Pi suisse komt!! j Pisuisse's Cabaret Ensemble Segenmanle "binnenland" DE EEMLANDER" BUITENLAND IV iiMfwusFiiiis^TTtz':::: PRIIS DER ADVFRTENTiEN m. VleeschhouWer, EERSTE BLAD Maandag 12 April 's avonds 3 uur Een enkele avond van Vroolijke kunst IN „AMICITIA" Entrée 1© rang f 2.—, abonné's van het Arnersf. Dagbl. 1.50, 2e' rang f 1.—, abcnné's A.D. f 0.75, Stedelijke belasting en Auteursrechten. OPFOK- VOECs P»SI_Uif Wat er deze week gebeurde. REGENMANTELS 18e Jaargang Ne. 248 p«r post f 2.60, pet week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17*. eiiondetUjke nummer» 1 OjQL Tziuhoon 513. Zaterdag 10 April 19ZO tt DIRECTEUR. J VALKHOFF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J VAN SCHAARDENBURG. van 1—4 regels f 0.85f» met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dienstaanbiea dingen 1 5 iegels f 0.5Ö. Voor bandcl cn bcdrijÊ bestaan zeer vootdccligc bepalingen tol het herhaald adverlccrcn bij abonnement. Ecne circulaire^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers '5 cent. Meubelfabrikant - Hof 48. AMERSFOORT Fabribk: -i PAPENHOFSTEDE De meubelen worden in eigen fabriek naar ieder ontwerp vervaardigd. Ter Overdenking. uit Thomas Kempis. Mijn zoon, kostbaar is mijn genade; zij t zich ni-et mengen met uiterlijke dingen, noch' met aardsche vertroostingen. Wegwerpen-moet gij daarom, wat hinder lijk is voor de genade, indien gij wenscht1, dat zij in uwe ziel worde gestort. Zoek voor u een verborgene plaats; woon ar gaarne met niemand, maar stort voor God (het allerhoogstè in u) veeleer een innig gebed, opdat ingetogen gij houdet uw geest en rein uw geweten. Acht de geheele wereld voor niets; '-eef aan den omgang met God de voorkeur :ven alle uiterlijke dingen. Want met mij zult gij niet kunnen om gaan en t eg elij k hebben genot in voor bijgaande dingen. Verwijderen moet gij u van bekenden en dierbaren en beroven uw geest van allen tijdelijken troost. O hoe groot vertrouwen zal er zijn bij den stervende, dien de neiging voor geen enkele zaak terug houdt in de wereld f Maar dat men zijn hart aldus kan schei den., dat vat nog niet het kranke gemoed, en de dierlijke mensch kent de vrijheid nog niet var. den inwendigen mensch. Toch, indien hij waarlijk wil leven naar den geest, moet hij vaarwel zeggen zoowel aan hen die ver af, als aan hen, die zijn in de nabijheid en voor niemand meer op zijn hoede zijn, dan voor zich zeiven. Wanneer gij uw eigen ik volmaakt hebt overwonnen, zult gij het ove rige gemakkelijk brengen ten onder. De volmaakte overwinning is het triom- leeren over zichzelven, want wie zichzelven 'houdt onder het juk, zoodat de zinnelijkheid aan de rede, en de rede aan mij in alles gehoorzame, die is waarlijk van zichzelf de overwinnaar en de beheerscher der wereld. Wilt gij dat toppunt beklimmen, dan moet gii manhaftig beginnen, en aan den w o r- tel de bijl slaan, om uit te roeien en te vernietigen de verborgen en ongeregelde n e i g i n g, die gij hebf voor u zei ven en voor alle bizonder en rriffelijk goed. Van dit gebrek, dat namelijk de mensch zichzelven bemint ongeregeld, hangt af bijna alles, wat grondig moet worden over wonnen; is dit kwaad eenmaal bedwongen en ten onder gebracht, dan zal er zijn een grooie vrede en kalmte bestendig. Maar omdat slechts weinigen voor zich zelven zich volmaakt bemoeien te sterven, •en ten volle uit zich zelven trachten te 'komen, daarom blijven zij in zich zelven verwikkeld, en kunnen in den geest zich niet boven zich zelven verheffen. Doch wie met mij vrij te wandelen ver langt, die moet noodzakelijk kastijden (door zelfdwang en zelftucht) al zijn slechte en ongeregelde neigingen, en zich aan geen schepsel hechten met begeerte of bizondere liefde. zenuwachtig, zien in t optrekken van de re geringstroepen in 't neutrale gebied 'n schending der vredesvoorwaarden. De Duit sche regeering poogt te vergeefs de Fran- sche regeering duidelijk te maken dat op treden tegen d'e verwilderde benden noo- dig is. Het Alg. Ned. Mijnwerkers verbond be sluit de actie voor den 7-urigen arbeidsdag met onverminderde kracht voort te zetten. 