mmmz^TS^z^ DE EEMLANDER" PRÜS OER ADVERïEHTllH niet inbegrip van ccp BUITENLAND PlLUISi o VÖÖEITËN! PLUIMVEE1 BINNENLAND m. VleeschhouWer, papenhofstede EERSTE BLAD Ter Overdenking. 18e Jaargang Na. 227 per p*l f 2.Ï0. r* weck (met grati* verzekering ma wyriAb.») 9.17* Wonderlijke nummer* 1 CAS. T"*»**3" 3i3< DlRECTEURi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J VAN SCHAARDENBURG. Zaterdag 20 Maart iazo bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dtcnstaanb'c dingen 1-5 regels 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidccligc bepalingen tot het herhaald advcrtccrcn bij abonnement. Ucne diculaire bevattende dc voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Meubelfabrikant - Hof 46. AMERSFOORT Pa briek Alle meubelen worden onder garantie verkocht. t de heftige boeken der Chineezen. De gToote oefening. 1. De wef der Groote Oefening, of der praktische wijsbegeerte, bestaat in het ont wikkelen en in het daglicht plaatsen van het schitterend beginsel der rede, dat wij van den Hemel ontvangen hebben, in het bevorderen van 's menschen wedergeboorte, en zijne eindbestemming in de volmaakt heid of het hoogste goed te plaatsen. 2. Vóór alles dient men het doel waar naar men streeft, of zijn eindbe stemming te kennen, en dan eerst een besluit te nemen; is dat besluit eens genomen, dan kan de geest gerust en kalm zijn; is de geest eens gerust en kalm, dan kan men de onverstoorbare rust genieten, welke door niets beneveld kan worden, dan kan men nadehken efi zich een oordeel vor men over het innerlijke wezen der dingen; heeft men nagedacht en een oordeel ge vormd over het innerlijke wezen der dingen, dan kan men tot den gewenschten staat van volmaking geraken. 3. De wezens der natuur hebben een oor zaak en uitwerkselen; de menschelijke daden bezitten een grondbeginsel en gevolgen: kent men de oorzaken en de uitwerkselen, de grondbeginselen en de gevolgen, dan is men zeer dicht genaderd tot het stelsel dat op de rede .gebouwd is, en waarmede men de volmaaktheid bereikt. 4. De oude versten, die in hunne staten het schitterend beginsel der rede, dat wij van den Hemel ontvangen, wenschten te ontwikkelen en in een helder daglicht te plaatsen, trachtten eerst hunne lijken goed te besturen; zij die hunne rijken goed wenschten te bestmen, trachtten eerst de goede orde in hunne huisgezin nen te brengen; zij die de goede orde in hunne huisgezinnen wenschten te bren gen, legden er zich eerst op toe, z i c h z e 1- v e n te verbeteren, zij die zich zeiven wenschten te verbeteren, trachtten eerst hunne ziel tot rechtgeaardheid te brengen; zij die wenschten hunne ziel tot rechtge aardheid te brengen, bevlijtigden zich eerst hunne bedoelingen zuiver en oprecht te doen worden, trachtten eerst hunne zede lijke kennis zooveel mogelijk te volmaken. Da zedelijke kennis tot den hoogst mogelij ken graad van volmaaktheid brengen, be staat in het doordringen en grondig leeren kennen van de beginsels der handelingen. 5. Is men tof de grondbeginselen der handelingen doorgedrongen en heeft men die doorgrond, dan bereikt ook de zedelijke kennis haren Koogsten graad' van volmaakt heid heeft de zedelijke kennis haren hoog- sten graad van volmaaktheid bereikt, dan worden ook de bedoelingen zuiver en op recht; zijn de bedoelingen zuiver en oprecht geworden, dan wordt de ziel van braafheid en rechtschapenheid doordrongenIs de ziel van braafheid en rechtschapenheid doordrongen, dan is de persoon verbeterd en gelouterd; is de persoon verbeterd en gelouterd, dan wordt het huisgezin goed be stuurd is het huisgezin goed bestuurd, dan wordt ook het rijk goed geregeerd; wordt het r ij k goed geregeerd, dan ver keert ook de wereld in vrede en eendracht. 