SVSASS©?! HaRTEL Regenmantels ....bij Maison L' Hirondeile gings Artikelen. DE EEMLANDER" BUITENLAND EERSTE BLAD S E i Z 0 E hl-O P E N I N G. BINNENLAND 18e Jaargang Ho. 237 per maanden voor Amcrs» toort f 2.10, idem uanco poet f 160. per weck (met gratis veuekcring legen ongelukken) f 0.17&, aizondeiljjke nummers f OM, tak" TetEPHOON 51). iB&MH£^IENT§PRI!S DIRECTEUR: J VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. M, HOOFDREDACTEUR: D. J VAN SCHAARDENBURG. *f" Dcnderdag 1 April 1S20 Pillis m AGVERTENTIEN niet Inbegrip van eca bewijsnummer, elke icgcl meer t 0.20, dienstaanb e* dingen 1-5 iegels f Ü.50. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordecügc bepalingen tot het herhaald advcrtecren bij abonnement. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Uit Duisburg heelt tie rijksregeering een telegram ontvangen, dat door den burge meester dezer stad, de centrum-partij, de sociaaldemocratische en de Duitsch-demo- cratische partij was onderleeitend. Het Oclinkt als een noodkreet en wijst er op, dat de toestand te Duisburg kritieker is gewor- '<den en dat pas dan ordelijker toestanden zullen kunnen terugkeeren, wanneer onver wijld de troepen van de rijksweer gewapen derhand ingrijpenvan oorlogstuig voorzie ne benden, die terugtrekken, hebben de uit gangen van Duisburg bezet en maken bij het dwingen tot staking gebruik van geweld; in de stad heerscht nog steeds de willekeur van communistische elementen. De situatie Schijnt een zoodanigen vorm te hebben aan genomen, dat men de hoop om met behulp van de burgerwacht en de politie geregelder toestanden in het leven te roepen, wel kan opgeven. Hoewel het tot dusver in Gelsenkirchen rustig is gebleven, heerscht aldaar toch, be houdens een kleine uitzondering, de alge meene staking; alleen in de bedrijven, die werkzaam zijn voor de onontbeerlijke levens behoeften, heeft men den-arbeid niet neer gelegd; de voedselnood heeft een hoogte ^bereikt, die niets dan erge dingen doet vree een deze week kon slechts twee pond brood worden uitgedeeld en het laat zich aanzien, 'dat de volgende week in 't geheel niet zal kunnen worden overgegaan tot distributie ervan, daar de voorraden geheel uitgeput eijnook ontbreken de aardappelen. Niet slechts in Gelsenkirchen rust de ar- jbeid, maar in de geheele nijverheidsstreek Is de Generalstreik uitgebroken alleen in het gebied van Hagen en Hammer gaat het we^cvc^k naar 't karwei. Den sfaatscommis' saris bereiken aanhoudend klachten uit alle deelen van het gebied, die schreeuwen om interventie van de rijksweermacht. Daarentegen wordt in Duitscne avondbla den geconstateerd, dat de toestand in het Ruhrgebied, over 't algemeen, zich heeft verbeterd en dat in verband met de laatste bekendmakingen van de regeering, goede resultaten zijn bereikt. Het roode leger brok kelt geleidelijk ef en de gewapende arbei ders kunnen noch beschikken over levens middelen, noch over munitie. Uit Essen ontving de Lokal Anzeiger een gericht, dat de roode garde de arbeiders bij Krupp tot staking wilde dwingen; op een weigering van de firma om de loonen uit ,te betalen, antwoordde de centrale raad te Essen met een ultimatum, waarin wordt ge- eischt, dat de directie onmiddellijk zal toe geven mocht zij nochtans weigerachtig zijn te betalen, dan zou de firma zelf de verant woordelijkheid voor haar houding moeten dragen. De Lokal Anzeiger ziet dan ook niets anders in het ultimatum dan een ver kapte aankondiging eener plundering. Vol gens een nader bericht is de toestand te Es sen rustig en is van een ultimatum aan Krupp niets bekend. Bij Wezel is de toestand volkomen rus tig; de rijkswerbaarheid