jekenverplegings Artikelen. bij Melson L'Hirondeile JWBBIWB -> 7 Z PüiJS CER AOVERTEKTIËH „DE EEMLANDER" BUITENLAND V. cl. Be, Stem van Frankrijk.. Keursci© Sorieersng Van week tot week. BINNENLAND te FEUILLETON. IE® Jaargang Wo. 23* pet post f 2.60, pet week (met gratis verzeker ng tesen oBgclukkeo) f 0.17s. alzondcilijke nummers y 0.OÏ. Tjiethoon 513. Maandag 29 Maart 1920 DIRECTEURi J VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. M„ HOOFDREDACTEUR: D. J. VAN SCHAARDENBURG. van 1-4 rowels f O.S5| met inbegrip van cen bewijsnummer, elke regel meer f 0.20, dienstaanlrc® dingen l -5 tegels 1 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot het herhaald advcr'cctcn bij abonnement. bene circulaire» bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. grootste aandeel in de verantwoordelijkheid voor de huidige ontreddering toekomt aan de Duitsche reactionairen en militai- ïisten, aan de dolle Spartacisten of aan de Geallieerden Het zijn nog moeilijke tijden voor de De mocratie, voor welke men na den wereldoor log 't pleit reeds beslecht achtte. De zwarte en roode golven dreigen beurtelings haar te verzwelgen. Maar zij zal ook deze stormen wel doorstaan en straks weer geroepen wor den om het Duitsche wrak naar veilige haven te sleepen. Heilzaam en louterend zijn de droeve ge beurtenissen voor het hopeloos verscheurd socialisme. Nu de leiding van de massa aan de officieele socialisten ontglipt is, beseffen zij, dat ze met vuur gespeeld hebben en naor de democratie terug moeten. Tijdig bedach ten zij, dat er, behalve proletariërs, ook an dere menscheni zijn erv dat -er ook nog zoo iets als 'n gemeenschap beslaat. Zij willen niets weten van de dictatuur van het prole tariaat en staan schouder aan schouder met de democraten dei* andere partijen. Waar zou het ook heengaan als nu eens de arbeiders, dan weer de boeren, straks de ambtenaren of intellectueelen, om maar ïoode kruis-teeken gewonde regeeringssol- te zwijgen van de militairisten, die nu wel daten als honden afmaken overal onmogelijk zullen zijn elk in hun Op 't geweld van 'n minderheid kan ten j waan dat zij de eenig-onmisbaren en de Staan "wij wel aan 't begin van 'n nieu- ivve beschaving? t f 't Werd zoo vaak gezegd en herhaald, dat men 't langzamerhand ging gelooven. Maar is 't wel waar Staan wij niet veeleer aan 't eind van 'n beschaving en aan 't begin van 'n chaos Zal Europa 't voorbeeld volgen van zoovele cultuurlanden vóór haar Wie met koel hoofd 't treurspel gadeslaat, dat zich in Duitschland afspeelt en dat niet veel anders is dan 'n herhaling van wat wij reeds in Rusland gezien hebben, moet wel geneigd' zijn 't laatste te gelooven. Twee machtige volken, die door burger- strijd tusschen de uiterste elementen de goede kern verstikken en zichzelf verscheu ren. Wie gelooft nog d-at 't de heilstaat kan zijn, welke uit 't bloedbad' zou ontstaan? Wie gelooft nog dat de betere maatschappij tot stand gebracht zou kunnen worden met be hulp van de misdadigers, die uit de gevan genissen losgelaten zijn of van de vrouwe lijke hyena's, die misbruik maken van 't slotte geen duurzaam gebouw opgetrokken worden. De geheele geschiedenis door heb ben de bajonetten en kanonnen ►het ten langen feste moeten' afleggen tegen het jecht, en het gezond verstand. De volkeren van West-Europa zijn