lost! „DE EEMLANDER" BUITENLAND balschoenen en 18e Jaargang Ne. 245 pe/ port 1 2.60, per week (met gratis verrckcr ng (egeo ongelukken) 0.176. liiondeilijke nummert f C.OJ. Tiiephoon 51J. I» un Dinsdag 13 April 1920' PUDS DER ADVERTENTIEH DIRECTEUR; J VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: Ma. D. J. VAN SCHAARDENBURG van 1 -i regds f 0.85 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dicnstaanbic» dingen 1 —5 regels f 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan xcer voordecligc bepalingen tot het herhaald advcriccrcn bij abonnement. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Reuter is ter oore gekomen, dat Enge- land's antwoord op de nota van Millerand nogmaals te kennen geeft, dat de Britsche Jegeering va9t voornemens is de tenuitvoer legging* van 't Verdrag van Versailles af te dwingen inzake de ontwapening de vergoe dingen, de steenkoolleveringen enz. in vol ledige samenwerking met de overige ver bondenen. In het Engelsche antwoord wordt er op gewezen, dat het tegenwoordige mee- ningsverschil met Frankrijk niets uitstaan de heeft met de tenuitvoerlegging van 't verdrag, maar met den toestand, die is ge schapen door het verzoek der Duitsche re- geerixvg om haar toe te staan troepen naar 't Ruhrgebied te zenden voor het in 't leven roepen van ordelijker toestanden. De opvat ting der Engelsche regeering, waarbij de andere geallieerden zich aansloten was, dat asn het verzoek gevolg moest worden ge geven. Als cond-itie zou nochtans worden ge steld, dat na afloop van een bepaalden tijd de tijdelijk opgeheven neutraliteit weer van kracht zou worden. Frankrijk daarentegen was de meening toegedaan, dat de gealli eerde legers den opmarsch moesten begin nen en Duitsche steden bezetten als voor waarde voor de toestemming, dat de rijks- we ertroepen de onzijdige zone zouden bin nenrukken. De geallieerden verzetten zich eendrachtig tegen een dergelijke staatkunde, waarop Frankrijk het besluit nam zelfstan- jdig op te treden. Het Fransche antwoord gaf, naar verno men wordt, een rechtvaardiging van Frank- rijk's actie-op-eigen-houtje door er op to wijzen, dat Frankrijk, alvorens te handelen niet elk geval op zich zelf in overweging kon nemen, waarin Frankrijk geen toestemming van zijn verbondenen kan krijgen de opvat ting der Britsche regeering is, dat de feite lijke kracht van elke alliantie moet afhan gen van de eensgezindheid van handelen en dat, in verband met de mogelijkheid, dat een zelfstandige actie van een der geallieerden nog steeds een punt van overweging schijnt uit te maken, in dezen toestand nog klaar heid moet worden gebracht. Zoolang nochtans ten aanzien van deze c west ie geen overeenstemming is bereikt, zal de Britsche gezant te Parijs, Lord Derby, niet deelnemen aan eenige vergadering van de ambassadeursconferentie ter beraadsla ging omtrent maatregelen ten opzichte van Duitsohland, daar de beteekenis dezer be sprekingen vrijwel waardeloos kan worden peacht, zoolang een der verbondenen, zon der raadpleging der overigen, onafhankelijk de eene of andere actie onderneemt. Nadcft Lord Derby aan Millerand het En gelsche antwoord heeft doen toekomen, heeft eerstgenoemde nog enkele nadere bl- zondeiheden gevraagd, betrekking hebbende op de voornemens van 't gouvernement te Parijs Welke de plannen der Fransche re geering in deze aangelegenheid zijn, kan nog niet met beslistheid worden gezegd. Of de Fransche troepen, wanneer zij Frankfort en Darmstadt zullen ontruimen, zich tevens uit Hanau en Homburg terug zullen trekken, kon nog