heeft haar front verscheidene kilometers buiten de stad voor uitgeschoven en bij Ga'hlen 'n bruggehoofd- stelJing aan de Lippe gevestigd. In verband met het feit, dat roode troepen nu en dan te Homberg de winkels komen plunderen, zagen de Belgische autoriteiten zich genood zaakt het aantal Belgische patrouilles in die streek aenmerkelijk uit te breiden. Uit BerHjn weet het W. B. mede te dee len, dat de toestand in het bedreigde Rijnsch-Westfaalsche gebied voortdurend verslechtert en dat de links-radicale elemen ten in de Vollzugs-commissies steeds aan invloed winnen. Naar verluidt wordt zelfs in de richting van Wezel weer geschoten. Zeïfs op het eiland Fehmarn heerscht anarchie; daden van geweld worden ge pleegd en de links radicalen deelen de la kens odt. Van groote beteekenis is de houding der vakvereenigingenvolgens de Berliner Zei- ^•tung am Mittag hebben de bevoegde vak- yereenigingen, in overeenstemming met hun leden, waartoe zoowel onafhankelijken als meerderheidssocialisten behooren, ver klaard, dat een algemeene staking nog niet Is overwogen- Van een bedreiging met een Generalstreik kan dan ook geen sprake zijn. Slechts de revolutionaire leiders en de ver tegenwoordigers van ongeorganiseerde ar beiders, de meest syndicalistisch-gezinden dus, willen van de algemeene staking ge- bank maken. Het Berlijnsche trampersoneel denkt er niet aan het werk neer te leggen en dezelfde opvatting huldigen de werklie- ,den van de „Hochbahn" en de gemeente- bedreven. De communisten hebben Dinsdagavond in een vergadering dan ook hun misnoegen te kennen gegeven over de houding van° alle deioers, die der onafhankelijken en commu- Ti'S.'en inbegrepen, daar dezen tegen de al gemeene staking zijn. Buitenlandsche Berichten. P a r ij s. 3 0 Maart. (V. D.) De nota van president Wilson aan de geallieerden fbver Turkije werd gisteren alhier ontvan gen. Volgens de bladen legt de president jbezorgdheid aan den dag over de toekomst {ran Armenië. Wat Konstantinopel betreft echt hij het niet wenschelijk, dat de Turken ^ar blciven, maar hii verklaart zich geen voorstander van hun formeele verdrijving. Aangaande Smyrna neemt president Wil son geen bepaald standpunt in, maar hij verzoekt, dat Amer'rkaansche burgers dezelf de behandeling zullen ondervinden als de onderdanen van andere landen. Washington, 30 Maart. (V. D.). President Wilson heeft aan de democraten den wensch te kennen gegeven, de motie met betrekking tot het sluiten van een af zonderlijken vrede met Duitschland te ver werpen. B e r 1 ij n 3 1 Maart. (W. B.) Naar uit betrouwbare bron wordt meegedeeld, begint 1 April het transport der marine-brigade Ehrhardt uit Döberitz naar het kamp van Lockstedt, daar het verschil van meening met de spoorwegambtenaren en arbeiders van Altona uit den weg is geruimd. Por ij s, 31 Maart. (R.) MilleTand heeft in een nota aan den Duitschen zaakgelastig de Mayer de goedkeuring van Frankrijk ge weigerd inzake het binnenrukken der Duit- sche troepen in het Ruhrgebied. Londen, 31 Maart. (R.) Het Lager huis heeft in tweede lezing het Home Rule wetsontwerp met 348 tegen 94 stemmen aangenomen De minderheid was samenge steld uit leden von de arbeiderspartij en on afhankelijke liberalen. Londen, 31 Maart. (R.) Ook de Na tionalisten stemden tegen het Home Rule wetsortwerp. In den loop van de discussie verklaarde Carson, dat Ulster naar zijn bes te kunnen zou handelen met het parlement, dat haar door de nieuwe wet gegeven zal worden. Lloyd George zeide, dat hij geloofde dat de wet binnen korten tijd de eenheid tus- schen Noord- en Zuid-Ierland en Engeland zou tot stand brengen. Londen, 31 Ma rt. (R.) Aangekondigd