6. Voor ieder, van een man die op het hoogste standpunt staat, tot den nederigste en minst bekende, is het gelijkelijk plicht, zijn persoon te verbeteren en te louteren, of/de volmaking van zichzelven is de grond slag van bevordering en elke zedelijke ont wikkeling. 7. Het ligt niet in den aard der dingen, dat hetgeen noodwendig volgen moet uit datgene wat wanorde en verwarring ten grondslag heelt, In een behoorlijken staat Politiek Overzicht Donderdag is het te Kiel tusschen gewa pend^ werklieden en de rijksweermacht tot ernstige gevechten gekomen, die beiden partijen veel slachtoffers kostte. Het merk waardige hierbij was, dat de Sicherheitspoli- zei de %ijde der arbeiders had gekozen. Tot in den avond duurde de strijd, die met ver bitterdheid werd gevoerd, voort. Pas nadat de rijksweertroepen waren teruggekeerd naar de kazernes, trad de kalmte weer in. Bij een overeenkomst, die tot stand kwam door bemiddeling van den chef van het marinestation en - den nieuw ingestelden „Volksbeirat", werd een linie bepaald, die door geen der partijen mag worden over schreden. Niet alleen hebben de mijn\ver- pers in de straten groote schade aange richt, ook het aantal slachtoffers moet aan zienlijk zijn. Gister-(Vrijdag-)middag is ech ter door admiraal^ Ebers, chef van den ma rinestaf der Oostzee, meegedeeld, dat men tot overeenstemming was gekomen mei de arbeidersvertegenwoordigers. Door de Zen- trale für Heimatdienst wordt bericht, dat de afdeeling Sleeswijk-Holstein van bovenge noemde „Zentrale" bekend maakt, dat Sleeswijk-Holstein en Kiel aan de zijde der oude rege-ering staan. Ook te Kiel is gis termiddag hevig gevochten, waarbij zoowel van mitrailleuses als van kanonnen van licht en zwaar kaliber gebruik werd ge maakt. Te Kassei is Donderdag de rijksweer slaags geraakt met een menigte van 2000 man, waarbij zeven personen zijn gedood en dertig gewondEssen heeft zich gister middag na een bloedigen strijd het aan tal dooden, die gisteren en eergisteren aan beide zijden vielen wordt op driehonderd geschat! aan de gewapende arbeiders overgegeven. Uit Maagdenburg komt het bemoedigen de bericht, dat de Vollzugsrat in een mani fest bij de stakers aandringt Maandagmor gen het werk te hervatten, mnqr daar staat tegenover, dat de aangekondigde hervatting van het werk te Dusseldorf met geweld door communistische elementen is belet. De Brunswijker stakingsleiding besloot de sta king op te heffen en Vrijdag weèr aan het werk te gaan. In alle plaatsen van het Eertsgebergte, Voigtland en Noord-Saksen heerscht de al- gemeene staking. Te Gera, Plauen, (Voigt land), Auerbach en Borna (Saksen) is het tot botsingen gekomen. Zoowel in het Erts gebergte als in Voigtland hebben de arbei ders zich van de macht meester gemaakt. Te Leipzig zijn Donderdagnacht tusschen arbeidersvertegenwoordigers en de militaire overheden Besprekingen gehouden, tenein de in Leipzig den vredestoestand te doen terugkeeren. Als eisch werd gesteld, dat de arbeiders zich zouden ontwapenen, doch dezen wenschten op dit voorstel niet in te gaan, waarna Vrijdag te twaalf uur de strijd, die den heelen dag tot in den nacht duurde, werd heropend. Overal werden door de ar beiders barricades opgericht en het moet er heet zijn toegegaan, daar men spreekt van 150 dooden en gewonden. De regee ring heeft in het militaire district Leipzig dan ook de uitzonderingstoestand afgekon digd. Minister-president dr. Von Kahr heeft in den Beierschen Landdag medegedeeld, dat te Neurenberg afdeelingen van revolutio naire matrozen, in 't geheel 12 14 dui zend man Woensdagochtend op het eiland Schüth verschenen. Des middags te twaalf uur schoten bij den Königsthor de matrozen van uit de huizen op een afdeeling van de rijksweer, waarbij