udlau nmantels.... ktj Maison L'Hirondelle „DE EEMLANDER' BINNENLAND MmEKinniR -J PRIJS DER ADVERTENTIE!! met Inbegrip van eon Nabetrachting over de Raadsvergadering. ^BUITENLAND KOLONIËN b"* 18e Jaargang Ne. 236 pw plw; KI *»«k >me' Rralii vcl2eKcl n8 tegea ougcluWen) f 0.17». tliondcilijkc nummers 1 C.05. Teiethoon 513. DIRECTEUR: J VALKHOFF. 8UREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M., D. J. VAN SCHAARDEN8URG. Woensdag 31 Kffaart 1820 bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dicnstjann c. dingen 1-5 iegels 0.50. oor li.rndel cn bedrijf bcst.un zeer voordceligc bepalingen tol hel licrii.rald advertccren bi) abonnement. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, evordt op aanvraag toegezonden, bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant - HOF 46 AMERSFOORT Fabriek: Paftenhofstede. Direete levering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor absoluut uitgesloten. Hel was maar 'n mager moesje zonder spek, de agenda, welke gisteravond den raadsleden voorgezet werd. Dat zij nog zoo lang tafelden en elkaar en de toeschouwers drie kostelijke avonduren bezig hielden met einst en hiim, was weer de verdienste van de meer welbespraakte dan welsprekende roode bsctie, die met hare wijsheid even royaal is als niet de dubbeltjes uit de ge meentekas. Eerder verliest 'n Moorman z'n huidskleur en 'n panter z'n vlekken dan de heer Holland z'n woordenrijkdom. Bij de ingekomen stukken was er een, betreffende 'n onderwerp, waarover men reed9 jaren lang minstens eens per week •oort jeremieeren. Wij bedoelen den zalen- ->d. de valsche ncot in alle hooggestemde -prekken over modern Amersfoort. Wij hebben er vroeger al zoo vaak over geschreven, en geklaagd gelijk zoovelen. Kort voor den oorlog hebben er grootsche bannen bestaanop papier, en dat pa- r bestaat nog; er zijn er op 't stadhuis, die h zelfs nog berinneren waar 't bewaard ordt. Maar in de moeilijke dagen, van 1014 en later, bleef 't liggen; er waren ur gentere vraagstukken aan de orde. Nu werpt de s. d. a. p. weer eens 'n bal letje op en we kunnen ons er slechts over »-heugen, dat ook van anderen kant de tdacht gevestigd wordt op den zalennood. Xlet dat anders de vergetelheid zich van deze zaak zou meester maken, want 't is er een welke zichzelf bijna dagelijks weer aan de orde stelt. Maar met praten en plagen al en komen wij er niet, er moet eindelijk ons ieto gedaan worden. Zooals 't thans is, kan 't niet blijven. Wij willen geen kwaad spreken van Amicitia daarvoor hebben wij er te veel goede her inneringen aan en wordt het te zorgvuldig geëxploiteerd. Maar Amicitia wordt te oud, voldoet niet meer aan de eisohen van onzen en den snellen opbloei van Amersfoort. Wil onze slad aanspraak maken op de plaats, welke zij, terecht, meent dat haar toekomt, dan dient men te zorgen dat wij hier 'n Mink gebouw krijgen voor vergade- ":r»gei>, uitvoeringen, voorstellingen enz., 'ii hebben dikwijls aan Amersfoort ge- ht, als wij 't Maison Communale van l'lainpahiis, 'n wijk gemeente van Genève be zochten. Dat Maison Communale is 'n keu rig gemeentelijk gebouw met gioote zalen, 'n kolossale concert- en vergaderzaal ft Or- osfre romand geeft er z'n drukbezochte mcerten) en 'n alleraardigst, eenvoudig schouwburgzaaltje, waaT 't vermaarde The atre Pitoëfl z'n welverdiende successen oogst. In dien trant moesten en konden wij ook hier te Amersfoort 'n gebouw hebben. In on ze