is uitgegaan en dat zij een dergelijk parool van -_de hand heeft gtïwezen. Voorloopig zal men geduld moeten oefe nen om op de hoogte te komen van de juiste toedracht der kwestiën'verdere tendentieu- se berichten van beide regeeringen, die haar eigen houding als de meest correcte aan de buitenwereld trachten op te dringen, zullen dan ook ongetwijfeld tegemoet kunnen wor den gezien. Wel schijnt uit het feit, dat de staking geweldige afmetingen aanneemt, of- geleid te kunnen worden, dat ze door de ar beiders is bedoeld als een fel protest tegen de regeering, die door een handigen coup d état zich thans heeft opgeworpen. Naar de Frankfurter Zeitimg meldt, hebben zelfs alle vereenigingen van spoorwegpersoneel, die der beambten inbegrepen, door bemid deling van minister Oeser aan Kapp doen weten, dat zij zijn aftreden eischen, daar an ders bet spoorwegpersoneel in staking zal gaan. Verwacht mag don ook worden si zijn politieke voorspellingen steeds eenigs- zins gewaagd dat Kapp's glorie spoedig zal tanendenkelijk zal het wapen, dat de arbeiders ln de staking bezitten, van feller kracht op den duur blijken te zijn dan de mitrailleuses, kanonnen en geweren van de rijksweertroepen, waarover de nieuwe re geering te Berlijn beschikt. Ondertusschen bewijzen de pan-Germa- nisten hun land door hun onbesuisden staatsgreep geenszins een dienst; het feit reeds, dat reactionnairen wederom op het kussen trachten te komen, is voor de En tente- en vooral voor Fransche annexionis- ten allicht aanleiding militair in te grij pen en Duitschland verder af te knabbelen. „Laat ons op onze hoede zijn", schrijft het Journal des Débats aan het slot van een ar tikel. „Er moet worden gehandeld, gehandeld zonder verwijl", roept de Temps uit. Verraadt zich achter dit: Tenons- nous sur nos gard es en het nog drei gender II faut agir, agir sans re tard niet een verlangen, een begeerte, een zich verkneukelen, wijl de al-Duitschers den Franschen een motief in handen geven om het tot nu toe gevolgde stelsel van non-in terventie te laten varen Het is niet onmo gelijk, dat Barrès zich genoegelijk de han den wrijft en het is de vraag, of Millerand Mayer's opvatting deelt, als zou het gebeur de te Berlijn slechts als een opstootje moe ten worden beschouwd. BuiienSandsohe Berichten. B e r 1 ij n, 16 Maart. (W. B.). Volgens een verordening van den rijkskanselier en den opperbevelhebber mogen arbeidgevers hun ondergeschikten, die zich voor het hand haven der openbare rust en orde ten dien ste van de burgerwacht of de technische noodhulp gesteld hebben niet om deze re denen ontslaan. B e r 1 ij n, 16 Maart (W. B Bij ver ordening von den opperbevelhebber von Lüttwitz zijn krijgsraden ingesteld en is de vorming van stondrechtbanken gelast. B e r 1 ij n, 16 Maart. (W. B-). Luitenant Barth, die tot de bewakingstroepen van de rijksdrukkerij behoorde, is vanochtend door de menigte aangevallen en in het Lancl- wehrkanaal geworpen. Leden der blauwe po litie en schippers redden hem. Veiligheids politie dreef de samenscholing uiteen en herstelde de orde. B e r 1 ij n, 16 Maart. (V. D.). De nieu we regeering deelt officieel mede: Gene raal Maorcker is thans, vergezeld van den Geheimrat von Derger vertrokken, om zich met de oude regeering in verbinding te stel len en met deze te onderhandelen, met het doel het streven van de nieuwe regeering te bereiken langs een voor het volk vreed- zamen weg. De rijksregeering te Berlijn doet deze stap in haar volle macht en in hel be wustzijn, dat het haar plicht is haar doel op een voor het geheele volk gelukkige wijze te hereiken. Maagdenburg, 16 Mn art. (W.-B.) Pohlmonn. regeeringspresident, maakt be kend, dat de censuur op dagbladen is opge heven, dooh dat het verboden is berichten van de regeering-Kapp openbaar te mak'en. Dresden, löMnart. (W.-B.). De ver ordeningen, op grond van art. 48 van de rijks grondwet afgekondigd voor hel hand haven van de openbare orde en veiligheid in den vrijen staat Saksen, ziin opgeheven. Rijkspresident Ebert, Rijksminister van ver dediging Noske. Stuttgart, 16 Maart. (W.