Ziekenverplegings Artikelen. d. WËG DE EEMLANDER" "BUITENLAND. V, fle Stem van Frankrijk. puis ra jsiiBifflifü r, FEUILLETON. te* 18e Jaargang Ne. 228 per 3 maan Jen voor Amccs* loort f 2 10, idem iianco j*r post f 2.60- Pet week (met gratis verzeker.ng legen ongelukken) f 0.175. alzondcilflkc nummers C.05. Tiuphoon 513. 31 DIRECTEUR: J VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Maandag 22 Maart 1920 bewijsnummer, elke zegel meer 0 20, dienstaanhic* dingen 1 5 rebels 0 50. Voor handel cn bedrijf bestaan voordeelige bepalingen iot het herhaald advertecrcn bij abonnement Pene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt oq, aanvraag tocs»c2ondcn. Bewijsnummers 5 cent. Van WB6k tot weefr. In ons vorig weekoverzicht konden wij nog meldbng maken van de Duitsche reac tionaire staatsgreep, die de9 Zaterdags had plaatsgevonden en het Duitsche volk, dat juist beaig was zich te herstellen, opnieuw jn doodsgevaar bracht. De politieke avontu rier Kapp, die zich nog een halve eeuw te rug waande, is verdwenen en z'n misdadige aanhang is verstrooid. Maar daarmee is het niet gedaan. Wót de heer Kapp in z'n con servatieve verblinding zich feitelijk had voorgesteld, welke levenskansen hij z'n poli tiek had toegedacht, weten wij niet, maar mèt zijn aftreden is de moeilijkheid, waarin hij zijn lan-d heeft gebracht, nóg niet ge^ ■eindigd, integendeel hij heeft de boel eerst recht aan den gang gebracht. Den mannen, die vier jaar hunkerden naar vrede, kan het rc-chten maar niet worden afgeleerd en de jtaatsgpreep der ultra-rechfcsche partij bracht een ste»ke opschuiving naar links, zoodat de regeering weer wat rooder zal moeten zijn dan zij voordien was. Alleen de Bolsjewie ken vonden er baat bij. Die worden trou wens in méér landen geholpen door onbe wuste handlangers. De Geallieerden jagen nu de Turksche 'erreerintg over den Bosporus. Een eeuwen^- ïud ideaal. Maar vergeten, dat zij de Mos keeën en de Mohammedaansche Reliquiën te Coiwtantinopel niet mééjagen en dat de Turken dus vroeger of later in wanhopig 'erzet zullen komen. En dat ook daar de Bolsjewieken wèl bij zullen varen. Vele wijze lieden nemen Europa dan ook niet langer au sérieux. Niet alleen aan onze Oostgrens wordt tusscheai broeders bitter gevochten, ook onze Zuiderburen voeren strijd, al is hier van daadwerkelijk verzet geen sprake. Na den ooclog is de Vlaamsche beweging weer krachtig opgeleefd en dezer dagen vond te •Leuven het Studentencongres plaats. Nu zijn de Walen hoeveel praats ze ook in de Kamer over ons land maken doods benauwd voor Nederlandschen steun aan de Vlaamsche beweging, die den „coq Wal Ion" Het kaBiag kraaien beletten wil, en ver daagde het viseeren der passen nèt zoo lang tot de datum van 't Congres verstreken was. Ronduit weigeren dorst men niet. Doch de Nedetfcrt&arB hebben zich tn 't onvermij delijke geschikt en wachten nu maar op be tere tijden. Intusschen goot de Waalsche onderdrvMtmg van onze taalverwanten voort. Mannen, die vier jaren lang voor hun België streden, worden door de verfranschte regeertrvg verbonnen, omdat zij taaigelijk heid wenschen. Die taaigelijkheid is officieel wel ingevoerd maar komt in de praktijk op algeheelen Franschen voorrang neer. Dat de Vlanven daartegen opkomen valt te begrij pen. En dat de Walen dit zoo bruut trachten e smoien is feitelijk de beste propaganda, iók al oathouden vele Nederlanders, tot wie 't niel doordringt, dat Hijmans, Hubin en consorten Walen en