vele voetgangers werden gedood en gewond. Een daarop volgende botsing tusschen lieden der rijksweer en de matrozen bezorgde beiden partijen aanzien lijke verliezen aan dooden en gewonden. Des namiddags is door een groote menigte getracht het politiebureau in te nemen, het geen weer leidde tot een bloedig treffen er zijn 23 dooden en 50 zwaar-gewonden geteld. De rijksweer en de'politieweer zijn, naar verluidt, thans meester van den toe stand. Te Neurenberg, allicht als resultaat van besprekingen, die tusschen de regee ring, 't stakingscomité en de rijksweer zijn gehouden, heet het thans rustig te zijn. In tegenstelling met een bericht, als zou de staking in Berlijn opgeheven zijn, meldt thans het W. B., dat de algemeene staking onverminderd voortduurt, zoodat de poste rijen, spoorwegen, ondergrondsche treinen en electrische trams niet kunnen function- neeren. Gisteren is het stadhuis in de voor stad Schöneberg door een talrijk publiek aangevallen, met het gevolg, dat de Ein- wohnerwehr het raadhuis moest ontruimen. Uit het bovenstaande overzicht, alsmede uit de achterstaande telegrammen, blijkt overduidelijk, dat tengevolge van Kapp's onbesuisde actie thans in Duitschland niet minder dan een chaos heerscht. Berlijn, 19 Maart. (\V. B). Te Kassei April door de verschillende wettelijke in- had gisteren een botsing plaats tusschen -stanties zal zijn aangenomen, zullen de ongeveer 2000 personen en de vijksweer- bnarheid, waarbij vele gewonden zijn geval len. Te Berlijn is de toestand, wat de "staking betreft, weinig veranderd. De stadsspoor en de ceintuurbaan, die gisterochtend bij wijze an proef het bedrijf hervat hadden, staak ten het 's middags om 5 uui; weer. Een der eerste verrassingen, die Berlijn vanochtend wachtten, was het verbod om van de tele foon gebruik te maken voor particuliere ge sprekken. Te Dresden ligt het spoorwegverkeer weer geheel en al stil. Er hebben onbeteekenende schietpartijen plaats gevonden. Te Kiel hebben gisteren ernstige gevech ten plaats gehad tusschen de rijksweerbaor- heid aan den eene en de arbeiders en de veiligheidspolitie aan den anderen kant. Deze maakten verscheiden wapens en mu- nitietransporten buit. Volgens latere berich ten is het vuren 'gestaakt en is men over eengekomen om te onderhandelen. Te Berlijn is vanmiddag heftige opschud ding gewekt door een schietpartij bij de Brandenburger Poort, waarbij eer^ officier gewond en drie gedood zijn. Om 1 uur trachtte een automobiel met 4 officieren door de Brandenburger Poort Berlijn te ver laten. De wacht hield de automobiel aan, wat dadelijk aanleiding gaf tot een oploop, waarop de officieren zonder meer vuurden. B e r 1 ij n, 19 Maart. (W. B. Bij de schietpartij van gisteren bij het hotel Ad- Ion zijn 12 personen gedood en 30 ernstig gewond. Bij hun verderen aftocht zijn de Baltische troepen op het Louiseplein te Charlottenburg opnieuw door een groote menigte aangevallen, die trachtte den solda ten him wapens te ontnemen. Deze vuur den, waardoor veel personen gedood en ge wond zijn. De berichten uit de ondere gedeelten van Duitschland maken het niet mogelijk zich een goed beeld van den toestand te vormen. Te Chemmitz is gisteren een congres ge houden van de arbeidersraden uit Saksen en een deel van Thüringen, dat door 400 af gevaardigden is bijgewoond. Met op twee na algemeene stommen is besloten tot de ontbinding der rijksweerbaarheid en de vei ligheidspolitie en het zoo spoedig mogelijk vormen van een vrijwillige arbeiclersweer- baorheid onder toezicht van de arbeiders raden. Voorts-werd besloten tot het vormen van revolutionaire bedrijfs- en arbeidersra den, het bijeenroepen van een rijksraden- congres, he; oprichten van revolutionaire rechtbanken