Zieksnverplagings Artikelen. A. v. cL WEG DE EEMLANDER BUITENLAND in alle sssrten Scheiuwl prijs der mimm met inbcprlp van ccq REGENMANTELS FEUILLETON. EVENWICHT. Groote Sorteerirsg &ÜJ. GROÖTEHDOnST - B0F38. 10e Jasj-aane Ne. 239 pw: f 2.10 p.r w«ol: (loet gratis vernier „8 am 5»g'jithw) f 01/&. aitonderhjle nurarae-» Cfii. i TiluaoJN JU. I) DIRECTEUR i J VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTVVAL. HOOFDREDACTEUR: PA., D. J. VAN SCHAARDENBURG. DJnsdsg 6 April 1920 bewijsnummer, elke legcl meer 1 O 20, d cnslaanb c- dmgen 1-5 «egels 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidcclige bcpahngcu lol het beriiiald ndvcriccrcn bij Abonnement. bene ei cti'.vrc, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. licwijinummcrs 5 cent. Politiek Overzicht Zondagochtend. „H'st is v.'el zoo go#d als zeker, dat Zaler- da roge*p-irv^jtroepen hun in- h-ri^n ged&an in Duisburg en naar ffc ffarönjrr Z^ètung am Miring- weet te ver Vrw^-Wr. pcr-yft Kat poküoneel optreden tegen pkaikde/ervde bewdon in het Ruhrgobied eea afvang genoarven; dexe maatregelen i-uTtrd^n noodzak eil/k geacht, daar ongere- rgeJ<^ abWlingen von liet roode leger die 'Biele-felder overeenkomst als een vodje pe pier beschouwden slecht voorgaan doet elecht volden en het exempel van Von Be-fehmann tegenover België indertijd wordt in 't onderhavig geval slechts gecoproerd. Niet alleen de minder revolutionaire par tijen, maar zelfs de onofhankelijken hadden de rijksrogeering verzocht om een spoedige interventie. Uit Bochum verluidt, dat de Centrale Raad -te Essen den rooden soldaten een vliegend blaadje heeft uitgereikt, waarin er bij hen op wordt aangedrongen af te zien van den gewapenden strijd teneinde den officieren geen gelegenheid te verschaffen onder de arbeiders een bloedbad aan te richten. Een bedreiging nochtans begeleidt de aanspo- 'ngmocht de regeering haar belofte om onmiddellijk den opmaisch der rijksweer- joepen te doen eindigen, niet nakomen, dan zouden de arbeiders van geheel Duitschland zich schrap zetten tegen 't militarisme. Maar in de eerste plaats zouden de arbeiders er voor moeten zorgen, dat zij de wapenen be hielden dit zou moeten geschieden, door de instelling van locale corpsen, waarvan slechts deel uit zouden mogen makengeor ganiseerde, politiek geschoolde geestver wanten. Uf.vas-Reuter bericht, dat Vrijdagochtend de.iijksweermadht haar offensief hervatte en öüi de Spartacisten een eindweegs zijn te- r .getrokken. Ook kwam het nieuwsbureau ter oore, dat dié rijksregeering en de Sparta- cisten tot een vergelijk zijn gekomen de tot dusverre achtergehouden wapenen zouden door de Spartacisten ten gemeentehuize .orden ingeleverd, terwijl er een eind zou omen aan de vijandelijkheden in 't Ruhrge- :ed tussohen de veiligheidspolitie en de oode troepen. Uit Krefeld bereikte de rijksregeering een ioor den eersten burgemeester ondertee kend telegram, waarin gewag wordt ge haakt van een uiterst bedenkelijken toe stand 'daar allerlei daden van willekeur ^at« vinden en de terreur een onverwijld r-rder ingrijpen en een onverbiddelijke toe passing van de onfcwapeninigsbevelen nood zakelijk maken, daar de orde en het staats gezag anders niet tcunnen worden hersteld. Wordt in vele plaatsen van 't Ruhrgebied 'geweigerd de wapens af te slaan, in Eiber- leid. Barmen, Remscheid, Hagen en Essen, benevens in enkele kleinere plaatsen schijnt men de weigerachtige houding