Geldersche Credietvereeniging Herplaatsing van Bedrijf. buitenland "binnenland DE EEMLANDER" UHBUnfflK PRIIS DER ADVERTEKTIEH 2 Gestort Kapitaalf lO.OOO.ÖÖO Verricht alle bankzaken. ElectrlSGhe Menlielmakerij en Stoffeerde rij met woonhuis IJgpÉesttólSi-lif-llI FEUILLETON. SROQTEHBBRST, Hoi 38. 18e Jaargang No. 259 per 3 maanden voor Aracrs» tianco pe, po,i f 2.60. pet week (met sr.ltll vereekcr.ng tegen ongelukken) f 0.17». ilxonderlijkc nummer» 'f CCJ. TuetHOON 513. DAGBLAD DIRECTEUR. J VALKHOFF. BUREAU; ARNHEMSCHE POORTWAL. M. gw HÓOFOREDACTEUR: D. J. VAN SCHAARDENBURG. Donderdag 29 April 1920 1 4 regels f 0.55# met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 20, diemlaanbie* dingen 1—5 i egels 1 0.50. Voor handel cn bcdrij£ bestaan zeer voordecligc bepalingen tol licl herhaald adverlcetcn bij abonnement' Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegczondcu. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Millerand heelt gisteren in de Fransche Kamer het woord gevoerd en het spreekt V)ijna vanzelf, dat hij daar de resultaten fveeft ter sprake gebracht van de conferen ce te San Remo. Uit respect voor de Ka- jner steldie, volgens Millerand, de regeering ?r prijs op reeds nu inlichtingen te verstrek ken over hetgeen kan en mag worden me degedeeld over den uitslag der besprekin gen. Constnntinopel blijft voor de Turken gereserveerd, zoodat zij uit deze stad niet zullen worden verdreven; voor de minori teiten zijn evenwel waarborgen geschapen en dit is waarlijk wel noodig, daar ten aan zien van de Turksche mentaliteit niet al te optimistische verwachtingen mogen wor den gekoesterd: de Armeensche gruwelen bewijzen zulks. Tot president Wilson is het verzoek gericht voor Amerika het mandaat over Artnenië op zich te nemen of de gren zen voor dezen staat, die reeds door Ame rika is erkend, te bepalen. Aan Engeland is het mandaat over Mesopotamië en Pa lestina, aan Frankrijk dat over Syrië ver leend. Omtrent het verzoek van Duitschland in de onzijdige zóne rijksweersoldatén op de been te mogen houden, verklaarde de Fran- sche minister-president, dat van conferen- tiëwege is geantwoord in een brief. De con clusie kan aldus worden samel^jevathet gebied van Frankfort en Darmstadt zal wor den ontruimd, wanneer de intergeallieerde commissie zal hebben vastgesteld, dat de Duitsche troepen in 't bezet gebied zijn te ruggebracht tot de sterkte, die in de over eenkomst ven 8 Aug. 1919 is toegestaan. Op 10 Juli moeten de Duitsche troepen het gebied hebben ontruimd een politiemacht van 10,000 mèn, die volgens de clausules thag worden gehandhaafd, zal alleen nog in 't gebied aanwezig mogen zijn. Millerand -herinnerde er verder aan, dat bij de onderhandelingen te SarPRemo voor op werd gesteld, dat elke herziening van 't tractaat van Versailles formeel moest zijn buitengesloten. Alvorens de Duitschers te Spa zullen worden gehoord, achtte Millerand het noo dig, dat de geallieerden het met elkaar eens zijn omtrent een meer preciese en vollediger wijze om uitvoering te geven aan eventueele dwangmaatregelen. Maar aan annexaties denkt, volgens den minister-president, Frankrijk nietter 'conferentie had Millerand meegedeeld, dat zoowel de regeering en het parlement als het Fransche volk het èn als een misdaad èn als een dwaasheid beschouwden Duitsch grondgebied in te palmen. Millerand be sloot met te verwijzen naar de gemeen schappelijke verklaring, waaruit blijkt, dat althans op papier (maar dit zeide Millerand niet) de band tussc'nen de geallieerden ster ker is dan ooit. Buiienlandsche Berichten. B e r 1 ij n, 2 7 April. (V. D.) In officieele Duitsche kringen is men van meening, dat de laatste vei klaring der geallieerden tegen over Duitschland als een vooruitgang moet worden beschouwd, die Duitschland de gele genheid zal geven