Wl LL F MG¥Ö ENHIJIZEN Zilveren couverts en peiMpels MKHMJS PRIIS m ADVIRTENTiÊü „DE EEMLAMDER" Ouderzorg BINNENLAND Ie klas goederen PRISWA AFWERKING. FElJlULETON. EVENWICHT. Koopt uw Schoenm erk feü| J. Csiroolteirodors^: 18e Jaargang No. 264 per 3 maanden voor Amers* pe, pOJi 1 P« we4k tmi! K"Hl ""ekcr "8 tegen ongcl»ktria> f 0.1?>, alionderlijke nummer» p C.OJ. TeiEPHOON 515. Woei-sdag S fiief ïScu DIRECTEURi J VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTVVAL. HOOFDREDACTEUR: M.. O. J VAN SCHAARDENBURG. 4 rcRc!» f 0.85# Inbegrip van -co bewijsnummer, elke tegel meer 0 20, d cnst.nr e* dingen 1-5 tegels 0 SO. Voor handel en bcdujt bestaan eer voordeeltje bepalingen tol het herhaald advcrtccicn bij abonnement bene dren'-vre. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag tougczonüctv Bewijsnummers 5 cent. M. VLEESCHHOUWER, Meubelfabrikant - HOF 46 AMER SFOORT Fabriek: Papenhofstede. Direct e levering van den fabrikant aan den verbruiker Concurrentie daardoor absoluut uitgesloten. door Mevrouw E. H. DU QUESNE VAN GOGH. Nu zijn Ae kleine vogels. De kleine vogels in de weer, Zii komen aangevlogen, Met pluizen en een veêr. Zij hechten en zij vlechten, En metselen naar voge-ltrant. Zij voeren, waar' 't een wiegje, iHet nestje tot den rand De>1 zit het dan verscholen. Hoog in de bei ken langs den weg; Straks tusschen bloesemtuilen In dichte dorenheg. Geen oog dat kon bespieden De pïuimenlooze jongen, kleen, Met de ouden samenlevend, Zco knus en warm bijeen. Is hoi niet het vogelnestje Van ouderliefde 't merkbaar beeld, Een Kefde, zelfvergetend 'n alles onverdeeld '0 Ar-i! 1920- buitenland" Politiek Overzicht Moewei, dank zij het feit, dat een groot tal vrijwilligers zich ter beschikking stelt ■Ti de plaatsen der stakers in te nemen, ten aanzien der spoorwegstaking in Frankrijk eenige verbetering schijnt te zijn ingetreden, wijzen andere teekenen er weer op, dat de actie der stakers, de strijd tusschen arbei ders en regeering, een grooteren omvang gaat aannemen en zich meer begint te ont wikkelen over het geheele land. Met spoorwegverkeer heeft op de P. L. M. (ParijsLyon—Méditerranée), alsmede op de Noordei- en Oosterspoorwegen op ge wone wijze plaats, terwijl eveneens op de Zuider- en Staatsspoorwegen de dienst is verzekerd. Uit Parijs wordt zelfs gemeld, dat de spoorwegstaking in omvang afneemt. Dit zal mede zijn toe te schrijven aan de om standigheid, dat een krachtige anti-stakings beweging zich hoe langer hoe meer baan gaat breken en ook het feit, dat de regeering de meest op den voorgrond tredende agita toren in verzekerde bewaring stelt, draagt het zijne eT allicht toe bij, dat aan 't succes der staking rneer of minder afbreuk wordt gedaan. Op de spoorlijnen, die op den 1 Mei-dag het ernstigst den invloed der staking onder vonden. n.J. de P. L. M. en de Staatsspoor wegen, was 't verkeer j.l. Maandag aanmer- 1 elijk verbeterdde aankomst en 't vertrek der treinen naar 't N. en O. en bij de P. L. M- was vrijwel normaal. Maandagavond te zeven uur was de toe stand op het Noorder- en Oosterréseau als- v.ede bij d-e P. L. M. ongewijzigdop de lij-, .en van 't Zuidernet stroomen de vrijwilli gers toe. De Confederation Générale du Travail geeft op aanplakbiljetten, waarin zij zich riaht tot het volk, de volgende redenen