i 1 üUil UAuSSinD Ho! BUITENLAND 13e Jaargang Ne. 265 IBHQKIïm „DE EESV1 LANDER" Donderdag 6 Mei 1920 PRIIS DES ADVERTENTIE OefeseSie Gredielvereeniging CoïcjoB-dchi ÜS66. Oester* Kapitaal f 10.000.000 Reservers- 4.400.000 Verricht aSfle (bankzaken. FEÏllLLETÖSh EVENWICHT. S3 Supinator 3D SfitrOTENDORST. !!C 5 manden vccc Amcrs- toori f 210, Mem ltuic9 pc, post i 2.dó, per weck (mei CT.itlj veirekerin, ♦pjjM aajt'isUwa) f tU?v, «Izondcrlljkc nummert ■f V.i/'j. Tw»apw» 5iy DIRMTEURi J. VALKHOFF, BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFOREOACTEUR: M.. O. J. VAN SCHAARDENBURG. met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke icgel meer f 0.7.0. dicnstaanbc» dingen 1 5 icgcls 0 50, Voor handel en bedrijf bestaan rcci voordcclige bepalingen tot hel herhaald advcrtecrcn bij Abonnement. licne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden, bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht De kwestie der Duitsche scheepsruimte is een vraagstuk, dat aldoor opnieuw wordt Belicht en t ot voorwerp van talrijke be schouwingen is gemaakt. Dit is niet in 't minst verwonderlijk, daar een gunstige op lossing van deze doornige aangelegenheid voor Duitschland's economisch herstel een ''der meest vitale belangen'is. Een Duitsch- land zonder scheepsruimte, zonder han delsvloot, is een tot machteloosheid ge doemd rijk, dat onmogelijk zich zal kunnen hellen uit het moeras, waarin het door den 'oorlog is geraakt. Reeds in Maart heelt de Duitsche scheep vaartdelegatie aan de commissie van her stel een memorandum doen toekomen; ter aanvulling heelt zij thans te Parijs wederom aan 't zeilde comité een „Denkschrift" over handigd, waarin zij de grootte aangeeft van den invoer der voor Duitschland onontbeer lijke grondstoffen en tevens uiteenzet, hoe deze import na den oorlog, in verband met de tractaatsclausules, moest worden be perkt. Wanneer Duitschland op correcte wijze de verdragsbepalingen nakomt, zal het, teneinde den aanvoer dezer grondstof fen mogelijk te kunnen maken, 700,000 ton laadruimte te kort komen. In de hoop, dat de hefft hieTvan op deze of gene wijze elders kan worden gevonden, komt het me morandum, gelijk ook reeds was uiteenge zet in dat van Maart, tot de conclusie, dab het een noodzaak is, zal althans geen eco nomische ineenstorting plaats vinden, dat j Duitschland voorloopig de beschikking moet 1 houden over 350,000 ton van de laadruim- tg, die aan de geallieerden za-1 moeten wor den uitgeleverd. Duitschland komt in dit verband met voorstellen ter regeling van deze kwestie en zou ten eerste wenschen, dat de uitlevering en overdracht van de nog in - Duitsch bezit zich bevindende vrachtschepen, di'e meer dan 1600 bruto registertonnen meten, twee jaar wordt ver schoven. Door het gebruik rullen de sche lpen natuurlijk eenigszins in waarde vermin deren. Om deze vermindering te vereffe nen, zal de regeering voor deze twee'jaren gebruik schadevergoeding betalen. Wat de schepen van 1000 ton aangaat, verklaart de commissie van herstel zich tevreden met He reeds uitgeleverde schepen van deze laadruimte. Ten derde zou Duitschland wenschen, dat inzoóver de schepen, die aan Duitschland eventueel in verband met de twee eerste punten worden gelaten, in totaal geen 350,000 ton meten, het de beschikking krijgt over de uit Zuid" en Midden-Amerika terugkeerende koopvaarders, tot de ontbre kende ruimte is aangevuld. Voorts