1. GSflflTEHOOÜSi 80F1 „DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND Pillis DER ADVERTENTiEN FEUILLETON.^ EVENWICHT. Jaargang M6. 27<» (x*t f U>J, pet wtek (mei gi»tlï veriekenng «aflakken) f 0.1/», nliondcrlijke nummet* IAJ, TilEfHOON 51J. Dinsdag 13 F.loi 192Ö OIRECTEURi i. VALKHOFP» BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. .Mi HOOFDREDACTEUR: D. J. VAN SCHAARDENBURG. 0.S5 met Inbegrip van cco bewijsnummer, elke icgel meer 0.2ü^ dicmuanb.c* dingen 1-5 regels 0.50. Voor handel en bcdrijl bestaan zeer vooideeligc bepalingen tot het herhaald advcrtccrcn bij abonnement. Ecne ci cuU re, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Zaei onlangs schreef de Matin, naar aanleiding van Foch's dringend verzoek tan generen) Degoutte om onverwijld een ttflcier naar I<8ssel te zenden teneinde de onderbeden te regelen van de ontruiming bezet&e zóne: He« te absoluut noodig er fega na in A op tf leggen, dat Frankrijk's ijfïjza ven optreden correct ia. Het Journal rt» >1J» beurt constateerde, dat Mi lierand ^oor zf|n daad het gewencchte resultaat had jere&fc wanneer een maand lang chicanes \oodlg va ren om da ontruiming van de neutrale zóne na de bezetting van de Waingau te beu-eikstelligen, dan had men unnen beweren, dat niet? Diritschland's Ar acht tot verzet had kunnen overwinnen, wanneer niet gebrufk wai gemaakt van dezen druk. Het avontuur, besloot het Jour nal, zal de personen te Berlijn hebben ge leerd, dat Frankrijk vastbesloten was er voor te zorgen, dat zijn rechten werdan ge ëerbiedigd. En de Echo de Paris vroeg: Houden wij onze belofte? Het-blad beant woordde deze vraag: Toen Frankrijk Frank fort en de Mainsteden bezette wegens Duitschland's inbreuk op 't vredesverdrag, v-erklaarde het, het pand onmiddellijk terug te zullen geven, wanneer de Duitsche strijd, krachten, die het toegestane aantal over schreden, het Ruhrgebied verlaten hebben. Dit oogenblik is gekomen; de ontruiming ven Frankfort volgt weldra. Inderdaad i s zij thans gevolgd: gister ochtend om zeven uur had het meerendeel der Fransche troepen Frankfort reeds ver laten en even over negenen was de ont ruiming afgeloopen. De gijzelaars werden daarop in vrijheid gesteld. De straten, waar langs de bezettingstroepen aftrokken en tevens de gebouwen, die tot gisteren door de Franschen waren bezet gehouden, wer- daarop onder bewaking gesteld van de 'igheidspolitie, die in volle sterkte was geroepen. Ook Hanau is door d.e Fran schen geheel ontruimd: in vrachtauto's wer den de troepen weggevoerd; bovendien was sinds gisterochtend tien uur de ontruiming von Darmstadt in vollen gang. Zoo behoort dus weer het bezettings- avontuur, een indirect gevolg van Kapp's optreden indertijd, weer tot het verleden, Gewichtiger gebeurtenissen slaan echter voor de deur; de bijeenkomst te Hythe, waar de voorbesprekingen werden gehou den voor de thans tot na de Duitsche rijks dag verkiezingen uitgestelde conferentie te Spa, zal van groot belang zijn voor 't Duit sche rijk. In „goedingelichte kringen" luidt niet aldus de uitdrukking? wordt verklaard, dat het minimum der schadeloos stelling, die Duitschland zal hebben te be telen, te Hythe is bepaald op 125 milliard mark, waarvan Frankrijk 55 en Engeland 25 zal ontvangen. Buitenlandsche Berichten. Parijs, 17 Mei. (V.