Geldsrsche Orediatvereeniglng Regenmantelsbi Maison L'Hirondelle mmhmr r,t ,r: tz BUITENLAND £i „DE EEMLANDER7' PRIJS M ADVïBMIfll Z L*tiï?»n°£ EERSTE &LAD Tapverfeoti op Zaterdag oa Zondag. Opgericht 1366. Gestort Kapitaalf 10.000.000 Reserven- 4.400.000 Verricht aPBe bankzaken. IBe Jaargang Na. H7«J pci VDtI I ï.tO. pit weck (met pratil verzeker.ng icgca oap^lai'kaj f O.i?4, liiondcrïijii nuinmcn f CMi. i Tim»;»» 513. W1 i 1 tij Ui* U I i 1 O til' y i I: J If i 43 Woansrtag 12 Mei T32«? DIRECTEUR: i. VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTVVAL. HOOFDREDACTEUR: M,. D. J VAN SCHAARDENBURG. bewijsnummer, elke icgcl meer 0 20, dien t.unhc* dingen 1-5 icgcls f 0.50. Voor Iundc) en bedrijf best.vin zcci vooidccligc bepalingen lol lid hcrlu.ild ad verlenen bil Abonncmcnr. Kene ami aire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. De duurte en schaarschte tijdens den oorlog hadden althans dit voordeel mee gebracht, dat het drankmisbruik sterk ver minderde. Nu de duurte meer en meer gecompen seerd wordt door de stijging der loonen en de verkorte arbeidsdag'de zwakke broeders longer in cle verleiding brengt, woidt er weer meer aan den drankduivel geofferd. liet zou niet vleiend zijn voor de drank bestrijders als men beweerde, dat het drankmisbruik erger werd. Dat is ook niet waar, er is ongetwijfeld veel terrein gewon nen en er wordt steeds meer terrein ge wonnen, maar 't is ook waar, dat de lijn die zoo lang dagende was, thans iweer 'n stijging vertoont. Het is begrijpelijk dat men naar nieuwe middelen zoekt om den vijand z'n buit te betwisten. Wij verheugen ons over elk succes en wij schreven het onlangs nog in den strijd tegen het drankmisbruik is geen middel ons te kras. Maar wij hebben toen tevens gewaar- jchuwd, dot men het doel voorbij streeft, als «n<y\ den strijd aanbindt met het drankge bruik in phats van het drankmisbruik. Dat is het geval met cle actie voor droog legging. Plaatselijke Keuze. Onze drankbestrijders vervallen wel eens in het al te groote fanatisme van dien meester die uitriep „Slaat ze allen dood, God zal de zijnen wel redden". Ook de actie voor het tapverbod van Za terdag tot Zondag heeft haar bedenkeüjken kant. Oogenschijnlijk is er veel voor te zeg gen. Het drankmisbruik is 't ergst op Za terdag en Zondag, verbiedt het tappen van alcoholhoudende dranken op die dagen en.., Neen, cie conclusie wil ons toch niet uit de pen. Het zal dan nog niet met het drank misbruik gedaan zijnn Want wie drinken wil, zal clan wel zorogen den vorigen dag de noodige voorraad in te slaan, „en gros' en dus goedkooper en meer. En wie dot verzuimd mocht hebben, zal wel de clandes tiene gelegenheden weten te vinden; ook daarvoor breekt 'n gulden tijd aan. De kwaden gaan weer vrij uit en de goe den worden het slachtoffer. De vreemde ling, die hier den Zondag komt doorbren gen, zal geen glas bier kunnen krijgen, de toerist of automobilist, die Amersfoort om streeks etenstijd passeert, zal bij zijn maal tijd geen glas bier mogen drinken. Dat vinden wij volstrekt zoo erg niet. 'n Glas spuitwater smaakt wel zoo goed en is nog beter voor de dorst. Maar... zoo denkt helaas nog niet iedereen er over. .Als 't eenmaal bekend zal zijn, dat Amersfoort op Zaterdag en Zondag droog is, zal menigeen z'n uitstapje zóó indeelen, dat hij niet op 'J. etensuur hier is. Daaronder lijden niet alleen hotelhouders maar ook de slagers en andere leveranciers. Het tapverbod zal dus van nadeeligen in vloed op het vreemdelingenverkeer zijn. Afgelegen d-orpen behoeven zich daar aan niet te storen maar Amersfoort ligt in 't meest bezochte gedeelte van het land en is tuk op bezoekers; wij zouden ons de ge heel© en gedeeltelijke drooglegging alleen kunnen veroorloven als alle omliggende gemeenten er ook toe overgingen. Er bestaan hier zender twijfel kroegen wel ke om het