Regenmantels3j»isonT'Hirond8!ie woii™ispiiiis^7m.r:A:ro DE EEMLANDER" piirnimii met Inbegrip van een BUITENLAND Plisseer inrichting, 1 WILLEM SF0ENHÜ1ZEN f i 4 I i s Zt 1 Alpaca l FEU 1LSLETON. E ¥EW W1CH To A.W 18e Jaargang Me. 24S pet past f 2.(0. pet week (met gratis verjekci ug legen otigelnkken) f 0.17A alzondcilijke nummers i OM. Tubthoon 511. DIRECTEUR: J. VALKHOFF. 8URËAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M,. D. J VAN SCHAARDENBURG. Woensdag 14 April 1920 bewijsnummer, elke regel meer 0.20. dicnstaanb:c» duigen 1 -5 tegels 0.50. Voor bandcl en bedrijf beUaan zeet vooideelige bepalingen tot het herhaald ndvericctcn bi) abonnement. bene circulaire^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. të, VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant HOF 46 AÏIER SFOORT Fabriekt Papenhofstede. Direete levering van den fabrikant aan .den verbruiker Concurrentie daardoor absoluut uitgesloten. Politiek Overzicht Millerand heeft in de Fransche Kamer ge sproken, maar het Persagentschap der repu bliek, Havas, is niet buitengewoon scheutig geweest met mededeelingen en beperkt er zich toe te verklaren, dat Millerand herin nerde aan de gebeurtenissen, die samen» hangen met het binnenrukken der Fransche troepen in Duitschland en daarbij te ken nen gaf, dat de Fransche regeering ni'et an ders had kunnen optreden dan zij had ge- düan. Wanneer zij een andere houding had aangenomen, dan zou ze de waardigheid en veiligheid der republiek te grabbel, hebben gegooid. Het kon natuurlijk niet uitblijven, dat Mil lerand met gretigheid de gelegenheid be nutte om nog eens een warm-prijzend woord uit te spreken in verband met de houding, die België aannam. Millerand sprak niet de meenir.g van zich zelf alléén uit, toen hij België huldigde, sloot zich goed als de geheele Kamer bij zijn uitspraak aan: Millerand's woorden lokten- enthousiaste toejuichingen uit. Van meer belang was echter hetgeen hij te berde bracht over het tusschen de regee ringen te Parijs en Londen gerezen geschil. Lit Millerand's rede is op te maken, dat na loyale gedachtenwisselingen tusschen de gouvernementen der beide landen, vrijwel een overeenkomst tot stand is gekomen. Zoowel Engeland als Frankrijk waren tot het inzicht gekomen, verklaarde Millerand, dat oen nauw en hartelijk verbond tusschen tide Janden een gebiedende eisch was, daar slechts op deze voorwaarde de moei lijke problemen, die zoowel in Duitschland als in het overige deel der wereld dringend om een oplossing vragen, Tót een goed ein de te brengen. Ook in den Engelschen kabinetsraad is de Engelsch-Fransche verhouding het on derwerp geweest van beraadslagingen. De situatie schijnt een gunstiger wending te Hebben genomen. In Engeland wordt dan ook alle hoop gekoesterd, dat de eens wil len dh ei d- tusschen de verbondenen gehand haafd zal bhjven en dat het einde van het onaangename incident dichtbij is. Het mon delinge antwoord, dat Frankrijk heeft gezon den op de iaatste Britsche nota, zal worden gevolgd door een formeel schriftelijk be scheid. Frankrijk schijnt daarin de opvatting zijner verbondenen te hebben aanvaaid, zoodat clan ook het terugtrekken der Fran- schen uit de onzijdige zone kan worden ver wacht, onmiddellijk nadat de Duitsche troe pen het gebied hebben ontiuimd. Naar wij meldden, is reeds een begin gemaakt met het terugnemen der Reichswehr. Door de Fransche regeering is te kennen gegeven, dat de oppositie tegen haar actie meer voortvloeide uit den wil een belang rijk principe te handhaven dan uit de méri tes van den toestand, die in_.'t leven was geroepen door Duitschland's inbreuk op 't vredesverdrag. Volgens Reuter was het reeds voor Don derdag evident en werd zulks ook in offi- cieele kringen toegegeven, dat er voor de Franschen alle reden bestond om beducht te zijn voor het oprukken der rijksweertxoe- pen; in