niet worden medegedeeld, 't Schijnt ech ter, dat Duitschland's verzoek om drie maan den uitstel wat de kwestie der ontwapening aangaat, een punt van bespreking zal uit maken, wanneer weldra te San Remo de I onderhandelingen zullen beginnen. Naar verluidt zal Frankrijk om allen schijn te ver mijden als zou het invloed willen uitoefenen op de besluiten zijner verbondenen, er naar -dreven den duur der bezetting te beperken 'en zich bereid verklaren de troepen terug te nemen, zoodra de toestand in 't Ruhrgebied betreffende 't Duitsche effectief aldaar weer ^iin normale karakter zal hebben herkregen. Hel heerft er alle schijn van, dat, nadat t' Lord Derby Maandagmiddag to Parijs aan Millerand het antwoord der Engelsche re geering op de Fransche nota van den vori- gen avond heeft overhandigd en tegelijker - tend verdere inlichtingen heeft gevraagd over de voornemens der regeering te Parijs (welke bizonderheden Millerand dadelijk gaf, zonder ze tot een onderwerp van schrif telijke mededeeling te maken), de onderhan delingen te Londen en Parijs tot oen einde zijn gekomen. Hoe het conflict eventueel uit den weg zal worden geruimd, valt moeilijk te voorspellenwij zullen veel wijzer wor den allicht, nadat de Britsche en Fransche politici nader de zaak hebben bestudeerd en daarover bizonderheden mededeelen. Een korten tijd zal don ook nog geduld moeten worden geoefend, daar Bonar Law Dinsdag in het Lagerhuis vrklaringen zal afleggen over de betrekkingen tusschen Frankrijk en Engeland, terwijl Millerand ditzelfde zal doen in de Fransche Kamer. BuitenSandsche Berichten. P a r ij s, 1 2 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). Le Petit Journal schrijft, dat de a.s. confe rentie te San Remo op 10 April moet aan vangen. Behalve de ontwapening van Duitschland en verschillende kwesties be treffende de uitvoering van het verdrag van Versailles zal Frankrijk het ontwerp van het verdrag met Turkije moeten goedkeuren, waarvan sommige gedeelten zoo-als de mili taire bepalingen nog niet vastgesteld zijn. Het is twijfelachtig of het lot van Constan- tinopel weer ter sprake zal worden gebracht, maar ongetwijfeld zal worden besproken aan wien Smyrna zal worden toegekend. Brussel. 12 April. (V. D.) De Etoile Beige meldt, dat de inwoners van Eupen en Malmédy, in geval zij zich willen verzet ten tegen de inlijving bij België, de gele genheid hebben protestregisters te teeke nen, welke op alle gemeentehuizen van de ze gebieden zijn gedeponeerd. Tot nu toe zijn in Eupen en in Malmédy 16 handt ee- keningen op deze registers geplaatst. De termijn staat open tot 10 Juli. P p r ij s, 12 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Kamer van Afgevaardigden hervatte heden haar werkzaamheden en be gon de besprekingen over de nieuwe belas tingen. M e t z, 12 April. (H. R Gisteravond na de volksfeesten is er in de straten een paniek ontstaan door onbekende oorzaak, waarbij 11 menschen gedood zijn en een groot aantal verwondingen opliepen. B e r 1 ij n, 12 April. (W. B.) De Berlijn- sche beurs is heden gesloten moeten wor den, daar van een geregelden handel op de fondsenbeurs geen sprake was wegens de stormachtige protestvergaderingen tegen de aangekondigde verordening omtrent het in 'beslag nemen van buitenlandsche effecten en de bepaling inzake de schadeloosstelling volgens den koers van 10 Jan. 1020. Ook de wisselkoersen werden geschrapt. K o p e n h a g e n, 11 April. (V. D.) De hier aanwezige delegatie met Krassin aan het hoofd heeft met een Deensoh consor tium een leveringsovereenkomst