voor het vonnissen van de vol gelingen van Kapp en Liittivitz, het vrijla ten van alle politieke gevangenen en uitbe taling van het loon aan hen, die aan de al gemeene staking hebben deelgenomen. rijksambtenaren van.l April af den tót 150 procent verhoogden duurte-bijsiog en' kin- der-bijslag ontvangen op voorschot van het geen hun krachtens de nieuwe verordening zal worden toegekend. B e r 1 ij n, 19 Maart. (W. B.) Door de algemeene staking is het op verschillende stations, o.a. Nieder-Schönweide, Nieder- Schönhousen, Straussberg en Hoppegarten tot ernstige onlusten gekomen. Uit Berlijn werd een pantsertrein gezonden. Vanochtend tegen twaalf uur werden twee gepantserde auto's met soldaten van do rijksweer op de Alexanderplatz aangehou den door een duizendvoudige menigte, die de soldaten hopnde. De soldaten schoten, waardoor tal van lieden gedood en gewond werden. Bij de onlusten voor het gemeentehuis- te Alt-Schöneberg zijn gisteren 9 officieren ge dood. B e r 1 ij n, 19 Maar t. (W. B.) De vier groote vakvereenigingen van spoorwegar beiders verklaren in een oproep aan hun leden nogmaals, dat nu de doeleinden, waarvoor de algemeene staking afgekon digd were' - het hersiel van grondwettelijke toestan; i verwezenlijkt zijn, de arbeid hervat moet worden. Berliji, 19 Maart. (W. B.) Van be voegde zijde wordt aan het W. B. meege deeld, dat de tweede marine-brigade, even als de rijksweertroepen onder het bevel staan van generaal von Seeckt. In deze brigade be vinden zich, evenals in de onderdeelen der rijksweertroepen, slechts enkele soldaten, die uit de Baltische landen onlangs terug zijn gekeerd. De brigade is nooit in deze Oostzeelanden geweest. Frankfort a'd. Main, 19 Maart. (\V. B.) De algemeene staking is bij een stemming in de werkplaatsen geëindigd ver klaard. Essen, 19 M a a r.t (W. B.) Essen beeft zich vanmiddag na zwaren strijd aan de ge wapende arbeiders overgegeven. De verlie zen aan- beide zijden in de gevechten van gisteren en vandaag worden op 300 dooden geschat. Hannover, 19 Maart. (W.-B.). In zake de loonregeling bij het drukkersbedrijf is gisteren overeenstemming bereikt, zoodot de bladen hier ter stede weder zullen ver schijnen. Londen, 18 Maart. (R.). De Eve ning Standard verneemt, dat de bevelheb ber der Turksche troepen in Thracië weigert de bevelen van Konstantinopel te gehoor zamen, hij ontkent éen wapenstilstand te hebben gesloten, hij zegt aan gewapenden dwang weerstand te zullen bieden en maakt Berlijn, 19 Maart. (W. B). Heden middag werd te Berlijn door personen met stalen helmen in twee vrachtauto's na het roepen van „Straat vrij" onder de bevolking geschoten. Van betrouwbare zijde wordt meegedeeld dat het hier auto's met Spartakisten en geen rijksweertroepen betrof. De personen wer den vervolgd. Het door de communisten verspreide bericht, dat het de onlangs uit Balticum teruggekeerde troepen waren, zijn voornemen bekend een regeering te Adrianopel te vestigen. Washington, 18 Maart. (R.). Wil son heeft aan Polk schriftelijk als zijn mee ning te kennen gegeven, dat de Turksche regeering uit Konstantinopel moet worden verdreven. Deze brief zal den grondslag vormen eener mededeeling van Amerika aan de geallieerden betreffende Turkije. P a r ij s, 18 Maart. (N. T. A. Draad Londen, 18 Maart. (R.) Dc uitslagen van do verkiezing zijn thans nagenoeg vol ledig bekend: 44 nationalisten, 39 leden van de Z. A. P., 25 unionisten, 21 leden van de arbeiderspartij en drie onafhankelijkcin zijn gekozen. Uit de stemming blijkt, dat de nationalist ten, die republikeinen zijn, 93,000 stenw men, de vereenigde anti-republikeinschó partijen 181,000 stemmen uitbrachten. De Cape Times meent, dat ondanks dö verstoring van het politieke evenwicht