iiiirniiïi met Inbegrip van ceo G. mmm rj Tit ;r: *zz „DE EEMLANDER" BUITENLAND RegenmantelsbijMaison L'Hirondeüe ï».fLUS^, 0 VOGEL OPLUIMVËË IVQEDËP m. VleeschhouWer. papenhofstede EERSTE BLAD Utrechtschestraat S3, - - Jaierèctg J/ïei - - uitsluitend le klas artikelen, VAIV JD VIJST, BINNENLAND O' 18e Jaargang Ne. 267 pc, vott I 1 to. r» week (met etatli wreker og tescn aaselukken) f 0.17», aliondcrlijke 'nummera r ('.OS. TILEPHOON 513. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR: J. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M,. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Zaterdag 8 Wei 1920 bewijsnummer, elke regel meer 0.20, dicnstaanbio dingen 1-5 tegels f 0.50. Voor handel cn bedrijf bestaan iccr vooidcclige bepalingen lol hel herhaald advcrlccrcn bij abonnement. licne chculairc. bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Meubelfabrikar)t - Hof 46. AMERSFOORT Pabriik: Eenvoudige zoowel als artistieke meubileering Politiek Overzicht Hongarije mokt en geeft uiting aan zijn felle verbittering en diepe teleurstelling, daar de hardheid der vredesbepalingen er schuld aan draagt, dat het geamputeerd, bijna gevierendeeld wordt. Het verzet tegen het tractaat manifesteert zich onophoude lijk; gisterochtend zijn op de muren van alle Budapester huizen biljetten aangeplakt, waarop de kaart voorkomt èn van het oude Hongaarsohe rijk èn van het Hongarije, zoo als het is versnipperd in 't vredesverdrag. Het onderschrift geeft uiting aan de ge voelens, die het Hongaarsche volk, dat met de amputatie geen genoegen kan nemen, bezielt: „Verdoemd zij de hand, die dezen vrede teekent". Maar, is men geneigd te vragen, wat zal er gebeuren, wanneer d'e vredesgedelegeerden weigeren het tractaat van hun handteekening te voorzien? Hon garije staat voor een beangstigend-moeilijk dilemna, want buiten kijf zal onmiddellijk Rumenië, mocht worden besloten tot niet* teekenen, met zijn legers de zwakkee prooi bespringen, zoodat het toch reeds door oorlog en revolutie deerlijk gehavende land in nog dieper ellenden zou storten. Het is voor Hongarije 'een tijd van rouw; zal Hon garije deswege rouwvlaggen uitsteken in zijn straten? Neen, wordt in een veel ver spreiden oproep aangemaand, geen rouw vlaggen, want het historische Hongarije zal niet sterven. Het verzoek wordt dan ook gedaan, ten teeken van hoop een groene band of andere groene onderscheidingstee kenen te dragen. Is het niet merkwaardig, dat in een land, dat zóó door het leed is bezocht, zoozeer nog wordt gehecht aan naïeve symbolen? De liga ter bescherming van een onge schonden Hongarije richt een oproep tot de Hongaarsche natie, waarin nadrukkelijk wordt geconstateerd, dat de vrede met de Ententemogendheden niet mag worden ge teekend: tot den dag, dat de gebiedseen* heid van Hongarije weer een feit zal zijn, dient de Godsvrede er te heersohen. Vooral in de pers klinken stemmen op. die hun misnoegen over het karakter van 't iredesverdrag, dat het toekomstig geluk van Hongarije bedreigt, niet kunnen ver helen. Zoo schrijft de Nemzeti Ujsag, het orgaan der christeliik-national<e vereeniging- „Wij weten niet, cf de regeering dezen vrede zal onderteekenen. Maar één ding weten wij: de Hongaren zullen nooit hem willen erkennen." En ook de Uj Brazda, het blad der kleine boeren, stelt de vraag, hoever het is geko men met Wilson, den propagandist van het recht der zelfbeschikking. Geen voetbreed zal Hongarije van zijn gebied afstaan'en het is niet bereid zijn eigen doodsvonnis te onderteekenen. Aan zijn broeders, die aan gene zijde der demarcatielinie wonen, roept het dan ook toe: Wij# laten u niet in den steek. T)it klinkt wel allemaal wat gezwollen en hevig-lyrisch, maar dit neemt niet weg, dat er alleszins aanleiding toe bestaat het over- kropt gemoed te ontlasten. De Sozat stelt dan ook vast, dat het verdrag niet mag worden geteekend en het gelooft dan ook niet, dat in Hongarije een regeering zou zijn te vinden, die zijn hand tot een