dagen komt zoo iets niet meer door par ticulier initiatief tot stand, 't is de gemeente welk zich er mee bemoeien moet. Wie zou .trouwens ontkennen, dat het hier 'n groot •gemeentebelang betreft, vooral in 'n ge meente met zoo hooge aspiranten als Amersfoort? De destijds gepubliceerde missive van B. en W. betreffende den verhoogden gaskost- prijs gaf aanleiding tot 'n lournooi tusschen weth. Vels-Heyn en Hofland over de vraag wie er 't meest dupe van zou worden. Als men 't er niet over eens is wie de dupe is, .•dan is dat gewoonlijk omdat beiden dupe /rijn't martelaarschap zal ook nu wel weer jïiiet alleen voor den heer Hofland en z'n uitverkorenen weggelegd zijn. Bij t eerste gedeelte van de agenda kon men zich voorstellen op 'n floreerend wo ningbureau te zijn, 't was niet anders dan aankoop, verkoop en verhuur wat de klok sloeg. Het afwijzend advies van B. en W. op het verzoek 'n ambtenaar als secretaris toe te voegen aan de comm. voor georg. overleg, werd geketst, 't Is begrijpelijk dat B. en W. wat zuinig met hun ambten zijn en ze niet mesr rechts en Ifnks uitleenen; in dit geval echteT van geen precedent sprake, er be staat geen enkele organisatie welke met G. O. te vergelijken is; de comm. is inder- 'daad 'n semi-officieel orgaan en 't moet 't fem. bestuur veel waard zijn, dat zij goed ge- secretarïeerd wordt. 't Doopen van straten is en blijft toch i.'.aar een der grootste geneugten van 't aadslidmaatschap. Tegenwoordig komt ook laar politiek bij te pas. Wonder boven won ier is men reeds tot 'n voorloopig* resultaat gekomen, 't principe is aanvaard. De Nieuwe i 'ik in 't Soesterkwartier wordt 'n bloemen- 1 bij den Leusderweg komt 'n archipel- - en om de nieuwe H. B. S. zullen de -.slieden zich groepeeren. Vindt de heer 1 vdder het fatsoenlijk genoeg? In de vol- jende vergadering worden de straten een koor een ten doop gehouden. De staatslie den, die als peet fun ge er en, zullen evenre dig verdeeld worden over de politieke par tijen en de fractie van den heer Hofland zal er ook wel voor waken dat er genoeg roode bloemen bij zijn, klaproos, roode tulp en geranium. Voor de jongere raadsleden is altijd 'n dankbaar onderwerp bestrating en verlich ting, liefst in omgeving van eigen woning of die van stembusklanten. Helaas moest zelfs de zoo noodige verbetering van den Soester- weg wegens den finantieeien nood achter wege blijven. Met de Middenstandsbouwrvexeen. Frisia komt het nu toch eindelijk voor elkaar. Het blijkt niet voor de eerste keer dat er wel moed toe behoort om met 'n dergelijk loffe lijk streven te beginnen, want de weg om 't doel te bereiken, is niet altijd effen. Van de olla podrida, welke de raadsleden bij de rondvraag bereidden, smulle men in 't verslag. Zij hadden weer heel wat op hun lever maar niet allen is de beteekenis van de rondvraag nl duidelijk. De heer Rekké, de roode koorknaap, wilde maar eventjes da delijk den ra$d 'n uitspraak ontlokken in zake 't Volkspetitionement voor Plaatselijke keuze. Mr. Stadig gaf hem 'n lesje in raads- ritueel. Hier onderwijst men de jeugd. De heer Polder had 'n potteke te vuur staan voor weth. Jorissen. Waar blijft de 8- urige arbeidsdag 't Is alsof 't 'n maand geleden is dat weth. Jorissen de invoering binnen eenige dagen beloofde. Lengen de dagen zoo erg De weth. maakte zich er wel wat handig af, minder geestig dan even te voren. De voorzitter die bij de klacht over de late aan komst van 'n praeadvies