MMIISPI»8~' TSZÏZ. PRIIS DER AOVERTEKHfH „DE EEMLANDER" BUITENLAND P..S1XJIS". S3» Regenmantels.... bij «PLUIMVEE ^vbEBE» BINNENLAND EERSTE BLAD Wat er deze week gebeurde. ^J§S-1 18e Jaargang No. 238 pet po»t 1 2.60. per weck (met eratU .ercekcr ng tegen ongelukken) f 0.17». alzonderlijke nummer» j CjOS. TuerHOON 5IJ. DIRECTEUR J VAI KMOFF BUREAU: ARNHEM3CHE POORTWAL. M. HOOFOREDACTEUR- D J VAN SCHAARDENBURG Zaterdag 3 April 1920 van 1-4 regel* f 0.85 ract Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.20. d;cnsu.in e» dingen I -5 icccls 0.50. Voor handel cn bcdnjl bestaan reer voordecHgc bepalingen tof het herb «rid advcriccicn bij abonnement. Fcne clrcu'v c, bevattende de voorwaarden, wordt op aauviaag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. M. Vleeschhouwer, Meubelfabrikant - Hof 46. AMERSFOORT FABRIC»: papenhofstede Steeds wordt een fraaie oolleetie spiegels in ongeveer veertig verschillende model len ii) voorro ed fehoirfn 2 7 Maart. Het nieuwe Duitsche kabinet t iiidelijk samengesteld, 't bestaat uit 5 re- .igs socialisten, 4 centrum mannen en 3 d oi raten. l? aanvallen van het roode leger op Wezel a (geslagen. Strooptochten op 't platteland. Veel arbei- l i s deserteeren uit het roode leger waar 't •irkuilis de Russische officieren tuchteloos oeiaat. nik u.tsche regecring stelt een ulti- mritum aan de opstandelingen en eischt er- kcnniixg van het grondwettelijk gezag en on- voorwaardelijke ontbinding van het roode le ger. Textielstaking in Frankrijk. De Ned. Min. van Binnienl. Zaken installeert de commissie, aan welke is opgedragen te on- devzoeken door welke wettelijke maatregelen de voortbrenging en Yerdeeling der goederen meer dienstbaar te maken is aan het algemeen belang. 28Maart. De geallieerden (lees: de Fran- ben) willen de Duitsohe troepenbeweging d or t bezette en neutrale gebied tegen de op- t. ui delingen slechts toestaan op voorwaard* dat zij zelve Frankfort en eenige andere ste den bezetten. De Duitsche regeering weigert. liet roode leger in ontbinding. Geen voed- s I en geen soldij. De eerste vrouw gekozen tot lid yan hei V -ngnarsche Parlement. De Oekrainers bezetten Odessa. Het leger van Denikin door de Bolsjewieken uit Zuid Rusland verdrongen, het bezet nog slechts de Krim. 2 9 Maart. Een aantal reactionaire Duit sche generaals ontslagen. De Duitsche Nationale Vergadering komt bijeen en spreekt haar vertrouwen in de re- geerfng uit. Toenemende oneensgezind heid onder de •rbeiders in 't oproerige gebied. Lloyd George deelt mee dat een-keizer Wil helm niet bij verstek veroordeeld zal worden. Ernstig conflict tusschen den Koning van Denemarken en het kabinet wegens het re- geeringsbeleïd ten opzichte van Sleeswijtk. De koning ontslaat het ministerie, benoemt een zakenkabinet en gelast nieuwe verkiezingen. Eindelijk krijgen wij 'n nieuwen minister van Oorlog >n Luit.-Gen. Pop, tevens ad interim voor Marine, beide portefeuilles zullen ver een igd worden. De Min. v. Binn. Zaken installeert de com missie voor de Bedrijfsorganisatie. 3 0 Maart. Terwijl in sommige steden de arbeiders verklaren zich desnoods met ge weld tegen de uitspattingen van de roode ter- 'eilr te verzetten, hebben in andere steden de extremisten de overhand. De algemeene staking wordt uitgeroepen, als de regeeringstroepen het opstandige ge bied zullen binnen tTeklcen. De werkwillige arbeiders door de communisten uit de fabrie ken gehaald en tot schanswerk gedwongen. De toestand wordt hachelijker, de macht der leiders verzwakt. Plunderingen. De Fransche regeering wil thans de regee ringstroepen in 't bezette gebied toe laten. Onlusten in Italië. Het conflict in Denemarken krijgt ernstiger gevolgen, groote protestmeetings tegen de aatsgreep (althans misgreej) des konings, ens aftreden verlangd wordt. De Belgische regeering stelt ouderdoms pensioen voor. 31 Maart. De Duitscho regeering toont zich opnieuw bereid tot onderhandelen met dc opstandelingen. Allerlei tegenstrijdige be- rkliten bewijzen den verwarden, onzekeren toestand. Polen en Rusland zullen vredesonderhan- d.dingen openen. In Denemarken wordt de alg. staking tegen 6 April afgekondigd, in vele bedrijven reeds terstond uitgeroepen. Am< rik a venscht de verdrijving der Tur- r uit Europa. De Bond en de Fed, van Transportarbeiders verklaren den Min. van Arbeid bereid te zijn met dc werkgevers van gedachten te wisselen over arbitrage in de havenstaking. 