wimispibs&T^Z^ „DE EEMLANDER" BUITENLAND BINNENLAND 18e Jaargeng Ne. 275 ptt txxi t 7.60. pet vtcck (met sratl» veitckcr nj «egeo ongclukkco) 0.176, nlioudctlijke nummer» f CjttJ. Tuepuoon 5 IJ. DIRECTEUR: J VALKHOFP. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFOREOACTEUR: M.. D. J. VAN SCHAARDENBURG. Woensdag 19 5l1ei 1920 PIIIIS DER ADimiifli oict Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0 2O, dienstaanbic* dingen 1—5 icgcls f 0.50. Voor handel co bedrijf bestaan zeer voordcelige bepalingen tot het herhaald advcrlcercn bij abonnement. Ecne chcuhuic, bevattende do voorwaarden, wordt op aanvraag; toegezonden. Bewijsnummers 5 cent. Politiek Overzicht Ér heeft steeds een vijandschap bestaan tusschen Polen en de Ukraine, maar thans doet het geval zich voor, dat de regeering te Warschau en de achter Petljoera staande Ukrainis-che directoriale regeering een bondgenootschap met elkaar hebben geslo ten. De Ost-Nachrichtendienst, die daaglijks in Oppeln verschijnt en politiek en econo misch feitenmateriaal uit de plebiscietge- bleden en de aangrenzende landen van Oost-Europa brengt, schijnt in staat te zijn den hoofdinhoud van het c-p 23 April te Warschau onder teekend verdrag mee te cl rel en; Polen erfcc ut 'hierbij het Ukrainische directorium met Petljoera aan 't hoofd. De grenzen tusschen beide landen loopen van den Dnjestr noordwaarts langs, den Zburcz en dan naar de vroegere Oosten* rijksch-Russische grenslijn. Zij volgen ver der de bestuursgrens van het gouvernement Rowno tot aan de Zuidgrens van 't gouver nement Mins!:, den in den Pripjet stroomen den Goryn, daarna langs genen tot zijn uitmonding in den Dnjepr. De Ukrainiërs, v.ier nationaliteit zich veel noordelijker uit strekt, zien hun aanspraken inzake de ge* biedskweslie dus slechts gedeeltelijk bevre digd, tepaeer daar in de districten Rowno en Uubno de irensl'jn in bizonderheden eerst nog moet worden, vastgesteld. Ten Oosten dezer lijn zal de Ukraine het geheelo gebied lof aan de grenzen van het Poolsche ,Wahliköhigreicl\" van 't jaar 1772 verkrij gen. Dez^ loopen nu langs den rechter oever van de Dnjepr tot een punt, dat on geveer halve-ruege Jekaterinoslaf en Kief igt; dit laatste, de hoofdstad: van 't oude JkrainiscRe rij!-:, Ing met een kleine en clave op den rechteroever van den Dnjepr huiten de oude Poolsche grenzen. De Kölnisohe Zeitung, die ook gewag makt van de geheime verdragen tusschen olen en de Ukraine, verklaart, dat d-e over- 5enkomst niet inlicht omtrent de kwestie, of zich Polen nu ook heeft verplicht de aan spraken van de Ukraine op Groot-Rusland, die toch zeker ook Kief en de voornaamste deelen van 't gebied der Zwarte Aarde rondom Poltawa en Charkof aan den linker oever van den Dnjepr, om maar niet te spreken van een toegang tot de Zwarte Zee, omvatten, zoo r.oodig met wapengeweld te gen Sovjet-Rusland te steunen; derhalve wordt een voornaam punt, dat voor de Ukraine een levenskwestie uitmaakt, indien de berichten van de Ost-Nachrichtendienst juist ziin, niet aangeroerd. Verder verbinden de beide regeeringen zich geen internationale overeenkomsten aan te gaan, die tegen een der contractee- r r.de partijen gericht zouden kunnen zijn. 