ïmmmzï-TÏÏZ'ZZ „DE EEMLANDER" PUDS DER ADVERTENTIEH met Inbegrip van ccn BUITEN! AND RegenmantsisüMsison L'Hirondelle FEUILLETON. EVENWICHT. u"i!iwirk bij CIOOTEMSÏ, Hel 33. V - 18e Jaargang Ne. 28Ö P«I post 1 2.60. P« week (met sratls vetiekenng tegen ongelnkkcJi) f 0.17*. eizonderlljke nummert 1 OM. i Tuimioom JIJ. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR I J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. M. HOOFDREDACTEUR: D. J. VAN SCHAARDENBURG. Maandag 19 April 1920 bewijsnummer, elke icgel meer 0.20, dienstnanbie* dingen 1—5 iegels 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeeHge bepalingen tot het herhaald adverteeren bij abonnement. Eene circulair^ bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Van wesfc tot W88k. Geen land is zoo rijk aan politici als Frankrijk, maar de internationale politiek is (J\un „fort" niet. Het is den Franschen, staats lieden altijd tc veel te doen om de publieke jópinie in 't eigen land, en dan bij voorkeur pin de opinie van het kortzichtige, chauvi nistische publiek, dat al z'n wijsheid uk de "óchetterende boulevardpers put. Zoo gelukt ,j\et den Franschen staatslieden dikwijls om •Ae grootste domheden te begaan en-toch luide toegejuicht worden. We hebben dat nu weer gezien me<t de bezetting van Frankfort. Dat was nu juist iets wat de zelfingenomenheid en ijdelheid der Fransche nationalisten streelde, 't Zou ..vergeefsche moeite zijn om te trachten hun aan 't verstand te brengen, dat het 'n mis greep was, welke Frankrijk op meer dan ver lies aan prestige zal komen te staan. Alleen de Belgische regeering, die er zoo ongeveer de mentaliteit op nahoudt, viel Prankrijk bij, al deden zich er genoeg stem men hooien die van meer bezonnenheid en klaarder inzicht getuigen. Engeland, Amerika en Italië spraken on omwonden hun verbazing en hun afkeuring uit over Frankrijk's eigenmachtig optreden en de Frankfortscbe dwaasheid, 'n Scherpe notawisseling tussc'nen de Franschen en de Engelsche regeering heeft althans zooveel bereikt, dat men bij 'n volgende gelegenheid te Porijs wel wat minder hard van stapel zal loopen. De tusschenkomst van Frankrijk heeft overigens den oproermakers in 't Duitsche Industriegebied niet meer gebaat. Hun zaak vyss reeds verloren. Zij moest verloren wor den, want rij was de onderneming van 'n troep gewetenloozen en verblinden, van mis leiders en misleiden. Er kon wel ontzaglijke schade aangericht doch niets gewonnen worden. En 't moest uitloopen op 't fiasco 'dat het eind is van elke revolutie, welke maar eens op hoop van zegen geprobeerd wordt. Ook voor 'n revolutie moeten men- schen en toestanden rijp zijn. Er zijn overigens heel wat onverkwikke lijke dingen aan 't licht gekomen. In Duitsch land blijkt thans van revolutionaire zijde men aapt daar in alles het ancier régime na 'n we ergaloos* stelsel van spionnage te be staan. Er wordt in 't algemeen veel meer gespionnesrdi dan wij wel weten en wij zijn lang niet genoeg op onze hoede voor de po litieke spionnage, welke ook in ons land be staat. Maar in Duitschland moet het thans bar zijn. Het is eigenlijk 'n wonder dat men zich er niet eerder op toegelegd heeft want de menschen van onzen tijd zijn ongeloof lijk loslippig en in tram en trein houden zij gesprekken, welke versteld doen staan zoo wel over hun onvoorzichtigheid als over hun gebrek aan psychologisch inzicht. Ergerlijker dan de spionnage is wat een der onafhankelijke socialistische' rijksdagaf gevaardigden uitgehaald heeft. Die ontzag zich