1 April. Er is overeen stemming bereikt tusschen de vertegenwoordigers der regee ring en de leiders van den- opstand. De alge meene staking, welke lang niet overal alge- n« fn, was, zal opgeheven en de wapens van -n» roode leger ingeleverd worden, de regee- -"i-gstroepen zullen niet verder oprukken, mits de orde hersteld wordt. De Tiit uwe DcenscLe regsering gaat voort ^Üe.JBeKtilutio te nrnvoneeren. 2 April: De algemeene staking rn het Duitsche industriegebied wordt opgeheven verklaard. De opstandelingen leveren de wapens in, bij Wezel wordt echter nog doorgevochten, waarvoor bekle partijen elkaar de schuld geven. Er wordt nog een laatste bemiddelingspo ging bij de nieuwe Deensche regeering ge daan om de alg. staking te voorkomen Politiek Overzicht De ontspanning, die het gevolg is van de bevredigende beëindiging der onderhande lingen, die door den rijkscommissaris Seve ring zijn gevoerd, doet zich echter, naar het Wolff-Bureau seint, op vele plaatsen nog niet gevoelen. Berichten uit de Rijnsch- Westfaalsche nijverheidsstreek doen uitko men, dat de toestand hier en daar zelfs een nog ongunstiger keer heeft genomen; de links-radicale elementen, bij wie hoe langer hoe meer de overtuiging groeit, dat de ge- heele ontwikkeling in 't Ruhrgebied in een hun onwelgevallige richting gaat, trachten met nog krasser middelen dan die, welke zij tot nu toe gebruikten, hun machtspositie een steviger basis te geven. Dat de situatie op enkele plaatsen verergert is ook voor geen gering deel toe te schrijven aan het feit, dat de algemeene staking van langen duur is geweest en het gebrek aan levens middelen zich geducht doet gevoelen. Hoe langer hoe meer berichten komen in, waaruit blijkt, dat de meerderheid der arbeiders weinig*neiging gevoelt de staking voort te zetten; dit neemt nochtans niet weg dat in tal van gevallen werkwilligen worden verhinderd naar het karwei te gaan. De kracht van de roode benden wordt vooral aangetast, doordat de tucht aldoor verslapt. Het spoorwegverkeer heeft met ontzettende moeilijkheden te kampen, daar op vele plaatsen de rails zijn opgebroken. Behalve vele andere plaatsen wordt Essen geterroriseerd door gewapende benden, die maling hebben aan 't gezag der uitvoerende roden. D&muiters hebben het stadhuis bezet en door middel van geweld de staking we ten te handhaven. De banken zijn gesloten, trein- en tramverkeer vindt niet plaats. Ver schillende pogingen van gewapende benden om fabrieksdirecteuren te arresteeren zijn geslaagd en bovendien hebben verschillende keeren van wapens voorziene communisten de uitbetaling der loonen uit de stedelijke fondsen afgedwongen; dit geschiedde b.v. te Düsseldorf en Gelsenkirchen. Dat de roode politle-weermacht een duur instituutje is, blijkt uit 't feit, dat eerstgenoemde stad voor deze heeren zes en twintig duizend Mark de gelijks moet uitgeven. Te Hambonn is door de communisten pressie uitgeoefend op den gemeenteraad, zoodat deze den gewapen- den opstandelingen een crediet moest toe staan van tweehonderd duizend Mark; de leider van het roode leger in 't district Ham- born, waar overigens de uitvoerende raad tamelijk goed de orde weet te bewaren, moet een zekere mijnheer Dede zijn, waar schijnlijk een gevangenisboef uit Mühlheim. Naar de Berliner Lokalanzeiger uit Bar men heeft vernomen, is het uitleveren der wapenen in vollen gang. Het