'Je voor de Ukraine met haar omvangrijk ■kleingrondbezit der boeren gewichtige landkwestie zal door een wetgevende ver gadering geregeld, tot zoolang echter de toestand der grootgrondbezitters van Pool sche nationaliteit in de Ukraine slechts op den grondslag van een bizondere overeen komst tusschen belde landen gewijzigd wor den. Behalve dit bonds ver drag moeten nog bi zondere geheime verdragen betreffende het economische en handelsverkeer zijn geslo ten. Bui4ej)!a«d!sehe Berichtan". B e r 1 ii n. 18 Mei. (W. B.) Volgens een bericht uit Breslau verneemt de Ostpreussi- sch'e Nachrichtendienst uit den Poolschen rijksdag, dat volgens daar ontvangen be lichten de Polen niet naar Spa zullen wor den uitgenoodigd, daar Engeland hiertegen bezwaar heeft Budapest, 18 Mei. (H. K. B.). Gezant von Praznavszky, secretaris-generaal der Hongaarsclve vred es delegatie, vertrekt mor gen maar Parijs om het besluit der Hon.gaar- sche regeering inzake het vredesverdrag aan den Oppersten Raad te overhandigen. De daarvoor toegestane termijn loopt op 21 Mei af. Rome, 17 Mei. (H. R.) De raad van den Volkenbond hield twee vergaderingen. Men zegt, dat hij zich bezig hield met de Russische kwestie en dat de eerste zitting van den Bond te Brussel zal plaats vmden. Keulen, 18 Mei. (W. B.) Volgens de Aachener Volksfreund is het district Montjoie gisteren plotseling door Belgische troepen bezet. In de plaats van de tot dus ver uit 152 man bestaande bezetting zijn vier Belgische compagnieën, gekomen. De Brusselsche Soir juicht de bezetting, die op bevel van maarschalk Poch is geschied, toe als een gewichtige beslissing. P a r ij s 18 Mei. (N. T. A. Draadloos), Tc Saarbrücken is een decreet uitgevaar digd, volgens hetwelk de buitenlandsche handelshuizen in het Saorgebied aan dezelf de wettelijke bepalingen zullen zijn onder worpen, wat de betaling van belastingen b* treft, als de overige bevolking. Frankfurt, 17 Mei. (V. D.) In de voorstad RoedëJheim wordt, naar gemeld wordt, een bezetting var. 4 h 500 man achtergelaten, terwijl daar vroeger geen be zetting aanwezig was. Brussel, 1 8 M e i. (V. D.) Gisteravond te negen uur werden de officieele uitslagen van de gedeeltelijke Senaatsverkiezingen, welke Zondag plaats hadden, bekend ge maakt. Uitgebracht werden 250.697 stem men. De katholieken verkregen 83.476 stemmen, de liberalen 60.865, de Midden standers 23.926, ter vrij1 82.429 stemmen in blanco weerden uitgebracht. De kiesdeeler bedraagt 30.432. Gekozen zijn de katholie ken Miélot en De* Steenhaut, de liberalen Huisman van den Nest en Depage. In Ant werpen zijn gekozen de socialist Speyers en de katholiek Breys. B e r 1 ij n, 18 M ei. (V. D.) De rijksraad heeft gisteren rnet 39 tegen 75 stemmen de verordening betreffende schadevergoeding aan werknemers voor verlies aan arbeids inkomen, tengevolge van de algemeene sta king, verworpen. B e r lij 18 Me i. (V. D.) In eer. bevel van het rijks ministerie van bmnenlandsc'ne zaken wordt een mildere toepassing van den „uitzonderingstoestand" tijdens de verkie zingscampagne toegelaten. B e r 1 ij n, 18 Mei. (W. B.). De lot heden gevoerde Duiische verkiezingsstrijd en de stemmingen voor de parlementen in Bruns- wij'k, Mecklenburg en Dantzig hadden tot resultaat een sterke toeneming der recht- sch-e partijen en onafhankelijke sociaal-de mocraten ten koste van de meerderheids- socialisten en democraten. B er 1 ij n, 17 Mei. (V. D.) Nu reeds twee Amerikaansche maatschappijen sche pen van Amerika naar Dantzig laten loopen, bericht de Kreuz Ztg. uit Dantzig, dat ook de Engelsche Cunard Line een dienst op Dantzig heeft geopend. P ar ij s, 18 M e i. (H.