op, waarom het stakingsbevel is gegevende duurte, het gebrek aan grondstoffen en voorts het veel te wenschen overlatende ver keer, zoowel te land als te water. De publieke opinie schijnt niet op de hand te zijn der stakershet feit. dat voor de eer ste maal bij een staking sprake is van het op touw zetten eener krachtige anti-sta kingsactie, spreekt reeds voor zich zelf. Zoo kan het dan ook gebeuren, dat verscheidene commissies uit het spoorwegpersoneel zich weigerachtig betoonen om zich bij de „gré- vistes" aan te sluiten, daar h. i. geen enkel organisatorisch doel wordt nagestreefd. Hieruit blijkt, dat, wat den arbeidersstand betreft, verdeeldheid heerscht in eigen boe zem en bij lange na niet éénzelfde lijn wordt getrokken door d>e proletariërs, die weliswaar voor een deel den strijd hebben aangebon den tegen de spoorwegmaatschappijen en den Franschen staat, maar onderling het nog al oneens zijn. Aan eiken staker is een kennisgeving ge zonden, waarin wordt verklaard, dat de uiter ste termijn voor het hervatten van den ar beid op Donderdagochtend is bepaald. De mijnwerkers schijnen echter nog steeds verdeeld te zijnalleen de mijnwerkers in Zuid-Frankrijk hebben gevolg gegeven aan de stakingsorder der C. G. T.r zoodat de mi neurs te St. Etienne gisterochtend het werk dan ook hebben neergelegd Meer geneigdheid om het bijltje er bij neer te gooien, beslaat over het algemeen bij de dokwerkers en zeelieden de inscrits en havenarbeiders te Celte, Marseille, St. Mate, Lorrent, Duinkerken, Bordeaux en Havre hebben onmiddellijk gevolg gegeven aan den oproep van de C. G. T. om het kar wei te verlatente Brest en Nantes blijven zij ec hter voorloopig nog dienst doen. Der toestand dus samenvattend, kan wor den vastgesteld, dat de staking der, spoor- weglieden een vrij gunstig aanzien heeft/be keken van 't standpunt van staat en maat schappijen, al is een al te groot optimisme in dezen misplaatst. Dc staking der mijnwer kers schijnt het minst omvangrijk te zijn, terwijl die der dokwerkers en zeelieden, dus van hen, die betrokken zijn bij het transport te water, het meest dreigend karakter droogt- Gezegd kan don ook worden, dat Frankrijk's economisch leven een niet ge ring te schatten gevaar boven het hoofd hangt en een desorganisatie van de Fran- sche staatshuishouding bij een voortduren of uitbreiden der staking dan ook niet zal kunnen uitblijven. Het is de vraag, wie ster ke: zal zijnStaat of proletariaat. Het zou niet te verwonderen zijn, wanneer de eer ste wordt gedwongen om vandaag of mor gen concessies te doen teneinde erger te voorkomen. Bmtenlandsche Berichten. Parijs, 4 Mte i. (V. D.). De eerste mi nisters van Frankrijk en Engeland zullen el- kaai ontmoeten voor de conferentie te Spa, om het eens te worden over verschillende kwestièn, die op deze bijeenkomst te beide gebracht zullen worden. Het is inderdaad noodzakelijk, dat zij zich niet naar deze con ferentie begeven, waar zij Duitsche gedele geerden zullen ontmoeten, alvorens het over alle punten volkomen eens te zijn gewor den. Het wordt bevestigd, zegt het Journal des Dehats. dat Mi lier and en Lloyd George el kaar zeer spoedig zullen ontmoeten. De pre sident van den Raad is voornemens zich de volgende week naar Londen te begeven de juiste datum zijner reis is nog niet vastge steld. P a r ij s, 4 Mei. (H.