OelÉrscte Credietvereeniging „DE EEMLANDER" BUITENLAND Verricht aiSe bankzaken. BINNENLAND jliiJ. GRDOTEHDQBST K0F38. mus mi menie» z !;4Tï.'.°S Opgericht 1866. Gestort Kapitaal10.000.000 REeserven- 4.400.060 FEUSIXETOM. EVENWICHT. Groote .SorteerS^g is alls spdw Sohoenwsrk 18e Jaargang Ne. 263 oer pntt 1 740 per *«k (met gratii venekcr ng legen ongelukken) 1 0.1A «liondcilijke nummer» i,iS. Thephooh 513. DIRECTEUR» J VALKHOFP BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. M. HOOFDREDACTEUR: D J VAN SCHAARDENBURG. Donderdag 22 April 1920"^ bewijsnummer, elke regel meer 0.20, d-.enstu.in!' c« dingen 1—5 regels 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordccligc bepalingen tot het herhaald advcrtcercn bU abonnement. l'cne drculairc. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden, licwiisnummers 5 cent. Politiek Overzicht Tot bevestiging- van de opvatting van generaal de Lacroix, dat de Fransohe op- marsch ktrrgs de Main is te beschouwen als een strategische tegenop er ati e tegen h'et optreden van de Duitsche Reichswehr in Het Rithrgebied, wordt door de Köln. Ztg. gewezen op de uitwerking van dezen op- marsch op de Duitsche spoorwegverbindin gen. Zij schrijft: „De bezetting van Frank fort, Darmstadt, Hanau, Dieburg en Hom burg heeft zich onder het gezichtspunt van de ..strategische noodzakelijkheid en mili taire veiligheid" zoodanig uitgebreid, dat b.v. ruim de helft van de provincie Starken- burg thans door de Franschen bezet is en dat in verband met het Hessen-Nassausche gedeelte en de inbreuk m de provincie Oberhessen, een sterke wig van bijna TOO KM. breedte aan zijne basis en omstreeks 40 KM. aan zijn front ter lengte ven 50 60 KM. tusschen Noord-Duitschland en Zvid-Dvilschland op de Meinlinie is inge slagen. Daarmee zijn alle spoorwegverbin dingen Yan West-, Midden- en Noord- DuitscMand met Zuid-Duitschland, voor zoo ver zij zich middellijk of onmiddellijk van den overgang over Frankfort bedienen, 4oorgesneden. Dat geldt niet alleen van de hoofdlijnen, 'maar ook van de lijnen van secundaire beteekenis en de zijlijnen, zoo dat ook als men zich van dezen bedient, geene verbinding meer te krijgen is." Een dergelijke bewijsvoering brengt ko ren aan op den molen van hen, die in alles wat Frankrijk doet tegenover Duitschland, fceekenen zien van het streven, dat in Frank rijk voorzit om Duitschland verder te ver zwakken. Men denkt daarbij in de eerste pleats aan den invloed, dien de militaristi sche elementen uitoefenen in de Fransche regeering, v/ien het er om te doen is Duitschland politiek bliivend te maken tot oen cfuantiié négligé able en die zich als ideaal voorstellen den toestand zooals hij was onder de regeering van den eersten Napoleon, toen West-Duitschland verdeeld was onder de staten van den onder Fransch protectoraat staonden Rijnbond en Ham burg behoorde tot het gebied van het Fran sche keizerrijk. Van dien invloed gewaagt president Wilson in den brief, dien hij den Sen Maart van dit jaar geschreven heeft aan den senator Hitchcock tot verdediging van der. volkenbond en inzonderheid van artikel IO van het vredesverdrag van Versailles. Men leest daarin: „Gedurende de beraadsla gingen van de conferentie in Parijs werd het duidelijk, dat in Frankrijk een militaire aarlij onder zeer invloedrijke leiding naar de