5 April. De Franschen brengen, zonder 't oordeel der bondgenooten af te wachten, hun dreigement ten uitvoer en bezetten Frankfort, Darmstadt en nog eenige plaat sen. Het kan den communisten en muiters niet meer baten. Op het congres van het Nederl. Arbeids secretariaat (revolutionaire tegenhanger van het N. V. V., met 50.000 leden) houdt Lan sing een gematigde redevoering, hij zegt dat niet in de eeTste plaats de aandacht ge richt moet worden op het grijpen naar de macht, 't Gaat er zeer luidruchtig toe, hevige scheldpartijen tusschen* de gematigden en de ultra's (Sneevliet, De Visser). Ten slotte wordt de samenwerking met het soc.-dem. Ned. Vakverbond in zake de duurteactie opgezegd. In Ierland vernielen de Sinn Feiners 150 politiebureaux en belastingkantoren. De Onafhank. Arbeiderspartij in Enge land verklaart zich tegen aansluiting bij de 3e Internationale (van Moskou), treedt ech ter uit de 2e en wil een nieuwe Alg. Inter nationale. De Belgische socialisten blijven trouw aan de 2e Internat, en keuren goed, dat socialis tische ministers deel uitmaken van het kabi net. Te Berlijn wordt een nieuwe ultra-com munistische partij opgericht, welke den Spartacusbond niet ver genoeg vond gaan. 't Communisme, niet geslaagd om de kapi talistische maatschappij te ontbinden, ont bindt zich zelf. In den voetbalwedstrijd Nederland—De nemarken wint Holland met 20. 6 April. De Japanners veroveren Wladi- wostok op de Bolsjewieken. De Duitsche regeeringstroepen bevrijden Essen, 't brandpunt van de roode terreur. De roode vluchtelingen laten zich door de Engelschen van het bezette gebied ontwa penen. De poging van minister Aalberse tot arbi trage in de Transportstaking stuit af op de hooge eischen van de werkgevers en de weigering van de Federatie van Transport arbeiders. De Centr. Bond van Transport arbeiders was in beginsel bereid tot overleg. 7 April. De bezetting van Frankfort enz. door de Franschen wordt buiten Frank rijk algemeen veroordeeld. Botsingen tusschen de Fransche bezet ters er werden vooral kleurlingen voor gebruikt en de Duitsehe bevolking. 7 April. De Werknemersorganisatie te Berlijn verlangen van de regeering terug tocht van de troepen uit de neutrale zóne en instelling van arbeiderswacht. Het gem. bestur van Amsterdam heeft er bij den Min. van Landb. op aangedron gen om de broodkaarten af te schaffen. Het rapport van de socialisatiecommis?- sie van de S. D. A. P. is verschenen. Het wijst „alle gedachten aan de mogelijkheid van een plotselingen overgang van kapi talisme naar socialisme naar het rijk cler fantasieën", wenscht zéér geleidelijke so cialiseering van de prinsaire bedrijven (steenkool, electriciteit en transport) en van de productie der eerste levensmidde len. Schadevergoeding voor de onteige ning. Medezeggenschap van het personeel, echter geen z.g. Radenstelsel. De Fransche bezettingstroepen zullen uit Frankfort teruggetrokken worden zoodra de Duitschers het Roergebied ontruimen. 11 f r iViÉft 'ié' ag&a31 Eik abonné heeft reght op drie abonnékaarten tegen gereduceerden prijs. KAARTVERKOOP IN VALKHOFF'S BOEKHANDEL. abonné'skMarten worden na 's avonds half 8 en aan de zaal niet verstrekt. Plaatsbespreking als gewoonlijk. i Duitsche zijde op de bepalingen van art. 42 en 43 wordt geacht te zijn een vijandelijke handeling tegen de onderteekenende mo gendheden van het verdrag en als een po ging tot verstoring van den wereldvrede." Dat Frankrijk eigener beweging heeft ge handeld, toen het de Duitsche steden be zette, blijkt uit het feit, dat Engeland, Italië, België en Amerika, dus alle overige groote verbondenen, er tegen waren. De Engelsche opvatting is, dat de Duit sche regeering overijld schijnt te hébben gehandeld en Frankrijk daarop