te laten va ren, zoodat een begin is gemaakt met de inlevering van 't oorlogstuig. Aldaar wor den nagenoeg overal de autoriteiten weer aan 't bewind gesteld, maar het ingrijpen der Vollszugsrëte legt hun optreden nog dikwijls onaangename hindernissen in den weg. Het inleveren der wapenen wordt voorts gemeld uit Bochum, Heiligenhaus en andere plaat sen. Het spoorwegpersoneel in 't spoordistrict om Essen heeft een proteststaking gepro clameerd, die niet eerder zal eindigen, voor dat orde en rust zijn hersteld; de werkwil lige mijnwerkers van laatstgenoemde plaats vvorden gewelddadig tot staking gedwongen en de vluchtende benden moeten er een fware terreur uitoefenen. Oberhausen is 'ioor de rijksweer bezet; de uitvoerende r?ad schuurde zijn piek. Ook uit Karnap zijn de roode troepen tot achter het Rijn- Hernekanaal teruggetrokken. Zaterdag heeft de Duitsche zaakgelastig de, Mayer, wederom een bezoek gebracht con Millerand en dezen een nota overhan digd, het hernieuwd verzoek bevattend, het Ruhrgebied te mogen bezetten met rege ringstroepen tegelijkertijd deelde Mayer mede, dat reeds enkele rijlcsweerafdeelingen Donderdagmorgen de lijn Wezel-Duimen hadden oversohreden. Millerand heeft aan Mayer een nota doen tokomen, waarin de Duitsche regeering wordt verzocht deze troepen teru? te trekken. Frankrijk wil geen afwijking toelaten van do artikelen van het vredesverdrag, zonder dat men dienaangaan de vooraf tot overeenstemming is gekomen, maar desniettegenstaande heeft Duitschland aan de vredesconferentie bcrichi, dat de rijksweer'roepen het Ruhrbekken reeds bin nenrukten en om toestemming verzochten post facto. De Duitsche regeering heeft voorls den Frnnschen vertegenwoordiger te Berlijn er mee op de hoogte gesteld, dat aan rijkscommissaris Severing volledige vrijheid van aclie is toegestaan, wat het gebruik maken van de troepen in 't Ruhrgebied be treft; zij aanvaardt de volle verantwoorde lijkheid voor hun optreden in de onzijdige strook. De Duitsche regeering heeft door dezen aan\ral inbreuk gemaakt op die clausules van 't vredesverdrag, welke bepalen, dat een dergelijke schending zal worden beschouwd als een vijandelijke daad jegens de verdrag sluitende mogendheden. Na het gebeurde wordt het hoe langer hoe meer twijfelach tig of Frankrijk van gewapende interventie zal afzienvoorloopig heeft Millerand reeds geconfereerd met Foch en den Franschen minister van oorlog. De positie der Duitsche regeering, welke, om zich te kunnen hand haven, slechts kan kiezen tusschen de be stendiging der binncnlandsche anarchie (door werkeloos te blijven) en een onprettig conflict met Frankrijk, kan men zelfs zijn ergsten vijand niet toewenschen. Dinsdagochtend. Door den voorzitter van de Duitsche vre- desafvaardiging, Göppert, is Zaterdag om streeks drie uur, aan Millerand, in diens kwaliteit van voorzitter der vredesconferen tie, een in het Duitsch geredigeerde nota ter hand gesteld, waarvan later de Fransche vertaling is gevolgd. In deze nota nu geeft de Duitsche regee- ring te kennen, dat zij op de vergunning om meer troepen naar 't Ruhrgebied te zenden dan het vredesverdrag toestaat niet langer kan wachten. De bedreigde veiligheid der bewoners, wier wanhoopskreten de regee ring bereiken, noodzaakte haar maatregelen te nemen: door nood gedYvongen zond zij meer troepen naar 't Rirtirgebied dan op 9 Aug. '19 yy'&s vastgesteld en zij meent, dat de onvoorziene omstandigheden haar