heerschoppij streefde. Toentertijd werd zij geslagen, maar zij heeft heden de lei ding." Er is hier echter niet alleen aan militaris tische invloeden te denken. Sterker mis schien nog doet zich de wensch gelden om de uitvoering te verzekeren van het vredes verdrag van Versailles. De voordeelen, die bij dat verdrag bedongen zijn, moeten aan Frankrijk verzekerd blijven. Dat is schering en inslag van de politiek der Fransche re- geerirt.g. Tegen het gevaar, dat het verdrag van Versailles onuitgevoerd zal blijven, is men in Frankrijk op het nemen van voor zorgen bedacht. En dot gevaar is geenszins /denkbeeldig. De Temps heeft van iemand, die na een tijdlang in Oost-Pruisen te heb ben vertoefd, een rondreis door Duitschland heeft gedaan, een verslag gekregen, waarin* deze zijne reisindrukken aldus wergeeft: „De algemeene indruk, dien men uit Duitschland terugbrengt, is dat alle partijen, ondanks hunne verschillen, zich vereenigen op een gemeenschappelijk denkbeeld: de bepalin- j gen van het vredesverdrag niet uit te voe-J ren. De Duitschers zullen het verdrag niet uitvoeren, als men hen niet er toe dwingt.Een essentieel kenmerk van den tegenwoordigen toestand van Duitschland is, dat de binnenlandsche strijd er geleverd wordt tusschen twee partijen: de uitersten van het socialisme een erzij cis en de mili taire en monarchistische partij anderzijds. Tusschen deze beide polen is geen cen trum, dat evenwicht maakt. De massa van de bevolking, slap, onverschillig en berus tend, reageert niet en schijnt geen belang te stellen in den uitslag van den strijd. Br is echter bij haar een geest van reactie tegen het tot bet uiterste gedreven milita risme te bespeuren. Men kan niet zonder correctief verzekeren, dat de Duitsche staat heden een socialistische staat is: een reeks schommelingen tusschen de twee uitersten zal zich er onvermijdelijk voortzetten en het is nog onmogelijk te voorzeggen aan welke zijde de toestand zich ten slotte zal kristal- liseeren. Maar zelfs wanneer de socialisti sche partijen het zouden winnen, moet men zich er voor wachten te gelooven, dat dezen zich niet evenzeer zouden insponnen als de reactionairen om de gevolgen van het ver drag weg te moffelen, want dat is een geest, die aan alle Duitschers gemeen is." Buiie-nlatjdsche Berichtsn. Londen, 20 April (V. D.). Volgens een offricieuse mededeeling uit San Rerno te Parijs ontvangen heeft de conferentie beslist, dat Constantinopel in Turksche han den zal blijven, doch dat geallieerde deta chementen daar zullen worden gestatio neerd om eventueel op te treden tegen Turksche leiders, die opnieuw gevaarlijk be ginnen te worden. De zeeengten met inbe grip der Dardanellen zullen worden ge ïnternationaliseerd. Heden zijn de geal lieerde maritieme en militaire experts, waar onder Fodh, Sir Henry Wilson en Graaf Beafty, die gisteravond te San Remo is aangekomen, bijeengekomen ter regeling ven de toekomstige controle over Turkije. Londen, 20 April. (R.). Een tele gram uit San Remo bericht, dat de volken bond het mandaat over Armenië afwijst. De opperste raad heeft geweigerd de Ver- eenigde Staten te vragen finar.cieelen steun te verleenen aan Armenië. San Remo, 21 April. (RBalfour, die gisteravond hier is aan ekemen, had een langdurig onderhoud met Lloyd Gec-ge. Het schijnt zeker te zijn, dat de Confe rentie Zaterdag zal gesloten worden en dat de Engelsche en Fransche missiën Zondag zullen vertrekken. SanRemo, 20 April. (H.