wMisfwc.'ntrzr: DE EEMLANDER" RegenmantelsJij Maison llrondelle MIJ. GBOOTEHÜOBST H0F38. prijs oer BUITENLAND in alle soA Scbtesvsrk 13e Jaargang Ma. 260 Ons garnizoen. BuitenSandsche^ Berichten. FEUILLETON. EVENWICHT. tnrr.'ii', ftt futil 2.&>. p» W'«k Rt.iliJ vcrjtksr.ns ,,•01 o»n':'l5ikrfi) f O.i?» «ilCTdcilijke nuiciaca 1 'CM. Tiiunccs 513. FOIRTSC Si DfTfEC7EURi J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Vrïjcfag 30 April 1920 bewijsnummer, elke icgcl nicer 0.2U, dicnstaanbic- dingen 1—5 regels 0.50. Voor Inn del cn bedrijf bestaan zcei voouleclige bepalingen tot hel herhaald advcrtccicn bij abonnement. Ecnc ciuulaiic* bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. - Het is heden 30 jaren geleden sedert Amersfoort, naast de reeds hier gelegerde -bereden wapens, ook een infanterie-garni- zoen kreeg. Op 30 April 1890 arriveerde •van uit Nijmegen het Ie bataljon van het 5e regiment infanterie, eeh jaar later ge~ 'Volgd door het He bataljon en den staf, waartoe ook het muziekkorps behoorde, dat onder de bekwame leiding van wijlen den heer Van Aaken ons niet alleen een aan gename levendigheid, maar tevens veel muzikaal genot bezorgde. Het IHe bataljon (uit Grave) deed zijn intrede in 1892, en 'een jaar hierna \erscheen het IVe. De laatste twee bataljons gingen bij do reor ganisatie in 1913 over bij het 16e regi ment, terwijl toen bij elk der twee regi menten een nieuw Ule bataljon werd opge richt. Het voc-tvolk bracht ongetwijfeld veel af wisseling en vertier in ons stedeke, dat er bovendien ook zijn welvaart in niet geringe rnate door heeft zien vermeerderen. Offi cieren en onderofficieren hadden zich spoedig ingeburgerd, en vele Stadgenoolen zullen zich met genoegen de aangename samenwerking met de militairen herinneren in vereenigingen als Toonkunst, O. G. A. 'enz. Ook zal zeker de gedachte aan de uit voeringen van cle onderofficiers gyrrmastiek en sciter mv eréeniging E. M. M. A. en aan de voetbalclub ,,'t Vijfde" nog niet ver flauwd zijn. En wie denkt niet met groote waardeering terug aan de concerten van v. Aaken en van Bikkers, die zoovelen naar het terras van Amicitia en naar het Laantje ("toen nog Beukenlaantje geheeten) trokken. Er is sedert de komst van ,/t Vijfde" al hier wèl veel veranderd, vooral in de laatste jaren, zooals trouwens overal elders. De poëzie van het militaire leven is er na den oorlog afgeraakt. -Wanneer men zich herin nert hoe ieder enthousiast naar buiten liep. als het heele regiment met tamboers en muziek en de hoofdofficieren te paard aan het hoofd door de stad trok" en men ziet dan thans een goede honderd man achter Bikkers' kapel voorbijtrekken, dan denkt uien toch onwillekeurig dat het niet meer zoo is als vroeger en zou men geneigd zijn iv.et Helmers in „De Hollandsche Natie" Ce zeggen: „Hij mijmert „Denkt aan het oude Karthoog en gaaf in weemoed heen." Maar gelukkig verdrijft de opwekkende narschmuziek zulke sombere gedachten en doet het ons aangenaam aan de jonge man schappen, die nog recruten zijn, zoo kranig te zien marcheeren. Al is er geen parade ter eere van den jaardag van Prinses Juliana tengevolge van de geringe sterkte van den troep, een stukje militair schouwspel hebben we toch! De militaire dienst moge voor vele jonge mannen een minder aangename onderbre king van werkzaamheden of studie mee brengen, alle weidenkenden onder hen zul len moeten beseffen dat een goed geoefend 3eg-er noodig is, zoo