misbruik berucht staan en voor deze zal het tapverbod inderdaad geen ver keerde maatregel zijn, maar in de meeste café's hier ter stede wordt tegen drankmis bruik gewaakt en al deze worden de dupe, terwijl de echte zatlappen er geen druppel minder om zullen drinken. Is dat nu toch weer geen averechlsche maatregel De strijd tegen het drankmisbruik is in derdaad zeer moeielijk, dat geven wij gaarne toe. Maar als men nu eenmaal machteloos slaat tegenover sommige drank misbruikers, moet men zich daarom dan maar gaan wreken op allen die drank, zij het ook in de kleinste en onschuldigste hoe veelheid, gebruiken Slaat ze allemaal dood, er zijn allicht 'n paar dronkaards bij f Jawel, maar ongeluk kigerwijze weet ook cle drankduivel z'n trouwste altijd wel te redden. De drankbestrijders begeven zich op ver- keerde paden, zij zijn te ongeduldig en wil len clen toestand forceeren. Dat getuigt van zwakte. Wij durven den tijd gerust afwachten. Als de actie tegen het drankmisbruik en de propaganda voor onthouding en matigheid op taktische wijze gevoerd worden, zei het drankmisbruik spoedig uitsterven. Het volk moet in nieuwe zeden groeien, men kan ze niet opleggen, het moet niet gedwongen doch opgevoed worden tot matigheid. Vrij willige matigheid staat heel wat hooger dan gedwongen onthouding. Met dwangmaatregelen werkt men 't clandestieve gebruik in de hand, door op voeding tot matigheid roeit men het mis bruik uit. Politiek Overzicht De stakingen in Frankrijk duren nog steeds voort en een spoedig einde kan dan ook nog niet worden voorspeld. Zoo heeft nu weer, blijkens een bericht uit Parijs, de federatie van electriciens order gegeven het werk in den nacht van Dinsdag op Woensdag neer te leggen. Eveneens heeft het personeel van tram en omnibus ter ver gadering het besluit genomen de staking tot het uiterste vol le houden; ook in een bijeenkomst van Métro-personeel werd gis terochtend besloten het bijltje erbij neer te gooien. Wel wordt gemeld, dat de electri- sche stroom voor Parijs nog steeds wordt geleverd, daar de centrales aan 't werk zijn gebleven, wel wordt bericht, dat de omni bussen, Métro en trams nog steeds rijden,- maar het is een open vraag, hoe lang deze diensten nog zullen kunnen worden ge handhaafd. De Fransche regeering zal bo vendien den ernst niet kunnen onderschat ten van de stakingsactie der mijnwerkers van het Pas de Calais en noordelijker, die zich „©enigszins" uitbreidt. Daarentegen wordt in de haven te Parijs de arbeid hier en daar hervat; ook te Toulon zijn de ar beiders in gemeentedienst, alsmede de ha venarbeiders weer aan 't werk gegaan. Van meer gewicht is echter het feit, dat de ministerraad aan den minister van jus titie heeft opgedragen om, krachtens de wet van 21 Maart 1884 een rechterlijke in structie te openen tegen de Conrédération Générale du Travail. Volgens cleze wet mo gen vakvereenigingsbonden uitsluitend de economische belangen behartigen en be- studeeren. Genoemd onderzoek, aldus is besloten op een conferentie in 't ministerie van justitie, zal voorafgaan aan een vervol ging, in te stellen tegen de leden van het confédérale bureau der C. G. T., voor een corre-ctioneele rechtbank. Reeds is op 't hoofdkantoor der C. G. T. een huiszoeking gedaan, waarbij verschillende bescheiden in beslag zijn genomen. Het laat zich dus aanzien, dat ernstige incidenten er het ge volg van zullen kunnen zijn; men kan zelfs rekening houden met de mogelijkheid, dat, uit reactie tegen de scherpe regeerings- maatregelen, de gematigde arbeiders zich aansluiten bij de meerNrevolutionaire ele menten onder de arbeiders, die buiten kijf wat gaarne zien, dat de zaken een loop ne men, waarbij zij allicht zijde kunnen spin nen. Millerand is van oordeel, dat de C. G. T. gröote diensten kan en moet bewijzen, maar dan moet zij er zich toe bepalen de rol te spelen van