-R.) De raad van am bassadeurs besloot de volksstemming in Teschen uit te stellen tot 12 Juli. P a r ij s, 4 M e i. (H.-R) De international.-!' parlementaire handelsconferentie werd van middag in tegenwoordigheid van den pre sident der republiek geopend. In zijn ope ningswoord wees Chaumet op de noodzake lijkheid van de handhaving der economische eenheid onder de geallieerden. De conferentie, voegde hij er aan toe, zal niet aarzelen haar deuren te openen vcor de vroegere vijanden,"zoodra deze zich heb ben gevoegd naar de eischen van het ver drag van Versailles en hebben afgezien van- de deloyale methoden van het commerci- eele militarisme. B e r 1 ij n, 4 M e i. (V. D.) De Duitsche pers deelt officieel mede, dot van de ge- eischte vijfduizend locomotieven tot 15 Maart 4978, van de honderd vijftigduizend verlangde wagons 147,215 en van de on derdeden 90 pet. zijn uitgeleverd. Brussel, 4 Mei. (H.-R). In cle Kamer heeft de minister van buitenlandsche zaken, in antwoord op een interpellatie van den so ciaal-democraat Piérnrd over den toestand in Eupen en Malmédy verklaard, .dat Duitschlarid ongetwijfeld door zijn tegen woordige manoeuvres poogt een herziening van het verdrag te verkrijgen ten opzichte van deze districten. De minister heeft de overtuiging, dat de nieuwe bepalingen, die Duitschland tracht te -verkrijgen, zoowel door den Volkenbond als den Opeisten Rand zullen worden verworpen, want do Belgische regeering heeft vertrouwen in ziin bonclgenootcn De minister zeide, dat de staking beoogde indruk op de openbare meening te maken cn deze te doen geloo- ven in een algemecnen opstand tegen de Belgische tyrannie. Hij verklaarde, dat de grenscommissie aan België de onontgon nen streek van het district Montjoie heeft gegeven opdat de spoorlijn Eupen-Malmé dy geheel in Belgisch gebied zou liggen. car, werd benoemd tot gouverneur-gene raal van Fransch Centraal Afrika. P a r ij s, 3 Me i. (V. D.). De politie pre fect deelt mede, dat bij de gisteren plants gehad hebben 'e manifestaties 192 politie agenten gewond en 103 personen gearres teerd zijn. 6 gewonden worden in c?. zieken huizen behandeld. Een sodalis >.ch meldt, dat 4 personen gedood zijn. Tegen eenige leiders is rechtsvervolging ingesteld. Parijs, 4 Mei. (H.-R.) Het lid der alge meens confederatie van personeel bij de staatsspoorwegen Chirolle is gevangen ge nomen. Po r ij s, 4 Me i. (V.-D.) Onder de mani festanten van den len Meidag, die gisteren veroordeeld werden, was Raymond Orion- j Dnjepr ge, tweede luitenant bij de artillerie, die]door d< veroordeeld werd tot acht maanden gevan genisstraf wegens verzet tegen do politie. Orlanpe verklaarde voor de rechtbank, dat hij juist van een zending naar Polen was te ruggekeerd, die hem er toe gebracht had met luiden stem te manifested n. Orlange riep „Lang leve de Sovjets, weg met d-e....." toen hij door dc politie werd gearresteerd, waartegen hij zich heftig verzette. P a r ij s, 4 M e i. (V.-D.) Dc Echo de Paris meldt, dat Monatte, die gisteren is gearres teerd, agent was van Trolzky in Frankrijk. P a r ij s, 4 Mei. (V.