niet geheime documenten aan de En gelsche en Fransche autoriteiten te toonen en hen door leugens op te zetten tegen de (Duitsche regeering. Dit misdadig sujet zal wegens landverraad vervolgd worden. Niet alleen de Franschen, ook de reactio nairen hebben den communisten nog 'n kansje gegeven om den opstand te doen sla gen, althans te rekken. Zij gaan ongestoord voort met hun pogingen om 'n nieuwe con tra-revolutie voor te bereiden en dragen al dus koren op den molen der communisten, die geen beter agitatiemiddel zouden kun nen uitvinden. Zij zullen de complotten der reactionairen wel wat overdrijven maar dezen zijn er bot genoeg voor en missen te zeer politiek inzicht om te beseffen, dat 'n nieuwe contra-revolutie nog minder kans van slagen zou hebben dan de verrassende en niettemin deerlijk mislukte staatsgreep van Kapp. De algemeene tegenstand, dien zij daarbij ondervonden, de ontzaglijke on heilen! welke zij over hun )and brachten en he-t droeve figuur, dat zij daarbij sloegen, dat alles heeft den conservatieven niets ge leerd. Het schijnt zelfs, dat zij m hun blinde haat tegen de regeering, 2ich zelfs niet ont zien met de communisten samen te span nen, gelijk dezen weer dfleke maatjes zijn met de Fransche nationalisten waar het er om gaat Duitschland te vernietigen. En dat moeten wij nu beleven na deni oor log, die zoolang volgehouden werd omdat aan die oude praktijken 'n einde gemaakt moest worden T De verstandhouding tusschen Italië en Frankrijk wordt steeds onaangenamer. Nitti, de Italiaanschie premier, begrijpt de noodza kelijkheid van het herstel van de rust en van den wederopbouw van de centrale lan den. Oostenrijk en Italië, van oudsher aarts vijanden, onderhouden thans hartelijke be trekkingen. De Oostenrijksche kanselier, de soc.-dem. Renner, bezocht Rome en werd niet alleen door den Koning maar ook door den Paus ontvangen. En hij kreeg van dezen nog 'n millioen voor de armen mee f Engeland beleeft weer eens moeilijkheden met Ierland en 't schijnt nu ernst te worden met de afscheidingspogingen, 't Engelsche gezag kan nog slechts met behulp der bajo netten zich staande houden en de toestand wordt steed9 hachelijker. Er zijn tallooze Sinn Feiners gevangen genomen maar door 'n hongerstaking, ondersteund door dage- Hjksche betoogingen van het opgewonden publiek en 't dreigement van 'n algemeene staking, hebben zij de regeering tot toege ven kunnen dwingen. Dat zal niet bevorder lijk zijn voor het prestige der regeering maar als deze de Iersche slachtoffers den hongerdood had laten 6terven, zouden de gevolgen niet te overzien geweest zijn. Dr. Kuyper is thans officieel uit het poli tieke strijdperk getreden. De deputatenver gadering, welke lang niet meer die groote publieke belangstelling trekt, nu de partij steeds minder toonaangevend wordt en naar den politieken achtergrond weg schuilt, heeft Colijn als den nieuwen leider begroet; 'n 'betere zou niet te vinden geweest zijn, Colijn is inderdaad een onzer groote man nen (als we van groote mannen mogen spre ken) maar 't zal den „kleinen luyden" toch wel vreemd aandoen om op den zetel van den aartsvaderlijken Kuyper, profeet-theo loog-politicus den militair-petToleumdirec- teur Colijn te zien plaats nemen. Politiek Overzicht Het meerendeel der Franschen is van oor deel, dat dag na dag duidelijker blijkt, dat niet zonder recht en reden door Frankrijk voorzorgsmaatregelen zijn genomen ten aanzien van het militaristische Duitschland, en de stappen, welke worden gedaan om te