wordt de opheffing van het uitvoerverbod van „wool tops", wollen en sajetten garens en gemengde weefsels. Londen, 30 Maart. (V. D.). In een conferentie die hedenavond plaats vond tus- schen afgevaardigden der tramwegmaat schappijen en gedelegeerden der ambtena ren-organisaties is overeenstemming be reikt. Als gevolg hiervan zullen de salarissen der tram wegbeambten verhoogd worden met 5 shilling. Deze verhooging zal 90,000 be ambten ten goede komen. Londen, 31 Maart. (R.) Het hof van onderzoek, benoemd om uitspraak te doen inzake den eisch der havenarbeiders be treffende een minimumloon van 16 shil lings per dag in het geheele land beveelt aan, *)m hem een dagloon van 16 shillings te geven op de basis van een werkweek van 44 uur. Londen, 31 Maart. (R.) In het ge schil met het tramwegpersoneel is overeen stemming bereikt. De bevelen om de sta king af te kondigen zijn ingetrokken. De ar beiders van 18 jaar en ouder krijgen met in gang van 29 Maart een loonsverhooging van 5 shilling per week en van nog 1 shilling meer met ingang van 1 Juni. Arbeiders be neden de 18 jaar krijgen de helft dezer ver hooging. Kopenhagen, 30 Maart. (V. D.) in de namiddaguren werd de toestand min der ernstig ingezien. De koning heeft den socialistischen minister van Arbeid uit het vorige ministerie Stauning bij zich geroe pen, teneinde zich te laten onderrichten over den toestand. Het schijnt, dat de ko ning van plan is eenigszins terug te krabbe len. In ieder geval staat vast, dat het vak- ministerie-Liebe nog niet gevormd is. Alle berichten daaromtrent zijn voorbarig. Het land is thans sedert meer dan 24 uur zon der regeering. Aangenomen wordt, dat de koning, na krachtige houding van de arbei dersklasse, het ministerie-Liely* niet zal in stellen. Veel meer zijn er aanwijzingen, dat de koning weer de medewerking der parle mentaire meerderheidspartijen zal zoeken. Het bezoek van Stauning bij den koning schijnt veel bijgedragen te hebben tot op klaring van den toestand. Naar thans ge meld wordt is door de sociaal-democfati- sche partijen besloten de algemeene staking niet morgen vroeg, doch in den middag te laten uitbreken, om tijd te geven voor een bevredigende oplossing. Er is een alge meene vergadering uitgeschreven, waarin de algemeene staking een punt van bespreking zal uitmaken. In politieke kringen is men de meening toegedaan, dat noch de koning, noch de sociaal-democraten het tot het uiterste zullen laten komen. Het uitzicht op een bevredigende oplossing is belangrijk verbeterd. Kopenhagen, 31 Maart. (W. B.) In de zitting van heden van de leiders der vak vereenigingen, werd besloten a.s. Dinsdag tot algemeene staking over te gaan. De eiscben van de arbeiders zijn deels van po- litieken, deels van economischen aard. Budapest, 30 Maart. (H. K.-B.) Gis teren zijn te Budapest de leden der nieuwe Fransche diplomatieke missie aangekomen, n.l. de legatieraad Fouchet en de heeren Chelard en Vergille. De leider der missie is de gezant Doulcet, die echter pas over een maand zal aankomen, in verband met zijn zending naaf Rome, om met het Vaticaan over het herstel van het Fransche gezant schap te onderhandelen, KORTE GRACHT 6 EER BM BEZES IIAIR GEACHTE CI.IEMÈLE KENNIS TE GEVEN VAN HARE UITGEBREIDE KEUZE COSTll' MS M4XTELCOSTIH1MS, MANTELS, ENZ. - - STOFFEN PER METER - - - Fouchet verklaarde aan journalisten, dat hoewel de vrede met Hongarije nog niet is gesloten, de oorlogstoestand feitelijk heeft opgehouden en de Fransche regeering tracht met do Hongaarsche regeering betrekkingen aan te knoopen. Voorloopig heeft hij tot taak de toestanden in Hongarije te bestudeeren. In Frankrijk weet men zeer