ontgroeid aan de ver meende voorrechten van eenige klasse, het zij deze zich beroept op haar intellect of be zit, op vergulde adelbrieven of 'n ramme lende dan wel op haar sterke knuist. En waarop zouden trouwens de spartacisten zich kunnen beroepen om hun meerwaardigheid te bewijzen De even eerlijk als kranige journalist Nij- pels, die aan het Hbld. hoogst interessante brieven schrijft over wat hij meemaakt aan het front in het roode leger, vertelt er bijna ongelooflijke dingen van. Hij zegt 't rond uit, dat het 'n ergerlijk zooitje is en zelfs hun chefs, verhelen dat niet; 't zijn benden "<iiermen9chen, verblind door haat en fana tisme, dronken van machtsbegeerte, en ge spuis, belust o-p plunderingalle orde en discipline ontbreken, aan het front drossen de roode soldaten in grooten getale maar hun plaatsen worden door nieuwe enthousi asten ingenomenachter het front spelen zich de walgelijkste tooneelen. af. Wat altijd voorspeld werd, ziet men thans bewaarheid: de leiders hebben de op gezweepte massa niet meer in de hand, de leiders zien het roekelooze van de voortzet ting van den strijd in maar de zoolang opge zweepte en eindelijk losgebroken volgelin gen zijn niet "meer voor rede vatbaar let-s goeds, iets blijvends kan daar wel nooit uit voortkomen. Maar iedere dag, dien het oproer langer duurt, komt gansch Tüuropa duur te staan. De Fransohen begrijpen doorgaans niets van wat er in Duitschland omgaat, ze 'ple gen alles averechts te beschouwen. Thans verkneukelen velen zich, in stilte of openlijk, over den brand, die Duitschland verteert en waarvoor de Geallieerden, spijt alle waar schuwingen, zoo ijverig brandstof aangedra gen hebben; ze snappen nu zelfs nog niet hoe gevaar-lijk het is, als het huis van den buurman in vlammen opgaat en men zelf in 'n houten woning leeft. Laat maar branden, zeggen de Franschen, en zij weigeren den Duitsche regeeringsge- 1 rouwe trekken de passage door 't bezette gebied om 't door de roode furie bedreigde Wezel te gaan ontzetten. Het ware inderdaad moeilijk uit te maken aan wie de prijs der kortzichtigheid en 't eenig-wijzen waren, maar altoos zaten te loeren op de kans om de macht aan zich te trekken Voor de Duitschers is er 'n verzachtende omstandigheid, welke voor meerdere of min dere ontoerekenbaarheid pleit: de ontzet tende gebeurtenissen, welke zij doorleefd hebben, moeten hen moreel geschokt en het zenuwgestel aangetast hebben. Maar wat te denken van die Nederlanders, voor wie die verzachtende omstandigheid niet pleit, en die in hun overspanning of zenuwzwakte applaudisseer en bij de waanzinnig en mis dadige uitspattingen der moderne Hunnen Wijnkoop schreef in de Tribune „Het uur van de daad is gekomen. Geheel andere eischen stelt deze nieuwe strijdvorm aan de revolutionairen. Andere menschen worden de leiders. Waar in ge wone tijden de sprekers en schrijvers de mannen van beteekenis' zijn, daar" komen thans anderen op het tooncei". Zou dat 'n zinspeling zijn op de boeven, die uit de gevangenissen bevrijd en op de menschheid losgelaten zijn om de 4,zegenin gen" van den communistischcn heilstaat te brengen Intusschen kan de nieuwe Duitsche revo lutie, geprovoceerd door de reactionaire staatsgreep van Kapp, reeds als glansrijk mislukt heeten. Er is ontzaglijk onheil ge sticht en Duitschland is alweer 'n schrede