lang de eensgezindheid onder de vólken nog zoo veel te wenschen overlaat^en de maatschappij bedreigd wordt door elementen, die er slechts op uit zijn om een chaos te stichten. Voorloopig zullen wij de militairen dan ook wel in ons midden houden, en zoo lang dit het geval is, hopen wij van harte dat de göede verstandhouding van zoo vele jaren moge bestendigd blijven. Parijs, 29 April. (N. T. A. Draad loos). De Petit Parisien geeft de volgende inlichtingen over den stap, door Göppert, den voorzitter van de Duilsohe vredesdele- gatie, Woensdag bij Millerand gedaan. Hij deelde aan den Franschen minister-presi dent mee, dat het effectief der Duitsche troe pen in de onzijdige zóne het cijfer van 17.000 niet le boven ging en sprak de hoop uit, dat de Fransche troepen Frankfort zou den ontruimen. Millerand stelde Göppert in kennis van de verklaringen, door hem in de Kamer afgelegd en met name van het be sluit, door cle geallieerden te San Remo ge nomen inzake de ontruiming der. neutrale zóne tegen 10 Juli. Met het oog op deze be paling achtte Göppert het nutteloos aan Mil lerand de opgestelde nota ter hand te stel len. B e r 1 ij n, 2 9 April. (N. T. A. Draad loos.) De minister der rijksweermacht, Gessler, heeft uitgelegd, waarom de Duit sche regeering in mededeelingen over het troepenoantal in het Roerdistrict steeds van het numerieke aantal spreekt, terwijl de geallieerden van eenheden spreken. De Duitsche eenheden werden deels door den dood van, deels door het ontslag van vele soldaten dermate verminderd, dat door de wanverhouding lusschen eenheden en nu meriek aantal bij de van Duitschland ge- eischte vermindering van eenheden, mis schien 12,000 of nog minder me.nschen aanwezig waren. Dit geringe aantal zou toe reikend zijn voor bescherming van het Roergebied tegen de communisten! Elf bat terijen zijn onvoorwaardelijk noodig, terwijl de Entente er twee wil toestaan. B e r 1 ij n, 2 9 April. (V.-D.) Officieel wordt bekend gemaakt, dat de toestand in het Ruhrgebied ernstiger is geworden, daar zich verscheidene benden hebben gevormd naar het voorbeeld van Hölz. De regeering ziet zich genoodzaakt, omvangrijker en scherpere politiemaatregelen te nemen. Berlijn, 2 9 April. (V. D.)De dagbla den in het Saargebied publiceeren nieuwe vergrijpen, door. cle zwarte Fransche troe pen in Saarbrücken op 'vrouwen gepleegd. De Fransche bezettingsoverheden verbie den de publicatie dezer vergrijpen, waarte gen in het Saargebied scherp wordt gepro testeerd. Ook vlugschriften te Straatsburg veroordeelen op energieke wijze de aanwen ding van zwarte troepen tot het handhaven der openbare orde. De Elzas-Lotharingsche arbeiders verlangen, dat cle Marokkaansche ^divisies terstond uit Elzas-LothaTingien zul len worden teruggetrokken. B e r 1 ii n, 2 8 April. (W. B.). Over het •in cle nota van den Oppersten Raad te San Remo geuite verwijt, dat Duitschland zijn verplichtingen ten aanzien der kolenleve- ringen aan Frankrijk niet of onvoldoende vervuld had, schrijft de Lokal Anz.Volgens het vredesverdrag moet Duitschland eerst 120 dagen na de ratificatie op verzoek ko-j len leveren. Dit verzoek is 30 Jan. gedaan. Bijgevolg begonnen Duitschlands verplich tingen eerst op 30 Mei. «Van verdragsbreuk ka:, dus geen sprake zijn. Inderdaad leverde Duitschland echter reeds sinds lang kolen op grond van de Luxemburger overeen komst van 1918. Deze overeenkomst was aan contra-prestaties van Frankrijk gehou den, ven welke Frankrijk er niet één vervuld heeft. De tweede kolenovereenkomst is in 1919 te Versailles gesloten. Destijds heeït Duitschland zich niet verplicht tot bepaalde hoeveelheden, zooals de Franschen eisch- ten en Duitschland dadelijk afwees. Frank rijk kan dus niet op dit verdrag wijzen. En in het geheel mag het niet spreken van een inbreuk op het vredesverdrag'. B e r 1 ij n, 2 8 A p r i 1. (V.