wordt tot.de commissie van herstel het verzoek gericht de Maritime Service te machtigen over de tenuitvoerlegging van dit voorstel besprekingen te openen met de Duitsche scheepvaartafgevanrdigden., die thans weer zijn vertrokken naaT de Britsche hoofdstad. Uit den treure is van Duitsche zijde vast gesteld, dat de uitlevering van een machtig Vrecfeswapen als de handelsvloot Duitsch land naar d«n rand van den afgrond zal voeren. Ook in dit memorandum wordt er .wederom de nadruk op gelegd, dat wanneer Duitschland het zou moeten stellen zonder de onontbeerlijke scheepsruimte, zijn eco nomisch leven en de binnenlandsche orde dermate zullen werden geschokt, dat het zeer de vraag is, of het zijn verplichtingen ten aanzien der schavergoedingen wel ooit zal kunnen vervullen. BuiienlandscJie Berichten. Washington, 4 M e i. (V. D.) Wij ver nemen, dat de president besloten heeft zijn veto uit te spreken over de resolutie van Knox, betreffende den vrede met Duitsch land en Oostenrijk. Waarschijnlijk zal Je President het verdrag van Versailles naar den Senaat terugzenden met de mede deeling dat hij de resolutie van Knox afkeurt. Parijs, 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Fransche en Engelsche regeeringen hebben nog geen besluit genomen inzake den dag waarop de hoofden dezer regeerin gen elkaar zullen ontmoeten om het eer.s te worden over de kwesties, die te Spa zul len worden behandeld. De Petit Parisien merkt op, dat deze con ferentie niet ten doel heeft het globale be drag vast te stellen, dat Duitschland ver schuldigd is zonder voorloopig e schatting. De commissie van herstel, die volgens art. 233 van het verdrag van Versailles tol taak heeft het bedrag der schadevergoeding vast te stellen, zal haar bevoegdheid behouden. De oplossing,<clie men thans te Parijs over weegt, is het vaststellen \an een voorloo» pige jaarlijksche aflossing, die Duitschland zal moeten betalen gedurende de. vijf eerst volgende jafen, met de verzekering, dat in den loop van het eerste dezer jaren de schatting van het bedrag der schadevergoe ding definitief zal zijn geschied. Parijs, 5 Mei. (N. T. A. Draadloos). In het Lagerhuis heeft de secretaris der ad miraliteit meegedeeld, dat tot dusver de volgende Duitsche oorlogsschepen onder de geallieerden zijn verdeeldEngeland krijgt de Odin, Helgoland, Posen, Rhein- land, Westfalen, Nürnberg en 124 duikboo- fcen; Frankrijk de Thiiringen, Emden en 38 duikbooten; Italië 7 duikbooten, Japan de Oldenburg, Nassau en Augsburg, de Ver. Staten de Ost Friesland en Frankfurt. En geland 'krijgt verder alle schepen die in. de Scapa Flow zijn gezonken, t.w. 10 gepant serde kruisers, 5 slagkruisers, 5 lichte krui sers en 33 torpedojagers. Londen, 5 Mei. (R.) In het Lagerhuis heeft Lambert gevraagd of de Duitsche oor logsschepen, die aan de verschillende mo gendheden toegewezen zijn, zullen worden gesloopt of zullen dienen als een prikkel voor den bouw van nieuwe oorlogsschepen. Jn- mes Croig antwoordde uit naam der admi raliteit, dat alle schepen worden gesloopt met uitzondering van vijf lichte kruisers en tien torpedobootjagers, die zullen worden ingelijfd bij de Fransche vloot, eenzelfde aantal voor de Italiaansche vloot en zes tor pedobooten voor Polen en Brazilië ieder voor politiedoeleinden. Londen, 4 Mei. (R.) Officieel. De re geering is van plan uit den eersten termijn van schadevergoeding, dien Duitschland