Regenmantels.... bij Maison L'Hirondelle DE EEMLANDER BUITENLAND G. D VIN, in alle scorten Sc talmt 1 prijs oer mmwii ZJtrechtschestraat S3, - - Saterdag JViei - - uitsluitend Ie klas artikelen, 1Ee Jaargang No. 263 X-r,- ABONHEMEHTSPRIIS (p"ma;n;?nAmcrs' i, loort f 2.10, idem tianco i: p*t post f 2.60. pet week (met gratis vcrzekcnng .1*- OttgelukJcea) f 0.17*, afzonderlijke nummert OM» Tilephoon 513. DIRECTEURi i VALKHOFF BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. Vrijdag 7 Mei 1920 HOOFDREDACTEUR: M«, D. J. VAN SCHAARDENBURG. Politiek Overzicht De ai ievoudige slaking in Frankrijk, die oer spoorwegweden, mijnwerkers en zee lieden, schijnt niet van dien aard te zijn, dat de Fransche regeering voor de gevol gen uitermate beducht behoeft te zijn, al !s het waar, dat zij pas ruimer zal kunnen r iemhalen, wanneer de donderkopjes naar de kim zijn gezakt. Woensdag heeft de toe- f'and niet de minste wijziging ondergaan, althans wat de situatie te Parijs aanbelangt, waar nochtans de uiterste elementen, die het water troebel hebben gemaakt, door gaan met vlsschen. De Fransche autoritei tan gaan deze lieden door haar speurders Sr zoodnt te Parijs weer enkele arrestaties bben plaats gehad van eenige extremis ten. D® spoorwegstaking, die de revolutionai ren wel gaarne algemeen hadden gezien, is "tegendeel zeer partieel, hetgeen wel blijkt o' het feit, dat de diensten op de meeste T nsche nietten op normale wijze worden onderhouden. De regeering heeft het bij t.nar bedreiging niet' gelaten, maar haar ••oorden in daden omgezeteen aanzien lik aantal stakers is reeds ontslagen. Er hebben reeds allerlei geruchten gefoopen henf zoogenaamde onderhandelingen, zouden zijn of zouden worden gevoerd t'. i-chen de Fransche regeering en de lei ders der grévlsten. Zelfs heeft de Ccmfédé- mtion Oénérale du Travail het voorgesteld, «kof het gouvernement er in had toege stemd in relatie te treden met de C. G. T„ naar het schijnt, dat dit het geval niet is geweest; in officieele kringen is men dan ook algemeen van oordeel, daf de regee- ■n- geen onderhandelingen, van welken aard oc-k, met de stakers zal inleiden. Al leen in één geval zou een uitzondering wor- <•"1 gemaaktwanneer rul. zij, die het werk h bben neergelegd, eerst weer den arbeid hervatten. De regeering voelt zich klaarblijkelijk sterk, daar in de verste verte niet de chemi- nots gehoor hebben gegeven aan de sta- 'ingsorder. Het spreekt vanzelf, dat de wei- htigherd, dig vele spoorweglieden be- oonen om aan de bevelen hunner leiders ie gehoorzamen, niet zal nalaten ook haar Invloed te doen gelden op arbeiders, werk tent bij andere bedrijven en ondernemin- tgen; zoo hebben de mijnwerkers te Valen- .nennnes een oesiuir genomen aai. nvV -vi. i» blijven, omdat de cheminots geen gevolg raven aan de uitgevaardigde orders om al gemeen het karwei te verlaten. Ook elders .zijn de ondergrondschie werkers doorge gaan met arbeiden, doch de .bestuursraad der mijnwerkers-syndicaten van 't Pas de Calais heeft tegen Maandag de staking ge proclameerd. De C. G. T. heeft nu tot de metaalwer kers het verzoek gericht niet zonder haar lastgeving te staken, doch de metaalbewer kers van het Seine-departement hebben 'desniettegenstaande hef bijltje er 'bij neer gegooid. - Terwijl de ars en-a al werkers te Toulon in staking zijn gegaan, valt over het algemeen bij de havenarbeiders en zeelieden een op vallende verbetering vast te stellen. Be haald ongunstig kan de Fransche regeering den toestand dan ook niet beschouwen; een lelt is het althans, dat in de eerste week de stakingsbeweging niet die vlotte