Regenmantels Maison L'Hironsieüe „DE EEMLANDER" BUITENLAND m&lSOM H i RTEL FEUILLETON. ABQNIEMENTSPIUS £2 tal» PUIS PES «MEHlitil m. y'leeschhouWer, EERSTE Onmogelijk verlangen. -VOEDEP César Aupste Franck. 18e Jaargang No. 261 jwr iMtl 2.50. per weck (met gratl» verrekcr nS iegt21 OTS.Vuüw») f «Isondeilijke nummer» Zaterdag 1 Mei 1920 1 C.O 5. Telepuoon 513. DIRECTEUR 3 VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR.' M*. D. J VAN SCHAARDENBURG. van 1-4 regels f 0.85# met Inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dicnstaanbica dingen 1 5 icgcls 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan zeer voordceligc bepalingen tot het herhaald adverlceicn hij abonnement. Pene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Meubelfabrikant Hof 48. AMERSFOORT Fabkiis: -i PAPENHOFSTEDE in den grooten Magazijij-voor- raad zult U allicht iets van Uwe gading - Vinden - - >e wereld is hardleersch. Een zoo ver- ikkelijke geesel als de afgeloopen we- eldoorlog heeft de menschheid nooit ge troffen en men mocht dus hopen, dot geen denkend mensch terug zou verlangen naar toestanden, die voor de oorlogskiemen zoo gunstige voedingsbodems zijn gebleken. Al slaat geenszins met mathematische zeker- i l vast, wie ruu wel precies aansprakelijk iceten worden gesteld voor het uitbreken van den oorlog, het is toch wel niet voor bestrijding vatbaar, dat er drie oorzaken hebben gewerkt ten gunste van het ontstaan van het nu volstreden conflict. Het zijn het ontbreken van democratische opvattingen bij de regeeringen der Centrale volkeren, zich onder meer uitende in de geheime di plomatie, voorts het militairisme met zijn gevloekte leuze „als gij den vrede wilt, be reidt u dan ten oorlog'' en ten slotte het gebrek aan inzicht, dat de natiën elkaar noodig hebben, te voorschijn tredende in het streven naar beschermende rechten en naar „economische onafhankelijkheid". Wel is de wereld hardleersch. In Duitsch- land, dat door zijn autocratische heer- sc'hers in het ongeluk is gestort, zijn er nog duizenden, die terug verlangen naar het tijdperk van monarchale anti-democratie, al verliep dan de putsch van Kapp in het zand. Overal elders bijna zijn de ultra-linksche groepen bezig met het op andere wijze ver nietigen of belagen van de democratie; ook bij hen ontbreekt het inzicht, dat eene dic tatuur, zij het daji van het proletariaat, d. i. practisch gesproken van een of meer volks leiders, moet leiden tot onderdrukking van de meening van „andersdenkenden", dot daarbij de corrigeerende invloed van de op positie wordt gemist en de democratie ver nield. In stede van eendrachtig te streven naar geleidelijke maar zekere inkrimping der mi litaire uitgaven, blijft men zich lot de tan den wapenen, blijkbaar niet beseffende dat het psychologisch moment tot het afbreken van het militairisme welhaast voorbij zal zijn. Hoewel" gedurende den oorlog overal ge brek is geleden, niet het minst in Duitsch- Iand, waer men 2ich het sterkst had toege legd op het bereiken van „oeconomische onafhankelijkheid", eenvoudig omdat-geen enkel land in Europa alles voortbrengt, wat zijne dichte bevolking noodig heeft, staan er nu weer overal apostelen van die oeco- nomische onafhankelijkheid gereed om pro paganda te voeren voor beschermende rechten, speciaal voor graanrechten. Zelfs in ons land gaan stemmen op in die rich ting.En niet eerst nu. Midden in den oor log we herinneren het ons nog levendig pleitte De Standaard voor sterke vermeerdering in ons land van graanbouw, wijl dit noodzakelijk gebleken is gedurende den oorlog. Alsof men zich in normale vre destijden. altijd maar zou moeten inrichten naar den, gelukkig toch slechts uitzonde ling blijvend-en, oorlogstoestand! De nadeelen van graanrechten, waarmee dit pogen naar oeconomische onafhanke- lijk'heid altij'd gepaard gaat, zullen wij niet I uiteen zetten. Ze zijn in de laatste twintig jaren we denken aan de verkiezingen