-D.) De volgende officieele verklaring werd Zondagnamiddag na afloop van de conferentie te Hythe door die Fransche en Britsche regeeringen ge publiceerd le. De Britsche en Fransche regeerin gen erkennen, dat het aan den eenen kant een algemeen belang is, dat herstel voor \erliezen en schade, veroorzaakt door den oorlog, zoo spoedig mogelijk wordt verze kerd en met het oog hierop de noodige maatregelen worden genomen, die zonder uitstel noodig zijn, het aan den anderen kant wensohelijk is, dat Duitschland in staat wordt gesteld haar financiën op te bouwen door een snelle nakoming van haar ver plichtingen. 2e. De beide regieringen zijn daarom van meening, dat tot opheffing van den druk der economische omstandigheden, die in hooge mate op dien algemeenen toestand invloed heeft en om een definitief begin te maken van vrede, dat het van belang is een overeenkomst tot stand te brengen, wel ke tegelijkertijd de lik-v. idatie der gealli eerde oorlogsschulden en der schulden voor het herstel door de Centrale mogendheden zal omvatten. 3e. Dienovereenkomstig zullen deskun digen van beide landen de opdracht krijgen om le. Onmiddellijk een voorstel voor bei- do regeeringen voor te bereiden tot vast stelling van het minimum totaal van Duitschland's schuld, dat door de geallieer den kan worden aanvaard en tegelijkertijd door Duitschland kan worden betaald. 2e. Vast te stellen de wijze van betaling en het kapitaliseeren ven Duitschland's schuld, hetwelk het best kan worden bere kend ter verzekering van het hierboven bedoelde herstel. 3e. Te bepalen de voorwaarden betref fende de verdeeling tusschen de geallieer den van de betalingen door Duitschland ge daan, overeenkomstig de verdragen, welke hieromtrent tusschen zekere geallieerden reeds tot stand zijn gekomen en welke de finitief zullen tot stand komen tusschen de andere geallieerde landen. Hythe, 17 M e i. (N. T. A. Draadloos van Annapolis). Lloyd George en Mill er and zijn heit eens geworden over de hoofdpunten in zake de schadeloosstellingen door Duitsch land te betalen. Van Duitschland zal worden geëischtQO milliard mark in goud, te beta len in dertig jaarlijksohe termijnen. Aan Duitschland zal worden toegestaan het be drag der eerste betalingen bijeen te bren gen door twee internationale leeningen, die de geallieerden zullen garandeeren. Londen, 15 Mei. (R.). De Engelsche en de Fransche kolenconlTolour, die de con ferentie te Hythe bijwoonden, zijn het eens geworden over een plan, waarbij een mini- mum-kolerlevering gelijk aan die, welke het in de laatste acht maanden heeft verkregen, aan Frankrijk wordt gewaarborgd. Eveneens werd overeengekomen, dat Frankrijk 45 pet. zal nemen vah den totalen Britschen kolen- uitvoer. Frankrijk hoopt te bezuinigen op de vracht, hetgeen niet mogelijk was, zoolang de levering onzeker was. Frankfort, 17 Mel (W. B.). De ont ruiming van Frankfort door de Franschen en Belgen was even na negenen zonder incident afgeloopen. De gijzelaars werden om neigen uur vrijgelaten. B er 1 ij n, 17 Mei. (V. D.) Aangaande de ontruiming der Mainsteden wordt nog gemeld, dat de Fransche troepen om 9 uur v.m. uil Frankfurt, Homburg en Hanau waren vertrokken. Het vertrek uit Frankfurt was eon de bevolking bekend gemaakt door een proclamatie van generaal Degoutte: De Franschen houden hun woord. Overal had het vertrek in de grootste kalmte, zonder eenig incident, plaats. De gestelde