en vlugge uitbreiding heeft ondergaan, welke de re volutionairen er van hadden verwacht. Een krachtig offensief is dan ook niet ingezet; men krijgt eerder den indruk van schermut selingen er» een, door oneenigheid ontsta llen, verbrokkelden strijd, die bezwaarlijk zal kunnen leiden tot een succes voor <le j arbeiders. van 1 - 4 resell f 0.83 met inbegrip vao '*eo bewijsnummer, elke regel moer 0.20, dienstaan! c# dingen 1—5 regels f 0.50. Voor handel en bedrijf bestaan zeer vooidcelige bepalingen lol hel herhaald advcrlccrcn bij abonnement bene circulaire, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Jmiei stoort Mei Buiterriandsche Berichten. P a r ij s, 6 Mei N. T. A. Draadloos). Vol gens den corresponded van de „Teipps", te Londen overweegt men, teneinde een voort zetting te verzekeren van de werkzaamheden van den Oppersten Raad, de vorming van een internationaal gouvernement, samenge steld uit de eerste ministers der verschillen de landen. De toelating tot den Oppersten Raad van de Duitsche afgevaardigden, die te Spa worden verwacht, zou binnenkort wor den ovenvogen, ingelijks die van de Rus sische afgevaardigden. Londen, 6 Mei. (R.) Reuter verneemt dat de Duitsche regeering het voorstel om met den Oppersten Raad te Spa bijeen te komen, heeft aanvaard. Den Duitschers is bericht, dat de onderwerpen van bespreking zijn; de verdragsschendingen en de uitvoe ring van het vredesverdrag. Andere kwes ties, waarover de Duitsche regeering is uit- genoodigd, inlichtingen te verstrekken zijn: de ontwapening, de schadevergoedingen, de steenkolen, de beleedigingen den geallieer de commissie aangedaan, alsmede de kos ten van het bezettingsleger. P a rij s, 6 M el. (V. D.) De vijfde zitting van den Raad van den Volkenbond zal op 14 Mei fre Rome plaats vinden. Tittoni zal Ttalië vertegenwoordigen, Balfour Engeland, Bourgeois Frankrijk, Matsui Japan, Otiino- nes Deleon Spanje, Dacuivha Brazilië en Destrée België. De voornaamste kwesties, die zullen wor den behandeld, zijn de organisatie van de eerste vergadering van alle leden van den Volkenbond, ten tweede de begToofing voor den Bond en de bevestiging van de benoemingen der leden van het secreta riaat, ten derde de benoeming van een per manente commissie voor de bewapening, zooals is bepaald bij art. O van de bepalin gen van den Bond, ten vierde de betrekkin gen met den Internationalen Bond van Roode Kruisvereenigingen, en ten vijfde de terugkeer van gevangenen uit Siberië. I JtJi M. M. made hebben 'jet ffonfi&rspn x?nnis te geven van de verplaatsing der zaak van Langt straat 14.3, naar - P a r ij s, 5 Mei. (R.) OnHer de in het Honganrsche vredesverdrag aangebrachte wijzigingen behoort die in art. 120 aange bracht, krachtens welke aan de maritieme controle-commissie de bevoegdheid wordt verleend om na gebleken noodzakelijkheid w^^M.ïSjKsmitöKvaaüBicsa, dat de groot-en. De verbondenen kwamen overeen, dat een aantal nog niet afgewerkte miinen bewaard zal worden, als de voornoe'mde commissie van herstel dit gewenscht mocht achten met het oog op handelsdoeleinden. Parijs, 5 Me!. (R.) Bij de wijzigingen in het tweede gedeelte van de artikelen, be trekking hebbende op het herstel wordt door de geallieerden aan Hongarije het recht toegekend, de artistieke, archeologi sche, wetenschappelijke en historische stukken en documenten van Oostenrijk op te eisch'en. Aan de financieele bepalingen voegden de geallieerden aan artikel 186, betrekking hebbende op de Hongaarsche schuld, een bepaling tos, waarbij de com missie voor het herstel gemachtigd wordt bij de verdeeling der Hongaarsche schuld Tekening te houden met de financieele overeenkomsten vóór 1914 tusschen Hon garije eVi Kroatië en Slavonië. Budapest, 5 Mei. (V.