„DE EEMLANDER" iiiii met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer 0 20, dienstaanb c* dingen 1 -5 tegels f 0.50. Voor handel cn bedrijf botaan reer vooidceügc bepalingen tot het herhaald adverlcetcn bij abonnement. bene chculairc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. BUITENLAND BINNENLAND De Stem van Frankrijk. FEUILLETON. 18e Jaargang Nö. 229 «MiBPiiiisrjrm.r'ir. per post 1 2.60, per week (met grstis vciiekcr ng 'tPVCT 0.17', slioudcrlijke nummat ANIERSFOORTSC 1 0.CÖ. TueruooN 513, DIRECTEUR: J VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M„. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Dinsdag 23 Maart 1920 c.Rsehtstoestanii tan ambtenaren t/- Nadat door den speciaal met dit doe! op- jgcrichteti bond jaren lang is aangedrongen lop en propaganda gemaakt voor eene- wet telijke regeling van den rechtstoestand van ambtenaren, h?eit de regeering eindelijk een daartoe strekkend wetsontwerp inge diend. jln de vrije maatschappij heeft men zich vel eens verbaasd over dezen wensch van pc meerderheid der ambtenaren; in de vrije |)edrijven toch liet en laat de rechtspositie yan geëmployeerden zeer veel te wenschen pver, zonder dat van deze zijde naar verste- aiging van hunne positie wordt gestreefd. Wie de positie \an de in de particuliere fccdriiven werkende mannen en vrouwen zoo Vel ate de positie van den ambtenaar kent, kan zkh over dit verschil in standpunt ech- tetr niet verbazen. De boekhouder eener vennootschap, die slechts met de weinig ze kerheid gevende bepalingen op hel arbeids contract aan zijn functie vastzit, voelt zich fiiet beklemd door de wetenschap, dat hij Over een of twee maanden op straat kan .staan, al6 hef tusschen hem en zijn onmid dellijker» chef niet mocht boteren. Daaren- ttcgen verkeert de ambtenaar; die jaren lang in dienst der overheid is, naar zijn eigen meeriir.g, in de grootste bestaans-on- zekerheid als hij „er uit" zou moeten. Er is voor dit verschil in sentiment waar schijnlijk slechts een psychologische oor zaak. De ambtenaar verhuist niet gemakke lijk naar een nïet-ambtelijke functieals hij ontslag vraagt, is het, tien tegen één, wijl hij elders in een betere, óók ambtelijke func tie is benoemd. Kan de ambtenaar het niet aden met 2ijn chef, dan heeft hij rustig en tijd om uit te zien naar eene andere be trekking of Kever naar een anderen chef. Want hij zoekt slechts naar eene soortge lijke functie, als hij nu bekleedt. Hij is ge hecht aan het soort werk, dat hij verricht. Hij schijnt in de vrije maatschappij minder bruikbaar. Dit kan geen blaam zijn op den ambte naar. Want de enkeling, die het wel eens waagt uit een particuliere betrekking over te gaan n-anr eene functie in overheidsdienst, ij daar aanvankelijk ook niet bruikbaar. Triaar de geëmployeerde in het particu liere bedrijf voelt zkh, ondanks den lossen bandy zekerder, dat hij altijd den kost zal kunnen verdienen. Hij weet zijn werk naar behooren te kunnen verrichten, hij weet, bij éigen ervaring of uit wat hij van zijne colle ga's heelt gezien, dat hij, bij ontbinding van 'zijn contract, gemakkelijk elders emplooi Vindt. 