gijze laars zijn in vrijheid gesteld, de waarborg som van 1 millioen mark is teruggegeven. Brussel, 17 Mei. (H. R.) Belgische troe pen zullen morgen het district Montjoie be zetten in overleg met de Fransche militaire autoriteiten. De bezetting wordt noodig ge acht om eventueele sabotage aan de spoor lijn te voorkomen. B er 1 ij n, 17 Mei. (W. B.) De Duitsche regeering heeft bij de Entente verzet aan- geteekend tegen de voorgenomen invoering der kroon als ■sfcsndaardimmt in de eerste Sleeswijksche arone. In de 7»ota wijst zij er op, dat het muntrecht, zoolang de eerste zone niet definitief aan Denemarken is toe gekend, aan Duitschland toekomt. De invoe ring dei- kroon als standaardmunt zou bo vendien den economischen toestand der Duitsche ambtenaren, wier salarissen in marken worden uitbetaald, dermate verer geren, <iat men van hen niet zou kunnen verlangen, hun plicht verder te vervullen. P a r ij s, 17 Mei. (N. T. A. Draadloos van Lyon). De regeling der schulden tus schen de geallieerden onderling zal ge schieden parallel aan die van Duitschland; terwijl Duitschland's betalingen over een vastgesteld aantal jaren moeten loopen, zul len de betalingen der geallieerde debiteu ren aan de geallieerde crediteuren overeen komstig de Duitsche betalingen geschieden. Indien b.v. Duitschland in twee jaren geen betaling aan één. der geallieerden mocht doen, zal deze twee jaren wachten alvorens op zijn beurt zijn geallieerde crediteuren te betalen. Brussel, 17 Mei. (H. R.) De Senaat bestaat nu uit 62 katholieken, 38 liberalen en 21 socialisten. Te Antwerpen zijn een katholiek en een socialist gekozen. Na3r de Telegraaf uit Bazel verneemt, is de uitslag van de Zondag gehouden volks stemming inzake de aansluiting bij den Vol kenbond dat 405000 stemmen vóór en 316000 stemmen tegen aansluiting bij den Volkenbond werden uitgebracht. Parijs, 17 Mei. (V. D.) In de steen kolenmijnen van het Pas de Calais is de toestand onveranderd, behalve in het mijn- bekken van1 Lens, waar het aantal stakers gestegen is tot 12.000. De bootwerkers in Duinkerken hebben ge weigerd deel te nemen aan een stemming over het al of niet hervatten van den arbeid. Deze stemming was voorgesteld door den burgemeester, de handelskamer en het han- delssyndicaat. Om elf uur Zondagmorgen waren de stembureaux nog gesloten, daar de arbeiders weigerachtig bleven. beden" is te Londonderry gevochten. De politie, gewapend met geweren, cn honder den soldaten met machinegeweren werden den toestand meester. Rome, 17 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Parijs). De paus heeft Zondagmiddag om twaalf uur in de Sint Pieterskerk het besluit tot heiligverklaring van Jeanne d'Arc uit gesproken in tegenwoordigheid van Hono- taux, den buitengewonen gezant van Frank rijk, van Doulcet, vertegenwoordiger van Frankrijk bij den Heiligen Stoel, van enkele Fransche volkenbonds-afgevaordigden en van een groot aantal bekende Fransche per soonlijkheden zooals den abt Wetterle, ge neraal de Ca stel na u en zestig kardinaals, o. w. kardinaal Mercier. Ruim honderddui zend personen woonden de plechtigheid bij. Rome, 17 Mei. (R.) Tengevolge van een verklaring der R.