verdedigster der belangen van haar leden; de minister-president vindt dan ook, dat de staking, sinds de C. G. T. heeft besloten tot staking der mijnwerkers, zee lieden, havenarbeiders en personen, be trokken bij het transportwezen, een positief politiek karakter heeft aangenomen. De Fransche regeering wil volgens Mil lerand het recht der vakverenigingen niet aanranden, maar kan evenmin gedoogen, dat, door het neerleggen van den arbeid der vakgroepen, zonder wier werkzaamheid Frankrijk's nationale leven onbestaanbaar is, het land aan desorganisatie en ellende wordt prijs gegeven. Millerand beschouwt dus de staking als onwettig; zijn regeering wil wel met het parlement de beraadslaging omtrent wetten inzake sociale organisatie voortzetten, maar geenszins toestaan, dat tegenover de openbare macht zich een. an dere macht plaatst. Wie van de worstelenden zal het winnen? ARNHEM. BuitenlandscSie Berichten. P a r ij s, 11 Mei. (N. T. A; Draadloos uit Lyon). Uit Spa wordt bericht: Baron Guillaume, bestuursambtenaar aan het Bel gische ministerie van buitenlandsche zaken, is bezig alle regelingen te treffen voor de conferentie te Spa, welker opening op 25 Mei is vastgesteld. Voor zoover het Belgi sche ministerie van buitenlandsche zaken weet, zal de conferentie op dien dag begin nen. Delacroix, Belgisch minister-president, zal de conferentie presideeren. Hijmans, mi nister van buitenlandsche zaken, zal België's andere vertegenwoordiger zijn. Misschien zal minister Jaspar met andere technische deskundigen worden uitgenoodigd te ver schijnen. Rolin-Jacquemin, Belgisch hooge com missaris in het door België bezette Duitsche gebied, zal als algemeen secretaris der con ferentie fungieeren. De Belgische regeering is voornemens de hoofden der delegaties in particuliere villa's onder te brengen, terwijl de overige delegaties in de verschillende hotels verblijf zullen houden. Voor de jour nalisten, die -elke delegatie vergezellen, zullen kamers in de hotels worden bespro ken. De Fransche delegatie zal haar kamer in het hotel Chaine d'Or hebben. Het casino te Spa zal tijdens de conferentie worden ©sloten. Voor de correspond enten zullen directe telephondsche verbindingen naar Pa rijs, Londen en Brussel worden aangelegd, alsmede speoiale telegraafkabels naar deze steden. B e ri ij n, Tl Mei. (W. B.). De Deutsche Allg. Zbg. bevestigt, dat de conferentie te eind Juni, Parij s, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). Göppert heeft Maandag een nota gezonden naar den Quai d'Orsay, waarin gezegd wordt, dat, zoo de Duitsche regeering nog niet de financieel© voorstellen heeft doen toekomen, die zij vóór 10 -Mei moest over handigen, die geschiedde, omdat zij zich voorbehoudt deze voorstellen aan de con ferentie te Spa aan. te bieden. De Duit schers moesten vier maanden na het in werking treden van het vredesverdrag voor stellen overleggen inzake de regeling van hun schuld en het bedrag der schadever goedingen, dat zij móeten betalen. P a r ij s, 11 Me i. (H. R.) Hedenmiddag is op het ministerie van buitenlandsche za ken onder presidium van Millerand het vre desverdrag aan Turkije overhandigd. Mille rand verklaarde, dat dc geallieerden beslo ten hebben de gedachtewisseling schriftelijk te doen plaats vinden en dot de Turken een maand tijd zullen hebben om hun opmer kingen in te zenden. Millerand verklaarde voorts, dat dc geallieerden, onder verzeke ring hunner rechten, besloten hadden den sultan de souvereinitoit over Constantino- pel te laten. Hierop verklaarde het hoofd der Turksche delegatie, dat deze zich het antwoord bin nen den bepaalden tijd na een nauwgezet onderzoek voorbehoudt. De heele plechtigheid duurde ongeveer vijf minuten. B er 1 ij n, 11 Mei. (W. B.) De geallieer den hebben heden, vetgezeld van een nota, de eerste naamlijst overhandigd van hen, die beschuldigd zijn var. oorlogsmisdaden. De lijst is overhandigd aan den procureur- generaal en zal, zoodra de niet volkomen nauwkeurig bekend -emaakte namen zijn vastgesteld, worden gepubliceerd. moeten worden tegen den uitersten rech- tervleugel. B e r 1 ij n, 11 Mei. (V.