daad wettigen, die ze dan ook niet beschouwt als een inbreuk op de verdragsclausules. Mille rand denkt er een weinig anders over en qualificeert in een scherpen brief het optre den als een vijandelijke daad, die den we reldvrede verstoort en gericht is tegen de geallieerde en geassocieerde mogendheden. Hij heeft den overigen Ententeleden den tekst der nota meegedeeld alsmede dien van zijn antwoord-brief. Tevens heeft de president der YTedesconferentie hem op de hoogte gebracht van de maatregelen, die de Fransche regeering van zins is te nemen- Aan de dagbladen is een nota gezonden, waarin Yvordt verklaard, dat deze maatrege len slechts beoogen de eerbiediging te be- Yverkstelligen van de artt. 42 en 41 van 't vredesverdrag, die niet toestaan, dat Duit sche troepen zich bevinden binnen 5 K.M. afstands van den Rijn. Voorts wordt in deze nota een beknopt overzicht gegeven van de situatie in het Ruhrgebied, waarin de curieu- vantil t 11.50. fóasscH Hfirtel, K, Gracht 6« se, Yvaorschiinlijk door mateloos wantrouwen jegens Duitschland geïnspireerde, opmer king wordt gemaakt, dot de verwarde situa tie in meergenoemde nijverheidsstreek slechts gecompliceerder wordt, wanneer de Duitsche regeering naar het gebied troepen zendt. Een officieus Reuter-bcricht meldt voorts, dat naar aanleiding van de schending van 't vredesverdrag Duitschland de bezetting zal tegemoet zien van de zóne, waarin Frank fort, Darmstadt en Haneu liggen. Zelfs wordt, reeds uit Mainz gemeld, dat de Fransche troepen vanochtend (Dinsdag) Frankfort zul len bezetten en .énkele trofpenofdeelingen reeds oprukken. - Ook heeft Mille rand gisterochtend den Engelschen zaak gelastigde Sir George Graham ontvan gen. Naar verluidt heeft de Duitsche regee ring aan de rijksweertroepen bevel gegeven het onzijdig terrein te ontruimen, maar een bevestiging van dit bericht ontbreekt voor* alsnog. Hoe de situatie i'n het Ruhrgebied onder- tusschen is, daarvan geven de telegrammen een duidelijk blijk. De afgevaardigde Porler heeft bij het Amerikaansche Huis een resolutie inge diend, die lot strekking had te verklaren, dal de toestand van oorlog met Duitschland zou zijn afgeloopen. Donderdag j.l. is door de commissie van buitenlandsche aangelegen heden uit het Huis van Afgevaardigden gunstig gerapporteerd over deze resolutie: de uitgebrachte stemmen vóór en tegen wa ren resp.: 12 en 6. Tevoren had de reso lutie de goedkeuring weggedragen van de republikeinsche leiders. De resolutie van Porter wenscht, dat de oorlog ten einde zal zijn, zoodra de reso lutie van kracht zal zijn geYvorden. Er wordt een voorbehoudt gemaakt terzake van den wederzijdschen handel tusschen Duitschland en de Ver. Staten. Wanneer n.l. Duitschland den president der Ver. Staten niet mede deelt, dat het den oorlog met de Ver. Staten als geëindigd heeft verklaard, en dat het alle aanspraken en rechten op de Ver. Sta ten, die het niet zou hebben kunnen doen gelden indien de Ver. Staten het verdrag van Versailles hadden geratificeerd, laat varen, zal de president het feit dezer niot- aankondiging door Duitschland afkondigen Daarna en tot dat zoo'n afkondiging door Duitschland wèl zal zijn geschied, zullen het handelsverkeer tusschen de Ver. Staten en Duitschland, het verstrekken van leeningen of credieten aan dat land en het verschaffen van fmancieele hulp of voorraden aan de Duitsche regeering of aan de inwoners van Duitschland, door de regeering