li: WKKIISNliS I! if III 0 1i Li ks PRIfS CEil AfflfEHTEIITlEil Z „DE EEMLANDER" m. VleeschhouWer, m I EERSTE BLAD Zondagswet. BUITENLAND PrrnJis. iöEL- e PLUIMVEE VVOEDEB BINNENLAND 13e Jaargang f*c>. Z7S: per 3 m.- nuca voor Amen» loorl 2 10. ljcm uanco per pojl I 2.63. per «eek (mei qr.ilir verzeker ng 'legen ongelukken) f 0.17J, aliomlcilijkc nummers V v-XJÏ. TeimiooN 31 J. if OIRGCTEURi J VALKHOFP Zatcrdsf] U3 EVIoi 192(^ BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR.- M,. D J VAN SCHAARDENBURG. I - 4 reef'» 0.85t Inbegrip van ren bewijsnummer, elke icgcl meer 0 20. dicrrt.un e* d'nj'.cn I -5 ic«;cU 0 50. oor lundcl en Lidiijf bc&t.uin xcei voordeeltje bepalingen lol bel herhaald advet iccicn bij abonnement bene ehnr'a-re, bevallende de voorwaarden, word! op aanvraag toegezonden, bewijsnummer* 3 cent. Meubelfabrikant - Hof 46. amersfoort F a n ie 11 K PAPENHOFSTEDE A !e meubelen werden onder garantie verkoel)t. Van- anti-revolutionaire zijde is aan tvet kabiivet-'Ruyg de Berenbrouck, toen dit on geveer een jaar aan het bewind wasser we» tem, dat het nog niets positief-christelijks Rad gedaan, een klacht, die onlangs door den christendemocraat Staalman is her- IKaald. Dèt heeft de regeering blijkbaar niet op zich Willen laten zitten en zoo is dan thans een proeve van „christelijke" wetgeving, esni ontwerp-Zondagswet, bij de Tweede Ka- jner der Staten-Generaal ingediend. Men weet de minister van -binnenland» ;che herinnert er aan in de memorie van joeïichting- dat de Zondagswet van 1 Maart 1815 volkomen verouderd is. Behou dens in enkele gevallen, waarin een zwaar op de handsche burgemeester van die ver ouderde wet gebruik maakt, om hem onwel gevallige kunst, pret of sport op Zondag te 'erbieden, hindert die oude wet niemand, fijl niemand zich meer aan de bepalingen ven die wet stoort. Wij ei kennen gaarne, dat daarin reeds ■>en motief ligt om die verouderde wet door een betere te vervangen; waar al onder vorige rechtsche kabinetten bleek de zaak riiefc gemakkelijk te regelen en men liet dus te zaak zooals ze was, te eerder, omdat de partijen van Rechts in deze materie geens zins eensgezind zijn. Maar nu schijnt het ernst te worden! De sóciale beteekenis van den Zondagsrust is door den wetgever in den laalsten tijd vol komen erkend, zoodat de regeering zich wenscht te bepalen tot een voorstel, dat uit sluitend de godsdienstige zijde van het vraagstuk beperkt. Wel geeft de minister ruu dadelijk, in de memorie van toelichting, toe, dat „de chris telijke levensbeschouwing, welke den Zon- Weg als den door God verordenden rustdag •erkent, niet door de wet kan worden, opge drongen", v/at trouwens wel iedereen met ,mèm eens zal zijn, wel schrijft hij: „Ieder foKjv-e volkomen vrij dien dag te besteden, gelijk met zijne inzichten strookt", maar .voor het hier geuite vrijheidsbeginsel ver toornen de bepalingen van het ontwerp al freel weinig eerbied. Met zal aanstonds blijken. Eerst echter ïen woord over artikel 2 van het ontwerp: ,tDe overheid doe alleen in geval van vol strekte noodzakelijkheid op Zondag burger lijken of militairen dienst verrichten". Alles ïiengt hierbij öf van de uitvoering. Wat de 'een noodzakelijk acht, kan de ander vol komen onnoodig vinden. Wij voor ons ach» ïen b.v. de beperkingen, in den laatsten tijd gebracht in den Zondagsdienst van poste rijen, telegrafie en telefonie, volstrekt niet alle noodzakelijk. Dat de Zondagsdienst op zoodanige wijze jw'ordt geregeld, dat zooveel mogelijk gele genheid worden geboden, de openbare godsdienstoefeningen bij te wonen, dunk öns daarentegen volkomen juist. Maar komisch doet het aan verder te i'ezen „Vrijwillige oefeningen in den wapen handel worden op Zondag toegelaten, warv fieer het ondoenlijk is, deze op andere jdagen te houden". Stel u voor I In eene ge meente met een in meerderheid anii-revo- lutionairerc Raad, zou onder de vigeur van deze wet, op Zondag allerlei goeds verbo den worden; maar als de vrijwillige land storm te dier plaatsen alleen op Zondag een instructeur kan krijgen, dan is de soldaterij aldaar geoorloofd. 