Ziekenverplagings Artikelen Regenmantels...', bij Maison L'Hirondelle 'mmmzïTÏÏlZ'zz BUITENLAND BINNENLAND „DE EEMLANDER" A. v. d. WEG - F E y i SXETO w7~~~ EifEN WICHT. Qroote Sorteering in alle sssfisn Schoenwerk bijj. G300TE8HDBST H0F38. 18e Jaargang Ne. 242 ^,1 f 3.«0. pet *cck (met pratii vtizekct nj ♦ma», OTï«'ukVen) -r 0.17», «Izondcilljkc nummer* f OiS Tilwhoon 51J. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCKE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Vrijdag 9 April 1920 PRIJS m ADVERIEHTIEH met inbegrip van een bewijsnummer, elke tegel meer f 0.20, dienstaanbic» dingen 1-5 legcls 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidceligc bepalingen tot het herhaald advcrtecrcn bij abonnement- bene circulaire» bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzlch* Uit Duitsche bron wordt over de gebeur tenissen, die Woensdag te Frankfort a/d. Main hebben plaats gehad,medegedeeld, dat toen des namiddags de Fransche wacht zou worden afgelost, de wachtcommandant order gaf te schieten, omdat de toeschou wers, die in grooten getale waren saamge- stroomd, niet onmiddellijk plaats maakten voor de soldaten. Het aantal slachtoffers moet een en veertig bedragen: van dezen werden een zestal gedood, de overigen ge kwetst. Gisterochtend in de vroegte is bij het station een vrouw doodgeschoten en een oogenblik later een jong meisje, omdat zij zich bevonden op het afgezette gedeelte. Volgens Fransche inlichtingen vonden de incidenten hun oorzaak in het feit, dat dé Fransche wachtcommandant door een men- sohenmenigte werd omringd. Daar de offi cier nog al klein van stuk was, verkeerden de Fransche soldaten, die hem niet meer zagen, in cle meening, dat hij op den grond was geworpen. De menigte werd eenige kee- ren gesommeerd uiteen te gaan, doch zij verkoos hieraan geen gevolg te geven, met het fatale gevolg, dat een salvo uit de machinegeweren werd afgegeven. Ook is. de Fransche commandant te Frankfort slecht te spreken over de wijze, ♦voorop de Duitsche politie te Frankfort in den loop van 7 April haar taak heeft opge vat; aan den politie-president is dan ook het hevig misnoegen over deze houding kenbaar gemaakt. Overigens meldt Reuter, dat de rust te Frankort is teruggekeerd; de overheden heb ben de studenten weer tot kalmte gebracht en het stadsbestuur maant de bevolking aan zich ordelijk en rustig te gedragen. Een aantal personen, die deel uitmaken van de veiligheidspolitie, welke ontwapend is, toen met de occupatie een begin werd gemaakt, zullen buiten de bezette strook worden gebracht. Het gerucht, dat ook Nederland heeft be reikt en volgens hetwelk Engeland en de Vereenigde Staten Frankrijk zouden hebben gesommeerd om Frankfort te ontruimen, wordt echter door Reuter als een tenden tieus bericht, dat volstrekt van allen grond ic ontbloot, gequalificeerd. De Belgische ministerraad is inderdaad gistermiddag te vijf uur bijeengekomen on der presidium van koning Albert en heeft zich bezig gehouden met den toestand, die in het leven is geroepen door de laatste ge beurtenissen in Duitschland. België's gene genheid voor Frankrijk schijnt minder pla tonisch te zijn dan die der overige verbon denen en dit behoeft geen verwondering te baren, daar het evenals de Fransche repu- bliek aan het voormalige vijandige rijk grenst; daarentegen ligt Engeland geïso leerd en zijn Italië en Amerika op grooten