-D.) Behalve de reeds gedane aanhoudingen, is, naar men zegt, nog een belangrijk pc-rsoon gearresteerd, wiens naam heden zal worden bekend ge maakt. C1 e r m o n t-F c r r a n d, 4 Mei. (R.) Stakers hebben de werklieden der Michelin- fabrieloen, die weigerden té stoken, aange vallen. Er ziin 50 gewonden. Londen, 4 Mei. (R.). De staking der lersche dokwerkers te Liverpool is geëin digd. gC4 B e r 1 ij n, 5 Mei. (\V. B De Vossisclve Ztg. legt den nadruk op het feit, dot de be volking van Eupen, Malmédy en Monjoie door den sedert midden-April durende alge- meene staking wil protesteeren tegen de gewelddadige maatregelen der Belgische overheden, die hun vecht op een volksstem ming miskenden. B e r 1 ij* n, 3 Mei (V. D.) In het bezette Rijn land en Saargebied bevinden zjch aan ge kleurde troepen: 14 Algerijnsche, 2 Marok- kaansche en koloniale infanteiie-regemen- ten, 2 Senegaleesche regimenten, 1 Mada- gascar-jagers regiment; in het pas bezette gebied 5 gekleurde regimenten, uit omtrent 10.000 man bestaande. Berlijn, 3 Mei (V. D.) Naar Dusseldovf is een regiment rijksweer teruggekeerd en een afdeeling der staatspolitie, met het oog op de ernstige toestanden in het district Dus- seldorf en omgeving. Parijs, 4 Mei. (V. D). De Frnnsche ministers zijn hedenochtend op het Elysée bijeengekomen onder presidium van De- schanel. Milierand stelde zijn collega's in kennis met den buitenlandschen toestand, waarna d:* Raud den stand der staking be sprak en d-e maatregelen, waartoe zij aan leiding hebben gegeven. De Raad benoemde den heer Angoul, voormalig gouverneur-generaal van Fransch Centraal Afrika, tot commissaris-generaal der intergealüeerde koloniale tentoonstel ling, die in 1925 te Parijs zal worden ge houden. De heer Victor Augagneur, voor malig gouverneur-generaal van Madogas- Dublin, 3 Mei. (R.) De gemeenteraad nam met 38 tegen 5 stemmen een motie aan. waarin dc raad het gezag van de Dail Eircun, hel SI n n- Fei n - p n'rl emen terkent als de recht' matig gekozen vertegenwoordiging van het lersche volk en verklaart zich tc zullen hou- den aan dc decreten van dat lichaam. Londen, 4 Mei. (R-). Een sergeant en twee politieagenten, die op den weg naar Ballylongford (graafschap Kerry) fietsten, zijn door een bende overvallen. De sergeant werd doodgeschotende beide politieagen ten werden gewond, van wie één gevaar lijk. N c w-Y o r k, 3 e (R.) Jim Larkhi, de lersche agitator, die onlangs met andere extremisten in hechtenis is genomen, is he den tot vijf a lien jaar dwangarbeid veroor deeld. Larkin was de leider der grootc siakings- ongcregeldhcden in Dublin, in 1913. Parijs, 4 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Uit Madrid wordt bericht, dat de voormalige minister-president Dato (conser vatief) belast is met de vorming van een nieuw kabinet. Dinsdagavond zal hij den koning zijn definitief antwoord doen toeko men. Madrid, 3 Mei. (H. R.) Officieelc berich ten uit Valencia melden, dat een bijna alge- meene slaking is uigtebroken om dc invrijheid stelling te verkrijgen van de Zaterdag gear resteerde arbeiders. Een groep van 200 ar beiders heeft de centrale hallen bestormd en alles vernield. De gendarmerie gaf vuur, waar op aan de zijde der arbeiders twee personen gedood werden. Vier arbeiders werd anestcerd. Budapest, 4 Me i. (H. P. B.) De mi«) nister van binnenlandsche zaken heeft te gen i3 Juni verkiezingen voor de Nat. Verg. uitgeschreven, te houden in 29 kiesdistric ten der van vreemde bezetting bevrijde gc- blad j bh den