van 1005! telkens en telkens weer in het licht gesteld. Voor de overtuigde vrijhrfhde- laren zijn beschouwingen daarover niet' nieuw en de nog steeds bestaande! protectionisten zijn niet door schildering van de bezwaren, aan graanrechten verbon- den, te hekeeren. Maar wat we ditmaal wel willen doen, dat is aantoonen, dat de voorstanders van oeco nomische onafhankelijkheid, behalve dat zi; hardleersch zijn, nu ze toonen uit de gru welijke lessen, door den oorlog gegeven, niets te hebben geleerd, iets ten eenenmale j onmogelijks nastreven! Nederland kan •zich ten opzichte van de graanvoorziening niet onafhankelijk maken van het buiten land en voor dit argument zullen de protec tionisten toch wel zwichten! Dat Nederland zich niet oeconomisch on afhankelijk kan maken,- het is pas kort ge leden van twee zijden aangetoond. De heer S. Koenen, hoogleeraar aan de Lendbouw- hoogeschool te Wageningen, heeft het be wezen in een artikel in het Tijdschrift voor Economische Geographie van Jan.-Febr. 1920 (Vrije Ruilverkeer no. 215), de heer U. G. Schilthuis, de bekende vrijzinnig-de mocraat vit' Groningen, heeft het uiteenge zet in een artikel in de „Opbouw" van Maart 1920. Wij veroorloven ons uit beide geschrif ten eenige cijfers en feiten aan te halen „Ook in den tijd van vrede trou wens, in de jaren vóór den wereldoor log, kon Duitschland zich wat graan betreft, niettegenstaande de protectio nistische handelspolitiek, niet voeden; dat Frankrijk in die jaren een in dat opzicht iets gunstiger resultaat bereik te, was uitsluitend het gevolg van de geringere dichtheid en zeer geringe toename van bevolking". „Engeland en Nederland verkeeren ten aanzien van de voorziening met eigen graan ongeveer in dezelfde ex- ceptioneel-ongunstige positie; in beide landen gaat een bij uitstek dichte be volking samen met een zeer geringe procentische uitbreiding van het bouw land. Terwijl de bevolkingsdichtheid vlok voor den oorlog in Frankrijk slechts 73.9 bedroeg per K.M.1 en in Duitschland 125.4, was zij in Groot- Brittanië en Ierland 147.6 en in Ne derland zelfs 178.9, zoodat Engeland juist tweemaal en wij 2Vi maal zooveel menschen te voeden hebben op een zelfde oppervlakte als Frankrijk. En daarentegen .beslaat van de totale land oppervlakte het akkerland en tuinland in Gr.-Brittannië en Ierland slechts 23.2 pet. en in Nederland 29.5 pet., te gen 48.8 pet. in Duitschland én 50.5 pet. in Frankrijk Deze beschouwingen van den heer Koe nen ziin op zich zelf reëels afdoende. Ze worden bevestigd door wat de heer Schilt huis schrijft „Om te kunnen voorzien in do Ne- derlandsche behoefte aan deze artike- £3r^-A£ïK IUl2T: WEESPERS RtRSPEEv Als men nu bedenkt, dat er dan voor wei de en hooilend, warmoezerijep en tuinen, boomgaarden, boom-, bloem- en bollen- kweekerijen en bosch in totaal nog geen 400,000 H.A. zouden overblijven, dan ziet men onmiddellijk in, dat het eenvoudig weg onmogelijk is, aan het verlangen der land- bouwprotec-tionisten te voldoen, zonder alle mogelijke takken van volkswelvaart te ver nietigen. Voor wie dus uit den oorlog en zijn mi sère niet heeft geleerd, dat de volkeren el kaar ncodig 'hebben, dat het in het belang van alle natiën is, dat er vrije ruil plaats heeft en dat de goederen daar worden voortgebracht, "waar dit op de besle en goedkoopsté wijze kan geschieden, zelfs voor hem moet het duidelijk zijn, dat Ne derland zich niet „oeconomisch onafhanke lijk" kan maken en dat 2ij, die dit wen- schen, het onmogelijke verlangen. Buitenfc ntfsche Berichten. P a r ij s, 3 0 A p r i 1. (N. T. A. Draadloos) De conferentie der ambassadeurs, die giste ren onder Voorzitterschap van Jules Cam- bon is bijeengekomen, heeft Sir Reginald Tower gehoord over de werking van de commissie, belast met het bestuur van den vrijstaat Danzig. Vervolgend heeft de confe rentie het antwoord aan Hongarije inzake het vredesverdrag voltooid. De Hongaarsche regeering zal binnen