mondeling zijne wen- schen le Spa voor te dragen. Van Duitsche zijde was hierop reeds herhaalde,ijk aange drongen. Toonaangevende kringen waar schuwen voor optimisme, daar men het re sultaat der besprekingen te Spa moet af wachten. De verwijten, die Duitschland ge daan zijn wegens het niet vervullen van het vredesverdrag; worden als niet gerechtvaar digd afgewezen. Legermateriaal is in den grootsten omvang \ernietigd geworden. Duitschland bezit thans eene legersterkte van 200.000 man, welke het volgens het vredesverdrag tot den lOen Juli mag heb ben. De verplichtingen tot hei leveren van kolen beginnen .voor Duitschland eerst van af 30 Mei. De kolenleveringen, die tot nog toe hebben plaats gehad, geschiedden op grond van een vrijwillige overeenkomst. Vat de betaling der schadeloosstelling betreft, had de minister van financiën reeds in de Nat. Verg. medegedeeld, dat de voldoening der termijnen stipt zou geieder.. Duit?:? land heeft het vorige jaar reeds 7 milliard betaald. San Remo, 27 April. (H.-R.) Lloyd George verklaarde aan Italiasnsche journa listen: Von den dag af, dat de bijeenkomst te Spa plaats vindt, zal de Duitsche rijks kanselier dezelfde positie innemen als die van de hoofden der geallieerde regeeringen. Hij zal voorstellen kunnen indienen en op merkingen maken over de toekomstige vrederegeling in Europa. N e w-Y ork, 28 April. (V. D.) De New- York World meldt, dat president Wilson bin nenkort het vredesverdrag opnieuw bij den Senaat zal indienen, vergezeld van eenige reserves. B e r 1 ij n, 2 8 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). De rijksraad besloot elf vertegenwoor digers van den landbouw in den „Reichs- wirtschaftsrat" te benoemen en het aantal vertegenwoordigers der nijverheid tot 15 te verhoogen. Het aantal vertegenwoordigers van den handel werd tot 17 verlaagd. B e r 1 ij n 2 8 A p r i 1. (V. D.) In de Prui sische Landsvergadering werd het voorstel tot het invoeren van 1 Mei als weltelijken feestdag met 168 tegen 136 stemmen ver worpen. Detmold, 28 April. (V. D.) Dc Lip- pische Landdag heeft het wetsontwerp aan genomen tot het invoeren van Mei als wettelijken feestdag. De sociaal-democrati sche meerderheid stemde voor. Tegen sterre den de democraten en de Duitsch-Nalio- nalen. B e r 1 ij n, 2 8 April. (V. D.). Gisteren hadden besprekingen plaats tussohen verte genwoordigers van het rijksministerie voor de spoorwegen, de organisaties der arbei ders en de spoorwegdirecties over het vast stellen van de grondslagen der loontarieven voor het geheele rijksspoorwegnet. B e r 1 ij n, 2 8 April. (VD Het levens- middelenibestuur voor Groot-BerÜjn besloot in zijn zitting van gisteren den prijs van een brood van 1900 gram te bepalen op 4,50 Mark. Op het oog en/blik kost een dergelijk brood 2,65 Mark. M e t z, 28 April. (H: R.) De algemeene staking is geëindigd. Kopenhagen, 27 April. (W. B.) De koning zal in overeenstemming met het tegenwoordig ministerie met de partijlei ders in verbinding treden om zoo spoedig mogelijk de vorming van een parlementair ministerie te bewerkstelligen. Madrid, 28 April. (H.-R.) De minis- president zette aan den koning uiteen, dat het ministerie zijn taak als geëindigd be schouwde en daarom aftrad. De koning nam het ontslag aan. Madrid, 28 April. (H.