-D.) Naar het Ber liner Tag-eblott verneemt, komen Zaterdag te Berlijn onder voorzitterschap van den Tijksminister voor de levensmiddelenvoor ziening Hermes, de ministers voor de 1 vensmiddelenvoorziening van alle Duitsche staten tot een bespreking bijeen. De be sprekingen zullen handelen over den nieu wen oogst. Het gaat in de eerste plaats om de verzekering van den aardappel- en graanoogst voor het nieuwe jaar. Beieren zq\ onder geen enkele omstandigheid haur aardappel- en tarweoogst aan de algemecne regeling onttrekken. Dresden, 10 Mei. (V.-D.) De eigena ren der binnenschepen en de transportar beidersbond hebben onderhandelingen ge opend -over het instellen van een beperk ten dienst op de Elbe, met het doel de le vensmiddelenvoorziening te handhaven. Door het stilliggen der schepen zal het evenwel niet meer mogelijk zijn vele voor Saksen bestemde aardappelen voor de con sumptie aan te wenden. B e r 1 ij n, 11 Mei. (W. B.) Officieel. 1 let voorsfél van den Duitschen gezant te Ko penhagen om -een overeenkomst te sluiten inzake de bescherming der wederzijdse he minderheden is door den Deenschen minis ter van buitenlandsche zaken afgewezen. B e r 1 ij n, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). De paus heeft heden den nieuwbenoemden Duitschen gezant Dr. von Bergen in plechti ge bizondere audiëntie ontvangen in tegen woordigheid van 40 dignitarissen van het Vatiraan. Het of-ficieele onderhoud werd ge voerd in de Itaiiaansche taal. Na de offi- cieele ontvangst is de gezant tot een privc- onderhoud met den paus toegelaten, dat in Be r 1 ij n, 11 Mei. (W. B.) Naar het Tagebl. verneemt, bevat de nieuwe nota der geallieerden inzake de z.g. oorlogsmis dadigers, die zich van vroegere lijsten door nauwkeuriger omschrijving van de misdaad, doch niet door aanvoering van juridisch bewijsmateriaal onderscheidt, 45 namen. Onder de namen bevindt zich noch die von Hindenburg, noch die van den kroonprins of Lud-endorff. Het zijn voor 't meerendeel officieren van verschillenden rang, w.o. een aantal door Engeland opgeëischte duikboot- bevelhebbers. B e r 1 ij n, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). De Fransche re-geering heeft naar aanlei ding van -de protesten der industrieden in het Soargebied het invoerverbod naar dit gebied ongedaan gemaakt. B e r 1 ij n, 11 Mei. (W. B.) Gisteren is aan de Entente meegedeeld, dat de laat ste troepen uit bet onzijdige gebied zijn te ruggetrokken. Een Fransch officier is in gezelschap van een Duitsch officier het neu trale gebied binnengetrokken om zich van de ontruiming te overtuigen. P a r ij s, 11 M e i. (N. T. A. Draadloos). Uit Londen wordt gemeld, dat Londen, Réthel, Manchesier, Mézières en Glasgow VouzierS heeft geadopteerd. B e r 1 ij n, 11 Mei. (W. B.) Naar van be voegde zijde wordt medegedeeld, bedraagt de Duitsche troepenmacht in het onzijdige gebied sinds 10 Mei 10 bataljons, 9 esca- •drons en 2 batterijen, d. i. een batterij en een escadron minder dan het door de En tente toegestane aantal. Generaal Noliet heeft majoor Graves naar het Ruhrgebied gezonden om de ontruiming na te gaan. B e r 1 ij n, Tl Mei. (\V. B.) Von bevoeg de zijde wordt medegedeeld, dat de ge- heele Duitsche militaire luchtvaartafdeëling is gedemobiliseerd. Het leger beschikt thans over geen enkel militair luchtvaartuig meer. B e r 1 ij n, 11 Mei. (V. D.) De Centrum partij zegt in haar verkiezingsprogram, dat een-sterk Centrum noodig is voor de bin- nenlandsche politiek om de belangen van het volk te dienen. Een sterk Centium is noodzakelijk voor d-en nieuwen Rijksdag, daar