-D.) De Italiaan- sche zaakgelastigde heeft heden de uit naam der geallieerden gedane uitnoodiging tot de conferentie te Spa overhandigd. Brussel. 28 April. (H.-R.). Zoodra te Spa met Duitschland een overeenkomst is gesloten inzake de te betalen schadevergoe ding, zullen de geallieerden onderling het percentage vaststellen, dot ieder van hen daarvan zal ontvangen. Aan de schadeloosstelling van 2 A mil liard, waaiwoor aan België de prioriteit is toegekend, wordt niet getornd. B e r 1 ij n, 2 9 A p r i 1. (W. B.). Door 't Britsche ministerie van buitenlandsche zo- ken is den Duitschen zaakgelastigde een nota overhandigd, waarin de toestemming, die aan de Duitsche regeering werd verleend om de betaling van invoerrechten in goud te verlangen, verlengd wordt. De geallieer de regeeringen behouden zich echter het recht voor het vraagstuk te ceniger tijcl weer aan de orde te stellen. B e r 1 ij n, 2 8 April. (NT. T. A. Draad loos). Bij de Nat. Verg. is een wetsontwerp ingediend, waarbij ieder Duitscher de ver plichting wordt opgelegd, alle inlichtingen, die hij geven kan omtrent Duitsche rechten en belangen in de gebieden der geallieer de mo*geivdhedon in verband met de uitvoe ring van het vredesverdrag, te geven, waar door de regeering de inlichtingen, die Duitschland ingevolge, het vredesverdrag aan de Ententeregeeringeh moet geven om trent het gezamenlijke Duitsche bezit in de geallieerde landen,- aan die regeeringen kan verschaffen. B e r 1 ij n, 2 9 Apr i.l. (V. D.) De Nat. Verg. is verdaagd tot 19 Mei. B e r 1 ij n, 28 April. (W. B.) Als bij lagen tot de stenografische verslagen van de .tweede sub-commissie der parlementai re enquêtecommissie zijn in de Duitsche en de Engelsche taal wederom drie stukken verschenen. Het eerste bevat stukken over het vredesaanbod der centralen en de vre desnota van Wilson het tweede mededee lingen over de voorgeschiedenis der afkon diging van den onbeperkten duikbootoorlog en het derde een memorandum van den chef van den marinestaf van 22 Dec. 1916 omtrent de noodzakelijkheid van een spoe dig begin van den onbeperkten duikbopt- o or log. soneel eischtweer indienstneming van de ontslagenen, erkenning van de' vakvereeni- ging en nationalisatie der trams. Pa v ii s, 2 9 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos). De Sjah van Perzië heeft Parijs Woensdag avond verlaten en zich naar Marseille bege ven, waar hij zich 30 April zal inschepen om naar Perzië terug te' lcecren. P a r ij s, 2 9 A p r i 1. (N. T. A. Drdadloos uil Lyon). Hc-denochtend is op het Elysée een ministerraad gehouden onder presidium van Paul Deschanel. Millerand deed zijn col lega's niededeeling over den internationalen toestand, die voortvloeit uit de conferentie van San Remo. Jouidain, minister van arbeid, en Rcibel, onderstaatssecietaris, hebben den Raad in gelicht omtrent den oorsprong en den afloop der stakingen, die hebben plaats gehad in den Elzas en Lotharingen. Tevens hebben zij de eischen medegedeeld, die hun zijn voorgelegd en maatregelen uiteengezet, ge