-R.) De krijgsraad heeft alle beklaagden in het proces inzake de overgave van Maubeuge vrijgesproken. P a r ij s, 18 Mei. (RDe geswerkers zullen morgen den arbeid hervatten. Parijs, 18 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). De stakingen zijn feitelijk geëin digd. De definitieve beslissing der C. G. T. zal denkelijk vandaag worden genomen. Volgens de in de Kamer verkregen in drukken schijnt het, dat de- onmiddellijke in diening door de regeering van het ontwerp inzake de reorganisatie van het spoorweg net van eenigen invloed zou kunnen zijn op deze beslissing en dót dit ontwerp raowel voor de leiders der stakingsbeweging r.ls voor de stakers zelf een middel zou zly-. om het conflict Je beëindigen. P a r ij s, 1 8 M e i. (V. D.) De maatschap pijen gaan voort haar werklied-en in massa te ontslaan. Het bestuur van de Parijs Orleansmaatschappij heeft haar werkplaat sen von Pcrigueux, Tours en St. Pierre ge sloten, tengevolge waarvan 2500 arbeiders werkloos zijn. De ontslagen op de Staats spoorwegen en bij de P. R. M. betreffen in het geheel tienduizend arbeiders. P a r ij s, 18 Mei. (N. T. A. Draadloos urt Lyon). Een veelbeteekenend incident heeft zich aan het station van St. Etienne afgespeeld. Toen*do niet-stakende machi nist en stoker vernamen, dat een kamerlid, dat de stakende spoorweglieden genegen was, in den trein had plaats genomen, wei gerden zij den trein naar Parijs te leiden; twintig minuten werd onderhandeld met de stationsaiitoriteiten, alvorens zij besloten hun weg te vervolgen. Rome, 17 Mei. (\V. B). De Giornale d'Ilnlia publiceert een onderhoud met Tu- vnlti, waarin deze verklaart, dat nu het oogenblik is gekomen voor een samenwer king tusschen Giolitti en Nitti. L u g a n o, 1 7 M cl. (V. D.) Nadat in de laatste dagen eer.ige Italiaansche soldalen door Zuid-Slavische benden zijn gedood en de A.lbcneeschc regeering op een desbe- tneffend Italiaansch ultimatum geen voldoe ning heeft gegeven, hebben de Italianen Durazzo bezet. voegdheden overdragen, dk» iQvolutie hem had opgedrongen. De bladen te Me^ico- City melden, dal de treinen, d'ie aan presi dent Carranza waren ontnomen, naar Mexico worden overgebracht. De burgers, die zich in die treinen bevinden, worden beschermd. Degenen, die bij president Carranza zijn ge bleven, worden door de cavalerie der op standelingen achtervolgd. Aan de leden van het Mexicaonsche diplomatieke corps zijn twee weken tijd gelaten om mede te deelen of zij het nieuwe bewind willen dienen. N e w-Y.o rk, 18 Me i. (N. T. A. Draad loos uit Annapolis). De Atlantisohe vloot, die veertien dagen op de Hudson-rivier voor anker heeft gelegen, gaat vandaag in zee. Hel vloggeschip begeeft zich dadelijk naar de Hampton-reede, terwijl de andere vaar tuigen het programma van manoeuvres en proefvaarten zullen afwerken om zich later weer te vereenigen. Er loopen hier geruch ten, dat er 'nog meer schepen naar de Mexi- caahsche wateren gezonden zullen worden, maar officieel is daarvan niets bekend ge* mankt P a r ij s, I 8 M e i. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Australië heeft gevraagd te worden geraadpleegd, voordat het Engelscii-Japan- sohe verbond wordt hernieuwd. Kameroverzicht tXveede Kamer Het ameiKlemervi-Ossendorp betreffende vrstlej-ging- der politieke neutraliteit van liet openbaar onderwijs, wordt in dee zitting van Dinsdag verworpen met 51 tegen 24 stem men; een amendement-Van Ravesteyn om i lp- &A "OPSTA X13K7CKLn$7^taB Een vraag is dikwijls niet half zoo indis creet els het entwoord, dat er op volgt. FÏöiplETOsir EVENWICHT. Roman door J. EIGENHUIS. 38 En ontroerd ging ze de Wetering Japiks was \crbluft cn keerde ïoj .u langs bet stille "Weegje, om met zijn aandoeningen alleen te zijn Hij merkte niet, dat Jaap Go- Verts en -Tan Vermant hem passeerden en ook <>c Wetering opgingen, en hoe ze bet afscheid, dat nog al moeilijk scheen te vallen, hadden opgemerkt. Japiks liet zich wiegelen op forschc streken en dreef zoo in breedc zwaaien over de baan. Hij achtte zich diep ongelukkig en geloof de op dat .oogenhlk;, dat hij zich.heldhaftig cn ^iJIöhQÜcrend AiMlrmut door heen ia gaan* Maar hier bleef toch zijn hart en hij wond zich wat op, door haar zich voor den geest te stellen, zooals ze slank in liaar pèluche manteltje voor hem gestaan had, iets in die diepblauwe oogen, of ze schreide om liet ge luk, dat ze niet mocht aanvaarden en waar voor ze wegvluchtte. Want die onrust om Piet zou toch maar een voorwendsel wezen. Waar was nu gevaar? Zelfs van hier tot Amster dam of tot Leiden nog niet. En hij had haar altijd gekend als niet zoo bijster zwaartillend. Hij draaide al de ontmoetingen met haar in zijn verbeelding om en om, en wond zich nog meer op, toen hij weer op de plaats te rugkwam, waar hij afscheid van haar had ge nomen. Maar wat gebeurde daar? De heele haan scheen leeggeveegd, cn aan het eind van de Wetering, vlak' bij liet dorp, zag het zwart van de menschen. Zelcer een stadsman, die kunsttoeren op het ijs ver kocht. Dat interesseerde hem niemendal. Ilij kon zelf evengoed een 8 op het ijs trekken, of achteruit zwieren of meer van die geijkte kunstjes... In de hoop, haar weer te zien bij die men- seliciirr.nssa, reed hij er heen. Al kon hij maar alleen een stillen groet met liaar -wisselen, haar gestoltc bewonderen, ongemerkt achter haar rijden, het oog op haar zware, blonde haar, of haar telkens tegenkomen cn weten, dat ze veinsde hem niet te zien en'dat hij toch door haar werd opgemerkt. Hij reed weer eens een lcecr terug, want wat zou hij doen in die drukte? Ilier zou hij haar toch niet vinden, en hij had mi nog de kans, dal' ze ook uit het gedrang zou gaan, zelfs zooals hij zich vleide met het op zet hem nog eens kwasi-tocvallig te ontmoe ten. Weenen, 18 Mei. (W. B-). Blijkens msdedeelirtgen door den Poolschen gezant Scrota aan journalisten gedaan, heeft de Poolsche minister ven bu-'tenlendsche za ken Patek op zijn. reis rvaar Parijs, San Rc- mo en Rome bij do lei derde staatslieden der Entente een volledig begrip van de houding van Polen gevonden. De Poolsche opmnrsch tegen .Sovjet-Rusland werd als een noodza kelijke maatregel van afweer beschouwd. Bazel, 17 Mei. (V. D.) Tegelijkertijd met het sturen van het vredesverdrag aan den Sultan, weid hem een protest toegezon den van 70 millioen Mohammedanen om het vredesverdrag n-iet te teekenen en de verdediging van de heilige steden op te nemen, waarvoor ieder Mohammedaan