voorkomen, dat Duitschland zich onttrekt aan zijn verbintenissen, die het te Versail les heeft aangegaan, worden in de Fransche republiek algemeen toegejuicht. Ter moti veering van het optreden wordt o. a. gewe zen op het feit, dat de aanvoerders van de Reichswehr niet steeds de neutrale Ruhr- zone ontruimen, daar de Duitsche regeering voor een nieuwen reactionairen staatsgreep beducht sohijnt te zijn, en eveneens wordt aan Duitschland verweten, dat het ook de overige bepalingen, die betrekking hebben op zijn ontwapening, niet nakomt. Het is licht te begrijpen, dat in Fransche kringen groote vreugde heerscht over oe beëindiging van het Frnnsch-Engelsch mee- ningsverschil en dat Engeland thans zich rekenschap geeft van de noodzaak, dat bo venal de ontwapenings-clausules serieus worden vervuld. Vrijdag heeft na het einde der gezantenconferentie Lord Derby, die er zijn plaats weer had ingekomen, in den loop van een langdurig onderhoud met Millerand dezen uit naam der Engelsche regeering voorgesteld, dat gelijkluidende instructies worden gezonden aan de vertegenwoordi gers der geallieerden te Berlijn, met het oog op den eisoh tot uitvoering der militaire ver dragsbepalingen. Duitschland zou op het hart worden gedrukt, dat het strikt zijn ver plichtingen moet vervullen, dat het zijn ef fectief moet inkrimpen, dat het volgens de overeengekomen voorwaarden zijn oor logsmateriaal moet uitleveren en vernietigen ^n dat bovendien noch een militaristische restauratie, noch een anarohistische revolu tie door de geallieerden zou worden geduld. Mocht, mogelijk, Duitschland niet de hand houden aan de tractaatc-clausules, dan zou den de verbondenen zich genoodzaakt zien elke zending van levensmiddelen en grond stoffen achterwege te laten. Het behoeft geen betoog, dat de Fransche regeering hoogelijk ingenomen is met de Britsche inzichten, die zoo wond er-wel stroo- ken met het Fransche standpunt en onge twijfeld een punt van bespreking zullen uit maken te San Remo. Geïnterviewd door den Perijsch'en corres pondent van de Daily News, heeft Millerand als zijn oordeel uitgesproken, dat zonder ontwapening van Duitschland de wereldvre de een onmogelijkheid is: de vernieling der Duitsche vloot verzekert de veiligheid van Engeland en wanneer het Duitsche milita risme te land zal zijn uitgeschakeld, zal een overeenkomstige vredestoestand voor Frankrijk zijn gegarandeerd. Ook Auguste Gauvain breekt in het Journal des Débats een lans voor DuitscWand's ontwapening: „Men begrijpt heel goed, dot noch de Britsche regeering, noch het Britsche volk zich in een militair avontuur willen storten in Duitschland. Maar de regeering en het volk van Frankrijk willen het evenmin. Als men een oogenblik aan de overzij van het Kanaal het tegenovergestelde heeft kunnen niet worden verheeld, dat zij onvoldoendeB e r 1 ij n, 1 7 A p r i 1. (N. T. A. DroadJ zijn en dat, aan den anderen kant, zij onver-, loos uit Norddeich). De intergeollieerda} Ir n-Av/\nlirra rricnc Jr\ Kaf Lu .