'Dit verschil in psyche maakt, dat de amb- Jenaar van enkele gevallen van willekeur, 'rijn collega's overkomen, met schrik en ingst heeft kennis genomen. Dat kan ook mij gebeuren, denkl hij en hij zoekt in zijne instructie angstvallig naar die bepalingen, die zijne bestaanszekerheid eenigszins twij felachtig maken. Zóó meenen wij het te mogen verklaren, dat de Bond, die zich de propaganda voor ?ene wettelijke regeling van den rechtstoe stand der ambtenaren ten doel heeft gesteld, al van meet af een groot aantal leden trok. Zoo meenen wij het te begrijpen, dat de ambtenaren niet wilden rusten voor alle mo gelijke willekeur bij eventueel ontslag, bij Iverv opgelegde straffen, ten aanzien van *-erhopgingen van salaris, zou zijn uitgeslo ten. Die Bond kan thans tevreden zijn; de re geering heeft in Mei 1917 eene staatscom missie ingesteld ten voorbereiding van al gemeen wettelijke regelen, betreffende den rechtstoestand van ambtenaren, die een Voortreffelijk verslag heeft uitgebracht. In de memorie van toelichting op het nu inge diend ontwerp wordt der commissie door de regeering erkentelijke hulde gebracht voor haren veel omvettenden arbeid en verklaart de regeering, dat zij niet heelt geaarzeld de 'beginselen, waardoor de commissie zich liet leiden, tot de hare te maken. Met eene enkele uitzondering zullen alle personen in overheidsdienst onder de bepa lingen van deze wet vallen, De wet legt de rechten en plichten van den ambtenaar vast en regelt de rechtsmiddelen die voor hem openstean tegen jegens hem door het uit voerend gezag genomen maatregelen. De nadoelen van tijdelijke aanstelling zul len vervallen, nu bij de komende wetgeving geen onderscheid zal worden gemaakt tus schen tijdelijke en vaste diensten. De vaste ambtenaar zal buiten zijn verzoek, behalve om 'bijzondere redenen, niet worden ontsla gen dan met behoud van een levenslang wachtgeld. In den regel zal de tijdelijke aan stelling van ambtenaren slechts drie jaar mogen duren. Het wetsontwerp schrijft regeling van de bezoldiging van alle ambtenaren voor naar klassen, erkent dat bepaalde toelagen geoor loofd zijn en eischt dat wegens waarne ming van eens anders dienst vergoeding wordt gegeven. De ambtenaar krijgt eene \aste jaarlijk- sche vacantie; de overheid draagt de kos ten van verhuizingen, die in het belang van den dienst geschieden. De ambtenaar krijgt de zekerheid, dat hij zitting kan nemen in vertegenwoordigende li dia menindien de waarneming van deze vertegenwoordigende en van ziine ambtelijke functie gelijktijdig niet mogelijk wordt geacht, krijgt hij non activiteit en een daaraan verbonden non- activiteitstracternent. Een zieke ambtenaar houdt één jaar lang zijn volle wedde en dan nog twee jaar 70 Ook de wachtgeldsregeling is zeer bevre digend. Indien een vast ambtenaar op wacht geld wordt gesteld wegens opheffing van zijne functie, houdt hij levenslang eene be hoorlijke vergoeding. De aangestelde functionarissen hebben zich als goede ambtenaren te gedragende ze algemeene verplichting wordt in enkele bepalingen uitgewerkt Het wetsontwerp bevat eene regeling van straffen en regels omtrent schorsing en ont slag. Colleges, scheidsgerechten, ingericht als de Raden van Beroep, spreken recht? de Centrale Raad van Beroep te Utrecht is ap pèlgerecht. Men zal wel inzien, dat door de bepalin gen van dit ontwerp, eenmaal wet geworden, de positie van den ambtenaar in dienst van Rijk, Provincie oF Gemeente, ten zeerste wordt gesterkt. Dit was niet alleen wenschelijk en noo- dig in het belang van den ambtenaar, het was het niet minder in het belang der ge meenschap. Want met de zich uitbreidende taak der overheid, met de (zooals wij vroeger al eens hebben uiteengezet) wijl de verte genwoordigende colleges op grond van hun ne tegenwoordige samenstelling meer dan vroeger nog behoefte hebben aan onpartij dige en degelijke voorlichting