pjiis ra sraiisiiis lilVlaisonL'Hirondelle binnenland „DE EEMLANDER" BUITENLAND Groot© keuze Sn 13e Jaargang ?ie. 253 - WWMWBC.'rtJTZ'Sl pe. poJl 1 2.40. per week (net crati» verzekering legen ongelukken) f 0.17». iUondcrlijke nummer» f OjOS. TuMHOO» 5IJ. A.RSFOORTSCH DIRECTEURi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M., D. J. VAN SCHAARDENBURG. Woensdag 23 April 1920 f bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dicnstaanbic* dingen 1-5 icgels 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan xcci vooidcelige bepalingen tot hel herhaald adverlecrcn bij abonnement. liene chcuiaiic, bevallende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant HOF 46 AMER SFOORT Fabriek: Papenhofstede. Directe levering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor absoluut uitgesloten. Politiek Overzicht De voorzitter van de Russische handels missie te Kopenhagen, Leonid Krassin, ver strekte aan den vertegenwoordiger der Frei- heit in genoemde stad mededeelingen over de economische taak en plannen der raden- regeering, die thans, nadat met succes de oorlogszuchtige bedoelingen d?r randvolke-y ren en der groote mogendheden zijn afge slagen, als het voornaamste doelwit van de radenrepubliek worden beschouwd. Daarbij is deze echter absoluut aangewezen op West-Buropeesche en Amerikaansche mede werking; door eigen kracht alleen, zou Rus land slechts uiterst langzaam er weer boven op kunnen komen, hetgeen ook het herstel der andere landen noodzakelijkerwijze zou vertragen. De overeenstemming, waarnaar gestreefd wordt, zou dan ook slecht tot stand kunnen komen op den grondslag van alge- heele rechtsgelijkheid en reciprociteit, waar bij dan als eischen zouden moeten worden gesteld: lo. opheffing zoowel van de blok kade als van den oorlogstoestand door alle landen; 2o. een zoo spoedig mogelijk herstel van het Russisch spoorweg-transportwezen door de levering van locomotieven, spoor- weg- en fabrieksmateriaal door het buiten land. Want iedere nieuwe locomotief, die aan Rusland wordt geleverd, beteekent een bijna onmiddellijke vermeerdering der grondstof- en koren voorraden in de havens en de grens plaatsen, van waaruit export alsdan mogelijk zal zijn. De in Rusland aanwezig zijnde koren-voor- :den bedragen volgens bescheiden schat tingen meer dan één milliard poed, dus meer dan 16 milliard K. G. De eerste leveringen van locomotieven en spoorwegmateriaal zou Rusland zonder bezwaar in baar geld kunnen betalen. Voor de verdere ontwikkeling van den handel zouden dan in aanmerking ko men de grondstofvoorraden, die reeds in de havens van St. Petersburg, Archangel en Moermansk op verzending liggen te wachten Wanneer de West-Europeesche nijverheid en koopmanschap er belang in zouden stellen een afzetgebied te vinden voor haar land bouw- en andere machines, dan zou Rusland ook deze kunnen gebruiken en betalen met zijn grondstoffen, waarbij voorzeker gemak- Lelijke betalingsvoorwaarden zeer op prijs zouden worden gesteld. Ben verdere mogelijkheid voor het her- siel der wederzijdsche betrekkingen zijn het verleenen van concessies aan het buiten- landsche kapitaal, waartoe de radenregee- ring het voornemen heeft opgevat; zij heeft besloten aan staten, - naamlooze vennoot schappen en particuliere ondernemers, die «en voldoend productievermogen bezitten en zich interesseeren voor de ontginning der onmetelijke rijkdommen van Rusland, concessies te verleenen op verschillende ge bieden der ind-ustrie. Allereerst zouden in aanmerking komen die takken van nijver heid, waarin de productie betrekkelijk snel kan worden georganiseerd en waarvan de oortbrengselen zich voor den onmiddellij- en uitvoer naar de