-R.) Het depar tement van binnenlandsche zaken heeft aan de pers bericht, dat de minister-president heden de goedgekeurde begrooting door den koning zal laten teekenen en het ont slag van het kabinet zal aanbieden. Saragossa, 28 April. De staking is. algemeen geworden. De openbare dien sten functioneeren. Turijn, 2 8 April. (H. R.) De staking der metaalarbeiders is geëindigd. ARNHEM. Opgericht 1866. Reserven- 4.400.000 Ondergotoekonde bericht hiormodo dat do thans gevestigd is heek Beekensteinschelaan. A. H. VAS Riga, 2 6 April. (L. P. B.) Het resul- teat der verkiezingen voor de constitueeren- de vergadering van Letland is dat dc 150 zetels bezet zullen wórden door 93 burger lijken en 57 sociaal-democraten. Naar d-e nationaliteiten ingedeeld zal de vergadering bestaan uit: 135 Letten, 17 Duitschers, 6 Baltische Duitschers, 6 Joden, 4 Russen, 1 Pool. P a r ij s 2 7 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). Een officieel commurtiqué deelt mede, dqt het Fransche garnizoen te Oerfa het slacht offer is geworden ven een hinderlaag der Turken, die de troepen verraderlijk hebben overvallen. Bij den terugtocht leden de Franschen zware verliezen. Washington, 28 April. (R.) De Senaat keurde goed het wetsontwerp om 300 miliioen dollar toe te kennen, aan de spoorwegen tot dekking von het tekort, dat onder de regeeringscontrole is ontstaan. Chihuahua, 28 April. (R.) Generaal Armelfo Gomez is in.het gebied van de Tampico-petroleumbronnen met een deel zijner troepen opgesloten en heeft zich bij generaal Obregon aangesloten. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Woensdag werd verder •behandeld het Wetboek van Strafvordering. Het- amendement-Dresselhuijs, tot invoe ring van het kruisverhoor, wordt verworpen met 48 tegen 24 stemmen. De heer Dresselhuijs verdedigt een amendement om de bepaling te schrappen, dat in h-ooger 'beroep geen eenparigheid van stemmen voor veroordeeling gevorderd wordt, als bij alternatieve ten laste legging is beslist, dat door den verdachte een der hem ten laste gelegde feiten is begaan. Het amendement wordt na bestrijding door Minister Heemskerk en de heeren Beumer en Van Doorn en na dere verdediging door den heer Van S c h a i k, verworpen met 43 tegen 29 stemmen. De heer Kleerekoper acht allerminst voldoende de 'bepaling dat de staatkundige vrijheid niet mag worden beperkt door vrij» lating van een op heeter daad bij bedrei ging der openbare orde betrapte, onder be lofte van de nakoming van bevelen ter voorkoming van herhaling van 't feit al of niet onder "borgstelling. Dc heeren Reimer en Beumer ont kennen de beteekenis der bezwaren van den heer Kleerekoper en betoogen de noodza kelijkheid' der voorgestelde bepalingen, die nader door Minister Heemskerk worden toegelicht en verdedigd. Het artikel wordt goedgekeurd met 48 tegen 12 stemmen. De tweede lezing en de eindstemming worden bepaald op 11 Mei. Aan de orde is hierna weer de Lager Onderwijswet. Dc heer Abr. Staalman (M. P.) be toogt, dat het ontwerp niet voldoende reke ning houdt met de beteekenis van dc licha melijke opvoeding. De heer Gerhard (S. D. A. P.) meent, dat het ontwerp geen paedagogische her- voiming beteekent. Z. i. moet het Lager On derwijs gebonden zijn aan verplichte vak ken, Iessoorten en leerplan. Voor het 9e jaar mag het onderwijs in lezen, schrijven en rekenen niet beginnen. De heer Snoeck II enkemans (C.~ H.) ziet in de bepalingen betreffende hel U. L. O., dat hij liever M. U. L. O. wil blijven noemen, een miskenning van het uitgebreid onderwijs. Hij wil het M. IX. L. O. in zijn tegenwoordigen vorm gehandhaafd zien. De heer Rutgers (A.-R.) rriaakt bezwaar tegen het opnemen onder de algemeene bepalingen van het artikel betreffende de mogelijkheid van het voorschrijven van den leeftijd van toelating tot de lagere school. Hecht men aan deze bepaling, dan moet zij worden opgenomen onder de subsidiebe palingen. De heer Ketelaar (V.