-K. partij, dot zij niet deel kan nemen aan de regeering, heeft Bonomi de opdracht om een nieuw kabinet te vor men, afgewezen. Londen, 17 Mei. (R.) De Italiaan- sche bladen te Rome melden, dat cle ko ning Nitti opnieuw heeft ontboden. P a r ij s, 1 7 M e i. (R De Zuid-Slavi sche afvaardiging is uit Pallanza aangeko men. Zij is bereid verder te onderhandelen met Italië, zoodra het Italieansche kabinet gevormd is- Belgrado, 16 Mei. (R-). Een concen tratie-kabinet is gevormd met Vesnilsf (ra dicaal) als eerste minister cn Troembitsj (Dailmatijn) als minister van buitenlandsche zaken. Het kabinet bestaat uit 9 leden der oude meerderheid en 8 der oppositie. Parijs, 17 Mei. (H.-R.) De bezetting van Tiflis door de bolsjewisten wordt tegen gesproken. Londen, 17 Me 1'. (R.) De Times meldt uit Teheran d.d. 12 Mei, dat volgens berich ten uit goede gron Enver Pasja te Bakoe is aangekomen. De Perzische regeering heeft bericht ontvangen, dat de buitenlandsche Rijs el, 17 Mei. (H.-R.). De spoorweg- mannen te Roubaix en Tourcoing hebben besloten den arbeid te hervatten. Par ij s, 17 Me i. (R.) De Orleans, Etot, P. L. M. en Midispoorwegmaatschappijen berichten, dat de meeste reparatiewerk- plaatsem, die ten gevolge van de staking ge sloten zijn, niet zullen worden heropend. De herstellingen zullen volgens particuliere contracten worden uitgevoerd, die goedkoo- per zijn. De werkplaatsen waren haarden van ontevredenheid. P a r ij s, 17 Mei. (H.-R.) Zes leden van het anarchistisch verbond, die de opstellers zijn van een aanplakbiljet, waarin de mi litairen worden aangespoord de gehoor zaamheid te weigeren als hun moordwerk wordt opgedragen, zijn deswege gearres teerd. Londen, 17 Mei. (R.) Te Londen zijn drie handelsafgevaardigden van de sovjet- regeering aangekomen. Londen, 17 Mei. (R.) Zondagavond hebben te Londonderry wederom „vechtpar tijen plaats gehad tusschen Unionisten en Sinn Feiners. Er vielen honderden revol verschoten. De politie moest wijken. Een oud-soldaat werd doodelijk gewond. 2000 man troepen zijn geland, die verdeeld zul len worden over het graafschap Cork. Ook missie te Bakoe, behalve de Perzische mis sie, geïnterneerd zijn. T 0 k i o, 13 Mei (R). De laatst bekende uit slag van de verkiezingen verzekerde aan de regeering 256 zetels, 104 zetels aan de op positiepartij, 28 zetels aan de volkspartij en 44 zetels aan de onafhankelijke». De plaitelandsdistricten stemden eenparig vóór de regeering;.Hara is4ran een absolute meer derheid in het huis van afgevaardigden ver zekerd. 4, Washington, 17 Mei. (N. T. A. Draadloos). Ruim 6000 personen namen Zaterdag deel aan de plechtigheid der in wijding van het groote amphitheater op het nationaje kerkhof van Arlington (bij New- York), door de regeering opgericht ter her innering aan de mannen van leger en vloot, dip aan den oorlog hebben deelgenomen. E«* v gasten uit alle deelen der wereld, leden var. he; korps diplomatique, de regee ring, het congres, de rechterlijke macht cn vooraanstaande officieele persoonlijkheden uit vele staten. Op het laatste oogenblik was president Wilson, die een toespraak zou houden, verhinderd aanwezig te zijn, om dat rijn r~reesheer, dr. Grayson, oordeelde dat het onbestendige weer der laatste da gen nodeelig'rou kunnen zijn voor de ge zondheid ven den president. cl Paso, 15 Mei. (N. T. A. Draadloos); Generaal Sancher, de revolutionaire aan voerder te velde heeft heden aan Obrcgorf geseind, dat hij 600 man van de troepen van den president had gevangen genomen, Echter zet Corrr.nzo, niettegenstaande