schikt orn hun spoedige oplossing te verze keren verder hebdbn zij den Raad de be tuigingen van groote gehechtheid aan 'Frankrijk overgebraoht van de zijde der ver- schiHertdi© arbeiders-vertegenwoordigers, die te Parijs zijn gekomen. Honnoiat. minister van onderwijs, heeft verklaard, dat hij binnenkort den president der republiek een wetsontwerp ter teekening zou voorleggen, waarbij de leertijd tot 14 jaar wordt verhoogd. Jourdain, minister van arbeid, heeft den president der republiek wetsontwerpen ter onclerteekening voorge legd, die de strekking hebben machtiging te verkenen tot ratificatie der- overeenkom sten, aangenomen door de conferentie van Washington. De ministerraad besprak daar na de maatregelen, die moeten worden ge nomen met het oog op den 1 Mei-dag. Parijs, 2 9 April. (H. R.) De Kamer nam met 535 tegen 69 stemmen hot ont werp aan tot het scheppen van nieuwe staatsinkomsten. P a r ij s, 2 9 A p r i 1. (H. R.) De nationale bond van spoorweglieden verklaart in een mededeeling aan de pers, dat de algemeene staking op alle lijnen 30 April te midder nacht beginnen zal en dat ze 1 Mei.'s och- B c r 1 ij n, 2 3 A r i 1. (N. T, A. Draad loos). De vorming en aanvoering van een model-brigade, binnen het kader der rijks- weermacht, is opgedragen aan den voor- maligen minister van oorlog, generaal Rein- hardt. De vorming der brigade geschiedt te Döberitz (bij fkrlijn) en de brigade zelf wordt beschouw als een reserve, die ter beschikking staat van het legerbestuur. B er 1 ij n, 2 9 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). Het rijkskabine.t heeft besloten den len Mei als een Zondag te beschouwen. De dienst van de post en telegrafie zal geregeld zijn als op Zondagen. B e r 1 ij n, 2 8 A p r i 1. (V.-D.) Zesduizend man personeel van schepen uit de binnen vaart op Spree, Havel, Oder en Elbe zijn in staking gegaan. Zij eischen een loons- verhoogiing van 30 Mark en een on-onder- broken nachtrust van 10 uur, benevens Zondagsrust. Zij willen zich tevens niet ver plichten tot landarbeid. Reeds zijn eenige levensmiddelenzendingen voor Berlijn uit gebleven. Brussel, 29 April. (Ii. R.) Het per soneel der tramwegen te Brussel heeft tot staking besloten, aan het comité het vast stellen van dien datum overlatend. Het per lends om 6 uur algemeen zal zijn. De ar beid zal slechts hervat worden op bevel van den bond. P a r ij s, 2 9 A p r i 1. (Ii. R.) De algemee ne bond van den arbeid heeft een motie aangenomen, waarin gezegd wordt, dat de spoorwegstaking niet zal uitbreken om een loonsverhooging, maar om de verdediging van de rechten der vakvereenigingen. De bond zal de staking steunen en tevens me dehelpen om het land van levensmiddelen le voorzien. P a r ij s, 2 9 April. (Ii. R.) De minister van openbare werken heeft in de Kamer verklaard, dat alle maatregeln genomen wa ren om op 1 Mei het functionnceren der on- dergrondsche treinen en trams in Parijs te verzekeren. De openbare diensten zullen ook werken. P a r ij s, 2 9 April. (N. T. A. Draadloos uit lyon)- Den len Mei zullen de Fransche dagbladen worden verkocht tegen den prijs van 15 centimes. Londen, 29 April. (R.) Het Lager huis heeft alle moties inzake de begrooting goedgekeurd. De fiancieele wet werd inge diend en in eerste lezing behandeld. De al gemeene geest der besprekingen over de begrootings-moties doet vermoeden, dof Chamberlain niet veel moeite zal hebben 2ijn begrooting goedgekeurd te krijgen. Londen, 