«a.. r-/"irrv.n 1 mijdelijk gevoelige crises in het leven roe pen, die aan de stipte tenuitvoerlegging van het vastgestelde programma moeilijkheden in den weg leggen. Men is derhalve ver plicht terug té keeren tot politie-maatrege- len. Er zijn trouwens niet zooveel schaduw zijden aan verbonden, als men bij den eer sten oogopslag zou denken. De Duitschers zouden er aan gewoon raken, wanneer de tachementen der geallieerde troepen rond trokken. Het zou een heilzaam schouwspel zijn. Wanneer men met nauwgezetheid de chefs en hun ondergeschikten kiest voor al geen Afrikaansche of Aziatische troepen! zal men Uitstekende resultaten bereiken. Hoe langer hoe meer zouden de operaties kunnen worden bewerkstelligd zonder ern stige accidenten. Hebben de arbeiders uit de Ruhrstreek zelf niet den wensch geuit, dat de geallieerden in de neutrale zóne een materieele contróle uitoefenden?" Het valt echter te betwijfelen of deze werk lieden dit toezicht wenschen uit liefde voor Frankrijk of het Fransche militairisme; Gou- vain, die dit schijnt te meenen, is ditmaal wel bizonder naïef. Buitenfandsche Berichten. San Remo, 17 April. (H. R.) Lloyd George kwam te half zes, Curzon, maar schalk Wilson, admiraal Beatty te 6 uur, Millerand, Foch, Berthelot te 6 uur 40, de ambassadeur der Ver. St. en de Belgische missie in den avond aan. Nitti had een lang onderhoud met Lloyd George. San Remo, 18 April. (R.) Officieel. Nitti en Scialoja ontmoetten heden Lloyd George, Curzon, Berthelot en Millerand. Be sloten werd Maandag de eerste zitting te houden en deze te wijden aan het Turksohe vedrag. Dagelijks zal een communiqué wor den uitgegeven. San Remo, 18 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Inlichtingen, ingewon nen bij leden der verschillende delegaties, 7 denken, dan is het tengevolge van de buiten sporige uitingen (intempé-ance de langage) van enkele opgewonden personen, zooals men er altijd vindt, wanneer patriottische gloed in het spel is. De eenparigheid, waar mee Kamer en Senaat de minnelijke schik king, door Millerand uiteengezet, hebben goedgekeurd, bewijst, dat geheel Frankrijk uilsluitend de uitvoering eisoht van de maatregelen, voorzien in het vredesverdrag en bestemd om Frankrijk's veiligheid te waarborgen. Evenwel, wanneer wij hebben te doen met een klaarblijkelijk slechte wil of met een berekenden tegenstand, dan is het onvermijdelijk om tot materieel en dwang zijn toevlucht te nemen. De Britsche politici hebben den plicht hun landgenooten te waarschuwen, dat de toepassing vm een lichten dwang op dit oogenblik hun voor de toekomst een onvergelijkelijk veel aanzien lijker krachtsontplooiing kan besparen. Sinds het laatste incident was geen enkel „militair avontuur" te vreezen. Er bestond niet het minste gevaar voor gewapenden weerstand bij den opmarsch onzer troepen. Enkele woorden, gericht tot het Britsche gouvernement, waren voldoende geweest om te kennen te geven, dat het enkel en alleen ging om een politioheele operatie. Wij willen de middelen van economist.hen doen zien, dat niets bepaalds is vastgesteld ten aanzien van het programma en den duur der conferentie. In elk geval hoopt men, dat de regeeringshoofden in den loop der week Italië zullen kunnen verlaten. Een der eerste kwesties, die ter sprake zullen worden gebracht, zal zeker zijn het onderzoek naar den politieken toestand in Duitschland en het nagaan der maatregelen betreffende Duitschland's ontwapening. De Opperste Raad zal eveneens de Turksche verdragsbepalingen moeten goedkeuren, die in Londen zijn voorbereid om de Ottomaan- sche delegatie te kunnen bijeenroepen te Parijs, waar de onderteekening zal plaats hebben. San Remo, 17* April. (R.) De chefs der Italiaansche, Engelsche en Fransche marine zullen deel nemen aan de conferen tie te San Remo. Washington, 18 April. (R Italië heeft de Ver. S. uitgenoodigd een vertegen woordiger te zenden naar de conferentie te San Remo. Zurich, 18 April. (R.) Het W. B. deelt mede, dat de Duitsche regeering aan den commandant der Reichswehr heeft be