goed hoeveel Hongarije lijdt. Frankrijk koestert de beste bedoelingen tegenover Hongarije, en zou zich verheugen, als de vriendschappelijke verhouding van voor den oorlog, met nanfé op economisch gebied, zou herleven. P a r ij s31 Maart. (N. T. A. Draad loos van Parijs). Uit Warschau wordt gemeld, dat Patek in een geheime zitting de Land- dag-commissie voor buitenlandsche zaken mededeelingen heeft gedaan over de onder handelingen, die met een delegatie uit Fin land en Letland, welke te Warschau ver blijft, gevoerd worden. Met Finland zou men het volkomen eens geworden zijn. De Pool- sche en Finsche gevolmachtigden hebben de noodz?: c'ij!:haid voor beide landen er kend, om gemeenschappelijk verdedigings maatregelen te nemen voor het geval de bolsjewisten de hun door Polen en Finland gedane vredesvoorstellen niet aannemen. Er werd echter nog geen formeel verbond gesloten, noch eenig verdrag tusschen bei de landen geteekend. P a r ij s, 3 1 M a a r t. (N. T. A. Draadloos). Volgens een telegram uit Athene neemt de Grieksche regeering maatregelen om Adria- nopel en het westelijk deel van Thracië te bezetten. Budapest, 30 Maar t. (V. D.) De Pester Lloyd bericht via Athene, dat een revolutionaire beweging in Turkije is uitge broken. Met uitzondering van Konstantino pel bevindt het geheele land ^ich in opstand tegen de geallieerden. De geheele provincie wiens benoeming te Ilolwerd is ingetrokken; aan den reserve-eerste luitenant J. Balder van het 9de regiment infanterie ter zake van ongeschiktheid voor de verdere waarneming van den militairen dienst, tengevolge van lichaamsgebreken, onder toekenning van een voorloopig pensioen, eervol ontslag uit den militairen dienst verleend; aan den kapitein P. C. Meijer, van bet 19de regiment infanterie ter zake van langdurigen dienst onder toekenning van pensioen, eer vol ontslag uit den militairen dienst verleend; de kapitein \V. K. C. Bccrstechcr van het 13de regiment infanterie ter zake van tijde lijke ongesteldheid op nonactivitcit gesteld; aan den kapitein ,T. \Y. van Oorschot, van het regiment grenadiers, op zijn aanvrage, onder toekenning van pensioen, eervol ontslag uit den militairen dienst verleend, en hij be noemd bij het reserve-personeel der landmacht tot reserve kapitein bij het wapen der infan terie en wel bij het regiment grenadiers. benoemd tot lid van de Staatscommissie tot voorbereiding van een herziening van de grondwet, ingesteld bij Kon. besluit van 20 December 1918, nr. 78, mr. P. Rink, lid van dp Tweede Kamer der Staten-Generaal te s Gravenhage op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan mr. I. J. Bloem, als adjunct-secretaris van genoemde commissie en als zoodanig benoemd mr. D. J. van den Oever, te 's Gravenhage bevorderd tot hoofdcommies der poste rijen A. H. Soutendijk, en W. A. H. Gelder man, thans commies der posterijenhoofd commies der telegrafie T. van der Meulen en E. J. van Braband, thans commies der telegrafie hoofdcommies der posterijen en telegrafie J. deWit, G. Wolters, J. W. Schouten, J. S. Hussem, J. Tieks Koening, J. G. M. J. Langeraap, C. A. van den Briel, P. J. Leerink, M. C. Keukenmeester en J. W. r' Umxnr* -v,4 WKJ-Vr-Li: jm heeft zich tot een protest aaneengesloten, dat het karakter van een opstand draagt. Overal zijn de nationalisten meester van den toestand. Ook in Klein-Azië heerscht oproer, tengevolge waarvan de christelijke bevolking en de vreemdelingen reeds ge welddaden hebben ondervonden. De Griek sche pers beweert, dat de Entente gedwon gen zal worden haar troepen naar Turkije te zenden. In verband hiermede zijn tot nu toe 13 vooraanstaande personen, o. w. de vroegere