2 9 A p r i 1. (R.) In het L :cr* huis heeft Chamberlain een nu lu 1 aan gekondigd voor de verdere vermindering der vlottende schuld. De regeering zal op 5 Mei fi pari 5 A obligaties uitgeven, oilos* baar na 15 jaar. Er zijn maatregelen geno men om de houders dezer obliga.iën te oi\ koersvermindering te verzwaren. Londen,29 April. (R.) Een mode tot afschaffing van de belasting* op buitenge wone inkomsten word in het Lagerhuis ver worpen. Een andere motie lot het schrap pen van do in de begrooting verride verhoo in;v van 20!',,, werd met 297 (c n 75 stemmen verworpen. Chamberlain heeft echter beloofd, dat de he-lasting in gevallen waarin ze te drukkend is, zal worden gewit» zigd. Madrid, 29 April. (R.) Ter voorko* ming van nieuwe onlusten te Oviedo, ter gelegenheid van den 1 Mei-dag, heeft da regeering daar den staat van beleg afgekon-» digd. M i 1 a a h, 2 8 A p r i 1. (V.-D.) De bijzon dere correspondent van de Sec oio beves tigt het bericht van Italiaonsche bladen, doft de conferentie der geallieerden besloten heeft tot dc hervatting der betrekkingen met Sovjet-Rusland. Het besluit is wel het belangrijkste, deit de conferentie genomen heeft. Op het laatste oogenblik werd da kwestie tusscheA dc drie staatshoofden op geworpen. Vanuit San Remo zijn uitvoerige telegrammen naar het departement van bui tenlandsche zaken te Moskou gezonden, die alle beantwoord werden. Napels, 29 April. (H. R.) Wegens het niet weer in dienst nemen van ontslagen arbeiders in twee fabrieken is de. algemeen© staking geproclameerd. Rome, 2 9 April. (II. R.) De stoking der gemeentewerklieden in de provincie- Milaan is geëindigd. Budapest, 29 April. (H. K. B). De Hongnarsche Nat. Verg. is tot 17 Mei ver daagd. B e r 1 ij n, 2 0 A p r i 1. (V.-D.) De bloe dige gebeurtenissen in Posen worden offi cieus bevestigd. Bij ernstige botsingen tus- schen Poolsche spoorwerkers en militairen werden verscheidene pejsonen gedood en velen zwaar gewond. De Polen hebben den verscherpten staat van beleg afgekondigd. Het spoorwegverkeer staat stil. Alle verga deringen en optochten zijn door het gene* raal-commando in Posen verboden. Malle a. d. Saaie, 2 8 A p r i 1. (V.-D.) Eenige uit Russische krijgsgevangenschap teruggekeerde Duitschers uit de Krim en Kaukasus schilderen de daar heerschende toestanden* in de Saaaler Zeitung. Er vech ten daar,legers op 8 fronten, die met elkaar in strijd staan. Men treft er aan witte, groe ne, roode en bolsjewistische legers, ben den vrijbuiters en roovers. De industrie in het land stonCslil. Ziekten woeden ononder broken voort. De gevangenen krijgen een dagloon van 250 roebel, doch sterven nog van honger. Een ei kost 100 roebel, een pond brood 50 roebel. Volgens hun mede* deelingen strijden 200,000 Chineezen in bolsjewistische gelederen en met ware doodsverachting. Washington, 28 April. (R.) De Senaat heeft met 39 tegen 23 stemmen een wetsontwerp verworpen, dat lot strek king had aan winkeliers, die Duitsche waren verkochten cLe verplichting op te leggen een bord uit te hangen, waarop de woor den stonden „Dealer in German goods'* (handelaar in goederen van Duitschland). De ware Moeder is de laatste vrouw in JGie wereld, die ons yertrouwen zal vragen .rij moet dat winnen. Roman door J. EIGENHUIS. Japiks voelde zich vuurrood worden en 'beefde. Hij zag in den spiegel, maar die- kon hem er weinig van verraden, daar hij zich i kwistig had ingezeept. Hij bedwong zich cn Ham kloek