van zaad- koren afgesloten ten bedrage van 20 mil- lioen kronen. De bolsjewisten beweren dat zij in goud zullen betalen en de noodige waarborgen kunnen stellen. Kopenhagen, 11 April. (V. D.) De draadlooze verbinding tusschen Stockholm en Moskou is Vrijdag geopend. Tot op he den worden slechts staatstelegrammen ver zonden. K o f n o, 1 2 A p r i 1. (\V. B.) Het Litausch T. A. meldtTsjitsjerin heeft medegedeeld, dat Rusland de onafhankelijkheid van Li- tauen bij voorbaat erkent, zoodat dit punt bij de vredesonderhandelingen niet ter sprake behoeft te komen. Parijs, 12 April. (H.-R.) Volgens be richt uit Warschau zullen Polen en Rumenië over eenige dagen de autonomie en de on afhankelijkheid van de Ukrainsche republiek uitroepen en haar regeering erkennen. Ver scheidene Ukrainische legercorpsen nemen deel aan de operatiën tegen de bolsjewisten in Podolië. P o r ij s, 11 April. (V. D.) Volgens een courantenbericht heeft de Citbaansohe re geering besloten de tijdens den oorlog in beslag genomen Duitsche eigendommen te rug te geven, met uitzondering van de Duitsche schepen, welke in Cubaansohe wa teren werden aangetroffen. Kopenhagen, 11 A p r i 1. (V. D.) Een te Parijs verschijnend Amerikaansch blad verspreidt het bericht, dat Japan aan Sovjet-Rusland den oorlog zou hebben ver klaard. Dit bericht is op zijn minst voor barig. Tokio, 8 April. (R.) Het departement van oorlog deelt mede, dat het in Wladi- wostok rustig is. De Japansche commandant liet alleen de aanvoerders gevangen nemen en de onlusten ond-crdrukken. Al de in be slag genomen eigendommen werden terug gegeven, behalve de wapens en amunitie. Washington, 11 April. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). De regeering zal. wanneer de staking op de spoorwegen zoo danige afmetingen aanneemt, dat het ge brekkig transport het nationale leven zou lam slaan, met kracht optreden. De staking heeft dot stadium nog niet bereikt en men meent dat de leiders den toestand nog voldoende in handen hebben om uitersten te vermijden. Gompers is naar het hoofdkwartier in Cleveland vertrokken. N e w-Y ork, 11 April. (R). Zeshonderd wisselwachters bij den Pennsylvania-spoor- v.cg zijn weei aan het werk gegaan, maar ov er iger.£ neemt het aantal stokers toe New- Moik is vol rondzwervende vreemdelingen, die niet kunnen vertrekken. Washington, 12 April. (R.). De mi nister van justitie overweegt het ingrijpen van de regeering om een einde te maken aan d<e spoorwegstaking, die ook op He nij verheid haar invloed doet gevoelen. Tc Cle veland b.v. zijn 2000 metaalbewerkers door de spoorwegstaking zonder werk. M e w-Y ork, 1 2 A p r i 1. (R.). De spoor wegstaking breidt zich uit Naar schatting zijn 40.000 van de vele honderdduizenden werkeloos. Er wordt een transportdienst per vrachtauto georganiseerd. Er worden voor zorgen genomen tegen verdere symuathie- siakingen. Buenos A i r e s, 1 2 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). Bolivia houdt in een nieuwe nota aan Peru vast aan de aan spraken op de haven Africa als een uitweg naar den Stillen Oceaan. In de vorige nota had Peru geweigerd deze aanspraken goed te keuren. Guatemala, 11 April. (H. R.) Na een rapport van doktoren te hebben inge wonnen over zijn geestestoestand, heeft de Nat. Verg. goedgekeurd, dat president Ca brera uit Midden-Amerika verwijderd zal worden en Carlos Herrera aangewezen om hem te vervangen. Cabrera had in een aan val van waanzin last gegeven om de hoofd stad te bombarde-eren. Er hebben bloedige gevechten plaats gehad tusschen roerige elementen, die