ook altijd n ge liefkoosd vermaak droogjes de verklaring gaf, dat de zaak zeker van alle kanten zou bekeken zijn. Mr. van Traa wilde adhaesie doen betui gen met het initiatief van het Amsterdam- sche gern. bestuur, dat zich tot de regeering gewend heeft in zake de urgente herziening van de finantieele verhouding tusschen Rijk en Gemeentehet was zijn verdienste dat deze zaak nu eens van den anderen kant van de groene tafel onder oogeni gezien werd. Gewoonlijk ziet men daar alleen maar boomen en geen bosch. Politiek Overzicht Met het verzoek van de Duitsche regee ring om troepenaildeelingen, de z.g. rijks- weermacht, naar het onzijdig gebied te mo gen dirigeeren, houden de Fransche dag bladen zich levendig bezig. Het ministerie- Bauer reeds had aan alle Ententemogendhe- den den wensch te kennen gegeven haar soldaten naar de industriestreek te zenden om den terugkeer van ordelijkar toestanden mogelijk te maken. Door Millerand evenwel werden tgenwerpingen gemaakt en garan ties geëischt. Op verzoek van den zaakge lastigde Mayer zijn daarop voorstellen naar Berlijn gezonden en eergisteren hebben Mayer en Göppert aan Millerand en Paléo- logue het antwoord overhandigd der Duit sche regeering, die geen genoegen verkoos te nemen met de voorstellen. Volgens een ander bericht had de Duit sche regeering tot de Fransche het verzoek gericht het Ruhrgebied te mogen bezetten om gedaan zien te krijgen, dat aldaar gere gelde toestanden terugkeerden. Millerand was alleen bereid den wensch in te willigen, wanneer Franschen of geallieerden troepen het recht werd verleend Frankfort en Darm stadt te bezetten en pas dan deze steden weer te verlaten, wanneer d-e Duitsche troe pen het Ruhrgebied weer hadden verlaten. Aan de Nationale Vergadering heeft Muller, de Duitsche rijkskanselier, medegedeeld, dat de Duitsche regeering deze nieuwe waar morgen niet kon accepteerennochtans liet hij te Parijs weten, dat zonder toestemming van de geallieerden geen troepen naar de Ruhrstreek zouden worden gezonden. Later wordt gemold, dat rijkskanselier Muller in de Nationale Vergadeing heeft medegedeeld dat de Fransche regeering heeft toegestaan, dot Duitschland twee of drie weken lang in het onzijdig gebied, waar een onordedike toestand heerscht, troepen op de been mag houden. Of Frankrijk zijn bezettings-aspira- ties tegelijk heeft laten varen, valt uit het telegram niet op te maken. In elk geval legt Frankrijk de Duitsche regeering thans geen hindernissen meer in den weg om haar dreigement tegenover de Rijnsch-Westfaalsche opstandelingen in da den om te zetten. Naar de Duitsche avondbladen weten mede te deelen duurden de besprekingen van de rijksregeering met generaal Von Sceckt gistermiddag voort en werden de militaire maatregelen in het Ruhrgebied voortgezet. Den troepen is echter op het hart gedrukt uiterst bezadigd te werk te gaan cn in de Nationale Vergadering heeft Mul ler meegedeeld, dat de voorwaarden van ge neraal Watter aan de oproerlingen verzacht waren. In het rijksdaggebouw is gisteren een con ferentie gehouden van vertegenwoordigers van vakvereenigingeri en vereenigingen von kantoorbedienden, van de sociaal democratische en de onafhankelijke partij. In beginsel werd besloten tot ccn nieuwe algemeene staking, die on voorwaardelijk zal worden geproclamerd, wanneer de rijksweertroepen het industrie gebied mochten binnentrekken; ook wan neer de regeering niet genegen zou zijn het