zijn leven zou geven. Constantinopel, 17 Mei. (W B.). De eerste protestve-rgodering tegen het vre desverdrag zal Vrijdag in Constantinopel worden gehouden. Prins Sebahedine, die kortgeleden uit Frankrijk is teruggekeerd, za? als spreker optreden. Sali Pasja, de groot vizier, heeft zich naar Ingora begeven, waar hij zich bij de Nationalisten heefi nongeslo ten. Alle Turxsche partijen hebben ver klaard, dat zij zich eensgezind zullen verzet ten tegen het vredesverdrag. Washington, 18 Mei. (N. T. A. Draadloos). Het departement ven buiten- lor.dsche zaken heeft telegrammen gepubli ceerd, ontvangen van de Amerikaansche ambassade te Mexico en gedateerd 17 Mei, meldende dat generaal Gonzales in een door hem openbaar gemaakt manifest zijn candidu'tuur voor den komenden presiden- tieelep termijn heeft ingetrokken. Hij zal aarv den voorloopigen president alle be- Maar ze kwam niet, cn het rumoer ginder was nog hetzelfde. Kijk, nu scheen ineens dc menigte zich snel in beweging tc zetten en de dorpssloot in te gaan, tot achter de schóól- werf. Liepen de menschen niet bij menigte dc schoolwel'! zelfs op, velen met de schaatsen aan, zooals dc onzekere gang deed zien. Was Mien er hij? Hij onderscheidde haar niet. Daar vloog dokter Loos langs hst ijs. Ilij smeet zijn schaatsen als in een ommezien uit cn holde naa'r Jaaps woning. Die was zeker ontboden, opgezocht op *dc ijsbaan. Dan moest er toch iets aan dc hand wezen. Mogelijk één van Jaaps kinderen om vergereden. Je kon bij zoo'n val wel een sche delbreuk hekomen. Maar Mien was immers te doen vervallen dat het openbaar onder* wijs moet opleiden ook tot christelijke deug den wordt verworpen; een amendement* Cssendorp tot verbetering der pensioenbe- palingen wordt ingetrokken, nadat de M i- n i s t e r heeft betoogd, dat deze kwestie beter behandeld wordt bij de herziening van de pensioenwetten. Het amendement-Ossendorp tot verbete ring der wachtgelderbepalingen, werd ver worpen met 41 teegen 25 stemmen. Het amerdiementtOlto om aan onderwij zers-Kamerleden de helft der jaarwedde als verlofstractement ten laste van het rijk toe te kennen is door den minister overgeno men. De heer Scheurer dient een motie in bevattende de uitspraak, dat het medisch hygiënischee f oh ooi toezicht dient onderge bracht te worden bij de afdeeling volksge zondheid van het departement van arbeid. De M i n i s t ee r bestrijdt deze motie; hfj vreest dat de goede verstandhouding tus schen onderwijzers en schoolartsen zal wor den verstoord door het inschuiven van een inspect^ der volksgezondheid. De motie wordt aangenomen met 37 te gen 33 stemmen. Een amendemeent-Scheurer om de school artsen nu ock te schrappen uit de opsom ming van de onderwijskosten van de ge meenten wordt aangenomen met 38 tegen 33 stemmen. Het amendement-Otlo om naast de bepa ling dat, wanneer aan een openbare school surnumeraire onderwijzers worden aange steld, de bijzondere scholen in dezelfde ge meente recht hebben op het salaris van evenveel surnumeraire- onderwijzers uit de gemeentekas, voor te schrijven, dat, waivt- neer een bijzondere school surnumeraire onderwijzers aanstelt, de gezamenlijke open bare scholen in dezelfde gemeente recht 'hebben op de salarissen van evenveel suiv numeraire onderwijzers uit 's Rijks kas. De heer Kooien bestrijdt it amende ment