-D.) De minis ter van landbouw verklaarde gisteren in de vergadering van de Land'bouwpartij, dat de Hongaarsche vredesdelegatie het haar voorgelegde vredesverdrag niet kan onder teek enen. wci&i van de OPEN IN G zal plaats hebben. ~WV ■willen V nog attendeeren op onze w. an immer ruime keuze vrorradig. U beleeid iet een bezoek uitnoodigènd, Hoogachtend, Juwelier. Parijs, 5 Mei. (R.) De Turksche vredesdelegatie is te Parijs aangekomen en bestaat uit Teivfik pasja, president; Resjid Key, minister van onderwijs; Djemal pasja, minister van van opej>oore werken; gene raal Mahraed Mektar, minister van oorlog. De delegatie heeft tot verblijf het Hotel des Réservoirs en wel de vertrekken van de Duitsche delegatie. P a r ij s, 6 Mei (N. T. A. Draadloos van Parijs). Volgens den correspondent van de „Temps" te Constantinopel zal de Turksche vredesdelegatie trachten de grens ten wes ten van Tsataldsja gewijzigd te krijgen om strategische redenen, betrekking hebbende op de verdediging van Constantinopel. Zij zal ook aandringen op de politieke eenheid van Klein-Azië, met uitzondering van de vilajets Van en Bitis, en een gedeelte van de vilajet Erzeroem, waarvan het kabinet Darrad Ferid den afstand aan Armenië heeft aanvaard. en tegenstanders van dit besluit uit de par tij uit te sluiten. Brussel, 6 Mei H. R.) Het Bureau vau den militairen inlichtingendienst publiceert een telegram uit Frankfort, volgens hetwelk in den avond van 4 Mei te Steffeln, twee K.M. ten zuiden van Dusseldorf, gevechten geleverd zijn tusschen de rijksweerbaarheid en manschappen van het roode leger, die werden teruggeslagen met achterlating van een tiental dooden. De rood en vluchtten naar de Engelsche zóne. Het detachement rijksweersoldaten volgde hen en drong 1 K. M. in de Engelsche zone door. Te Dus seldorf is het rustig, doch men vreest on lusten. Het gerucht gaat, dat er een alge- meene Proteststaking zal beproefd worden. Elberfeld en Remscheid zijn door de rijks- weerbaarheid bezet. Er heerscht daar onrust. Berlijn, (W. B.) Naar de Saksische mi nister van arbeid heden aan journalisten Men heeft het altijd over opalen als „on geluk aanbrengers". Maar dat is niets, ver geleken bij het ongeluk-aanbrengende goud, vyaarin de opaal gevat is. "^FEUÜ-LETOM. WICHT. Roman door J. EIGENHUIS. 29 Natuurlijk was dat voor Jaap de droppel die rijn wee gemoed deed overloopen, en zeurig Mep hij naast 'm te snikken, terwijl Vcrmaat 'm met dronkemans-goedhartigheid troostte 0H opstookte en hem teer in vertrouwen nam, fem hem alles te vertellen, wat zijn benevelde jftersena rich met mogelijkheid van het schan- 'datl herinnerden of er van wisten te fanta- setren. Jaap schommelde tusschen den gemoedstoe- Sfftnd In van een getergd en leeuw, die brult fe» wraak, en van een gebroken man, die on- lÈer rijn i«ed dreigt neer te zinken en te smo- fto* to algen klachten en tranen. Hij wist in fijn doffe hersens niet uit te maken, wat hem meest paste, maar al de beleedigingen, die rijn vrouw hem aangedaan had, griften Xlch er toch duidelijk genoeg in, om hem in kijo gramstorigheid te versterken. Met een vloek kwam hij de kamer in, waar Mien hem bleek van drift verweet, dat het schande was, als vader van vijf kinderen zóó te handeleö. Hij vloekte er tegenin en schold haar met de gemeenste woorden, en toen ze tioö wat zeggen wou, sloeg hij met zijn vuist on de ta fel, dat een voor hem klaar gezet glas melk op den grond rinkelde en het karpet over stroomde. Ze