heeft ge antwoord door een gedragslijn te volgen, welke door de geallieerden werd voorgesteld als een redmiddel, waartoe men slechts zijn toevlucht mocht nemen in het alleruiterste geval. De Britten blijken echter zich te kun nen verplaatsen in de psyche hunner Fran sche waoerbvoeders* niet zonder eenige re den opperen 2ij d<r*veronderstelling, dat al licht de herinnering aan het breken van be loften van Duitsche zijde en voorts het feit, dat DuitscHisnd ?en onpeilbaar leed over Frankrijk heeft gebracht, op verklaarbare wijze leiding hebben gegeven aan de Fran sche gedragingen. Frankrijk, bedekt met nog versche litteekenen en nog niet ge heelde wonden, zoo zullen ongeveer de lei dende Engelsche politici vergoelijkend heb ben geredeneerd, heeft klaarblijkelijk ge dacht, dat de Duitsche actie mef geheime be doelingen tegen de Fransche veiligheid was gericht. Dit neemt echter niet weg, dat de geallieerden en bloc ongenegen zijn de ver antwoordelijkheid te dragen voor hetgeen gelegd, maken gewag van een meedoogen- loos optreden der Duitsche troepen in het Ruhrgebied. Londen, 9 April. (N. T. A. Draad loos van Carnarvon). Een telegram uit Parijs maakt melding van een botsing tus schen Duitsche en Fransche patrouilles ten Noorden van Straatsburg, waarbij Duit sche officieren gewond zouden zijn. Beves tiging van het bericht ontbreekt. Londen, 9 April. (N. T. A. Draad loos van Carnarvon). Aan Duitsohland is nog een week tijd toegestaan om de troe pen uit de onzijdige zone terug te trekken. P a r ij s, 9 April. (R.) Vanochtend heeft het kabinet vergaderd. Millerond deed enkele mededeelingen omtrent den toestand in Duitschland en bracht de mon delinge boodschap der Engelsche rege^- ring inzake de Fransche bezetting der Duitsche steden over, daar de officieele nota niet te Parijs was aangekomen. Te vier uur 's namidags zou het kabinet weer bijeenkomen. P a r ij s, 9 April. (N. T. A. Draadloos). Titules, oud-minister van financiën, is be noemd tot eerste afgevaardigde van Ru- menië op de Vredesconferentie. P a r ij s, 9 April. (N. T. A. Draadloos). Woensdag j.l. is de stoomboot Atsutamaru te Marseille gearriveerd met aan boord eèn Japansche commissie, bestaande uit Markies Maodo, lid van bet Hoogerhuis, kapitein Ovibiuya en Sacay, welke commissie den Japanschen zaakgelastigde bij zal staan in VOOR. KUIKEN ra WEE>jpCRE6ARjgpEtt. liard afgestempeld te hebben, zijnde hetf hoogste bedrog, dat bij het treffen der maat«( regelen gesohat werd. Boedapest, 8 April. (V. D.). De vice-president en directeur-generaal van der Hongaarsche Algemeene Credietbank, ba*5 ron Adolf UUmann, heeft zich tot het voe* ren von belangrijke financieele besprekingen! gisteravond nnar Londen begeven. Barort U'Jmann zal zioh op zijn terugreis van Lon-' den ook te Parijs ophouden, om daar gé* lijksoortige besprekingen te houden. Tokio, 6 April. (R.). De Japanners hebben op 5 April de revolutionaire strijd*' krochten te Wlndiwostok bijna geheel ont*. wapend. Dit geschiedde wegens „een on*1 rechtmatig optreden van een deel der Rus* sisohe troepen". De Japanners onderhon*' delen thans met de Russische autoriteiten over het handhoven der orde. 3 April. Het roode leger in volslagen ontbinding, de opstand in 't industriegebied ontaardt in uitspattingen en plunderingen in stad en land. De leiders vluchten voor hun ■eigen mannen. Proteststaking van het spoorwegpersoneel legen de roode terreur. Onze regeeiing kondigt nieuwe verhoo- ging der post tariev en aan. Eduarcl Verksde wordt benoemd tot artis tiek leider van het Haymartet-theater te Londen. 