kort moeten verklaren, of zij het verdrag al don niet aanvaardt. B e r 1 ij n, 3 0 April. (N. T. A. Draad loos). De Duitsche pers stemt over het al gemeen met de rede van Lloyd George over San Remo in het Lagerhuis in en beschouwd ze als een nieuwen stap op den weg naar internationale ontspanning. Hetzelfde meent men van de senaatsverklaring van Millerand. Toch staan de Duitsche politici niet volko men optimistisch tegenover de conferentie te Spa. B e r 1 ij n, 3 0 A p r i 1. (W. B.). De Beïgi- len (giaan en veevoeder) zou de land- sche hooge commissaris voor Eupen en Mal- bouw in Nederland zijne opbrengst van médy dreigt met geldboeten en gevangenis- granen, zaden en peulvruchten en dus straf allen, oie behalve de Belgische lijst den verbouw moeten vermeerderen voor de volksraadpleging afzonderlijke lijs met tenminste 250 procent, aangezien ten *er teekening leggen of dnarop leeke- zij thans nog niet 40 procent van die nen- Volgens de bladen had de bevolking behoefte voor zijne rekening kan ne-getracht een onvervalscht beeld der stem- men I ming in de gebieden te verkrijgen, daar de Daarmede zou gepaard moeten gaan, j tekening op de Belgische lijsten wegens de dat in plaats van 525,567 HA, zooals vergekhngsmaatregelen in 1913, ten koste van andere produc ten, meer dan 1,200,000 H.A. zou- B e r 1 ij n, 3 0 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). Officieel wordt de opmarsch van de Rijk?weermacht in het Zuidelijk Roergebied aangekondigd ter handhaving van de open bare orde en bescherming der nijverheid. B er 1 ij n, 3 0 April. (W. B.) In de ver klaringen die de Pruisische minister van blnnenlnndsche zaken,in de landsvergode ring heeft afgelegd, sprak de minister over den algemeenen toestand en zeide, dat zoo lang nog in Midden Duitschland dé vor ming van een rood leger dreigt, zoolang in het Oosten van Berlijn roode bataljons kun nen gevormd worden, de veiligheidsweer tegen alle ordeverstoringen krachtig moet optreden. Helaas moet ook het zuidelijk Roergebied binnengerukt worden, omdat de opperbur gemeester van Hagen verklaard heeft, dat hij sinds 10 April geen verantwoordelijkheid meer kan dragen. Ook andere ambtenaren verklaren, dat vluchtelingen uit het Wupper- dal de rust in gevaar brengen. De regeering zal met alle middelen voor de handhaving van orde en rust zorgen. B e r 1 ij n, 3 0 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). De Nat. Verg. heeft in alle drie lezin gen een wetsontwerp aangenomen, bepa lende, dat de staat en de gemeenten de schade, die door die onlusten is ontstaan moeten vergoeden. Regenmantels vanaf f 16.75 LEEREN MANTELS PLISSEERINR1CHTING KOItXF, GRACHT 27. den moeten worden bebouwd met gra nen, zaden en peulvruchten". jteekerüni; tegen ieder, die voor Duitschland stemt, volstrekt onmogelijk wordt gemaakt. B e r 1 jj n, 3 0 April. (N. T. A. Draad loos). Volgens officieele opgaven bestond het rijksleger op 5 April uit 11,525 officie ren en 220,018 manschappen. Op 15 Mei wordt het cijfer van 200,000 man bereikt, die Duitschland op de been mag hebben tot 10 Juli. Het naar huis zenden der lijdelijke vrijwilligers nam begin April een aanvang. B e r 1 ij n, 3 0 A p r i 1. (N. T. A. Draad loos). In de republiek Saksen verklaarden de meerderheidssocialisten, dat zij de coalitie met de democraten, die achter de coalitie- regeering staan, handhaven. P a r ij s, 2 9 April. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De Fransche regeering heeft een verdrag gesloten met de Italiaansche regee ring inzake de tewerkstelling van Italiaan sche arbeiders in Frankrijk en wel op o.a. de volgende voorwaarden Wat de mijnwerkers aangaat, zullen dezen dezelfde loonsverhoogingen genieten, die wellicht aan deze laatsten zullen worden toe gestaan. Zij zullen profiteeren van alle voor deden voor de Fransche werklieden, b.v. de verstrekking van voedsel tegen speciale 3 VOOEPen PLUIMVEE' prijzen. Zij zullen coöperatieve vereenigin» gen mogen oprichten. De Fransche regee* ring staat in voor de uitvoering van het con- tract. Ook garandeert zij aan Italië zes toi». steenkool per maand voor iedoren te werk gestelden arbeider. Vier duizend Italiaan sche mijnwerkers-bevinden zich al in Frank rijk. Men denkt er ongeveer 3000 te latei», werken in de ijzermijnen van Tunis. Ook levert de Italiaansche regeering vele" hon derden werklieden voor de losfantmijnen. Volgens een vroegere overeenkomst tus- schen Frankrijk en Italië zou Frankrijk laatst genoemd land 425.000 ton fosfaat leveren, Londen, 30 April. (R.J. De mailtrein van Cork naar Braty is te Kinsaio door ge maskerde gewapende mannen aangehou. den. Twee mailzakken werden gestolen. De telegrlische gemeenschap tussohen Dublin en Noord-Ierland is verstoord. De poiitiebivreaux te Rush bij Dublin werden vroeg in don ochtend aangevalleneen ser geant'werd gedood, een politieagent zwaar gewond. P a r ij s, 3 0 A p r i 1. (V. D.). De nlge- meene federatie van den Arbeid in Italië heeft aan de hij haar aangesloten organisa ties het verzoek gcriiht op 1 Mei het werft gedurende drie uur neer te leggen els pro test tegen de oorlogsverklaring van Japan aan Rusland-. Budapest, 30 April. (H. K. B.) Hel centraal bestuur van de christelijk-nationalo vnkvereenigingen heelt een oproep gericht tot de arbeiders om op 1 Mei door te wer ken, omdat de tegenwoordige economische toestand geen overtollige staking van arbeid gedoogt. De 1 Mei-dag was alleen voor die roode aanvoerders een feestdag, maar de christelijke arbeiders zouden dien dag wei ken. Rome, 3 0 April. (R.). Ten gevolge van een kentering onder het personeel var» post, telegraal en telefoon en de inrichting van hidp-bnreaux werken de diensten nor maal. De economische vereeniiging vai* spoorwegpersoneel is tegen een staking op 1 Mei. Londen, 20April. (R.). Ben commi» niqué van het departement van oorlog be richt, dat de Polen op 26 April gemiddeld^ 55 K.M. zijn vooruit-gerukt, op één plaats 80 K.M. In het zuiden hebben de bolsjewisten Bar verloren. De cavalerie vervolgt hen in' oostelijke richting-. B e r 1 ij n, 3 0 April. (\V. B.) Naar aan»' leiding van het opnieuw aanwakkeren van den oorlog tusschen Polen en Rusland, zegi de Vorwörts, dat Duitschland geen minleir ding heeft partij te kiezen bij de gewelddat dige scheiding van de Oost-Slavische volj ken. Duitschland wordt daardoor ook nieij onmiddellijk getroffen, zoolang de strijd zion verplaatst van het westen naar het oosten» De toestand zou echter anders kunnen worf den, wanneer er een terugslag komt, waan» door de bolsjewistische heerschappij zicK' tot aan de Duitsche grens zou uitbreiden»! Dat zou voor Duitschland een bedenkelijker toestand zijn, wegens den drang naar uit*' breiding, waarmede het bolsjewistische Rus» land is bezield. 1823—1890, (Slot). Zijn oeuvre is zeer uitgebreid en, naar vorm en inhoud, .belangrijk. Vrij duidelijk kan een drietal sdheppingsperiodên onder scheiden worden. Zijn jeugdwerk is, zooals ivel verwacht ko-n worden, het minst belang rijk, het verheft zkrh niet bo\ en den middel maat, ofschoon daaronder reeds een trio is, gecomponeerd in den z.g. cyclischen vorm, een orm, zoo eigen aan Franck's scheppin gen- De meeste oxgeicomposities dateeren uit dien eersten tfjcL In de tweede periode ontstonden de d-nvineur symphonie, (bij het a&nhooren waarvan Gounod smalend moet hebben getuigd, dot hier de impotentie tot dogma was verheven) de poèmes sympho- ndques, ook orgekxxmpositie's, liederen, ora toria en on era's. welke taaiste evenwel nooit succes hebben behaald. De symphonie is een meesterstuk van vorm, een groot thema omgeven door tal van kleinere motieven, be- -heerscht het geheele werk, bewust heeft de componist hier gebroken met den ouden vorm. Bij de klassieken toch staan de ver schillende de el en eener symphonie (sonate, kwartet) naast elkaar, elk deel heeft eigen thema(s), er