betalen zal, een som van 5 millioen te be stemmen voor betaling in zekere gevallen aan particulieren voor verliezen, waarvoor zij vergoeding vragen. P a r ij s 5 Mei. (H. R.). Kolonel Henry overhandigde, zonder dat plechtigheden plaats hadden, het antwoord der geall. en geass. mogendheden op de Hongaarsche opmerkingen. Londen, 5 Mei. (R.). De Volkenbond •heeft op 17 Maart telegrafisch aan de re geering te Moskou voorgesteld een enquête commissie naar Rusland te zenden, op voor waarde dat de sovjet-regeering zekere waar borgen gaf. Daar, behalve de kennisgeving van ont vangst, geen antwoord is ingekomen, heeft de Volkenbond op 1 Mei opnieuw geseind en onverwijld antwoord gevraagd, dner de zaak in de vergadering van den Raad van den Volkenbond, die 14 dezer te Rome bij eenkomt, wederom wordt besproken. W a s h i n g t o n 4 Mei. (V. D.) De nota van de geallieerde minister-presidenten aan de Vereenigde Stalen, bevattende een over zicht van de voorgestelde regeling van de Turksche kwestie, is te Washington omvan gen. Washington. (R.) De Senaat heeft een gunstig verslag uitgebracht omtrent een motie van Lodge, waarin verklaard wordt, dat de Senaat van oordeel is dat het noor delijk gedeelte van Epirus en Iwaalf eilanden in de Egeïsche Zee op de Westkust von Klein-Azië, aan Griekenland moeten wor den toegewezen. F1 en burg, 4 Mei. (W. B.). Von be trouwbare zijde wordt meegedeeld, dat mor gen de bezetting der eerste zone door Dene marken doorgevoerd zal worden. Bij de be zetting van de regeeringsgebouwen, die eveneens een aanvang neemt, maar pas langzamerhand wordt doorgevoerd, is tegen over de Duitsche vertegenwoordigers de hoop uitgesproken, dat zij in den geest van wederzijdsche tegemoetkoming tusschen Duitschland en Denemarken zal worden uit gevoerd. Omdat de Deensche regeering er in toegestemd heeft verder met de Duitsche regeering te onderhandelen over een rege ling inzake het beambtencorps, is den Duit sch qn bestuursambtenaren opgedragen voorloopig op hun post te blijven tot dat zij bizondere- aanwijzingen krijgen van den commissaris, met de afwikkeling hiervan belast. Berlijn, 5 Mei. (N. T. A.) Bij de in stelling van een nuntiatuur te Berlijn, wordt Berlijn bisschopszetel. Als eerste bisschop wordt dr. Kaas ui*. Trier genoemd, terwijl de benoeming van den nuntius te München, Pe- celli, tot nuntius te- Berlijn elk oogenblik kan worden verwacht. B e r 1 ij n 5 Me i. (N T. A. Draadloos). De procureur-generaal heeft een bevel lot arrestatie Wegens hoogverraad uitgevaardigd tegen den Kappistischen commandant van Breslau, luitenant-generaal von Schmettöw. Bremen, 4 Mei. (V. D.) De staking in de binnenscheepvaart duurt voort. Op den Oder hebben de stakers de sluizen bezet en verhinderen het schutten van schepen. Dresden, 4 Mei. (V. D.) De staking in de binnenscheepvaart iS nog niet bijgelegd. Door de Staking wordt de levensmiddelen voorziening van de Saksische bevolking be dreigd. P a r ij s, 5 M e i. (N. T. A. Draadloos). De Petit Parisien bevat mededeelingen betref fende het in te stellen Fransche gezant schap te Berlijn. De regeeringen der g.eal- Ireerden, zegt het blad, hebben lot nu toe slechts van gedachten gewisseld over de eventueele vervanging hunner zaakgelastig den te Berlijn door ambassadeurs, d. w. z. het herstel van den diplomatieken toestand van vóór den oorlog. Geen enkel besluit is genomen, noch over de zaak zelf, noch