aan pene zijde van den Theiss. Warschau, 3 Mei. (V. D.) Maandag had het grootste feest plants, dot in de ge schiedenis van Polen bekend is. Er w is een r.ationnle" feestdag nrar aanleiding ni\ de Poolsrhe overwinningen in de Ukraine. Grootc aanplakbiljetten in de stroten en op dé gebouwen vermeldden de triomphen van het leger in hun opmarsch n r «te Duizenden soldaten morchc denr sted. Alle tokken van dienst, inbe grepen de nieuw georganiseerde marine-, detachementen, waren vertegenwoordigd. De ulanen, die den opmarsch naar Kiew geleid hebben, werden overal luide toege juicht; 100 vereen ngen, die geduimde hui ge jaren in het geheim vergaderden, toen zij nog onder Russisch bewind waren, vier den voor de eerste maal feest. J e r u z a 1 e m, <1 M c i. (R Gisteren hebben Redoeïncn een strooptocht gedaan in Jericho. Er Werden 48 stuks v^c weggevoerd. De Re doeïncn ontsnapten in de richting van Neb! Musa, Zij worden door troepen achtervolgd. N e ,w-y ork, 4 Me i. (N. T. A. Draadloos uit Annapolis). De grootste department sto res van New-York doelen heden in een ad vertentie in de couranten mee, dat ze den strijd tegen de prijsopdrijving willen aan binden door hun voorraden, eerst geschat) op twee millioen dollar, voor zestig duizend dollar van de hand te doen. New-York, 3 Mei. (R.). Terwijl heden een zekere Tazië ondervraagd werd in ver band met bomaanslagen in 1919, en hij reed' had bekend daaraan medeplichtig to zijn geweest, sprong hij het raam uit van een 14de verdieping. Het gebouw was gele gen fn het hart van de zakenwijk. Deze zelf moord was de eerste aanwijzing, dot cr in verbond met die bomaanslag een arrestotfo had plaats gevonden N e w-Y ork, 3 Me i. (R). De correspond dent van de Associated Press te F1 Pasrf seint, dot de revolutionaire beweging Jua< rez heeft bereikt. Volgens de revolutionai ren hebben zij de buitenwijken von Mexico- city reeds bereikt. Washington, 3 Mei. (V. D.). Ge meld wordt, dat de opstandelingen de ver binding met Mexico-City cn Veracruz heb ben afgesneden. Er zijn kruisers naar Ve racruz en Tompico gezonden, ter bcscher- min van de Amerikonnsche inwoners. Kameroverzicht Tv/eed© Kamer In de zitting van Dinsdag werd besloten Donderdagavond de interpellatie-Van Rave- steyn over het herstel der betrekkingen nvef Rusland te doen houden. De wijziging der Gemeentewet (vervan ging van den burgemeester) wordt aange nomen met 55 tegen 35 stemmen. Lager Onderwijswet. Het amendement-Ossendorp (8 leerjaren in plaats van 7) wordt verworpen met 59 tegen 38 stemmen. Het a me-n dement-Visser van IJzendoorn (facultatieve vakken reedt toestaan in de eerste zes leerjaren) wordt verworpen met 70 tegen 10 stemmen; dnt van Snoeck Henkemar.s. om de facultatieve vakken toe te laten na het vierde leerjaar, wordt verworpen met 61 tegen 28 stem men; dat van Bulten, om facultatieve vak ken als regel eerst na het 7e leerjaar toe te staan, wordt verworpen met 87 tegen 3 Vaak weet men zelf niet, of men oprecht is, of niet. JUWELIER Roman door J. EIGENHUIS. 27 Zulk© èuieen had hij nooit. Er moest wat ernstigs gebeurd zijn, dat hij zoo onverschil lig tegen baar deed. Zou liij iets gehoord hebben? Of zou hij erg moe wezen? Hij zag er wel slecht uit. Maar als hem wat ver teld was omtrent haar, dan was dat toch geen houding, ergerde ze zich. Dan had hij toch haar alles moeten zeggen en vragen, wat er van aan was. 