1 Dat het ontwerp hinderlijk geraas in de nabijheid van kerkgebouw, gedurende de godsdienstoefening, verbiedt, is alweer van- ■z.elf sprekend en tegen die bepaling zal zich wel niemand verzetten. Ook deze minister ziet geen kans anderen arbeid dan die aan den openbaren weg te '..verbieden; hij handhaafd dus de bestaande bepalingen, die den Zondag rustig doen schijnen. 1 Artikel 9 van het ontwerp is eigenlijk de klapper op den vuurpijl. Dit artikel verbiedt op Zondag eenige openbare vermakelijkheid |te houden, daaraan eerst te nemen of daar door gelegenheid te verschaffen. Onder ^openbare vermakelijkheden worden ook verstaan tentoonstellingen, vertooningen, oprosringen, uitvoeringen, wedstrijden en spelen, waarbij toeschouwers worden toege laten. De gemeenteraad kan bij verordening over de uren van den middag hierop uit zonderingen toeslaan* Men begrijpe dit goed. Een anti-revoluli- niet meegedeeld werden. Met Hongcarsch verdrag scheen, de Enterde van weinig be lang te achter. De Entente-mogendhedcn beschouwden Hongarije als een bondgenoot van Duitsch- land cn volgens Apponyi was de verzwak king van Hongarije het oorspronkelijke doel der Entente, die echter later inzag, dat door het vredesverdrag ook Hongarije zijn vrij heid van handelen terug zou krijgen; op grond daarvan werd de houding der Entente tegenover Hongarije welwillender: als tee- ken der gewijzigde mentaliteit aan de 2ijde der vei bondenen werd dan ook beschouwd het feit, dat concessies waren gedaan met betrekking tot een cventueele wijziging der grenzen en de Ruthecnsche kwestie. Van belang was voorts nog wat de West-Hon- goavsche afgevaardigde Huber te berde bracht, die er op wees, dat het West-Hon- gaarsche volk nooit zou toestaan, dat onge vraagd over 2ijn lot werd beslist, ook niet wanneer de Hongaarsche regeering, zwich tend voor den druk der noodzaak, zich voor scheiding zou laten vinden. onair raadsmeevderheid zal van geen uit zonderingen willen weten en in gemeente met zulk eene meerderheid wel het voot zeer velen onmogelijk zijn „den dag te be sleden, gelijk met hun inzichten strookt", welke vrijheid de minister besloot iedereen te willen laten. Wie zijn Zondagmiddag gaarne door brengt in de zalen, waar schilderij-tentoon stellingen worden gehouden, zal in zijne vrijheid zijn belemmerd. Wie een concert wil bijwonen, hij zal het niet kunnen. Zalige gezelschappen zullen hunne, uitvoeringen niet kunnen geven. De groeiende menigte van sportliefhebbers zal niet kunnen voet ballen. En zoo veel meer. Er zal zich nu een eigenaardige toestand ontwikkelen, als dit ontwerp wet wordt. In gemeenten met een linkschen Raad zal, ver geleken bij tegenwoordig, weinig verande ren. De sportvrienden zullen met de te ver- Wachten actie tegen dit ontwerp, wel be reiken dat de gemeenteraden ook wedstrij den vóór den middag kunnen toelaten. In gemeente, waar de Katholieken meer derheid zijn, of waar zij met links meerder heid zijn, zal even weinig veranderen. De Katholieken brengen den Zondag gaarne in gepaste vrooliikheicl en gezelligheid door, zoodat men beneden den Moerdijk van de wet-Ruys de Beerenbrouck al heel weinig* last zal hebben. Maar de anti-revolutionaire gemeenten zullen hunne linksche en Katholieke ingeze tenen, wordt dit ontwerp werkelijk v/et, mo res leerenl Van de vrijheid der minderhe den om den Zondag naar eigen, inzicht te besteden, blijft daar niets over. Zoo blijkt dat minister Ruys-de Beeren brouck