het blinkende mes ter hand en schraapte zjch schoon met vaste hand. Daar .teouden ze op Jericho" geen eer van hebben, len hij zou er verschijnen met zijn violoncel, of er niets gebeurd was, en hij van het bc- •5 ut au dier venijnige „Waterkerker Ii'ode- niet afwist. Het gehccle artikel kostte hem geen je uk clen schram, zelfs geen droppeltje bloed, (Zoo had Hij zijn aandoeningen en zijn scheer mes in bedwang. Maar toen hij zijn toilet had /Voltooid en nog eens enkele aria's uit >.Die •lustige "Witwe" sentimeenteel liet uitsmelten On zijn ciuslrument, zooals hij ze bij Miens pianospel wel verliefd had doen uitweenep, focn kwam bet nobele gevoel in hem op, dat hij Mien loch troost moest inspreken en haar Aergiffenis vragen voor al den smaal, dien hij Dier haar bracht. En al schrijvende, schiep en herschiep hij m ocv°clens, want zonder, (lat hii het zich zelf dorst te bekennen, had hij in al zijn een voudige gewoonheid veel aanleg voor het theatrale. En hij had slechts de pen op liet papier te zetten, om zich allerlei verheven sentimenten toe tc dichten in een vrij alledaag- sclie verliefdheid, door dc mooie oogen van mpvrouw Goverts verwekt. ■Hij had er een kleur van gekregen en zijn oogen schitterden, t'oen hij zijn brief aan Weeshuis-Kees overreikte, door de meid even ontboden. „Kees, je weet het. Aan mevrouw zelf af geven. Je verzint maar een boodschapje, zoo dat ze. aan de deur komt.... En als ze niet thuis is, bij je houcn, cn gaan als zc thuis is." De lichtgrijze, felle oogen in den afschu welijk rooden, pokdaligen-kop zagen hem aan mef- een soort begrijpende kameraadschap, zoodat Japiks zich eigenlijk wel wat schaam de. „'t Zal wel losloopen," gromde Kees door z'iï neus. ,,'k Weet maniertjes genoeg om 'er zelf aan dc deur te krijgen." En zelfbewust fluitend waggelde hij op zijn lioepelbeenen weg. Eerst viel het Japiks txvo.c1 ijom onge dwongen te doen, maar lioe meer hij merkte, dat iedereen over het geval sprak, als hij er niet bij was, hoe meer hij zich dwong om geen argwaan of gepikeerdheid te doeiu blij ken. En zoo praatte liij ongedwongen met Goverts, kwam even ongedwongen naar een groepje toe, waar zc zich juist stonden te ver kneukelen in het „geval" en speelde zijn par tij even aandoenlijk als altijd. Goverts had niet veel moeite om zich goed te houden, want in heel Waterkerk was hij mo gelijk de eenige, die het geruchtmakende arti kel niet had gelezen. t Was juist bij tijds door zijn vrouw door gezien cn in liet vuur gestopt, om den goeden man de ergörnis te besparen, want op den Jericfio-avond nam hij er nog al eris den tijd van af, om na den eten gemakkelijk zijn krantje en ook de „Walerkerker Bode" door te loopen. En toen Weeshuis-Kees met een glimlachje van verstandhouding aan Micn den mooien brief van Japiks overhandigde, begreep ze dadelijk, dat de inliou verband zou Itouden met het scheivd-nieuws in de „Bode". De drie kleintjes lagen al in bed, maar Laurien en Jans zaten in de kamer wat tc handwerken. Toen ze de lieve gezichtjes zag onder het hel dere lamliclit, zoo ernstig gebogen over liaar Oroots Sorfeerirog werk, kwam er iets heel teers in haar op. Ze streelde Laurien over het zware, zijig blonde haar, en de liepjes toespitsend hief het kind het hoofd vragend op en toen haar Moeder zich lot een kus boog, vlijde ze het kopje aan halig haar tegen dc wang en fluisterde: „Beste maatje-moes!" Zc bleef haar kussen en aan halen», en daar voelde