nader gebracht tot ondergang en chaos maar van de massa, welke door dit oproer in beweging gebracht werd, was naar al spoedig bleek niet te vreezen dat zij, alle enthousiasme ten spijt, in staat zou zijn ook positief werk te leveren en de macht zelf over te nemen en uit te oefenen. Dat is de les welke ook de socialisten uit andere lan den ter harte kunnen nemen. Maar harder nog is de las geweest voor de conservatie ven hun rijk is uit, het volk is niet meer van hen gediend zij hebben de teekenen des «tijds niet willen verstaan, nu is het hun aan het verstand gebracht. Mogen de conserva tieven van andere natiën hun volkeren voor 't geven van dergelijke dure lessen sparen 1 Politiek Overzirhi Naar De Courant mededeelt, trekken de soldaten van 't roode leger voortdurend terug en hebben de voorposten der regee- ringstroepen Dinslaken reeds bereiktnoch tans heeft generaal Kabisch het noodig ge oordeeld net centrum van zijn troepen een weinig terug te trekken in verband met het feit, dat de optrekkend-e beweging op de lin kerflank nog niet geheel is bewerkstelligd. Zoo moet de clivisie-Kabisoh ook het kamp te Friedrichsfeld van bolsjewisten hebben gezuiverd en verluidt, dat niet alleen de ar tillerie der rooden bij Wezel gedeeltelijk werd veroverd, maar dat tevens het restee- renöö deel dermate werd teruggedrongen, dat men niet meer beducht behoeft te zijn voor een beschieting van Wezel. Deze be richten zijn van 28 Maart, doch één dag eerder deelde de Lokal Anzeiger mede, dat Zaterdag de stad Wezel opnieuw door ka nonnen werd gebombardeerd. Rustig en ordelijk moet het zijn te Ham burg, Halle, Chemnitz en Erfurt, doch te Leipzig is co A u s n a h m e z u s t a n d (ver scherpte staat van beleg) nog gehandhaafd. Cp een conferentie te Halle schijnen pre sident Hörsing ên de vertegenwoordigers van alle partijen de rechtsche uitgezon derd tot een vergelijk te zijn gekomen op den volgenden basis 1. Onverwijlde staking der arrestaties; vrij lating van hen, die tijdens de onlusten in hechtenis werden genomen. 2. Terugtrekking der rijksweersoldaten in de kazernesontbinding van alle rijksweer- formaties, die niet op den grondslag der constitutie staanbestraffing der leiders. 3. Eveneens ontbinding der Einwohner- wehr en der vrijwilligersformaties, die haar wapenen moeten inleveren aan de burger lijke autoriteiten. 4. Bestraffing dergenen, die zich aan gru welen. bezondigden. 5. Amnestie voor allen, die deel namen aan* den strijd tegen de Putsch. De Co u ran t-correspondent meldt voorts uit Essen, dal de V o 11 z u g s r a t e (uit voerende raden) te Boohum en Düsseldorf Buitenlandsche Berichten. Londen, 27 Maart. (V. Aan de Times wordt uit New-York gemeld, dat pre sident Wilson, volgens in goed ingelichte kringen in omloop zijnde berichten, beslo ten heeft zich te verzetten tegen elke po ging om een afzonderlijken vrede met Duitschland te sluiten. Rome, 28 Maart. (H. R.) De vredes conferentie zal op 10 of 11 April le San Remo bijeenkomen. B e r 1 ij n, 27 M aa r t. (W. B Officieel. Nadat het kabinet-Bauer afgetreden was, hooft de rijkspresident minister Muller met de vorming van een nieuw ministerie belast. Dit is als volgt samengesteld Rijkskanselier en buitenlandsche zaken Muller (zijn plaatsvervanger is Von Haniel); binnenlandsche zaken en vice-kanselier Koch financiën Wirth defensie Gessier; justitieBlunck (democraat, uit Homburg, advocaat en lid der Nat. Verg.); economie: Schmidt (soc.