door het succes der arbeiders, het republikanis-» me op beslissende wijze verslagen is. De Kaapstodsche correspondent van do Times is von meening, dfit Smuts er in zal slagen aan het bewind te blijven met do hulp van.de unionisten en de onafhankelijk ken, al is de Zuid-Afrikoansche partij numo» riek in de minderheid. loos). De inschrijving op de Fransche lee- onjuist. Er zijn in Berlijn in het geheel geen jnjn? za\ ov€r ^ie (iQgen worden gesloten. Baltische troepen meer. ]^et het oog op het groot aantal instellingen, B e r 1 ij n, 1 9 M a a r t- (W. B.). Noske, de dat inschrijvingen accepteert, is het onmo- rijksminister van verdediging is^afgetreden. gelijk om zelfs maar bij benadering cijfers Bufteniandsoho Berichten. Berlijn, 19 Maart. (W.-B.). Tot dhef kunnen zijn. 8. Datgene wat het voornaamste of be- van het marinestation te Kiel is in plaats langrijkste is, met lichtvaardigheid, of wat van schout-bij-nacht Levetzow schout-bij- een ondergeschikt belang heeft, met ernstnacht Evers benoemd, wien een commissie behandelen, is een wijze van doen, welke men nooit moet navolgen. fConfucius „Ta Hio'T van advies ter zijde zal worden gesteld, be staande uit vier, tot verschillende partijen behoorende. burgers. B e r 1 ij n, 19 Maart. (W. B.). Het be stuur van de democratische partij eischt ten spoedigste een niets ontziende instelling van het proces tegen de raddraaiers der staatsgreep. Dat de twee rechtsche partijen deel zouden nemen aan de wijziging van het ministerie wordt uitgesloten geacht. B e r 1 ij jn19 Maart. (W.-B.). De Moa- biter wacht meldde gisteravondIn den laten namiddag werden twaalf leden van de Tiergarlen-compagnie van het Sohutzregi- ment-Gross-Berlin (officieren en manschap pen) op den Kaiser Wilhelmplatz in Schoe- nebc-rg door de menigte met messen, dolken en gummistokken vermoord. Zij zouden, na hun wapens te hebben afgegeven, per vrachtauto vervoerdw orden, nadat hun een vrijgeleide was toegezegd. Zij werden ech ter in de auto door de menigte omgebracht. Een hieruit voortvloeiend gevecht tusschen de veiligheids-beambten en de menigte werd ten gunste der eersten beslist. B e r 1 ij n 19 Maart. (W.-B.). De pro cureur-generaal heeft een vervolging inge steld tegen de leden van de z.g. regeering Kapp, en met name tegen Kapp, von Lütt- witz, von Jagow enz. Berlijn, 19 Maart. (W.-B.). Er wor den niet onderteekende manifesten ver spreid, waarin tot voortzetting der staking wordt aangespoord, totdat de eischen dei- arbeiders zijn ingewilligd inzake het weg zenden der militairen en het in ruimer mate deel hebben aan de hervorming van den be- staanden toestand. B e r 1 ij n, 19 Maart. (W. B.) Officieel wordt medegedeeld: Onafhankelijk van de van het bedrag der inschrijving te geven, maar volgens de d-oor de bladen ontvangen gegevens moet de leening, afgaande op de inschrijvingen bij alle credietinstellingen, een succes zijn. Een politiek van bezuiniging zal door" de regeering worden gevolgd en een commissie is samengesteld, belast met een onderzoek naar de middelen om het budget van alle overdadige uitgaven te ontlasten, hetgeen ongetwijfeld een gunstige uitwer king op het slaatscrediet zal hebben. P a r ij s, 18 Maart. (H.