met dit wetsontwerp weinig anders bedoelt dan eene concessie aan hen, die naar blijven roepen om specifiek-christelijke wetten. Wellicht zal het ook uw blijven bij eene poging van zijne gezindheid in dezen zin te doen blijken, want tegen dit ontwerp mag van vele zijde groote oppositie worden ver wacht. Tal van politieke en religieuse vrien den van den minister zelf zullen hem wel duidelijk maken, dat zij voor deze proeyen vön „christelijke" wetgeving niet ziin te vinden. Links zijn er velen, die tegen zooveel mo gelijke beperking van arbeid op Zondag geen bezwaren hebben, die aan een wets- 1 i -ll .1 n 11 GuiienlandsGhe Berichten. Parijs, 14 Mei. (R.) De Raad van Am bassadeurs zette zijn onderzoek inzake Sleeswijk voort: de ambassadeur der Ver. St. deelde namens Wilson de benoeming mee van Hines, directeur-generaal van de N.-Amerikaansche spoorwegen tot arbiter bij de verdeeling van de tonnenmaat der rivierschepen, conform de bepalingen der verdrogen van Versailles en St. Germain. Londen, 15 Mei. (R.) Ongetwijfeld zullen Lloyd George en Millerond tot uit stel van ce conferentie te Spa besluiten, daar het nutteloos is die confereniie mid den in de Duitsche verkiezingen te houden; het is in 't belang van beide partijen, dot de Duitsche gedelegeerden het vertrouwen* van het parlement hebben. Washington, 14 Mei. (N. T. A. Draadloos). De senaat heeft na een motie van Lodge (republikein) uit het republikein- sche vredesverdrag het voorstel geschrapt om met Duitscbland te onderhandelen over een afzonderlijk vredesverdrag. De senaat kwam ten slotte overeen, dat o.s. Zaterdag cm 4 uur de eindstemming over het verdrag zal plaats hebben. P a r ij s, 13 Mei. (N T. A. Draadloos den read van den Volkenbond. B e r 1 ij n, 1 2 M e i. (N. T. A. Draadloos). De Duitsche pers deelt mede, dat als ver tegenwoordigers van Du.itscble.nd op cis economische conferentie te Parijs waar schijnlijk zullen worden benoemd geheim- rat Deutsch van de A. E. G. Wiedenfeld, en de directeur Bosch van. het Aniünkon- zern. uit Lyon). Albert Thomas, directeur van 't ontwerp, dat eene regeling in dezen zin «-• internationale arbeidsbureau is Donderdag- doel^ gaarne zullen medewerken. Maar aan k^naQr ve;troi^crif om deel te dit wetsontwerp kan vrijzinnig man nemen aan cen van den uitvoeren- zijn stem geven. De vrijheid van zeer veten, om dsn rustdag naar vrijen inzicht door te brengen, wordt door dit ontwerp bedreigd; het zou, wet geworden, eene groote m3te van ongelijkheid in rechte scheppen tus- schen vrijzinnigen en katholieken eener- zijds, anli revolutionairen anderzijds. Bovendien zouden kunst en sport ernstig worden geschaad. Ook daarom gelooven wij niet, dat dit ontwerp var. wet het tot h-c-t Staatsblad zal brengen. Vermoedelijk ge looft ook de minister zelf het niet. Politiek Overzicht De Hongaarsche commissie voor buiten- landsche aangelegenheden hield Woens dagmiddag onder voorzitterschap van graaf Julius Andrassy een zitting, die zich bezig hield met het antwoord der En tente op de opmerkingen der Hongaar sche vredesdelegatie en met de mantelnpta van hel Hongaarsche vredesverdrag. Andres sy verklaarde in zijn openingsrede, dat de vrede zeker slecht was. Hoe de regeering ook beslist, voor of teen de onderteekc- ning, de beslissing zal Hongarije in een moeilijke positie brengen. Wanneer Honga rije dezen vrede aanvaardde, zonder dat dit onvoorwaardelijk noodzakelijk was, dan zou de toekomst van het land op het spel wor den gezet. Wanneer Hongarije hem echter te zijner tijd niet aanvaardde, terwijl het hem moet aanvaarden, omdat het niet sterk genoeg is om rekening te houden met de gevolgen der niet-aanvaarding. dan zou het land in den dood worden gedreven. Spr. is overtuigd, dat een vruc.htelooze poging ook de