-R.) De Op perste Raad heeft de grenzen van het nieu we Turksche rijk vastgesteld, zonder even wel de verdeeling der gebieden, die darrvan afgescheiden worden, te regelen, zooels dit ten aanzien van de andere vijandelijke lan den geschied is. De Turksche yredesdelegatie zal 10 Mei te Parijs het vredesverdrag in ontvangst nemen. Zij zal de nieuwe grenzen van het rijk moeten erkennen en zich verbinden te berusten in de besluitc-n die de Geallieer den aangaande de Fransche, Ttaliaansche en Engelsche invloedssferen zullen nemen. Batoem zal een vrijhaven worden, die als uitweg naar de zee voor Koerdistan zal die nen. P a r ij s, 21 April. (N. T. A.). De Duit sche delegatie heeft aan het secretariaat van de vredesconferentie drie nota's doen toe komen, om te worden overhandigd aan den oppersten raad te San Remo. De eerste bevat het antwoord der Duit sche regeerinT op het verlangen tot ontbin ding van de Einv/ohnerwehr, dat gesteld was door de intergeallieerde controle-commissie te Berlijn. De tweede nota heeft betrekking op de Duitsche troepen in de militaire zóne en ver zoekt den geallieerden, niet meer het aan tal bataillons vast te sriten, hetwelk er moet vertoeven, maar het juiste cijfer der troe pen. Zij vraagt verder, of het aantal artille risten grooter mag zijn, dan thans het geval is. De derde nota betreft de rijksweer en zet het standpunt der Duitsche regeering uiteen. Deze verlangt, da de sterkte der rijksweer verdubbeld en op 200.000 man gebracht wordt en grondt dit verzoek op de noodzakelijkheid de orde te handhaven en de onmogelijkheid het leger te ontwapenen. Bovendien verlangt zij het behouden van den generalen staf, vermeerdering der ar tillerie, vliegtuigen en spoorwegcompag nieën. Londen, 20 April. (R.). De Labour party maakt bekend, dat zij van het Foreign Office bericht heeft ontvangen, dat de op perste raad heeft toegestemd in het geven van paspoorten naar de' Russische grens voor de delegatie van Britsche arbeiders, die is aangewezen om een bezoek te bren gen aan Rusland. K eu 1 en, 21 April. (W. BHet op de hier gevestigde banken werkzame personeel is heel en voormiddag in staking gegaan, cmdnt de rischen tot salarisverhooging niet zijn toegestaan. P a r ij s, 21 April. (H.-R.) Clemenceau is hier aangekomen. Per ij s. 21 A p r i 1. (V. D.). Het gerechts hof heeft heden den derden advocaa1 vnn Caillaux, mr. Démenge, gehoerd. Deze heeft een geheel juridisch pleidooi gehouden, waarin hij de wettigheid der vervolging betwistte op grend van zijne uitlegging van do a-tikclen var» Het Wetboek van Straf recht Londen, 20 April. (R.). Hedenmor gen werd op een detective in Dublin op straat geschoten. Hij stierf des namiddags in het hospitaal. Sofia, 20 April. (Buig. Ag.) Het kabi- net-Stambolisky blijft definitief aan het be wind. De drie plaatsen, opengekomen door het ontslag van drie nict-agrariërs, zullen voorloopig worden waargenomen, in af wachting van de benoeming van nieuwe mi nisters, die uit de agrarische partij zullen gekozen worden. De regeering zal dan ho mogeen zijn. Sofia, 2.0 April. (Buig. ag.) In ant woord op een door de Bulgaarsche regee ring gedaan verzoek, heeft de Rumeensr.he regeering in Sofia kenbaar