verband daarmede wordt het begrij pelijk geacht, dat Frankrijk het raadzaam vond niet te dralen met een contra-actie. „De jongste gebeurtenissen", aldus Reu ter, „hebben bewezen, dat het optreden der Duitsche militaristen nauwlettend dient te worden gadegeslagen en indien, gelijk waar schijnlijk is, de alliantie slechts tijdelijk door het Roer-incident is geschokt, dan kan de zuivering der atmosfeer nog nut hebben." Gisterochtend in de vroegte hebben de Franschen middelerwijl den kreits LLnau verder bezet tot aan de lijn, die getrokken kan worden tusschen Hanau en Friedberg, waarbij de bevolking een zeer gereserveer de houding aannam. Door de Franschen werd onverwijld de veiligheidspolitie (de z.g. groene politie) gevangen genomen en naar Grfesheim gezonden. De bezettings autoriteiten namen alle wapens in beslag, die opgeslagen lagen om de burgerwachten er mee uit te rusten en de politie er van te voorzien. Bovendien werden een vijftigtal paarden gerequircerd. Wanneer men het W. B. mag gelooven, hielden de Fransche troepen in de leege kazernes als barbaren huis. In velband met de occupatie der Duit sche steden is de vraag gerezen, of de Jaar beurs, die te Frankfort zal wórden gehou den, allicht hindernissen in den weg zal wor den gelegd. Het bestuur dezer beurs heeft nu van cle bezettingsoverheid bericht ont vangen, dat van Fransche zijde de uitvoe ring en het bezoek der Jaarbeurs, die van 211 Mei zal worden gehouden, niet zal worden bemoeilijkt. Ook zal niets aan het houden van het internationale economische congres (1 en 2 Mei te houden) in den weg staan. Wanneer de orde niet wordt verstoord en de rust blijft gehandhaafd, zullen zoowel de exposanten en de jaarbeursbezoekers als de deelnemers aan het congres uit onbezet Duitschland en uit den vreemde ongehin derd naar Frankfort kunnen reizen aldaar vertoeven en weer vertrekken. Nopens de situatie in het Wupperda! ver luidt ondertusschen, dat duizenden voorma lige roode -rdes naar het Wupperdal en omgeving de vlucht hebben genomen en daar het voor hen gunstige moment afwach ten. Begrijpelijkerwijze heerscht daar dan ook overal groote ongerustheid. Het heeft er allen schijn van, dat het Wuppeidal het uitgangspunt schijnt te worden van een nieuwe actie van 't roode leger. De toestand lijkt des te ernstiger, daar vrijwel geen wa pens zijn ingeleverd. De centrale raad van Essen beschouwt 't nu als haar voornaamste taak organisaties te vormen die zullen hebben op te treden in den toekomstigen strijd, die wel niet zal kunnen worden vermede-»; reeds is te dien einde een commissie ingesteld. In de comité's van actie hebben de meerder heids-socialisten alle gezag verloren; uit vrees, .dat fhen allicht slachtoffer zal worden van een schrikbewind, bezit niemand den moed den eisch te stelli-n, dat de rijksweer- troepen binnenrukken. Zelfs worden mo menteel een groot aantal door de roode troepen gerequireerde vracht- en rij-aulo's naar Nederland uitgevoerd. óp alle hoofdpunten en omtrent dc noodzake lijkheid het aantal Fransche en Engelsche of ficieren, belast met dit werk, door dc inter- geallieerde commissie van controle in Duitsch land, te vermeerderen. B e r 1 ij n, 11 April. (V. D.) De toestand van de ex-keizerin heeft zich volgens de Deutsche Tageszeitung zóó vererrerd, dat men met het ernstigste rekening moet hou den. Washington, 12 April. (V. D.) De New-York World deelt het volgende mede: Heden is een officieele tegenspraak ver schenen van het gepubliceerde bericht, dat dat Opper-Silezië, zoo lang niet op grond der stemming zijn wettelijke afscheiding van 't Duitsche Rijk heeft plaats gehad, tot 't Duitsche rijk blijft behooren. De protesl- nota is ter kennis van de internationale commissie in Oppeln en den oppersten Rand te Parijs gebracht. P 0 r ij s, 13 April. (R.). Deze maand zal een conferentie gehouden worden door ver