wereldmarkt leenen: met name dienen in dit verband te worden ge noemd: bosschen, jachtgebieden, de vis- scherij en de mijnen. Aan bezitters van der gelijke concessies zou worden toegestaan hun onderneming met eigen materiaal, tech nische en administratieve klachten, enz. te organiseeren. De ondernemers zijn echter verplicht nauwkeurig de hand te houden uan de wetten van raden-Rusland, met betrek king tot de arbeidersbescherming, hygiëni sche toestanden en anderszins. Aan den on dernemer zal een zekere termijn worden ge garandeerd voor liet gebruik maken van het concessierecht. Een deel der opbrengst ont vangt de radenstaat als vergoeding voor het concessierecht; het overschietende behoudt de bezitter der concessie als eigendom en mag door dezen via een haven of een grens station tolvrij naar het buitenland worden geëxpoiteerd. De kapitalistische ondernemer verkeert bijgevolg in de mogelijkheid zijn winst op de wereldmarkt te reaiiseeren. Zoo dra de concessietermijn is afgeicopen, wordt de geheele onderneming weer het bezit van den radenstaat. B&sèienlandsche Berichten. B e r 1 ij n, 2 7 April. (N. T. A. Draad loos). De Deutsche Allg. Ztg. bericht, dat de Duitsche delegatie voor de conferentie van 25 Mei te Spa bestaan zal uit den rijks kanselier en de ministers van buitenland- sche, binnenlanclsche zaken en financiën. De Vorwarts begroet de uitnoodiging naar Spa te komen als* een overwinning van het gezond verstand. Het Berl. Tagebl. noemtsde overeenstemming te San Rcmo het eerste duidelijke teeken van een verwijde ring van de tot nu toe heerschende militaire politiek van Parijs. B e r 1 ij n2 6 April. (W.-B.). Het vre desverdrag van Versailles is tusschen Duit'schland eener-, Griekenland en Portu gal anderzijds van kracht geworden. Brussel, 27 April. (H.-R.) Volgens de Libre Belgicjue verzekert men, dat Dela croix zeer binnenkort een wetsontwerp zal indienen, dat de invoerrechten in verhouding lot de nieuwe waarde van de koopwaren verhoogt. Brussel, 27 April. (H.-R.) De fede ratie van het spoorwegpersoneel besloot op 1 Mei tien minuten lang de treinen te laten stilstaan. Berlijn, 17 April. (W. B.) De Nat. Verg. heeft een voorstel van Agnës (on- afh.) betreffende het laten rusten van den arbeid op 1 Mei, alsmde een voorstel van Au er (soc.) om 1 Mei tot wettelijken feest dag te verklaren, verworpen. Daarna werd de noodbegrooting met de stemmen dei- rechterzijde en der onafhankelijken tegen aangenomen. B e r l ij n, 2 7 April. (W. B.). Het tele fonisch verkeer tusschen Frankrijk en Duitselvland wordt op 1 Mei hervat. Berlijn, 2 7 April. (N. T. A. Draad loos). De rijksreg-eering heeft een memo randum over den financieelen toestand op gesteld, dat zij uiterlijk 10 Mei door den Duitschen zaakgelastigde te Parijs zal ia- ten overhandigen. B e r 1 ij n, 2 7 April. (N. T. A. Draad loos). De rijksminister van financiën, Wirth, heeft in de Nat. Verg. zijn financieel pro gram ontwikkeld;/ waarbij hij mededeelde, dat de nieuwe Rijksdag, nog 29,000 m:!!i- oen door nieuwe belastingen meet dekken. Er is een gewone begrooting van 23,000 milli-oen sluitend te maken. De totale schuld van het rijk bedraagt twee honderd duizend millioen. Vcor de ontbinding van het oude leger wordt 2100 millioen geë;scht. De schade gedurende de onlusten teweeg, ge bracht eischt 1000 millioen. Voor het be zettingsleger zijn tót hu toe reeds 3000 millioen uitgegeven. De kosten der talrijke commissies der geallieerden en geassoci eerden zijn geweldig; Een kolonel ont vangt 10,000 en een soldaat 2000 mark per maand. De post rekent op een tekort van 1000 millioen, de spoorwegen op een tekort van 12,000 millioen. De minister van financiën verwacht