volen hel neutrale Ruhrgebied in den avond dwang niet geringschatten. In elk geval kan van 24 April te ontruimen commissie heeft in Opper-Silezië in ver-) schillende mijnen laten aanplakken, dat zif •het stelsel van bedrijfsroden niet kan toe- loten. Als er een staking mocht uitbreken, zal de commissie Poolscbe troepen in Op per Silezië loten binnenrukken en alle ambtenaren door Polen vervangen, als do arbeid niet dadelijk wordt hervat. Morgen zullen onder de leuze „vrijheid en gerech tigdheid" in geheel Opper-Silezië groote pro- testbetoogingen tegen de Fransche mnchts- beweging worden gehouden. Brussel, 17 April. (H.-R.). Het Hof van Assizen heeft bij verstek de activisten! Devreese, De Clerq, Van Roy, Plnnqunrt,1 Maertens, Mommoert, Vonziegesnr, Foig- mart, De Cneudt en Brenou ter dood ver oordeeld. De vier eerstgenoemden waren werkzaam op het bureau van den Raad van Vlaande ren. B e r 1 ij n, 17 April. (W. B.). Het poli-*1 tie-presidium deelt mede, dat de politie- president, die in zijn hoedanigheid van re-; geeringscommissaris in het politiedistrict Berlijn bevoegd is tc beslissen over kwes*j ties van voorloopige hechtenis, geweigerd) iheeft de officieren en burgers, die in den'j nacht van Donderdag op Vrijdae in verbandj met beraadslagingen in het rijksweerminis- terie zijn gearresteerd, in voorloopige heah-| tcnis te stellen. .1 Bij het nauwgezette verhoor bleek uit niets, dat de gearresteerden van zins waren' de regeering ten val te brengen of op eeni- gerlei wijze de rust of de veiligheid in ge vaar te brengen. De politic-president heeft daarom de gearresteerden dadelijk in vrij heid laten stellen. Berlijn, 17 April. (N. T. A. Draad loos van Norddeich). In de stootsporcelein- fabriek te Meissen worden thans in opdracht der regeering proeven genomen met de vervaardiging van porcelcinen geldstukken» Men verzekert, dat Ivet porceleinen geld licht en stevig is en uit hygiënisch oogpunt zeer aanbevelenswaard, daar het ofv/aschbaor is. Ook vervalsching wordt uitgesloten geacht- Dresden, 18 April. (W-B.). Volgens een officieel Czecho-Slowakisch bericht is Höltz op 17 April te Morienbad gearresteerd en in de districtsgevangenis te Eger opge borgen. P a r ij e, 17 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Fransche Kamer heeft Don derdag het debat over de nieuwe belastin gen en accijnzen voortgezet. Briand verklaarde, dat de geallieerden ir» 1916 reeds het beginsel der internationale solidariteit in de financieele politiek erkend 'hadden. In een met algemeene stemmen aange nomen motie verklaarden de geallieerden toen, dat alle hulpbronnen (mannen, mate rieel en kapitaal) gemeenschappelijk ge« briiikt zouden worden. Spr. zeide dat hieiw in een kiem lag die ontwikkeld moest wor den en dat z. i. de dag zeker zou aanbre ken, dat een beroep op de intergeallieerde solidariteit niet zonder gevolg zou blijven, wanneer men Engeland en Amerika er een maal van overtuigd had, dat Frankrijk door het gebrek aan dpze solidariteit doodbloedt Londen, 16 April. (RAdmiraal Jellicoe is benoemd tot gouverneur van Nieuw-Zeelond. L o n d e n 1 8 April. (N. T. A Draad loos uit Lyon). Volgens een bericht van de Evening Standard zou Lord French zijn ont slag hebben aangeboden als onderkoning van Ierland. Dublin, 18 April. (N. T. A. Draad loos uit Annapolis). Elf hongerstakers zijn gisteren uit de Mountjoy-gevangenis vrijge laten. De voorwaarden, waarop de gevangor De séhoon'heid Jeeftijd. der oogen vreest geen Roman door J. EIGENHUIS. U Wat lag hij