Franskiljons zijn, hun sympathie aan de Zuiderlingen. Wij hebben reden een der talrijke heeren Regout dankbaar te zijn. Toen in één der zotte bijeenkomsten der annexionisten 't oude thema, Limburg weer eens op de prop pen kumm, riep hij uit„ilc ben Limburger en verklaar, dat geen enkele Limburger aan sluiting bij België wenscht". Waarom of Vve claö bang waren voor een volksstem ming? Ja, daar zijn we vreeselijk bang voor !!H Wak voorzien was, is gebeurd. De Ame- rikaansche senaat verwierp het Vredesver drag e» wil afzonderlijk vrede met de Cen tra len. sluiten. Mogelijk is dit voor die lan den een geluk, maar de Geallieerden zullen er zorge&jk dooT gestemd raken en de ver standhouding in de Entente zal er niet op verbeteren. Het is wel een treurige geschie denis van het vredesverdrag van Versailles' em meer en meer springt de waarheid in 't oog van 't gevleugeld geworden woordde Entente heeft den oorlog gewonnen maar den vrede verloren. Politiek Overzicht or'ijk® omvang in stand worden gehouden. De pen zijn t^uggetrokken. Naar een Hnvos Toen Vrijdagavond de rijkeer,roepen spoorwegbeambten waren op de stations Reuterberich. uit Aken meldt, moeien zich „r „„vu; ,tJder voorsteden, alwaar de tremen uit het onder de Spartac.sten een aantal Russische rijk binnenloopen, gedwongen de machines elementen bevinden, alsmede Duitsche offi- naar het Noorden aftrokken, is het nabij de brug van Holtenau, naar een bericht uit Kiel luidt, tot bloedige botsingen gekomen met arbeiders, die van wapenen waren voor zien. Het tramverkeer te Kiel functionneert nog niet, maar gistermiddag zijn de dag bladen weer begonnen te verschijnen. In S 1 e e s w ij k hebben gewapende ar beiders Donderdag den militairen wachten de wapens afgenomen, waarop zij het gar nizoen in het slot sommeerden zich over te geven. Toen hieraan geen gevolg werd ge geven, ontspon zich een hevige strijd, die beiden partijen op aanzienlijke verliezen kwam te staan. Door* den stadscommissaris Koster, die uit Flensburg was gekomen, werden besprekingen ingeleid, die tot resul taat hadden, dat de bezetting capituleerde. De officieren werden in arrest gesteld, ter wijl de algemeene staking werd opgeheven. In Breslau duurt deze echter nog on verminderd voort. De arbeiders zijn niet be reid weer aan het werk te gaan, voordat de militairen Breslau hebben verlaten. Te Leipzig, waar de toestand verbe terd heet te zijn, drongen de troepen door In het Volkshaus: het hoofdkwartier der op roerlingen. Op 20 vergaderingen werden respectievelijk 19 en 10 besluiten genomen tegen en vóór de staking. Op het meeren- deel der vergaderingen kwam dus een be reidheid tot hervatting van den arbeid tot uiting. Er loopen dan ook weer enkele trei nen. Berichten uit het nijverheidsgebied doen zien, dat b.v. de te Düsseldorf uit leden der drie socialistische partijen samenge stelde Vollzugsaussc'huss met het stadsbestuur besprekingen heeft gehou den omtrent de voorloopige samenwer king en dat de te Essen gevormde Vollzugsrat de uitvoerende macht aan zich heeft getrokken. Plunderingen zijn te Essen niet voorgekomen en in de stad heers ebt rust: zelfs ls het verkeer normaal, zoodat de trams rijden en in de bedrijven alsmede in de mijnen wordt gearbeid. Ook is gisterochtend te Mühlheim aan den Ruhr de radenregeering geproclameerd: de revolutionaire partijen vormden een Akttonsausschuss (comité van actie), die zorgt voor rust 6» orde. In de stad is het kalm, maar, hoewel