over den datum, waarop die vervanging zou kunnen plaats vinden; evenwel is het amper mogelijk, dat het herstel der gezant schappen zal geschieden vóór de Duitsche verkiezingen, dus voor einde Juni. De Fran sche regeering heeft zich evenwel bezig ge houden met de keuze van een titularis voor de ambassade te Berlijn. Men heeft ver schillende candidaten op het oog. o. w Maurice Herbette, maar een keus is nog niet gedaan. P a r ij s5 M e i. (N. T. A. Draadloos). De toestand op de spoorwegen is gelijk geble ven. Het net, dat het meest is aangetast, telt ongeveer 15 stakers; op de andere netten is het cijfer veel lager. De maatschappijen deelen mede, dat zii arbeiders zal ontslaan De mijnwerkers van het Noorden en van Pos de Calais zijn aan het werk gebleven In de havens ls de beweging niet geheel tot stilstand gebracht, hoewel verscheiden zee lieden en dokwerkers staken. P a r ij s5 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De staking der dokwerkers en zeelie den is lang niet algemeen. De toestand ver betert aanhoudend, zoodat de regeering Dinsdagavond de beweging als feitelijk ge ëindigd beschouwde. Door de C. G. T. is een manifest uitgevaardigd, waarin wordt gezegd, dat haar actie ten doel heeft de reor ganisatie van den arbeid bij de spoorwegen, mijnen en havens. P a r ij s, 5 Mei. (V. D.) De administra tieve commissie van de C. G. T. heeft de regeecing laten weten, dat zij haar eischen aangenomen heeft. Dit wordt beschouwd als een bekentenis van het mislukken der sta king. Nantes, .5, Mei. (R.) De bootwerkers te Nantes en St. Nazairc hebben werk (neergelegd. R ij s s e 15 Mei. (H.-R.). De stakers in de sedentaire spoorwegdiensten-besloteh in beginsel tot hervatting van den arbeid op Donderdag. Voor denzelfden dag besloten de gedelegeerden van de mijnwerkers in het Arzin-bekken tot algemeene staking. De afgevaardigden der mijnwerkersafdee- lingen der mijnwerkers van het Noorderbek ken besloten in beginsel het stakingsbevel te gehoorzamen. Het metaalbewerkerssyn dicaat in het Seine-departement besloten tot staking voor Donderdag. Valencia, 4 Mei. (H.-R.). De staking is algemeen. Er verschijnen geen couranten- M a d r i d, 5 M e i. (H.-R.) Het nieuwe ka binet is tot stand gekomen onder voorzit terschap van Dato, tevens minister van ma rine. De volgende ministers maken er deel van uitBergemin (binnenlandsche zaken), Lema (bui'tenlandsche zaken); Eza (oorlog), Bugallal (justitie); Dominquez Pasgal (finan ciën); Optunin (openbare werken); Espadar (onderwijs), Cabual (voeding). Budapest, 3 M e i. (H. K. 3.) Kardi naal-staatssecretaris Gaspari heeft aan het ministene von buitenlandsche zaken mede gedeeld, dat de Heilige Stoel bereid is te Budapest een nuntiatuur te vestigen. Schi- oppa, thans verbonden aan de nuntiatuur te München, zou nuntius worden. Horthy heeft reeds meegedeeld, dat hij Schioppa gaarne als nuntius zal erkennen. Bukorèst, 4 Mei. (H.