4 April. De algemeene staking in Dene marken op 't laatste ocgenblik afgewimpeld, maar de gevolgen van de lichtzinnig gepro voceerde agitatie zijn daarmee ni-et onge daan te maken, 't Door den koning gefabri ceerde ministerie treedt af; 't nieuwe mini sterie blijft tot aan de algemeene verkiezin gen. De Duitsche regeringstroepen bezetten Duisburg en Muhlheim en heistellen de orde; d'e roode „regeering" vlucht uit Essen. L--Ö0 Franschen doen verontwaardigd en 8 April. In één land althans wordt de Fransche bezetting goedgekeurdBelgië juicht de onderneming zeer toe. Wie zou 't ook anders verwacht hebben? De Engelsche regeering keurt de interven tie af. De Russen behalen successen op de Pe len Politiek Overzicht Naar Reuter van gezaghebbende zijde ter oore komt, heeft Frankrijk volkomen op eigen houtje gehandeld, toen het zijn solda ten order gaf de onzijdige zóne binnen te dringen, als strafmaatregel tegen de for- meele schending van de volgende clausules, die zijn opgenomen in het verdrag van Ver sailles: Art. 42: „Het is Duitsohland verboden aan den linkeroever van den Rijn en op den rechteroever ten Westen van een lijn, ge trokken 50 K.M. ten Oosten dezer rivier, verdedigingswerken te onderhouden of aan te leggen." Art. 43: „Tevens is in de in art. 42 aan gegeven zóne de duurzame of tijdelijke in standhouding of samentrekking van strijd krachten verboden. Hetzelfde geldt voor alle militaire oefeningen en het onderhouden van alle blijvende inrichtingen voor een mo bilisatie." Art. 44; „Elke eventueele inbreuk van Frankrijk op eigen gezag heeft gedaan. De Engelsche regeerir.g is dan ook niet van zins Engelsche soldaten aan de bezetting der Duitsche steden te laten deelnemen. De zaak zou echter een geheel ander aanzien krijgen, indien de Fransche argwaan om trent de beweegredenen van Duitschland door duidelijke feiten werd gerechtvaardigd. Dan, maar ook slechts in dat geval, zonden de Engelsche opvattingen zich ongetwijfeld wijzigen, ten gunste eener gezamenlijke oc cupatie. Duitschland, allicht aangemoedigd door het zich afzijdig houden der overige verbon denen van Frankrijk, heeft de Fransche re geering een protestnota doen toekomen, waarin zij vaststelt, dat de bezetting van Duitsch gebied, die niet gerechtvaardigd wordt door het tractaat van Versailles en evenmin te voren was aangekondigd, aanlei ding heeft gegeven tot een reeks gebeurte nissen, waarbij een aantal Duitschers als slachtoffer zijn gevallen: sommige burgers verloren door de voorvallen, die voortvloei den uit de bezetting van sommige steden, bun leven, terwijl andere zware en minder zware kwetsuren opliepen. Onder voorbe houd van alle verdere aanspraken, die naar het inzicht der Duitsche regeering een ge volg zijn var» Frankrijk's handelingen, ver klaart zij nu reeds het Fransche gouverne ment verantwoordelijk te stellen voor alle schade, die den Duitschers door de laatste gebeurtenissen zijn berokkend en die zij eventueel nog zullen lijden. De Duitsche regeering zal nog nader op deze kwestie terugkomen, zoodra zij elk geval afzonderlijk aan een onderzoek heeft onderworpen. Buitenlandsche Berichten. Londen, 9 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos uit Carnarvon). Vluchtelingen die getuigen waren van het neerschieten van inwoners van Westfalen, die de wapens hadden neer- Uil de Per» De atakhK in rie faavena, De Haogsche redacteur van het Handels* blad gelooft, dat de strijd wordt voortgezet tot het bitter einde wat hij noemt een „knock-out". Hij zou het mislukken der ministerieele poging moeten betreuren ware het niet dat het conflict in den laatsten tijd cen' gonsch ander aanzien heeft gekregen. Immers is ten eerste uit mededeolingeni omtrent de vermindering der uitkeeringcri uil de Fcderatic-kas en de Federatie is in dit bedrijf de belangrijkste vereeniging, door ze te Amsterdam de meerderheid der arbeiders en te Rotterdam een sterke min derheid omvat gebleken dal de strijd on* mogelijk zoo heel lang meer kan duren. Maar bovendien is door den krnchtigen toe voer van werkwilligen het bedrijf weer inf zooverre in gong gebracht dat het land ook nu reeds de havenstaking niet meer als cen' ernstige bedreiging von zijn economisch Ie-' ven behoeft te beschouwen. Onder die omstandigheden