laatste krachten van het land zou uit putten. De president van de Hongaarsche vredes delegatie graaf Albert Apponyi lichtte de commissie uitvoerig in over de werkzaam heden der delegatie. Toen deze haar werk zaamheden begon, wes vooruit te zien, dat de territoriale bepalingen zouden overeen stemmen met de militaire bezetting toen tertijd en de militaire, economische en financieele b:p -gen op dezelfden leest zouden worden geschoeid als die van het Duitsche en Oostenrijksche ver drag. Van besprekingen ken geen spra ke zijn; slechts een keer werd aan spreker toegestaan den Oppersten Raad een mondeling exposé te geven. Later droegen ook de schriftelijke onderhandelingen ccTi- eenzijdig karakter, daar de petities van de Hongaarsche vredesdelegatie aan de ver tegenwoordigers der buurstaten, die vrijen toegang bij de vertegenwoordigers der En tente hadden, meegedeeld werden. Dezen waren zoodoende in staat de ten aanzien van de Hongaarsche vraagstukken tamelijk slecht georiënteerde Entente-mogenóheden te beinvloeden, daar hun tegen-opmerkin- Sen aan de Hongaarsche ^vredesdelegatie bied der telefonie is men nu in staat IC» verschillende gesprekken op één draad te houden. Dit is mogelijk door (hoogspanning van stroomen van verschillende golflengte, die clkireet storen. Het bestuur der pos- tr-:en heeft reeds 200 toestellen besteld' ter ontlasting der Duitsche telcfoongelei- «d'rrren Par ij s, 14 Mei. (N. T. A. Draadloos). Mille rand heeft Vrijdag met de andere mi nisters geconfereerd en ook de stakings kwestie besproken. Het Petit Journal zegt, dat Millerand nog maals zal verklaren, dat hij noch m=t de lei ders der C. G. T„ noch met hun vertegen wcordi-gers wil onderhandelen. De Fransche bladen seinen, det de alge- meene toestand Vrijdag gunstiger was; het aantal stakers vermindert; te Parijs is het verkeer met de ópenbare middelen van ver voer normaal. Veel arbeiders hebben het werk hervat in de centra der electrische be drijven, waar overigens het werk nooit stil gelegen heeft. Het treinverkeer is overal bijna normaal. Bij de inscrits maritimes en havenarbeiders is de toestand ook veel be ter; te Marseille, Duinkerken en Havre is het werk hervat; in de mijnen Kobben velen 't werk hervat. P a r ij s, 14 Mei. (R.) De staking bij de gasfabrieken is vanmorgen beginnen; de normale dienst is verzekerd, daar een groot aantal werklieden op 't karwei bleven. Londen, 13 Mei. (RJ De tekst is ge publiceerd van het wetsontwerp inzake de Britsche nationaliteit en de positie der vreemdelingen, waarbij het den vreemdelin gen wordt verboden een loodscertificaat van het Vereenigd Koninklijk te bezitten of als gezagvoerder of machinist le klasse dienst te doen op een Britsch koopvaardijschip of visschersschuit, behalve op de schepen, die gewoonlijk tusschen havens buiten het Ver- eenigd Koninkrijk varen. Vreemdelingen, die een certificaat bezitten voor goeden oor- logsr,;enst op Britsche schepen, zijn van dit laatste verbod vrijgesteld. Boekarest, 1 3 Me i. (V. D.) Men ver wacht, dat de oogst in Bessarabië goed zal uitvallen. Hij zak :ndien hij zich gunstig blijft ontwikkelen, voldoende zijn om Rumenië geheel ver-'en. B e r I ij n, 1 4 M e i. (V. D.) In het dis trict Flctow-Ost werden hij de verkiezingen voor den Poolschen Rijksdag 668G Duitsche en 3227 Poolsche stemmen uitgebracht. Hieruit blijkt, det dit district voor het rnce- rer.deel door Duiischers bewoond wordt. B e 1 g r d o13 Mei. (V. D.) Het pro vinciaal bestuur van Agram deelt mede, dat de laatste dagen in de nabijheid van het dorp Nefcojan en in de omgeving van Pe- tronia rijke mijnvelden zijn ontdekt. Ook zijn cr koper- en ijzerlagen gevonden. De voorbereidingen voor de exploitatie zijn reeds in vollen gang. B e r 1 ij n, 12 Mei. (W. B De