ze een handje over haar arm streelen, en toen ze opzag was het Jans, die jaloerseh werd en haar door haar zware, wazige wimpers zoo glimlachend smeekend aanzag, of ze haar wonder veel wenschte af tc bedelen. ..M n bc-stc Anse-.Tans wordt jaloerscli. Kijk zoo'n klein schootkind-je." En Jans kwam werkelijk bij liaar op schoot, ofschoon ze al elf was geweest, de beide ar men om moeders hals en haar met de zijig bcwimperdc oogen aanziende met dezelfde goedige trouwheid, die zoo in Jaaps blik kon liggen, als ze lief tegen hem deeck Wat liacl Jans veel van hem. Zc was een mooi kind, ofschoon niet zoo fijn als Laurien. Zc had nog zwaarder blond liaar, dat krie belde om haar voorhoofdje en oortjes in een wolk van springkrulletjes en dat nu over haar armen dik neergolfde en naar beneden hing... „Ilé, baby," lachte Mien, „je blonde poppe- pruik sliert haast op hel karpet, als je zoo achterover hangt." En ze wiegde liet kind heen en weer cn suste het plagerig in de armen, lot zc haar niet langer houden kon. Toen liet ze T zacht jes vallen op den grond en Laurien kwam er bij, en zoo stoeiden ze met moeder, tot baar blonde kopjes allemaal zoo ruig waren a~ls Papoea-hoofdjes en ze hijgend opstaand, zich dc haren weer wat recht schikten en sti'elcen en stil glimlachend aan haar werk togen. Mien was den brief van Japiks al haast ver geten, en toen hij haar weer in gedachten schoot, kreeg ze een opwelling, om 'm in 't keukenformnuis te smijten zonder hem te le zen, Iloe minder zc aan haar dwaasheid herinnerd werd nu, hoe rustiger ze zich voel de. Ze piekerde aan haar naaiwerk voort, thans zonder zichzelf om haar slovigheid tc 'beklagen, maar tersluiks naar haar oudste meisjes glurend, die haar toch, Laurien ook, zoo aan Jaaps regelmatige en lieve gezicht herinnerden. Die beste vent, (lacht z. Als hij maar niet dat malle bericht in de „Bode'» onder z'n oogen kreeg, 't Was nog al een geluk, dat Jaap oiet zoo gauw kwaad dacht. Het zou. zelfs best mogelijk wezen, dat hij het hccle verhaal las zonder er wat voor zichzelf uit tc deslillce- ren. Die plaatselijke kletspraatjes hoorde hij aan, en liij wist na het verhaal dadelijk al niet meer, wie het nu aanging. Met recht way het met zulke dingen bij hem: „het eene ooU in, 't andere uit..." Al-zou nu heel „Jericho" er over rammelen, lièm zou er niemendal vaij treffen. Jan Vermant kon soms met nieuwtje* uil de Soos komen, die Cato haar over-ver- telde en waarvan Jaap niets gerept had. Zelfs wist hij dan bij navraag niet eens, dal zc ver' teld waren in dc Soos in een kringetje, waai hij bij zot. 't Was een heerlijke afgetrokken heid meende' zc, vooral nu, om zoo heclcmaalj doof te kunnen wezen voor hel dorps-gekoa», kei. .„Moessie, kan dal?'» vroeg Laurien met liaaar verstandige snuitje naar haar opziende. „Too* Ilock het op dc lloogcre Burgerschool in Ai» sterdam 'n vriendinnetje, (lat een stiefmoeder heeft, en toch is d'r eigen ma niet dood." „Hè, mallerd," maaide Jans verontwaardigd met den elleboog, zonder van haar werk te zien". „Dat kan toch niet. Toos schept altijd' zoo op—" „Ja, ma, 't is zoo, heiisch! Ze gaat elkea Zondag bij d'r echte moeder eten." Jans snoof minachtend met den neus, ea .maaide nog eris met den arm. ,,'t Is toch zoo," wond Laurien zich op. Weet 't toch zelf.*' „Zelf!" plaagde Jans, altijd ernstig op haar werk turend. „Je weet niks zelf. Je bent e# toch nooit bij." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1