afstand van Duitschland gelegen. Verlangend nu om het solidariteitsprin cipe'onder de geallieerden in praktijk te brengen en om getuigenis af te leggen van België's vriendschap jegens Fiankriik, heeft de regeering te Brussel besloten, dat zij be reid is door het zenden van een detache ment deel te nemen aan de bezetting. Zoo dra echter de Duitsche rijksweertroepen de in het vredesverdrag vastgestelde onzijdige zóne zullen hebben verlaten, zal ook België onmiddellijk zijn soldaten order ge ven bet niéuw-bezette gebied te ontruimen. In verband met den toestond, die door de bezetting van Frankfort en verdere steden is ontstaan, heeft president Fehrenbach de leden der Nationale Vergadering tegen 12 April a.s., des middags te drie uur, bijeen geroepen. Middelerwijl zijn echter de Fran sche troepen te Frankfort reeds met een di visie versterkt. BuitenSandsche Earichten. Parijs, 8 April. (II. R) De nota van Millerand, die aan den Duitsehen zaakgelas tigde is ter hand gesteld, bevat in hoofdzaak de uiteenzetting van het Fransche standpunt tegenoverxdc geallieerden en wijdt uit over het feit, dat Frankrijk wel gedwongen was te handelen, toen het voor een schending van bepalingen van het vredesverdrag geplaatst werd, waarbij Frankrijk dadelijk betrokken was. Het feit, dat Duitschland zich direct tot Frankrijk l ichtte met het verzoek om machti ging voor het zenden van troepen naar 'het Roergebied, zegt de nota. wijst erop, dat deze opmarsch door dc Duitsche militaire partij op touw gezet was cn dat de ontwape- nimgsbepalingen nog niet uitgevoerd zijn. Frankrijk is zoowel in het algemeen belang als voor zijn eigen veiligheid opgetreden. Verder betuigt de nota de bereidwilligheid van Frankrijk om de nieuw bezette steden onmiddellijk te ontruimen,zoodra de Duitsche troepen uit de onzijdige zóne teruggetrokken zijn. Ook wordt nog met nadruk verklaard, dat Frankrijk hoopt op een spord-'ge hervat ting der normale handelsbetrekkingen met Duitschland op den basis Aan economische samenwerking en wordt Duitschland uitgc- noodigd om in die richting stappen te doen, terwijl ook de mogelijkheid wordt opengelaten, dat het initialief van Frankriik znl uitgaan. Parijs, 3 April. ()N. T. A. Draadloos uit Lyon). Aan het Journal des Débats wordt gebeld, dat de toestand te Frankfort zeer kalm is. De bladen zijn Donderdagmorgen verschenen. De politie-prefect heeft door aanplakking bekend gemaakt, dot een en quête is ingesteld naar de betreurenswaar dige incidenten van Woensdag. Hij beveelt de bevolking aan de grootst mogelijke kalmte in acht te nemen. Generaal De Metz, de commandant van de stad, heeft bekend gemaakt dat een bericht, als zouden de troe pen aftrekken, van allen grond is ontbloot. Frankfort, 8 April. (V. D.). De Franktorter Zeitung is heden avond voor hel eerst weder verschenen. Naar officieel wordt medegedeeld, zijn hij de botsingen, welke gisteren hebben plaats gehad, 6 per sonen gedood en 36 gewond. Sterke Fran- sohe patrouilles met machinegeweren en de bajonet op het geweer trekken door de stad. De bevolking is in dichte drommen verza meld op de straten en in de Kaiserallee. B e r 1 ij n, 8 A p r i 1. (V. D). In de mijnen van het Ruhrgebied wordt heden overal ge werkt. Het spoorwegverkeer is eveneens we der opgenomen. De spoorwegdirecties ho pen, dat het verkeer na twee dagen weer in vollen gang sjal zijn. P a r ij s 8 April. (V. D.) De