-R.) Daar een staking onder het personeel der Rumeen» sche spoorwegen is uitgebroken, is het ge- heele personeel gemobiliseerd. B e r 1 ij n 5 Mei. (N. T. A.) Bij de ver kiezingen voor den Poolschen Rijksdag in het voormalige Duitsche West-Pruisen ven kregen de Duitschers hoogc stemmencijfera en in vele plaatsen zelfs de meerderheid, Zqo wérden te Groudenz 6364 Duitschers tegen 3731 Poolsche stemmen, te Konili 2430 Duitsche tegen 417 Poolsche stemmen uitgebracht. P a r ij s, 4 M e i- (N. T. A. Draadloos). Do Petit Parisien publiceert de volgende bizon- derheden over het Poolsche offensief Het Poolsche léger van maarschalk Pil- sudski is tot het offensief overgegaan cn staat voor Kiëf, zulks ton gevolge van 't mis lukken der vredesonderhandelingen, die in cle maand Maart waren begonnen. Nadat de Moskovische regeering Borisof als plaats eener wapenstilstandsconferentie had afge slagen, had maarschalk Pilsudslci een sa» mertrekking van roode troepen waargeno men langs het geheelc Poolsche front, voor al in de Zuidelijke sectoren. Hij besloot hen voor te zijn en stelde in de bedreigde streek eenigc divisies op. Middelerwijl verzekerde hij 7:ch van de medewerking van Petljoero en van de Ukrainische republiek, die voor een groot deel door het roode leger is be zet. Het gevechlsfront strekt zich uit van den Prip'^t naor het Zuiden Het plan is, om van verschillende zijden op Kiëf aan te rukken, welke 9ted, wanneer dezo plannen zouden slapen, geheel zou worden ingesloten. De ontwikkeling der gebeurtenissen beant woordt aan de verwachting van den maar schalk. De bolsjewistische strijdkrachten in het Noorden cn in het centrum werden te ruggeslagen. De rechtervleugel van het Poolsche leger ondervond ernstiger tegen stand, doch de Polen dreven ook dóór hun tegenstanders op de vlucht. Achter het geheele front is de Ukrami- séhe bevolking in.opstand gekomen; op 't oogenblik is de positie van het roode le ger, zoo al niet onhoudbaar, dan tooh zeer mooMijk. Op 23 April is te Warschau een verdrag gesloten tusschen Polen en de Ukraine, waarbij de grenzen der beide re publieken werden vastgesteld. Na dit ver drag te hebben goedgekeurd, h'eeft maar schalk Pilsudski zich verbonden om de Ukrainische gebieden te ontruimen, zoodra cle strijdkrachtèn van de Ukrainische repu bliek voldoende zijn, om haar onafhanke- liikheid te verzekeren. Het tegenwoordige offensief zal dus mis schien ten gevolge hebben, dot de geheele Ukraine van het Moskousche régime wordt bevrijd. De bevrijding van deze vruchtbare lancibouwstreek zou voor Europa groote economische voordeden met zich brengen, waarvan een ieder de belangrijkheid zal in zien. Kamenetz Podolsk, 3 0 April. (U. P. B.) Vertraagd. De Ukrainische troepen, die na de inneming van Odessa de streek van Balta, Vinnitza en G-rrson bezet had den, hebben zich aangesloten bij het Ukrai nische leger van Petljocra en nemen deel aan den opmarsch near de Dnjepr. B e 1 g r a d o 3 O A p r i 1. (U. P. B.) Offi cieel wordt bericht, dat op 21 April een Ukrainisch-Poolsche overeenkomst is geslo ten, die namens beide regeeringen werd on derteekend door de ministers van builen- 1 Vele huisgezinnen leven in idyllische een- Lacht zoo dikwijls zij bezoek hebben. 23 Roman door J. EIGENHUIS. tfe deur ging open en Laurien kwam naar hem toe. J lij ontstelde er van, zooals zc nu op Mien leek, nu zijn geest aldoor haar beeld voor zich had gehad, zooals zc als negentienjarige bruid was. Met dezelfde aanhalige gratie vlijde ze haar kopje tegen hem aan, dal haar zware, blonde haar hem over de borst sluierde. Ilij streel de het met een eerbied., of het een reliquie van een gestorvene was. Het kind kuste hem en vleide: „Beste paatje. Gaat u mee? Ma verlangt zoo naar u en wc moeien eten." Maar ze bleef nog even op zijn knie zitten en streelde hem het haar, of ze voelde, dat er iets heel teers bij hem gebroken was. je ma al terug?" vroeg hij koel. Het kind zag hem eventjes vragend aan, want zoo zou haar vader nooit doen, en dan dai .je' ma, vond zc ook gek. 