dergelijke, zij 't dan ook formeefe, verbrokkeling-door- zich-zelf zou willen leenen. De Budopesti Hirlap herinnert er aan, dat de Fransche politiek sinds 1870 zich slechts één doelwit stelde: de revanche in verband met de af rekening van Elzas-Lotharingen. „Van ons duizendjarig Hongarije", roept het blad uit, „wil men ons twee derde afnemen. Meent de Fransche minister-president, dat de re vanche-idee aan de Seine het bloed eerder aan 't koken brengen 'kan dan tusschen Donau en Theiss?" De Pester Lloyd schrijft dan fren slotte: „Deze vrede is door het geweld gedicteerd; het recht zal hem echter ondermijnen." Wat het eerste gedeelte van den zin betreft, de ■opvatting, die daaruit blijkt, is juist en gold indertijd en geldt nog evenzeer ten aanzien van Duitschland en Oostenrijk. Ook in deze landen werd luide verkondigd, dat ir» geen geval «mocht worden geteekend, maar op 't kritieke moment geschiedde het toch. Oo!k Hongarije zal zijn deel alsem uit den beker moeten drinken en het is slechts de hpop op beter tijden en op den terugkeer tot humaner inzicht bij zijn weinig zacht zinnige vijanden, die het er, zij 't met on eindige moeite, er boven op zal kunnen houden. Buitenlandsche Berichten. P a r ij s, 7 Mei. (H.-R.) Aan de Hongaar sche afvaardiging is een uitstel van vijf da gen verleend om haar antwoord op de vre desvoorwaarden der geallieerden bekend te maken. Parijs, 7 Mei. (H. R.) De Turksche delegatie zal op 11 Mei te vier uur 's mid dags het vredesverdrag in ontvangst nemen Berlijn, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos). De landdag van Wurtemberg besloot krach tig te protesteeren tegen het gebruik van zwarte troepen in de Duitsche steden, die door Prankrijk zijn bezet. P a r ij s, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De staki-ngstoestand blijft stationnair met een neiging naar verbetering op de spoorwegen. De staking zal a.s. Maandag geheel ophouden. Par ij s 7 Mei. (R.) De toestand is op alle spoorwegnetten verbeterd, ondanks de bedreigingen van de stakers. Sedert de vak- vereeniging der spoorwegarbeiders de uiter ste richting in is geslagen, bedanken telkens meer leden. Zij telt thans nog maar een derde van alle spoorwegmannen. Op de Algerijnsche spoorwegen is de toe stand verbeterd, doordat overal het werk hervat 'wordt. - Parijs, 7 Mei. (H. R.) In de mijnen de toestand ongewijzigd. 'De bootwerkers hebben het werk hervat, behalve te Duin kerken, Havre en Marseille. Londen, 7 Mei. (R.). Dr. Weizman, de Zionistenleider, is heden te Londen geïnter viewd. Hij zeide dat er geen sprake is van een algemeenen uittocht der Joden uit Enge land, maar dat de Joden in Rusland en Po len zeer verlangend zijn naar hun nieuwe vaderland te vertrekken. Het bestuur van Palestina zou in handen van een hoogen commissaris en een raad worden gegeven, tot een vertegenwoordiging was ingesteld. Rome, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Het Italiaansche Kamerlid Brssolati, die een groot voorstander is geweest van Ilalië's deelnemen aan den oorlog aan de zijde der geallieerden, is overleden. Bii het verklaTen van den oorlog aan Oosten rijk nam hij op 57-jarigen leeftijd weer dienst bij het regiment, waarin hij in zijn jeugd gediend had en bleef aan het front, totdat Boselli, als opvolger van Salar.dra, hem als minister zonder portefeuille in zijn kabinet opnam. In het kabinet Orlando is Bissolati minister voor de militaire pen sioenen geweest. Be 1 g r a d o 7 Mei. (H. R De minister raad onder voorzitterschap van den prins- regent besloot, na kennis te hebben geno men van het door Troembitsj aan den mi nister van buitenlandsche zaken gerichte rapport, met algemeene stemmen de directe, besprekingen met Italië voort te zetten om de Adriatische kwestie op te lossen. Budapest, 7 Mei. (H. K. B.) Daar be kend was geworden, dat het Ame-rikaan- ische Roode Kruis en de steuncommissie voor kinderen eerlang hun werkzaamheid in Hongarije zullen staken, zijn hedfen .20,000 vrouwen en kinderen