Duitsche regeering heeft de geallieerden gevraagd den op ÏO April afloopenden termijn, waar op de Duitsche troepen moeten zijn terug getrokken uit de neutrale zór.e langs den Rijn en het Duitsche leger moet zijn ver minderd tot 100.000 man, tot 10 Augustus te verlengen. Brussel, 8 April. (V. D.) Hedenmor gen te 8 uur heeft onder voorzitterschap van den koning een ministerraad plaats gehad. Verondersteld wordt, dat de besprekingen liepen over de gebeurtenissen in Duitsch land en de door België aan te nemen hou ding. Woensdagavond wist de Belgische regee ring nog niet, welke de houding van Enge land was. Dc leden van de Engelsche regee ring komen c-veneer.s hedenmorgen bijeen orr. een beslissing te nemen. Hoewel de Belgische regeering nog geen besluit heeft genomen, verwacht men dat dit zal zijn in overeenstemming met de houding der andere geallieerden. Dc heer Paul Uij- mans, die Donderdag r.aar Parijs zou ver trekken tot het bijwonen van den Raad van den Volkenbond, blijft te Brussel. Hij heeft den Belgischen ambassadeur te Parijs opge dragen hem te vertegenwoordigen. B e r 1 ij n 3 April. (V. D.) £Jaar gemeld wordt, zijn cle organisaties, die de eischen aan de regeering onderteekencl hebben, zeer voldaan met het antwoord van den minister van Arbeid. Zij erkennen den goeden wil der regeering; besprekingen- tusschen ver tegenwoordigers van deze en van cle vak- vereenigingen zullen voorloopig niet meer plaats vinden. B e r i ij n 8 April. (W. B.) Het Prui sisch staalsministerie heeft vandaag beslo ten tot ontbinding der „Einwohnerwehren", P a r ij s, 8 April. (V. D.) De Rumeen- sche regeering heeft besloten het verdrag \an Versailles bij koninklijk besluit goed te keuren, onafhankelijk van de ratificatie door het parlement. Londen, S April (R.) De Duitsche oor logsschepen Oldenburg en Nassau zijn in dc Firth of Forth afgeleverd. De schepen waren op zee aangehouden door het slagschip Ti gei" en een- lorpedobootvernielers-flotille. Dc be manning is aan boord gebracht van een schip, dat hen naar Duitschland zal terugbrengen. P a r ij s, S A p r i 1. (V. D.) Uit Bizerte wordt gemeld, dat dc Oostenrijksche kruiser Novare overeenkomstig de bepalingen van liet vredes verdrag aan Frankrijk is uitgeleverd. liet schip verliet 2 April Brindisi en kwam Maan dagavond te Bizerte aan. ders bij Bologna, is te Bologna en andere ste den van Midden-Iialié, <le algemeene slaking uitgeroepen. De leiders der socialistische vak- vereenigingen hebben bevolen dat doze par- tieclc algemeene staking, die niet door hen ge proclamecrd is, onmiddellijk een einde moet nemen. Het werk zal morgen overal hervat worden. Boedapest, 7 April. (II. IC. B.) De Hongaarschc regeering en <lc Zwitsersclic Bondsraad zijn overeengekomen, het in hot jaar 190G tusschen Oostenrylc-IIongarije cn Zwitserland gesloten handelsverdrag, dat op 6 Maart afgcloopen is. tusschen Hongarije en Zwitserland tot G Juni tc verlengen. Kopenhagen, 7 April. (V. D.) Vol gens een bericht uit Stockholm zou de Rus sische handelsdeputalie verklaard hebben, dat de Russische radenregeering niet van plan is de gerequireerde neutrale goederen terug te geven. Naar aanleiding hiervan zal waarschijnlijk een Scandinavische conferen tie worden gehouden. Kopenhagen, 8 April. (Lettisch Pers-B.) De Lettische minister van buiten- landsche zaken heeft op het vredesvoorstel van de regeering te