-R.) Door be middeling van den minister van Arbeid is overeenstemming bereikt tusschen de eige naars der kolenmijnen en de mijnwerkers van de departementen van het Noorden en het Nauw van Calais. Londen, 18 Maart. (R,j. Lloyd George heeft vanavond afgevaardigden der mijnwerkersfederatie ontvangen, die den eisch der mijnwerkers om drie shilling per dag loonsverhooging overhandigde. Lloyd George zeide dat volgens zijn meening de eisch in de eerste plaats moest onderzocht worden door den „Coal controller" en de mijneigenaars. Morgen zal de „Coal con troller" de deputatie ontvangen. Washington, 19 Maart. (R.) Het Huis van Afgevaardigden heeft de nieuwe legerorganisatie van 299,000 man en 17,800 officieren goedgekeurd. Een der republikeinsche leiders heeft meegedeeld, dat een voorstel, dat het bedrag voor het leger de 425 millioen niet te boven zal gaan, dat is de helft van het bedrag, dat het departement van oorlog vraagt, bij den vraag of het nieuwe bezoldigingsbesluit 1 Senaat zal worden ingediend. Een geschenk voor onze Ko ningin. Dc Zuid-Afrikaansche correspon* dent van de N. R. Ct. meldt uit SenekaJ (Oranje-Vrijstaat) De struisvogelhoevenKars van Oudtshoon zullen aan Koningin Wilhelmina een kost baren waaier zenden. Kx'k«lur en •x-krooaprlna, Dc correspondent van dc N. R. Ct. tor Parijs meldt: Men heeft hier den indruk, dat? interneering van den gewezen keizer en be perking van zijn vrijheden, gelijk censuur opr zijn briefwisseling, naar de meening van do geallieerden voldoende waarborgen zouden verschaffen. Volgens de Tel. is gisteren mr. J. B. Kan, secretaris-generaal in nlgemeenen dienst op Wieringen aangekomen, die met den burgemeester, den heer Peereboom, eni den ex-kroonprins een conferentie had, zulks in verband met dc desbetreffende me dedeeling van den tijdelijken voorzitter von den Ministerraad in de Tweede Kamer, naar. aanleidfng van de interpellatie-Schaper. lt«derl»9il en Belild. Havas-Reuter seint ons uit Brussel: Volgens de dagbladen zet de commissie? voor buitenlnndsche zaken, belast met heta onderzoek inzake de Nederlondsch-Belgi-. sche kwestie, haar werk voort. De indruk is* dat het verdrag zal worden geteekend, maat dat de bezwaren tot uiting zullen komen bi| behandeling in de openbare zitting van het* parlement en dot de meerderheid, die haar stem voor het verdrag zal geven, gering zal zijn. Het zou met het oog op den tegenstand van eenige commissieleden zijn, dot de mi< nistcr van buitenlandsche zaken er van at: zou hebben gezien, de goedkeuring van d<k commissie te vragen. Men meldt uit Brussel aan de N. R. CtJ De Bond van vaderlanders, het Comité voor nationale politiek en de Kring ter ben vordering van de vriendschap met Frankrijk hebben bloemen neergelegd bij het gedenk* teeken voor Gendebien. Léon en José Hen ri ejbicq hebben vlammende redevoeringen? uitgesproken, waarin zij het nieuwe Neder- landsch-Belgische verdrag aan kritiek onder werpen en betoogden, dat België het niefc kon aanvaarden. Na den wapenstilstand,, zoo hebben de sprekers gezegd, hebben wij wel ministers gehad, maar een staatsman, een Gendebien, heeft ons ontbroken om eenl les in waardigheid aan de natie te geven. De sprekers hebben het woord van Gende* bien in herinnering gebracht, die tegen hef verdrag van 1839 had gestemd: „fk sten* driehonderdtachligduizend-maal tegen, voor de 380.000 Belgen uit Limburg en Luxem burg, die gij opoffert aan de vrees." Kreten van: Leve het legerf leve Belgiër weerklon ken. Ook werd er: weg met NederlandI go* roepen, maar deze kreten werden spoedig onderdrukt. Nothomb heeft de aanwezigen uitgenoo» digd des avonds een vergadering bij te wo nen, waar het nieuwe verdrag besproken zou worden. SchAd« «Boor vreemd® mesflvdhciltft Op vragen van den heer Henri Herman# betreffende schadevergoeding voor Nedcp» landers, die nadeel hebben geleden door handelingen van vreemde mogendheden, heeft minister Van Karnebeek geontwoordj dat de Nederlandsche regeering stappen heeft gedaan ter verkrijging van schadever goeding voor Nederlanders, die in den loop» van den oorlog schade leden door handelin gen, verricht door vreemde troepen of over* heden. Omtrent het tijdstip, waarop de verkrft»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1