-B.). Op telegrafisch verzoek van den minister van binnenlandsche zaken hebben de regeerin gen van' alle landen van beteekenis gemeld, dat zij 'de grondwettelijke regeering trouw blijven' en dat de rijksweerbaarheid in hun landen zich niet bij de Berlijnsche beweging heeft aangesloten. In Saksen hebben de troepen onder luitenant-generaal Muller zich ter beschikking, van de grondwettige regeering gesteld. De communistische aan slagen op het postkantoor te Dresden zijn afgeslagen. In Beieren staat generaal Moehl met zrfjrt troepen onvoorwaardelijk aan de zijde der regeering. Dr. Hartmann, Oostenrijksch gezant, is te Stuttgart aangekomen om de betrekkingen met de rijksregeering te blijven onderhou den. De ofgeveardigden der Nat. Verg. ko men groepsgewijze-hier aan. Te Berlijn hebben de onderstaatssecreta rissen der verschillende rijksministeries be sloten geen dienst te deen voor de nieuwe regeering. Generaal von Seeckt en de afdeelings- chefs van het ministerie van 's rijksveidedi- ging weigeren eveneens dienst te doen voor de Berlijnsche machthebbers. Stuttgarrt, 16 Maart. (W.-B.). Rijkspresident Ebert heeft aan een ver tegenwoordiger van het W.-B. verklaard, dat van een overeenkomst met de meinee-dige vijanden der grondwet geen sprake kan zijn. Wij blijven een onvoorwaardelijk aftreden der omwentelaars eischen. De uit Berlijn aangekondigde afvaardiging van politici met gen-ernal Maercker aan het hoofd is nog niet aangekomen. De toestand in het lijk wijzigt zich meer en meer te onzen gunste. Alleen in Oost-Elbië hebben de omwentelaars eenigen aanhang gevonden bij de oude Prui sische reactionairen. In Zuid-Duitschlond, Rijnland en Westfalen heerscht daarentegen groote verbittering. De oproerlingen dragen de verantwoordelijkheid voor de bloedige botsingen, die zich hebben voorgedaan, voor de storing in het economisch leven en de bedreiging van de voedselvoorziening. Om zoo snel mogelijk tot 'herstel van de open bare orde te komen, moeten de muitende troepen uit Berlijn teruggetroken en ontbon den worden. De groote meerderheid van het Duitsche volk staat onwrikbaar op het stand punt der democratie. Hamburg, 16 Maart. (W.-B). Vol gens de Hamburger Echo is vanmiddag te Ahonn het volgende telegram van de rijks regeering ontvangen, verzonden uit Stutt gart om half drie. De regeering-Kapp dreigt ineen te stor ten. Haar invloed beperkt zich nog slechts tot een deel van Berlijn en een deel van het Oosten. Kapp tracht door beloften de onaf hankelijke sociaal-democratische partij anh zich te binden. Het bericht over onderhan delingen tusschen Kapp en de grondwettige rijksregeering is gelogen. De rijksweerbaor- heid in heel het Westen, Zuiden en Noorden is trouw gebleven. De leden van de Natio nale Vergadering zullen zich zoo vlug mo gelijk naar Stuttgart begeven. Zorg voor verspreiding. De coalitiepartijen hebben reeds bericht. (Get.) Rijksminister Koch. Hamburg, 16 M a n r t. (W.-B.). Baron von Wangenhcim, de ouste officier van het garnizoen, is vannacht afgetreden. Lamp), aanhanger der grondwettelijke regeering, is nu garnizoenscommandant. B e r l ij n, 16 Maart. (W. B.) I)e be richten van gisteren over de gebeurtenissen le Berlijn zijn bij nadere beschouwing zeer overdre/en gebleken. De troepen, die op verschillende plaatsen door de menigte ge hoond en in het nauw gebracht werden, los ten herhaaldelijk ajjeen maar waarschu wingsschoten. Slechts één man, een 20- jarig technicus, is door een schot met scherp gedood en vijf lieden zijn gewond. De voor ziening van electriciteit, water en gas wordt door de technische noodhulp onderhouden, doch geschiedt ongeregeld. De tram en de ceintuurbaan rijden voorloopig nog niet. Ook de postbestellingen worden slechts voor een deel uitgevoerd, doch zij zullen wel weer spoedig geregeld plaats vinden. B c r 1 ij n, 16 Maart. (W. B.) Ook