door Cabrera gesteund wer den en de bevolking. Het aantal dooden en gewonden staat nog niet vast. Het is thans zeker, dat de nieuwe regeering den toestand meesier zal worden. B e r 1 ij n, 12 April. (W. B.) Volgens een bericht uit Bochum aan de Berliner Zei- tung am tylittag heeft er Zondag in een mijn te Langendreer een ontploffing plaats ge had, waarbij 14 lieden gedood, 7 zwaar en JO licht gewond werden. Van de zwaar ge wonden is er een overleden en verkeer en de anderen in levensgevaar. K n i g s t e i n 1 0 April. (V. D.) Het aantal slachtoffers, omgekomen bij de ont ploffing, heeft men nog niet kunnen vast stellen, daar het nog niet mogelijk geweest is bij de plaats der ramp te komen. Zondag namiddag werd het aantal gewonden op 200 geschat, terwijl het aantal dooden niet veel minder dan 100 zal bedrogen. Vele lijken waren geheel verkoold. Koningsbergen, 10 April. (W. B.) Hedenochtend vonden in de opslagplaats van de maatschappij voor leg er-goed eren, ten noorden van Rothensfoin, groote ont ploffingen plaats. Het aantal slachtoffers kon nog niet worden vastgesteld. N e w-Y ork, 12 April. (R). Een trein van den tunnelspoorweg is bij de Trinity- Church uit de rails geloopen, waardoor een wagen op straat is gevallen. 12 passagiers werden daarbij gewond. De bestuurder wordt vermist. De trein reed zeer snel. Het gebeurde juist in de drukke uren, toen dui zenden zich naar hun werk begaven. De po- litiereserve is -roepen. BÏPIs5NL AN D™ De Staatscourant van 12 April bevat o. a. de volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontslagen mr. S. van Delden Pzn., als griffier bij het kantongerecht te Deventer; benoemd tot substituut-officier bij de rechtbank te Amsterdam mrs. H. F. Wolfson en II. \Y. Massiük resp. je Middelburg en Maastricht; te Haarlem mr. F. A. M. A. van Lullen Seis, thans te Leeuwarden; te Maas tricht mr. J. C. Koderitsch, thans te Dordrecht; te Leeuwarden mr. L. W. E. M. Lasonder, ambtenaar van het O. M. bij de kantongerech ten te Amsterdam; te Middelburg mr. \V. F. E. baron van der Feltz, ambtenaar van het O. M. hij de kantongerechten te Middelburg; tc Dordrecht mr. A. J. Kronenberg, oud-advo- caat-gencraal bij bet hof van justitie op Suri name, thans werkzaam aan het parket van de rechtbank tc Tiel; tot raadsheer in liet ge rechtshof (e Amsterdam mr. W. A, van Wou denberg Hamstra en J. M. Jolles, resp. vice- president en rechter in de rechtbank tc Am sterdam; benoemd tot inspecteur bij de posterijen en telegrafie in algemeenen dienst te Gravcn- hage J Lasonder, thans directeur van hot post- en telegraafkantoor te Leerdam^ beuoemd tot directeur van het postkantoor tc Eindhoven J. Brouwer, thans tc Hoogc- veen; tot directeur van het telegraafkantoor te Leeuwarden A. van Tuinen thans tc Zut- phen; tot registratie-ontvanger tc Delft C. J de Lussanet de la Soblonièrc, thans inspec teur der registratie aldaar; tot ontvanger der successierechten te Groningen J. Kijlstra, thans registratie-inspecteur aldaar; tot ontvanger van het buitengewoon zegel kantoor No. 2 tc Amsterdam G. J. M. Stolk, registratie-ontvan ger de -Maastricht; tot registratie-ontvanger cu hypotheekbewaarder tc Zierilw.ec. R- Gerritsen, thans registratie-ontvanger te Ocstburg; tot registratie-ontvanger te Cu- lenborg A G. J. Tenkink, thans tc Harderwijk; tot registratie-ontvanger tc Meppel mr. P- van Sonsbeck, thans te Tholcn; tot registratie-ontvanger te Siliard T. J. A Phaff thans tc Raalte; op verzoek ingetrokken de benoeming van J. Smid te 's Gravenhage totdector in de land