deze geen socialistische meerderheid mag hebben, omdat dit een ongeluk zou zijn voor de binn-en- en buitenlandsche politiek. De verkiezingsstrijd zal in de eerste plaats gevoerd worden tegen de radicale linksche oppositie. De meerderheidssocialisten zijn minder eevaarlijk. Ook zal de strijd gevoerd het Fransch gevoerd werd. De paus herin nerde aan de vriendschapeplijke ontmoetin gen, die hij indertijd, toen hij nog onder secretaris van de Heilige Stoel was, met von Bergen, toen gezantschapssecretaris van. de Pruisische legatie, gehad had. De paus is in dien tijd dikwijls gast van von Bergen ge weest. De paus bleek in het onderhoud ge heel op de hoogte van de Duitsche toestan den, waar hij geheel onbevangen tegenover stafcc. Keulen, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). Maandag is te Keulen, na een pontificale mis, in den Dom de Katholiekendag geopend te Keulen onder leiding van den aartsbis schop dr. Schutte. Dc aartsbisschop riep de geloovigen op lot den strijd tegen ongeioof en materialisme. Staatssecretaris Walröff, vroeger opper-burgemeester van Keulen sprak voor de stichting van confessioneele scholen. P a r ij s 11 Mei. (V. D.) De algemeene toestand is bevredigend, zoowel op de spoor wegen als in de havens en de mijnen; ner gens heeft de staking groote afmetingen aangenomen, daarentegen is bijna overal de arbeid gedeeltelijk hervat en hier en daar b.v. in de streek om Parijs op zeer merkbare wijze. Ondanks de order om te staken heb ben cle trams, omnibussen en ondergrcid- sche spoorwegen te Parijs gereden, bijna als in gewonen li\I. Het pubJHc is ai* cven van mêening dat de bewegin n, c ia verant woordelijke wijze ontketend door cle C. G. T., ongetwijfeld op een échec moeten uit- loopen. R ij s s e 1, 11 Mei. (I I.-R.) Dumerek, be stuurslid van de C. G. ".,'en Thijs, be stuurslid van de federatie van spoorweg arbeiders zijn in hechtenis genomen, -be schuldigd van een complot tegen de staats veiligheid. Londen, 11 Mei (R.) Gisteren is een patrouille politie-agenten op rijwielen in Tinioleagne in het graafschap Cork (Ierland) door een groote troep gewapende mannen aangèvaHen. Een sergeant en twee agenten werden gedood; en agent levensgevaar'ijk gewond. Te Gouldcross, Tipperary, is een sergeant der politie doodgeschoten. Kopenhagen, 10 Mei. (V.-D.) De onderhandelingen te Stockholm hebben tot het besluit gevoerd, clat de zeeliedenstaking zal worden uitgebreid. Men is van cloel om het laden en lossen van alle Deensche schepen te verhinderen zonder te letten op hun bestemmingshaven. Berlijn, 11 Mei (W.B.) Volgens inlich*) tingen, die de Deutsche Allgemeine Zei*, tung bij de directies van de mljnondernc*1 mingen in het Opper-Silezischo kolenbek*! ken heeft ingewonnen, blijkt dat de Poolsch-f terreur talrijke arbeidswilligen verhindert hun werkzaamheden uit te oefenen. Het volgende beeld wordt van de staking geg< V ven: Alle mijnen in het Opper-Silezisch> industriegebied'staken met ongeveer 5(1 tot 85 pCt. Slechts de op zich *elf staandt mijnen staken voor ongeveer 40 pCt. P o r ij s, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos)# Zondag is een draadloos telegram opgevnr* gen, gedateerd uit Berlijn en gericht ouni prins Windischgratz, een agent van ex-keizetf Karl. Er wordt in gemeld, dat er vlie^tuigen/l gereed zijn om naar Hongarije te vertrek-] ken. Windischgrëtz is den laatsten tijd druic' bo«g geweest met het publiïeeren van arti-i kelen, waarin hij tracht aan te toonen, dab dc ex-keizer niet de schuld draagt aan heb lot von Hongarije. Hij werpt de schuld opf graaf Karolyi en Tiszo. Parijs, II Mei. (N. T. A. Draadloos). Uit Praag wordt bericht, dat ten der-den; male door den paus een gift in geld aan dcnl aartsbisschop van Praag is gezonden omi te gebruiken voor de hulpverleening annl behoeftige kinderen, die slachtoffers zijn/ van