het hoofd kwartier van de Amerikaansche missie voorbijgetrokken. Uit naam der hoofdstad heeft burgemeester Bady den Amerikaan- schen gezant Grant Smith verzocht het daarheen te lei-den, dat de Amerikaansche missie haar zegenrijke werkzaamheid in Hongarije zal vcortzeten. Dé gezant ver klaarde, del hij het verzoek ter kennis van zijn reg-eeijr.g en de missie zal hrengen. Warschau, 7 Mei. (N. T. A. Draad loos uit Annapolis) Er wordt no? dag en nacht hevig_ gevochten tusschen Pole.n en 'bolsjewisten, om het bezit van Kiew. De Po len dringen d e rood en langzaam terug in een halven cirkel. Een bericht \an het front meldt, dat de Polen reeds Kiëw konden bin menrukken, maar daarmede wachten om de Ukrainiërs èen kans te geven- het eerste de stad binnen te trekken. C a r o 7 Mei. (R.). Gisteravond is een Engelsch officier in de Boulao-wijk doodge schoten. Er hadden geen arrestaties plaats. Washington, 6 M ei. (R.) In verband rnet het besluit, genomen door het depar tement van arbeid, dat het lid-zijn van de communistische partij op zich zelf niet vol doende is cm iemand uit het land te laten zetten, is een vergadering bijéengeroepen van de immigTatiecommissie uit den Senaat om te overwegen of er een dringend amen dement zal word-en voorgesteld op de immi- gratiewet. N o g a r e s 7 M e i. (N. T. B. Draadloos van Annapolis). Villa heeft zich met 200 man te Chihuahua bii de revolutionaire troe pen aangesloten. Hij brengt zoodoende 10.000 man op de hand van Obregon, die een manifest heeft uitgevaardigd, waarin hij verklaart zich bii de revolutionaire troepen aan te sluiten. Het garnizoen te Torreon, onder generaal Castro, is in opstand geko men De stad staat onder revolutionair bp- Amerstcort Mei '30. Ivf. M. Hiermede hebben xvjj het genoegen XJ kennis te geven van de verplaatsing der zaak van Langesti aat 143, naar - - - waarvan de OPEN IN G zal plaats hebben. "Wij willen U nog attendeeren op onze waarvan immer ruime keuze voorradig. XJ heleetd tot een bezoek uitnoodigend Hoogachtend, Juwelier. stuur. JDe opstandige beweging breidt zich. Van Mexico vertrekken geen-treinen meer. Generaal Gonzales zal aan het hoofd van 10.000 man van uit Chihuahua op Mexico aanrukken. M e x i c o C i t y 5 M e i. (R.) In zijn wti gering zijn ambt neer te leggen zegt Carran- za, dat hij vechten zal tot het einde om den opstand le onderdrukken, dat hij aan nie mand, die niet wettig is verkozen, het pre sidium zal overdiagén en dot het onmoge lijk is op 4 Juli verkiezingen te houden. M e x i c o, 7 Mei. (N. T. A. Draadloos). Lïit Juarez wordt bevestigd, dat 10,000 man uit Chihuahua weldra zullen opmar- cheeren naar Mexico. Kameroverzicht Tweede Kamer In de zitting van Vrijdag werd de motie- Van Ravensteij-n beheuende herstel der be trekkingen m?t Sovjet-Rusland verwor pen met 48 tegen 13 stemmen, nadat dé heer T roelstrn verklaard heeft dat zijn fractie zal voorstemmen, op internationaal-socialis- tisr.he en niet op nationaal-kapitalistische gronden. De heer B r a a t vraagt verlof tot een in terpellatie over het niet uitbetalen van be- waarloon van aardappelen. De heer D u y s vraagt een interpellatie aan over de verhouding der regeering tot de Hongaarsche republiek en over maatregelen tegen de massamoorden aldaar. Op deze verzoeken zal morgen worden beschikt. ring zou er toe gebracht Kinnen worden overhaast dat verdrag te onderteekonen. Het congres spreekt der\ wensch uit, dat de Fransche regeering België niét alleen zal laten staan tegenover Nederland, ma^r dat zij reeds thans, ook al is er 1>(r een Fransch-Belgisch bondgenootschap 'geslo ten, aan België haar meest beslisten steun zal geven teneinde het aan de Belgische regeering mogelijk te maken de onder- teek-^ning te weigeren van een ver drag, dot zoo blijkbaar in strijd is met de levensbelangen van Frankrijk zoowel als van België. ï)o .