Moskou telegrafisch geantwoord, dat de regeering van Letland bereid is nog deze maand vredesonderhan delingen te Aioskou te beginnen. Tevens verzoekt hij waarborgen voor de veiligheid der vredesafgevaardigden. Tsjitsjerin heeft daarop voorgesteld dc Brussel, 8 April. (V. D.) Ter gele genheid van den verjaardag van den koning had hedenmorgen op het plein voor het pa leis een troepenschouwing voor den koning plaats. Te 11.10 uur reed de koning, geze ten op een wit paard, het plein op. Te 11.15 kwam de kon van den stoet aldaar aan. 8000 man der troepen namen aan het dé filé deel. De stoet was ruim een uur lang. De koning werd door de groote menigte toeschouwers hartelijk toegejuicht. Cuxhaven, 7 April. (V. D.) Het s.s. Mantuaria is heden hier gearriveerd uit New-York met 230 le kl. en 1116 2e hl. passagiers. Parijs, 7 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Uit Cairo wordt gemeld, dat Cle- menceau enkele dagen de kamer moest hou den in verband met een ongesteldheid. Zijn gezondheidstoestand is echter dermate ver beterd, dat hij zijn gewone wan del tegen weer kan doen. R o m e, 7 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Kanselier Renner en de onderstaats secretarissen, die hem vergezelden, zijn te Rome aangekomen. Zij werden aan het sta tion ontvangen door den premier Nitti. Ren ner en Nitti hadden een kort, maar hartelijk onderhoud met elkaar. Renner en de missie, en Nitti hadden een kort, maar hartelijk on derhoud met elkaar. Renner en de missie, aan welks hoofd hij staat, begaven zich daarna naar hun hotel. R o m e, 8 A p r i 1. (R Ten gevolge Van een conflict tusschen dc autoriteiten en dc arbci- besprekingen op 15 April te beginnen en de noodige waarborgen voor de veiligheid der gedelegeerden toegezegd. De Lettische afvaardiging, onder leiding van Soeberg, zal op 10 dezer naar Moskou vertrekken. Letland zal een vergoeding voor de oor logsschade, in Letland aangericht, ten be drage \an 3 milliard goudroebels eischen. Voorts maakt het L. P. B. melding van he vigs gevechten tusschen den Letlischcn rechtervleugel en de bolsjewisten aan het Osweja-meer. Alle aanvallen der rooden zijn afgeslagen. Parijs, 7 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De president der Fransche repu bliek heeft een telegram van generaal Deni- kin ontvangen, waarin deze bericht, dot toen na de ontruiming van Novorossik de vluch tende Russische officieren en soldaten aan het strand kwamen, geen schepen vonden en omringd waren door vijanden, de Fran sche schepen met generaal Mangin en diens missie aan boord, onder het vuur der vijan delijke mitrailleurs naar het strand zijn ge stoomd en de Russen gered hebben. Deni- kin verzoekt den president en het Fransche volk ziin hartelijken donk te aanvaarden voor deze hulpverleening. Constantinopel, 6 April (R> Ro- manoffsky, het hoofd van Denikin's genera- len staf. is door een Russisch officier ver moord, die a bout portent drie revolverscho ten op hem loste. De reden voor de mis daad is wraak wegens wanbeheer en zwok- heid door Romanoffsky aan den dag gelegd. Hij verzuimde 3000 zieken en gewondèif uit Noord-Kaukasië weg te voeren, die latex) door de rooden werden vermoord. Dit had groote verbittering gewekt in het leger vare Denikin. Washington, 7 A p r i 1. (R.) De Ame- iiknansche ambassade te Tokio heeft hel B departement van buitenlondsche zaken eei\ mededeeling