Geldersciie Credietvereeniging BLOUSESM Maison „L'Hirondelle" Supinator'5 I. OROOTEHDQRSI. Bol t DE EEMLANDER HMMHiMcJTïïrz'r. BU!TCNLAND~ ARNHEM. Opgericht 1866. Gestori Kapitaal Reserven Verricht alle bankzaken. f 10.0G0.000 - 4.400.000 FEUILLETONT" EVENWICHT. 'EN WIG 18e Jaargang Ne. 276 pet post 160. por week (met pritl» veriekcring tegen ongelukken) f 0.17*. Afzonderlijke nummers 1 0.05. Tiiuhoon 51J. AMERSFOORTSCH DAGBLAD O DIRECTEUR; J VALKHOFF. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL. HOOFDREDACTEUR: M«. D. J VAN SCHAARDENBURG. Donderdag 20 Mei 1920 PR1IS DER ADVERTEHIlEH met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.20, dienstaanbia dingen 1—5 iegels 0.50. Voor bande] en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen tot bet herhaald advcrtccrcn, bij abonnement Ecno cbcul.iirew bevattende do voorwaardca wordt op aanvraag toegezonden. Bewijsnummers 5 cent nabetrachting oyer den Gemeenteraad* Het was duidelijk merkbaar Dinsdagavond, dat den heer Hofland iets in den weg zat. Hij was, om een geliefd woord van hem zelf te gebruiken, narrig. En geen wonderEr wachtte hem een hoogst onaangename taak, die hij de vorige vergadering reeds had ver schoven. Maar de „genossen", die in de afdeelingsvergadering der S. D. A. P. be sloten, dat het soc.-dem. belastingvoorstel moest worden ingetrokken, zullen hebben aangedrongen op nakoming van dit besluit én dan is gehoorzamen de boodschap. En de heer Hofland heeft gehoorzaamd. Aan 't eind der vergadering deelde hij mede, dat de fractie 't belastingvoorstel introk. Dat zal den heer Hofland zeer zwaar zijn gevallen. Te moeten berusten, te moeten bukken voor een toevallige vergaderingsmeerdeiheid, dat moet een revölutionnair, als hoedanig de heer H. zoo gaarne poseert, zwaar vallen. Vooral, als het een voorstel geldt als in dit geval, waaraan de heer II. èn in den Raad, èn in „de Toorts" zooveel woorden heeft verspild, om het goede er van aan te toonen. Dat zijn tegenstanders er niet van wilden weten, daar zij de innerlijke voosheid er van doorzogen, was hem slechts een reden te meer op die vermaledijde bourgeois te ra- en. Maar dat nu zelfs zijn eigen partijge noten aan zijn half gare belastingpolitiek niet wilden, zal hem te meer hebben ge- •.mart, waar hij veimoedelijk zooveel nuch terheid in eigen kring niet zal hebben ver* wacht. In 't vooruitzicht van dezen min of meer ma ad el ijk en aftocht, was de stemming des heer en Hofland verbitterd. Bij de bespreking van het standpunt van B. en W. inzake wo ningbouw, kwana dit naar voren. Wie eerlijk nagaat, wat in de laatste jaren in Amersfoort op 't gebied der volkshuisvesting is tot stand gebracht, zal moeilijk B. en W. of den Raad van nalatigheid kunnen beschuldigen. „Goed wonen en de middelen daartoe te verschaf fen is een sociaal werk van den eersten rang", betoogde de heer Hofland voor de tribune, want in de raadzaal zelve, preekte hij voor overtuigden. Met de steeds wisselende sociale uitzich ten en de nijpende financieele zoigen der gemeente, willen B. en W. voorloopig niet verder gaan met het verleenen van bouw- credieten. Als men nu nog een deskundige als den heer Noordman hoort zeggen, dat er thans meer woningen in aanbouw zijn, dan goedschiks kunnen worden afgemaakt, zal men het standpunt van B. en. W. slechts kunnen toejuichen. Niet aldus de heer Hof land „Alles wat hier is geschreven", aldus de heer H., „is de meest scherpe aanklacht •en de kapitalistische productiewijze." •ar gelukkig, we behoeven niet te wach ten tot de sociale gemeenschap van den neer H. er is. Ook nu weet hij reeds een op lossing. Hij had gehoord da't iemand vorig jaar W* ton had verdiend. In zijn verbeelding groeide die eene iemand aan tot een aan tal. Laten we die rijkaards zwaar belasten en de zaak is in orde. Tout simple comme 