roode leger aldaar zal worden vervangen door een ar beidersweermacht, die wordt samengesteld uit leden der drie socialistische partijen, samen 480 manschappen^ Uit Essen ver neemt hetzelfde blad, dat hét spoorwegver keer aldaar en mede in de omstreken dezer plaats, nog al wat hindernis ondervindt, doordat een spoorwegbrug bij Hamm is ver nietigd. Havas weet uit Aken te berichten, dat de rljksweer toebereidselen treft voor den op- marsch door 't Ruhr-gebred. De hoofdmacht van de regeeringstrcepen, die op een half honderdduizend man wordt geschat, staat bij Hamm. Volgens dit nieuws-bureau moet in de meeste steden van 't Ruhrgebied de sta king algemeen zijn en hebben de gewapen de arbeiders de fabrieken bezet. De christe lijke vakvereenigingen hebben zich tot Ber lijn gewend met het dringend verzoek aan d-e dictatuur der extremistische socialisten een einde te maken. In verband met het feit, dat de berichten uit de Ruhrstreek aldoor slechter worden, heeft de Duitsche zaakgelastigde te Parijs in den nacht van 31 Maart op 1 April de dringende opdracht gekregen opnieuw het Fransche gouvernement er met klem op te wijzen, dat het binnenrukken der Duitsche» rijksweertroepen in de onzijdige zone uiterst noodzakelijk is. In de instructie aan den zaakgelastigde wordt er in de eerste plaats op gewezen, dat door het verbod aan de Duitsche regeering om haar troepen in die zóne te laten binnenrukken, de Duitsche regeering in een moeilijk parket zich- be vindt. Geconstateerd wordt, dat volgens het telegram van den zaakgelastigde van 30 Maart inzake een schriftelijke bevestiging van een telefonische mededeeling van Paléologue de Duitsche regeering met zekerheid moest aannemen, dat in principe de toestemming van de geallieerden was verleend en dat nog slechts enkele formali teiten moesten worden vervuld om de defi nitieve regeling te treffen. Den Duitschen zaakgelastigde is verzocht met klem aan do Fransche regeerirj^ uiteen te zetten, dat over het lot der streken, die in gevaar ver-i feeeren, binnen enkele uren moet worden be slist. Elke minuut 4*ólen kan noodlottig zijn. Sinds de Duitsche zaakgelastigde zijn op dracht ten uitvoer hoeft gebracht (Donder dagochtend) zijn de .toestanden in het Ruhr gebied nog meer verslechterd: nabij Dinsla- ken is de strijd ontbrand; èn aan geld èn aan levensmiddelen heerscht in deze stad een nijpend gebrek. De leiders der meerder- beidssocialislen en onafhankelijken wilden eergisteren naar Munster gaan, teneinde te trachten tot een vergelijk te komen met de rijksautoriteiten; de communisten verhinder den dit voornemen echter met geweld. Van de arbeiders in de nijverheidsstreek moeten niet mincler dan 00 voor terug keer tot ordelijke toestanden alsmede óf voor hervatting öf voor de voortzetting van den arbeid zijn. Er blijkt dus, dat een kleine minderheid het zijne er toe bijdraagt, dat de chaos en anarchie vooralsnog blijft voort bestaan, hoewel later b.v. uit Elberfeld wordt gemeld, dat het conflict geëindigd is en de wapens worden uitgeleverd. Buiteitfandscfte Berichten. Londen, 2 April. (R.) De Volken bond, die onlangs den Ver. Staten had ver zocht een Amerikaan te benoemen in de commissie van onderzoek, die naar Rusland gast, heeft thans ten antwoord ontvangen, dat het voor de Ver. Staten onmogelijk is, op welke wijze ook, in de commissie verte genwoordigd te zijn. Washington, 1 April. (V. D.) De commissie voor buitenlandsche aangelegen heden heeft heden met 12 tegen 6 stemmen gunstig beschikt over de bij het Huis door den voorzitter der commissie gisteren in gediende resolutie, waarbij de oorlogstoe stand tusschen Amerika en Duitschland voor geëindigd wordt verklaard. De resolutie was tevoren besproken in een vergadering der republikeinsche leiders, in welke vergadering overeenstemming was bereikt. De democratische leden van de commissie betwistten, dat de beslissing over het