-D.) komt op tegen de critiek door den heer Gerhard op het ontwerp uitgeoefend. De heer O 11 o (U. L.) maakt verschillen de opmerkingen naar aanleiding van de rede van den heer Gerhard. Spr. is het er mede eens, dat de kinderen van 6 tot 8 jaar een andere wijze van behandeling behoeven, met meer gleidelijke aanpassing. Ook de onderwijsraad heeft hierop aangedrongen. De Minister, de heer D e V i s s e rvangt hierna zijn rede aan. De vergadering wordt verdaagd tot Don derdag één uur. Bterlctslssa De Staatscourant van 28 April bevat o. a. dc volgende Kon. besluiten: benoemd tot lid van den Voogdijraad to Zutphen G. D. Goedhuis, Nederduitscli Her vormd predikant wonende te Epc en C. F* Kruisinga, gepensionneerd kapitein-luitenant ter zee te Apeldoorn; op verzoek eervol ontslagen met dank E. A. H. Koelen als lid van den Voogdijraad te Amsterdam II, dr. C. Bonman, als idem te Amsterdam I, rnr. P. Dic-leraan als idem te Middelburg; benoemd bij het Vrijwillig militair automfte biel-korps, lot kapitein, dc ccrsic-luiicnnnt jJ II. Dyserinek, van het%korps; den reserve-ecrstè-luitenant II. C, van Eijki van het 'lde regiment vesting-artillerie, nu zijne aanvrage, een eervol ontslag* uit den mi litairen dienst verleend. op zijn verzqgk aan den heer J. M. de Sor.- navillc te Alkmaar eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van mede-bewindvoerder over het fonds van Maartjc Jacobs dr. v. d. Hoorn, wed. Pieter Lammerts Zn. Fortuya en nis zoodanig benoemd dc heer A. M. Co- nijn, arts te Alkmaar. tot wederopzegging benoemd tot plaats vervanger van den districtsveearts, wier» Groningen als standplaats* is aangewezen do veeartsen J. Goedhart, directeur van het Openbaar Slachthuis te Groningen en D. Koster ie Exloo aan mr. A. Machine Pont, oud-secretaris van de Nederlandsche Overzet) Trust Maat-, schappij te Haarlem, verlof verleend tot hetf nannemen van het ondcrscheidingsteeken van lidder in de orde van de Poolster, heart door Z. M. den Koning van Zweden geschon ken. Dispensatie uitvoerverbo den. De Minister van Landbouw heeft be sloten tot nadere aankondiging dispensatie te verleenen van het verbod ven uitvoer van' buitenlandschc rogge en meel en bloem vnn rogge. Hiermede zijn alle beperkende bepalingen: ten opzichte van den in- en uitvoer van in- Iandsche en/of buitenlandsche rogge cn haro verwerkingsproducten vervallen. De Minister van Landbouw heeft be- sloten met ingang von 30 April, tot nader* aankondiging, dispensatie te verleenen van het uitvoerverbod van wolafvol en met in» gang van 1 Mei a.s. van het verbod van uil* voer van mierikswortel. Haring naar Duitse hl artds. Dc Minister van Landbouw heeft, ten vervolge op de beantwoording van vragen van den 'heer Van Zadelhof! betreffende den uitvoer van Zuiderzeeharing noar Duitschland vopr rekening der Regeering, medegedeeld, daf een regeling voor den uitvoer van Zuiden* zehartng reeds seder! enkele dagen is ia werking getreden. Het Kamerlid Van Groenen- daal. Het Tweede Kamerlid Mr. Dr. Henri van Groenendaal woonde heden na langdu rige afwezigheid de vergadering der Kamer wederom bij. P. J. Raay.makers. Naar „De Tijd" verneemt, is de heer P. J. Raaymakers, oud secretaris-generaal der Rijksverzekerings bank te 's-Gravenhagc, plotseling ongesteld geworden, zoodat hem de fl.ïl. Sacramenten der Stervenden dadelijk moesten worden: toegediend. Fimmen en Oudegeest naai; B e r 1 ijjn. Naar „Het Volk" verneemt, zijni de beide, secretarissen van het Internatio naal Verbond van Vakvereenigingen, Edo Fimmen en J. Oudegeest, naa^ Berlijn ver trokken, ten einde aldaar besprekingen met vooraanstaande leiders der Vakbeweging en leden der regeering te houden. ISnSp aim llfoo^nr.'Je. Door het Algem. Nederl. Vakverbond (A. N. V., secretariaat Rr-gentesseplein 20, 's Gravenhage) werd voorloopig ter beschik king van het hoofdbestuur van het Nederl. Roode Kruis gesteld 40.000, door de aan gesloten neutrale organisaties bijeenge bracht door extra-overwerk, het opofferen van verlofdagen, vrije giften, enz. Voor deze gelden zullen door het NederL Roode Kruis levensmiddelen en andere noo- dige zaken worden aangekocht ten behoeve Hec oogenblik, dat men nooit vergeet, is het o ogenblik, dat men zich vergeten heeft. evenwicht» Roman door -• J. EIGENHUIS. - 22 „V, acht, we krijgen nog meer," hitste Klaas Korse aan, en hei leek er wel naar. Vermant, verschrikt door zijn bloedneus, en veilig tussohen dokter Loos en kweeker Lam in, ncïïfte zich om hei malle figuur, dat hij geslagen had, cn aan de handhaving van zijn eer, verplicht uit te aaren en kefferig uitda gend te doen tegen Japiks. Deze echter sloo^ stil naar huis, al lang tot bezinning en zijn drift yerwenschend. 