'bonjour I In weerwil van het lesje hem door zijn partijgenooten gegeven, blijft dus het belastingvraagstuk voor den heer Hofland, een gesloten boek. Mr. van Traa trachte 'hem dat nog eens fijntjes aan het verstand f-» brengen. In een keurige rede betoogde ze, dat B. en W. nog steeds overtuigd blijven van de noodzakelijkheid zooveel mogelijk woningen aan te bouwen, maar in hei huidige stadium is voorzichtigheid aan te bevelen. En nu is het zeker waar, dat een heel enkele groote bedragen heeft verdiend, maar laat de heer Hofland nu eens een prac tische uitwerking geven van zijn idee. Als hij maar bedenkt, dat bij het tegenwoordige belastingstelsel de wet de grenzen voor schrijft, waartusschen men zich moet bewe gen. Niet onjuist kwalificeerde Mr. van Traa dat gedeelte van het betoog van den heer H. als mooi rhetorisch, maar weinig zakelijk. De heer Hofland meende het streng lo gische betoog van Mr. van Traa te kunnen samenvatten met een enkel woordberus ten. Dat mag niet, dat botst tegen het revo lutionair sentiment. „De wet, het dagma van mijnheer van Traa, staat er tusschenwe moeten berus ten. Maar zoo is het niet. Dan zouden we voor het groot kapitalisme op onze knieën moeten liggen." Aldus de heer H. De heer Hofland vocht blijkbaar in zijn binnenste nog tegen berus ting in het afdeelingsbesluit. De heer Rek ke moest ook van berusten niets hebben. Dit Raadslid verkeert in de gelukkige perio de van den ondertrouw en kan nu ook oor- deelen, hoe moeilijk het is een woning te krijgen. „Iemand, die veilig in zijn villa op den berg zit, kan over het woningvraagstuk niet oordeelen'', aldus de roode bruidegdm. Mr. van Traa liet zich door de schampere betoogtrant der heeren niet intimiteeren en week niet voor de dikke woorden der heeren H. en R. Mr. Statig, die een goed woord deed voor de vereeniging „Goed wonen", om die in ieder geval nog te helpen, vond de houding van den heer H. smadelijk tegenover B. en W., maar was ze niet het meest smadelijk voor den heer Hofland zelf? De voorzitter zei terecht„we moeten in alle opzichten nuchter denken". Dat kon de heer Hofland niet, daar hij zich bedronk aan holle phrascologie, een verschijnsel, dat men meer waarneemt, als de logica der fec- tes dwingt, de juistheid van het standpunt der tegenstanders te erkennen. De partiëële aanbestedingen voor schil derwerk, werden verdedigd door den heer Kraan, evenwel met weinig succes. Het voor stel van B. en W. tot het afschaffen er van werd aangenomen. Het voorstel van B. en W. om te besluiten aan den Minister te berichten, dat het wen- schelijk wordt geacht voor Amersfoort een eigen keuringsdienst te behouden, waarover vorige week de stemmen staakten, werd thans aangenomen. v Onder de voorstemmers behoorde ook de heer Polder, die dus blijkbaar bekeerd was. Het stenografisch verslag werd afgeschaft en zal worden vervangen door een anyli- tisch, dat uit het stenogram zal worden be werkt. Ad. Int. Politiek Overzicht De Manchester Guhrdian heeft een corres pondent naar Eupen en Malmédy gezonden, die te Eupen een onderhoud heeft gehad met den Belgischen burgerlijken commissa ris, die hem mcdcdeelle, dat bijna alle in woners van 't district Belgisch-gezind zijn de landelijke bevolking door de bank en de arbeiders voor 't meerendeel. Wat de amb tenaren en employé's aangaat, verkeerde hij in twijfel, maar deze vormden ook slechts een kleine minderheid. Omtrent zichzelf verklaarde de commissaris, dat hij zeer ge liefd washij had talrijke brieven van waar- deering van Eupenaren ontvangen en hem was verzocht eere-voorzitter van een Eupe- ner konijnenfokvereemging te worden. Op de vraag, die de correspondent den commissaris stelde, welke bezitsrechten België voor de beide districten zou laten golden, luidde het antwoord SBH „Alle soorten van rechtsaanspraken beide districten zijn