beëindigen van den oorlog ölleen be rust bij de regeering. Een speciale regeling voor de behandeling van de resolutie in het Huis zal Maandag worden gevraagd. Wan neer het mogelijk is, zal de resolutie van Knox, die eenvoudiger is en spreekt van het instellen van een vredestoestand, naar den Senaat worden gezpnden. Door de resolutie van den voorzitter der commissie Porter zal de oorlog geëindigd zijn bij het van kracht worden dei resolut'e. Maatregelen worden genomen ter voorbereiding van het hervat ten van den handcLen het weder aanknoo- pen der economische betrekkingen met Duitschland. boudeh wij onze opv -n .xe de re geling der eischen, die het proletariaat stelt, voor gerechtvaardigd. Wij verlangen on middellijk de invoering van een betaalmid del met koopkracht, opdat de arbeiders zich aan de ellende zullen kunnen ontworstelen. Onze vertrouwensmannen vragen unaniem de uitbetaling der loonen in franken. P a r ij s, 2 A p r i 1. (N T. A Draadloos uit Lyon)»Bignon, de onderstaatssecretaris voor de koopvaardijvloot, heeft door^Havas geïnterviewd, betreffende de besprekingen te Londen over de verdeeling der Duitsche tonnenmaot verklaardIk heb bij onze Brit- sche geallieerden een zeer aandachtige en hartelijke ontvangst gevonden. Llovd Geor ge gaf zeer krachtig en sympathiek den toon aan. Engeland is het nnet den verkoop eens en streeft er met ons naar de gunstigste voorwaarden te vinden. Wij moeten het daar voor dankbaar zijn, want Engeland wordt evenzeer belemmerd door die opeenvolgen de overeenkomsten, waardoor de gemeen- schapeÜjke hoeveelheid is verminderd. Ook Engeland heeft zijn behoeften, zijn belan gen, zijn traditieshet moet rekening hou den met de reeders, die een spoedige com pensatie verwachten en met den man in de straat, die het oog gericht houdt op de. zee zooals de Fransche boer op het land Dit moet gezegd worden om naar der. juisten maatstaf van redelijkheid en vriendschap de houding van Engeland tegenover Frankrijk te schatten. Ik ben er zeker van, dot er een goede en loyale overeenstemming zal wor den bereikt ten profijte van ons land. Blijft nog over de financieele zijde op to lossen. Met wedérzijdschen* goeden wil moeten wij Spoedig slagen. B e r 1 ij n, 2 April. (W. B.) Naar de Ber liner Lokal Anzeiger bericht, hebben de personen, die in Hamburg werkzaam zijn bij het transportwezen, besloten, om te begin nen mot Vrijdagochtend in de vroegte, in staking te gaan. Het betreft hier een staking om zuiver economische redenen. B e r 1 ij n, 2 April. (W. B.). Het verzoek om den pleger van den moordaanslag op Erzberger, vaandrig von Hirsch, uit de voor- loopige hechtenis te ontslaan, is door de Kamer van strafzaken geweigerd, ofschoon een borgtocht was aangeboden van 30-000 M. De kamer van strafzaken nam aan dat er aanleiding was om aan te nemen, dat von Hirsch zou pogen te vluchten. Brussel, 1 April. (H.) De uitvoer van alle pfoducten en afval der meelin- dustrle is toegestaan. P a r ij s, 1 April. (V. D.) De minister van financiën, Marsal, heeft Woensdagmiddag in de Kamer medegedeeld, dat het bedrag der z.g. vredesleening meer dan 15 milliard be draagt. Washington, 1 April. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). De Amerikaan- sche troepen aan den Rijn staan enkel on der het gezag van den president der Ver. Staten, in diens hoedanigheid van opper bevelhebber van het Amerikaonsche leger. Het bovenstaande was door president Wil son schriftelijk aan het Congres meege deeld in antwoord op een verzoek om in lichtingen van het Huis van Afgevaardig den. De Amerikaansche regeering is er te gen de Amerikaansche troepen te stellen onder het gezag van óe Hooge Commissie voor het Rijnlandgeneraal Foch heeft geen macht over de Amerikaansche troe pen. Majoor Al'len, die deze Amerikaansche troepen aanvoert, heeft volledige bevoegd heid tot handelen. P a r ij s, 1 April. (N. T. A. Draadloos). De