1 Ook de burgemeester en dokter Loos waren stil verdwenen cn Vermant raasde nog wat door tegen Lam. Hij had ook te veel gedron ken om de gevolgen van zijn woorden erg te wegen, cn zoo werden al de omstanders gra tis en uitvoerig, al was het dan doorspekt met vloeken en heldhaftige bedreigingen, inge licht omtienl alles, wat hem op het oogenblik in het benevelde brein' kwam inzake dc ver houding van mevrouw Goveits tot Japiks, De redacteur \*an de „Waterkerksche Nieuws bode" bofte we), Jat hij zoo laat nog een brief ging pesten, want nu woonde hij die toelich ting gratis bii, en links en rechts vissckend naar wat 'm duister was, deed hij stof op voor een iieele kolom. Calo ontving haar man alles behalve vrien- dclijk. Het overkwam hein noiz al aus. dat hii bcmodderd thuis kwam, als hij over eigen becnen struikelend uit de kroeg gezeild was. Maar nu zag hij er al dubbel verschrikkelijk uit. Zijn fijne, splinternieuwe stroohoedje aan den bol heelemoal zwart en de rand vuil en genakt. Zijn keurig gebloemd vest, dat ze nog geen veertien daag geleden voor veertien gul den had gekocht, vol bloedvlekken; zijn boord en das met z'n vuile bloedhandcn besmeurd; zijn gezicht modderig cn met bloedvegen. „Kijk nou toch eris an," gromde Cato, haar puckmonster onbarmhartig van haar school zettend, „wel voor vijf-en-twintig gulden be dorven. En voor iedereen i>en je een spot, als je zoo dronken naar huis toe komt. Je moest je schamen." ■,As ik 'm zie, dan sla 'k 'm dood," dreigde de held, razend de kamer op cn neer loopend, om te toonen, dat hij niet zoo waggelde als anders, en onderband de rij verwenschingen en scheldwoorden, die hij op straat al ten beste gegeven had, repeteerend. ,,'k Sla 'm dc hersens in." besloot hij en als krachtproef sloeg hij zoo geweldig op z'n geduldig bureau dat de snuisterijen er op rilden en de zenuw achtige Puck begon te janken. „Ja, je bent een held," plaagde ze 'm, „dat weten we wel. Nou heb je praatjes, nou je hier veilig en wel bent. 'Maar daarmee bracht ze den stroom van svoorden en al die betooningen van helden moed niet tot bedaren en het begon liaar ge ducht te vervelen, die dronkemansdrukte aan tc hooren. „Nou, hou je mond maar 'ris en ga je wal wasschen. Je ziet er uit as 'n moordenaar," en ze lachte hem nog uit in zijn gezicht. „As 't niet zoo treurig was, zoo'n halfdron ken vent in huis en al die bedorven kleeren, dan zou 'k me r om ziek lachen kunnen. Jó iiüci wel een nierlala ia 't paardenspel met je vuile griengcziclit.'» En ondanks de vijf-en-twintig gulden sclin, barstte ze in een nieuwe lachtbui uit en Puck op de tafel zettend, deed zc dien grappig met den poot aan het oor hem een eeresaluut brengen: „Puck, salueer onderdanig, beste hond. De generaal is vies van bloed en kruit damp. Zoo van een bloedig slagveld tcru Êfgc- keerd." Suf zat iiij op z'n stoel achter z'n bureau, te suf om haar een leelijk woord toe te snau wen. en toen ze genoeg haar lachlust botge vierd had ze mocht toch wel eris effentjes vroolijk wezen over 'm, verontschuldigde ze T URNKLEEDI^G 4*21 TURNSCHOENEN voorhauden D>ij zicli, hij liet haar altijd maar alleen kniezen toen nam ze 'm bij den arm en bracht 'm naar de slaapkamer: „Kom, generaal, 'k /.al den kruitdamp wat van. je facie wasschen, en slaap dan je roes maar uit." Hij liet haar begaan, maar