tegenwoordigers van Amerika, Engeland, Italië, Zwitserland, Nederland, Denemarken. Zweden en Noorwegen, om samenwerking te verkrijgen bij het verleenen van credielcn voor den wederopbouw van Midden-Europa de regeering van de Vereenigde Staten |Qvcr <Je bedr..,en en dc. vorro dozer Clc. heeft geprotesteerd tegen de actie van i ,1 laten zal bcrandslaagd worden, '/ij zullen rranknik. jin goederen en niet in geld verleend worden. Tege.ij-.ertijd is te kennen gegeven, dat [)e ojste js voorloopig als datum voor dc. de officieele kringen in ashington het op- conferentie vastgesteld, treden van Frankrijk in deze zaak als eer fout beschouwen. De Amerikaansche, Brit sche en Italieansche regeeringen hadden toegestaan, dat do Duitsche regeering troe pen zou zenden naar het Ruhrgebied tot het herstel van de orde. De Fransche regee ring heeft echter een ander standpunt in genomen en in Washington beseft men vol komen, in welk een moeilijke positie Frank rijk verkeert en dat het nog steeds het ge vaar van een aanval van Duitschland op Frankrijk ducht. Par ij s, 1 3 A p ril. (N. T. A. Draadloos). Uit Brussel wordt bericht, dat dc gemeente raad aldaar in een motie de Belgische regee ring heeft geluk gcwcnsclu met haar besluit om Frankrijk te steunen, met welk besluit zij haar verlangen tc kennen geeft het Verdrag van Versailles te doen eerbiedigen. Bochem, 11 April. (V. D.) De rijks ministers Giesberts en Wels vertoeven thans in het industriegebied om zich om trent den toestand te laten inlichten. Tot nu toe zijn in Bochem van de 5 O DO gewe ren slech'.s 2000 in^elev^Vd. In Essen is dit aantal nog minder en in Oberhausen had de inlevering bijna c.ecn resultaat. B e 1 ij n, It April (V. D-). V&igtlnr.d is door dc-n Rijkswoer geheel omsingeld. Dc zifl veringsactie zal binnen enkele dogen nonvan ccn. Rome, 13 April. (Stef. Ag.) Daar Italië het wenschelijk acht den wederop bouw van Oostenrijk te steunen en zoo spoedig mogelijk de economische betrek kingen te hervatten, is er een conferentie gehouden tusschen de Italiaansch-e en Oos- tenrijksche ministers van openbare werken en handel. Op de voornaamste punten is overeenstemming bereikt. P a r ij s 13 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Marsal, minister van financiën, bracht Maandag de Kamer op de hoogte van cle definitieve, uitkomsten der'laatste leening. De inschrijvingen leverden 15 mil liard 700 millioen op, die aldus zijn ver deeld 6 milliard 800 millioen voor 8 milliard voor J>ons der Nat. Verdediging 560 millioen voor obligatiën dor Nat. Ver dediging 375 millioen voor coupons Fran sche rente; 4 millioen voor andere waarden. Londen, 13 April. (R.) De 24-uur- staking, waar de vakvereenigingen in Ier land een opi'ocp voor gedaan hadden als protest tegen de behandeling der „politieke" gevGnigenen, die een hongerstaking houden, is heden begonnen. Uit verschillende doe len van Ierland wordt bericht, dat 'net werk overol stilstaat. Een groot aantal spoorweg- Heden staakt ook. Bedrijven van algemeen Suilenlandsche Berichten. Par ij s, 1 3 A pril. (R.) Een belangrijke conferentie is gisterengehouden tusschen Churchill en Lefèvre, den Franschen ministc-r van oorlog, over de technische toepassing van dc artikelen van het verdrag van Versailles met betrekking tot de uitlevering en de ver nietiging van de munitie en het oorlogsmatc- rieel, in het bizonder artillerie, van Duitsch land. Foch, Weygand en andere geallieerde generaals woonden dc conferentie bij. Algeheele overeenstemming werd bereikt! Berlijn, 13 April. (\V. B.) Voor hel i levensbelang als de bakkerijen en ds levens^ middelen-distributie werken door Londen, 13 April. (R.) De steking in Ierland is ernstiger dan men aanvankelijk gemeend had. In plaats van slechts één dag te duren zal ze voortgezet worden tot dat de gevangenen de vrijheid hebben herkregen. De vakvereenigingen