minister van oorlog Djemal Pacha en de militaire commandant van Konstanti nopel, gearresteerd en naar Malta overge- braoht. De Turksche Kamer heeft zich voor den duur der bezetting verdaagd. P a r ij s, 3 0 Maart. (V. D.) De gene raal Noury Said, voormalig chef van den staf van Emir Faisal is te Parijs aangeko men. De Temps meent te weten, dat hij de opdracht heeft de vredesconferentie de om standigheden uiteen te zetten, onder welke de Emir tot koning van Syrië is uitgeroepen. De Emir schijnt tot deze zending besloten te hebben, tengevolge van de opmerkingen, dienaangaande tot hem gericht door de En- gelsche en Fransche regeeringen. Londen, 31 Maart. (V. D.) Uit Otta wa wordt gemeld, dat de minister van Spoor wegen het Canadeesche parlement mede deelde, dat de kosten der herstellingen ver richt gedurende het afgeloopen jaar aan de Canadeesche spoorwegen 28 millioen dollar bedragen. Hierbij is inbegrepen de aankoop en herstellingen van vernielde wagons. De Staatscourant van 31 Maart bevat o- de volgende Kon. besluiten: benoemd tot registratie-ontvanger te Rhe- nen J. van Steeden. thans idem te Boxmeer; benoemd tot idem te Boxmeer A. A. v. d. Poel Goenedijk, allen thans commies der poste rijen en telegrafie aan mr. I. J. Bloem op zijn verzoek eer vol ontslag verleend als adjunct-commies bij het departement van binnenl. zaken en is als zoodanig benoemd D. J. I. v. d. Oever t, 's-Gravenhage aan den adelborst le kl. bij de Kon. Ma rine-reserve E. F. Kempers op grond van het niet blijven voren bij de Nederlnndsche handelsvloot eervol ontslag verleend uit; den dienst dier reserve. £x-hotaer Wllhalm. Men meldt ons uit Den Haag Naar wij vernemen is aan de Nederland- sche regeering naar aanleiding van het jongste antwoord op de hernieuwde aan vraag tot uillevering van den gewezen Duit schen' Keizer een nader schrijven overhan digd waaromtrent het niet uitgesloten schijnt dat het als een beëindiging van de ter zake gevoerde briefwisseling kan wor den opgevat. ^oderUad «n Belslë, Havas seint uit Brussel De LLbre Belgique geeft de volgende in lichtingen betreffende de moeilijkheden be treffende het Nederlandsch-Beigische ver drag. Het gaat over een kwestie van toepas sing der bepalingen van het economische vei drag in zake het nieuwe regiem op de Schelde, in 't bizonder met betrekking tot ae Wieringen de voornaamste doortocht welke toegang verleend tot den mond der rivier. Nederland eischt het uitsluitende recht van souvereiniteit over de Wielingen. Indien' België dien eisch aanvaaidde, zou zich voor de haven van Zeebrugge, de eeni- ge goede, vlootbasis van het land, een neu- trale zee-arm bevinden. De toegang tot Zee brugge zou dan een smalle gang zijn. En- gelsche eskaders zouden niet meer met vol doende veiligheid naur Zeebrugge kunnen varen en de maritieme belangen zouden op geofferd worden aan de belangen den scheepvaart over de onzijdigheid van Ne derland. Eenige maanden geleden reeds heeft België een klare en duidelijke verklaring] dienaangaande aan de Nederlondsche Re- gcering gevraagd. Er kwam echter geen be vredigend antwoord. Intusschem werden do besprekingen over de verdere bepalingen van het economische en het politieke ver drag voortgezet. Op het oogenblik, dat men tot de onderteekening wilde overgaan, was die kwestie nog steeds niet geregelda De Psrijsche commissie van Veertien heeft vruchteloos gepoogd de beide standpunten te verzoenende Belgen willen van geen toegeven weten. Naar het schijnt, hebben er op dit oogenblik officieuse besprekingen* met betrekking tot die kwestie plaats; om. de uitslag valt er nog niets te voor-1 trent zien. Men meldt uit Brussel aan