van de amb tenaren, behooren de belangrijke ambten te worsen bezet door bekwame, hoogstaande mannen, die zich slechts beschikbaar zullen stellen, indien zij naast eene behoorlijke be zoldiging, van eene inderdaad vaste positie zeker zijnindien zij niet hebben te vreezen voor willekeur van hunne superieuren, in dien geen verkapt,ontslag door opheffing van hunne functie hun kan deren. Eene spoedige behandeling van dit wets ontwerp is daarom in 's lands belang gebo den. rondom 'de post er weer Politiek Overrich* Het treinverkeer in en B e r 1 ij n is hervat en ook werkt weer. Bovendien wordt gearbeid in de middelgroote en kleine fa brieken inzoover er althans stroom kon wor den geleverd. Ook de warenhuizen en win kels zijn weer geopend, doch de boven- en ondergrondsche trein, alsmede de electri- sche tram, rijden nog niet. Ook te D u s s e 1- d o r f is de arbeid gisteren in nagenoeg alle bedrijven hervat. In Essen hebben de revolutionaire ar beiders de zorg voor de veiligheid der stad, waar het volkomen rustig is, op zich geno men. De vertegenwoordigende lichamen van de meerderheidspartijen legden zich bij den bestoanden toestand neer en richtten dien overeenkomstig een manifest lot de bevol king. Naar deVollzugsratte Essen me dedeelt, bevindt zich thans het geheele ni;- verheidsgebied in handen, der revolutionaire arbeiders, die over een rood leger van min stens vijftig tot zestigduizend inan beschik ken, die zegevierend oprukken naar W" a- sel, alwaar de laatste rijksweertroepen zich' verschansen. Hoewel op de werven te Kiel het werk nog stil staat, hebben de partijen besloten den arbeid in de vitale bedrijven te hervat ten. De ScMesweg Holste inev Volkszeitung bevat een bericht, vol gens hetwelk admiraal Von Levetzow, de vroegere chef van 't marinestation met twee marine-officieren te Lützenburg door de arbeiders in hechtenis is genomen en vervoerd naar de gevangenis te Kiel. Door de batoljons-Clasen (van de brigade- Löw'erifeldt) is de strijd met de arbeider? gestaakt. De militairen hebben zich in zui delijke richting teruggetrokken, wellicht met het oogmerk zich te begeven naar het be zette gebied, waar da Ententetroepen hen alsdan zullen ontwapenen en interneeren. Naar de mtergeallieerde commissie voor het R ij n 1 a n d mededeelt zijn vijftien hon derd man van de rijksweermaoht, onder aan voering van een generaal, Zondag uitgele zen naar het gebied, dat door de Engelschen bezet. De troepen, clïe ontwapend zijn, zijn onder Brifscbe bewaking gesteld, daar rii hebben gehandeld in strijd met de ver ordeningen der intergeallieerde commissie. De stakers te B r e s 1 a u hebben "Zondag vergaderd en met overgroote meerderheid zich verklaard vóór de hervatting van hei werk op Maandag. De stemmen, uitgebracht vóór en tegen de staking, waren respectie velijk -4000 en 14000. Toén ra afloop der bijeenkomst het publiek op straat kwam, werd vanuit een huis tegenover het verga derlokaal geschoten op de menigte, met het gevolg, dat één man doodelijk werd getrof fen. Hierop werd het huis bestormd en de drie militairen, die zich daarin bevonden dusdanig toegetakeld door dé verbitterde menigte, dat zij moesten worden vervoerd naar het gornizoenshospitaal. Te Plauen (Saksen) zijn in den nacht van 21 op 22 Maart gewapende benden met machinegeweren, mijn werpers en handgra naten het gebouw van het Landgericht bin nengedrongen. Toen de ambtenaren van het Openbaar Ministerie weigerde aan den eisch tot invrijheidstelling der personen, gearres teerd tijdens den Putsch van Febr. '19, als mede tot de r.