den hongersnood. De .gift bedraagt dit* maal een half mftKoén lire. B e rl ij n, '11 Mei. T. A. Draadloos). De Duitsche gezant voor Polen, graaf Oben* dorïf, is met zijn gezantschop.spersoneel Maandag in Warschau aangekomen. B e r 1 ij n, T 1 M c i. (NT. T. A. Draadloos)* De Poolschc algemeene staking in Opper* Sileziö is volkomen mislukt. De Enterde^ commissie beschermde cle werkwillige Duit* sclie mijnarbeiders door de troepen over dat verschillende mijnen le verdeelen in samen werking met de Duitsche wdighc-idsweer* De Polen leden een zware nederlaag bij ds verkiezingen voor den Poolr.chen rijksdag in de kiesdistricten van Soldou, waar 4103 stemmen op de Duitschers en 1225 op dt Polen worden uitgebracht. G r a u d e n z, 1 1 Me. i. (W. B.). Volgent een officieele Poolsche mcdedeeling betref* fende den uitslag*der verkiezingen in hel district Grand enz wei-den aldaar zeven Po* len en vier Duitschers gekozen. B e r 1 ij n, 1 1 Me i. (V.-D.) Uit BreslaH wordt gemeld, dat aldaar betrouwbare be* richten zijn ontvangen omtrent troepenvCT* plaatsingen in Polen. Het regiment, dat t* Beuthen in garnizoen was, is naar Ostrowi en Hom gedirigeerd, daar de toer land aan de grens van Opper-Sil-ezië ernstig is. Iï verschillende Galicische regimenten is mini* terij uitgebroken. Ook aan het front tegen/ de bolsjewiki hebben muiterijen plaats. Tas* schen de militaire en politieke leiders zoh* den groote meeningsverschillcn zijn ont* staan. Uti Posen komen betrouwbare be richten over plaats gehad hebbende on-lus* ten in Posen en in de provincie. W a r s c h a u, 9 Mei. (H.-R.). Het loget* bericht van den generalen staf meldt, dat d® Poolsch-Ukra-inische troepen Kmw hebbeti bezet. Par ij s, 11 Me i. (N. T. A. DraadlooC van Rome). Palek, minister van buitenland sche zaken in Polen, is Zondag te Romaf aangekomen. B e r 1 ij n '1 1 Mei. (N. T. A. Draadloos). Paus Benedicius verkrijgt le Constanlinopel een marmeren gedenkteeken; hiertoe heb* ben bijgedragen de Sultan, de Turkscha prinsen,, de Khedive van Egypte, de Jsla* mitische patriarchene de groótrabbijns, cid banken van Cpnstantinoupel en alle kringen der bevolking van het Oosten. Het opschrift luidt; Aan dén weldoener dér volken zondef onderscheid van nationaliteit en godsdienst uit dankbare erkentelijkheid. Londen, 11 Mei. (N. T. A. Draadloos). Engeland en Frankrijk ziin bijna gereed met de onderhandelingen, door welke zij zich verzekeren van eer. ovcrvloedigen aan* voer van •petroleum en benzine uit Meao* potamië Londen, 11 M e i. (R.) De Times vei* neemt uit Haifa dd. 10 Mei, dot Arabieren strooptochten ondernamen tegen christe« lijk-e dorpen in de Fransche röne ten zui< den van Tyfus. Er moeten 500 docden zijn Vluchtelingen slrcomen het Bri'sche ge* bied binnen. Tweeduizend k .amen er t£ Safed, 700 te Haifa. Er vo; 'er. blokhuizen opgericht te So fed en andere pleats en. Parijs, 11 Mei. (N. T. A Draadloos), Uit Tokio wordt bericht, dat c-r een over* eenkomst is gesloten lusschen Frankrijk» Japan, Engeland en de Vereenigde Stafca tot de vorming van een bankie s vonsörtiurnt om China's financiën te regelsn c-n veen China een leening opc-n te stellen. Het con sortium wc-rd op 4 Mei definitief gevormd. Washington, 10 Mei (V. Het Mexicéansche revolutionaire hoofdkwartier verklaart, dat een regeering gevormd wordt. Verwacht wordt, clat de functie bir.r "n crx \.v k bezet zullen zijr.. Adclfodo en Huevic, bestuurders voor Sonera, staan aan hel hoofd van de afgetreden regeering. Generaal Salvatore Alvarado is belast met de finan» ciën. Mexico, 11 Mei. (R-). De stad is rus* tig. De waterleiding en verlichtingsdienslen functioneeren- Generaal Trevino is aange* wezen tot commandant Obr-egon verklaart® dat de revolutie practisch zonder eenif bloedvergieten tot stand is gekomen-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1