huishoudkunde aan dc Vecartsenijkundige ifópgcschool te Utrecht en als zoodanig her kozen J. Wind, tc Vordcn. De officicrcn-verccniging van Brabant heeft) een dagorde aangenomen waarin gezegd* wordt dat het huidigo ontwerp-verdrag in' niets den nndeeligcn toestand van 1830 voor! België, herstelt en het uitzicht voor een wettig en meer volledig herstel sluit, dat dc Kamer^) het ontwerp derhalve moeten verworpen crx dnt dc buitenlandsche politiek zich bij die va»i Frankrijk moet aansluiten. De middenstandersbond heeft nagenoeg een*) zelfde besluit genomen. Hij gaat alleen nog wat verder door tc eischcn dat alle besprekin gen met Nederland zullen worden opgeschort, tot België een militair verbond met Frankrijk zal gesloten hebben. I,OTCii*nild<fl6lon voor Dutlaclelaml Eenige Duitsche gevolmachtigden zijrt thans reeds in Den Hang aangekomen om' besprekingen te houden over hoeveelheden, en prijzen von levensmiddelen welke door Nederland, ter uitvoering der op 31 Maart geteekende overeenkomst betreffende de verstrekking van een voorschot van 25 mil- lioen gulden voor den aankoop daarvan zouden kunnen worden geleverd. Ander» gemachtigden zijn nog onderweg. Het Chincesc h-N ederlandscK verdrag. Eastern Service meldt ons uit Tokio dd. 6 April: De Chineesche regeering zal aandringen' op wijziging van het Chineesch-Neder- landsch verdrag, daar de omstandigheden sterk ten gunste Tan China veranderd zijn* SetlerloBd «ca 3ie!g!ë. De redacteur van dc Msb. tc Brussel seint: D e Kroonprins v n n D j o k j n- k a r t a. Naar aanleiding van de vragen, door het Tweede Kamerlid dr. Van Rnvpstcijn tot' den Minister van Koloniën gericht betreffen de den duur van het verblijf van den kroon prins van Djokjakarta hier te lande, heelt een verslaggever van het Persbureau Aneta een onderhoud gehad met don heer Oh. P. J. Plok, gep. assistent-resident, die dén kroonprins als particulier secrtaris ter zijde staat. Wat den duur va» het verblijf betreft, deel de dc heer Blok mede, dat liet huis, op het o ogenblik door den kroonprins te den Ilaag bewoond, voor een jaar i- gehuurd, omdat' hem na een aanvankelijk verblijf van een week' in het Hotel des Indcs bleek; dat dit op den' duur te kostbaar zou worden. Toon werd de tegenwoordige woning aan den Houtwee ge huurd, wélke'huur mei 1 afloopt. Of deze huur zal worden -e r mat nog zier tc bezien. Van een ridij ;o;Jat door het overlijden van den SO-jarigtn sultan dc kroon prins tot den troon zal zijn geroepen, is zeer zeker geen sprake. De sultan verkeerde bij het vertrek van don troonopvolger naar Nedeix land in binkenden welstand. Dat dc kroont prins zijn. verblijf hier te lande zoo lang zon willen rekken, is dan ook uitgesloten, fnte- gendeel is Z.H. zich er van.bewust, dat hij bij plotselinge» ziekte van den sultan elk oogen- blik kan worden opgeroepen om naar Djokja karta terug te keeren De reis yan den kroon-, prins heeft geen ander doel dan zich op de hoogte te stellen van le Weslersclic bescha ving en die kennis op tc doen, welke in deze tijden voor don toclcomstigen Rijksbestuurder, van Djokjakarta onontbcer)<:\ moet wordert geacht. Wat de kosten van du r-. is betreft, deze worden bestreden uit dc Rijkskas van Djok jakarta, waarin dc particuliere inkomsten van den kroonprins worden gestort. De vraag be treffende den heer Blok berust waarschijn lijk op een vergissing en. on een verwarring met den heer Schend; de Jong die hier te lande vertoeft met verlof om gezondheidsre denen en die bij dc komst ven den kroonorin* door de Regeering aan 7. n i n.