gezonden betreffende Wladn wostock. De mededeeling bevestigt, dat er weinig verliezen zijn geleden. Dc Japanners hebben volledige controle over de stad. N e w-Y ork, 7 April. (R.) De eerste nationale immigratie-conferentie is heden' geopend. Meegedeeld werd, dat in de V. St door het afnemen der immigratie tijdens den oorlog er een tekort viel te const.''loeren' van 4 millioen personen. Er werd een mededeeling voorgel on van den minister van landbouw, waarin een overzicht word gr even van de werkzaamhe den der regeering om voor immigranten ge schikte werkzaamheden te vinden. Met name worden Europeesche londbomvkrachten uit de overbevolkte Amcrikaansche sleden ver wijderd. Washington, 8 April. (N. T. K Draadloos van Annapolis). Vier vrouwelijke leden der lersohe Vrijheidsbeweging, die gisteren gearresteerd zijn wegens „posten" van het Britsche gezantschap, zijn later on* der borgtocht weer op vrije voelen gesteld. Naar medegedeeld wordt, zal heden bij het departement van bmten!andsche»znken ge« post worden. UK d<» Per» «(nking, «12e verloopt. Onder dit opschrift schrijft „De Tijd": Ofschoon er te Amsterdam en tc Rot- tPidam nog altijd een staking heel te be staan onder dc' havenarbeiders, is er van een algeheelen stilstand van het bedrijf thans geen sprake meer. De hoog. looncn verlokken honderden mannen cn jonge lieden uit de plaatsjes aan de Zuiderzee cn van de Zuid-Hollnndsche en Zeeuwsche eilanden, om in de groote steden een kansje te wogen. Kost cn liggin§^voor een gchccle week cn een flinke buidel met guldens zijn niet te versmaden en bovendien begint de droogmaking van de Zuiderzee reeds haar invloed te doen gelden op het visschcrs- bedrijf, zoodat voor menig visschersjonk de lijd reeds blijkt aangebroken, om den wijden plas op le gaan. En zoo varen ook de schepen rustig weg, waarvan dc vaste bemanning aan den wal moet staan. Onderwijl blijven de heeren von de Fe deratie de bootwerkers aansporen om vol te houden en laten niet na den werkgevers allerlei wapenen in de hond te stoppen om aan hun plan, om óók vol tc houden, ge volg te geven. Sneevliet verklaarde op een vergadering liever op het oude loon hot werk te hervatten (hij bedoelde: te laten hervatten, want zelf hervat hij niets!) dan een contract met de werkgevers aan to gaan. „Hervatten wij (hij bedoelde: hervat gij) het werk, dan, zcide hij, „zullen wij (lees: moet gij) lijdelijk verzet plegen en over ern'ge weken opnieuw een staking beginnen." Wat is er meer noodig om de werk gevers tot het besef tc brengen, dat xïf liever een geheel nieuw personeel moeten zien te krijgen, dan le beginnen met werk* lieden, die zich door dergelijke leiders laten beheersten en er hun gekinnen maaf aan opofferen? HcHclilea De Staats ctirerü van 8 April bevat o. a. de volgende Kon. besluiten benoettd tot burgemeester van Wijk aan Zee en Duin H. Rothe, thans secretaris tot kanselier aan het Nederlandsch ge. Keizers, dynastieën en geheele rijken zijn omvergeworpen in één enkelen dag, maar vele menscbenleeltijden kan het duren eer een maatschappelijke wet is veranderd. Roman door J. EIGENHUIS. 