't "Was zelfs een beleediging, als hij baar kon verdenken. En nog veel er ger* om al bij voorbaat tegen haar te mok ken. Da* kwetste haar geweldig, en dat nam £S_hen* .verschrikkelijk kwalijk. En zc wond zich op over de belecdiging, haar aangedaan, geheel en al vergelend, dat de publieke geruchten van dien aard waren, dat hij hier als dc bedrogene stond, tegen wien zij zich gruwelijk misdragen had. Al haar trots kwam naar voren, 't Kon haar ook niets schelen, wat de mensclienn van haar babbelden. Zoolang ze zelf overtuigd was dat ze altijd eerlijk met haar man geleefd had en al de'praatjes op een nietige, momen- teele dwaasheid rustten, mocht ze van Jaap tenminste eischen, dat hij maar niet op ge ruchten afging en haar al zijn verontwaar diging deed gevoelen, voor hij een woord met haar gesproken had. Verbeeld je. dat ze zoo iets zou dulden. En in die stemming zat ze zijn thuiskomst af te wachten, alleen met haar verongelij king, nu de kinderen allen ndar bed waren. ELFDE HOOFDSTUK. Jaap had een slechten dag gehad. Eerst had hij zich in zijn klas overstuur gemaakt, doordat Jet van den burgemeester cn Corry, het dochtertje van dokter Loos, voortdu rend zalen te gniffelen en te ginnegappen, inplaats van haar werk te maken. Eindelijk verraste hij ze zelfs, terwijl ze zich met iets onder de bank schenen te vermaken. Hij nam hel ze af en 't bleek een straatlied van Toon Tabak te wezen. liet ding lezend werd hij vuurrood, want de namen Ben cn Flora wet ten bij hem een vreeslijk vermoeden. Zijn vrouw hr>/l wwi- rlan eens er over geklaagd, dal %c lia ae Bioemen-tentoonsteliing voor Flora werd nagejouwd. Hij had er in school zelfs al eens een paar kinderen voor gestraft- Daar stond hij verbluft van, en of zoo de iraDea hem uit de oogen eouden springen. naast die twee stoute meiden. Hii dorst ze niet aan te zien, en d«e kinderen, heel goed de bcleekenis bewust van al wat zc gelezen had den, -/.aten met een opgewonden kleur voor zich te kijker., of zij vlijtig werkten. Ilij wou wat zeggen, maar voelde een prop in de keel. „Meester, zc zingen hel aldoor op straat klikte Bctje Lam, en of Jaap al ,.sst, sst!" ge bood, ze \\as zoo van het gewicht, van wat ze te zeggen had, vervuld, dat zij en lal van andere kinderen tegelijk en door elkaar schreeuwden: „Ja, meester, echl! Op straal! En dan roepen ze uw vrouw na voor Flo ra HOF 38 't Was een ontsteltenis in'de klas en een geroep door elkaar, allemaal om Juin braaf heid te toonen. Maar 'l was Jaap, of hij zoo neerslaan zou. Ilij moest rich aan dc jank vasthouden. liet rumoer hield or in eens van op en loen kwam hij weer tol zichzelf, smeet het liedje, dat hij steeds nog,in cle hand hield, in de kachel, en ging met zijn werk voort, ol er niets gebeurd was, maar voortdurend met een gevoel in zich, of alles vooj* hem wegge vallen was, r Na schooltijd ging hij onmiddellijk naar huis, om in zijn eigen kamer wat tol zichzelf te komen. Ilij zag met een gezicht rond, of hij zich niet thuis voelde. Zelden ging hij hier zitten, om dat hij weinig behoefte had om alleen te wer ken. Meestal toch gaf hij zijn lessen buitens huis. en verder kwam hij aan .weinig anders dan zijn krantje en de lees-portefeuijle toe. Bovendien was hij zoo