vnn- ochtend is het op verscheidene punten van de stad lot onlusten en botsingen met de rijksweerbaarheid gekomen. Zes personen werden hierbij gedood en een groot aantal gewond. Dresden, 16 Maart. (W. B.) Het te Stuttgart en Heidelberg verspreide gerucht, dat in Saksen de radenrepubliek is uitge roepen, is in strijd met de waarheid. HtT staatsgezag is stevig in handen der Saksi sche regeering. Dortmund, 16 Maart. (W. B.) Het centraalkantoor voor den dienst van hot vaderland te Hannover bericht: Den afge- loopen nacht hebben de Welfen getracht een zelfstandig Hannover uit le roepen. De omwenteling is mislukt. De algemeene sta king duurt voort. München, 16 Maart. (W. B.) De aandacht van het publiek wordt er op ge vestigd, dat voorloopig geen treinen rijden. Om de onware geruchten te weerleggen wordt bekend gemaakt, dat zoowel de rijks weerbaarheid als de politie ter beschikking1 staan om de orde en rust lè handhaven en elk poging tot ordeverstoring tegen te gaan. Essen, 16 Maart. (W. B.) Luitenant- generaal baron von Watter, bevelhebber van het zesde districls-weerbaarheids-coin- mando, heeft vandaag, met verwijzing rtaar een telegram, dat hij gistermorgen heeft ontvangen naar aanleiding van een beraad slaging over de levensmiddelenkv. eslie, eem telegrum gezonden aan den eersten burgeV meester, waarin hij zegt: Ik ben mij er teiV volle von bewust, dat het bij den toestand van thans er op aankomt als soldaat de op dracht uit te voeren, die mij in het vorigt voorjaar door den minister van 's rijksver dediging Noske gegeven is en die voor mij thans nog van kracht is. Ik zal met olla mij ten dienste staande middelen op eeiv zoo spoe'dig mogelijk einde van den crisis aansturen. Evenals gij, betreur ik de ge* beurtenissen te Berlijn. Essen, 16 Maart. (\V. B.) De alge meene staking duurt voort. De toestand is hijna niet gewijzigd. Daarentegen is op en kele anderen, waar gisteren gestaakt werd, vandaag het werk hervat. M n c h e n, 16 Maar t. (W. B.) Do Beiersche Landdag heeft heden n kort* zitting gehouden om kenn. te nemen van het aftreden der regeering. Op verzoek van Speek (Beiersche volkspartij) werd de zit** ling tol 's middags 5 uur verdaagd om dan den nieuwen minister-president te kiezen. De voorzitter van den landdag las cea verklaring van den opperbevelhebber voortf waarin het opperbevel de waarborg geeft, dal vandaag noch in de komende dagen; eenlge afdeeling te München den vol vort den landdag na zal streven. In de middagbijëenkomst werd dr. vort Kahr, tol dusver pTesidenl van Opper-Bcie* ren, met 92 stemmen tot president (minis ter-president) gekozen. 42 biljetten waren blanco ingediend. Oldenburg, 16 Maart, (W. B.) Naar de Oldenbuiger Lnndeszoitung meldt, heeft het garnizoen van Wilhelmshafen ruim 400 officieren, die een weifelende houding had* den aangenomen, gearresteerd. De Old-en- burgsche staalsregeering heeft minister Noske voorgesteld om het pornizoen van Wilhelmshafen onder het gezag van do Oldenburgsche regeering te plaatsen en het uitvoerend gezag in den vrijen slaat Olden burg aan den minister-president over tc dra- gen. Parijs, 16 Maart. (N. T. A. Drand- loos). Uit Moinz wordt geseind: Maarschalk Foch heeft hier Maandagmorgen, na door generaal Degoutte aan hel station ontvon» gen te ziin, een krijgsraad gehouden met do bevelhebbers der Geallieerde legers. Hij zal Dinsdagavond weer vertrekken. P a r ij s 16 Maart. (H.