ultimatum in te trekken-, zal cie „Gcnc- ialstreik" worden uitgevaardigd. De boven door ons vermelde verklaring van den rijks kanselier in den Rijksdag, volgens welke de voorwaarden, vervat in het ultimatum, ver zocht zijn, beschouwt men in de kringen der 01 Leiders, zoo niet naar den vorm, dan toch in wezen, als een intrekking van het ulti matum. De Deensche koning, als motief aanvoe rend, dat het ministerie-Zahle in den rijks dag geen meerderheid meer had, heeft op radicale wijze het kabinet ontslagen en uit de berichten zou zijn op te maken, dat de koning vaort in het zog van Deensche chau- vir.It»ien, die tegen de regeering-Zahle agee- ren, wijl deze slechts dat gedeelte van Sleeswijk wenscht, .waar inderdaad een Deensche bevolking overheerschend is. M. o w. de koning droomt stoute, ondemocra tische droomen en zou allicht gaarne zien, dat tegen de beslissingen van het volksrefe- rendum in ook gebieden bij zijn rijkje wer den gevoegd, die voor het meerendeel door D 'itschtrs worden, bewoond. Naai Berlingske Tidende verneemt, heeft de koning, die blijkbaar niet weet, dal er /ooiets bestaat als zelfbeschikkingsrecht en dus nooit couranten heeft gelezen, aan den procureur van 'i rijksgerechthof opdracht gegeven tot de vórming van een znkenmi- nlsterie, dat verkiezingen voor den rijksdag zai uitschrijven. De socialistische vereenigin gen en vak vereenigingen te Kopenhagen, alsmede vertegenwoordigers der socialisti sche fracties in rijksdag en gemeenteraad, zijn Maandag bijeengekomen en hebben geëischt dat de grondwet wordt geëerbie digd derhalve moet het ontslagen ministe rie worden herbenoemd en de rijksdag wor den bijeengeroepen om de kieswet te be handelen. Zijn Dinsdagochtend om half tien de eischen niet ingewilligd, dan zal worden voorgesteld op staanden voet de algemeene staking in alle industrietakken te proclamee- reii. Later verluidt, dat de koning het ulti matum van de hand heeft gewezen. De so ciaaldemocratische partij liet het niet bij de bedreiging, zoodat vandaag in Denemarken de algemeene staking is afgekondigd. De partij wil een eigen kabinet vormen en staat op het standpunt, dat zoowel de koning als het volgens zijn opdracht gevormde minis terie moet aftreden. Zal er wederom een kroon over de straat róllen 'v jnow minister van Openbare Wrkcn ingenieur Monbergminister van Finan- ïën. Director Hjerl Hansen; minister van EcredientRector Hassminister van Han del Evensor., reeder; Konow neemt voor loopig ook de portefeuille van Buitenland- sche Zaken en Oxholm van Landbouw waar. I n n s b r u e k, 2 9 Man r t. (\V. B.) Naar de Allg. Tiroler Anz. mededeelt, werd in een' vergadering van de Tiroler Volksverein een motie aangenomen, waarin geëischt wordt, dat het verlangen van de Tirolers, om zich nis een zelfstandige bonds-nntie bij het Duit sche Rijk aan te sluiten, door een spoedige volksstemming dubbelzinnig zal worden vastgesteld. Weena n2 0 M a a r t. (W. B.). Het Neue Wiener Tageblott bericht, dat het staatsdepaitement van justitie een wetsont werp heeft uitgewerkt omtrent de opheffing der ,.fidei commis". W e e n e n, 3 0 Maart. (W. B.) De kap persbedienden hebben besloten morgenoch tend te gaan staken. Budapest, 30 Maart. (H. K. B.). De troepen van het Hongaarsche nationale le ger bezetten den 29sten verschillende door de Rumenen onlruimte plaatsen. Zij weiden door de bevolking met geestdrift ontvangen. De troepen zetten heden den opmarsch door