-dem.)arbeid Schlicke (soc.- dc-m.) posterijenGiesberts (centrum) schatkist: Bauer; verkeer: Bell (centr.) voedselvoorzieningHermes (centr.)zon der portefeuilleDavid. B e r 1 ij n, 2 7 Ma art. (W. B). De onder handelingen der meerderheidspartijen heb ben vanavond tot resultaat gehad, dat het Pruisische kabinet als volgt samengesteld wordt Minister-president van landbouw Braun binnenland: Severing (soc.-dem.); onder wijs Hiinischfinanciën Lüdemann (soc.- dem) publieke werken Oeser (dem.)han del Fischbeck volkswelvaartStegenwald (centr.)justitie dr. Zehnhof. Berlijn, 2 8 Maart. (N. T. A. Draad loos van Norddeich). Op l April wordt het verkeer per luxesneltrein tusschen Parijs en Waischau over Duitschland hervat. zich verklaard hebben voor de aanvaarding der Bielefeldsche overeenkomst, dat de Vollzugsrat van laatstgenoemde plaats van oordeel is. dat de strijd in de nijverheids- streek mcc-t eindigen en dat de uitvoerende raad te Essen verklaarde geen voorstander le zijn van onteigening van grondbezit. Het zelfde blad zegt te weten, dat gisteren in 't Essener hotel Kaisershof onderhandelingen zijn gevoerd tusschen het centraal comité en twee door de regeering aangewezen ar beiders-vertegenwoordigers. De gedelegeer den ven 't centraal comité betreurden het, dat de regeering het wapcnstilstandsaanbod der centrale leiding van Zaterdag onbeant woord had gelaten en zij stelden nog eens op den voorgrond, dat de basis van ieder vergelijk moet zijn, dat de arbeiders, die de orde in de nijverheidsstreek zullen handha ven en bereid zijn de regeering tegen elke reactie te steunen, hun wapenen behouden. Van de zijde van den ceotralen raad meet te kennen zijn gegeven, dat, ingeval de wit te garde het Roergebied mocht binnenruk ken, de roode troepen zullen overgaan tot verwoesting van deze streek. R o u b a i x 2 7 Maart (H. R.) Daar de gedelegeerden van werkgevers en werkne mers in de textielnijverheid het niet eens ziin kunnen worden, is de algemeene sta king te Roubaix en Tourcoing door alle cor poraties der streek geproclameerd. Bij deze beweging zijn 150.000 arbeiders betrokken. Londen, 2 7 M o a r t. (N. T. A. Draad loos uit Hcrsca). In Groot-Brittonnië en Ier land wordt morgenochtend te twee uur de zomertijd ingevoerd. Budapest, 27 Maart. (H. K. B.) In het kiesdistrict Ofen vond gisteren een na- verkiezing plaats voor de Nat. Verg. Geko zen werd rnet een meerderheid van 2000 stemmen Margarëte Schaechta (christelijk- nationale vereeniging). Zij is de eerste vrou welijke afgevaardigde. Belgrado, 28 Maart. (Zuid-Sla v. Persb.) Uit Skoetari wordt gemeld, dat, hoe wel de commandant der intergeai'ieerde mis sie, generaal Francis Defour de stad Skoe tari, overeenkomstig het besluit van den Oppersten Raad, in handen der burgerlijke autoriteiten heeft overgegeven, de Italianen begonnen zijn de stad gewelddadig te bezeW ten na het vertrek van den generaal. Tegeiv den wil der bewoners en ondanks hun pro-' testen hebben de Italionen een geheele bate ter ij naar het fort van Skoetari gefranspor* teerd en tegenover de stad opgesteld. P a r ij s 2 7 M a a r t. (N. T. A. Draadloos uit Lvon). Een bericht uit Constontinopel aan de Temps meldt, dat Domad Ferid