in 1814 Belgisch ge weest De cultuur is er volkomen Belgisch. De Duitsohers hebben in België geheele bos- schen tijdens den oorlog geveld en wij heb ben de houtbestanden van Eupen en Mal médy noodig om het verlies weer goed te maken. Ook om redenen van militairen aard moeien wij de districten hebben: zij geven ons een betere strategische grens. Boven dien verlangen immers de bewoners zelf naar ons, althans twee derden van hen. Zij hebben ons feitelijk verzoekschriften gezon den, opdat wij naar hier zouden komen." „Hebben vele Eupenaren geprotesteerd vroeg de correspondent. „Zeven-en-zevenlig"f was 't antwoord. „Is dat alles?" „Ja, dat is alles. Raadpleegt u zelf deze lijst maar". De commissaris toonde den journalist een dikken band als een grootboek, die sinds 10 Januari, vijf uren per week en twee uren des Zondags, klaar lag om te teekenen en die op 10 Juni zal worden gesloten. In 't geheel kwamen in den band slechts 77 pro- test-handteekeningen voor, hoofdzakelijk van spoorwegambtenaren, die eerlang Eupen toch verlaten. Dikwijls wachten zij tot vijf uur 's middags en dan is het te laat geworden. Ik weet, al dus de zegsman, dat velen dikwijls hebben willen protesteeren zonder te worden toege laten. Ik ontken <niet, dat betrekkelijk wei nigen zijn gaan protesteeren, al bedraagt hun aantal dan ook niet 77. Het is juist te gevaarlijk om er naar toe te gaan. Ieder be schouwt het als zijn plicht dit te doen en toch zou ik niemand daartoe den raad wil len geven. Ik zelf ben ook niet gegaan, maar zal stellig nog gaan. Ik leef 'hier sedert drie en twintig jaren en zou mijn vaderland niet willert verlaten, maar ik vrees, dat wanneer ik protesteer, het hier zoo onbehaaglijk voor mij zal worden, dat ik moet gaan. Niettemin zal ik protesteeren, maar pas op 't laatste oogenblik. Voor de meeste Eupenaren zal echter h et vertrek de ondergang beteeken en en daarom durven zij niet te protesteeren. Wanneer wij in 't geheim konden stommen, zou het beeld er heel anders uitzien. Wij verlangen geen wijziging van 't vredesver drag, maar wij verlangen dat het verdrag loyaal wordt uitgelegd. Dat is alles. Buitenlandsche (Berichten. P a r ij s, 1 0 M e i. (N. T. A. Draadloos uit Lyon). Na de conferentie te Hythe blij- T HMÏirwn TF f HOTbBAMiÊSSg?' „Het is aan iedereen volkomen overgela ten", voegde de commissaris Xhaflaire er aan toe, „hierheen te komen en te protes teeren; maar men komt; met naar hier, om dat men niet Duitsch wil blijvendat is de geheele oorzaak." De correspondent maakt naar aanleiding van dit gesprek de volgende opmerkingen uit eigen ervaringHet district Eupen is nooit Belgisch geweest, want voor 1830 bestond geen België. Niemand, zelfs de heer Xhaflaire niet, bestrijdt, dat bijna alle bewoners van 't district Duitsch waren, toen de vrede werd geteekend en zelfs Duitschers plegen een zekere aanhankelijkheid voor hun 'vaderland te bezitten. Het getal 77 kwam mij zeer merkwaardig voor. Ik vertoefde en kele dagen in Eupen en Malmédy. Ik ging onder 't volk en sprak met rijk en arm, met boeren en arbeiders, met zakenlieden, gees telijken, ambtenaren, kleinhandelaren, on derwijzers enz. en ik ontmoette nergens één persoon, die Belgisch wilde worden. Ik weet wel, dat er dusdanigen zijn en ik weet, dat zij een verzoekschrift hebben ingediend ten gunste eenér annexatie, maar ik kan niet na laten te conclude eren, dat zij geen groote meerderheid kunnen vormen. Een zeer beschaafd Eupenaar vertelde aan den correspondent, dat hij 3lleen reeds meer dan 77 personen kende, die hadden willen prosteeren, maar hij Icon niet zeggen, of zij ook waren toegelaten. Vele personen gaan er heen en moeten urenlang wachten. ven nog twee punten van onzekerheid be staande houding van de Vereenigde Sta ten ten opzichte van de internationale Euro- peesche overeenkomsten blijft