i!.q aanslagen, den strijd voort. Obregan heeft een bode gezonden aan Carranza om hem een vrijgeleide aan te bieden, wanneer hij bereid is het land te verlaten en hij zich wl overgeven. De bevelhebbers der opstande- lingen hebben strenge orders ontvangen den bejaarden president geen letsel toe te i>rei\4 gen, indien hij mocht worden gevangen ge- nomen. Mex ico-C i ty, 13 Mei. (RGouvcr* neur de la Huerta heeft het Mexicnanscho Congres bijeengeroepen tegen 24 Mei ont een voorlocpige president te benoemen. Uit de Pen» Do gvndeu Uool. Dit is de titel die „Barbarossa" de foonec! criticus van de Telegraaf plaatst boven' een beschouwing over het tweede rapport van de commissie van de Dramatische kunst. De lezing daarvan noopt hem tot de conclusie, dat de censuur in ons land moet worden ingevoerd Wij weten allen, wat het zeggen wil. alsjU overheid dc kunst gaat bevorderen. Het re sultant is altijd een officieele kliek mot of* ficieele kunst, die haar best doet elke op komende richting dood te drukken. En ook ben ik zoo vrij de weldaden der subsidiecring te betwijfelen ols ik naga tot welk een trap van volslagen machteloosheid de Koninklijk gesubsidieerde VcreenigingJ „Het Nederlandse!» Tooneel" hot in haar langjarig bestaan gebracht he.Tl, niettegen staande een 25.000 subsidie, niettegen staande den officieelcn glons waarin het ge zelschap stond, niettegenstaande de meer dan vriendelijke voorwaarden, waaronder het een der beste schouwburgen van het land bespeelde. Van cenige ontwikkeling^ der dramatische kunst kon men bij dit gezel schap, onder deze gunstige voorwaarden zelfs niet spreken! Want ook hier beperkte dc cr.gst, de sub sidie te zullen verliezen,, dp vrijheid van be wegen, het onbekommerd volgen van den geest des tijds. De gezelschappen, do „zoete", die voor de subsidie in aanmerking wenschen te ko men. zullen het recht, de moraal cn dc reli gie hebben tc ontzien. En wee den waarach- tigen kunstenaar, die een dezer drie open baringen der „volksethos" niet behandelt volgens de opvattingen der christelijke hoogstaande heeren, die straks In meerder heid de „Toonecl-commissic" zullen vor men Zij zullen niet aan het woord kunnen komen, hce waarachtig him kunstenaars schap ook zijl Voor hoeveel borden linzensoep vcikoo- pen de Nederlandschc gezelschappen hun vrijheid? Voor de kolossale som van randerhalve toni Voor een ellendige twintigduizend gul den per gezelschop, cn misschien nog min der als er straks ecnige chrislelukc too- neelgezelschapoen opgericht worden, wat niet uit znl blijven. Het znl dc censuur zijn in optima forma. De directies zullen geen slap 1.unnen doen buiten het paadje van den :mctionnecr- den „volksefhosof het „M< e Tekcl" d«| commissie zal op de coulis: v verschijnen. En de liberale onderteek.-: n van dit doodvonnis onzer dromati kunst heb ben dit zoo stevig gevoeld dot zij t eiker s, om hun geweten in slaap te sussen, met de gcnoegelijkc uitdrukking komen: .mits do tooneelcommissic met tact hundcit! „De juiste wijze" kent men in Den riaa$ in de perfectie en ols de commissie cj» „de eenig juiste wijze" is samengesteld; volgt dc tact vanzelf, dc tact -an den onver- draagzamen clericnal von „P- M; sbede critiek met zijn: „Niet ges^.hi'H, ngenP De liefkoozing is de onderstreeping der woorden. Roman door J. EIGENHUIS. 