het tramver keer stil staat, neemt men aan, dat de ar beid morgen (Maandag) weer volledig zal worden hervat. De couranten verschijnen weer. De troepen van generaal Watter, die steeds de regeering getrouw zijn gebleven, schijnen te zwak te zijn om de beweging in het Ruhrgebied meester te worden; om deze reden zijn troepen uit andere doelen van het rijk daarheen gezonden. En wanneer men de Kölnische Zeitung mag gelooven, heeft de Entente aan de rijksregeering toegestaan de rijksweertroepen, zulks in verband met te verlaten; desniettegenstaande waren en kele treinen in staat te vertrekken naar I ren bij liet Duitsche leger. Halle, Koningsbergen en Frankfort a/d. 'worden merkwaardigerwijze Main. Maar de lijnen naoj. het .Oosten zijn voor het verkeer geheel gesloten, terwijl de uit de provincie komende treinen onmoge lijk tot Berlijn konden doorrijden, daar het bij de stations der voorsteden overvol is door de treinen met levensmiddelen en goederen, die er staan te wachten. Doch volgens een bericht uit Maagdenburg zijn de mededeelingen omtrent de com munistische Putsch te Berlijn, waar het over het algemeen rustig is, overdreven. De-verscherpte staat van beleg is Zaterdag middag dan ook opgeheven. Nochtans zijn er twee elkaar tegensprekende berichten, die de aandacht verdienen. Beide.zijn van 20 Maart: volgens het eene wordt er in het Noorden en Oosten van Berlijn gevochten, terwijl de arbeiders, die door de jongste gebeurtenissen zeer opgewonden zijn, niet aan het werk zijn gegaan. De slotzin van het telegram luidtEr kan voorloopig nog niet worden gerekend op het eindigen van de staking. Daarentegen wordt d.d. 20 Maart door de Münstersche Anzeiger gemeld, dot Za terdagochtend overeenstemming is verkre gen nopens de eischen der vakvereenigin- gen. In verband daaimede wordt de alge meene staking Zaterdagmiddag (2 0 Maart)'opgeheven. Activiteit der revolutionairen wordt even eens gemeld uit Mannheim, alwaar de ar beiders van de wapenfabriek Bopp en Reu die voorheen in actieven dienst wn Plunderingen niet gemeld, maar deze zullen allicht niet kunnen uitblij ven, wanneer straks mogelijk de honger gaat nijpen. Door de gezamenlijke commissies der Duitsche vakverdenigingen is de staking te Berlijn voor geëindigd verklaard, doch een gisteren gehouden vergadering van sta kingsleiders nam evenwel het besluit de sta king tg doen voortduren. Zoo zijn gisteren te Berlijn door een centrale stakingsleidin revolutionaire bedrijfsraden gevormd, die gerecruteerd zijn uit radicale elementen en heden zullen bijeenkomen om van ge dachten te wisselen over de beëindiging dei- staking. Hoe hun besluit ook moge uitval len, verwacht wordt, dat de orbeders heden weer aan het werk zullen gaan en zich dus houden aan het besluit van de organisaties van ambtenaren, beambten en arbeiders. De toestand te Berlijn wordt door de re geering nog zeer ernstig geacht; moge de verscherpte staat van beleg dan ook al zijn opgeheven, de gewone staat van beleg blijft nochlnns gehandhaafd. Dit is dan ook wel noodig, indien het gerucht althans waar is, dat in Adlershof, de oostelijke voorstad van Berlijn, ernstige botsingen hebben plaats gehad, maar men doet goed ten aanzien hiervan nadere berichten af te wachten, te meer daar de fantasie vooral den laatsten tijd oen overheerschende rol speelt. Buitenlandsche Berichten. ter éen revolutionaire bedrijfsroad hebben gekozen en de directeuren hebben afgezet;p r2 0 M a a r t. (V. D.). De