-Hfte der acten, te voldoen, werd hij met de bevrijde gevangenen in een auto weggevoerd. Aar» het bevel tot het inleveren der wa pens, die Zondag j.l. te Leipzig had moe ten plaats vinden voor de Postwijlc, is geen gevolg gegevende wapens zijn buiten de stad gebracht. H a 11 e, waar enkele dagen lang een he vig artillerieduel plaats vond, is Zondag avond in handen gevallen van de regee- ringstroepen. Te Hamburg wordt op de werven weer bijna overal gewerkt. Busten!andsohe Berichten, P a r ij s, 2 2 Maart. (N. T. A- Draadloos uit Lyon). De weigering van Amerika om hot vredesverdrag te ratificeer en heeft Frankrijk niet verrast. Het is een gebeurte nis, die den reeds tamelijk moeilijken toe stand nog ingewikkelder mankt en die dreigt de werking van den Volkenbond ernstig ir gevaar te brengen, evenals het economisch herstel der wereld. Sommige bladen klagen Wilson aan. Deze heeft, schrijft o.a. het Journal des Débats, geen samenwerking mei den Senaat tijdens de vredesconferentie we ten te krijgen, noch de reserve? weten aan te nemen. Maar all? bladen zijn cr van over tuigd, dat Amerika Frankrijk weer zal bij- bijspringen, als dit in gevaar verkeert. Washington, 20 Maart. (R.). Bij het Huis van Afgevaardigden is een „joint resolution" ingediend, waarin verklaard wordt, dat tusschen de V. S. en Duitsrh- lond de vrede hersteld is. Van Duitschland wordt in deze resolutie geëischt, dat hét aan de V. S. alle rechten toekent, die de V. S. ingevolge het vredesverdrag zouden gehad hebben. P a r ij s, 2 2 Maart. (V. D.). Uit Rome wordt gemeldMejt verneemt, dot de bij eenkomst von de eerste ministers der geal lieerden oo 21 April te San Remo zal wor den gehouden. De Raad van den Volkenbond zal op 25 en 26 April te Rome bijeengekomen. Berlijn, 2 2 Maart. (W. B.). Het ver zoek om ontslag van den rijksweerminister Ncske is door den rijkspresident ingewil ligd. P a r ij s, 2 2 Maar I- (V. D.). Uit Straats burg wordt gemeld, dat de Elzas voor vin tot vijfhonderd millioen heeft ingeteekend op de Fransche leening. Straatsburg en om- stroken voor ongeveer tachtig millioen. Straatsburg, 22 Maart. (R.) De algc-mecr.e slaking te Straatsburg is uitge broken. Poc!:-ri)V-i\ en spoorwegen funclio- neeven nog. De Maden verschijnen niet. R ij s s e 1, 2 2 Ma a r t. (R.). Het referen dum der mijnwerkers had tot resultaat, dat 80 pel van hen hun stemmen uitbraohten. ten gunste van het handhaven der staking. Parijs, 2 2 M a a r t. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De gedelegeerden van de mijn werkers van het Loirebkken hebben ver klaard, dat zij, na raadpleging von de arbei ders, besloten hebben arbitrage te aanvaar den van de ministers van openbre werken en arbeid. liet werk zal worden hervat na de uitspraak. De staking kan als geëindigd beschouwd worden. Londen, 20 Maart. (R.) De Times verneemt, dat een overeenkomst is gesloten door de kolenmijnen in Zuid-Wales, waar door de levering van bunkerkolen tegen aanzienlijk logeren prijs kan plaats vinden dan nu het geval is. Naar verluidt zullen de lagere prijzen van toepassing zijn voor alle schepen, binnenlandsche en buiterdandsche, en zullen zij in het begin der volgende maand in werking treden. Parijs, 22 Maart. (R.). Sir William Goode, leider der Britsche steun-verleening, is naar Den Haag en Kopenhagen vertrok ken om met de regeering van Nederland en van de Skandinavische staten te onderhan delen over hun deelneming asn