vakbond van Duitsche mijnwerkers in het Saargebied heeft een brief geschreven aan den president van de regeerings-com- missie voor het Saargebied. De brief luidt: „Talrijke betreurenswaardige incidenten zijn in den laatsten tijd voorgevallen, die ons noodzaken u mede te deelen, dat ernstige redenen het hebben gerechtvaardigd, dat eenige vergaderingen te Saarbrücken zijn gehouden. Van die vergaderingen is gebruik gemaakt voor het maken von pangerrnanis- tische propaganda, hetgeen voor de verzoe ning tusschen de beide volken niet bevor derlijk kan zijn. Aan het slot van deze ver gaderingen zijn liederen gezongen, als b.v. „Deutschland, Deutschland über alles". Deze liederen en die propaganda kunnen worden beschouwd als een bewijs, dat de imperialis tische en pangermanistische machten de massa der bevolkingen hebben doordron gen, die uit Duitschlaivd zijn voortgekomen. Deze zingen al vier en een half jaar lang dergelijke liederen om een kalm en vrede lievend volk te beleedigen. Onze vakbond, die 35,000 mijnwerkers van het Saarbekken als leden telt, verklaart met deze agitatie in het geheel niets uit staande te hebben. Onze leden beschouwen zich niet als soli dair met deze lieden, die voor de Hohenzol- lern arbeiden, die ons hebben bedrogen en die ons en Europa met ons in de ellencie hebben gestort. Wij willen al het mogelijke doen, opdat deze keten, die de volken scheidt en een vruchtbare samenwerking belet, uit den weg zal worden geruimd. Ook P a r ij s, 2 A p r i 1 (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De commissie voor de invoerrechten is Donderdag bijeengekomen- Zij heeft het verslag goedgekeurd, door een der Kamer leden ingediend, tot wijziging ven art. 15 van het algemeen douanetarief. Volgens deze wijziging moeben alle buitenlandsche producten, die het land binnenkomen, de aanduiding dragen: „Ingevoerd uit met aanwijzing van het land van herkomst. Afwijkingen kunnen voor bepaalde produc ten worden toegestaan door den minister van financiën. Producten met een onjuiste vermelding van herkomst zullen niet wor den toegelaten. Londen, 2 April. (V. D-). Volgens de Evening Standard zou Lloyd George in de laatste dagen een gelijkluidenden brief heb ben ontvangen als die, welke gericht werd tot den Lord Mayor van Cork den dag voor hij vermoord werd. Londen, 1 April. (REen extra trein waarin zich de kassier van de levsche Great Southern and Western Railway bevond, is vijf mijl van Limerick door een bende van 50 gewapenden aangehouden. De kassier, die een bedrog van 2500 pond voor de uitbetaling van loonen bij zich had, werd van die som beroofd. Lissabon, 31 Maart (R.) Het par lement heeft het vredesverdrag van Versail les geratificeerd. K o p e n h agen, 1 April. (W. B De onderhandelingen om de algemeene staking bij te leggen, werden gisternamiddag en vandaag den geheel en dag voortgezet Gistermiddag vergaderden de leden der regeerirug en de vertegenwoordigers der vak organisaties en der sociaal-democratische partij. De laatsten deelden hun voorwa aden tot opheffing van de algemeene staking meg. Om drie uur 's middags werden de on derhandelingen weer afgebroken, omdat de ministerpresident eerst met den koning wenschte te overleggen, vóórdat hij het ant woord van het kabinet mededeelde De algemeene staking heeft zi.'n intus- schen uitgebreid. Met uitzondering van hen, die in de stedelijke en staatsbedrijven werk zaam zijn, kan men er op rekenen, iiat de algemeene staking reeds Zaterdagmorgen volledig zal ziin uitgevoerd. Rome, 1 April. (V. D.) Met ingang van heden zijn biina 100.000 personen, werkzaam in de industrieën, uitgesloten. Verscheidene dagen sreleden ziin zij naar de werkplaatsen gegaan en hebben gedurende den tijd, dat 2ij daar vertoefden, geen werk verricht. Toen rij hedenmorgen weder in hun werkplaatsen verscheren, vonden zij deze door soldaten bezet. De fabrieken zullen