\e<l«riMi4l.n(ili-DRU«oho overeen komst. Het Hbld. meJdt Donderdag is tusschen de Duitsche en Ne der lands dhë onderhandelaars een nadere re geling van den kolenprijs voor het geval de aanhangige kolen- en credietovereenkomst niet tot stand mocht komen, vostgesleld. Mvr. weet, dat de regeering zich had ver plicht, de sedert 1 Januari 1920 ingevoer de Duitsche kolen met f 75 per ton te be taler ingeval van uitvoering der algemee- ne overeenkomst zou echter, met terugwer kende kracht tot dienzelfden datum, de mid- donpriis c. i. f. van alle hier te lande van overzee aangevoerde kolen gelden. Thans is bepaald, dot ook ingeval de overeenkomst niet tot stond komt, van 1 April—15 Juni cle middenprijs der c. i. f-kolen zal gelden. Inmiddels kan worden verwacht, dat he den, Zoterdag, de Neclèrl. regeering haar goedkeuring aan de overeenkomst hech ter. zal. Het zonderlinge gerucht deed Vrij dag de ronde, dat de minister van Land- Lager Onderwijswet. De amendementen de Buisonjé en Ossen- dorp betreffende den leerplicht voor hel ver volgonderwijs worden ingetrokken» omdat die quaestie behoort bij de herzi:r,inj der Leerplichtwet. De M i n i*s t e r neemt het am ndement- Otto om de gemeenten te verplichten, ge legenheid te geven tot vervolgonderwijs als er zich minstens 6 leerlingen voor aanmel den, over. Het amendemc-nl-Ossendorp om bij bedoelde verplichting niet te binden aan een voorstel, het vervolgonderwijs ook op dagscholen te geven, wordt verworpen met 47 tegen 16 stemmen. De heeren Ossen dorp eh'K e t e 1 a a r verdedigden hun amendementen betreffende invoering der verplichte schoolvergaderin gen met regelende bevoegdheid. De heer Otto licht een amendémenl toe om verplichte schoolvergaderingen met ad vise eren de bevoegd beid in te voeren. De Minister verklaart de amendemen ten-Ketelaar en Ossendorp, die neerkomen op afschaffing van het hoofdschap, onaan nemelijk. De verbeteringen in het voorge stelde stelsel der oclriseerende schoolver gaderingen, bedoeld door d:A anunden-.?^.- ten-Otto en Zijlstra, acht spreker overbodig. De-heer Ketelaar trekt zijn amende ment in ten behoeve van het anundemcnl- Ossendorp. Over dit laatste wiydi de stem ming aangehouden tot Dinsdag o. s. Nom'OS I'Riï4Ï «BI ESoitfltf. Het nationaal congres van de groote Fransche vereenigingen onder voorzitter schap van het Kamerlid Louis Marin heeft, naar uit Brussel wordt gemeld, een motie aangenomen, waarin gezegd wordt, dat hél congres besluit, de aandacht van Frankrijk te vestigen op het vei drag nopens de Schelde en Limhure. De Belgische regee- bouw.alsnog, na het beëindigen der bespre kingen, nieuwe wenschcn zou hebben ge uit Van Duitsche zijde kon daarop te ken nen zijn gegeven, dat men de onderhande lingen als gesloten beschouwt en de gede legeerden In ieder geval-Zaterdag vertrek ken hetzij met de geteekende overeen komst, hetzij zonder. Dat inderdaad op het laatste oogenblik, terwijl een maandenlange periode tusschen de vaststelling van den provisioneelen en den definiticven tekst der overeenkomst alle gelegenheid heeft gege ven lot een gedegen onderzoek, nog bezwa ren. zouden zijn gerezen bij den minister lijkt zóó ónwaarschijnlijk, dat men goed zal doen aan deze geruchten geen overdreven waaide toe te kennen. ■WEESPER- ES. KARSPEL lieécrlaail es lupna. Xaar „Eastern Service" uit goede bron verneemt, is de uitnoodiging van Japansche zijde tot een bezoek van een aantal voor aanstaande Nederlanders aan Japan hier te lande met belangstelling en sympathie ont vangen, doch is de voor een dergelijk be zoek onmisbare voorbereiding nog niet zoo ver gevorderd, dat aan de uitnoodiging nog in dit jaar gevolg zou kunnen worden ge geven. Er mag worden verwacht, dat het volgend jaar de verwezenlijking van het plan zal rien en dit te eerder, wanneer de tijdsQnv-.'.