onzeker. Zoo lang Europa niet weet in hoeverre Amerika zijn steun wil verleenen om het economisch herstel J er land en, die door den oorlog be proefd zijn, mogelijk te mdken, is niet te voorzien, dat de credieten spoedig worden hersteld. Ten tweede is het onzeker of groo te internationale leeningen zullen slagen, daar het geld schaarsch is op de markten- Jl-er lij n, 10 Mei. (N. T. A. Draadloos). In tegenstelling met andersluidende berich ten is de Duitsche regeering nog niet op de hoogte gebracht van het uitstellen der con ferentie te Spa. Rome, 18 Mei. (R.) De Raad van den Volkenbond heeft president Wilson telegra fisch verzocht de algemeene vergadering van den Volkenbond in Nov. a.s. te Brussel bijeen te roepen, daar de toebereidselen te Genève nog niet ver genoeg gevorderd zijn om het college te ontvangen. Bern, 19 Mei. (N. T. A. Draadloos uit Parijs). De Bondsraad heeft aan het secre tariaat van den Volkenbond te Rome me degedeeld, dat in verband met den uitslag van de in Zwitserland gehouden volksstem ming de toetreding van Zwitserland tot den Volkenbond definitief geworden is. B e r 1 ij n, 19 Mei. (W. B.) De Deutsche Allg. Ztg schrijft in verband met de bezet ting van den kreits Montjoie door de Beï-ï gen: De door de Belgen verlangde spoor*! wegen in het gebied dat door deze lijnert. ingesloten wordt, maken één derde deej uit van den kreits Montjoie. De rijksregee< ring heeft geprotesteerd tegen de aan«4 spraak door de Belgen gemaakt op dit depJ de gedeelte. Het is er de Belgische regeer ring klaarblijkelijk om te doen, een voldonrt, gen feit te scheppen, voor het verschil vont meening, tusschen België en Duitschtaiufj gerezen, uit den weg is geruimd op een wij-| zc, die in overeenstemming ismet den duk delijksten tekst van het vredesverdrag. Wij) zijn overtuigd, dat in deze aangelegenheid1 evenmin het laatste woord gesproken is nlf in de kwestie van de volksstemming in Etwj pen en Malmédy, waarvoor nog geen waar* borgen voor onpartijdigheid gegeven zijiuj Brussel, 19 Mei. (.HR.) De Senaat* heeft het vredesverdrag met OostenrijW) aangenomen. J y p e r e n, 19 Mei. (H. R.) Moarschal* French heeft hedenmiddag uit naam vanj) koning George het militaire kruis aan d6 stad yperen overhandigd; koning Albcrl van België woonde de ceremonie bij, dis een zeer plechtig karakter droog. Brussel, 19 Mei. (N. T. A. Draadloot uit Parijs). De minister van defensie heeft een dagorder uitgevnardigt betreffende den! val van Antwerpen in 1915, waarin ver klaard wordt, dat generaal Deguine de vesM ting met alle beschikbare middelen verde* digd en zich volgens de militaire reglemen ten en wetten gedragen heeft bij de ovem gave der stad, welker middelen van verde diging niet opgewassen waren tegen dal aanvalsmiddelen von den vijand. Brussel, 19 Mei. (V D.) Het kanaal van Brussel naar de Schelde zal nog ditf Jaar gereed komen. B e r 1 ij n, 19 Mei. (N. T. A. Draadloos). De op de onlangs door de Entente overhan* digde lijst voorkomende oorlogsmisdadigers zijn door den procureur-generaal tegen vew schillende data tusschen 7 en 20 Juni naaf, Leipzig gedagvaard. H a m burg, 18 Me i. (W. B). Ook dtf Vulkan werft, die e enige werf, waarop tot dus* ver nog werd gearbeid, heeft 'het werk stopq gezet, zoodat de arbeid nu rust op alle grom te Hamburgsche scheepswerven. B e r 1 ij n, 1 9 M e i. (N. T. A. Draadloos* Een betooging van werkloozer* te Berlijn it zonder incidenten afgeloopen. Een draadloos N. T. A.-bericht uit Berlijn deelt mede, dot volgens de Duitsche statis tiek een ongehuwd man thans voor zijn dagelijks onderhoud 31 mark noodig heeft; een echtpaar zonder kinderen 46 mark, een echtpaar met 2 kinderen van 6—10 jaar 611 mark. Het inkomen per jaar voor een onn gehuwd man moet minstens 9700 merlg voor een -echtpaar zonder kinderen 14.4001 mark en voor een ochtpaar met 2 kinderen 19.300 mark zijn. Hierbij wordt dan da merkwaarde op 1/10 van haar vroegere* waarde berekend. De arbeiderscouranten! berekenen, dat heB gemiddelde inkomen van een Duitschen ar beider nog niet de helft bedraagt van hel bedrag, dat hij voor zijn onderhoud be hoeft P a r ij s, 1 9 M e i. (H.