-"- voogd als raadsman. In het licht van het bovenst-mum in zien, is dus de reis van den kroonprins, evenals het geen die reis kost en het traktement van ziir» particulieren secretaris, voor welke functie de heer Blok. die vroeger in rii.tlriaknrin dien de. werd nnngezoeht. zuiver private nniy gelogenbv r: kroonprins 7eIf V( Argwaan is de druppel, die de geheele beker vergiftigt. FEUILLETON. EVENWICHT. Roman door J. EIGENHUIS. ,Ja, hè Mientje," stemt Japiks in on de moe der schatert om haar plat-Waterkerksch. Maar Japiks mist de kordaatheid om de complimentjes, die hem voor den mond ko men, haar in het gezicht te zeggen en heel stijf redeneert hij als tegen een voorname, .Vreemde bezoekster over de heerlijke rozen- .collectie van zijn patroon en de geurige aard- beiervuitstalling in het achterlokaal. Zij wordt het middelpunt van een groep hee- ren, die haar met hun hoffelijkheden in het jliauw brengen, maar ze weet zich uitstekend te redden en Japi-ks bewondert haar, hoe ze „vroolijk is en hen toch op een afstand weet te houden. De ©ogen van zijn patroon bevallen hem niet. Ze staren onbeschaamd naar haar blanken hals en door het doorzichtige gaas op haar schouders. - - „Moet je zien, hoe zoo'n kerel door je klee- ren heen kijkt," fluistert Cato haar in, die ,aich bij haar gevoegd heeft. Gelukkig, dat de opening geschied is, vindt iaaP- $E£jki hinderen springen om hem Keejy eb stoeien met Japiks; en met de hcele feeën- bende, Flora vooraan, 6tormt hij het huis in. „Wat beeldig, mevrouw,fluistert de meid verrukt. „Zoo mooi te wezen, is toch heerlijk.'' Dat was het, wat haar de laatste dagen zooveel veerkracht gaf. Ze werd gevierd, ze schitterde. Ze was heelcmaal een luxe vrouwtje, schitterende vlinder. En nu zou den weer de grauwe dagen komen. Waarom had ze ook hem, den armen dorpsschool meester, moeten trouwen? In de salons hoor de zij eigenlijk thuis. Wat kwam al het liefste en bekoorlijke uit in haar, als ze zich kon laten gaan, vroolijk en innemend kon wezen in druk gezelschap, waar ze al haar schoon heid en gratie kon toonen. Daar stormde ze de trappen al weer af, uit de slaapkamer vandaan, zelf al weer ge kleed in een keurig, witte blouse, laag aan den hals, en zwarten rok, en dc kinderen in' frissche zomerpakjes, 't V/as zoo ook een heerlijk stel. Allemaal even 'blond als de moe der en even blank, met wat krul in de zware lokken. „Je bent een snoes," luisterde Jaap, haar in zijn armen nemend, „haast nog mooier dan Flora." „Beste mannetje," zei ze, werktuigelijk hem het zwarte haar streelend. Maar ze verlang de alweer naar het geroezemoes van de ten toonstelling en naar de gezellige drukte van den avond. In haast dronken ze koffie. Onderwijl werd er een bouquet rozen ge bracht met een kaartje y/voor Flora.7 Dat kwam van Japiks. Goverts hinderde het, maar hij bedwong zich. Japiks was een ronde, eerlijke jongen, een joviale vent, die geen malle bedoelingen kon, hebbem Maar hij zou hem toch te yef- staan geven, dat het beter was, het niet meer te doen. Doch 's avonds ergerde hij zich meer. In het „Bloemenspel". dat hij zelf had ge schreven voor deze gelegenheid, speelde zijn vrouw weer voor Flora en Japiks voor Zephir. Maar dc slotscène, als Zephir, na zijn afdwaling aan Podargc ontvlucht, weer ver- eenigd wordt met zijn echtgcnoote Flora werd hem al te realistisch afgespeeld. Japiks maakte schandelijk misbruik van zijn rol en kuste zijn vrouw zóó, dat hij er allerlei schampere opmerkingen over hoorde fluister ren. 