op verzoek van den sultan had aangenomen een, kabinet te vormen met medewerking der li berale partij. De combinatie mislukte op het laatste oogenblik door de oppositie van een der geallieerde mogendheden. B e r 1 jj n, 2 8 Maart. (\V. B.) Het BeP- liner Tageblatt verneemt uit Bazel, dat vol gens een telegram uit Konstantinopcl Ali Bei pasja door Britsche troepen is gearres teerd. N e w-7 o r k, 2 7 M a a r t. (N. T. A. Draad loos van Annapolis). De New-York Times verneemt, dat de Tartaren op aanstoken der Jong-Turken onlangs 17.000 Armeniërs massacreerden. Berlijn, 2 8 Maart. (W. B.) Het Ber liner Tageblatt verneemt uit Rome: Dc snel trein Triest—Weenen kwam bij Pontebba in botsing met een goederenwagen. Dertien personen, o. w. verschillende Egyplenaren en een Russisch officier, werden gedood. Dertig personen zijn gewond. Parijs, 2 7 Maart. (R.). Tc Toulon vreest men dat het stoomschip Lux, dot op 15 Maart Marseille verliet met bestemming naar Oran en 117 nassagiers en schepelin gen aan boord had en het stoomschip Vi- douhnn, dat Benisaf op 12 Maart verliet met bestemming Snintlouis du Rhone en 25 men* schcn aan boord 'nrd :ezór.ken ziin. Bij Kon. besluit is op zijn verzoek eer vol ontslag verleend aan mr. N. J. Nieu- wenhuijsen, commies bij het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; is aan mr. Ch. C. Reijnen op zijn verzoek' met ingang van 1 April 1920 ontslag ver leend uit zijn betrekking van griffier bij het distributiegerecht van eersten aanleg te Maastricht; met ingang van 1 Mei 1920 benoemd tot burgemeester der gemeente Velsen R. G. Riikens met toekenning van gelijktijdig eer vol ontslag als bingemeester der gemeente Veendam; ingetrokken het Koninklijk Besluit, voor zooveel betreft de eerste luiionont der infan terie van het Nederlandscbijk dische leger. .1. van df Heiden en is voor den lijd van ten hoogste 3 jaren .gedetacheerd bij de Innd macht in Westïnaië de eerste luitenant dor infanterie van het Nederland.;ch-tndische le» ger G. M. H. Dulfer. La)t«}üiaU(oIoiioi De Quay. Van de, door het Hbld. tegen heden aan gekondigde, benoeming van den iuilenant- kolonel R. B. A. N. de Quay, onzen militairen attaché te Parijs, tot minister van Oorlog, hebben wij officieel nog niets gemerkt. Het Corresp. Bureau weet ons vandaag alléén te melden, dat luitenant-kolonel De Quay, die 1e Den Haag heeft vertoefd „wegens dienst aangelegenheden", enkele dogen gelede»' weer naar zijn post is teruggekeerd. öflmiraal unar ln«Blë. De oud-opperBevelhebber van land- eni zeemacht gep. generaal C. J. Snijders zal zich binnenkort naar Indië hegeven om als afgevaardigde der Nederlandsohe Vereeni ging „Ons Leger" deze te vorlegenvvoor- digen op de algemeene vergadering der Vereeniging „Indië Weerbaar", welke 20 Mei 1920 te Bandoeng zal worden gehou* den. Q; Men weet nooit hoe di-ep de dolk der smart in de ziel is doorgedrongen, tot het noodlot Begint hem er uit te trekken. Roman door ADRIEN BERTRAND. Bekroond met den Prix-Goncourt, 47 De Framciie granaten vernielden 'de borst wering van de Duitsche linie. Men ,za,g daar wolken van stof opstijgen alsof zij door reus achtige schoppen vsaren opgegraven. En al tijd regenden er nieuwe granaten op de posi ties yam den vijand. Op eenige meters vóór de loopgraaf sprong een mijn. Bij het ontzettend geraas van den slag was het goknal van de uitbarsting nauvv- 1 ijks te h'ooren. Een -zware, goudgeel gekleur de rook, veel dikker .dan de rook der 'bar stende granaten, steeg langzaam naar boven. „Iloern!'" riep Vaissette. Ilij klom uit de loopgraaf, dee'd eenige schre den over jiet ongedekte terrein en steeg af in den gapenden kuil. Eenige mannen waren hem gevolgd. Zij be ga v,en zich naar het auldere einde vaai den kuil. Zij waren nu zeer dicht 'bij den vijand. 