of inwoners van de Ver. Staten, verboden zijn, tenzij de president daarloe vergunning verleent. De resolutie bevat nog een strafbepaling voor het geval het bovenstaand verbod mocht worden overtreden en zij verklaart, dat niets van hetgeen in de resolutie voor komt, beschouwd zal worden als een afstand doen door de Ver. Staten van haar rechten, voorrechten, schadevergoedingen, schade loosstellingen of y'oordeelen, waarop de Ver. Staten recht hebben gekregen door den wapenstilstand, of die verkregen zijn door of in het bezit zijn gekomen van de Ver. Staten door hun meedoen aan den oorlog of op andere wijze. Alle boeten, verbeurd verklaringen en inbeslagnemingen, opge legd door of uitgevoerd door de Ver. Staten worden bevestigd, bekrachtigd en in stand gehouden. Door democratische leden der commissie voor buitenlandsche aangelegenheden wordt echter volgehouden, dat het eindigen van den- oorlog enkel en alleen behoort tot de bevoegdheden van het uitvoerend gezag. Er zal nu worden aangedrongen op het be handelen dezer aangelegenheden in hel Huis op a.s. Maandag. Buitenlandsche Berichten. Stettin ,3 April. (W. B.). Naar de Ostsee Ztg. van een lid der Duitsche re- geeringscommissie, die in Parijs over de afle\rering van schepen beraadslaagt, ver neemt, heeft de commissie van herstel de Duitsche voorstellen afgewezen en den eisch van aflevering van alle schepen bo ven 1600 ton* en voor de helft der sche pen van 1000 ton tot 1600 ton in Firth of Forth gehandhaafd. P a r ij s 4 April. (R.). Tn een interview met I lavas heeft Millerand gezegd De Duit- schers kunnen de bezetting van het Ruhr bekken niet rechtvaardigen met een beroep op de noodzakelijkheid om onlusten te on derdrukken, daar voor het Ruhrgebied een minnelijke schikking werd getroffen. Ten gevolge van de Duitsche interventie kan Frankrijk geenerlei vventvvoordelijkheid aanvaarden voor de ernstige gevolgen, die dnruit kunnen Y'oortvloeien. Millerand ver klaarde zich overtuigd, dat de geallieerden in dezen solidair zullen zijn. Parijs, 5 April. (R.). De Duitsche vredesdelegotie heeft een nota aan Mille rand gericht, waarin zij tracht de bet eekenis van de beweging der Duitsche troepen in het Ruhr-gebied zoo gering mogelijk voor te stellen. Voorts wordt er in verklaard, dat men de cijfers overdreven heeft en dat de maatregelen van waarborg, die Frankrijk eischt, onnoodig zijn. De extra rijksweer- baarheidstroepen zullen zeker niet lang meer in het Ruhr-gebied behoeven te blijven. B e r 1 ij n, 5 April. (W.-B.). Naar aan 't Wolff-Bureau wordt bericht, heeft zich op 4 en 5 April een Duitsche communistische arbeiderspartij gevormd, daar het bestuur van den Spartacistenbond door haar opko men voor het parlementarisme, vakvereeni- gingen en wettelijke bedrijfsraden meer en meer in het reformistisch vaarwater is ge* raakt. De communistische arbeiderspartij yran Duitschland stelt zich op den bodem yran de derde jntrnationale. B e r 1 ij n 5 April. (W. B.) Volgens de Berliner Lokalanzeiger deelt de Berlijnsche correspondent van de Daily Chronicle mee, dat Noske zich contractueel verplicht heeft een lange reeks artikelen te schrijven voor de Hearst-bladen, tegen een salaris van één millioen mark. Brussel, 3 Aprik (Havas). Naar de Moniteur mededeelt, worden alleen voor de volgende producten, ressorteerende onder den ravitallleeringsdienst van het departe ment van nijverheid, invoerconsenten ver- cischttarwe en