-meligheden daartoe medewerken. D e X c de rlanders in China. Bij de Tweede Kamr is ingekomen 't vol gend telegram, verzonden uit Shanghai en gericht aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal Shanghai- Tijdens aanwezigheid Neder- landsche oorlogsschepen verzochten land- genooten c'.hier mij u hc-t volgende le seinen: Ter gelegenheid ^skaderbezoek Shanghai brengen Nederlanders in China ware hulde aan Marine voor hetgeen deze door werk- dadige handhaving ontijdigheid gedaan heeft in belang onzer vrijheid, welvaart, han del en koloniën en verzoeken u Iloogmoi* gen-den eerbiedig uitvoering bestaande bouwplannen en voorziening voldoende ma teriaal en personeel krachtig te willen be« vorderen. (w. g.) Schuurman, consul. Nederland en Venezuela, De voorloopige president ven Venezuelo, senor Bustillo, heeft een boodschap gezon den aan het congres te Caracas. Donrin wordt o.m. meegedeeld, dat spoe dig de diplomatieke betrekkingen met Ne derland zullen worden hervat. Deze waren sedert de dagen van president Cast-ro ge schorst. (N. R. Ct.) Met toestemming von den minister van Buiten-I. Zaken heeft de consul-gene raal, de heer A. M. Marcke te Wiesba'den, het eere-voorziltcrschnp aanvaard van de Ned. Kamer van Koophandel voor het be zette Rijngebied te Krefeld. Pensioenen burgerlijke amb tenaren. Het Tweede Kamerlid Rink heeft aan den minister van Financiën verzocht aan de Kamer mede te deelen, hoever do voorbereiding van het wetsontwerp tot be tere regeling van de pensioenen der burger lijke ambtenaren gevorderd is en wanneer ongeveer de indiening er van kan worden tegemoet gezien? Het Amsterdamsche garni zoen vermind e-%fl. Gister zijn de troe pen, die te Amsterdam tijdens de staking ter versterking aanwezig zijn geweest, weer naar hun garnizoen teruggekeerd. De huza ren zijn vertrokken. De troepen, die op wacht zijn, betrekke® hun posteh met ongeladen gewaar. Onderscheiding prof. Ro che b 1 a v e. H. M. de Koningin heeft het commandeurskruis der Huisorde van Oranje verleend aan prof. S. Rocheblave, h'oogleeraar in de Fransche letteren en kunstgeschiedenis aan de universiteit te Straatsburg. De heer Schaper. Het Tweede Kamerlid Schaper is van zijn reis .naar Polen teruggekeerd en was gistermid dag weder in de vergadering der Tweede Kamer aanwezig. G. 7. C. F r a s e r. fin den leeftijd vam 81 jaren is te Den Haag overleden de ge- pensionneerde kolonel-hoofd-intendant van hei Nederl. Oost-Indische leger G. Y. G Fraser. De overledene was ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw. Zijn stof felijk overschot zal Maandag 11 uur op de begraafplaats Oud-Eik-en-Duinen worden ter aarde besteld. Op ruim 90-jarigen leeftijd is te Lei den overleden de heer J. J. Masijk Huijset van Reenen-, oud-lid van den gemeenteraad aldaar, in welke kwaliteit hij tevens «enige jaren deel uitmaakte als lid van den Militie' raad in het 3e district van Zuid-Holland. De overledene was mede-oprichter van de buitensocieteit Musis Sacrum, waarvan hij tevens tal van jaren als president fun geerde. T. J. S wier stro. Te Arnhem ij overleden de heer T. J. Swierstra, een be kende persoonlijkheid in de zuivelwereld Hij was o.a. zuivelconsulent in Zuid-Holland en later te Utrecht, vervolgens directeur van de rijkszuïvelschool te Bolsward, terwijl, hij later dc eerste veeteelt-consulent werd met standplaats Arnhem. Hulp roor liet Roergebied. Men meldt uit Essen aan Het Volk: Na de nederlaag van het zoogenaamde spartacistisch regiem is er eenige verbele- ing gekomen in de levensmiddelenvoorz:fi ning van het Roergebied. Niettegenstaande blijlt de toestand verschrikkelijk en spoe dige hulp geboden, zullen niet honderden e« duizenden kinderen en zwakken binnen op zienbaren tijd als slachtoffer vallen van horn ger en ondervoeding. De hoop van alle stal den, maar voornamelijk van de arbeiders klasse, blijft gevéstigd op het buitenland.^ Groote teleurstelling in dit verband heeft het feit gewekt, dat een enquête-commis sie, bestaande uit de dames mevr. dr. Aletta Jacobs, mevr. Escnauzier, mevr. Van Lyn- den welke namens het Nederlondsch comité voor Duitschland een onderzoek naar den toestand in het Roergebied zou instellen^ blijkens ontvangen berichten van haar voor nemen heeft aftrezien.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1