gemaakt, dat zij machtiging verleent tot het zenden van een Bulgaarschen gemachtigde naar Bukarest, die de zorg op zich zal nemen voor de in Ru- menië wonende Bulgaarsche onderdanen. Een Rumeensche commissaris bevindt zich reeds in Sofia. Belgrado, 20 Ap 11. (N. T. A.) Het Servisch Pers Ag. meldt, dat hedenmiddag te 5 uur de zitting van de volksver tegen- woordiging zou geopend worden. De voor zitter verklaarde echter, dat het voor de af gevaardigden door de spoorwegstaking on mogelijk was de zitting bij te wonen. De vergadering is verdaagd tot 27 April 4 uur namiddags. De prins-regent heeft een besluit getee- kend, dat den minister van oorlog machtigt gedurende twee maanden de manschappen van alle lichtingen, die van beroep spoor wegarbeiders zijn, te mobiliseeren voor den militairen dienst. B 1 g r a d o, 2 0 A p r i 1. (N. T. A.) Het Serv. Pers Ag. meldt, dat de staking van de binnenvaart-scheepslieden geëindigd is. doch de staking der spoorwegarbeiders nog niet. Kopenhagen, 20 April (W. B.). De Lettische en Russische vredesgemachtlg- den hielden den T6en hunne eerste zitting onder voorzitterschap van Joffe. Deze ver klaarde de Lettische vredesvoorwaarden in hoofdzaak voor aannemelijk. De sovjet-re- geeTing meet echter den eisch tot vergoe ding van oorlogsschade afwijzen. Ook knn zij geene bijzondere concession doen voor het gebruiken van de Lettische havens, omdat die op kosten va-n het geheele Russische rijk zijn aangelegd. Washington, 20 April. (V. D.) President Wilson heeft vijf kwartier deel genomen aan een zitting van het kabinet. Gemeld wordt, dat er een volledige zitting heeft plaats gehad. Mexico City, 21 A n r i 1. (N. T. A. Draadloos von Annapolis). Er zijn troepen gezonden om generaal Obregon gevangen te nemen, den candidoat voor het presi dentschap va Mexico, die volges berichten naar Sonora is gevlucht om zich in veilig heid te brengen order de revolutionnairen- Kameroverzicht IVreed» Karaat In de zitting vnn Woensdag was aan de orde de wijziging der wet op de Inkomstenbelasting w (Ket rekenen als inkomen van de waarde vermeerdering van opgaand hout). De heer Kooien zou de voorkeur Heb ben gegeven aan een kaprecht, doch zal zich bij Het ontwerp neerleggen. Hij licht een amendement der commissie van rappor teurs toe, om ock de wegenbeplainting on der de regeling te doen vallen. De heer Van Beresteyn verded' 'r. een amendement cm vooral in het belang van het behoud van natuurmonumenten de bosschen van bc-lasting vrij te stellen. De heer DeWijckerslooth licht ren sub-amendement op het amendement-Van Beresteyn toe, bedoelende wel de periodieke opbrengst van Hakbosschen te belasten. Overigens zal hij toch tegen het ontwerp stemmen, waartegen hij zeer groote bezwa ren heeft. Minister de Vries erkent de ge grondheid der bezwaren tegen het ontwerpt en neemt Ja et amendement van den heer Vort Beresteyn over. Hij zal zoo spoedig mogclijn een kaprecht voorstellen. De heer Dc Wijckerslooth maakt j zijn vervallen sub-nmend^ment tot omendo«*| ment. Een voorstel-v. d. Tempel om de beraadslagingen te schorsen in verband met» de onzekerheid over de beteekenis der wij ziging van het ontwerp wordt verwoi ?n met 31 tegen 26 stemmen. Het amendement-De Wijckerslooth wordf aangenomen met 49 tegen 14 .stemmen Het ontwerp vordert geen stemming. p Vaststelling