toen het fris- sche water hem wat tot zichzelf had gebracht, gaf hij weer lucht aan zijn verontwaardiging cn slaagde er in, zijn vrouw een omstandig verhaal van de zaak le geven, waarin hij zelf een mooier rol speelde, dan in werkelijkheid het geval geweest was. „Je komt niet meer bij Mien aan huis," ge bood bij mannelijk. „Dat is geen vrouw om mee om tc gaan.'1 NEGENDE HOOFDSTUK. Zoo wns het groote schandaal in de Water- kerker wereld openbaar geworden, den Zaj .terdag na den bcwusten societeilsavond, en werd het door de „Waterkerker" Bode rond gebazuind in den lieden omtrek. De redac teur-uitgever, Raam, had zelfs zijn eigen pen niet bekwaam genoeg geacht, om het feit door hem bijgewoond, naar waarde te be schrijven en zich daarom gewend tot meester Boon van Poelend, die zeer realistisch wist te schrijven en de gave verstond, zijn onderwerp uit te rekken, evengoed als zijn schooljongens dat met een pijp jujubes deden. Meestal vond dc brave Raam dat een hatelijk iets, omdat zijn verslaggever per regel werd betaald, maar nu was het hem wat waard, daar hij bij on dervinding had, dat elk dorpssohandaaltje, behoorlijk uitgesponnen, hem nieuwe abon- né's bezorgde. En zoo beschouwde hij die schandaaltjes geheel en al objectief als groci- schokjes voor zijn eerzaam blad. Met meester Goveits was hij heel goed bevrind, maar al zou liet z'n eigen moeder betreffen, „strikte rechtvaardigheid en ïeclilvaaWlige openbaar heid1' was zijn leus. Dat zette den menschen meteen een heilzamcn knijp op den neus, om niet in dc „Bode" tc komen, waarvoor ze wer kelijk een groote vrees koesterden. Meneer Raam liad dus een reden onv l-rotsch op zich zelf te zijn, als den opvoeder van Waterkerk en omstreken, en trolsbh op 'zijn orgaan, als een preventieve inrichting tegen het begaan van dwaze streken... in liet openbaar. Japiks had er een voorgevoel van, dat dc „Bode" iets over zijn „stommen streek" zou bevatten. Zelfs 'had hij het voornemen nog gehad, om meneer Raam's eerlijk hart door een paar gouden tientjes wat gevoelig en zijn ooren wat doof le maken, maar heel vaak b\e* ven zijib voornemens in zijn borst besloten en. versterkten, alleen het besef in ljem, dat hij het toch wel goed meende. En zoo zag hij Zaterdagsavonds, terwijl hij zich inzeepte— want hij zou naar „Jericho" gaan vluchtig dc .Bode" ïn eu viel hem, zonder dat hij hot blad behoefte open tc \0U- wen, het kapitale opschrift op: „NACHTELIJK STBAAT-RUMOER". 't Was een zeer dramatisch artikel. Dc rusü van het dorp on de slapende huizen, dc zwij gend neersijpelen dc mot-regen, bet knoersen van de deursloten, hetgeen zelfs in die stilte geboord kon worden, toen dc bezorgde huis moeders liaar woningen sloten om zich ter rust te begeven, dc kalm-rondspiedendö nachtwacht, die nu e» dan zijn ratel zwaai de om den burgers tc verzekeren, dal hij -ben. trouw bewaakte; en schril tegenover de idylle dc opening van dc herbergdeur, dé vroolijkc kout van eerwaardige socieleils-hec- ren, de ruwere stemmen van dc gewone her» berg-bezoekers, en plotseling... woeste kreten, een gil, gevloek en gekreun, een heer over do straat en een hoed in de goot en een wffesto uildaging met verwijtende onthullingen van: een schandaal, t Geheel was, naar het recept van groote meesters als Zola en Rembr.mdty vol reuzen-contrasten van hei-licht en pik donker, en moest indruk maken. Het geval zelf werd voorzichtig met „naar men hoorde bulderen ia den donkeren nacht" cn „naar; wat dc omstanders beweerden" meegedeeld» zoodat ieder lezer genoegzaam kon bevroe den, om welke vrouw dat „nachtelijk schan^ daal" was begonnen en wie de „hier wonend* vreemdeling" moest wezen, die „zoo schande* lijk de gastvrijheid, bij een geacht Water* kerksch opvoeder genoten", beloonde. (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1