rustig nu te slapen, en als mor gen de dng begon, dan zou zij hem weer gaan lastig vallen met haar getob, en de kinderen mei hun gedrein cn de schooltaak zou hij doordraven, om nog veel langer tijd stomme lingen lessen in te pompen, tot hij om tien uur jan z'n kranjle kon beginnen.... Zoo lag ze alles om cn om te wentelen in haar lioofd, en zonder zich de wijsgeerige vraag te stellen: heeft dit leven een doel? kwam telkens toch weer haar leven en al het leven om haar spoken voor haar geest, in dui- end vormen van ellende, waarvan ze de trekking niet snapte... Lang matte ze zich, .looals zooveel avonden, af met al dat trooste- looze getob, tot het eindelijk stiller in haar ,werd en zc van niets meer wist... om 's mor gens met een gloeiend en dreunend hoofd te (Ontwaken. ZESDE HOOFDSTUK. De vogels kwetterden cn tjilpten in de lin- debcomen voor de kleine achterkamer. Daar zat Men s morgens het liefst bi het zonne- ,tie: Al jvas het warm .weer zooals ML jdan 'Zocht ze nog het zonnetje, als een kleumschc poes. Niet, dat ze kouwelijk was, maar de zonnestralen voelde ze zoo graag door zich heen koesteren. Dat dreef haar ongedurigheid soms weg cn tintelde nieuwe opgewektheid in haar. Die donkere dagen met zware, zwarte luch ten hingen op haar altijd als zwarte dompige sluiers, en als ze 't niet kinderachtig gevon den had, zou ze in staat zijn, om stil te zitten snikken met zulk weer. Benauwend vond ze een dag zonder zon, en daarom had zc de platte lindeboomen hooger doen ophakken, zoodat de zon nu gezellig -de lièele achter kamer door de twee hooge ramen kon vullen. Jaap kwam om half elf met het speelkwar- tiertje geregeld voor haar raam een kopje koffie halen en spotte- dan met haar kouwe lijkheid: „Zoo, zit m'n kleumschc poesje weer in de zon te spinnen?" Ze was een zonnekind, had hij wel eens gek scherend gezegd. Zoo dat heerlijke geglans in de kamer en die koestering op haar lichaam, dat juichende licht buiten blij over het gras veld in de verte en op de muren van de school, dat gaf haar een heel anderen kijk op haar werk en haar leven. Rustig werkte ze door, nu en dan diep zuch tend, of ze de warme lucht, die door het open venster kwam, wou hinner.drinken. In de lindeboomen was het een spektakel van verliefde musschen en ruzieachtige, bal dadige spreeuwen, die zelfs <ien koekoek na- kwetterden. Nu en dan streken een paar musschen op 'haar vensterbank neer, en hielden vlak naast haar een beredderige liesdeSYerklaring. Als ze die achterkamer niet had, was liet Keele bakbeest van een huis niet te bewonen geweest. Magj ze was nu niet gestemd om t® ■klagen en ze piekerde driftig door, met een drang in zich, om zich door al haar werk heen te slaan, en dan uit huis te rennen, in de volle zon. „Naar huiten, naar buiten, Naar weiden en veld!... Zoet geuren de bloemen..." klonk het lief uit de geopende schoolramen. Een rilling voer liaar door de leden. Kin dergezang was zoo ontroerend. Daar was nu nog meer zoete opwekking in, dan in het vo- gelgcschetter. Van alles was er in, natuur drang, jonge onschuld, juichende blijheid, en dan dat, wat alleen een moeder in kinder stemmetjes hoort IKéurtge Serieermg Zij neuriede stil mee, en het was of haar werk nog vlotter ging. Ineens schrok ze half van oen zwarte scha duw op haar naaigoed. Ze zag op en kleurde even, toen zc het open lachende gelaat van Japiks voor zich zag. Een heerlijke bouque trozen hield hij haar voor en de zoete geur ademde de kamer in. Ze streelde de satijnige welving van de 8e" zwollen