van een Wetboek van Strafvordering. De heer Van Doorn koc% e t eertl groote bewondering voor het ontwerp, dnfr veel te veel onderslo-boven haal*, t-rwiih toch de tegenwoordige regeling nie' zco. slecht is en de aan de beklaagden toer W de nieuwe rechten niet alle in het bek j der rechtsbedoeling zullen zijn. De heer Reymer juicht het ontwerp toe. Het tegenwoordige Wetboek van Straf* vordering is ^on onzer slechtste wetboeken. De heer W ij n 1: o o p ziet in het ontwerp een wettelijke organisatie der klassenjustitie, j Hij wil rechtspraak door leeken, te kiezen' en af te zetten door arbeidersraden. De heer Drcsselhuys wijst op de groote sociale beteekenis ven het ontwerp. De hoer Kleerekoper meent, dat voor de noodzakelijke wijriging van het Wetboek vnn Strafvordering een eenvoudige novelle had kunnen volstaan en dat dan' meer spoed had kunnen z.iin gemaakt met de veel noodzakelijke herziening van het Wetboek vnn Strafrecht. De beer Vnn Schalk meent, dat lee- kenrechlspraak en een betere opleiding van juristen de elementen moeien ve ficn voor een doelmatige uitvoering der vei be terde regeling. Minister Ho ems1 ei k wijst ?r op, dat Het ontwerp er gehe op is gen ht om den rechter gele; <--ïh*id te gr on O' :er de materie el e waarheid te komen en d; raarst don beklaagde de grootst mogelijke gele genheid tot verdediging te geven. Op de op leiding der aanslaande rechters zullen dé nieuwe regelingen vanzelf heer invloed doen gelden. Spr. is niet afkeeiIrr van een Her ziening van het Strafwetboek. Na re- en dupliek wo» Óen de algemeen* beschou .ingen gesloten. Donderdag voortzetting. De Staatscourant van 21 April bevat a< de volgende Kon. besluiten: op verzoek eervol ontslagen met 'donk al5 lid van de Gehtrplc Commissie voor de Sta tistiek de luitenant-,r/encronl Pop, Minister van Oorlog en'Minister van Mnrinf» ad interim: op verzool* eervol «?onensionncerd wegens volbrachten diensttijd H. Th. ITofs. laatsteliik inspecteur van liet inlandsch onderwijs te Fort De Koek', thans in Nederland vertoeven de; benoemd lot inspecteur der registratie cft domeinen te Deventer A. .T. P. de Lange, thnns idem te llecreveen; te Botterdam in de 14» divisie A. v. d. Lecdeii, thans idem in de 4o divisie aldaar; en II. Haga thans idem té Sneek; op verzoek'eervol ontslagen als secretaris der rgntr-conjirir^sic 'n het district Amster dam 1 nitonn"meenten P. A. Frijlinlc: de gepr-iv'-inn-r'i'de kapitein der infnnFcrip T W. van Oorschot met ingang van 1 April 1020 Itcnoer 1 tot TVferendaris hij hel Bureau Inlichtingendienst van den General*:» Staf: den reserve-officier van Gezondheid de* 2do klasse dr. B. Bromberg, van het personeel van den Geneeskundigen Dienst der Land; macht op zijne aanvrage pert *ervol ontriag uil den militairen dienst verleend; bepaald, dat de 1 egerpredikanten en aal' Een deugniet is nooit zoo slecht als z'n j zelfs nog meer dnn er voorgevallen was, daar reputatie goed. en een braaf mensch nooit zoo Roman door J. EIGENHUIS. Ze kreeg niet eens een: „Bemoei je met je Puckje!' of zoo iets terug. Maar met een in gehouden zenuwachtig lachje keerde hij zijn stoel weer om en zag haar guitig aan, of hij wat zeggen wcu. „Nou, wat v eet je?" vroeg /e ongeduldig. Die vriendin van jou is ook een fijn lid," orakelde hij, ITeeremijne, wat een fijn lid!" -AVie? Welke