barstte in snikken uit en wou den rommel opredderen. Maar hij ioeg haar dc kamer uit. „Maak, dat je m'n deur uitkomt, gemeen wijf," bulderde hij, waggelend naar een stoel grijpend, of hij haar daarmee te lijf wou. En toen ze boven was, hoorde ze hem nog verwenschingen uitbraken en haar de grofste verwijtingen toesnauwen. F.n o God, wat was die wezenloozc stem vreescliik, die mecdoo- genloos sarderige dronkemansstem! Was dat haar goeie, trouwe innig-lieve man! Had dc achterdocht hem daartoe gebracht en de drank hem verder tot een harteloos, walgelijk wezen gemaakt. Kon een menscli, die zich gaan liet, zoo in een paar uur verliederlijken! Maar als het zoo moest gaan, dan zou zc het niet uithouden. Dan sprong ze in 't waiter, 't Le ven Ti ad toch al zoo weinig aanlokkelijks. En als dit haar nu nog* was beschoren. Maar ze zou het niet dulden 1 Als hij morgen nuchter was, zou ze het hem vierkant zeggen, waar op het stond. Kleine Mientje riep haar; „Moessie. moes..." met een angstig stemmetje. Ze schrok er van en snelde naar de kamer van de meisjes. Het kind zat achter in haar bedje met verschrikte, onwezenlijke oogeii in het licht te staren, dat ze gauw aanstak. Ze schreide hevig, met een schuwheid zich tegen haar aannestelen-d, of ze nog droom de, dat haar kwaad werd gedaan. Mien kuste haar en streelde haar over de wangetjes en fluisterde: „Was ie bang. schut je? Droomde ie benauwd?..." Milaan, 5 Mei. (V. D.). Ter Milaan- sche beurze verluidt, dat de Italia arische re- geeririg te Spa een voorstel zal ondersteu nen om aan Duitschland waarborgen te ge ven tot verleening van handelscredieten voor zijn economisch herstel. Een en ander geschiedde op grond van een besluit van den ïtaliaanschen ministerraad. Berlijn, 6 Mel. (V. D.) De bladen uit het Saargebied melden, dat een Fransche verordening is afgekondigd, waarbij het ge bruik der Fransche taal wordt bepaald voor schriftelijk en mondeling verkeer, in- en uit voer van waren in het Saargebied, boewei het vredesverdrag bepaalt, dat de Duitsche taal de officieele zal zijn. B e r 1 ij n 6 M e ia. (V. D.) Op een con ferentie van onafhankelijke gedelegeerden uit het bezette gebied, werd met algemeene stemmen besloten, zich tegen alle afschei ding van Rijnland van het rijk te verzetten Eindelijk liet ze zich weer rustig toedekken en dien zuchtend, of ze tot zich/elf kwam, glimlachttë ze: ..Moezepocs, zoeten moes. Paatje was zoo boos, droomde ik. Mocssic, paatje keek zoo leclijk. Kijk, zoo, ma, moes! En ze fronste haar voorhofdje en sP'tstc haar rose lipjes met een pruilgebaar, of ze daar wat verschrikkelijks mee' voorstellen wou. Toen schoot ze in een helderen scha terlach: „Dat kan toch niet, moetje-moes. Hè, dat kan toch niet. Dat doet pnatje nooit Paatje is zoo zoet, hè moesJ' Ze veegde nog even met haar armpje van het wangetje een traan, die haar moeder ont vallen was en glimlachte: „Niet doen Moes. Niet met water plagen..." Groofe Sorted"' biiJ. EROOTENDORST hof 38. Toen sliep ze al weer. Door haar vochtige oogen heen zag Mien de vier bedjes in dc groole kamer staan, twee aan eiken wand. De lange Laurien lag heele- maal bloot, dc aanzwellende kuiten rose van gezondheid. Ze dekte haar loc en luister-de naar dc geruste ademhaling. Over enkele jaren al een volwassen meisje en wie weet, voor welke misère ze opgroeide. Kijk, dat zachte gezichtje van Jans. De lange wimpers als een schaduw over de gesloten oogen, en twee lange zware vlechten aan weerszijden van het ovale gezicht^ovcr het dek verspreid. Wat eer. rust en wat een heerlijke onschuld. En Ger- mededeelde, kan de mislukking van de sta king in de binnenscheepvaart, die de le vensmiddelenvoorziening van Midden- en Noord-Duitschland bedreigt, verwacht wor den, daar de bond van transportarbeiders, die tegen de staking is, de steunbetaling weigert. P a r ij s, 6 M e i. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De Kamercommissie voor de grond wetsherziening heeft zich afkeerig betoond het vrouwenkiesrecht in te voeren, doch sprak zich wel uit voor de verkiesbaarheid der vrouwen. Hamburg, 5 Mei. (V. D.). De staking in de binnenscheepvaart is verscherpt. On derhandelingen met de arbeiders zijn nog niet aan den gang. De vaart op de Elbe ligt volkomen stil. P a r ij s, 6 M e i. (R.) Het meerendeel der spoorwegen werkt normaal. Op een trein dien, liet mondje even open, het mooie mop neusje in de kussens, en rose gevlekt in het gelaat van jongen levenslust IIoc weldadig op zoo'n kamer, of hier enge len om haar heen zweefden, om haar gemoed vrede tc geven. Waarom kon ze niet ook een kind wezen, dat van geen verzoeking wist en van geen dwazen hartstocht, maar leefde blij en eerlijk als.een bloem, die openluikt in de zon! In engelen had ze wel geloofd, toen ze met haar moeder nog naar de kerk ging eru.,;> Mid dags nog in den bijbel hoorde lezen. Mn t la ter op de kweekschool in Arnhem was ze over die malligheid heengegroeid, ofschoon ze Andersen's sprookjes genoot met een reali teit in haar voorstelling, of dat dwaze kinder geloof haar weer parten speelde. En nu hier, nu de werkelijkheid zoo ruw tegen haar aan- bonkte. zou ze God op de kniecn hebben wil len bidden, om zijn Engelen tot haar te zenden en tot hem, om hen zoo weer tot elkaar tc brengen en over hun geluk de wacht tc hou den..., als God maar leefde en als de Engelen maar geen gedroomde phantasiewezentjes wa ren! En toch zweefden ze hier en voelde ze hier hun wieken haar verhit brein liefdckoelte toe wuiven. „Mijn kindertjes, God, m'n lieve kin dertjes!" zuchtte ze, en deed de lamp uit. Zc luisterde boven aan de trap. Ze hoorde niets meer. Zacht sloop zc naar beneden. Je kon een dronken menscli nooit vertrouwen. Ze moest even zien. De kamerdeur stond nog open en ze zag T^p nonchalant op de canapé lig gen, zwaar snorkend en de armen afhangend, of hij zoo neergeploft was. Ze stookte de kachel nog wat op, wierp hem voorzichtig haar warme cape over de leden, en dc deur sluitend, ging zc naar boven. Walging en bij Pantin werd geschoten. Bij Bobi.ny dérailleerde een trein. Rij ss el, 6 Mei. (H.-R.). De spoorweg- leiders te Rijssel en Valenciennes besloten den arbeid te hervatten. L o n d e n, 6 M e i. (R.) In het Lagerhuis heeft Mc Curdy, voedselminister, zegd, dat men er zich rekenschap van moet ge ven, dat de verwachtingen van een jaar ge ledén inzake een betere voedselvoorziening en een daling der prijzen niet op gronden berust hebben. Er was geer. nor- uitzicht op beteren aanvoer en prijsverla ging van de suiker en wij staan voor een verminderden tarweoogst in het komende jaar. De Ver. St. hebben vier miHioen ton minder voor uitvoer beschikbaar dan in het afgeloopen jaar. Mc. Curdy vreest, dat er, behoudens een verstandige en voorzichtige politiek van de op invoer aangewezen lan den. een stijeing dor graanprijzen zal plaats vinden, die zich in de prijzen van alle an dere levensbenoodigdheden zal weerspie gelen. Hij kon niet zeggen, wanneer het wereldtekort inderdaad zou nfneme; L o n d e n, 6 Mei. (R.) Heden T on- den tusschen de transportarbeifNrs.f^iei n- tie en de werkgevers in het havenbedrijf oen overeenkomst geteekend, krachtens welke ecn stondaardloon van 16 shilling per dag en een 