slechts heil van nieuwe belastingen en mo nopolies. B e r 1 ij n, 2 7 April. (N. T. A. Draad loos). De rijksminister vrn voedselvoorzie ning, Hermes, heeft in de Nat. Verg. bekend gemaakt, dat de levensmiddelenovereen komsten met Amerika, Nederland en Noor- weggen de voedselvoorziening van Duitsch- lnnd tot den volgenden oogst verzekeren. B e r 1 ij n, 2 4 A p r i 1. (W. B.) De econo mische raad bij het.rijksministerie voor eco nomie besloot den" orvbeperkten jnvoer van snhoenleer naar Duitschland voor den han del en' de nijverheid-toe te staan, totdat de binnertlandische prijzen op het peil der la gere buitenlandsche prijzen zullen zijn ge komen. De uitvoer van Duitsch schoenwerk naar het huitenJan-d zal in geen geval wor den toegestaan B c r I ij n, 2 7 April. (VA B.). Naar van bevoegde zijde wordt gemeld, is het bekend, dat ct in de buurt van Holle een samenzwe ring tegen de veiligheid van. den staat wordt gesmeed. De hiertgen genomen maatrege len zijn alleszins voldoende. P a r ij s, 2 7 April. (V.-D.) Uit Kopen hagen wordt gemeld, dat een groep Deen- sche financiers, tot wie ook Britsche firma's behooren, een overeenkomst heeft geslo ten met Krassin betreffende de hervattin» van den handel met Sovjet-Rusland. Er zijn reeds 300,000 Kg. zaden naar Sovjet-Rus land vervoerd, welke in Reval in goud wer den betaald. Machines en vooral landbouw werktuigen ziillen spoedig volgen. n.l. C. S. soc..dom. 74; volkspartij (cierica- lerv) 33 agrariërs 28 nat. democraten (Kra- niarsch) 19nat. socialisten 24leden der partij van minister Srobar 12; klein-indus- trie 6; soc. dem. fractie van Moerackek 3. Het aantal Duitsche mandaten bedraegt 72, waarvan 31 soc.-dem 11 agrariërs, 10 chr. soc., 15 burgerlijken, 5 leden der vrijheids partij. Tien Magyaren werden gekozen, n.l. 5 chr. soc., 4 soc-dem. en 1 agrariër. Voor de stemmimgsgebicden werden een aantal mandaten gereserveerd: 10 voor de Utoiniërs, 9 voor Teschen, 4 voor de troe pt-.■•jfdeeliiiigen, die zich nog in Siberië be vinden. P r a a g 2 7 A p r i 1. (C. S. P. B.) De uit slag van de volkomen rustig verloopen Se naatsverkiezingen is, dat gekozen zijn 25 Czecho-Slowakische sociaal-democraten, 10 nationaal-democraten (Kramarsj), 10 agra riërs, 9 leden van de (clericale) volkspartij, 6 Czechische socialisten, 5 Duitsche sociaal democraten, 7 leden van het Duitsche Ver bond, 3 Duitsche agrariërs. De uitslagen uit Slowakije zijn nog niet binnengekomen. De Senaat telt 150 leden, de leeftijd voor de verkiesbaarheid is 45, voor het kiesrecht 30 jaar. Het Huis van Afgevaardigden heeft 300 leden, de verkiesbaarheid begint op 30-jari- gen, het kiesrecht op 21-jarigen leeftijd. Budapest, 27 April. (H. K. BHet H. K. B. meldt uit Szeged, dat het hoofd van het parket aldaar den 66-jarigen opper-rab- bijn van Szeged, Löw, wc-gens opruiing te gen de grondwet en tegen het vaderland benevens wegens misdrijf jegens den rijks- bestuurder, die onder dezelfde bescherming der wet staat als een koning, in preventieve hechtenis heeft gezet. Het proces zal met spoed behandeld worden. B e r 1 ij n, 2 7 April. (N. T. A. Draad loos). Engelsohe bladen melden uit Moskou, dat een Italiaansche kruiser binnen is ge- foopen. de gezagvoerder heeft den autori teiten medegedeeld, dat de Italiaansche mi nister-president hem gemachtigd heeft, VerplaaiÉg 8adrjjf. Oiulergotookendo bericht, hiormodo dut d® Electrisciie Meubelmakerij eH Stoffoerderjj met woonhuis thans gevestigd is AlleiendestatlM'-llï hoek Beekenstainschslaan. A. VA»; MJNJIWKKJCK. 1 5 s i P a r ij s, 2 7 April. (V.