het verlee- ncn van de credieten, waardoor men hoopt het herstel van Oostenrijk en de andere sta ten van Midden-Europa te bevorderen. Budapest, 21 Maart- (H. K. B.). In een verordening der regeering wordt be paald, dat in den geest der onlangs aange nomen wet inzake het herstel der grond* wet, do staatsvorm van Hongarije, hoewel de uitoefening der koninklijke macht sedert' 15 Nov. 1918 heeft opgehouden, ook voort* nan die van een koninkrijk is. In verband hiermede moeten de stoatsautoriteiten, de bureaux en instellingen de aanduiding „Ko ninklijk Hongoarsch" voeren. Boven hat I landswapen moet de kroon van den heiligen Stcphan worden aangebracht. Newport-News, 2 0 M a a r t. (R.). De uperdreadnougiht „Maryland", het grootste schip der Amerikoansche marine, metend* 32 950 ton, is vandaag von stapel geloopeiv.' Peking, 14 Maart. (R.). De nieuws bladen maken den korten inhoud von sen- sotioneele officieele code-telegrammen'' openbaar, waarin de uitwerking ven do sociale beroering in Japan wordt beschre ven. De vol van het kabinet wordt aan staande geacht. Kaapstad, 19 Moarl (R.) Gouver neur-generaal Buxton opende het parlement en verklaarde^ dal in verband met den uit slag der verkiezingen de ministers het hun plicht achten in hun ambt te blijven en zich' aan het oordeel van den Volksraad te on-' derwerpen. In de rede van lord Buxton werd een om vangrijk program van sociale hervormingen* aangekondigd. De Staatscourant van gisteren bevat dc volgende kon. besluiten voor den lijd van één jaar benoemd tof administratief ombtenaar le kl. bij de hoofd inspectie voor de scheepvaart te 's Graven- hage de heer J- N. de Ronde, luit. tor zee le kl. te Leeuwarden; opnieuw benoemd tot burgemeester der gemeente Zondvoort J- Beeckmon benoemd lot technisch ambtenaar van den Rijkswaterstaat C. Splinter. Jr. te Bus- sum en J. A. Crucq te 's Graven-hoge. Vioolondcrwijs Prinset Juliana. Men meldt aan dc N. R. Ct., dat mevr. Rackwitz—De Jongh, eerste violiste van het Residentieorkest, Prinses Juliana les in het vioolspel zal geven. De lessen zullen reeds deze week aanvangen. Audiënties. De gewone audiëntie von den minister van Marine zal op Donden- dag 25 Maart a.s. niet plaats hebben. De gewone audiëntie van den minister van Koloniën zal op Vrijdag a.s. niet plaaf* hebben. I>e ex-kroonprins. Naar wij vernemen zal hedenavond het Kon. besluit verschijnen, waarbij den ge* wezen Duitschen kroonprins het eiland Wie- ringen als verblijfplaats in ons land zal wor den aangewezen. \e«!orlanaS ou SïeJjrlfl. Havas-Reuter seint ons uit Brussel De ministerrood besloot den Belgischen afgevaardigden naar Parijs machtiging te geven, zich accoord te verklaren met het ontwerp van het ^Nederlondsch-Belgischo verdrag. Qe beslissing van den ministerraad om het Nederlanosch-Belgische verdrag te ra- tificeeren, werd met algemeene stemmen genomen, behalve twee, die van Renkin, mi nister van binnenlandsche zaken en van Destréc, minister van wetenschappen en kunsten, die weigerden, het ontwerp goed te keuren. Nadat Hijmans, de minister van buitoni. zaken, de noodzakelijkheid der ministerieel® solidariteit in deze zaak had betoogd, ver klaarden beide ministers dat zij, als dft Het doet er niet toe, of wij van een soort aapmensch afstammen. Het is van meer be lang, dat wij er niet toe terugvallen. Roman door ADRIEN BERTH AND. Bekroond met den Prix-Goneourt. 