6 „Mien, kom dan toch/' plaagde haar man', „laat meneer Japiks niet langer wachten..." Mien zette met een innemend lachje haar blaadje met glazen op de tafel neer en Japiks mei haar groote, bcwimperdc oogen aan ziend, zei zc: „Laten de heeren maar spotten. U bent de eeni.ge lidder, die hier geen loopje met me néémt." Japiks hoog hoffelijk. Wat waren die oogen si roeiend en wat een lieve stem. Ilij volgde al dc bewegingen van haar slanke figuur, ter wijl zc nog wat aan het buffet beredderde. J oen zc weer zat, zei de Burgemeester vor melijk: Mevrouw heeft het woord." „Ja, ja, heelemaa] alleen," grinnikte Lam, maar niemand ging 0p de mop in. Mien kwam schuchter met haar voorstellen voor den dag. een verlegen glimlach om den mond als een aardig kostschoolmeisje: „Och, eigenlijk heel eenvoudig. Nieuw is het ook niet. »t Gebeurt zuo vaak bij zulke gele genheden. Waarom zou 't nu ook niet kun- nen? Ziet u. s'* da tentoonstelling geopend1 wordt, een aardigheidje. De Minister zou er van opzien en dc Burgemeester zou er in zijn toespraak op kunnen zinspelen Dat was een teer punt, want over die toe spraak had de Burgemeester nl van het rijp worden der plannen af loopen denken. „Mevrouw, u lijkt het orakel van Delphi," plaagde de Secretaris. „At tc diepzinnig haast..." De Burgemeester keek hem nijdig aan cn mevrouw Goverts kwam op haar naieve ma nier tot de zaak: „Gewoon tableau vivant, ziet u. Al mijn kinderen in snoezige costuumpjos in een 'bloemengroepje. ieder wat anders voor' stellend: Laurien de rozen*, Jans de gera nium-, Gerdien de aardbeien-. Piet dc groen te- en Mientje de heesterkweekerij. Alles hebt u daar, waar Waterkerk van moet leven..." „Kostelijk," viel de Burgemeester bij „Heerlijk," beaamden Japiks en de ande ren maar haar man spotte: „Piet in een mand met augurken en Mientje op een hobbel paard -vr.fc palm geknipt..." „Hè, loei," liet Mien zich ontvallen, „wat flauw/ op een toon, die heel ander» was, maar ze herstelde zich dadelijk en de neeren hrdden niets gezien van den plotseling ge- mejjjk-ouwelijken trek om haar moid, want 7.(. rammelden door elkaar over liet aardige idee dat een allerkostelijkst effect kon heb ben. En dat zal 't ook," viel Mien in, nu mei oen rj.gewondeivheid van overtuiging. „Tc 2.ie hei heelemaal voor me, en de coruumpjes van de kinderen, of ik ze zóó op een plioto- gianhietje had Snoeperig, dat zal u eris zjeu-.." Ja, laat dat m'n kleintje maar gerust over." viel Jaap volmondig in. „Als Lop smaak aan komt...- Zc zag hem 700 lief aan, dat Japiks cr een klem \z-> kreeg, of die blik voor hem bestemd was. Zoo zat ze volop in de drukte. Calo liep nog al eens op, om baar tc helpen. Maar als 7o weg was, dan zuchtte Mien meestal: „llè, liè. Nou kan. ik weer eris opschieten Hemel, 70 vond het toch zoo dolletjes, alles met weinig middelen heelemaal te Én aken, zooals ze 't voor haar geest zag. De costuum- pj-.'S van de meisjes, beeldig, voor '11 bagatel een goedkoop wit stofje, dat ze zelf met bou- quetjes beschilderde. En Japiks zou zorgen voor dc noodige bloemen voor de m<y"sjes, om ze er het hoofd mee te kappen en zoo zouden ze dan staan in een stellage van bloeiende planten, waartussclien ze met haar bekranste hoofdjes zelf e-en rozenstruik of een reuzen- geranium, of een aardbeien-heuveltje zouden lijken. De kleine Piet zou met bloeiende augurkenranken gekapt en omslingerd worden én staan tusschen zakken 'hoonen cn stapels groenten en een hoorn van overvloed in de hand houden, waaruit augurken, boonen., pe-^ ren, sla, en allerlei groenten schenen tc stroo men. Mientje zou allerkoddigst een bloeiende rhododer.dron-struik worden, omring met' blauwe sparren cn jeneverbessen. 