't Was altijd 'kortweg ma en dat was veel echter. En aiT- ,-ders stond hij al aan de deur uit te zien, als mn uit was, en riep hij haar al van ver toe, jzoodra hij ze aan zag komen. I n benéden was het nog gekker. Eventjes (koel goeden dag zeggen en in gedachten aan \fafel. heel lang hield Laurien er haar lioold niet mee bezig cn ze vroeg naar alles cn ver telde leuke selioolpret en kibbelde wat met Piet, die zoo onsmakelijk zat tc doen met zijn handen in zijn bord. Over de gebeurtenis in de klas sprak ze niet, alsof ze begreep, dat het pijnlijk moest wezen voor haar vader, al had ze er niets van gesnapt, waarom dat wel zou wezen. Toch was er iets in haar, dat haar schuchter maakte en angstig, telkens als zc de strakheid van vader en moeder tegen elkaar merkte. Dan was ze eventjes stil cn zag zc naderhand voor zich. Doch do levenslust bruiste weer telkens zoo mild op, als water dat uit een met zand verstopte broji uitberst met groote kracht. En dan was ze weer uit gelaten, en zoo viel van Jaap een zorg af: zijn eigen kind had niels begrepen Goddank! Hel leek hem een spel, dat er rondom hem gespeeld werd. En hij zelf zag de koele ver wijdering gebeuren, die er tusschen hem en zijn vrouw plaats had, even onvermijdelijk, alsof er een ander hart in hem geschoven was, dat moeilijker zich bewoog en liefhebben een zware, zware taak vond. Zoo was hij met een killen groet dc deur uitgegaan. En even onwerkelijk leek hem de" wereld, nadat hij soezend zijn lessen gegeven had. Wat. was alles saai en loom, en wat benauw de het weeë gevoel in zijn borst ,hem, of er al het warme, innige, echte uitgenomen was, dat zijn bestaan had uitgemaakt. Zonder recht te weten, wat hem dreef, vertraagde hij zijn schreden, toen hij ,.De drie Sterren" voorbij kwam, zoo droomerig rustig aan het uiterste hoekje van het dorp gelegen, hcelc- maal zwart wegschuilend in de donkere scha-, duwen van zware lindchoomen, waaronder de roode lantaarn in het bovenlicht van dc voor deur nauwelijks door gluren kon. Maar hii achterom, want de roeze moezige drukte van veel bezoekers voorin schrikte hem af. Ilecl zelden was hij daar wel eens gekomen, als hij in een vacantic zich verveelde. Hij wist, dat er altijd een gezellig stelletje plakkers lc vinden was. 't Was een kamer, die bij een of andere opvoering als tooneel diende en in gewone omstandighe den alleen toegang verleende aan enkele stam gasten, en andere uitverkorenen. ,,IIa!'' werd hij verwelkomd. ..Meester Go- verts. As je over den duivel praat, dan trap je 'm op z'n staart..." 't Deed Jaap onaangenaam aan, die half dronken luidruchtigheid, en vooral die betui- P 5, VA'Vit' Aanbevolen door Ailleem ging dat ze zoo pns over 'm gesproken had den. Hij zou tegenwoordig wel in alle kroegen over de tong gaan en dc gemeencte praatjes zouën er over zijn vrouw uitgeflapl worden. Hij weid vuurrood en de piin in zijn borst bracht hem even tot de werkelijkheid. Maar daarom werd hij ook weerhouden, om terug te kecren. Vermeer, de herbergier, die dichterlijke ta lenten bezat en dan ook door Jan Vermaat w*as gebruikt om het straatliedje op Ben en Flora saam te-smeden, greep hem zoo gemoe delijk bij dc hand cn schudde die zoo innig cn hartelijk, dat Jaap zich al gauw liet inpal men» „Wel, wel. Die