met het betoog dat die regeling de openbare school ten aanzien van 's Rijks kas zou bevoorrechten. De Minister noemt het amendement een poging om de bijzondere school zooveel mogelijk te belemmeren in de aanstelling van surnumeraire onderwijzers. Dë minister, ontraadt het amendement-K. ter Laan om! de salarissen van vakonderwijzers door het Rijk te doen betalen. De ministr ontraodt: dat, omdat de vakonderwijzers zoo spoedig mogelijk uit de lagere school m u ten vei2 •d wijn en. De heerori Ketelaar en G e r h a r il ■erkennen de bezwaren legen het Rcgee< ringsartikcl, doch zijn tegen het amende* ment-Otto, omdat dit den groei van het on* derwijs zou belemmeren. De heer K. ter Laan verdedigt hef amendemeent-Ollo. Het amendement-Otto wordt verworpen met 58 tegen 74 stemmen. Het amendement-Ter Laan idem met 43 tegen 25 stemmen. De heer T e r L a a n verdedigt zijn amen* dementen om door het Rijk aan de ge- meeenf, behalve cl salarissen en de kos ten van het vervolgonderwijs, ook te doem veagoeden de kosten van schoolbouw cn -meuibileering en de helft van de andero gem eent el i jk eon de r wi j s k os ten Avondvergadering ven Dir. '2 Meu Lager Onderwijswet* Voortgegaan wordt met de behandeling der Lager Onderwijswet en daarvan art. 64bis en ter, gelijk deze bij amendement door den heer K. ter Laan (S. D. A. P.) zijn voorgesteld. De heer Oud (V.-D.) wenscht deze am-endemcnti i te tornen Minister De Visser heeft de hoop uitgesproken, dat ver ruiming van het gemeeri 'Ijk belastingge bied de gemeenten in atnnl zou stellen do lasten van deze onderwijswet te dragen. Echter heeft de minister zijn plannen zoo zeer gewijzigd, dc t de gemeenten eer ach teruit dan vooruit gaan. Spreker hoopt dat de minister een welwillende houding tegen over dit amendement zal aannemen. De heer Albarcla (S. D. A. P.) zegt. dat wanneer dit wetsontwerp ongewijzigd wordt aangenomen, een ondragelijke b>^ op de gemeenten gelegd zal worden. Alleen wanneer het amendement-Ter Laan wordt aangenomen, kan de Kamer de volgende week genist de behandeling von het financieels ontwerp tegemoet gaan* Dreigt dit amendement verworpen te wor den, dan zal spreker gaarne medewerken om de beslissing over dit amendement aan te houden tot de beslissing over het ont werp inzake de gemeente-financiën is ge- vollen. De heeren De Savor n in Lohman (C.-H.) en Ketelaar (V.-D.) wenschen ook aanhouding van deze kwestie, daar zij niet builen tegenwoordigheid van den Mi nister van Financiën moest behandeld wor den. De heer Rutgers (A.-R.) is tegen hot amendement en tegen uitstel van de bo handeling dezer kwestie. De M i n. v a n O n d e r w ij s verklaard© het amendement onaannemelijk. Hij ver klaart voorts dat het onderwijs-ontwerp niet zal uitgevoerd worden, vóór dat een betei financieele regeling is verkregen. De heer Ter Laan steWe nu een ■wpinjiiH u,,.i uw Schper,wei*k J. Groeten dorst HOF 33 Okgcru t over Piel? Zou 't d^i toch geen vein zen; van haar geweest zijn? Ilad zc een voor gevoel geha'd, van wat er met hem gebeurd was? Dal kon toch niet! Gevaar cr toch ner gens. Maar als 't zoo oris wasl Onder dc brug was een wrak in de Wetering, Nou ja, maar heelemaal met takken afgezet, t Zou anders gruwelijk wezen «als daar het kind ingereden was. Je kon met kinderen-toch nooit bereke nen, wat zc al niet