Petit een groot deel der beambten en arbeiders porWen lneldt uit Br„ssek dat in het ko„ gaat er echter met rpee accoord, dat de be-ljk ,eis een ministerraad onder v00r. dntfsraad het werk in de wapenfabriek op I zitlerscha van den konin„ is ,;0|10uden. eigen houtje voortzet. Volgens een later be-1 richt ziin eveneens hedrijfsraden gevoimd door arbeiders van andere firma's, o.a. van Benz en Co. De arbeiders beheeren het be drijf thans zelf. T'e Karlsruhe moeten ver tegenwoordigers van het Ministerie vrfn Ar beid zijn aangekomen om onderhandelingen aan te knoopen. Dat echter niet alleen de arbeiders in de nijveiheid zich roeren, blijkt uit het feit de Frankfurter Zeitung meldt zulks uit "Zwcibrücken dat de vrije boeren in de Paltz den bezettingsautoriteiten en de dis- trictsregeering hebben te kennen gegeven, dat zij tot algemeene staking zouden over gaan, indien niet vóór 23 Maart de Zwang- wirtschaft is opgeheven. De boerenbond in de Paltz heeft zich bovendien met dit plan solidair verklaard. Door de staotsrejeering zijn echter tegenmaatregelen getroffen. Maar het W. B. Zaterdag over den toe stand in het Duitsche rijk vernam is de toe stand in het Ruhrgebied ernstig, daar de de onlusten, die in bet nijverhekkgeb^d j actie' in he> leve" geroepen els protest te- jezette "ebied te -"en !,et °Ptreden de' Kappoten, onder plaats hebben, door hot bezette doen oprukken. Het spoorwegverkeer heeft nog met moeilijkheden te kampen; naar uit Göriitz wordt gemeld, is het spoorwegpersoneel in het geheele district Breslau thans in staking gegaan; ook in de rijkshoofdstad kon giste ren het treinverkeer in slechts geringen bolsjewistischen invloed is geraakt, zoodat zelfs in sommige plaatsen de radenregeering is uitgeroepen. Uitgezonderd Wezel en Duisburg moet bijna het geheele Riinsch-Westfaalsche in dustriegebied in handen der communisten zijn gevallen en moeten de rijksweertroe- Ernstige buitenlandsche quaesties, onmid dellijk in verband staande met de gebeurte nissen in Duitschland, weiden besproken. De zitting duurde meer dan twee uur, Parijs, 2 0 Maart. (R). In officicele j Fransche kringen is niet bekend, dat de i Britsche zaakgelastigde te Berlijn op bevel van den Oppersten Raad een nota aan Schif- fer zou overhandigd hebben van dezen in houd, dat de Entente noch aan monarchis tisch noch aan bolsjewistisch Duitschland levensmiddelen en grondstoffen zal leveren, maar dit slechts zal doen aan een democra tisch Duitschland, dat zijn grondwet eerbie digt- Londen, 20 Maart (R.). Met betrek king tot een teler-ram, in den morgen van IQ Maart te Berlijn gepubliceerd waar- vr.n beweerd wordt, dat het aikomstig zou ziin van Reuter, met cfe mededeeling, dat de Britsche regeering Kilmarnock zou hebben teruggeroepen, in verband met de Kapp-revolutie, verklaart Reuter nooit zoon telegram verzonden te hebben. Het minis terie van buitenlandsche zaken verklaarde heden, dat het bericht geheel onjuist is. Stuttgart, 20 Maart (W. B.). Mi nister-president Branting wenschte gisteren hij cle ontvangst van den Duitschen gezant e Stockholm Nadolny de Duitsche regeering geluk met het snelle einde van den reac tionairen „Putsch". Hij verzocht den gezant cwi rijkspresident Ebert zijn p< groeten over te brengen. Washington, 19 Maart. (R.) Bij de heden gehouden stemming in den Senaat over de ratificatie van het vredesverdrag was het resultaat als volgt: vóór de ratifi catie werden uitgebracht 49 stemmen cn tegen de ratificatie 35 stemmen. De nood» zakelijke meerderheid van werd niet ver kregen. Hierop werd een resolutie aangenomen, waarbij het verdrag aan Wilson werd terug gezonden met de medeBeeling, dot de Se naat weigerde het verdrag te rotificeeivn. Londen, 2 I M a a r t. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). De Opperste Raad hield zich Vrijdagmiddag bezig met een nieuw rapport van Foch inzake het Turkscne leger. Nadat van gedochien was gewisseld, werden de discussies tot Zoterdog verdaagd. P a r ij s, 21 Maart. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). De conferentie van ambas sadeurs zette Zaterdagochtend {iet onder zoek der opmerkingen van de Hongnnrscho delegatie op het vredesverdrag voort. P a r ij s, 21 Maart. (N. T. A. Draad loos uit Lyon). De vredesconferentie zal na Paschen Vorden gehouden te San Remo (Italiaansche Riviera). P a r ij s, 2 1 M a a r t. (N. T. A. Draadloos uit L^on). Millerond heeft een langdurig on derhoud gehad met Foclw Stuttgart, 20 Maart. (W. B.) De rijksminister voor buitenlandsche zaken deelde aan het W. B. mede: Volgens pas uit Parijs ontvangen berich ten was men bij de onderhandelingen «£vcr economische vraagstukken, in het laatst der vorige week, eenigszins nader tot elkaar ge komen. Duitschland zou er op kunnen re kenen, dat men het slechts leveringen, dio het zou kunnen nakomen, zou opleggen. Wonneer echter de oude toestand in Duitschland niet zou worden hersteld, dan zouden alle pogingen om tot overeenstem ming te komen, waardoor aan Duitschland een bestaansmogelijkheid zou worden ver zekerd, vruchteloos geweest zijn. B e r 1 ij n, 2 0 Maart. (W. B.) In tegen spraak met het bericht, dat het verzoek om. invrijheidsstelling ven Joachim Albrecht van de hand is gewezen, beweert een Hnvas- telegram, dat de prins zich vrij in Berlijn be weegt. Dit is een tendentieus verzinsel. De prins bevindt zich nog steeds in hechtenis. Leipzig, 20 Maart. (W. B.) De zicli te Leipzig nog bevindende buitenlandsche jaarbeursbezoekers verkeeren alle in veilig-- heid. Hun vertrek is zeer eerstdaags te ver wachten. Londen, 19 Maart. (R.). Gevraagd naar zijn mecning over Lloyd George's rede van 18 Maait, zeide Arthur Henderson, de leider der arbeiderspartij, dat de eerste— minister aan de arbeiderspartij den oorlog verklaard had. De arbeiderspartij aanvaardt de uitdaging. Men is van plan een beroep te doen, niet alleen op de georgansieerde werklieden, maar ook op hen, die tot andere klassen behooren en voor de arbeiders sym pathie gevoelen, om met het oog op een spoedige algemeene verkiezing een fonds van twee milliocn sh'llings bijeen te krijgen. Londen, 19 Maart. (R.) In een rede te Worthing zeide Bonar Law: In het porie- ment werken unionisten en coalitie-liberalen even nauw samen als tijdens den oorlog. Er moet iets "gedaan worden, om een eendre.ch- tig optreden in de kiesdistricten te verzeke ren. Het was de plicht van hun leiders onv geschikte middelen daartoe oan de han<J te doen. Lissabon, 18 Maart. (H. R.) Het hoogere administratieve personeel en do hoogere postambtenaren hebben zich bereid j|i Het ideaal Is niet, dat ieder dezelfde plaats zfi bekomen, doch dat ieder kome op zijn plaats. Roman door ADRIEN ÉERTBAND. Bofaecond met den Prix-Goncourt „Zij baöben de roodc kwast van lvnn mut eer. afgedaan, omdnt-ie teveel in liet oog viel". Do muilezels van den legertrein, <lic met fieerhaa^ande ooren, en met hun lange haren dotfr de *>cd<der aan elkander .gekleefd, rus- jjig voortJfcpen, mekten grooto belangstelling ien nieuwsgierigheid. t Bij den uitgang van liet dorp hield men cenigc ♦ogenblikken stil. Vaissette ging een jherbei g bfcuien. In de donkere en rookerige gelagk wver kon men niets duidelijk onder- Bcheidea. Er "waren daar een dertigtal per sonen, "hun dorpen, waar nacht en dag de 'granaten vielen, hadden verlaten, en die zich am met irroote hardnekkigheid hier, in de nabijheid van Iron verniel/de woningen, ble- pVen ophouden; heel een menschengemeen- sehap, onbewust van den gang en die betecke- ■jpis .der gebeurtenissen, verhongerd en eLlen- $iHr maar toch nag vroolijk lachend en kib belend, go drinkend als op een c-indelooze ker- IA tfft schuur lag een klein meisje, dat haar ouders verloren had. op stroo te hoes ten; en de hoest kleurde haar '•oordwangen, en deed opi Waar arme, hleekc lippen een ibloe'dgolf koWen. Het bataililooi bereikte Langebosch Dit kan- tonnement was niet buiten hef bereik \an de znvare Duitsche artillerie. Het stadje stak moedig zijn geschonden kk>kketoren on de stukken van zijn muren naar den hemd op. Er waren nog maar weinig huizen overeind ge bleven: zij waren ingestort als door een plot selinge aardbeving, of als door esn eeuwen- langen vernielmgsarbdd. Tiet scheen alsof men door oen stad trok, die sedert ecuwon dood was als Pompei. De bevolking was niet te zien. Er waren niets dan puinhoooen half verbrande balken, en steengruis. De vierde compagnie werd ingekwartierd in twee boer derijen op don weg naar Langcbosch. Men richtte zich zoo goed mogelijk in. Er liep een gerucht, dat men hier acht dagen zou blij ven; men zou er uitrusten, altea in het bataii- lon in orde 'brengen en slechts naar de loop graven terugkecren ah het groote offensief begon. De Quéré kwam Vaksetto opzoeken. De mannen hadden zich zoo goed on zoo kwaad als het ging in de schuren ingericht, en waren op den met stroo bedekten grond neergeval len waar zij onmiddellijk sliepen als ossen. De kapitein had zijn tijd goed besteed. Hij had op honderd meter afstand van den weg. midden in liet veld, een boerderij ontdekt met wit igepleiste-rde muren en groene blinden. De zon schitterde op den voorgevel, die ten deele Teihorgen was achter bloeiende appelboomcn. De boerin had niet veel lust om deze ruige en smerig ui-ziende mannen te huisvesten. Haar koper blonk en al het huisraad glom van properheid; een dienstmeisje was bezig orn den vloer te vegen, op elke piel: waar de kapitein zijn \oeten had gezet. Zij had haar dienstpersoneel, mannen, vrouwen .en kinde ren, gehuisvest in een wa?chliok, Fn einde haar woning zindelijk te kunnen houden. Onv dat zij erin toestemde dc drie officieren van de di\isïe, De Quéré. R:chni-1 cn Vaissette ie herbergen, had men haar een groote hoeveel heid koffie en -suiker moeten heioven, had den de ordonnansen moeten zweren dat zij steeds -gouden vegen en boenen, en hadden dc beminnelijkheid en het voorname optreden van den kapitein hun invloed moeten doen golden. Ten slotte had de matrone zich laten verteederen. Zij ging bij haar knechten en mei geen oogenblik. Die gedachte werd steeds ge voed door het aanhoudend gedonder van dc artillerie cn d-oor dc aaukoNdiging van het aanstaande offensief; hot terrein rondom het huis, waar beetwortels groeiden en waar hondsgras ontlook, was doorploegd van gra naten, doorzeefd met projcciielirechtcrs, en schc-en een verzameling van poelen, gedrenkt met bloed. De verdooving van deze uren van rust kon niet beletten, dat men de geleden ellende nog eens doorleefd?, cn dat men bevan gen weT»d door vrees voor den komenden strijd, diic nog in dc vage toekomst lag, maar die men toch reeds voelde als een gang naar den dood: de dreigin^ van dien strijd drukte op elk gebaar, op olkc gedachte. „Maar jullie zijn hier geïnstalleerd als groo te heeren deed v stem zich lioorcn. ,En achter het front hel.'