-R.) De confe rentie van ambassadeurs heeft, na de ge beurtenissen in Duitschland beschouwd (e hebben, besloten de eischen tot schadever goeding voor de aanslagen, gepleegd op leden der geallieerde commission in Duitsch land, te overhandigen, nadat de 'orde her steld is. Dit zal geschieden door Noliet, voorzitter der commissie van toezicht der verbondenen. Wee'nen, 15 Maart. (W. B.) Wegen» het onnieuw toegenomen kolenpebrek zal het personen- en goederénxerkeer op alle spoor wegen van 17 Maart af lot nader order in dezelfde mate als met Kerstmis 1919 \vot> dén beperkt. Budapest, 15 Maart. (IT. K. B.) D® regent heeft de lijst van ministers, hem door den minister-president Alexander Simorryl Samadan overgelegd, goedgekeurd. De lijst za! morgen openbaar gemaakt worden. Kaapstad, 1 0 M a a r t. (R.) Verschil» lende verkiezingsuitslagen, zijn thans be< kond. Smuts, de eerste minister, en de Wet, minister van justitie, zijn herkozen. Hel meest valt op het groote succes van de ar beiderspartij, die nu al 19 zetels heeft ver overd; in de vorige Kamer lelde zij slechts 5 vertegenwoordigers. Kaapstad, 16 Maart. (R.). ITerzog, de nationalistische leider, is met groote meerderheid herkozen. Orik de minister van Binnenlandsche Zaken Watt is herkozen. Coquetterie is carte blanche geven met verbod daarop te schrijven. JUWELIER AMERSFOORT I -I ilver P>oman door ADP.IEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt. 38 En Lucien wees met zijn hand naai* Meillan- n'e, dat daar slapend lag tegen de helling van don berg, onder het licht, en gestoofd door de. wamrte der ProvrncaaLscbe zon. Hij wees haar de velden, -waar het jonge koren reeds hoog was opgeschoten, en ook naar de boom stammen, die alom met groote groene blade ren waren bedekt. 'r „Laa* a daardor nie<t misleiden*" sprak dokter Constantin ernstig. „Het is als door fen wonder, dat dit koren heeft kunnen groei en en dat deze wijngaard, dien men niet heeft kunnen bemesten, zijn zware trossen zal dra gen; en dat deze o-lijfboomen, die men niet heeft kunnen sn-oeien, dezen winter vol zullen zijn van hun donkere vruchten. Zooals u weet, zijn dc vrouwen, dc grijsaards en de kinderen aan den arbeid getogen; en zij heb->en ge zwoegd zonder morren, met een grootsche en eenvoudige hardnekkigheid en ondanks het bericht, hun door den burgemeester maar al te dikwijls gebracht, dat het hoofd van het gezin de heuvelen van de Maas of de Vlnam- -Vhe kanalen besproeid had met zijn bloed. Het is de vaderlandsche grond, die deze vrou wen hun passieven moed schennt, zooals hij aan haar eenvoudige echtgenooten den on- wrikbaren wil in bet hart heeft gelegd, om hun leven ten offer te brengen. Die vrouwen en die mannen hebben diep uit de aarde van den grond de onbewuste vaderlandsliefde ge put, die zich in ons allen openbaart." Het is mij," onderbrak Lucien, „alsof ik reeds mijn vriend Vaissette hooide. Ons heeft de ervaring van den oorlog gebracht tot de zelfde gedachte, waartoe U bent gekomen door de ervaring van het leven en door den dagelijkschen omgang met onze landslieden." „Ja, hier ziet U het -verlangen geinear- neerd." hernam de geneesheer, „dat ons land doortrilt, het verlangen om niet te sterven. Dit verlangen schrijft aan de nederigste on zer boerinnen voor, hoe zij heeft te handelen. Ondanks den storm die de hellingen der Aisne en de toppen der Vogeezen verwoest zal liier in den zomer het koren en in den heTfst de wijn geoogst worden. Het leven zal zijn gang gaan. De stroom van waanzin en roemzucht, die zich op ons land heeft geworpen, zal wor den gestuit daar, waar gij met uw Hchamen een dam vormt. Gij zijt dc schild wachten, daar geplaatst om ie zorgen dat hij niet verder jkomt, en dat onder uwe bescherming onze. aloude levensgewoonten kunnen standhouden. Uw taak is die van de cipressen op de vlak ten der Rhóncj zij staan langs dc wegen cn langs dc velden om het geregeld verkeer der diligences en het rustig opschieten van het koren te beschermen legen den mistral Maar u niet ongerust over de inidividuecle zwakheden, waarover wij zoo straks spra ken. Die zijn uieis dan een Weinig slijk dat gefiltreerd wordt in dc heilige oneindighe- d.en van de ziel. Bedenk, dat hetgeen li hier onverschilligheid heeft toegeschenen, niets anders is, dan de wijze wil van dez-sn grond om zijn taak te vervullen; zijn taak, die daar in bestaat, dat hij groeit en uitbot zooals in het verleden. Hier lijdt de grond door het lot van dc andere streken die worden vertre den door de optrekkende