het ontruimde gebied voort. L o i\d e n, 3 0 Maar. (V. D.). Hit Cairo wordt aan.de Times gemeld, dat \olgens de dagbladen Antiochië door een bende Ara bische vrijwilligers werd aangevallen. De Stad is in handen der opstandelingen. Vijf tig Franschen zijn gedood. Chicago, 30 Maart. (R Nadere •berichten melden; dat de wervelwind van Zondag 160 doóden en honderden gewon den heeft gekost. De materieele schade be- n'rr.njt O milüoon dollars. Oott-lndfë Voorstel tot opheffing van den Raad van Nederlandsch-lndië. De herzieningscommissie zal voorstellen den Raacl van Ned.-Indië op te heffen en dit lichaam te vervangen door een college van departementchefs, dpt den landvoogd als rechtstreeksch adviseur zou worden toege voegd. Buitenlandsche Berichten. De opvolger van dr. Hazen. De Java-Bode meldt, dat er veel kans is, V/ashington, 29 Maart. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De New-York dnt dr' *dr,ans benoemd wordt ,0t °PVO'eer Times publiceert een nieuw plan van Wilson jN£m c r# azeu' inzake de verhouding van de Ver. Staten tot Aanklacht. Duitschland. Wilsons plan zal de Ver. Sta-' Tjokroaminoto heeft een aanklacht inge- ten in de gelegenheid stellen om hun belan-diend tegen den regent van Goroet wegens gen te doen beschermen in de commissie het bewerken van getuigen en het verval- van herstel, die controle zal uitoefenen over j schen van getuigenverklaringen. Hij stelt den handel met Duitschland gedurende tien 1 of vijftien jaren. Door een dergelijke regeling zal de hevige fluctuatie in de vreemde wis selkoersen tot staan worden gebracht; zij zal de Amerikaansche exporteurs helpen om te kunnen concurreeren bij den handel met Duitschland. President Wilson is vol gens de New-York Times de eenige, die te rv I te beleggen ter bespreking var dezer zake onmiddellijk kan mgnjpen. Door v,ensch ,en einde te komea een modus vivendi tot stand te brengen, zal Wilson niet een afzonderlijken vrede slui ten. Elke tijdelijke regeling in dien zin zal met voorkennis en toestemming van de ge allieerden plaats hebben. Tegelijkertijd zal het noodzakelijk zijn om een modus vivendi te vinden met de geallieerden om alle Ame rikaansche rechten in het verdrag van Ver sailles te beschermen. Zelfs sommige tegen standers van den Volkerenbond in den Se naat keuren een afzonderlijken vrede af, daar deze de Ver. Staten in menige compli catie zal brengen. De New-York Sun publiceert het volgen de bericht: Volgens berichten uit betrouw bare bron zou president Wilson van plan zijn om zich tegen een voorstel tot vrede met Duitschland bij een afzonderlijk besluit te verzetten. Als dit besluit door het con gres zou worden aangenomen, is het zeker dat een veto van het Witte Huis zal volgen. Ook wordt het bericht bevestigd dat het vre desverdrag met Oostenrijk nog zoolang in het departement van Buitenlandsche Zaken zal worden vastgehouden, totdat de situatie met Duitschland definitief geregeld is. Valenciennes, 30 Maart. (II.