knoppen met haar oogen, en zc zou het haast met haar handen willen doen. Geen bloem, vond ze. die Yan zoo etherische en. van zoo voorname schoonheid was. Elk blaadje was op zichzelf een wonder, van «vorift en van glans en van fijnheid en een enkele openpui- lende roos kon haar doen denken aan een kinderzieltje, dat al zijn teer.» mooiheid open- welft in het naieve en schuldclooze van zijn levensuiting. Zoo had ze vaak -gevoeld en voor zich ge formuleerd, want ze zat altijd zoowat tc filo- sofeeren en vooral over het mysterie van het bloemenmooi. Nu ging dat alles, minder uit gedacht, dan wel in gevoelsstemming, door haar heen en dankbaar glimlachend nam ze de bouquet aan en stond op, om zc in een vaas te zetten. En toen Japiks wegging, wisten ze van el kander, dat ze beiden naar Amsterdam zou den gaan, nog van morgen, op de licts, hij voor zaken, zij om voor een verzetje Piet on Marie eens op te zoeken Zij spraken niets af, en Mier. maakte zichzelf wijs, dat zc alleen ging. een gewoon tochtje, zooals zc meer deed. Zc ging zelfs even naar school, om Jaap te zeggen, wat ze van plan was, cn gaf de meid de noodigc instructies. Tn een wip was ze ge kleed en reed het dorp uit. De akkers geurden van dc rijpe aardbeien en de plukkers hurkten in de bedden of droe gen de volle bakken in liun cchuit. Merels en wielcw allen jubelden orgelend hun volle wei- De open, eerlijke oogen van den jongen j Justlied en druk kwinkelden boogerd- en "koe man schitterden haar legen en volgden haai i vinkjes hun zenuwachtig licfde-gepinkel. verlangend, terwijl ze dc kamer inging om een Mien trilde, zoo heerlijk opwekkend ze ah* vaas te zoeken. Ze voelde zijn blikken en j jgS vond, cn staarde hchagelijk over de zoiv* draalde wat mot haar schikken, om van zijn u,vc rs cn jn kreozige slooten, waar behagen te genieten. Even kwam het in haar Ljc with m gele waterlelies weelderig in plek- op, dat Jaap het liever niet had. als ze bloc- tcn n]s h:t bloem patroon van een tapijt. Ze. men van hem aannam, maar dat duurde niet f dnclif aan niets dan aan de zalige natuur-' lang. Het gebeurde tegenwoordig zoo zelden wccIde en genoot niets dan deze. En toen J*- en waarom zou zc van een goeden huisvriend |piks jnpcns' nanst ],aar reed, vond zc dal zo* niet een attentie terug ontvangen? Zc dacht i natuurlijk, dat zc zich niet verrast aa»- er al niet meer aan, om er hern een wenk over stelde. te geven, en dc bloemen verschikkend cn dc praatten druk over het mooie weer, eA vaas uit de karaf met water vullend, 7ag ze hij y.eCs haar 0[> (le gcwassen in dc kwecke^ hem steelsgewijs aan, even geschokt door zijn I rijen en op de vogels cn bloemen langs de* be wonderenden blik. I W5g ^1 haar kwellinkjes en «zorgjes thuis vie* En onwillekeurig zette haar vrouwelijk in- len weg cn het was haar, of ze nog als negsJt- stinct, om mooi gevonden te worden er. tc he- I tienjarige met Jaap tochtjes deed, de lucht- hagen, alle overwegingen op zij. Ze ging naar j hartigheid zelf cn uitgelaten om bagatellen; het raam en babbelde wat met Japiks over j Was het Jaap niet, die naast haar reed? 7a het mooie weer en over haar verlangen om wist wel, dat zc weer zoo vol licht cn dolle op de fiets uit te gaan, stil rond te toeren vroolijkheid zat, als twaalf jaar geleden cn langs de zonnige akkers. Ze zagen elkaar vlal^dat zc bewonderd werd en alles in liaar ]ee(^' in dc oogen en hun bloed joeg sneller door dc, om tc behagen, onwillekeurig. J de aderen (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1