van Belfast on Noord-Ierland hebben over het algemeen geen gevolg gegeven aan het stokingsbevel. K o p e n h a g e n, 1 1 April. (V. D.) On danks den tegenstand der rechtsche partijen werden de rijksdagverkiezingen tot 26 April verdaagd, daar het onmogelijk is de wet telijke formaliteiten vóór den 22en April te vervullen. Tegelijkertijd heeft het ministerie zich ter beschikking van den koning ge steld. herstel van den g r o n d wie| tel ij ken toestand in Gotha is de staat van beleg (ausnahme- züstand) afgekondigd en een rijkscommissie benoemd. Frankfort, 12 April. (W. B.) Er melden 'zich vele deelnemers aan voor het internationaal congres voor economische politiek, dat 1 en 2 Mei, tijdens de tweede internationale jaarbeurs, gehouden zal wor den. Uit binnen- en buitenland zullen lei dende personen uit economische kringen aan de beraadslagingen deelnemen. Het congres heeft plaats in de aula der universi teit. B e r 1 ij n, 12 April (W. B.) Ais motief aanvoerend, dat ten aanzien van Opper-Si lezië het vredesverdrag voor den duur der intergeallieerde regeering het in politieken zin deel uit maken van dezen of genen staat heeft opgeheven, heeft de intergeallieerde commissie medegedeeld, dat alle mandaten der in Opper-Silezië thuisbehoorende afge vaardigden afgeloopen zijn. De Duitsohe gevolmachtigde in Opper-Silezië heeft te gen dezen maatregel der intergeallieerde commissie bij generaal Lerond onmiddellijk krachtig geprotesteerd en er op gewezen, Oviedo, 13 April (Havas). Volgens de laatste berichten uit de centra van het Asturische mijnbekken zijn er 14 lieden ge dood en 35 gewond, waarvan 6 heel ernstig, door botsingen' tuscchen gendarmen en stakers. Budapest, 12 April. (H. K. B.). De afgevaardigde Stefan Friedrich en vier van zijn intieme vrienden, hebben aan het be stuur der Christelijke Nat. Ver. een brief Gravsnsi Regenmantels) Matsou Martel - K. Gracht 6.) - - gezonden, waarin zij verklaren, dal zij de te- i genwoordige i< ,<eermg niet 1 mger steunen en dal zij in de oppositie gann. Vnn regee- r'ngszijde en van de zijde der Christelijk* nation den wordt hieraan de uitlegging ge- :v<m als zouden deze beiden juist niet met do poüt'i'k van Friedrich mee willen gaan. Budapest, 12 April. (H. K. B.). Het sirafgti echlshof te Budapest heeit de vier personen, die terecht gestaan hebben we gens een samenzwering tegen hot loven varf den regent Horl'hy ter dood veroordeeld., Horthv heeft bun gratie verleend en de. straf" verende-ri in levenslange gevangenisstraf. Parijs, 12 April. (N. T. A. Draad loos). Uit Athene worat gemeld, dat do minister van buiienlandsche zaken aan allts Grieksche diplomatieke en consulaire agen-l ten in bet buitenland een rondschrijven go-T zonden heeft, waarin medegedeeld wordt,! dat Griekenland de diplomatieke betrekkin-] gen met Duitschland heeft hervat. Konstantinopel, 12 April. (H. R.)' Bij geizerlijk decreet is de Kamer ontbon-) den verklaard. Dc afgevaardigden verlieten de zaal zonder dat er incidenten voorvie len. Parijs, 1 3 April. (N. T. A. Draadloos). Uit Constontinopel wordt bericht, dat do Tui-ksche regeering een lang manifest pu-J 'hliceert waarin zij een zekere categorie per-] sonen laakt, die, onder liet masker van te, streven naar nationalistische hervorming, Tns' het rijk een zeer ernstigen toestand geschau' pen hebben. De regeering kondigi aan, daf zij, om het welzijn van het land te verzeke"! ren, niet zal aarzelen streng op te treden te gen hen, die zich niet gedragen naar haar voorschriften. Londen, 13 April. (RDe Armeensclitf delegatie dringt aan op het spoedig zenden van troepen der geallieerden naar Cillciê ert betoogt dc dringende noodzakelijkheid om d* vluchtelingen naar Cyprus tc zenden. De ver-- woesting van nog meer dorpen wordt bericht Ariana en Morsina worden bedreigd. Dc Fran sche ambtenaren zenden hun gezinnen naar huis