rogge (gemalen en onge^ malen), biet- en rietsuiker, uitgezonderd melasse. I Brussel, 5 April. (Havas). Hot con. gres der sociaal-democratische partij heeft met 1314 tegen 330 stemmen het \oóis($I aangenomen inzake de deelneming van so ciaal-democraten aan het ministerie, waar bij echter wordt verklaard, dat de kwestie opnieuw zal worden gesteld aan het einde van den parlementairen zittingstijd, indien het program ten opzichte van de montrege- ten tegen de duurte niet is gerealiseerd. Het congres nam met groote meerderheid ren resolutie aun ten gunste van het congres der Iweede Internationale te Genèvè. Brussel, 3 April. (H. R.). De bestu ren van alle Belgische tramwegen hebben heden met het personeel vergaderd. Daar do maatschappijen in de provincie bereid zijn onverwijld een salorisverhooging te geven met de belofle der regeering, dot da tarieven met ingang van 20 April zullen mogen worden verhoogd, zijn de stakingen in de provincie geëindigd. Daar te Brussel geen overeensk tuning is bereikt, heeft het personeel von uile trams der hoofdstad besloten morgenochtend to stoken. N i z z o, 5 A p r i 1. (R.). Deschanel is ho. den hier aangekomen om groote gymnas* tiekfeesten bij te wonen. Hij werd hegroef door de admiraals der Fransche en Italiaan» sche eskaders. De Itnliaansche koning en Deschanel wis selden hartelijke telegrammen. De prins van Udine overhandigde Deschanel uit naam van den koning het grootkruis van do An- nunziata-orde. Deschanel bezocht de graftombe van Cam- betta, Yvnnrop bij cene krans logde. P n r ij s, 3 April. (N. T. A. Draadloos). Het Petit Journol oïttving uil Rome bericht, dat de besprekingen, die Doucet met het Vaticonn voert om de laatste onderdcelen te regelen inzake het oanknoopen van di plomatieke betrekkingen, een gunstig ver loop hebben. Het vertrouwen wordt uitge sproken, dat door de wederzijdsc'ne groote welwillendheid op alle punten overeenstem ming zou Yvorden verkregen. Een von de eerste punten, Yvaarover de onderhandelingen loopen, is een eventueel bezoek te Rome van den president der re publiek aan den koning van Italië. Men zegt, dot de paus, om de moeilijkheid van het ne men van een beslissing voor ieder geval te ondergaan, van plan is deze gelegenheid aan te grijpen om een algemeene en defi nitieve oplossing te geY'en, in zoo «breed mo gelijken geest, Y'an het vraagstuk van be zoeken van souvereinen en hoofden van sto ten en Yvel om in dergelijke gevallen iediei mogelijkheid te voorkomen, dat er Yvrijvin- gen of complicaties ontstaan, die voortko men uit gebrek aan een regeling. P a r ij s, 3 April. (N. T. A. Draadloos). Uit Madrid Yvordt gemeld, dat de nieuwe gezant van Frankrijk, De St. Aulaire, Maan dag a.s. den koning ^zijn geloofsbrieven zal overhandigen. R ij s s e 1, 3 April. (R-). De arbeiders in de textielnijverheid hervatten. Dinsdag het Yverk op dezelfde voorwaarden als de arbei ders in Roubaix. Glasgow, 1 April. (R.). Op de janr- lijksche conferentie der Independant Labour Party Yvaarschuwde SnOYvden, die presi deerde, de arbeiders ernstig tegen de ge welddadige revolutie. Een door een com missie uitgebracht verslag, Yvoarin lvel voor stel Yverd gedaan, dat de conferentie defini tief haar houding zou vaststellen ten opziohi- te van haar toetreding tot de derde Interna tionale (van Moskou) Yverd met OY'enveldi- gencle meerderheid \-envorpen. W - Het droevigste ter Yvereld is een weg alleen ten einde te