37 Cato scheen dc vraag gehoord te hebben en 3iep: „Klaag maar niet, hoor. Mijn brave man 'gaat ook liever alleen uit rijen..." „Geen wonder," klaagde mevrouw Lam, „je lijkt wel een sleeperskar..." „Och kom, ik rij zoo licht als een veer. Je tfaat mij maar werken..." Ze waren weer aan het eind van dc Wete ring En mevrouw Lam nam gracieuselijk liaar slok onder den arm en maakte dat ze weg kwam, lachend: „Moeder moet eerst wat op 'ei* verhaal komen." !r „Even naar mijn kinderen uilzien," zei Mien en ze zwierde naar het Poldetje, waar Mien- tje nu alleen krabbelde achter het sleetje op een rustig plekje, terwijl al dc zussen en de- Vriendinnetjes heen en weer scharrelden en Ze telkens even opzetten of een aardigheidje met haar maakten. j. „Kijk maar, moes!'' lachte zus met haar aanhalerig stemmetje. „Nou kan ik het al." L'n ze duwde werkelijk het sleelje voort, maar liep met het rechtervoetic op het ijs. de I fcobaajs er- dwars naast. „Wacht, ik zal ze even goed hinden," riep dc moeder. Maar de kleine scharrelde in haar verruk king voort tot ze acliier haar sleetje uitgleed en languit viel, terwijl de slee een eind voort gleed. Mien raapte haar op en lachte mot haar mee, terwijl ze de schaatsjes goed bond en naar de opgewonden praatjes luisterde. Maar waar was Piet? Daar was nu die stoutert toch van het Pol- •ertje af. ,v,Och ma, 't kan heelemaal geen kwaad," zei Launen. „Alle jongens rijen overal heen. 't Hecle troepje, dat hier pas was, is het Weeg- je opgevlogen. Ze zouen waterkippeii zoe ken." „Pas je goed op dc kinderen? 'k Zal even het Weeg je. afrijen. Misschien zie ik hem wel in dc dwarsslooten..." En de moeder zwierde weg. Ze had iets onrustigs in zich. Anders was ze nóg al luchthartig en meermalen liad zo Jaap vroeger, als hij zich ongerust maakte over de kinderen, toegevoegd: „Och, mallig heid, 7.c zullen 111 geen zeven slooten tegelijk loopen." Maar nu zou ze Piet wel aan dc hand wil len houden Mien trachtte zich zelf voor te praten, dat het bespottelijk was. Kijk, daar draafde al weer een ar langs liet Weegje. Zeker van den notaris. Dezelfde bles met dc zware draaf- pooten. Bepaald de notaris zelf met zijn vrouw. Wat tjongêrde dat ijs geheimzinnig als een klaagtoon, die in de heele breedte uit liep en tegen de wallckantcn uitstierf. Het paard brieschte, en schudde den zworen nek, •dat de bellen nog driftiger rinkelden en de «grootc. rnrubv nhiimen in wq vlamden. De notaris groette militair en mevrouw knikte. Mien hield even stil om de Wetering tc over zien. Tusschen het gekrioel in zag ze geen jongensfiguurtje, dat aan Piet deed denken. Bij dc tenten was echter zoo'n dicht geschar rel, dat inkromp en uitzette. Maar daar zou Piet wel niet tusschen wezen. Ze reed maar weer door. Als hij op de Wetering was, dan kon hij zeker geen kwaad, 't Was beter even dc stillere slooten na te gaan. VÖor~KA"iïiR - GYMNASTIEK Spring Chest Expanders Spring Grip Dnmh-bells voorhanden hij liet gejoel en geschater -ffchler haar, en het gekraak en gekreun en geknal van dc ijs baan onder de trilling van zooveel energie werd doffer en duidelijk hoorde ze haar eigen snijkrassen in het ijs. Telkens reden haar heele rijen aan een stok voorbij in sta tige» zwier en snellen gang, zocdat dc solide ijsvlakte tot ver weg tjongerde in één lang- gerekien toon. alsof ze door een reuzenstolc werd aangesteken. Alle slooten waren stil. Alleen klekkerde hier