vriendin?" snibde ze. „Wel mien natuurlijk, 'k Wist wel, dat 't een opgewonden standje was. Maar zóó, en dnt op 'klaarlichten dng, met een onnoozelen jon gen in het Vondelpark te zitten, da's toch al te mal." Vermaat de bij/onderheden meer naar eigen fantasie dan naar waarneming beschreef De avond -was in eens goed en gezellig. Ze raakten er beiden niet over uitgepraat; hij niet, terwijl hij voor zijn bureau zat en v. prutste aan zijn kerbs-hnüt, en ;/ji niet, térv -jl ze het aamborstige mormel op haar schoot aaide. Het was een gebeurtenis voor haar, om er zich. heelemaal in te leven. Een knappe leuke vent was die Japiks wel. Ze had het met de Bloemententoonstelling wel vermoed, dat het verkeerd ging met die beidjes. Van alle bijzonderheden vroeg ze telkens nog eens weer en ze genoot die, of ze haar zelf over kwamen. En tóen haar man naar de soos was gegaan, verzorgde ze Puckie door hem on der het blauw lakensch dekentje in zijn mandje toe te dekken en een schoteltje met brood- en kaaspap naast hem te zetten, ter wijl ze de meid opdroeg, nu en dan eens naar hem te gaan zien. Voor den spiegel in de Huiskamer zette zc haar grooten veeren hoed op. Ze had mooi, zwaar haar en was regelmatig van gelaat. Maar haar huid was perkamentig en haar ge laatskleur bleek. Ze had iets gemelijks om den mond, dat haar ontsierde en ouwelijk maak te. Ze trok haar mantel en handschoenen aan .Lijn vrouw begreep, dat er wat interessants jen zag zich met zelf-behagen nog eens in den kwam en dat ze zioh niet al te nieuwsgierig spiegel. De Hollandsche mannen waren toch Bfi||| ÉfifiSÉBBBB r" ÜÊt jjj heel anders dan die in Parijsche romans! Ze zag er toch niet kwaad uit, vond ze, en om te zeggen, dat ze ooit gevaar had geloopen een ongeoorloofde betrekking aan te knoopen, dan zou ze moeien jokken. Maai* nu die wildé Micn. die kwasi zoo dolletjes met haar man was. Een heusche liaison, waarvan zij al de iniiemigfaeidjes moest kennen. Ze .wond cr zicli moest toonen, om alles tot in de kleinste bij zonderheden te Weten te komen. Het duurde dan ook niet lang. of ze wist hacrfijn, hoe baar man gisteren Mien met Japiks in het Von- jdelnnrk had verrast. Dat hij het haar niet teerder, had verteld, kwam, omdat hij pas van fnorgen tegen tienen uit de stad was terugge- topieii en hnar nu eerst rustig sprak. 'Ze. .wist voor op. Dat gaf nog een relief nan haar saai dorpsleven. Zoo kwam zij bij Mien binnen. Mien zat alleen in de huiskamer, druk bezig een jurk voor haar oudste af te werken. Ze zag er moe uit, met een rood kleurtje op de wangen van opwinding. „Wel kind, wat maak jij het je druk," zei Cato, terwijl ze elkaar intiem met klinkende kussen begroetten. „Ja, die moet nog af. Vandaag de naaister gehad. Maar Laurien rekent er zoo op, ze Zon dag aan te hebben, als ze naar Amsterdam gaat." „Durf j' er alleen te laten gaan?'" „O best", praatte Mien met een paar spel den tusschen de lippen. Ze was bezig, koord in slingers en tressen op de jurk te hechten langs de lijnen van een teekening op papier, die ze er eerst opspelde. „Best, hoor. Met de boot is 't zoo vertrouwd. Maar 't is niet noodig. Jaap gaat zelf met dc drie oudsten. Naar z'n zwager." „Dan zit je weer alleen, hè? Wij vrouwen moeten maar thuis blijven." „Och, Jaap mag ook wel eris wat hebben. Die is ook de heelc week in 't touw. En hij mag dolgraag eris bij zwager Piet wezen... „Weet je wat, kom bij mij eten, Zondag, met je twee kleintjespresenteerde Cato gul, niet zonder bedoeling^ Maar daar wou Mien niet van weten: ze zat de heclc weck in dc drukte van werk en ru moer van kinderen en hoe graag ze ook eens bij Cato was. ze wou den Zondag liever maar eris thuis blijven om uit tc rusten. Daarom ging zc ook niet mee met er man. 