niet eerder worden heropend dan na de he- reidverklering der arbeiders om te werken, beweging. Dé eenige tot het doel leidende weg zou ziin, dat Duitsch-Oostenrijk zich wendt tot den Volkenbond, ten einde aan land en volk een bestaan als werkelijk levenskrachtigen staat te verzekeren. Ren ner zou de besluiten van den Tiroolschep Landsraad ter kennis brengen van de gc- znntenconferentie te Parijs, om zoodoende voldoening te geven aan de openbare mee ning in den lande. Het verzoek van de deputatie om te wor den ontvangen door de buitenlandsche mis sies wes tot dusverre geheel onbeantwoord gebleven. Budapest, 1 April (H. K. B.) De regent Horthy heeft heden ziin intrek rr<v nomen in het koninklijk paleis te Budapest, wear hij de vertrekken heeft betrokken, die eertijds bestemd waren voor den gouver neur. Er komt nu in het poleis een perma nente eerewacht. De rijksbestuurder heeft bevolen, dat de vroegere koninklijke vertrek ken voorloopig gesloten blijven. S o f i a, 1 April. (Bulgnarsche T. V De uitslag der verkiezingen, die op 28 Maart in de besle orde hebben plants gevonden, is als volgt: gekozen zijn 112 agrariërs, 14 communisten, 24 democraten, 15 nnt'onnlis- ten (Geskrof-partij), 8 progressisten Q al gemeene socialisten, 6 radicalen, 3 libera len, 3 Ghenadiefisten. De agrariërs winnen 27, de communisten 2 zetelsde socialisten venliezen er 30. De bloden verzekeren, dut het tegenwoor dige kabinet weldra hervormd zal worden op den grondslag" van de drievoudige coalitie tusschen de agrariërs, nationalisten en pro gressisten. Riga, 2 April Het Lettisch Persbureaa deelt mede dat de minister van buitenland sche zaken van Letland aan Tsjitsjerin m antwoord op dierts vredesvoorstel telegra feerde dat de regeering van Letland bereid is de vredesbesprekingen te Moskou in April te beginnenhij vroeg waarborgen voor de veiligheid van hun afgevaardigden. Tsjitsje- rin stemde er in toe de besprekingen op 5 April te beginnen en zegde de noodige waarborgen toe. De president van de dele gatie Seeberg en de led^n zullen schadever- goèding vragen voor de oorlogsvenvoestm- gen, weggenomen goederen en de terug voering van Letlandsche onderdanen. Letland vraagt voor vergoeding var. oor logsvergoedingen een beJrag van 3 milliard gouden roebels. Op onzen rechtervleugel gingen dc bols jewisten tot dan aanval over. Er werd hevig gevochten in da buurt van het OsveimceT. De aanvallen werden afgeslagen. Washington, 2 April. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De TtaÜaansche ambassadeur Avezzana heeft een rede ge houden op een massa-meeling in het Lexin- tonriheater te New-York, ter aansporing tot inschrijving op de Italiaansche leening. Hij legde uit waarom steun bij Italie's weder opbouw niet enkel een nationaal en Itali- aansch vraagstuk was, doch een zaak ven de hoogste noodzakelijkheid in het belang van de wereld en de beschaving. De ambassadeur zei o a.Een van de bezwaren, die vaak tegen Italië s financi eele politiek worden te. berde gebracht is, dat het niet met voldoende spoed zijn le ger gedemobiliseerd had. Dit is niet waar. Slechts drie lichlingen ziin nog onder de wapenen, zoodat ongeveer vijf millioen mannen terug ziin gegeven aan de land bouw en de industrie. Itol'ë's internationale politiek is geïnspi reerd door verzoening, vergeving en sa menwerking. Gedurende de meeting werd^-voor bijna 3.' millioen dH'ar geteekènd. re4or]a»4 mr. Tïcrir-ïe. De Brusselsche redacteur van de Msb. middt: Onder voorzitterschap ven generaal D:-l- pierre hebben afgevaardigden van ue „Cercle des Installations Ivlaritimes" te Brussel, van den bond van Nationale Ver dediging, van den bond van Ivlidaenstan ders, van de patriottenliga en van het Co mité voor Nationale Politiek, van den bontS van Nationale herleving, van de Ligue Marw time van België, van den bond vnn Incre*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1