't Was een heerlijke tijd, wel druk, maar altijd met illusies van mooie dingen en ver rassingen. Japiks was een bijzonder aardige man, van voel smaak. Als ze met bet een of ander geen weg wist, dan kvnrn bij dadelijk, en hij teckendc ook aardig. Haar Jaap ook wel, maar die had geen lijd cn voelde er ook niet zóó veel voor... Ilij kwam ook vaak uit zichzelf, om haar te raadplegen, over groepeering en versiering- Want ze begon cr langzamerhand nog meer in thuis le raken, hoe dc inzendingen ge plaatst zouden worden en hoe de versieringen moesten wezen, dan Jaap, die bij de uitvoering van zijn plannen in Japiks den besten steun vond. Het was wel gezellig, zoo elk oogenblik ever met dien netten, vroolijken man overleggen Evenals bij haar kinderen de voorpret van een feest de allergrootste- heerlijkheid was. zoo was ook voor haar eiken dag één opwin' ding en verheuging; over eigen werk, cn over de plannen van haar man en van Japiks *t Werd zoo n halve broer vcor haar. die Ja piks, cn de kinderen hir.gon aan J. :o en stoei dorr rnet hem cn raadpleegden hom .1 evengoed voor hun gebroken speelgoed, als hun moeder dat deed voor een mi lukte t -* kening. Jaap zou wel altijd een feest willen helpen voorberc-iucn. Illi kende zijn geluk niet. Zijn Vrouw was opgewekt van vroeg tol laat, en beklaagde zich nooit over haar lot, ofschoon hij wel eens mot verbazing zich afvroeg, waal' zijn „kleine parmanlje'' de kracht vandaan haalde. liet was toch zoo duidelijk, dat haar da- gelijksche leven te eentonig was voor haar le- venslur-tig temperament, 't Lag toch heclc maal niet aan haar, als ze zulke neerslachtige 'buien had. Ilij zou er voortaan wat op ver zinnen, Rat ze altijd genoeg vertier om zicli heen had. Japiks was al vast een heclc aan winst in den kring van hun kennissen. En dan maar veel logées vragen. De drukte scheert haar heelemaal gren kwaad te doen. Jammer, dat zijn eigen tijd zoo bezet was met lessen. Dat was voor een vrouw toch ook ellendig, als zc overdag in de drukte van het huisgezin en 's avonds in dc U'jV .timid van hg^ stammetje- spelen in de' lecge huiskamer zat. 't Was een echte gczondheicMiuur voor zijn vrouw, die opwindiivj voor het feest. Ze was zoo'n leuk, jong din;, nog dat al dan tc als ze maar een wals op een draaiorgel hoorde, 't Was een echt bloemenkindje, een echte blocmcr.fce Bloemen en zonneschijn, cn vroo- lükh id en joelende mensclien om haar, dat was hef clement, waar zc in leefde. Ja zeker, dat verdiende ze, en dat zou ook" aardig wezen cn een prachtig voorspel. Hef schoot hom ineens 1- binnen.,Een optocht door het dorp: dc blocmenkoningiiv op een bloemen" troon rondrijdend en dc opening van dc ton- toon" idling aankondigend. Wat zou zc mooi v ozen op haar troon! Geen jong meisje in bet heele dorp kon cr beter voor dienen. Maar het voorstel moest van Japiks uitgaan. Baf zou haar meer flattcercn. Laat zc maar c-n* erg jong zich voelen en nog eons schitteren. Haar leven was zwaar genoeg, cn ze was io haar hart nog zco'n kind. „Zoo Japiks, daar doe je goed aan/' groette bij opgewekt, ,,'lc moet weer tot tien uur dtj deur uit, on cr is nog zoo veel te bespreken. Nog maar een dag of vijf en dan moeten we aan liet in orde brengen beginnen. Kom ic 'even meee naar miiri kamer? 'k Wou je nog even over de trekening van den plattegrond raadplegen..." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1