-D.) Een bericht uit Montreal meldt, dat de Canadeesche Graancommissie een overeenkomst heeft gesloten tot de levering aan Engeland en Frankrijk van 3 millioen bushels graan, te gen 3.75 dollar. De nockfóge scheepsruimte voor het vervoer van dit graan zal ter be schikking worden gesteld. K.ö;p enhagen,-2 7 April (W. B.). De verkiezingen voor het Folketing hadden het volgende definitieve resultaatLiberalen 48 zetels (winst 4), socialisten 42 zetels (winst 4), conservatieven 28 zetels (winst 7), radi calen 17 zeiels (verlies 15), economische partij 4 zetels (winst 3), vrije sociaal-demo craten, onafhankelijke rechterzijde en onaf- hankeliike radicalen ieder een zetel. De Faröer (één zetel) kiezen later. K o p e n h a g e n, 2 7 A p i i 1. (W. B.). Op grond van den uitslag der verkiezingen ver wacht men de vorming eener regeering van de zg.n. links-gematigden. S a r a g o s s a, 26 April. (H.-R.) De politie ontdekte het beslaan van een rood comité, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende vakvereenigingen. Vijftien arrestaties hadden plaats. Verschillende vakvereenigingen proclameerden de sta king, toen zij het bericht der inhechtenis neming vernamen. Praag, 27 April. (C S. P. B.). Bij do jongste verkiezingen voor cle Tweede Ka mer werden 199 afgevaardigden gekozen, voorloopige onderhandelingen te beginnen over de aenknooping van officieele betrek kingen tusschen Italië en Sovjet-Rusland. C a r o, 2 6 Apri'l. (R.) Tweeduizend Becloeïnen hebben een aanval gedaan op Semakh ten Z. van het meer van Tiberis, tengevolge waarvan de kleine Britsche troe penmacht gedwongen werd de wijk te ne men, Washington, 27 April. (N. T. A. Draadloos). De veldslag tusschen de Mexi- caansche bondstroepen, die van een Stille Zuidzeehaven uitgezonden zijn om de revo lutionairen, die tegen die plaats oprukken het hoo'fd te bieden, schijnt nabij te zijn. Naar hier heden uit Mexico werd gemeld, waren," volgens heriohten uit Ma z ail an, do bondstroepen teruggetrokken tot op 46 mij len van de kust en hadden zij bij Wn terug tocht bruggen verbrand en versterkingen opgeworpen, klaarblijkelijk om bij Guanta- namo siand te houden. Naar berichten uit Mexico melden, is opnieuw een havenstad aan de kust van de Stille Zuidzee, Mangn- nilo (slant Clima) door de revolutionairen bezet. Los Angelos, 2 7 April. (N. T. A- Draadloos). Volgens de mededeeling van den kapitein van de mailboot Nehalen, die gisteren hier is aangekomen, is de stad Guaymas op 12 April door een leger van Sonora, dat duizend man sterk was en door generaal Anfei Flores werd aangevoerd, veroverd, zonder dat er een schot gelost werd. ötFoohoederLs) Linjealrdat A6 -10* Tel. j-'fö. Hsgenmantels vanaf f 16.75 LEEREN MANTELS PLISSEERE5MR3CHTING MAISON HaRTEL KOIiTlfiJ GBACXfT 27 De Staatscourant van 27 April bevat o.a. de volgende Kon. besluiten: 1 benoemd tot notaris te Haarlem T'lu Bruijs Pzn., enndidaat-notoris aldaar; tot notaris te Hattem J. F. Herbschleli candidaat-notaris aldaar tot notaris te Deventer J. Schollen, can didaat-notaris te Helder op verzoek eervol ontslagen F. C. Booij, als notaris te Hoorn benoemd tot lid voor Nederland der per manente internationale commissie voor Wegencongressen te Parijs W. G. C. Gelinck, hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat te 's-Hertogenbosch herbenoemd tot leeraar aan de Rijksland- bouwwinteischool te Veendam G. H. Engel* kes aldaar benoemd tot burgemeester van Zeven bergen K. E. M. Vogel; tot burgemeester van Beesel W. H. Pi. Meuter benoemd tot Majoor «i a. bij den Generalen Staf, de kapitein 'AV A. den Hoed, van dien Staf, Chef van den: Staf in de Stelling van Amsterdam b. bij het Wapen der Infanterie, bij hel 9de regiment, de kapitein H. Wijnaendts, Adjudant van de IVde Brigade op zijn aanvrage, eervol ontslag uit