't Deed hem zeer en hij vloekte bij 7.ich' zelf, dat het nu uit was en ze geen voet meer voorhanden bij l op de planken zou zetten. En Japiks zou uit zijn huis blijven. Hij kon er niet over zwijgen, toen ze thuis waren. „Nou, da's flauw," pruilde Mien, ineens uit dc uitgelaten feeststemming in den saai-nuch» teren toestand van huisvrouw neerploffend. „Waarom vond je 't dan goed? Je kan toch die scène niet spelen zonder kussen. En wat is 't nou heelcmaal! Een zoen van een door en door fatsoenlijk jongmensch op het toonpel. Als dat nou zoo erg is..." Ze wond zich op en Jaap krabbelde weer terug: „Nee, dat is ook niet zoo erg, als jc 't zoo neemt. Maar dc menschen praten er zoo raar over..." „O, de menschen. 'k Heb maling aan dc menschen. Dat heb je op zoo'n gat van een dorp Overal steken de menschen den neus in. Maar ik wil doen wat ik verkies, al klet sen ze dan nog 7.00— Als ik weet, dat hel geen kwaad is..." „Kwaad, kwaad... Maar goed is het dan toch ook niet, zoo eigenlijk een potje tc zitten vrijen op het tooneel.. Verontwaardigd keerde Mien zich af: „Vrijen, vrijen, 'k Ben geen keukenmeid... „Nee, en daarom past het ook niet," viel hij kordaat uit. Maar hij had er alweer berouw van en krabbelde nogmaal terug. „Ben je nou kwaad; snoes?" vroeg hij dee moedig, haar in zijn armen nemend. Maar ze onttrok zich aan zijn liefkoozingen: „Kwaad, kwaad!... Maar, als je jc altijd vragen moet, wat dc boeren er hier van zeggen zul len ..Maar we hebben toch met zc te ma leen „Och kom! Niemendal. Wat gaan ze o'rjs deen en laten aan. We leven toch fatsoenlijk.." „Nou, je zal zien, wat de Nieuwe Poelbode weet te zeggen. Ze zijn bezig met een bijzon dere school, en ze loeren op een gelegenheid, om ons af te breken..." Ze haalde onverschillig dc schouders op en bleef pruilen. VIERDE HOOFDSTUK. Aan den steiger van dc boot stond Mien met al liaar blonde krullekopjes de familie uit Amsterdam al toe tc wuiven: haar zuster Ma rie, haar zwager Piet Versteeg en twee kin deren, een langen jongen, Aart, met rood haar, rodSc inklü-auwcn en hangoorcü, -en een bleek jÊftoi-He. met it piek-hnnr en een zuur gezichtje. Toen de boot O.anlei. stool de familie de looonlank af. of uit Air tralie was weergekeerd, en was het een wodcr- zijdsch gezoen cn een ltiidrui htige begroeting, dat de andere menschen in de buurt er stil va» werden, om er zich rnee te kunnen amuseeren. Piet Versteeg was oen lange man met een; fijn, teer gezicht c-n een goiveilden baard. Zijn bruine oogen fca.iucn jets ongc-i meen zacht Hij wé-, direcieu: van een ijzer gieterij in de buurt van Amsterdam en brak nu een paar dagen uit, om hci h ir.aal uit zijn be zigheden te zijn cn in het vroolijkc gezin, van zijn schoonzuster zich cris in huiselijke, kleine gcnocgcÜjkheidjc.s tc verheugen. Marie, lang, mag r cn donker, zag er ve® ouder uit dan Mien, ofschoon ze ge-en drie, jaar scheelden. Zc v as wat stijf- maar als z© loskwam, even gul nis liaar zuster. „We komen weer cris lachen, Mien'" zé! Piet. ,,'t Is alle dagen van morgens zes tot 'S avonds zeven uur ploeteren in de fabriek, om werk gaan schooien, schacherén met reizi gers en duvels slimme opkoopeis. rondsprin gen met een paar honderd werklui; de aan- deelhouërs te vrind houën. Maar laat ik niét klagen, "t Geeft een goed bestaan... En dat is :i!les. Je begrijpt, zusje, dat ik snak, om eris om niemendal tc lachen.,." Mien leunt vertrouwelijk te^cn hem aan ert ziet hem lachend in het gezicht: „Ja, weet nog Piet, dat wc verleden jaar ook zooT* schik gehad hebben om die advertentie vaifc Ilooineus...'' (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1