de N. R. Ct., dat er hij den Relgisohen Senaat van tal van Belgische gemeenten adressen zijn in gekomen, waarin de wenschelijkheid wordt te kennen gegeven, dat er bij de Neder landsch-Beigische onderhandelingen reke ning wordt gehouden met een reeks disede- rota betreffende de waterwegen in de indus triecentra in midden- en Oosteiijk-Bclgië naar de Schelde en den Rijn. De redacteur te Brussel van de MsK, seint d.d. 31 Maart De Antwerpsche K. v. K. wier bestuur tot de Nationalistische partij behoort, heeft een schrijven gericht aan den minister-president om te protesteeren tegen het Nederlandsch- Beigische verdrag. De Antwerpsche K. v. K. eischt de souve reiniteit over de Schelde, het bezit van den linkeroever en Limburg. In het schrijven wordt o.m. gezegdDe onmetelijke offers, die wij voor de gemeen schappelijke overwinning hebben gebracht, doen ons terecht verwa hten dat wij anders zouden behandeld worden dan overwonne nen, en dat we terug zullen krijgen wat ons in 1839 ontnomen is. We betreuren de hou ding van onze geallieerden, die zich weinig genegen toonden, om onze eischen te erken nen, zoowel uit historisch als economiscN oogpunt. Hun lauwheid kan niets verande ren aan onze rechten en aan onzen wil om deze te verdedigen. De „Ligue Walonne" van het arrondisse ment Verviers heeft eveneens een protest nota aan de regeering gezonden. Daarin wordt o.m. gezegd De teekening van de verdragen zal geens zins de normale betrekkingen met Neder land herstellen, omdat de Belgische gevol machtigden order hebben gekregen voorbe houd te maken en de zaak voor den Volken bond te brengen. „NederlandFrankrijk Op Woensdag 14 April zal de Keer André Michel, professor aan l'Ecole du Louvre te Parijs, voor de afdeeling Utrecht van bovengenoemd genootschap een voor dracht houden met lichtbeelden over „la sculpture Jran^aise nu 19me siècle de Rude Rodin'1 Op Dinsdag 20 April zal dr. P. Valkhof, privaat-docent aan de Utrechtsche universi teit, spreken over: „les Goncourt, roman ciers". Een nllaeedizlsiff van Japan. „Eastern Service" meldt uit Tokio, d.<L 23 Maart: Het gerucht gaat, dat Tokonami, minister van Binnenlandsche Zaken, baron Den, gouverneur-generaal van Formosa, baron Kondo, president der „Nippon Yusen Kaisha", Burggraaf Tajisi, burgemeester van Tokio, en mr. Fujiyama, voorzitter der Ka mer van Koophandel te Tokio, een uitnoodi- ging hebben gericht met toestemming der Japansche regeering tot vooraan staande Nederlanders, om Japan te bezoe ken, teneinde de oude vriendschapsbetrek-' kingen te hernieuwen, en een nauwere sat menwerking tusschen beide landen op finan cieel, economisch en politiek gebied tot stand te brengen. Maatregelen voor een schitterende ont-j vangst worden reeds getroffen. Minister Pop. Na gister ochtend ten half elf door <ïe Koningin te zijn beëedigd heeft de nieuw benoemde minister van Oorlof Untenant- generaal Pop de portefeuille van Marine ad interim overgenomen van den interimairen' minister den heer Van ÏJsselsteijn. Des namiddags om half drie had de over neming van de portefeuille van Oorlog uit handen van den interimairen minister jhr. mr. Ruys de Becrenbrouck plaats. Diplomatie. In verband nu* de benoeming van den heer F. J. Domela Nieuwenhuis tol buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Sofia, kan eerst daags de benoeming verwacht worden van zijn opvolger, den buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Bangkok. De consul der Ned-erlanden in algeme<*« nen dienst P. Staal, werkzaam aan het c<*J> sulaat-generaal der Nederlanden te Calcuttf met varlof naar Wsderland. vlokken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1