den' militairen dienst verleend aan den reserve* eerste-luitenant J. H. Wansink van het 8sle regiment Infanterie; benoemd tot leeraar in de Hoogduitschol taal en letterkunde aan de Cadettenschool, de heer L. Huizinga op zijn aanvrage, eervol ontslag uit dert militairen dienst verleend aan den reserve- eersle-luitenant J. P. C. E. Waterman, van'; het 3de regiment Huzaren op het daartoe door hem gedaan verzoeË,1 eervol ontheven van zijn commando over het landweer-district Rotterdam I, de reserve-majoor van de Infanterie der Land weer D. J. van Leer. Het vertrouwen diient, om bedrogen te wordervr zonder bet te weten. <r Y i r Vin** loeiÉizis, JUWELIER Qouden- en Zilveren werken. FEUILLETON. EVENWICHT. Roman door J. EIGENHUIS, Tegelijk' ging de deur weer open en be- gröellen ze met een hoeratje kweeker Lam, fnog blauwer en kwabbiger dan anders onder de oogen. die militair zijn wandelstok presen- tr-rde. een mal gezicht trok en de trap op klauterde. De anderen volgden en eer ze bo- •Ven goed en wel zaten, verscheen ook Daniël jl'an Balen, de burgemeester, over zijn. bril loe- jTend, om te verkennen, wie er al zoo waren. fen ^mopneus scheen door het jkniiDen1 van „Dat zou-ie wel willen," schaterde Vermant, zijn lorgnet aan den top rood afgesnoerd l' worden. Slap reikte hij allen de hand en ver weet: „Nog aan een kouë tafel?" terwijl hij de tafelschel afritste en ieder zijn bestel ling deed aan Maarten, het blonde veertien jarige jongetje van den kastelein, dat de so- cieteitsheeren altijd bediende. Zedig en zoet glimlachend lei Maarten de kaartspellen neer, gaf een vlammetje aan den burgemeester, die zijn sigaar even naar hem ophield, en schoof een tafeltje naar lien toe voor de glaasjes. Ongeduldig smeet Vermaat de kaarten neer om te laten trekken, maar de -dorps,praatjes en grappen werden druk uitgewisseld en zoo greep cr wel eens een naar de kaarten, doch trok zijn hand weer terug, om wat tegen te betoogen of zijn buurman gemoedelijk bij den arm te vatten en een mop te vertellen. „Kom, kom, aanpakken," gromde Vermaat, „ik trek Zwarte Mie". Maar hij lei zijn kaart weer neer, toen de burgemeester in vertrouwen een schandaaltje vertelde: ,,'k Heb 't van m'n vrouw en die hoorde 't van dc joue, Vermaat. Moet je 'm stiekum zien grinniken. Hoe vin-je 'm?" Allen zagen Vermaat aan, zooals die met een zaligen, stillen glimlach op het gelaal zijn vest liet op en neer dansen. „Nou, 't is een knap wijf," bekende de bufe gemeester. „Japiks kon slechter kiezen". ,,'k Neem 't 'm niks kwalijk", lachte de dok ter met een klein rond mondje en glansstre- pen op de vette wangetjes. „Goverts zit er mooi tusschen", Llerkte Lam. „Verbeel-je, dat je vrouw zoo over de tong gaat." „Ja, verheel jij je daf nou eris," plaagde Loos, op ,de leelijkheid vani mevrouw Lam zinspelend. en Lam schaterde mee, want de grofheid van de grap hinderde hem lieelcmaal niet. Maar een gebeurtenis was het, nu zoo be slist te weten hoe Japiks stond tegenover me vrouw C-overls, en de glossen op die verhou ding v aren alles behalve kieseh, en de noo- digc toelichting wist iedereen er op te geven. Lam sprak van al de bouquetlen, die hij la- piks had zien wegzenden, Vermaat vertelde nog meer opgesmukte eigen ervaring en ieder deed zijn best, den goeden naam van mevrouw' Goverts naar vermogen en met behulp van pbantasie en vermoeden te bekladden. „En is toch een beroerd geval", sprak de burgemeester plechtig. Ze sloegen allen op de knie of dc handen in elkaar, zoo komisch als ze dien inval vonden en schaterden tegelijk. Koopt uw Schoenv/erk büj J. ©ro©tersd©rst E-SOF 38 'Als jc zoo bekocht ben", spotte Lam. uJaap moet maar goed z'n oogen dicht doen", raadde