-R De afgevaardigden vop de mijnwerkers-vak- vereeniging in het Anzin-bekken besloten het werk te hervatten. Londen, 30 Maart. (R.). Gisteravond »s een krachtige raid over een gebied van meer dan 40 mijlen ten Z. en ten Westen van Londonderry gehouden. Een groot aan tal Sinn-Feiners zijn gearresteerd, waaron der een Lagerhuislid. Kopenhagen, 30 Maart. (W. B.). Ket ministerie is heden door den koning als volgt samengesteldStaatsminister en minister van Justitie Otto Liebeminister van onderwijs prof. Rosvin, rector van de UniversiteitMinister van Binnenlsndsche ZakenStiftsamtmann, Kamerheer Oxholm; 1 zich thans bloot aan een aanklacht tegen zichzelf wegens valsche aangifte. De typografen-staking. Uit Batavia wordt geseind d.d. 24, 25 en 26 Maart. Twee Semarangsche gemeente raadsleden verzochten de patroonscombina tie een bijeenkomst eener stakersdeputatie an de stakers- tot beëindi ging van het conflict. De bijeenkomst zou gehouden worden met uitsluiting van de Vakcentrale. De patroonscombinatie -eischte, dat het werkvolk eerst de werkplaats moest binnenkomen, aldus toononde een loyaal streven tot oplossing van het conflict. Daar na zouden de patroons bereid zijn, de ar beidstoestanden te bespreken. Het personeel der Semarangsche druk kersfirma Bisschop hervatte den arbeid on der belofte niet voor de „Locomotief" te moeten zetten. De firma trad uit de patroons combinatie. Een tweede firma volgde, waar op de „Locomotief" een deputatie uit het personeel toestond de beëindiging van de staking met haar te bespreken. De „Locomotief" trad eveneens uit de patroonscombinatie in verband met een brief van den resident waarin een beroep gedaan ward, om gelet op de tijdsomstan digheden te bevorderen, dat het conflict zal worden gehouden binnen de eigen sfeer en in der minnen zal werden geschikt. De brief van den resident houdt verband met een plan der Vakcentrale tot een sympathiesta- king in het transportbedrijf, waardoor het rijstvervoer en de openbare rust zouden kunnen worden gestoord. De „Locomotief" heeft diensvolgens den eisch van het eerst binnenkomen van het personeel laten val len en ontving een personeels-deputatie, wie toegezegd werd 20 loonsverhooging, 10 eetgeld, zoomede erkenning van een bona fide typografenbond. Hedenmorgen heeft het looperspersoneei den arbeid hervat. De Staatscourant van 30 Maart bevat o. a. de volgende Kon. besluiten; benoemd tot raadsheer in het gerechtsof te Leeuwarden mr. J. J. Croles, thans rechter in de rechtbank te Leeuwarden tevens school opziener in het arrondissement Ferwerd; minister van verdedigingCommandant tot houtvester bij het staatsboschbeheer J. J. M. Jansen, te Utrecht; benoemd in <le provincie Utrecht tot lio"og« heemraad van het hoogheemraadschap van den Lekdijk Bencdondams en van den I.Issrl- dam U van Jaarsveld ic Lopilc, Mr. J. 1'. vair Bccck Calkoen to Utrecht cn Mr. Dr. It van der Mors eh, te Zeist. benoemd bij het reserve-personeel der land macht. hij het personeel van den Geneeskun digen Dienst, 2de klasse, de liccrcn M. C. van Mens oil II. Snoek, artsen. benoemd tot commies bij het C' iv.raal Bureau voor de Statistiek A. F. Geerdes, C. J. Schmits, J. van Dijk, allen thnns adjunct- commies; aan de klerk ter directie van de Rijks- postspaarbank C. C. Spieker, op haar ver zoek', eervol ontslag als zoodanig verleed; rnej. H. E. M. J. Matin en K. van Roon, beiden te 's Gravenhage, benoemd tot amb tenaar bij den algemeenen dienst van den Rijkswaterstaat 2e klasse; benoemd tot electrolochnisch ingenieur, der Marine de tijdelijk electrotechnisch in genieur der Marine W. van der Meulen, met voorloopige plaatsing te 's Gravenhage. Z. K. H. de Prins wordt heden avond van zijn verblijf in het buitenland ta 's Gravenhage terugverwacht. £x"kelzor tïllliolia, Lfit Londen wordt gemeld, dat het ant woord, dat door den Oppersten Raad was voorbereid op de laatste Hollnndsche nota betreffende