'Pruisische infanteristen naderden kruipend, .terwijl zij van don eenen graimattrechter naar anderen snrongen. i)e .strijd,.bijna man tegen man, nam een aan'vang. Vaasset te on drie mannen wierpen handgranaten op de aanvallers. Naast hen schoot Battisti zijn ge weer af cn elk schut was doodelijüc. Achter waarts kon men het salvo-vuur onderschei den van dc sectie van Fabre, die zijn tweede lurtene.nl ondersteunde eai haastiglijk ©en nauwe en ondiepe greppel deed graven tot aan den kuil. Een waanzinnige opwinding begon zich van allen meester te maken. „Tien uur... Nog twee uren vóór den aan val," dacht Lucien. De Frnnsche granaten maakten voor onze linie alles hoe langer hoe meer me!t den grond gelijk. Hun uitwerking was verschrikkelijk. Er vielen er zooVecl, dat zij niet meer ontploften in het zand, maar op oen tapijt van koperen en stalen scherven. Enorme wolken van meliniet-dampen dreven over het terrein. De Duitsche. Irnie was niets meer dan een lange vulkaan-krater. De grond, uie bij elke ontploffing werd opgeworpen, sciieen te koken. Vaissette hiel'd steeds in zijn krater stand. Aanhoudend vielen er granaten, mijn- en lucht-torpedo's. Het barsten van deze laatster», kraste door idc lucht met een zoo sterk geluid van scheurende zijde, dn het hoven liet .Ver schrikkelijke rumoer uitkrijschie. Maar reeds waren rondom don officier een aantal lijken getallen. Battisti en de jagers, die waren over gebleven, hadden ,hun kapotjas, hun ransel, hun geweer weggeworpen. Zij stelden in hun hemdsmouwen en hadden hun armen vol met handgranaten. Zij wierpen dc granaten op de Pruisen, 'die Vlak voor hen op. den grond la gen en die niet yiliden wijken, doch zich op <le plaats lie tón dooden. Twee Duitschers waren in den krater doorgedrongen. Zij wer den dooi: een granaat getroffen en vielen -bloe^ dend, met opengereten bukt ,op den grond. De vijandelijke loopgraaf, die door Fabre met schoot overstelpt was, werd gono-men. Er bevond zich geen enkele levende Duitschor mee-r in. Kapitein de Quéré, die het 'hevol over de twee compagnien voerde, kwam zich op dc hoogte stellen van den toestand. Elf uur. Ze moesten zich gereed houden. Fabre verkeer.de in de hoogste spanning. Zijn gelaal stond strak, "Wal Vais-sette betreft, hij zag geheel zwart; van hoofd tot voeten zwart van het kruit. Het zweet, dat in stralen langs zijn gelaat liep, groefde cr witte voren. Zijn kapotjas wias met bloed bevlekt. Hij was nog verdoofd ten gevolge van zijn hysickc inspan ning en van hef bombardement. Hij richtte zich tot Fabre cn dc (h'éré en ?ch: ecr.wde zoo hard hij kon, opdat ij hem zouden verstaan; maar hij herkende zijn kameraden "niet Rondom den granaat-trechter liep Angielli heftig gebarend, zijn uniform verscheurd en bespat mei bloed. I f ij trapte op dooden en gewonden; nicis kon hem teg-crhouden in zijn voortdurenden kringloop. Ilij lachte