-R.) De mijnwerkers in het departement van 't Noorden en hel Pas de Galais zullen morgen het werk her vatten. P a r ij s, 1 9 M e i. (R.) Bij de spooTwegei< is de toestand stationnair. Heden hebbent zich bij den Etat 800 man aangemeld. Do mijnwerkers van het département du Nord en Pas de Calais zullen morgen naar 't werld gaan. Pa r ij s, 19 M ei. (N. T. A. Draadloos, Vrouw Mate is een edel vorstinne. Roman door J. EIGENHUIS. 39 Maar al voor hij zc ten besté gaf. vr de hij zijn verontschuldigingen banaal cn onwaar en onnoo/elc uitvluchten. Tegenover de rampza ligheid van dit gezin, voelde hij al te goed. dat hij misbruik had gemaakt van Miens be haagzucht en wispelturigheid Hij besefte zijn misdaad tegenover den joviafen vriend en te genover die lieve kinderen, die in een atmos feer van disharmonie hun onschuldige vrco- Jijkheid moesten zien wegkwijnen. VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Jaap Go veris was ook de Wetering afge reden naar het dorp, waar alle mens cl: en zno bij -elkaar krioelden, of cr iets bijzonders ge beurde. ..Wat is er?" vroeg hij aan Langen Jan, die alleen bij zijn verlaten tent stond te drente len, den moncl wijd open naar het gedrang s starend .7.0 zeggen, dat cr 'n jongentje onder de hn-j in water leit...." Het was Jaap, of hij een slag voor hel hoofd had gekregen. Alles beefde aan hem, zoodat hii nauwelijks voort kon komen. Al bij flo fS'kiiwe Meer was er iets in hem gekomen, of' hij niet verder mocht. De lange Nieuwkeik had hem uilgelachen on was met een ander vroolijk troepje verder naar Amsterdam ge reden. Maar Jan Vermant was mei hem terug gegaan, want hef was tegen wind cn die kreeg het gauw tc kwaad met zijn hart, als hij tegen wind in reed. Toen hij aan het Weegje kwam, zag hij Mien voor zich uitrijden. Die had klaarblijke lijk ook de kinderen aan hun lot overgelaten cn was zeker mei Japiks een tochtje gaan doen. Hij vloekte in zichzelf van ergernis cn van a.igsL En zoo kwam hij met Mien gelijk in het gedrang aan. „Waar zijn de kinderen?" snauv.de hij. Ze vet bleekte, toen zc opeens zijn stem hoor de, maar zc kon niei antwoorden, want ook zij wist, dat er in het wrak onder de brug gedregd, werd naar c-en jongelje, dat onder liet ijs gescholen was. O, God, en ze had het al zoo den hefflen middag *óór-gc\'oeid, dat er met haar. Piet iels verschrikkelijks gebeu ren moest. Ze wou hein zeggen, dat de meisjes op h^t Poldertje waren, en dat zc al een hee- len tijd naar Piet zocht. Maar zc kon geen woord uitbrengen. Zc nokte onverstaanbare klanken, of ze geworgd werd, cn hoorde hem tusschen dc tanden door sissen, met een stem heesch van nijd en haat, haar verwijtend dat ze de kinderen ir.aar aan hun lot overliet, om zelf met een ander op stille baantjes te rij den... Maar hel gruwelijk onbillijke verwijt raakte haar niet, want ze werd zich nauwe lijks bewust, waarop hij zinspeelde, terwijl zc door dc menigte drong en hijgend rond- speurde, of ze haar kind ook zag, of dat het misschien haar te gemoct gedragen werd, slap en levenloos.... Ze zeggen, dat er drie jongetjes aan hen gelen waren, en dal er één in geschoten is..." hoorde zc als antwoord op haar verschrikte gebaren, 't Was vrouw Mans, haar eigen werkvrouw... 