valt het ha venconflict terug uit de sfeer van direct landsbelang in die van beperkt bedrijfsbe lang, waarin de partijen het hebben opge zet en waarin het thans maar ook eerst thans; is terecht gekomen. En wij voelen thans, onder deze nieuwo omstandigheden, veel voor het standpunt van de werkgevers: Uitvechten. Niet om-"' dat wij zoo geheel in hun verwachting dee-1 len betreffende de remmende werking diöJ het verliezen door de arbeiders, van een strijd in het havenbedrijf op andere bedrij ven zou hebben (wij zullen dat punt later nog v/el eens beschouwen) maar omdat dö arbeiders die om één gulden een sta-j king begonnen, waardoor heel het cconomio ÉVJaisosi Hai-tel, K. Gracht 6. zijn werkzaamheden in de verschillende commissies, die uitvloeisels zijn van het Vredesverdrag. B e r 1 ij n, 9 April. (W. B.) Volgens de avondbladen wordt de letterkundige Adolf Koster, die als rijkscommissaris in het Sleeswijksche volksstemmingsgebied werk zaam was, genoemd als de nieuwe rijks minister van buitenlandsche zaken. L o n d e n, 9 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos van Carnarvon). De jongste geruchten om trent een gewapend oproer der Sinn Feiners in Ierland waren gebaseerd op het feit, dat de Iersche politie beweerd had in het bezit te zijn van gegevens, die niet alleen op den opstand wezen, maar volgens welke ook een aantal Duitschers van Berlijn uit de opstan delingen van krijgsmateriaal voorzagen. In verband met de jongste voorvallen is een zakenman uit Dublin, lid der Sinn Fein, gearresteerd krachtens bepalingen der „de fense of realm act". Madrid, 9 A p r i 1. (R.) De op 31 Maart te Santiago uitgebroken algemeene staking is geëindigd. De toestand is normaal. De krijgswet is ingetrokken. Boedapest, 8 April. (V. D). In de gisteren gehouden zitting van de commis sie voor Financiën, werd den minister ge vraagd of het juist is, dat de minister van Fi nanciën na de afstempeling van de bankno ten nog andere maatregelen voorbereidt, zooals de uitgifte van nieuw Horvgaarsch geld. De minister van Financiën verklaarde be slist, dat dergelijke geruchten uitsluitend be rusten op machinaties van geweteniooze speculanten, en dat na de afstempeling geen dergelijke schikkingen ter verbetering van de valuta getroffen zullen worden. Nieuwe R o 11 e r cl a m s c h e C o u- De termijn voor de afstempeling is ver- j r a n t acht het duidelijk, dat de regeering lengd tot II April, in het gebied nan gene i de hear toegedachte verantwoordelijkheid zijde van dé Theiss tot 15 April. Men hoopt]niet op zich kan nemen. Zelfs indien de dar, bankpapier tot een bedrag van 7 mil- strijd, gelijk de regeering de staking bö* sche leven van Nederland kon worden be dreigd en waardoor het leven van eenigo honderdduizenden in Weencn werd be-; dreigd, verdienen dat zij doorvoor worden:' gestraft met een harde, bittere nederlaag.' Met beroofde kassen en met iets van doj ontbering voor hen cn de hunnen waaraan zij, meedoogenloos, dc Weencrs hebben ge-' woagd. Zi j verdienen, aan Wc enen olléén reeds, in deze bokspnrtij den K n o c lc-o u t. En dien zullen ze krijgen. De schrijver acht de redeneering der werkgevers dat de regeering, die arbitrage wenscht, ook de verantwoordelijkheid voor., de gevolgen moet aanvaarden voor zulk een' beëindigen van den strijd, volkomen lo-! gisch en het lijkt hem weinig logisch van den Minister, wanneer hij daarop antwoordt: Het Kabinet is niet verantwoordelijk voor het uitbreken van het conflict en kan het dus ook niet zijn voor de arbitrale uitspraak/ die door een ander zal worden gegeven. Voorts meent de schrijver uit de houding eer Federatie af te leiden dot de Federa tie, als de punten van arbitrage haar in stemming hadden kunnen krijgen, ook wel tot de arbitrage zlve over de brug ware ge komen. Waartoe zou enders haar bijwonen" van de conferentie hebben kunnen dienen?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1