cn daar do bijl van den 'houter tegen dc takken van de singels. Het heele Weegje kon ze nu langs zien. Geen sterveling, die aan Piets krabbelfiguurtje herinnerde. Ze zou nog even de Lijnbaansloot inrijden, om te zien of daar de rekels waren. Wat was het ijs heerlijk. Zoo zwart als 6iaaL cn. met dien .wea stuivertjes an dubbel-- tjes onder elkaar van dc witte luchlbo'bbels. Wel een voet dik! Hoe kon ze zich toch on gerust maken. Piet kon hier met den besten wil geen ongeluk krijgen, al was hij nog zoo onvoorzichtig. Juist zwierde zc met een sierlijken zwaai van het linkerbeen dc lijnbaansloot in, toen zc tegen iemand inreed, die dc sloot uitkwam. Op zelfbehoud bedacht, omvatten ze elkaar, om staande te kunnen blijven en toen stond zc verschrikt voor Jnpiks, die van gezondheid tintelde. „Ileh je Piet ook gezien met z'n kameraad jes," vroeg ze hijgend van opwinding. Waarom beefde ze toch zoo. Ze had immers absoluut geen reden om ongerust te wezen over Piet. „Daar hoef je niet le zoeken, zei hij. „T11 geen enkele zijsfoot heb ik kinderen gezien." „Je hebt er misschien geen erg in gehad. „Of jongens niet altijd luidruchtig zijn. Al probceren zc waterkippen tc vangen zelfs..." „Dank je wel", zei Mien en knikte vormelijk, terwijl ze terugdeed. Maar hij vergezelde haar. ,/k Had afscheid willen nemen, maar jc bent niet le genaken tegenwoordig', verweet hij. ,/k Ga dc volgende weck naar Gent Ze hoorde hem kalm aan en zei alleen: „Veel heler dan zoo long op een Jdeiue plaats tc blijven." Ilij vertelde van zijn plannen om een paar jaar nog buitenslands-wat tc leeren cn dan zelf een kwecekcrij op tc zetten. Zc knikte alleen, en had vee! aandacht voor de zijslooten. 't Was haar, of zc hoe langer hoe onrusti ger werd. Waar kan zoo'n kind toch zitten", zucht te Zi „O, er is heelemaal geen gevaar. Nergens,'1 zei Japiks.' E11 toen hij haar ongerustheid zag, vroeg hij: „Kan ik ergens voor je zoeken? Waar wil jc, dat ik heengaan zal? Maar 'l is absoluut vertrouwd, overal." Als een idéé fixe vervolgde haar dc gedach te, dat ze weten wou, waar Piet was. Ze reed zonder antwoord weg, weer op der Wetering af, keerde zich toen even om, gaf hem de hand en zei: „Nu, goeie reis hoor. Veel voorspoed." Hij hield haar hand in de zijne er» zag haar in de oogen. Wat was zc mooi, nu dc vorst- luclit haar het bloed door dc blanke huid deed blossen. Alles aan haar zou hij willen strec- len, haar lichtblonde zijige haar, dr\t kroezig om het bontmutsje krulde, dc zacht-rose blank heid van haar hals cn haar wangen... Maar. zc voelde niet veel van zijn verrukking. On'ge- duldig rukte ze haar hand terug, altijd die ééne gedachte aan Piet onrustig in zich. „Heb jc anders niets to zeggen", vroeg hij< v k Zal je mogelijk niet meer zien..." „Nee", zei zc afgetrokken en reed nl weg. ,/k IIoop, dat 't je daar goed bevallen zal, in»... uw...." „Ja, in Gent voorloopig," lichtte hij in, cn hij noemde nog even zijn adres, maar ze nan er geen notitie van. „En laat jc me zoo gaan?" kwam er nu haast smeekend uit. „God, God", viel ze ongeduldig uit. „Is nog al geen ellende genoeg over mijn gczinl Nee, niet door jou. Ik was zelf dc grootste! dwaas. Maar ga jij nou heen, en maak er nooii meer werk van, om in een gezin tc 'brengeqj wat het mjjnc overkomen is..." (Wordt ver volg. tl)V

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1