Vermaat. „Nee, maar 'k bedoel," lichtte de burge meester toe, plechtig door z'n grijze kroesha ren strijkend cn door z'n brilleglazen star over hun hoofd heen starend, of er op den wand eon bijzondere verschijning te zien viel, „voor hef openbaar onderwijs, zie je. Let eris op, hoe gauw er nou een christelijke school komt..." De burgemeester vergooide zich met het spel nog al eris, zooals hij aan het geval dacht, waardoor hij de slagen niet onthield.. Dokter Loos dreigde z'n kaarten neer te smij ten en schold hem; voor eeni ezeL <lie niet waard was, een gocien maat te hebben. Al les in harmonie en met ruwe kwinkslagen. Maar ieders gemoed bleef bezig met het groo te feit, dat ze al zoo lang als een gerucht hadden gehoord, en dat nu door ooggetuigen zoo goed als zeker was vastgesteld. Toen Japiks later op den avond nog ver scheen en het ijverig bedienen van den vrien delijken en bescheiden Maarten er het zijne toe had bijgedragen, om dc tongen nog wat minder ksesch te maken, werd hij als een held ontvangen. „Leve dc haan van het bal," riep Loos op gewonden en schaterde het uit z'n kleine mondje, toen Japiks zich zoo grappig nieuws gierig hield. „Kerel, ga zitten", zei Vermaat, ,,cn' geef een rondje.'1 Maar de burgemeester begon zich ongerust tc gevoelen en trachtte de aandacht af te lei den. Hij raadpleegde Japiks voor z'n spel, onderwijl de anderen onhandige wenkjes ge vend op allerlei manieren. Maar Lam speel de wat op, dat ie niet zoo lief moest doen te gen Japiks. Iedereen dee tegenwoordig lief legen dien vent. Dat gaf een hilariteit, vooral toen dokter Loos gromde; „Kerel, je ben hier 't vijfde wiel aan den wagen. Had in T Von delpark gebleven". Japiks werd wit van nijd, en even was het, of hij Loos in het gezicht wou slaan. Maar hij bedacht zich, hoe onvoorzichtig het zou we zen, om zich bloot te geven en daarom be dwong hij zich. De schrik zat er echter in, en den heelen avond kwam de gezellige societeits- babbel over niemendal niet meer terug. Lod derig werd er door gewhist met 't stille, en de sigarenrook, het glaasje en de lauwe emo tie van het spel deden hen nog wat plakken. Buiten echter, hield Jo.uiks Vermaat wat achteraf en begon hem te verwijten over z'it lang-tongerij, en over het lichtvaardig to grabbel gooien van Miens naam. „Och kerel, 't heele dorp weet veel mecrr dan ik gezien heb..." „Dat lieg jc. Mien is onschuldig..." En toen Vermaat daarbij weer z'n inwen* dig sntiiflachjc liet hooren, kon hij zich niet langer bedwingen, en hem met de beide han-| den in den nek grijpciul, schreeuwde hij: „Lafjl bek, vertel aan je wijf, wat jij op je geweten^ hèt. Maar beklad niet den naam van een eer?' Üjke vrouw!" Iïij schudde hem heen cn weer, dat z'iï, strooien hoedje over straat rolde cn hij zelf als een dronken man waggelde, dc becnen slap over elkaar lot hij over zijn eigen slap< heid struikelde en neerplofte. 't Was alles zoo gauw in zijn werlc gegaan, dat rlc andere heeren niets hadden kunnen verhoeden. De burgemeester hield .Tnniks bij den anti terug, terwijl dc beide andere hecren Ver* maat ophielpen, 'm zijn hoed aanreikten en' verlegen rondzagen, of er ook getuigen bij datj vechtpartijtje geweest waren, 't Was een on-, •gelukkig moment: juist had de nachtwacht' het sluitingsuur aangekondigd in de herberg- zaa] en verscheiden stamgasten stonden ver-»., bluft het plotseling schandaaltje aan tc ga* pen. „Da's goed om nuchter te worden," spotte Teun Schilders, de kruidenier, die zichzelf, evenmin heel frisch voelde en bij ervaring, wist, hoe zoo'n aframmeling opnuclitert, al werd die maar door z'n vrouw toegepast, j fWordt vervolgd)^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1