legers en vernield door de barbaarsche horden van don vijand. Maar dit belet hem niet om zijn scheppend erf arbeid voort te zetten. Ieder liet zijne. Al zijt gij gewond aan u warm, dit belet uw hart of uw longen niet om hun gewone functies te verrichten. Ik zeg u, dat cr bezieling uitgaat van de aarde, die wel weet. wat haar plicht is. Vertrek, mijn jónge en goede vriend en verlaat deze streek met vuriger moed en groo- ter vertrouwen, nu gij weet, dat ondanks dc orkaan, die het land teistert, onze vriendin, mevrouw oCurtois, haar schoonheid cn haar glimlach behoudt; en dat dc laurieren van ons Provence zullen voortgaan, hun poëtische bloemkelken te openen voor dc zon en hun altijd groene takken zullen behouden, waar mede wij u weldra zullen tooien!" Toen Lucien den volgenden avond afscheid had genomen van Miarguérite, voelde hij zich zoo terneergedrukt, dat hij w<4 op het oogen- blilc zelf had wililen sterven. Een geel getinte zon n est raai, dc laatste van een mooien zomer avond. was in dc kamer verbleekt. Een pen dule had zes zwakke slagen doen klinken: dal. was het oogenblik van scheiding. Voor dc laatste maal had hij haar gekust. Zij was zeer bleek, maar zii liad geen poging gedaan, om hem terug te houden. Zij wisten beiden, dat zii elkaar niet zouden weerzien. Om acht uur stapte- Lucien in het rijtuig, dat hem naar het station zou brengen. Voor de laatste maal ging hii nu langs den weg. die "van het huis van Marguerite naar het hospitaal voerde. Hij kende dien weg ?n al zijn b'zcnderhedon iiii het hoofd. Hier een muur, daar een heg, verder weer een brug- getie. Het was, alsof alles wat hij hier ging verlaten, hem thans nader stond dar. ooit. Lang keek hij naar dc lanen, waarin hij zoo dikwijls had gewandeld met Marguerite, wan neer zij vlug cn krachtig voor hem.uit liep of met haar soepel lichaam op zijn arm leunde. In zijn herinnering zog hi: :ecr dc gouden glhn'zen van den weg, als deze baadde in het zonnelicht; cn hij zag ook cle blauwe scha duwen, die 's avonds denmaan er kon toove- ren. Hij voelde zich alweer ouder geworden. Nu hij liefhad, werd hij des te feller getroffen door de wreedheid van den oorlog. Tot in de diepste diepten doorproefde 'hij dezen af grond van menschenwee. Een koude siddering ging door hc-m heen, toen hij dacht aan al de menschelijke wezens, die hadden liefgehad als hij, die een stuk waren van het eigen leven der achtergebleven vrouw of geliefde, en die thans sliepen onder cle omgewoelde aarde en onder de ruwe kruisen van het slagveld. Maar tevens gevoelde bi], als door een vreemd won der, dat hoe grooter zijn offer was, des t® grooter ook de kracht zou zijn die hem ini staat zou stellen, dat offer tc brengen. „Zou het misschien zijn," zei hij hij zichzelf, „omdat ik thans hot bewustzijn heb dat 5E vecht om Margliéritc tc beschermen?" Dit was het, zonder twijfel. Maar er was torh nog iets meer. Nogmaals omvatte hij mej zijn blik de vallei, die daar lag in dc nacht stilte, dc stad die hem thans niet vreemd meert was, en den weg, d«'en hij lief had gekregen* „Tiet is niet om Marguerite alleen," zei hij. „dat ik ga vechten, maar het is ook voor heel deze landstreek, waarvan .zij een levend deel is, voor heel dezen grond, waarvan ik het gc< hei'mziiiinigc levor.sverlnngcn onderga." En evenals Vaissette en dc Quéré in d® vuurlinie, had Eabre, in hel hart van deze vreedzame provincie, begrepen, dat datgene wat hen a lien voortdreef, dc stom was van de Fransche aarde. D HOOFDSTUK XII. verveling in de L o o p g r a v e rv Luitenant Vaissette richtte het woord lol zijne mannen: „Zoodra het nacht wordt, zullen wij uit dó loopgraaf gaan. Wij moeten op tweehonderd; meter naar voren een gracht graven. AVij fcijwj hier tc ver van den vijand verwijderd vont* het groote offensief. De derde compagnie zal positie nemen vóór ons, om ons tegen eert eventueel en aanval te beschermen." (Wordt vervol

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1