't Gaf weer wat geruststelling, want riet had geen hengel, en vrouw Mans sprak niet van de mogelijkheid zelfs, dal het haar Piet /.on wezen. Maar ineens ging cr 'een stille kreet door de menigte, juist toen het drenkelingtje .boven water gebracht cn door dc vooraanstaanden was herkend. Als het voortknetleren van een lont scheen het bericht in een enkelen tel zich aan die hecle mensehenmenigtc meegedeeld tc hebben en zoo kwam dc bevestiging van haar vrecsclijk vermoeden met een ruwen, onmee- doogenden schok over haar, juist op het S9 1>E PUTVOETZOOI. Aanbevolen door IL H. Medici Aüccarerkoiu? bij oogonblik, dal zc zich nog weer wat moed aan het inspreken was. Ze wist niet, wat zc deed en ze duwde cn drong zich door de menigte met een smarte lijk gekreun als van een gewond dier. Jaap zag zc het kind overnemen en in de armen wegdragen. Zc ging er als een trouwe hond achter, met eerbiedige streelinkjes de armen uitstrekkend naar het blauwachtig blecke ge- zjehtje en hei druipende haar. En onderwijl stiet ze haar doordringende jammerklachten uit. ongeaccentueerde geluiden. die de om standers door de ziel sneden. Jaap snelde voorj, lijkbleek, maar zonder een onkel smartgeluid. Hij zag niet naar zijn kind cn niet naar haar, alleen vooruitstarend. Hij sliakte naar alleen zijn in zijn eigen kamer met zijn kind. Mot een paar rukken werden hem de schaat sen afgegespt en hij holde de werf op, hijgend maar zonder vermoeidheid te voelen, zelfs zon der zijn smart bewust te zijn, als of zijn zenu wen door den schok" verdoofd waren. In één draf door stormde hij naar zijn slaap kamer en lei het kinderlichaampje op liet,bed, de doorweekte kleertjes losknoopend en de armpjes omhoog en weer neer bewegend, om de ademhaling op tc wekken. Dokter Loos vloog binnen zonder te grooten, lei het oor op de borst en nam het Werk van hem over, ofschoon hij heel goed wist, dat het te laat was. Hijgend spande hij alles in, om het vruchtelooze werk tc verrichten cn luisterde nu en dan of de hartslag flauw hoorbaar werd... Jaap stond er bij, grauwbleek zonder een woord te spreken, en Mien zat op een stoel te snikken en te jammeren. Jaap gaf geen teeken van ontroering: het was hem, of alle jammerklachten hem voorbij gingen on hij onverschillig toezag naar het gevecht, dat hier tegen den dood werd gele verd. Maar al voor dat begon, was dc uitslag ze ker. Het kind was dood opgehaald. En dokter Loos schudde het hoofd, cn verzekerde, dal het leven geweken was.... Mien wierp zich op haar jongen, en kuste het koude gelaat cn schreeuwde woest haar heftige smart uit. De dokter en Jaap moesten haar bij den arm de kamer uitbrengen, waar straks 8e weeêrs zou den komen, om den doodc in de laatste wade te klecden. Op de studeerkamer brachten zij haar erf dokter Loos trachtte te troosten, dat zc no# zoo'n heerlijk viertal hadden... Maar veel val had hij niet op haar, en als razend wierp zei zich met het hoofd op de tafel en brulde het letterlijk uit. i.'k Zal dadelijk wat laten bezorgen, om kalmecren,'» voegde hij Jaap toe. „En kereüd de kop er voor. De anderen hebben jc noo-tj dig..." I Toen ze samen waren, lei hij zijn vrouw dc! hand op den schouder. Ze tilde het hoofd op( en zag hem door haar tranen heen verschrik!) aan. O, als ze nu slechts een enkel woord zeij waaruit hij kon opmaken, dat ze hem nog licM had. ondanks zelfs wat hij van middag zag. L Waren ze niet genoeg gestraft voor hud lichtzinnigheid.... Hij wist niet recht, wat hij eigenlijk hoopte. Maar strak staarde hij haa in it gelaat, terwijl de smart over het vcrlie van zijn ecnigen jongen hem in zijn zclfbe hecrsching een trek van hardheid om de lip pen lei. Ze werd er door afgestooten crq schreide: „Laat me met rust, laat me met mstJ Waarom (kijk jc me zoo aan? 't Is om gek te* worden. O, mijn jongen, God, God, mijn liet kindl" Hij zuchtte diep en ging naar heneden. Zelfi op een oogenblik als dit nog niet, dacht hij b\ zichcelf. En hij had er geen besef van, hoe snakte naar zijn liefkozing, en om aan horst uit tc schreien. (Wordt vervolgd),

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1