43 In de peinzende oogen van den kapitein lichtte een glans: „De strijd zal vreesclijk zijn. Maar ons land n zijn geestelijke kracht zijn eeuwig. Wij zui den niet verstoken blijven van dc Genade. Wij 'gullen overwinnen.' ..De Genade?" vroeg Lucien. Tlij imd met verwondering gezien, dat Vais- tsetle daar niet tegen op "was gekomen. „Wij hebben in tie loopgraven veel over de-, oorlog nagedacht", antworodde de kapi tein. „Zooals jij zonder twijfel gedaan zult bebben tijdens je herstel. En Vaissette en ik, jV'ij zijn beiden tot dezelfde conclusie geko- pïien; schijnbaar -wordt de loop van den oor log bestuurd door liet toeval. Maar in wer kelijkheid geschiedt er een wonder, dat maakt lat onze mannen zich aan dc lange beproe ving onderwerpen en dat hun op het juiste ogenblik hun slHjdensmoe'd geeft; cn het as Ven wonder ook, dat beslist over dc zegepraal. Jk_yoür mij geloof, dat dit wonder dc Genade van God is. Het is dc brz oudere Gratie, zooals de theologen het noemen. Er is een gemeone Gratie; die gegeven is aan alle menschen cd aan alle volken; ons volk heeft haar slechts •te aanvaarden. Maar er is ook de bizondere Gratie van deze dagen, een plotselinge in spiratie van God, die ze ons op bet kritieke oogenblik toczer.dt, opdat wij in staat zuilen zijn, om Zijn wil te vervullen. En deze Gratie is het wonder, dat Hij .gedaan heeft ten behoe ve van den Franschen grond." b.Ik geloof niet", hernam Vaissette, „aan een goddelijkén invloed op den loop der we reldgeschiedenis. Het bovennatuurlijke be staat niet voor mij. Tooh gdoof ik aan een wonder van het Noodlot, aan een blijvende Gratie, verbonden aan de.n grond. Ik wil daar mee zeggen, dot datgene, wat ons een won der toeschijnt, als bijvoorbeeld dc overwin ningen bij Dcnain en bij Valmy, waardoor Frankrijk word gered, m den grond der zaak een normaal' verschijnsel is, waarvan wij dc oorzaak niet dadelijk hebben onderkend. Die oorzaak is dc wil van den grond, om Fransch te blijven." Hij vervolgde: „Kalm en met berusting, als een sioicïjn, aanvaard ik alle-s wat gebeurt, en wat door het Leven aldus wordt beschikt. Het Leven wil, dat men een vaderland zal hebben. Het heeft, op bepaalde tijden, uit de ingewanden der aarde het genie van Molière gewekt, èn de zuilengalerij van het Louvre, èn het' ge loofsvertrouwen Van het boerenmeisje uit Lotharingen, èn de geheimzinnige onderwor penheid onzer mannen, die bereid zijn te sterven. Het vaderland verdedigt zich. Het wordt idoor zijn instinct in staat gesteld, om, al naar de noodzakelijkheid dit eischt, een ge slacht van denkers of een geslacht van sol daten voort te brengen Een voortdurend won der voltrekt zich; een wonder ond-cr liet volk en in de aarde. Tiet is een Genade van alle tijden, die zich in tijden van crisis in haar Volheid openbaart: hetzij liet voortkomt uit onze bengen cn uit onze rivieren, dat wil zeg gen, uit het leven zelf van onzen vaderland- sehen gro-n-d. hetzij bet uitgaat van een macht, die boven dezen grond en boven de menschen troont, het Wonder blijft hetzelfde. Kapitein de Quéré heeft liet zooeven gezegd: „„wij zul len niet verstoken blijven van de Genade. Wij zullen overwinnen. Zoo werd door deze mannen over hoog ernstige dingen gesproken. Zoo legden zij ge tuigenis af van hun overtuiging, van hun op vatting over het vaderland cn zijn efscli'en, en van hun blijmoedige plichtsbetr achtig; cn dit geschiedde na lange maanden van vreesclijken strijd, nadat zij zooveel ellende hadden ge dragen, en aan den vooravond van hun op perste daad van zelfopofferende vaderlands liefde. „Ik verlang weer naar mijn jagers,ver klaarde