't Was zeo'n drukte met alle vijf, en dat voor 'n daag:? „Wat beeldige bloemen. Mien," A'ervolgde Cato, naar bet buffet gaande, om ze tc. bewon deren. .Do kamer is er geurig van. De rozen zijn mij nog tc duur. F.n wat °en pracht. Bij buurman Lam vandaan, zeker?" „Ja," zei Mien aarzelend en zc bloosde. Cato -begreep er alles van, en als Mien niet vertrouwelijk wou wezen, dan zou zij zc toch eris in 't nauw jagen. „Wat hè-jé 'n kleur, Mien. Jc moet je niet zoo roppen," plaagde ze verder en afgel'oos vervolgde zc: Je trof héérlijk weer gisteren op ie fietstochtje. Jammer, dat je me niet ben wezen halen.'» ',,'t Kwam zoo onverwacht op," verontschul digde Mien z'ch, niet van haar werk opzi:r.« dc. Naar je zusfer geweest?" Mien knikte. ..Dat dacht ik wel. M'n man was je in "Het Vondelpark tegengekomen." Mien voelde, dat ze tot diep in baar hals rood werd en toen in eens weer bleek. Ze bukte zich nog meer over haar werk en pie kerde, of dc zweep er bij stond. Het kookte :n haar, nu ze veelde, dat Vermaat haar niet gespaard bad. Zc kreeg cr haast lust in, om Cato vierkant in het gezicht tc smijten, wat Jaap haar wel van den braven seercinris vrrr- tcld had, en wat haast iedereen van hem zou kunnen zeggen. Zoo'n laffe klesser. Dadelijk ovéral rondbazuinen. Zc 'begreep, dat Cato Alles, wist, en dat ze. hier gekomen was, om. als vertrouweling meer tc weten tc komen. Dat stuitte baar tegen dc borst Tn dpile opwinding r^n dwaze streek begaan, was heel wat an ders dan die genotvol to herkauwen cn tc zinnen op nieuwe plannen. En Jaap was zoo goed voor haar, yoo vol zorgen en hield zoo veel van haar. Zc wou er niet aan denken, wat cr gebeurd \v;i Eigenlijk vond zc zich zelf een ellendeling, cn dit was ook dc laatste bouquef, die zc aanvaard had. Morgen dade lijk zou zc bet Japiks laten - eten. AVal v.as die Cato vervelend met haar indringerigheid*' Hoepelde 7.c maar op. Maar Cato liet haar niet los. Het was haar een strceling zich te verdiepen in wat ze van haar man had gehoord. Als Mien zich dan zoo geheimzinnig hield, dan zou ze haar wel uit den schuilhoek jagen. "Wat verbeeldde zc zién wel! Of ze baar bedriegen 1 on. Zc hadden sa men al zooveel bepraat, dat zc toch tegen, haar niet hoefde tc veinzen. Zc achtte zicK door haar stilzvadh !d belecdigd, cn taF. hens weer bracht ze het gesprek op de rozen en op haar fietstochtje. ..Heb ik 't mis, dat jc met Japiks samen ge* reden herinformeerde ze los weg. Maar Micn was nu gewapend en haar kalm aanziend antwoordde zc: „Ja. Die l.wam me toevallig achterop..." !k meen len minslc," vervolgde Colo, ..dat m'n man er van sprak, dal ie jullie samen ge- tien lind in lmt Vondelpark..." „Best mogelijk." 4 „Op een bankje bij den middenvijver, berin- ner ik me nu..." .Ta, in," deed Mien als een volleerde hul* chelaavster. „Dat kan best. Nu herinner ilc^ 4 me ook." 9 JWordt vervolgd^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1