uithaalden. En Piet zal altijd in het water ie knoeien. Hij zag het naïeve kereltje voor zich, zoo- j als hij vandaag nog met hem gestoeid j en uit dc grap om het vlugst had gereden, hij 7elf met arn/ih» zwierstreken, en Piet met han den on voeten in dc Weer om over het ijs le krabbelen. Wat leuk snoetje! Dat zware haar, waar de matrozenmuts aanhing en die grootc lacli-mond met dc vroolijkc kuiltjeswangen. Even wroegdc hel in hem op: Door hem was Jaap uithuizig geworden en minder zorgzaam voor zijn gezin; ook had hij Mien nog opge houden, toen ze al zoo angstig was.... Piet was met nog andere jongens aan hel hengelen geweest, hoorde hij de menschen ver tellen, in liet Brug-wak. op hun schaatsjes; zoo was hij onvoorzichtig er 'n gegleden cn onder het ijs geschoten: dadelijk waren cr menschen bij, maar moeilijk was hij cr onder vandaan te krijgen, cn eindelijk dood opge haald. Zonder zïui te bedenken vloog hij het buis binnen. In dc breed© gang stondon velen van de kennissen en buren, allen mei verslagen gezichten. Ze schudden het hoofd en fluister den. dal er niets meer aan te doen was. Hij keck in de keuken, of hij iemand van het ge zin zag en in de kamer. Daar zat dc dienst bode mei de vier meisjes om liaar heen, met bcscbreide en verwrongen gezichtjes. Ilij hoerde de IJ "Ine ?tfienije rr.r i haar half Water- kerksche -dialect lang-uiigeslrekt vragen; „Is broer nou Iieclcinaal dor En stoppen zc 'm nou in dc grond?" T'e meid suste haar, maar zc snikte met dc vuistje- in de oogen. „Ik wil nooit m-or cp hel aK... Broertje mot terug- komme...' En dc- anderen begonnen nog heftiger te snikken. Laurien kreeg er zenuwschokken 1 n. Ilij nam ha - u gen zich aan, de hand op het mooie harr. en er wr.s iels in hem, of hij een misdaad aan haar goed tc maken had. Spreken kon hij zelf niet, toen Mientje tegen l' m huilde mei een hoog stemmetje vol tra il t.; „Arme Piet. Kan dp dokter 'm nog be ter maken, oomc Japikkie?" Ilij zag ccn flesch enu-flo-cologne op hel buffet en verfrischlo den kinderen het gelaat en dc handen, en gaf ze wat tc drinken. Toen voelde hij zich in eens zoo benauwd worden, of hij zelf hel op dc zenuwen zou krijgen, en ging hij dc kamer uit. Juist kwam doktor Loos van boven, die hem stil in het oor beet: „God, kerel, \val doe je hier. 't Is voor Goverts om razend tc worden als ie jot* ziet'' Japiks ging met hem mee. „Ontzettend," zuchtte dc dokter. „Hun eenï« gc jongen! En geen troost hebben zc aan mekander.'* Ilij z.ag Japiks met een verwijlenden, wat minachtenden blik. „Er moet raad geschaft worden," zuchtte Japiks. ,,'k Za] m'n vrouw sturen, om de lcinderc» wat bezig tc houden..." „Ja, dat is 't beste. Da's (le eenige vrouwi in liet dorp, die hier wat doen kan," anto woord dc Japiks. „En ik rij even naar Am< sterdam om Miens zuster tc halen..." „Uitstekend," cn weer heelemaal in hel vrecselijke geval, schudde hij het hoofd; „Ke* rel, kerel. Wal is zoo'n gezin in enkele wen ken letterlijk verwoest—" Japiks wou wat zeggen. Ilij had al enkel© motieven Idaar, waarmee hij zich zoocvei* nog voor zichzelf had verontschuldigd, duf Mien en Jaap nooit hij elkaar hadden gepast* dat ware liefde ccn mysterieuss© kwestie en dat noch Ilij noch Mien daar iets aan \em anderen konden... (Wordt vervolgd).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1