Lucien. Vaissette bracht hem naar dc twee boer derijen, waar de compagnie haar intrek had genomen. Hij had juist een inspectie van wa penen en uitrusting bevolen: een vervelende maai* nuttige bezigheid' in Let kazerneleven.. Ilct was moeilijk alles (zindelijk te houden. Er bestaat geen borstel, die opgewassen is tegen bet slijk van dc loopgraven en van de zwarte modder, die zioli op dc binnenplaatsen der .Vlaamschc huizén ophoopt. Water is er overal, behalve in dc putten, die 's morgens vroeg door de. boerinnen worden leeggcscliept. De uniformen, die er in dc eerste maanden zoo nieuw en prachtig uitzagen, waren nil heel anders. De boer, die uit zijn humeur was omdat bij al deze troepen moest huisvesten, en die nog altijd niet begreep, waarom cr ge vochten werd en waarom dc granaten zijn vee doodden cn zijn veld vernielden, had zijn pomp onbruikbaar gemaakt cn het louw van de pulemmer weggenomen. Ilij maakte ruzie met Amgiclli, die van plan was hem een stevige poets te bakken. De terugkomst van Lucien herstelde dc rust. Dc soldaten die \an het begin af deel hadden uitgemaakt van de compagnie, drongen zich om hem heen. Zij waren niet talrijk meer. De aanhoudende aankomst van Versterkingen, het vertrek der gewonden, de evacuatie der zie ken, de gesneuvelden, dit alles had dc sa menstelling der compagnie geheel en al ge wijzigd; op zijn hoogst bevatte zij nog een twintigtal jagers, uit dc eerste dagen van den oorlog. Maar de geest der compagnie, baar gewoonten cn tradities, waren gebleven. Juits waren eonige mannen uit het depot aangekomen; het waren boeren uit Daupliiné en van de Pyreneën. Mannen van hetzelfde slag als Rousset en -Djrïbarne, die gesneuveld waren op het veld van eer. De gelijkenis was zoo treffend, dat dc aanwezigheid dezer berg bewoners en die van An&ielli, Servajac en van Girard den ordonnans, Lucien den indruk gaf, dat hij het bataillion niet had verlaten, flii Vond misschien ziin jagers nog wat lang zamer, wat meer onderworpen, wat trage?, van bewoging dan vroeger. „Wij wisten wel, dat u hier terug kou zijn* voor 'den grooten .slag" zei korporaal Groa tot hem. Door bet vertrouwen dat in deze woorden lag, voelde hij zich gestreeld. Maar het stem» dc hem droevig, le zien dat izijn jagers uit* sluitnd werden behcerscht door de gedachte aan liet offcnsiol, dat door ieder verwacht werd. Sommigen hadden zich in hel kantonnemco? verspreid. Zij drentelden mismoedig heen cn weer, betraden met loomc schreden de her berg of kochten dc lichte Belgische tabak, dio als zij gerookt werd een stank van stroo en melasse verspreidde. Zij probeerden een sprek aan te kuoopen met twee of drie. vrou-, wen, drlolcc blonde slonzen, wier taal zij niet; konden verstaan: iets waarover zij zich zecr- vroolijk maakten. De anderen, rustiger van -aard, poetsten hun wapens, verstelden hun kapotjasscn en sehregi ven brieven naar buis. Zij waren, langzamer* hand .gewoon geraakt aan bet. opstellen van.': 'brieven. liet viel hun niet meer zoo moeilijöc als in het begin* Ook lazen zij een krant, diö hen ergerde. Hun oordeel oVer de burgers achter het front was niét malsch Doze bur* geps kunnen er al evenmin iets 'bij winnen* wanneer erij worden beoordeeld naar hetgeen! dc 'dagbladen over hen zeggen, als de nede rige en geduldige helden der loopgraven kun-( ncn warden begrepen uit dc domrac en onhan* dl.ge krantenverhalen. De oorlog heeft oetf andere- droefheid cn een andore grootheid. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1