gewend, om in liet huis gezin in tc springen, als Mien moe was en de kinderen druk, dat hij zich Ihans ook met verbazing hier zag zitten, terwijl de kleine Mienije mogelijk zonder toezicht ronddwaal de of kans liep een ongeluk te krijgen. Maar dat was toch niet zijn zaak. Ilij fluisterde die woorden onwillekeurig halfluid, als sprak hij tegen een ander. Ilij ontstelde er zelf van, dat hij zoo iets zeggen kon, omtrent liet lot van zijn snoezige jong ste, dit aardige, aanhalige snapstertje... Toch bleef hij zitten zuchten cn zag hij half wezenloos naar het portret van zijn vrouw en hem, op hun trouwdag .gemaakt. Wat een kinderlijk lief gezichtje. Laurien groeide haar precies na. Alleen zou ze niet zoo mooi wor den. Even k\\am hem in dc herinnering, hoe onuitsprekelijk heerlijk hij haar had gevon- den in haar hruidstoilet. zooals tante Wies, waar zc uil huis trouwde, haar met veel glorie aan hem voorstelde, of ze zelf zich iels van de eer mocht aanrekenen, zoo'n mooi bruidje af tc leveren. F,n dat gevoel, of bij wel in tranen had kun nen uitbarsten van zaligheid, dat was hem toch altijd zoo bijgebleven, en nog kon het in hem opkomen, als ze met haar bekoorlijk lachje en lieve maniertjes zoo tegen hem was, zooals zc kon zijn. Dan vergat hij er alle tries tige en klagerige buien voor, en zou zich wel voor den kop geslagen willen hebben, dat hij het haar ook niet wat rustiger en wat rui mer kon geven en wat beknopter, geriefelij ke! woning. Was hel nu zoover gekomen, dat ze lol een spot voor het dorp geworden was, tot een on derwerp van ccn straatliedje? Zou de onbe- nulligste hoercjongcu of meid als zc herft of haar -zagen, gniffelen, aan dat straatdeuntje denken, en 't hun. achter den rug na-jouwen? Ineens werd hij doodsbleek. Dal hij het niet dadelijk beseft had. Zijn eigen Laurien had hij dat standje in de klas gczelcn en zou wel het noodigc gehoord hebben. Z'n eigen kind liep wellicht met eer. zelfde vod in den zak, cn «ou onbegrepen giegtlen over een deun, die hem op zoo'n "'gruwelijke" manier dc oogen opende. Dat hij het niet eerder had zien aan komen 1 Die bloemen en die drukke bezoeken, en dat conferecren en tooneelspelcn cn thans was Jnpiks zoo gereserveerd tegen hem cn liet zich nauwelijks overhalen eris hij 'f* te komen oefenen voor Jericho of om een partijtje te whisten Dnt sprak allemaal du2« delijk tegen hem, nil hij zoo ruw was ingo* wijd. Zijn vrouw ri\ verradenl Zij. met T goedige, eerlijke hart, dat 'm nog nooit had voorgeler* gen. Ze mocht eris overstuur wezen, zoo nu en dan liegen deed ze nooit. God, zie, daar kon hij op zweren. Ze had nooit geheimen of achterbaksiglieidjes voor 'rn gehad, en hield, eerlijk van 'm. En nu zij zoo in een web van bedrog cn schande ingesponnen door dien zoetsappige» kerel met zijn open jongensgezicht.... Ilij ko» den blik niet afwenden van dat bruidsportrct, en hij voelde een pijn, of één van zijn kinde ren op sterven lag. O, wat was hij nog gebon den aan haar, en wat was toch alles vreeroff voor hem geworden, in één slag scheen zijn heelc huis cn zijn heelc huisgezin het kilte over zich tc hebben van een gestorven we* reld of eigenlijk van een slapende wereld, waarin allen lcVrt» «n toch zoo het levcndl gevoel missen. (Wordt vervolgd). N

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1