den ex-Keizer, naar Parijs ver zonden is. Eenige wijzigingen in den vorm werden er aan toegebracht en vandaag zullen de Fransche en Engelschc ministers bij hel kabinet in den Haag de nota overhandigen. Naar aan enkele bladen uil Parijs wordt gemeld, laat de tekst van het antwoord vnn den oppersten Rand op de Nederlandsch© nota nopens den gewezen Duitschen keizer geen nieuwe aanwijzing. Ze herinnert op nieuw aan de nadeelen, welke uit het ver blijf van Wilhelm rlicht bij de grens kunnen voortvloeien, en waarschuwt de Nederland-' sohe regeering, dat zij verantwoordelijk zo! worden gesteld, indien de gewezen keizer wegens gebrekkig toezicht het hem aange wezen verblijf verliet en aan de geallieerden moeilijkheden berokkende. Mflilorluad en Rtolslê. In een onzer vorige nummers vermeld den we een Havas-Reuter-telegrnm uit Ant werpen, volgens hetwelk de Nederlondscho autoriteiten te Vlissingen den Zweedschen gepantserden kruiser, op weg naat* Antwer pen, aanhielden. Men meldt thans uit Vlissingen, dat het Zweedsche oorlogsschip daar niet heeft ge wacht op de toestemming tot opvaren van de Schelde van de Nederlandsche, doch van de Beigische regeering. Volgens een andere lezing, door den Brusselschen redacteur van de Msb. oven- gekobeld, zou het zoogenaamde, door de chauvinistische pers natuurlijk weer flink uitgebuite, incident, zich als volgt hebben toegedragen. De Fyliga arriveerde te 7 uur te Vlissingen. De kapitein telegrafeerde aan den commandant van Vlissingen, waarna een Nederlandsch^officler aan boord kwam. Deze telegrafeerde daarop naar de regee ring in den Haag. Daar er geen antwoord kwam en de tijd verliep, telefoneerde men naar den gewezen consul te Antwerpen, die de Zweedsche legatie in Brussel met het geval in kennis stelde. De Zweedsche ge zant stelde zich dadelijk in directe verbin ding met den Haag en eerst toen werd do toestemming om de Schelde op te varen, verkregen. Audiënties. De gewone audiën tie van den Minister von Onderwijs, Kun sten en Wetenschoppen zal op Vrijdag 2 April e.k. niet plaats hebben. De gewone audiëntie van den minis ter van Marine zal op Donderdag 1 April 1920 niet plaats hebben. Do boHoeïHliee: van mltaïotor Pop Bij Koninklijk Besluit van 29 Maart 1920, no. 65, zijn, met ingang van 31 Maart 1920, lo. de Ministers Van Binnenlandsche Zaken, Jhr. Mr. Ruys de Beerenbrouck en van Landbouw, Nijverheid en Handel, H. A. van IJsselsteyn, eervol ontslagen van het beheer ad interim respectievelijk von het Departement van Oorlog en van het Depar tement van Marine, met dankbetuiging voor de door hen in dezen den Lande bewezen diensten; is 2o. benoemd tot Minister vanj Oorlog, met opdracht tevens van het beheer, ad interim van het Departement van Ma-< rine, W. F. Pop, Luitenant-Generaal, Ohefi vond en Generalen Staf. Naar wij vernemen is de Luitenant-gene raal Pop, in wien men uiteraard den aan-, staanden Minister van Landsverdediging. heeft te zien. bij geen enkele partij aange-: sloten. Ten onrechte meldden wij gistermid-^ dag dat de nieuwe minister van Oorlog zijflij opleiding heeft genoten aan de Koninklijke1 Militaire Academie. Hij is, integendeel, op' 18 Sept. 1874 als kanonnier-vrijwilliger bij! de instructie-compagnie te Schoonhoven irt' dienst getreden. Ter aanvulling van den reeds door ons in het kort vermelden staat van dienst van den nieuwen minister, kan nog gemeld wor*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1