44-urigen week in de grootste Engel sche havens betaald zal worden. Londen, 5 Mei. (R.) Gewapende man nen hebben de politieposten van Ballyde- ner bij Skibeereen vanmorgen in de lucht laten vliegen. B e r 1 ij n. 6 Mei. (W. B.). Uit Flensburg wordt aan de Lokal Anzeiger bericht, dat de bezetting der-eerste zóne door de Deonsche troepen is geschied. Te Hadersleben waren zeer vele Deensche vlaggen te Sonrlerbnrg werd minder druk gevlagd en Tondern toonde maar een paar dozijn „Dnnebrogs". Een koninklijke proclamatie aan de troepen dringt er bij dezen op aan zich hoffelijk en met tact tegenover de bevolking te gedra gen. We enen, 5 Mei. (V. D.). In Slownlufe zijn petroleirmbronnen aangeboord, dif vol doende zijn voor de behoefte van bet land. B u k a r e s t, 6 Mei. (H.-R.). De regee ring heeft een verdrag met Czecho-Slowa- kije gesloten over de grenzen. De Rumeen- sche troepen zullen enkele Rutheensche ge meenten ontruimen, waarin Czecho-Slowo- kije militaire en burgerlijke autoriteiten zal msJeH^n. fn_ ruil voor deze grenswijziging Hongaarsche politici eischen een streng on derzoek in de zaak van den opperrabbijn Löiv uit Szegedin, die door Holosy beschul digd wordt van Bela Kun gelden te hebben ontvangen voor het voeren van bolsjewis tische propaganda. De ministerraad heeft het telegram van den opperrabbijn te Amsterdam ontvangen en besloten te antwoorden, dat een streng onderzoek in deze zaak zal worden inge steld, ook tegen Hollosy. Belgrado, 5 Mei. (Serv. Persb.) De gisteren begonnen besprekingen tusschen Vesnitsj en de parlemenatire unie, in ver band met de voorbereiding van een con centratie-kabinet zijn vandaag geëindigd. Na den prins-regent er van inkennis te hebben gesteld, heeft Vesnitsj een bezoek gebracht aan Davidovitsj, chef van de democratische unie, met hetzelfde doel. Eveneens had hij een onderhoud met Ribar, vice-voorzitter van de Nationale Vergadering. P a r ij s, 6 M e i. (N. T. A. Draadloos). De Petit Parisien heeft de bevestiging ontvan gen van het bericht over de bezetting van Bakoe door de bolsjewisten. Vrij duistere wroeging, toorn en droefheid streden in haar. Ze walgde thans van liem en zc vond hem klein en erbarmelijk, om tot zulke mifldelcn zijn toevlucht tc nemen. Maar daar doorheen spookten telkens berinneringen aan de wijze, waarop zij altijd had toegegeven aan lusten en lusljes, aan verdrietelijkheid en zelfbeklag. En dan in eens kon zc beseffen, wat zc giag verliezen* en misschien voor goed verloren had. Was er één dag geweest, dat hij in lief de en trouwhartig opzien tegen haar tc korf geschoten was? Uit de meisjeskaVner suisde de rustig® ademhaling der kinderen stil vredig tot haar, cn uit het kabinetje aan de andere zij van de gang hoorde zc Piet zich omschokken in zijn bed, dat het er van kraakte. Zc dekte hem nog even toe. Wat leek hij op Jaap! In zijn slaap had hij nog oolijkc lachkuiltjes in zijn wangen. Zelfi zijn ruige kroeskop was te zwaar haast boven het kleine kinderlijke gezichtje, 't Was zoo n goedhartig, lief kind, even técr, cn aanhanke lijk als z'n va der- Toen zag ze ineens weer de dronkemansge^ baren en dc ruwheid van Jaap, cn zijn open* hangenden mond in zijn slaaproes. En mol wrok tegen hem en minachting voor zijn laf* heid begaf ze zich tc bed. Als ze iets hoord» kraken in huis, vreesde zc, dat hij, half li®- dwelmd noe, naar boven kwam. En zoo door" leefde zc haar eigen zelfzucht cn dwaashek* de lastercampagne tegen haar, en dc akelig* scène van dezen avond herhaaldelijk wccg| tot ze in ecn onrustigen slaap vieL (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1