met ccn v.ezenloozen lach. Ilij was 'krankzinnig geworden. Vaissette kwam tot zichzelf. De orkaan van donder c n v uur loeide cn deed hemel en aar de ^iudei tii. Maar het oogegblik van 'denmaan- val Eiadcrdci Iéder voelde hcï. dn voelde cr dc heilige verschriklür.g van>IIct oor had zich zoozeer gewend aan l et geraas dot ontplof- lingen, dat men elkander thans kon verstaan Kapitein dc Quéró riep: „liet is elf uur dertig. Ik lub dien pj'd van den commandant. Zet uw horloges gelijk met het mijne. Om twaalf uur, zoudcr tegenbevel, gaat het er op los." Over heel iziju wezen lag cen soevereine kalmte. Hij drukte Vaissette en FuLre de hand. Hij zei tot hen: „Vrienden, leve Frankrijk!'* Daarop verliet hij bon.' Zijn lange gedaante verdween in dc loopgraaf. De jagers konden t meer op hun plaats blijyen. Hun stoicijr.s hc -.irn.g was ver vangen door een kooit:.r<h::.-.c cnruM. alsof zij door demonen waren b'tem. Zij «k?kcri over de horstwei'ir.g heen roar hc: terrein, dat zij moes:en vermeesteren cn waar oivze granaten no-g njtijrl l.otemnv rook en zand deden opspuiten. „Wat is hij klein,'" dacht Lucien, „die weg, die moet worden a g- Egd." „W;e van ons '-'rr. I er Lic-o.rst aan komen?" riep Vaiss..; hern toe. Zij wedden cm een flevh Champagne, als of het cen sportwedstrijd ggtd. Neg twintig minuten... Twintig minuten nog om dc zon te aanschouwen, die de wol ken verjaagt, om zich ie bewegen, om het lever, te leven en den donder \.;n et geschut te hopren. De lmsph alsold; n waren in de vc-i bindings-loopgraaf aangekomen. Dit deed de mannen sidderen. Werktuigelijk -deden zij dc bajonet op hct"gcweer. Nu waren zij kal mer gewórden. Men voelde dat allen onlder den indruk van hm sgroótc oogenblik waren. Nu was hét lijd. Lucien dril Vaissette 'd<s hand. Zij zagen elkander in de' oogen; oen blik zooals men geen twee mal- n in zijn lóvem met elkander wissolt. Lucien verliet zijn vriend om zich aan liet hoofd der éérste seC4* tic te plaatsen. In dc loopgraaf stonden de jagers correcï in het gelid. Wat zijn zij verheven!" mompelde 'dc of-4 f icier. Alen had 1-i h'ts 'de trap te bestijgen om op -het glacis tc komen. De woede cvzar artillerie* steeg tot waanzin. De lucht trilde en dc at-» mo-fecr barstte. De Duitsche kanc.nnen loeiden. Mitrailleur scs wierpen ccn vloed van kegels, die alles op den grond wegvaagden. Itoc zou men dc loop graaf kunnen verlaten? liet was ge-en gegoni vaminsékten meer, het was nu het sissen van duizenden reptielen geworden. Luitenant Fabre had de vermetelheid om op" de hóvensïc trede van dc opstngplaats tc klim-' :nen. Ziin bovenlijf stak geheel boven de loopJ naaf uit. Ilij werd door In.»onderling mecgc- 'eept. Doodsbleek van aandoening keek hij naar kapitein de Quéré; idle -earl dlaar op het Jacis, rechtop, onbewegelijk op zijn stok gc- leiind, n I .'i 1de door zij i voorim'-V!, zijn mannen tot den uitersten heldenmoed. Twaalf uur. „Attakeerönl'' riep Lucien... r,Doorgevdn.* Voorwaarts!" i Vnisseuc cp-endc dc oogen. Hij lag op den grond. Hij ke.ek naar den hom iel. Nooit had deze hem zoo kalm toegeschenen. „Wat is hij blauw... 'dc hemel," zc5dc hij. Hij wilde opstaan). Maar liïj ko-n niet Hel was alsof hij aan don grond was v-astgegrocidj Hij hoorde geen rumoer. De slag was hflljlfij

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1