loopen, die men met z'n beiden begonnen is. r- P*oman door J. EIGENHUIS. „Ik vind 'net leven heelemaal ellendig, hoe. je het ook beziet. Als het niet uit lafheid was, of om de kindertjes niet onverzorgd achter te laten, dan zou ik blij we-zen, als er een eind aan kwam..." - ,,Neer dat vind ik dom. Een eind kan 'r al- Ptijd nog aan komen. Maar ik kan zoo n ver langen krijgen, om in eens n dollen streek te .doen, er uit te gaan en er eens schuin door heen te rollen. "Waarom zou dat van ons er ger wezen dan van een man? Als m'n man het ju zijn hoofd krijgt, dan gaat hij naar Amster dam, maakt pret met z'n vrienden, komt te gen den morgen suf thuis, slaapt zijn roes uit en is den volgenden morgen weer e\'en netjes als altijd. Zoo eris heelemaal me te laten gaan... heerlijk 1 Maar je zou hls vrouw niet éer.s weten, hoe hét aan fe leggen. Ze zaten zich op te winden over de kuren en* de slordigheid van de meid, en over de pietluttigheid en vermoeiendheid van het le ven eener huisvrouw, zoodat >ze allebei zich allerrampzaligst voelden en een kleur hadden, Pi ze de heftigste ruzie hadden' uitgevochten. De meid klopte: „Mevrouw, daar is mijn heer Japiks, en of die u kan spreken..." ,.Laat mijnheer binnenkomen. Jannetje", zegt mevrouw strak, en ziet Cato lachend aan: ..Daar, of het zoo wezen moet. Een ge legenheid voor je om een dollen streek te be gaan..." „Zoo'n jon.gmensch is gemakkelijk in de war te brengen. We zullen ons best doen en 'm heel verliefd aankijken...." „Nu zeg hoor, Cato. Geen dwaasheid in mijn huis. Wat moet hij wel denken van zulke malle ouwe wijven, ik 'n moeder Y'an een huis vol kindertjes.... Je dient je waardigheid al-s huisvrouw op te houden." „Natuurlijk zal ik. Maar jij ziet er nog zoo frisch en zoo jong uit....'' Meer kon ze niet zeggen, alleen knipoogt ze nog wat tegen Mier, die zich nauwelijks goed kan houden, als mijnheer Japiks binnen komt. Hij was volontair op de kweekerij van buur man Lam. Een reus van een kerel met een jongensachtig open gelaat, breede-borst en vierkante schouders. Zijn regelmatig gezicht had den gezonden tint van den buitenman en deed hem jonger lijken dan hij was. „Wel, mijnbeer Japiks," zei Cato met een lief lachje, „dat is "een heel goed idc-e van u, om ons wat te komen opvrcolijl;en. Wc zaten zoo saampjes met een glaasje chocola op het huis te passen, zooals een huisvrouw be taamt...." „Och, mevrouw, 't ia altijd even gezellig in do huiskamer van mevrouYV GoY'erts. En u ziet er allebei zoo opgewekt uit. Ik vrees, dat ik van weinig dienst zal kunnen zijn." „U beklaagt ons eenzelvig en huiszittend le- \'en.ook al niet- Wo weten niets van do bui tenwereld af. Zoo'n kersversch afgezant vaii de buitenwereld kan ons de gewichtigste fei ten van den dag wel eris vertellen." Japiks glimlachte ondeugend, wat hij. dacht aan hst jongste nieuws, dat mogelijk alleen hem nog maar bekend was, n.l., dat Gato's man in de donkere Lijnbaan liep te wande len met de knappe dienstbode van kwecker Lam. Hij maakte bij zichzelf de opmerking, dat de vrouw al niet veel beier leek, dan de man. „Och, zoo ondoordringbaar zullen de mu ren van uw kerker wel niet wezen. U zal b.v. wel weten, dat het hondje van don domi nee een be-zoek heeft gehad van den honden- scheerder?" „Ja", lachte mevrouw Govcrts. „Toevallig wel, want kleine Mientje kwebbelde me aan tafel er doof over, dat Polly voor het raam za,t toon ze uit school kwam en zoo kaal was en