Duitsche commissie voor de oorlogslasten le Parijs heeft op 10 Mei twee nota's overhandigd inzake de oorlogsschade in België en Frank rijk. Washington, 13 Mei. (R). Mines, de vrocgrre directeur der spoorwegen, ver trekt eerlang naar Europa, bc-lsst met een vertrouweiïike opdracht, hem door den pre sident vei"9trekt, die ten doel heeft de be slissing over dert eigendom der schepen, die thans ondèr Duitsche vlag den Donau, de Elbe en den Riin en den Oder bevaren. On der de belanghebbende mogendheden zijn België, Slowakije en Rumenië, die -Wilson hebben verzocht ols scheidsrechter op te treden. B e r 1 ij n, 1 2 M e i. (N. T. A. Draadloos). Naar officieel wordt meegedeeld, zal de in- deeling van de republikeinsche gardebri gade te Döberitz op 13 Mei zijn voltrokken. De brigade bestaat uit twee regimenten in fanterie, een zwakke srl'ilierieafdeeling en enkele hulptroepen. De brigade staat onder bevel van generaal Reinhard, den vroege- ren minister van oorlog. B e r 1 ij n, 1 4 M e i. (N. T. A. Draadloos) De ontbonden Duitsche t*oepenafdeelingen zullen definitief naar d? Duitsche veenstre- ken word u: gezonden om ontginningswerk te verrichten. B er 1 ij n, 12 Me i. (W. B.) Naar de Hor sen Kuriar uit Hamburg verneemt, geven de autoriteiten aan Diwtsche schepen geen ver gunning maei voor reizen tusschen buiten- landsche haven om 't gebruik van de aanwe zige scheepsruim te ten bete van de behoef ten van het Duitsche volk te verzekeren. München, 1 3 Me i. (V. DDe regee ring heeft bekend ■cerr^kt, dat de verkie zingen voor den Beierschen Landdag zullen gehouden worden op Zord&g* 6 Juni a.s. B e r 1 i; n, 1 4 M e i. (N. T. A. Draadloos). Dooi de staking van tc-chnisch- en kantoor personeel zijn zeven Harnburgsche scheeps werven stilgelegd; alle arbeiders zijn nnar srib Kodprlnml «ii Helclé. In de Libre Belgique schrijft Passelecq een artikel over de Nederlandsch-Belgischa verdragen, waarin hij mededeelt, van een diplomaat le hebben vernomen, dat dc Bel gische regeering voor haar onderteekeninj»;- besioten heeft reserves tc maken. De Bel gische afgevaardigden stelden een docu ment op, waarin <Je Belgische eischen zijn opgesomd en gezegd wordt, dat België de^ ze eischcn handhaaft en van deze verkla ring zijn leekening afhankelijk maakt. De voorlezing van dit document werd. door de Nedcrlondsche gedelegeerden on der de grootste stilte aangehoord; ze heb ben daaromtrent niets gezegd en geen enkel woord van protest geuit. T)c teekening van de verdragen door Bel gië zol waarschijnlijk begin Juni plaats hebben. Hulpgebouw Departement van A r b e i d. Men meldt ons uit Den Haag De Minister van Arbeid heeft gister het nieuwe gebouw aan den Hofweg betrokken, dat aanvankelijk was bestemd als hulpge-» gebouw voor het Departement van Oorlog. In verband met het lijdelijk doel, waardoor het gebouw is opgetrokken het is een betonconstructie die gemakkelijk uit elkaar kan worden genomen maakt het een vrij primitieven indruk, toch zijn de lokaliteiten voor het doel zeer geschikt en kunnen licht en lucht van alle zijden ruimschoots toetre den. Het gebouw heeft slechts één verdie* ping. In den linkervleugel, aan <!t>n kant van het Buitenhof bevindt zich de Ivlinisterska- mer, die zeer smaakvol is ingericht. Op deze verdieping is voorts o m. de kamer van den secretaris-generaal en een vergaderzaal' Eigenaardig dat alle toegangsdeuren, zoowei de buitendeuren als de deuren der verschil lende vertrekken groen zijn geschilderd Men.is nog druk bezig aan de inrichting van het gebouw de laatste hand te leggen. Gerekend wordt, dot het hulpgebouw on< geveer tien jaar zal kunnen dienst doen. Het ligt in het voornemen later, wanneer het krottencompiex tusschen de Kalvermarkt en het Spui zal zijn verdwenen, een nieuw