terug. Cilicié is door de vernieling vat* de telegraaflijnen van het telegrafisch verkeer afgesneden. i Rome, 13 April. (Havas). De bladen melden, dat de troepen zonder bizondere voorvallen Misoerata en Maloet ontruimd hebben. New-York, 13 April. (RAlle Duit sche schepen, die tijdens den oorlog door de regeering zijn overgenomen, zijn aan particulieren verkocht. Volgens het verkoop- bericht van de Shipping Board zijn in do week van 3 tot 10 April 28 schepen ven. kocht voor 21.751.065 dollars. Hieronder waren elf voormalige Duitsche schepen. Washington, 13 April. (V. D.). Da. laatste ontwikkeling der gebeurtenissen wij* zen op een verbetering in den toestand. Da, hoofdstad en haar voorsteden staan echten' engevo'ge van de staking voor een tekort, aun levensmiddelen. Honderdvijftig chauf< feurs zijn aangewezen voor de verzorging; der voedselvoorziening met automobielen tusschen New-York, Baltimore en Philadel*1 phia. Generaal Palmer is te New-York te ruggekeerd. Te New-Yersey is het geheels passagiersverkeer hedenmiddag tengevolge1, van de staking stopgezet. Ook andere ver bindingen zijn verbroken. N e w-Y o r k12 April. (R.) Terwijl de. staking Maandagavond in het Midden* Westen scheen te verloopen, werd de toe* stand in het Oosten en Zuiden steeds trof Onder vrienden moet het geheim, dat men doorziet even nauwgezet bewaard worden, als ware 't ons toever trouwd f JU/R/ELIEE AEVSERSFOOHT Roman door J. EIGENHUIS, 10 „O ja, van Hooineus, die adverteerde, <lat hij dc nvcnschen bedanJcte voor de blijken van ceel neming bij zijn overlijden betoond'. .,Moe{ je weten, dat Jaap nou met •dienzelf den Hooineus in de commissie tot wering van sohooiverzuim zit "O' 1» kom, nee maar, dat is een frappanl geval..." -Mario en Piet en Mien gillen liet uit van de I£e| ea de stijve Janderties.ziin al door de rakkerigc krullebollen ingewijd in het los-' smijten van vaartuigen, die langs het kanaal liggen, in het verlossen van vastgeketende gei ten, die op den berm graz-en en in het over liet breedc knaal heengooien van steentjes, dat do broeibakken van kweelcer Lam rinkelen. Zoo vallen ze als een stormwind in hel groo te huis. De liooge, brecde gangen met marme^ ren vloeren het was eens het huis van den vrede-recliter daveren van al het ge weld, en de woonkamer, een echte zaal, lijkt haast te klein, om de drukte en luidruchtig heid te hergen. Als Jaap van de les thuiskomt hij zou in zijn vacnntie een paar jongens van rijke kweekers nog wat klaar stoomen voor het toe latingsexamen voor de Hoogere Burgerschool in Amsterdam merkt hij het al, dat er weer leven in de brouwerij is. Wat wa sze, na de feesten, weer ingeval len. Nog triestiger en klagelijker dan voor dien tijd. 's Morgens hoofdpijn, 's Middags doodmoe van het jachten om klaar te komen, 's Avonds huilerig, omdat ze geen doorzicht in. dc bergen naaiwerk Ijad. En nu, of er kermis was in huis, zc v/as weer in haar ele ment. Wat was het weer heerlijk, haar zoo veer krachtig te zien, zoo bekoorlijk beminnelijk tegen haar gasten, zooals zij alleen kon we zen. Zelfs te.g-en den rooien baviaan mc-t zijn hangooren. Die was er zelf verbluft van, zoo innemend als tante Mien tegen hem kon zijn. De stakker werd hierin anders niet verwend, vanwege zijn linksheid en afstooiend uiterlijk door ieder verwaarloosd. Ieders smaak en ieders liefhebberijen wa ren haar bekend, of zc er boek van had ge houden. En bij de koffie, met het middagmaal, •Zelfs in kleinigheden, bij .dc.. in rich tinu der.. logeerkamers, voelde ieder logé zich prettig verrast door de lieve attenties, waarin de gastvrouw zich had «uitgeput. En in al Haar bedrijvigheid door had ze nog telkens gelegenheid Jaap een lievigheid te zeggen, hem eventjes aan te halen of zich te laten aanhalen. Marie, wat worden wij oud," zuchtte Piet komisch. „Ja, man, dien dwazen tijd hebben wij ach ter den rug. Maar Mien en Jaap zijn niet wij zer. 