zoo zat te bibberen." „En de eierboer is met zijn. wagen bijna in d-e ruiten van -den bakker gereden. Hij werd» zelf wat -zenuwachtig, toen zijn paard voor een plasje water op de straat aanstelle rig schichtig deed...." „Ja. Dat heelt mijn dienstmeid toevallig gozien..." „Mevrouw, U bent zoo uitstekend ingelicht. Daarom zal ik mij maar niet wagen aan fle chroniqiie amoureuse Alle dames lijken die toch bij ingeving haarfijn te kennen." „Nou," wiern Mien twijfelachtig op en zag Japiks glimlachend aan. Wat een leuke, knappe man, dacht ze. „Nou! Die kroniek schrijft toch niet aHe dag oen nieuw hoofd stuk in dit doodsche nest van cenn dor-p..." „Maar, mevrouw," viel hij verontwaardigd uit, dat beide dames het uitschaterden om zijn komlschen ernst. „Weet u don niet, dat juist onder de boeren die kroniek allerinteres santst is en eiken dag, elk unr gewichtige fei ten kan boekon. Gisteren nog zag ik Hans van den klompenmaker plechtig zijn meisje, Grietje \ran don smid, afhalen, om samen een „Lijn- baantje" te doen. Van morgen stond Grietje wel een uur allerintiemst te praten met Ber- tus van den molenaar, en zoo pas. zag ik Hans met Hannie van den horlogemaker nan den arm het dorp uitwandelen. En zoo is er in stuk in dit doodf he nest van een dorp..." .Misschien heel verstandig," zei Cato, ter wijl ze hem wel wat coquet aanzag. „Och, zeker verstandiger, dan dat het vari abele na het huwelijk komt," merkte Japiks droog op, on Cato beet zich op <le lippen. „En dan moet u weten, dat don Zondag te voren het gerucht liep, dat diezelfde Hans Pioomsch zou worden, omdat hij anders geen verkeering moclu hebben met Barlje uit den manufacturenwinkel..." Cato werd v. i c«illor-en trok' zich wat te rug, of ze voelde dat Japiks 'haar bespottelijk vond; maar Mien wond zich al meer op. en schertste luchtig c-n vroolijk en lachte, dat Jan netje in de keuken dacht: „Nou, mevrouw is lieel wat beter in haar humeur, als Japiks er is, dan als haar man thuis is." „En-, ik kwam eigenlijk met een opdracht hier," zei mijnheer Japiks. ..Misschien hebt u van uw man af gehoerd dat .Jericho", aandel laat maken voor het aanstaand con« cours..." „Kun je begrijpen 1" viel Mien bitter uit, zoodat Japiks baar eY^n verbaasd aanzag* „M'n man vertelt nooit iets. Als ik ht-m zeg» waarom heb je nu dit of niet oris verteld, dan is het altijd: „O, ik dacht, dat je dat allang wist..." „Nu, en toen hadden we dadelijk aan u ge-» dacht, om ons de eer aan tc doen, dat yoof „Jericho" te borduren. Maar uw man wou et niet van weten, omdat u het toch al zoo druk' hebt..." „Ja verschrikkelijk..." „En toen hebben we overal geprobeerd liulp te vinden. Hier, mevrouw Yermaat, heeft ons ook al afgewezen." „Moéten afwijzen, omdat ik haast niet bor duren kan. Maar ik heb jou gerecomman deerd...." „De roep van uw hulpvaardigheid on groo te naaldvaardigheid heeft me ondanks he* advies van uw man..." „De bezorgde echtgcn-ooten," spotte Cato. „Hier heb ik het ontwenp, dat ik moest ma' ken. Ziet u, drie bazuinen onder elkaar Daar omheen onze zinspreuk: „De kunst bindP ons saam" met een handrol, om den rand aB tc makeo. Nu willen de dames van den bur* gemeester alles doen, behaWe die bazuinen^ die heelemaal -gevuld in goud opgewerkt moe* ten worden. Dat da^rven ze niet aan. En zeién ook: er is er maar één hier, die u hcl^ pen kan. Zoudt u ons willen helpen, mof| vrouw?" (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1