Dxs- partementsgeböuw voor het Ministerie van Arbeid daar ter plaatse cp le trekken, dus in de nabijheid varr het terrein, bcri md voor de stichting vnn het niéuwe stadhuis» Riga, 13 Mei. (L. P. B.) De Leltische delegatie van het Roode Kruis is heden uit Berlijn teruggekeerd. De Leltische dele geerden zijn het met de Duitsche over de beginselen van den vrede eens geworden. Eveneens is er een verdrag over de uitwis seling der krijgsgevangenen gesloten. Londen, 14 Mei. (R.) Een politie agent trachtte den grootvizier le vermoor den, doch verwondde alleen een b.edïcnde. De agent is gearresteerd. Washington, 12 Me i. (R.) De Se- nasisccn-missie voor -buitenlandselie aan gelegenheden heeft eenparig haar goedkeu ring gehecht aan een motie, waarin den president verzocht wordt oorlogsschepen naar Baioem te zenden, om de levens en eigendommen der Amerikanen aldaar en langs de spoorwegen in de richting van Bakoe te beschermen. Washington, 13 Mei. (R.) Wilson heeft een wetsontwerp onderteekend als amendement op de deportatiewet, dat de deportatie mogelijk maakt van Duitschers en andere vreemdelingen, die tijdens den oorlog geïnterneerd waren. Pittsburg, 13 M e i. (R.) De machi nisten en stokers der passagiers- en goede rentreinen in Pennsylvania, Baltimore, Ohio, Pittsburg cn Lake Erie besloten te staken, daar de raad van arbeid voor de spoorwe gen verzuimd had op tc treden in zake de looneischen. Washington, 13 Mei. (R.) Het zakenleven in het land begint de opeen- hooping van goederen bij de voornaamste eindstations door de laatste spoorwegsta king te voelen. Aan de Interstate Commerce Commission wordt om huip verzocht. Vol gens de laatste berichten hebben 235.000 goederenwagens vertraging of kunnen niet i Broes? van Groencu, mei M. mevr. De Bord-es. e gemeente» on tl j oorlog*» üclaullug. Naar wij vernemen heeft een wets ontwerp toi Kot doen van cen tweede uit» keering uit dc oorlog: l'rv :an de gemeenten c'.'c dzarvcor in tvermeriung kom men, het departement van finrnciën ver leten. Het ligt in de bedoeling om het verslag van de door den Minister van Financiën in gestelde commissie inzake ne verdeelin'g onder die -gemeenten van de 60 miilioens gulden uit vorenbedoelde belasting, welk rapport, gelijk gemeld, dezer d r*n :n den- minister is i .Lcbrcc! cK bv! cc toe te- j voegen aan het in tc cier.cn wetsontwerp Jh r. mr. D. J. de Geer. Naar Do Ned. meldt, blijft jhr. De Geer, de nieuw opgejcedcn burgemeester va:: Airhem, nog enkele weken lid van c!e Tweede Kamer, ter bijwoning van de behsnekding van het wets ontwerp inzake de gemeentennai.riër.. Wereldbond wenkies recht. V r o 'i- evr. dr. Aletta Jacobs mededeelt, hec-lt de Neder- landsche rcceering geweigerd cen regee-. ringsafgevaarciigde^te benoemen naar het. van 612 Juni le Genève te houden con gres van den Wereldbond voor Vrouwen», kiesrecht. De 12 afgevaaidigclen, die de Ned. Ver. van Staatsburger-essen cp d?t con "res zul len vertegenwoordigen, zijn: dr. Aletta Ik Jacobs, mevr. W. van Wulfften Pal the— Brocos? van Groenou, mej. Anna Polak, mevr. W. van Itallie—Va/\ Embden, mevr.. C. Mulder van de GraafDa Bruiin, mevrr, N. MancfcldtDe Witt Huberts, mevr. C Kehrer—Stuart, mc;. Rosa Mr.nus, mei. Hjr. van Bommel van Vlo'en, mevr. E. Ccops van Dijk enn huis gezonden. B e r 1 ij n, 12 M e i. (N. T. A. Draadloos), j van Hoogly gezonken. Door een technische uitvinding op het ge- Verdronken ziin. Calcutta, 14 iV e i. (R-). De kustvaar der Sukeshi met 230 Indische, passagiers n boord, is door een orkaan ter hoogte Vien vreest, dat velen Bovendien zul'en roe 12 plcatsvervan*» gende afgevaardigden en verschillende le-*» den gaan. Uit het Grafisch b e d r ij f. Woensdag vergaderde de Centrale Racd var

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1