't Zijn ook nog kinderen." Jaap wist wel, dat alle huisvrienden er over spraken, zoo'n jong verliefd paartje ze nog samen waren. En over de Yroolijkhèid en lief heid van zijn vrouw. En toch was het geen comedie van Mien. Ze leefde werkelijk op in 5Coop3 uw S30h©8ir-:'.-@!Hk bij J» ©rootendorsf HOF 38 het rumoer van menschen ontvangen of lo- gecnen. Zc kon evenmin buiten veel en vroo- lijk gezelschap om haar heen, als zc buiten zonneschijn on bloemen kon. Dat zc inzonk in haar dagelijksch gedoe, was niet -haar schuld. Het was zijn schuld, dat hij niet in staat was haar zoo'n lev te verschaffen, als met haar zonnige vlindernatuur overeen kwam. D tijd was precies uitgemeten; Mien had al les stipt jn elkaar gez-et. Na dc koffie fietsen of zeilen met de heele bende: na den eten heerlijk rustig in het koepeltje theedrinken, terwijl de kinderen zich in het dorp ver maakten; 's avonds een kaartje met een J>raatje^ ,,'k Weet niet wat me overkomt," zei Piet, hehagelijk achterover ia zijn rieten stoel en door het open koepelrnampjc zijn 'biscuitje voor de eendjes, die voorbijzwommen, ver kruimelend. „Als ik hier zoo lui-uit thee drink, dan valt er een rust over me als over onze dommelige betovergrootvaders, die zoo'n thee- koepeltje lieten bouwen, 'k Geloof, dat ik hier wei een heele week achter mekaar kon zit ten, droomcrig turen over de groene gras landen en naar dc wolkige luchten, en luiste ren naar het gekwaad van dc eendjes..." ,,'t Is me een heerlijkheid/' lachte Mien. ,,'k Denk, dat je van verveling al na een dag op je fiets spdong en naar je fabriek trap te. „Nou, ik niet. Vind jc die luidjes hier niet Je benijden, zoo'n rustig stil leven, in c-cn huis als van een Amsterdamsrhen patriciër uit de I8de eeuw, een grooten tuin aan een breedc sloot, een roeiboot- V/at ken jc nou nog kal- meerender dan zoo'n sloot met uitgcbrokkel- dc rietkanten ,\vaar de vorentjes in spartelen en de eenden aan het kroos sabbelen met 'er breedc snavels. AI was jc zwaar zenuwziek, in étn zomermaand wps jc hier gekalmeerd.." „Of je sprong in dc sloot, sp de Mien bitter. „Da's ook een goed ding," lachte Marie, „als je zwemmen kan." „Hè foei, praat nu niet van die sloot," viel Mien verder uit. „En van dat dooie dorp hier. Da s nou aardig voor even voor jullie om uit te rusten. Maar als je zoo jaar in, jaar uit bic. woont met al dat-gekwebbel om je heen, en dan niets ziet of hoort dan die kwebbelfami- lics hier...'- „Kom, nou maak jc 't toch al tc erg weer/' knorde Jaap. „Je weet ook wel, dat dc men schen heel aardig en hartelijk tegen ons zijn.." „Ja, en achter onzen rug kletsen over les. Nee, je l>cnt hier levend begraven. En aW, ik wist, dat ik m'n heele leven bier moest' blijven, dan was ik net zoo lief dood..." j „Nou, nou," suste Jaap, wien dc angst orav het hart sloeg, nu zij weer op haar stokw paardje zat. „Dat mag je zoo niet zeggen. Jei telt toch jc man en je-kindertjes nog wel meeV] en jc aardige huis..." „Aardige huis! Dat bakbeest...'' „Nou, Mien, een lief huis is het, zoo flinkJ ruim en luchtig, 'k wou dadelijk ruilen," zei. Piet. 11 „Keurig betimmerd en in dc verf/' viel Ma^ rie bij. „Alleen een beetje bewerkelijk..." i Een beetje?" klaagde Mien verder, die haar gastvrouwelijke talenten verloochende) nu haar ergernis over haar omstandighed haar dc baas werd. ,,'t Is niet om tc bewe ken met drie meiden. En dan moet ik 't me' één zoo'n halfwijze meid doen../' „Halfwijs nou juist niét. Zc is wel dom, maar 't is een goed kind, lijkt me," s Marie. „Ja, als jc 'r pas kent. Maar dan moet i alle dag met T omspringen ,en zoo'n ouë ron melkast van een huis mee in orde houën. Dr: ven van vroeg tot laat, en nog dc boel maj •half kunnen doen. En dan tot laat in den nacl de stukkendc kousen en het verstclgocd..." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1