eer hadden wc niet verwacht. Zoo laat op d'avond. En dan meester Goverls nog wel. De steunpilaar voor dc bloemen cultuur in ons dorp. Dat was toch eenig, eenig van den zomer! Heercn, dat moet ik mc toch veroorloven, 'n rondje voor Jen geachten secretaris van onze tentoonstelling..." En dc manufacturier ïnak met zware bas stem. die als een misthoorn in een kelder klonk; de lange gemeente-ontvanger Nieiiw- kerk met zijn pieperig Haatstemmetje; dc rentenier Lnmbré. deftig 'ls ccn aanspreker; cn Jan Vermaat met intieme hartelijkheid drongen zich allemaal om hem heen en dron- ken hem toe, of hij de held van den dag was. 't Was een edele wedstrijd., wie nog de eer hebben zou, een tweede, rondje, en een derde en vierde te geven hij deze heugelijke gele genheid. Na 't eerste rondje bosefte Jaap nog heel goed, dat Vermeer hem lijmen wou, die listig vermoedde, hoe hij uit haloorigheid wat in dc kroeg kwam plakken. Maar na het tweede rondje vond hij het alk maal fideelc kerels, cn na het derde was hij de luidruchtigste van al lemaal en bestond er niets voor hem, dan dit gezellige kringetje van onbezorgde uitgelaten heid. Het kaartje viel ook al zoo voordeelig uit. Den heelen avond had hij een mooi spel en speelde sans-atout of 4olo <»f een cnlóelen keer, dat hel slecht was, kon hij 't ook aller miscrabelst noemen en misère of misêre-ouver- te spelen zonder kleerscheuren, 't Was een \ermaak, dat deftige gebaar van den rentenier tc zien. waarmee die zijn geredeneer over zijn stomme zetten vergezelde. Als die begon, dan kon je een kwartier zetten voor een speech. En de lange Nieuwkerk verwrong er zijn ge zicht zoo aandoenlijk bij en Aouwdc dc han den of liet het hoofd allerschuldigst vallen, of hij een aandoenlijke preek volgde. De goede rentenier was er echter niet door van zijn stuk tc breugen, evenmin als door liet Iacli- gebrul van dc anderen Als liet hem hcele- maal onverstaanbaar maakte, dan greep hij alleen goedmoedig den luidruchtigste bij den arm en hield dien lcalm onder den greep van zijn hand, zonder (lat zijn zalvend gezicht een plooi vertrok. „Schei nou maar uit met je gezcmelknoop," dreunde het slofte uit dc mondsplcet tus schen den ravenzwarten bnard van den mnnu- faclurier Bank, en die was de eenigc, die er een eind aan maken kon door met zijn roer" dompensi«m een onkieschc mop cr over heen te bulderen, dat dc gebinten dreunden van zijn geluid en van hol geschater der anderen. En toen de oude nachtwacht in dc deur zijn nu el zwaaide en riep: ,,'t Is tijd, mannen!" toen was Jaap mei Jan Vermaat zoo innig, dat ze tegen elkander leunend arm in arm naar huis trokken cn aandoenlijk vertrouwelijk werden. Jan deed dc gulste bekentenissen om trent zijn escapades naar \msterdnm en d« scènes met- Cato, cn gaf zich als dén meest onverschrokken held tegenover zijn vrouw voor. Jaap bewonderde hem, want in zijn ver ward brein kwam toch zoo nu cn dan een flikkeringetje van angst, hoe Mien hem ont vangen zou. En met kromme tong en dronken» mans-teederheid beleed hij zijn vree Maar Vermaat hield Mil en waggelend op zijn hce- ncn ging hij voor hem stapn, onwijs don vin ger opheffend en die voor zijn gelaat slinge rend, terwijl hij eindelijk uitstotterde: „As fli jou was, zou 'k wel eris zien willen, dat z# wat dorst tc zeggen. Jij weet genoeg van 'c& Dc heclc wereld weet genoeg van 'er..." (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1