>en wij jelui nog wel be klaagd Met was Lurien Fabrc, die zich weer b', zijn compagnie kwam voegen.-Ilij was zeer 1 ontroerd, evenals zijn kameraden. Ilij bracht een stroom van lente cn van jeugd met zich mee, een weinig van de atmosfeer daarbui ten, v. aar hel geen oorlog was. Allen spraken den in het waschihok slapen. Op het fornuis it. ..li;':. Lucien was, door cl'e brieven van Vais-, stond steeds een groote ketel koffie te koken, j wile, op 'de hoogte van hetgeen er in hel ba- waaruit men naar hartelust pu-ttea kon. Zij .oillon vos voorgevallen. Toch verwonderde Keuriqs SorSserang liet 't huis schoon en glimmend aan dc officie ren over. Ifet was een ideaal kant/onnement. Men kon op zijti gemak ontbijten en middagmalen tn dc eetkamer, waar oude Vlaamsche meu bels stonden. Ieder zou een kamer hebben, met oen bed cn witte laloens om op te slapen. Zulk een vooruitzicht deed aRen watertanden De officieren gingen aan tafel. Deze enkele dagen moesten een tijd van verpoozing zijn. Toch verliet de gedachte aan den dood hen Iiem alles, en scheen aides hem nieuw. Het gegrom van het kanon herinnerde er hem aan. dat hot oorlog was en deed zijn hart kloppen van verlangen tiaar daden. „En wat zeggen zo daar ginds?" vroe>g hem Vaissette. Daar ginds, dat was het binnenland, buiten het terrein van de legers; dat waren de ge heimzinnige regionen, waar niet gevochten werd, Lucien. begreep heel goed het gevoel dat deze striiderc bezielde; het was dat dor zeelieden, op een schip afgezonderd van d6 overige wereld. Ileel hun gezichtskring wa* slechts beperkt tot de dingen aan boord. En men sprak van de bewoonde wereld als van iets heel ver en moeilijk bereikbaars, waar-» v an men gescheiden was door do eindcloozo ruimte van den oceaan. „Je komt op het goede o ogenblik," «ei kaplr» tcin de Quéré, „wij zullen eindelijk overgaan tot den boslissenden aanval. Het zal er lieci toegaan." „liet zal nooit heeler kunnen zijn bij de verovering van Laumo-nt," verklaai, Lu cien. Zijn kameraden gaven geen antwoord. Maar op hun gelaat lag die zorg. De kapitein wees met zijn arm. in dc richting van het front. Hij herbaalde: „Het zal er heet toegaan 1" „Zijn zij dan zoo goed georganiseerd?'5 vroeg Lucien. ,„Tc kunt gerust gelooven, dat zij den zin voor methode hebben,'' verklaarde de Quéré. „Deze zin voor ordening was het erfdeel der, la tijnsebo volken. Wij hebben hetm van 1de Grie ken, die hem in de geestelijke sfeer brachten met Phidias en Plato; en van Rome, die hem' in de sfeer der politiek bracht met Cicero cn Augustus, met zijn rhetoren en pro-consuls, bouwer3 van maatschappijen en van wegen* Wij hebben hem bewaard tot aan de zege*y praal dei" Revolutie; cn wij hebben cri gebruik, van weten te maken tot het heil der menschr heid. Pruisen is bij ons tor scliole gegaan^ maar het heeft do Ücradh't der orgia-nisatie iral dienst gesteld, niet van de zedelijke schoon heid, maar van het'geweld. Daarom is dÜ Pruisen een verschrikkelijke macht." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1