bestaal meestal geen ander verband dan de tonaliteit. Deze vorm bevre digde Franck niet, hij construeerde zijn werk als een van 't begin tot 't eind samenhangend geheel, met gebruikmaking van een kleiner of gTOoter aantal motieven, uitgroeiende tot thema's, met wisseling van tempo, tonaliteit, rythme en 'harmonie weliswaar, doch steeds zóó, dat nooit het gevoel van éénheid ver loren ging. Bij hem is dan ook geen sprake meer van enkele, naast elkaar staande on derdeel en, elk met eigen thematisch mate riaal. Dezen vorm noemt men den cycli schen. Meer .mededeelen over techniek en vorm in een artikel van zoo beperkten om vang als dit slechts kan wezen, gaat niet, dit weinige kon ik evenwel niet verzwijgen, omdat 't een ieder toch wel duidelijk zal zijn geworden, hoe hier vorm en inhoud één zijn. Franck heeft deze idee, die eigenlijk niet geheel nieuw was, daar o.a. Beethoven ze al toepaste in zijn latere strijkkwartetten op. 127 en op. 131 en eveneens in zijn pianoso nate les Adieux op. 81, eerst tot een be wust principe verheven. In zijn oratorium „La Redemption", be zingt hij den lof van den Christus, die voor de tweede maal de wereld zal verlossen, wan neer hij in 't gebed wordt aangeroepen. „De geloova'ge meester heeft aan de koren zulk een wijding gegeven, dat het is, alsof men engelenstemmen hoort" (v. Milligien Ont- wikkeÖngsgenig). Een ander oratorium „Ruth" behoorde reeds tot de eerste perio de en heeft 25 jaar gelegen, eer het werd uitgevoerd. Het bekende„Parus Angeli- cus" is uit een driestemmige mis, van be- t-eekéhis zijn de kerkelijke compositie's van Franck niet. Uit zijn laatste scheppingsperiode datee ren de voorname werken op kamermuziek- gebied, het grootsche piano-kwartet, het machtige Prélude, choral et fugue, het strijk kwartet in de schitterende sonate voor piano en viool, voor een deel ook zijn oratorium Les Beatitudes", waaraan hij van 1869 tot 1879 heeft gewerkt en dat tot het verheven- ste behoort, wat hij heeft geschreven. Juist door deze werken, uit het laatst van zijn lo ven, heeft zich, na zijn dood, zijn roem wijd en zijd verbreid, ten onzent zijn die ook het meest bekend. Evenals bij Bach, Iaat ook zijn muziek zich direct onderkennen, zij heeft een zeer eigenaardig, sterk persoon lijk cachet, harmonisch zoowel als melodisch; stille devotie, innig vertrouwen, een onwan kelbaar eeuwigheidsbesef spreekt uit alles. In ens land heeft vooral van Milligen zich beijverd, zijn werk«ngang te doen vinden, nu gaat er wel haast geen seizoen voorbij, waarin niet door meerdere toonkunstafdee- lingen één van zijn oratoria wordt ten ge- hoore gebracht, op programma's? voor ka mermuziekavonden iTeft men herhaaldelijk zijn naam aan. Ongeveer een jaar geleden speelde Myra Hess hier zijn Prélude, Cho ral et Fugue en de schitterende weergave van zijn strijkkwartet door 't ensemble Pou- let ligt nog versch in 't geheugen, terwijl kort geleden twee ondernemende stadge- nootcn zijn sonate voor piano en viool speelden. Al schijnt dit voor dea soheppenden kun stenaar, die zijn tijd vooruit is, nu eenïttaa^ een onafwendbaar lot te zijn, toch stemt hel weemoedig, te bedenken, ihoe alle waardee^ ring en erkenning eerst ma den dood' is ge^ komen. In het laatste levensjaar, slechts enV kele maanden vóór zijn overlijden, belhoaW de hij pas het eerste succes, toen hij, bij ge*j legertheid van de uitvoering van zijn strijk* kwartet door een enthousiast piibliek op hetj podium werd geroepen, iets, wat hem nogj nooit overkomen was. Ja, moeizaam is zijn leven geweest, maar niet te vergeefs, want door zijn werkeiu waaraan thans duizenden en duizenden ziolj laven, waaruit de moede kracht, de ne slachtige troost en opbeuring kan pu heeft hij zich den eeuwigen dank van he nageslacht verworven, het hoogste loon hom -geworden, de onsterfelijkheid. Overgenomen uit: v. Milligen: Onh lingsgang der Muziek,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1